Phân tích an toàn vận hành lưới điện do công ty truyền tải điện 3 quản lý

26 41 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 20:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỖ PHI HÙNG PHÂN TÍCH AN TỒN VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN DO CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUẢN LÝ Chuyên ngành : Kỹ thuật điện Mã số : 60.52.02.02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hòan thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : GS TS LÊ KIM HÙNG Phản biện 1: TS TRẦN TẤN VINH Phản biện 2: TS VŨ PHAN HUẤN Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật, chuyên ngành kỹ thuật điện họp Đại học Bách khoa Đà Nẵng vào ngày 03 tháng 03 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Bách khoa - Thư viện Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Công ty Truyền tải điện đơn vị quản lý vận hành lưới điện truyền tải từ cấp điện áp 220kV đến 500kV thuộc 09 tỉnh khu vực miền Trung Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nơng, Bình Định, Phú n, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận Bình Thuận Cùng với phát triển hệ thống điện Việt nam, lưới điện Công ty quản lý không ngừng phát triển Đến tháng 8/2017, Công ty quản lý vận hành 1619.77 km đường dây 500 kV, 2993.08 km đường dây 220 kV, 05 trạm biến áp 500 kV 09 trạm biến áp 220 kV Do đặc điểm phụ tải điện thường xuyên có biến động, người vận hành hệ thống điện, việc dự báo đánh giá tình biến động cố để chuẩn bị sẵn giải pháp xử lý tối ưu nhằm đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện yêu cầu quan trọng Tuy nhiên, lưới điện phức tạp, toán khó thực u cầu khối lượng tính tốn thời gian tính tốn lớn, lúc người vận hành phải xử lý tình thời gian ngắn Để đảm bảo vận hành an toàn cho hệ thống điện, cần phân tích đánh giá tổng thể đưa tình vận hành nguy hiểm nhằm có phương pháp giải thích hợp kịp thời Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Phân tích an tồn vận hành lưới điện cơng ty Truyền tải điện quản lý” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu phân tích an tồn vận hành lưới điện cơng ty Truyền tải điện quản lý, xác định tình nguy hiểm, từ đề xuất giải pháp thích hợp nhằm nâng cao an tồn vận hành lưới điện Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn lưới điện cấp 220 kV 500 kV công ty Truyền tải điện quản lý, tính đến trạng tháng năm 2017 Phạm vi nghiên cứu vận hành an tồn lưới điện, bao gồm tính tốn kiểm tra trào lưu công suất đường dây, máy biến áp giá trị điện áp nút tình vận hành bình thường cố phần tử (N-1), hai phần tử (N-2) Từ đề xuất giải pháp thích hợp nhằm nâng cao an toàn vận hành lưới điện Phương pháp nghiên cứu + Thu thập số liệu thông số kỹ thuật lưới điện công ty Truyền tải điện quản lý số nhà máy điện có liên quan khu vực + Thu thập số liệu tình hình phụ tải + Thiết lập sơ đồ lưới điện phần mềm Powerworld Simulator (PW) + Sử dụng phần mềm PW để phân tích an tồn lưới điện + Trên sở kết tính tốn phần mềm, phân tích đưa giải pháp giải tình nguy hiểm Ý nghĩa khoa học tính thực tiễn đề tài Đề tài dựa số liệu thực tế, tính tốn phân tích chế độ vận hành lưới điện, từ đề xuất giải pháp giải tình nguy hiểm, nhằm nâng cao an tồn vận hành lưới điện Cơng ty Truyền tải điện quản lý, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục ổn định, đáp ứng cho nhu cầu phát triển đất nước Bố cục đề tài Với mục tiêu đề tài trên, bố cục luận văn gồm phần sau: Phần mở đầu Chương 1- Cơ sở lý thuyết phân tích an tồn Chương 2- Phân tích an tồn vận hành lưới điện công ty Truyền tải điện quản lý Chương 3- Đề xuất giải pháp nâng cao an tồn vận hành lưới điện cơng ty Truyền tải điện Kết luận kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH AN TỒN 1.1 Ngữ cảnh u cầu phân tích an tồn hệ thống 1.1.1 Yêu cầu vận hành an toàn hệ thống Trong vận hành, hệ thống điện thường xuyên có biến động, đặc biệt có thao tác đóng - cắt cố phải cô lập phần tử hệ thống dẫn tới thay đổi trào lưu công suất Đối với biến động gây thay đổi lớn trào lưu công suất, dẫn đến tải phần tử khác gây tượng điện áp thấp cao qui định số nút, đòi hỏi phải có biện pháp giải phù hợp thời gian ngắn để đảm bảo vận hành an toàn cho hệ thống Để có giải pháp giải phù hợp thời gian ngắn nhất, đòi hỏi người vận hành cần có biện pháp phòng ngừa cách tiến hành phân tích tình (contingency analysis), đánh giá tình gây nguy hiểm đến vận hành an toàn hệ thống chuẩn bị sẵn phương án giải thích hợp 1.1.2 Chức phân tích an tồn hệ thống điện Phân tích an tồn hệ thống điện bao gồm ba chức chính: + Chức kiểm sốt hệ thống + Chức phân tích cố + Chức hoạt động hiệu chỉnh 1.1.3 Ngữ cảnh phân tích an tồn hệ thống: Như đề cập đến phần trên, việc dự báo tình trạng hoạt động hệ thống sau cắt phần tử sau xảy thay đổi trạng thái làm việc hệ thống yêu cầu quan trọng cần đánh giá thời gian thực Trình tự thực phải tính tốn mơ tất cố, tính tốn phân bố công suất giá trị điện áp nút cố đưa giải pháp giải Vấn đề đặt phải tính tốn thời gian bé phải đảm bảo tính xác kết tính toán phạm vi cho phép chấp nhận Dựa kinh nghiệm, người ta nhận thấy phần lớn cố không gây hậu nghiêm trọng an tồn Vì vậy, nhiều phương pháp nghiên cứu sử dụng dựa đặc điểm Qui trình thực thể Hình 1.2 Danh sách Dữ liệu Thuật tốn phân cố thời gian thực tích cố nguy hiểm Phân tích đầy đủ cố Xuất cố gây an tồn hệ thống Hình 1.2- Qui trình phân tích an tồn thời gian thực Có hai nhóm phương pháp phân tích an tồn: - Phương pháp “Sắp xếp”: Đánh giá mức độ trầm trọng cố hàm tốn học mơ tả trạng thái hệ thống xảy cố hệ thống Hàm gọi số nghiêm trọng (Performance Index-PI) - Phương pháp “Đánh giá trạng thái”: Mục đích phương pháp đánh giá trạng thái (lọc nhanh) cố để chọn cố cần tính tốn phân bố cơng suất đầy đủ 1.2 Một số phương pháp phân tích an tồn Nội dung mục trình bày hai phương pháp thơng dụng nhóm phương pháp “Đánh giá trạng thái” phương pháp Tính tốn phân bố cơng suất phần 1P-1Q phương pháp Hệ số chuyển tải 1.2.1 Phương pháp tính tốn phân bố cơng suất phần (1P-1Q) Lưu đồ thuật toán phương pháp 1P-1Q Hình 1.3 1.2.2 Phương pháp hệ số chuyển tải a- Hệ số chuyển tải cắt đường dây: Lưu đồ thuật toán hệ số chuyển tải cắt đường dây thể Hình 1.4 b- Hệ số chuyển lượng cơng suất phát: Lưu đồ thuật tốn hệ số chuyển lượng cơng suất phát thể Hình 1.5 1.3 Kết luận Chương Dựa phương pháp phân tích nay, số phần mềm ứng dụng đời, hỗ trợ nhiều cho người vận hành đáp ứng mục tiêu vận hành an toàn hệ thống (VD: Powerworld Simulator, CONUS, PSS/E, PSS/ADEPT…) Tuy nhiên hệ thống điện ngày phát triển không qui mơ mà mức độ phức tạp, đòi hỏi thuật tốn phân tích an tồn phải hoàn thiện phát triển sâu Cùng với phát triển mạnh mẽ máy tính với tốc độ xử lý ngày cao khả lưu trữ liệu ngày lớn, phương pháp phân tích an tồn hệ thống tiếp tục nghiên cứu phát triển để nâng cao độ tin cậy kết phân tích rút ngắn thời gian tính tốn nhằm áp dụng tốt thời gian thực Hình 1.3 Lưu đồ thuật tốn phương pháp 1P-1Q Hình 1.4 Lưu đồ thuật toán hệ số chuyển tải cắt đường dây 10 CHƯƠNG PHÂN TÍCH AN TỒN VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2.1 Giới thiệu chung công ty Truyền tải điện 2.1.1 Qui mô lưới điện công ty Truyền tải điện quản lý Công ty Truyền tải điện chịu trách nhiệm quản lý vận hành lưới điện truyền tải tỉnh phía nam miền Trung, bao gồm Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nơng, Bình Định, Phú n, Khánh Hòa phần Ninh Thuận Cùng với phát triển không ngừng ngành điện nước, qui mô quản lý vận hành Công ty không ngừng phát triển Tính đến hết tháng năm 2017, qui mơ quản lý lưới điện truyền tải Công ty bao gồm 09 tỉnh phía nam miền Trung với 1619.77 km đường dây 500kV, 2993.08 km đường dây 220kV, 05 trạm biến áp 500kV 09 trạm biến áp 220kV có tổng công suất máy biến áp cấp 500kV 220 kV 7238 MVA 2.1.2 Tình hình vận hành lưới điện công ty Truyền tải điện quản lý năm gần 2.2 Thiết lập sơ đồ lưới điện công ty Truyền tải điện quản lý phần mềm Powerworld Simulator 2.2.1 Giới thiệu sơ lược phần mềm Powerworld Simulator Powerworld Simulator (PW) phần mềm mô hệ thống điện hãng PTI - Mỹ, có giao diện thân thiện, trực quan có tính tương tác cao với người sử dụng PW mạnh phân tích kỹ thuật, thể mơi trường đồ họa mang tính trực quan nên tạo thuận lợi việc phân tích vận hành hệ thống điện PW tích hợp số sản phẩm, với cốt lõi phương tiện giải toán phân bố cơng suất mạnh, giải hiệu 11 với hệ thống lên đến 100000 nút PW bao gồm cơng cụ giải tốt vấn đề liên quan tính tốn ngắn mạch, phân tích an tồn, vận hành kinh tế,… 2.2.2 Một số giả thiết thiết lập sơ đồ - Lưới điện công ty quản lý kết nối với lưới điện phía Bắc qua đường dây 500kV Pleiku 2-Thạnh Mỹ vào 500kV trạm Pleiku đường dây 500kV Pleiku- Dốc Sỏi vào 500 kV trạm Pleiku Khả tải đường dây 500kV nói trên, bị hạn chế cơng suất định mức tụ bù dọc, 1732 MVA Xem 500kV trạm Pleiku có nối vào máy phát chuẩn (Slack) thay đường dây 500kV Pleiku 2-Thạnh Mỹ máy phát PV có cơng suất Smax máy phát 1732 MVA - Các đường dây 220kV 500kV kết nối từ lưới điện Công ty đến trạm biến áp khác thuộc công ty Truyền tải điện công ty Truyền tải điện xem phụ tải Không xét đến ĐZ quản lý vận hành chung công ty - Các phát tuyến có cấp điện áp 110kV đấu nối vào 110kV trạm biến áp xem phụ tải cấp điện áp 110kV, có cơng suất phụ tải lấy tổng công suất qua MBA 220kV/110kV trạm - Các MBA xem đặt nấc phân áp nấc giữa, không chọn chế độ tự động điều chỉnh điện áp - Các nhà máy điện gồm nhiều tổ máy xem tổ máy với công suất phát cao tổng công suất tổ máy công suất phát tối thiểu công suất phát tối thiểu tổ máy 2.2.3 Sơ đồ lưới điện công ty Truyền tải điện 12 Căn vào thông số kỹ thuật phần tử hệ thống điện số liệu phụ tải, thiết lập sơ đồ lưới điện công ty Truyền tải điện phần mềm PW (xem Hình 2.1) 2.3 Phân tích vận hành an tồn tương ứng với chế độ vận hành lưới điện Căn vào đặc điểm vận hành thực tế lưới điện, tác giả chọn hai chế độ vận hành đặc trưng để phân tích vận hành an tồn: + Chế độ vận hành ứng với phụ tải mức cao, mùa khô + Chế độ vận hành ứng với phụ tải mức thấp, mùa mưa 2.3.1 Chế độ vận hành ứng với phụ tải mức cao, mùa khô Qua thống kê số liệu vận hành năm 2017 truy xuất từ phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS so sánh đánh giá, tác giả lựa chọn số liệu phụ tải lúc 14 ngày 24 tháng năm 2017 ứng với chế độ phụ tải mức cao, mùa khô (xem sơ đồ lưới điện phần mềm PW thể Hình 2.1) a Tình cắt phần tử khỏi vận hành(N-1) Đối với tình cắt phần tử khỏi vận hành, cần xem xét 03 tình huống:  Tình cắt ĐZ khỏi vận hành  Tình cắt MBA khỏi vận hành  Tình cắt MF khỏi vận hành b Tình cắt hai phần tử khỏi vận hành (N-2) Đối với tình cắt đồng thời hai phần tử khỏi vận hành, cần xem xét tình huống:  Tình cắt hai ĐZ khỏi vận hành  Tình cắt ĐZ MBA khỏi vận hành  Tình cắt ĐZ MF khỏi vận hành 13 2.3.2 Chế độ vận hành ứng với phụ tải mức thấp, mùa mưa Căn số liệu vận hành truy xuất từ phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS công ty Truyền tải điện so sánh đánh giá, tác giả lựa chọn thời điểm ứng với phụ tải mức thấp, mùa mưa, vào lúc ngày 02/9/2017 a Chế độ cắt phần tử khỏi vận hành (N-1) Tương tự chế độ tải cao, tình cắt phần tử khỏi vận hành, cần xem xét tình huống:  Tình cắt ĐZ khỏi vận hành  Tình cắt MBA khỏi vận hành  Tình cắt MF khỏi vận hành b Chế độ cắt phần tử khỏi lưới điện (N-2) Đối với tình cắt đồng thời hai phần tử khỏi vận hành, cần xem xét tình huống:  Tình cắt hai ĐZ khỏi vận hành  Tình cắt ĐZ MBA khỏi vận hành  Tình cắt ĐZ MF khỏi vận hành 2.3.3 Tổng hợp tình nguy hiểm Các tình nguy hiểm ứng với trường hợp N-1 N2 chế độ phụ tải mức cao, mùa khô phụ tải mức thấp, mùa mưa tổng hợp Bảng 2.10 2.4 Kết luận Chương Sau dùng phần mềm PW để thiết lập sơ đồ lưới điện công ty Truyền tải điện 3, tiến hành phân tích tình nguy hiểm ứng với hai chế độ phụ tải mức cao, mùa khô phụ tải mức thấp vào mùa mưa, tình N-1, N-2, nhận thấy: Đối với tình N-1, lưới điện cơng ty Truyền tải điện vận hành ổn định Tuy nhiên qua phân tích cho thấy khả 14 đáp ứng yêu cầu vận hành chưa đảm bảo hoàn toàn cố hai MBA vận hành song song TBA 500 kV Đắk Nông, 220 kV Qui Nhơn, 220 kV Krông Búk 220kV Nha Trang gây tình trạng tải MBA lại Ngồi ra, cắt MBA AT2 trạm biến áp 500kV Di Linh gây tải ĐZ 220 kV Tháp Chàm – Nha Trang Đối với tình N-2, tình trạng tải xảy ĐZ 220kV Di Linh – Bảo lộc, Tháp Chàm – Nha Trang, Di Linh - Đức Trọng, Đức Trọng - Đa Nhim, Đa Nhim – Tháp Chàm MBA AT2 TBA 500 kV Di Linh Ngoài MF Vĩnh Tân Vĩnh Tân 4, hai MF tách khỏi vận hành đồng thời với 01 ĐZ liên quan gây tải cho vài ĐZ khác Nhìn chung, lưới điện cơng ty Truyền tải điện quản lý đảm bảo khả vận hành an tồn chế độ bình thường Tuy nhiên chế độ N-1 N-2 tiềm ẩn nguy vận hành khơng an tồn số tình phân tích phần Để nâng cao khả vận hành an toàn lưới điện, cần có giải pháp kỹ thuật thích hợp nhằm giải vấn đề 15 BẢNG 2.10 TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC TÌNH HUỐNG NGUY HIỂM Các phần tử cố I- Mùa khô, phụ tải mức cao 1-Tình N-1 B16-B20(C2) B17-B19 (C2) B17-B19 (C1) B30-B31 (C2) 2-Tình N-2 B37-B47 B35-B37 Phần tử rơi vào tình trạng nguy hiểm Số lượng Tình trạng 01 01 01 01 02 Quá tải: B16-B20 (C1) Quá tải: B17-B19 (C1) Quá tải: B17-B19 (C2) Quá tải: B30-B31 (C1) Quá tải: B37-B38; B40B41 Quá tải: B37-B47 Quá tải: B41-B42 Kém áp: B30; B31; B32; B34; B42; B44 B40-B41 B35-B37 B53-B55 B35-B37 01 01 G33 B12-B30 06 G51 (B12-B30 B16-B42 B32-B42 B37-B38 B38-B40 B40-B41 B41-B42 B41-B52) 01 Quá tải: B37-B47 G51 & B37-B47 03 Quá tải: B37-B38; B38B40; B40-B41 G52 (B37-B38 B38-B40 B40-B41 B41-B42) 01 Quá tải: B37-B47 G52 & B37-B47 03 Quá tải: B37-B38; B38B40; B40-B41 01 01 Quá tải: B41-B42 Quá tải: B42-B44 (C1) 01 01 Quá tải: B35-B37 Quá tải: B35-B37 II- Mùa mưa, phụ tải mức thấp 1-Tình N-1 B35-B37 B42-B44 (C2) 2-Tình N-2 B37-B47 B40-B41 B41-B42 B53-B55 16 Các phần tử cố B52-B53 (C1) B52-B53 (C2) B35-B37 B37-B47 B35-B37 B38-B40 B35-B37 B40-B41 G33 B12-B30 G51 (B37-B38 B38-B40 B40-B41 B49-B50) G52 B37-B47 G52 B40-B41 Phần tử rơi vào tình trạng nguy hiểm Số lượng Tình trạng 01 Quá tải: B37-B47 Quá tải: B38-B40; B4003 B41; B41-B42 Quá tải: B37-B47; B4102 B42 Quá tải: B37-B47; B4102 B42 Kém áp: B30; B31; 06 B32; B34; B42; B44 01 Quá tải: B37-B47 01 01 Quá tải: B40-B41 Quá tải: B37-B47 Ghi chú: B12: TC 220kV NMĐ An Khê B41: B16: TC 220kV TBA Krông Búk TC 500kV TBA Đắk Nông B42: TC 220kV TBA Đắk Nông TC 110kV TBA Krông Búk TC 220kV TBA Qui Nhơn TC 110kV TBA Qui Nhơn TC 220kV TBA Tuy Hòa TC 110kV TBA Tuy Hòa TC 500kV TBA Di Linh TC 220kV TBA Di Linh TC 220kV TBA Đức Trọng TC 220kV NMĐ Đa Nhim B47: B49: B17: B19: B20: B30: B31: B32: B34: B35: B37: B38: B40: B44: B50: B52: B53: B55: G33: G51: G52: TC 220 kV TBA Tháp Chàm TC 220 kV TBA Nha Trang TC 110 kV TBA Nha Trang TC 220 kV TBA Bảo Lộc TC 220 kV NMĐ Hàm Thuận TC 220 kV NMĐ Đa Mi TC 220 kV TBA Vĩnh Tân TC 220kV TBA Phan thiết TC 220 kV TBA Hàm Tân MF Sông Ba Hạ MF Vĩnh Tân MF Vĩnh Tân 17 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO AN TỒN VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN CƠNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3.1 Phân tích tình nguy hiểm Như phân tích chương 2, số tình ứng với chế độ vận hành N-1 N-2, lưới điện công ty Truyền tải điện quản lý không đảm bảo vận hành an tồn, cần có giải pháp khắc phục thích hợp Trên sở liệu tình nguy hiểm ghi nhận được, tác giả nhận thấy: - Tại TBA 220kV Nha Trang, Krông Búk, Qui Nhơn vận hành hai MBA song song, gồm 01 MBA 125 MVA 01 MBA 250 MVA, qua kết phân tích tình nguy hiểm, nhận thấy cắt điện MBA 250 MVA gây tải MBA 125 MVA lại Tại TBA 500kV Đắk Nơng, cắt hai MBA vận hành song song chế độ tải cao, mùa khô, gây tải MBA lại - Khi cắt riêng lẻ hai MF Vĩnh Tân Vĩnh Tân thuộc Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, không ảnh hưởng đến vận hành an toàn hệ thống, cắt đồng thời với ĐZ khác, vài tình gây tải cho số ĐZ khác Nguyên nhân thực tế công suất phát MF phần lớn cấp cho phụ tải phía 500kV khu vực miền Nam thông qua ĐZ 500 kV 02 mạch Vĩnh Tân - Sông Mây, sơ đồ xem phụ tải 500kV trạm Vĩnh Tân Vì vậy, hai MF tách khỏi vận hành lúc phát công suất lớn, hệ thống phải truyền tải lượng công suất lớn từ nơi khác đến để bổ sung lượng công suất thiếu hụt, dẫn đến tải vài ĐZ liên quan gồm 18 ĐZ 220kV Di Linh – Bảo Lộc, Di Linh – Đức Trọng, Đức Trọng- Đa Nhim, Đa Nhim – Tháp Chàm - Khi cắt riêng MBA AT2 TBA 500 kV Di Linh lúc mang tải cao, số tình gây tải ĐZ khác Nguyên nhân vai trò MBA MBA trung gian liên kết lưới điện 500kV 220kV khu vực, nhận phần lớn công suất phát nhà máy thủy điện Đại Ninh, phần thủy điện Đa Nhim để đưa lên lưới 500kV Trong trường hợp cắt MBA, lượng công suất phải truyền tải đồng thời theo hai hướng: + Hướng thứ qua ĐZ 220kV Di Linh - Bảo Lộc đến 220 kV TBA Bảo Lộc đưa phụ tải khu vực miền Nam + Hướng thứ hai đưa ngược phía mạch liên kết gồm ĐZ 220kV Di Linh– Đức Trọng – Đa Nhim – Tháp Chàm– Nha Trang Vì vậy, MBA bị cắt đồng thời với hai hướng truyền tải công suất nêu trên, tồn cơng suất phát từ MF Đại Ninh truyền tải theo hướng lại, nên tình trạng q tải ĐZ thuộc hướng trở nên trầm trọng - Khi cắt MF Sông Ba Hạ đồng thời với ĐZ 220kV An Khê – Qui Nhơn xảy tình trạng điện áp thấp trạm Qui Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang lúc nguồn cấp đến trạm phải nhận từ nguồn điện xa MF Đa Nhim, MF Vĩnh Tân thông qua 220kV trạm Nha Trang từ trạm 220kV Krơng Búk, gây tổn thất điện áp lớn 19 - Khi cắt ĐZ Tháp Chàm – Nha Trang Phan Thiết – Hàm Tân, MBA 500 kV TBA Di Linh bị tải thay đổi phân bố công suất hệ thống để đưa trạng thái cân Trên sở phân tích tình vận hành, tác giả đưa giải pháp sau: + Giải pháp liên quan đến điều độ hệ thống + Giải pháp liên quan cải tạo nâng cấp phần tử lưới điện + Giải pháp liên quan đến xây dựng phát triển lưới điện 3.2 Đề xuất giải pháp liên quan đến điều độ hệ thống 3.2.1 Đề xuất giải pháp 3.2.2 Kiểm tra giải pháp a Ứng với chế độ phụ tải cao, mùa khô b Ứng với chế độ phụ tải thấp, mùa mưa Qua kiểm tra kết giải pháp cho thấy giải tình trạng tải cắt hai MF thuộc Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân đồng thời với ĐZ cách áp dụng giải pháp tăng cường cơng suất phát MF lại để giảm bớt lượng công suất truyền tải ĐZ bị tải Nhược điểm phương án giải khơng có lợi mặt kinh tế tốn chi phí nhiên liệu cho yêu cầu tăng công suất phát MF nhiệt điện, lúc không tận dụng hết khả phát nhà máy thủy điện khu vực miền Trung, đặc biệt vào mùa mưa 3.3 Đề xuất giải pháp liên quan đến cải tạo phần tử lưới điện 3.3.1 Đề xuất giải pháp a Đối với tình trạng tải MBA 125 MVA cắt MBA 250 MVA vận hành song song TBA 220kV Nha Trang, Krông Búk, Qui Nhơn 20 b Đối với tình trạng tải MBA 450 MVA cắt hai MBA 450 MVA vận hành song song TBA 500kV Đắk Nông ứng với chế độ phụ tải cao, mùa khơ (mục 2.3.1) c Đối với tình trạng tải ĐZ 220 kV Di Linh – Bảo lộc, Di Linh - Đức Trọng, Đức Trọng - Đa Nhim, Đa Nhim – Tháp Chàm Tháp Chàm – Nha Trang 3.3.2 Kiểm tra giải pháp a Đối với tình trạng tải MBA 125 MVA cắt MBA 250 MVA vận hành song song TBA 220kV Nha Trang, Krông Búk, Qui Nhơn b Đối với tình trạng tải MBA 450 MVA cắt hai MBA 450MVA vận hành song song TBA 500kV Đắk Nông ứng với chế độ phụ tải cao, mùa khơ c Đối với tình trạng q tải ĐZ 220 kV Di Linh – Bảo lộc, Di Linh - Đức Trọng, Đức Trọng - Đa Nhim, Đa Nhim – Tháp Chàm Tháp Chàm – Nha Trang Qua kiểm tra kết giải pháp cho thấy giải tình trạng nguy hiểm lưới điện 3.4 Đề xuất giải pháp liên quan đến xây dựng phát triển lưới điện 3.4.1 Đề xuất giải pháp a Đối với tình trạng điện áp thấp TC TBA Qui Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang tình cắt MF Sơng Ba Hạ đồng thời với ĐZ 220kV An Khê – Qui Nhơn b Đối với tình trạng tải MBA 450 MVA TBA Di Linh cắt đồng thời ĐZ 220 kV Phan Thiết-Hàm Tân Tháp Chàm – Nha Trang 21 3.4.2 Kiểm tra giải pháp a Đối với tình trạng điện áp thấp TC TBA Qui Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang tình cắt MF Sông Ba Hạ đồng thời với ĐZ 220kV An Khê – Qui Nhơn b Đối với tình trạng tải MBA 450 MVA TBA Di Linh cắt đồng thời ĐZ 220 kV Phan Thiết-Hàm Tân Tháp Chàm – Nha Trang Qua kiểm tra kết giải pháp cho thấy giải tình trạng nguy hiểm lưới điện 3.5 Kết luận Chương Trên sở kết phân tích an tồn chương 2, tác giả xác định tình nguy hiểm xảy cố N-1 N-2 chế độ vận hành tải cao, mùa khô tải thấp, mùa mưa Để nâng cao vận hành an toàn lưới điện truyền tải Công ty Truyền tải điện quản lý, nội dung chương đề xuất giải pháp điều độ, cải tạo lưới, phát triển lưới điện (xem Hình 3.10):  Giải pháp điều độ hệ thống: Tăng cơng suất phát MF lại trường hợp cắt 01 MF thuộc Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân ĐZ khu vực Giải pháp giải tình tải ĐZ liên quan lại Tuy nhiên mặt kinh tế, giải pháp có nhược điểm khơng tận dụng công suất phát nhà máy thủy điện khu vực miền Trung, đặc biệt vào mùa mưa  Giải pháp cải tạo lưới điện: - Nâng công suất 02 MBA TBA 500kV Đắk Nông từ công suất 450 MVA lên 600 MVA máy thay MBA 125 MVA hữu TBA 220 kV Krông Búk, Qui Nhơn, Nha Trang lên 250 MVA Giải pháp giải tình 22 nguy hiểm gây tải MBA nói trường hợp cắt 01 MBA tải mức cao - Thay dây dẫn ĐZ 220 kV Đa Nhim -Tháp Chàm Tháp Chàm – Nha Trang dây phân pha; cải tạo ĐZ 220 kV Di Linh – Bảo Lộc, Di Linh - Đức Trọng Đức Trọng – Đa Nhim thành ĐZ hai mạch Giải pháp giải tình trạng tải ĐZ tình tải MBA 450 MVA TBA 500kV Di Linh cắt đồng thời hai ĐZ liên quan, tăng cường liên kết TBA 220 kV Bảo Lộc, Di Linh, Đức Trọng nhà máy điện Đa Nhim Ngoài ra, cải tạo để tăng khả mang tải ĐZ giải tình nguy hiểm trường hợp cắt hai MF thuộc Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân đồng thời với ĐZ khác, thay phải giải tình phương pháp điều độ (mục 3.2), khắc phục nhược điểm kinh tế giải pháp điều độ không tận dụng hết khả phát nhà máy thủy điện, đặc biệt vào mùa mưa  Giải pháp xây dựng phát triển lưới điện: - Xây dựng mạch thứ hai ĐZ 220 kV An Khê - Qui Nhơn để tăng cường liên kết TBA 220 kV Qui Nhơn vào hệ thống điện Giải pháp giải tình nguy hiểm gây nên tình trạng điện áp thấp TC TBA 220 kV Qui Nhơn, Tuy Hòa Nha Trang đồng thời cắt MF Sông Ba Hạ với ĐZ 220 kV An Khê – Qui Nhơn - Lắp đặt thêm MBA 450 MVA TBA 500 kV Di Linh Giải pháp giải tình trạng tải MBA TBA 500 kV Di Linh, đồng thời tăng khả dự phòng lẫn hai MBA, nâng cao khả vận hành an toàn 23 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Công ty Truyền tải điện công ty Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, với mục tiêu vận hành xác định Truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ cho hoạt động kinh tế, trị, xã hội an ninh quốc phòng đất nước Để đạt mục tiêu này, cần nhiều nỗ lực từ việc làm cụ thể đơn vị ngành Truyền tải điện Trong đó, việc đánh giá, dự báo trước tình vận hành nguy hiểm để đưa phương án giải thích hợp yêu cầu thiết yếu việc quản lý vận hành hệ thống điện Luận văn với đề tài Phân tích vận hành an tồn lưới điện công ty Truyền tải điện quản lý phân tích đánh giá vận hành an tồn lưới điện Công ty Truyền tải điện quản lý tình cố phần tử (N-1) cố hai phần tử ( N-2), nội dung luận văn thực được: + Dự báo tình nguy hiểm có nguy gây vận hành an tồn lưới điện: tình trạng tải ĐZ 220 kV Di Linh - Bảo Lộc, Đa Nhim – Tháp Chàm, Tháp Chàm – Nha Trang, Di Linh – Đức Trọng, Đức Trọng – Đa Nhim; tình trạng tải MBA TBA 220 kV Krông Búk, Nha Trang, Qui Nhơn, TBA 500kV Đắk Nơng, Di Linh; tình trạng điện áp thấp TC TBA 220 kV Qui Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang + Đưa giải pháp giải phù hợp cho tình nhằm đảm bảo vận hành an toàn lưới điện: giải pháp điều độ lưới; giải pháp cải tạo lưới điện gồm thay dây ĐZ 220 kV Đa Nhim – Tháp Chàm, Tháp Chàm - Nha Trang, cải tạo ĐZ 220 kV Di Linh – Bảo Lộc, Di Linh – Đức Trọng, Đức Trọng – Đa Nhim thành 24 mạch, thay MBA có công suất lớn TBA 220 kV Krông Búk, Nha Trang, Qui Nhơn, TBA 500kV Đắk Nông; giải pháp xây dựng phát triển lưới điện gồm lắp đặt thêm MBA TBA 500 kV Di Linh, xây dựng mạch thứ hai ĐZ 220 kV An Khê – Qui Nhơn Do phạm vi luận văn có hạn chế, xem xét phạm vi lưới điện công ty Truyền tải điện quản lý, thời gian thực khơng dài, nên chưa thể có giải pháp toàn diện tối ưu Để đạt kết toàn diện, cần xem xét, đánh giá qui mô lưới truyền tải điện Quốc gia, phần tử hệ thống có mối liên hệ chặt chẽ ràng buộc lẫn Tuy nhiên, mức độ kết đạt luận văn, tình nguy hiểm giải pháp giải đưa dùng làm sở bước đầu để xem xét lựa chọn trình tự ưu tiên qui mô sửa chữa cải tạo, đầu tư lưới điện nhằm tăng khả vận hành an toàn lưới điện công ty Truyền tải điện quản lý thời gian đến ... việc quản lý vận hành hệ thống điện Luận văn với đề tài Phân tích vận hành an tồn lưới điện cơng ty Truyền tải điện quản lý phân tích đánh giá vận hành an tồn lưới điện Cơng ty Truyền tải điện quản. .. sở lý thuyết phân tích an tồn Chương 2- Phân tích an tồn vận hành lưới điện công ty Truyền tải điện quản lý Chương 3- Đề xuất giải pháp nâng cao an tồn vận hành lưới điện cơng ty Truyền tải điện. .. công ty Truyền tải điện 2.1.1 Qui mô lưới điện công ty Truyền tải điện quản lý Công ty Truyền tải điện chịu trách nhiệm quản lý vận hành lưới điện truyền tải tỉnh phía nam miền Trung, bao gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích an toàn vận hành lưới điện do công ty truyền tải điện 3 quản lý, Phân tích an toàn vận hành lưới điện do công ty truyền tải điện 3 quản lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay