Nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của tỷ lệ nước xi măng đến mô đun đàn hồi của bê tông thủy tinh theo thời gian

27 34 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 20:57

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NGUYỄN DUY ĐÔNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ NƯỚC/XI MĂNG ĐẾN MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CỦA BÊ TÔNG THỦY TINH THEO THỜI GIAN Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp Mã số: 60580208 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Trương Hồi Chính Phản biện 1: TS Hồng Tuấn Nghĩa Phản biện 2: TS Nguyễn Văn Chính Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ kỹ thuật họp Trường Đại học Bách khoa vào ngày 11 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Bách khoa - Thư viện Khoa Xây dựng Dân dụng Công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Như biết thành phần cốt liệu bê tông thủy tinh gồm: nước, xi măng, cát, thủy tinh , loại vật liệu cấp phối theo tỷ lệ định, thành phần thay đổi làm ảnh hưởng đến đặc trưng lý bê tơng thủy tinh chế tạo, có mơđun đàn hồi Để thấy ảnh hưởng tỷ lệ Nước/Xi măng (viết tắt N/X) thành phần cấp phối đến giá trị môđun đàn hồi bê tông thủy tinh, đề tài “Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng tỷ lệ N/X đến môđun đàn hồi bê tông thủy tinh theo thời gian” cần tiến hành nghiên cứu thực nghiệm để làm rõ mối quan hệ Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ N/X đến môđun đàn hồi bê tông thủy tinh Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu xác định giá trị môđun đàn hồi bê tông thủy tinh thay đổi tỷ lệ N/X - Phạm vi nghiên cứu: Một số tỷ lệ N/X chế tạo mẫu bê tông thủy tinh Phương pháp nghiên cứu: Kết hợp lý thuyết với thực phòng thí nghiệm để nghiên cứu đề tài Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, nội dung luận văn trình bày gồm chương: Chương Tổng quan vật liệu bê tông Chương Bê tơng Chương Thí nghiệm thực nghiệm Kết luận kiến nghị Chương - TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU BÊ TÔNG 1.1 NƯỚC 1.1.1 Vai trò nước 1.1.2 Yêu cầu nước 1.2 CÁT 1.2.1 Vai trò cát 1.2.2 Yêu cầu cát a Thành phần hạt b Độ lớn c Lượng tạp chất 1.3 ĐÁ DĂM 1.3.1 Vai trò đá dăm 1.3.2 Yêu cầu đá dăm a Cường độ đá dăm b Thành phần hạt cốt liệu lớn c Hàm lượng bùn, bụi, sét cốt liệu 1.4 THỦY TINH 1.4.1 Giới thiệu vật liệu thủy tinh 1.4.2 Những ưu điểm thủy tinh a Tính suốt b Tính tráng gương c Nguồn ngun liệu tính tạo hình d Thu hồi sử dụng phế thải 1.4.3 Thành phần hóa học tính chất thủy tinh a Thành phần hóa học b Các tính chất 1.4.4 Phân loại thủy tinh a Thủy tinh hữu b Thủy tinh vô c Thủy tinh đơn nguyên tử d Thủy tinh oxit e Halogen thủy tinh f Chancogenhit thủy tinh g Thủy tinh hỗn hợp 1.4.5 Ưu – nhược điểm việc sử dụng thủy tinh y tế bê tông a Ưu điểm b Nhược điểm 1.5 NHẬN XÉT Hiện nay, cốt liệu lớn để sản xuất bê tông chủ yếu đá dăm khai thác từ tự nhiên, nguồn nguyên liệu ngày dần Để đa dạng nguồn cốt liệu lớn sản xuất bê tông, đề tài nghiên cứu loại bê tông thủy tinh Cốt liệu lớn sử dụng thủy tinh đập nhỏ từ chai lọ thủy tinh y tế Chương - BÊ TÔNG 2.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Phân loại a Theo dạng chất kết dính b Theo dạng cốt liệu c Theo khối lượng thể tích d Theo công dụng bê tông 2.2 CẤU TRÚC CỦA BÊ TƠNG 2.2.1 Sự hình thành cấu trúc bê tông 2.2.2 Cấu trúc vĩ mô 2.2.3 Cấu trúc vi mô a Cấu trúc khung cốt liệu (Vùng 1) b Cấu trúc vùng chuyển tiếp cốt liệu đá xi măng (Vùng 2) c Cấu trúc đá xi măng (Vùng 3) d Lỗ rỗng bê tông xi măng 2.3 CÁC TÍNH CHẤT CHỦ YẾU CỦA HỖN HỢP BÊ TƠNG VÀ BÊ TƠNG 2.3.1 Tính dẻo hỗn bê tông a Xác định độ lưu động hỗn hợp bê tông theo TCVN 3106 - 1993 b Xác định độ cứng theo theo TCVN 3107 - 1993 c Cơ sở để lựa chọn tính dẻo d Các yếu tố ảnh hưởng đến tính dẻo hỗn hợp bê tơng 2.3.2 Tính chất bê tơng a Cường độ chịu lực b Phương pháp xác định cường độ chịu nén Rn theo TCVN 3118 - 1993 c Các yếu tố ảnh hưởng đến cường độ chịu lực bê tơng 2.4 TÍNH TỐN THÀNH PHẦN BÊ TƠNG NẶNG 2.4.1 Khái niệm 2.4.2 Tính tốn thành phần bê tơng phương pháp tính tốn kết hợp với thực nghiệm a Nguyên tắc phương pháp b Các bước thực 2.5 NHẬN XÉT Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến cường độ chịu lực bê tông, tỷ lệ Xi măng/Nước có ảnh hưởng lớn Khi thay đổi tỷ lệ Xi măng/Nước cường độ chịu lực bê tông tăng lên giảm xuống, tỷ lệ đạt giá trị hợp lý bê tơng đạt cường độ lớn Chương - THÍ NGHIỆM THỰC NGHIỆM 3.1 CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA VẬT LIỆU 3.1.1 Xi măng 3.1.2 Cát 3.1.3 Đá dăm 0,5x1cm 3.1.4 Nước 3.1.5 Thủy tinh 3.2 QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM 3.2.1 Xác định cường độ chịu nén a Thiết bị thí nghiệm b Chuẩn bị mẫu thử c Tiến hành thử d Tính kết Cường độ nén viên mẫu bê tơng (R) tính daN/cm2 (kG/cm2) theo cơng thức: R P F Trong đó: P: Tải trọng phá hoại, daN; F: Diện tích chịu lực nén viên mẫu, cm2 3.2.2 Xác định môđun đàn hồi nén tĩnh a Thiết bị thí nghiệm (3.1) Hình 3.4 Máy nén a) Bộ khung định vị b) Cảm biến đo biến dạng Hình 3.5 Thiết bị đo biến dạng 11 Bảng 3.7 Cấp phối bê tông thủy tinh tỷ lệ N/X thay đổi Cấp độ bền bê tông thủy tinh X (KG) N/X N (L) C (m3) TT (m3) Tương đương B15 308 0,65 200,2 0,54 0,834 Tương đương B15 308 0,7 215,6 0,52 0,834 Tương đương B15 308 0,75 231,0 0,49 0,834 3.3.3 Định mức vật liệu đúc mẫu bê tông đá dăm bê tông thủy tinh a Bê tông đá dăm cấp độ bền B15 (mẫu đối chứng) Bảng 3.8 Vật liệu đúc mẫu bê tơng đá dăm Cát Đá Thể tích mẫu lập Số dăm Ký Tỷ lệ Xi măng Nước phương lượng hiệu N/X (kG) (l) 0,15x0,15x0,15m mẫu (kG) (kG) CP1 0,003 12 0,65 12,477 8,11 30,42 44,42 b Bê tông thủy tinh cấp độ bền B15 Bảng 3.9 Vật liệu đúc mẫu bê tơng thủy tinh Cát Thủy Thể tích mẫu lập Số tinh Ký Tỷ lệ Xi măng Nước phương lượng hiệu N/X (kG) (l) 0,15x0,15x0,15m mẫu (kG) (kG) CP2 0,003 12 0,65 12,477 8,11 30,42 44,42 12 c Bê tông thủy tinh cấp độ bền B15 thay đổi tỷ lệ N/X Bảng 3.10 Vật liệu đúc mẫu bê tông thủy tinh thay đổi tỷ lệ N/X Ký hiệu Thể tích Số Cát Tỷ lệ Xi măng mẫu trụ lượng Nước (l) N/X (kG) 0,15x0,3m mẫu (kG) Thủy tinh (kG) CP3 0,005 15 0,65 24,48 15,91 59,70 87,17 CP4 0,005 15 0,7 24,48 17,14 56,91 87,17 CP5 0,005 15 0,75 24,48 18,36 53,70 87,17 3.4 ĐÚC VÀ BẢO DƯỠNG MẪU THÍ NGHIỆM 3.4.1 Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm 3.4.2 Chuẩn bị vật liệu đúc mẫu vệ sinh khuôn đúc 3.4.3 Đúc mẫu bê tông a Đúc mẫu bê tông đá dăm, cấp độ bền B15 (mẫu đối chứng) b Đúc mẫu bê tông thủy tinh, cấp độ bền B15 c Đúc mẫu bê tông thủy tinh, cấp độ bền B15, tỷ lệ N/X thay đổi d Bảng tổng hợp kết đo độ sụt bê tông đá dăm bê tông thủy tinh Bảng 3.11 Kết đo độ sụt bê tông đá dăm bê tông thủy tinh Ký Tỷ lệ N/X Độ sụt (cm) hiệu Ghi CP1 0,65 2,0 Mẫu đối chứng bê tông đá dăm CP2 0,65 2,0 Mẫu bê tông thủy tinh 13 CP3 0,65 2,0 CP4 0,7 8,0 Mẫu thay đổi tỷ lệ N/X bê tông thủy tinh “nt” CP5 0,75 13,0 “nt” 3.5 KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM 3.5.1 Thí nghiệm xác định cường độ chịu nén bê tông đá dăm, bê tông thủy tinh cấp độ bền B15 a Kết thí nghiệm cường độ chịu nén bê tông đá dăm tỷ lệ N/X =0,65 (mẫu đối chứng) S T T Ký hiệu mẫu Kích thước mẫu hình lập phương R3_1 Kết thí nghiệm R (daN/ cm2) P (daN) F (cm2) 15x15x15cm 164,8 37.086,0 225,0 R3_2 15x15x15cm 165,8 37.296,0 225,0 R3_3 15x15x15cm 172,2 38.749,0 225,0 R7_1 15x15x15cm 240,3 54.076,0 225,0 R7_2 15x15x15cm 201,7 45.382,0 225,0 R7_3 15x15x15cm 219,3 49.347,0 225,0 R14_1 15x15x15cm 277,1 62.346,0 225,0 Rtb (daN/ cm2) 167,6 220,5 270,9 R14_2 15x15x15cm 277,5 62.431,0 225,0 14 R14_3 15x15x15cm 258,1 58.062,0 225,0 10 R28_1 15x15x15cm 288,4 64.888,0 225,0 11 R28_2 15x15x15cm 275,3 61.934,0 225,0 12 R28_3 15x15x15cm 291,1 65.495,0 225,0 284,9 b Kết thí nghiệm cường độ chịu nén bê tơng thủy tinh tỷ lệ N/X =0,65 S T T Ký hiệu mẫu Kích thước mẫu hình lập phương R3_1 Kết thí nghiệm R (daN/ cm2) P (daN) F (cm2) 15x15x15cm 123,9 27.870,0 225,0 R3_2 15x15x15cm 124,1 27.930,0 225,0 R3_3 15x15x15cm 119,4 26.858,0 225,0 R7_1 15x15x15cm 169,4 38.110,0 225,0 R7_2 15x15x15cm 164,8 37.082,0 225,0 R7_3 15x15x15cm 173,3 39.000,0 225,0 R14_1 15x15x15cm 177,4 39.907,0 225,0 R14_2 15x15x15cm 200,9 45.210,0 225,0 R14_3 15x15x15cm 189,4 42.618,0 225,0 Rtb (daN/ cm2) 122,5 169,2 189,2 15 10 R28_1 15x15x15cm 184,4 41.490,0 225,0 11 R28_2 15x15x15cm 196,5 44.220,0 225,0 12 R28_3 15x15x15cm 189,8 42.699,0 225,0 190,2 c Bảng so sánh cường độ chịu nén bê tông đá dăm bê tông thủy tinh tỷ lệ N/X =0,65 Bảng 3.12 Cường độ chịu nén bê tông đá dăm bê tông thủy tinh tỷ lệ N/X =0,65 Đơn vị: daN/cm2 Ngày R3 R7 R14 R28 Bê tông đá dăm 167,6 220,5 270,9 284,9 Bê tông thủy tinh 122,5 169,2 189,2 190,2 Cường độ Hình 3.23 Biểu đồ so sánh cường độ chịu nén bê tông đá dăm bê tông thủy tinh 14 28 16 3.5.2 Xác định môđun đàn hồi nén tĩnh bê tông thủy tinh thay đổi tỷ lệ N/X a Tải trọng phá hoại mẫu bê tông thủy tinh với tỷ lệ N/X =0,65 Kết thí nghiệm Ký hiệu mẫu Kích thước mẫu trụ P (N) R3_1 15x30cm 147.314,0 R3_2 15x30cm 145.416,0 R3_3 15x30cm 158.994,0 R7_1 15x30cm 160.016,0 STT Ptb (N) 150.574,7 171.367,5 R7_2 15x30cm 182.719,0 R14_1 15x30cm 221.920,0 218.270,0 R14_2 15x30cm 214.620,0 R28_1 15x30cm 247.871,5 247.732,8 R28_2 15x30cm 247.594,1 17 b Tải trọng phá hoại mẫu bê tông thủy tinh với tỷ lệ N/X =0,7 Kết thí nghiệm Ký hiệu mẫu Kích thước mẫu trụ P (N) R3_1 15x30cm 115.924,0 R3_2 15x30cm 123.078,0 R3_3 15x30cm 103.514,0 R7_1 15x30cm 156.220,0 STT Ptb (N) 114.172,0 153.227,0 R7_2 15x30cm 150.234,0 R14_1 15x30cm 182.273,7 R14_2 15x30cm 176.594,3 R28_1 15x30cm 225.869,3 179.434,0 226.318,3 R28_2 15x30cm 226.767,2 c Tải trọng phá hoại mẫu bê tông thủy tinh với tỷ lệ N/X =0,75 STT Ký hiệu mẫu Kích thước mẫu trụ Kết thí nghiệm P (N) Ptb (N) 18 R3_1 15x30cm 92.564,0 R3_2 15x30cm 102.857,0 R3_3 15x30cm 97.601,0 R7_1 15x30cm 123.954,0 R7_2 15x30cm 137.751,0 R14_1 15x30cm 142.700,4 97.674,0 130.852,5 138.411,7 R14_2 15x30cm 134.122,9 R28_1 15x30cm 148.065,9 149.993,1 R28_2 15x30cm 151.920,3 d Kết thí nghiệm xác định mơđun đàn hồi nén tĩnh bê tông thủy tinh thay đổi tỷ lệ N/X e Với tỷ lệ N/X =0,65 Kết thí nghiệm STT Ký hiệu mẫu E (MPa) Ptb (N) E3_1 17.215,8 150.574,7 Biến dạng Ɛ2 40% Ptb 40% Ptb (N) P (N) biến dạng Ɛ1 60.229,9 36.500,0 128,0 Etb (MPa) 11.233,6 19 E3_2 11.936,7 150.574,7 60.229,9 42.300,0 135,0 E3_3 4.548,2 150.574,7 60.229,9 53.800,0 130,0 E7_1 24.866,1 171.367,5 68.547,0 43.500,0 107,0 E7_2 12.434,1 171.367,5 68.547,0 58.000,0 98,0 E7_3 6.490,9 171.367,5 68.547,0 63.500,0 94,0 E14_1 22.682,3 218.270,0 87.308,0 35.200,0 180,0 E14_2 18.237,6 218.270,0 87.308,0 46.700,0 176,0 E14_3 17.201,1 218.270,0 87.308,0 48.400,0 178,0 10 E28_1 22.386,6 247.732,8 99.093,1 48.060,0 179,0 11 E28_2 19.897,9 247.732,8 99.093,1 55.140,0 175,0 12 E28_3 21.174,9 247.732,8 99.093,1 54.190,0 170,0 14.597,0 19.373,7 21.153,1 Ghi chú: Kích thước mẫu trụ 15x30cm, diện tích chịu lực nén F=17.671,5mm2 f Với tỷ lệ N/X =0,7 Kết thí nghiệm STT Ký hiệu mẫu E (MPa) Ptb (N) 40% Ptb (N) P (N) biến dạng Ɛ1 Biến dạng Ɛ2 40% Etb (MPa) 20 Ptb E3_1 4.540,5 114.172,0 45.668,8 42.700,0 87,0 E3_2 5.482,1 114.172,0 45.668,8 41.600,0 92,0 E3_3 12.947,4 114.172,0 45.668,8 34.000,0 101,0 E7_1 12.832,3 153.227,0 61.290,8 36.800,0 158,0 E7_2 12.236,2 153.227,0 61.290,8 40.100,0 148,0 E7_3 14.424,8 153.227,0 61.290,8 35.800,0 150,0 E14_1 17.194,4 179.434,0 71.773,6 42.300,0 147,0 E14_2 18.046,1 179.434,0 71.773,6 35.100,0 165,0 E14_3 13.876,3 179.434,0 71.773,6 44.800,0 160,0 10 E28_1 17.828,5 226.318,3 90.527,3 50.200,0 178,0 11 E28_2 20.274,6 226.318,3 90.527,3 48.250,0 168,0 12 E28_3 20.285,7 226.318,3 90.527,3 52.170,0 157,0 7.656,7 13.164,5 16.372,3 19.463,0 Ghi chú: Kích thước mẫu trụ 15x30cm, diện tích chịu lực nén F=17.671,5mm2 g Với tỷ lệ N/X =0,75 Kết thí nghiệm Ký STT hiệu mẫu E (MPa) Ptb (N) 40% Ptb (N) P (N) biến dạng Ɛ1 Biến dạng Ɛ2 40% Ptb Etb (MPa) 21 E3_1 3.774,9 97.674,0 39.069,6 34.400,0 120,0 E3_2 6.851,2 97.674,0 39.069,6 31.200,0 115,0 E3_3 6.604,0 97.674,0 39.069,6 29.500,0 132,0 E7_1 6.776,8 130.852,5 52.341,0 43.000,0 128,0 E7_2 12.703,6 130.852,5 52.341,0 37.300,0 117,0 E7_3 13.140,2 130.852,5 52.341,0 33.300,0 132,0 E14_1 138.411,7 138.411,7 55.364,7 31.800,0 146,0 E14_2 138.411,7 138.411,7 55.364,7 31.200,0 143,0 E14_3 138.411,7 138.411,7 55.364,7 29.600,0 139,0 10 E28_1 15.047,3 149.993,1 59.997,2 40.320,0 124,0 11 E28_2 15.411,6 149.993,1 59.997,2 41.750,0 117,0 12 E28_3 19.280,5 149.993,1 59.997,2 42.280,0 102,0 5.743,4 10.873,6 14.992,0 16.579,8 Ghi chú: Kích thước mẫu trụ 15x30cm, diện tích chịu lực nén F=17.671,5mm2 h Bảng so sánh mơđun đàn hồi nén tĩnh bê tông thủy 22 tinh thay đổi tỷ lệ N/X Bảng 3.23 Môđun đàn hồi nén tĩnh bê tông thủy tinh thay đổi tỷ lệ N/X Đơn vị: Mpa Ngày E3 E7 E14 E28 N/X=0,65 11.234 14.597 19.374 21.153 N/X=0,7 7.657 13.164 16.372 19.463 N/X=0,75 5.743 10.874 14.992 16.580 Môđun đàn hồi Hình 3.24 Biểu đồ so sánh mơđun đàn hồi bê tông thủy tinh thay đổi tỷ lệ N/X 14 28 23 3.6 NHẬN XÉT 3.6.1 Thí nghiệm xác định cường độ chịu nén Qua biểu đồ phát triển cường độ chịu nén bê tơng đá dăm bê tơng thủy tinh cường độ chịu nén hai loại bê tông phát triển tăng theo thời gian Cường độ chịu nén bê tông thủy tinh phát triển chậm bê tông đá dăm Ở thời điểm ngày tuổi bê tơng đá dăm đạt mác thiết kế M200, bê tông thủy tinh đến thời điểm 28 ngày tuổi đạt 95% mác thiết kế M200 3.6.2 Thí nghiệm xác định môđun đàn hồi nén tĩnh Qua biểu đồ phát triển môđun đàn hồi bê tông thủy tinh thay đổi tỷ lệ N/X, mơđun đàn hồi cấp phối bê tông thủy tinh tương ứng với tỷ lệ N/X phát triển tăng theo thời gian Với bê tông thủy tinh (nghiên cứu) Khi tỷ lệ N/X= 0,65 mơđun đàn hồi có giá trị lớn 24 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Sau nghiên cứu đề tài rút kết luận sau: - Cường độ chịu nén bê tông thủy tinh phát triển chậm bê tông đá dăm - Giá trị mô đun đàn hồi bê tông thủy tinh phụ thuộc nhiều vào tỷ lệ N/X cấp phối - Môđun đàn hồi bê tơng thủy tinh có giá trị tăng dần theo thời gian, tương tự phát triển giá trị mô đun đàn hồi bê tông thông thường (môđun đàn hồi đạt 92% giá trị môđun đàn hồi bê tông thông thường cấp bền B15 (M200) 28 ngày tuổi) KIẾN NGHỊ Bê tông thủy tinh loại vật liệu mới, cần tiếp tục nghiên cứu để đánh giá toàn diện đặc trưng lý loại bê tông so với bê tông dá dăm thông thường DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7572-1:2006, Cốt liệu cho bê tông vữa [2] Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7572-2:2006, Thí nghiệm thành phần hạt [3] Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7572-4:2006, Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích độ hút nước [4] Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4787:2009, Phương pháp lấy mẫu chuẩn bị mẫu thử [5] Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6016:2011, Xi măng phương pháp thử xác định cường độ [6] Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6017:1995, Xi măng phương pháp thử xác định thời gian đông kết độ ổn định [7] Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3118:1993, Thí nghiệm cường độ bê tông [8] Phùng Quang Lự 2006, Giáo trình vật liệu xây dựng, Nhà xuất giáo dục Tiếng Anh [9] ASTM C469-02 Standard Test Method for Static Modulus of Elasticity and Poissons Ratio of Concrete in Compression ... thấy ảnh hưởng tỷ lệ Nước/ Xi măng (viết tắt N/X) thành phần cấp phối đến giá trị mô un đàn hồi bê tông thủy tinh, đề tài Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng tỷ lệ N/X đến mô un đàn hồi bê tông thủy. .. thủy tinh theo thời gian cần tiến hành nghiên cứu thực nghiệm để làm rõ mối quan hệ Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ N/X đến mô un đàn hồi bê tông thủy tinh Đối tượng phạm vi nghiên. .. đàn hồi bê tông thủy tinh thay đổi tỷ lệ N/X, m đun đàn hồi cấp phối bê tơng thủy tinh tương ứng với tỷ lệ N/X phát triển tăng theo thời gian Với bê tông thủy tinh (nghiên cứu) Khi tỷ lệ N/X=
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của tỷ lệ nước xi măng đến mô đun đàn hồi của bê tông thủy tinh theo thời gian, Nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của tỷ lệ nước xi măng đến mô đun đàn hồi của bê tông thủy tinh theo thời gian

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay