Nghiên cứu thị trường bán buôn điện cạnh tranh tại Việt Nam

26 28 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 20:57

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA LÊ THỊ THÚY HẰNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN CẠNH TRANH TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số: 60.52.02.02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN Đà Nẵng - Năm 2017 Cơng trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Thành Việt Phản biện 1: TS Trần Tấn Vinh Phản biện 2: TS Nguyễn Lương Mính Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật điện họp Trường Đại học Bách khoa vào ngày 13 tháng 05 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại:  Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Bách khoa  Thư viện Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việc đưa thị trường điện cạnh tranh thức vào vận hành bước phát triển quan trọng ngành điện Việt Nam Trong Lộ trình phát triển thị trường điện cạnh tranh, Việt Nam bắt đầu thực cấp độ thứ thị trường này, thị trường bán buôn điện cạnh tranh Cấp độ tiến hành thử nghiệm thời gian từ năm 2016 đến năm 2018 vận hành thức vào năm 2019 Trong cấp độ thị trường bán buôn cạnh tranh, vấn đề lựa chọn mơ hình thị trường, nghiên cứu chiến lược chào giá, tính tốn tốn tính doanh thu cho nhà máy , ứng dụng thuật toán để tối ưu hoạt động hệ thống Với lý trình bày cho thấy, việc nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam” yêu cầu mang tính cấp thiết hai phương diện lý luận thực tiễn việc phát triển thị trường điện cạnh tranh cấp độ Việt Nam Mục đích nghiên cứu Mục tiêu đề tài nghiên cứu quy trình vận hành thị trường tính tốn tốn minh họa cho nhà máy để làm rõ, đánh giá quy trình vận hành thị trường bán bn điện Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Thị trường điện b Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu số vấn đề thị trường bán buôn điện canh tranh Việt Nam (chiến lược chào giá toán thị trường bán buôn điện) Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu xuyên suốt luận văn kết hợp lý thuyết, tính tốn với mơ phần mềm để so sánh đánh giá kết đạt Ý nghĩa khoa học tính thực tiễn đề tài Đề tài xem xét, góp phần đánh giá q trình vận hành thị trường điện Việt Nam, trước mắt cho thị trường bán buôn điện cạnh tranh dự kiến đưa vào vận hành thử nghiệm năm 2019 Kết cấu luận văn MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN VỀ THỊ TRUỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN TẠI VIỆT NAM Chương CƠ CHẾ CHÀO GIÁ VÀ NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH TRONG THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN TẠI VIỆT NAM Chương CHIẾN LƯỢC CHÀO GIÁ VÀ NGUN TẮC TÍNH TỐN THANH TỐN TRONG THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN TẠI VIỆT NAM Chương TÍNH TỐN THANH TỐN THỊ TRƯỜNG BÁN BN ĐIỆN CHO NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ Chương - TỔNG QUAN VỀ THỊ TRUỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN TẠI VIỆT NAM 1.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM 1.2 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH 1.2.1 Một số kết vận hành VCGM 1.2.1.1 Cấu trúc thị trường phát điện cạnh tranh Tại thời điểm bắt đầu vận hành thức VCGM, có 73 nhà máy điện (tổng cơng suất đặt 23.493 MW) tham gia thị trường phát điện cạnh tranh hai (02) hình thức: trực tiếp giao dịch thị trường điện gián tiếp giao dịch thị trường điện 1.2.1.2 Giá thị trường điện Giá trần điện thị trường (SMP cap) giai đoạn qua điều chỉnh sở biến động yếu tố đầu vào khâu phát điện Cụ thể, giá trần thị trường điện áp dụng qua giai đoạn vận hành VGCM trình bày Bảng 2.1 Bảng 1.1 - Giá trần thị trường điện qua giai đoạn vận hành VCGM Năm Thời gian áp dụng Giá trần thị trường (đ/kWh) Từ 01/07/2012 846,3 01/01 - 31/01/2013 846,3 01/02 - 30/04/2013 868,0 01/05 - 31/05/2013 900,0 01/06 - 31/12/2013 1015,0 2014 01/01 - 31/12/2014 1168,0 2015 01/01 - 31/12/2015 1280,0 2016 01/01 - 31/12/2016 1171,0 2012 2013 1.2.1.3 Tính tốn tốn thị trường điện Tổng sản lượng điện thực phát toàn hệ thống năm 2014 đạt khoảng 145.540 tỷ kWh, sản lượng nhà máy nhiệt điện chiếm tỷ trọng lớn, cụ thể: tua-bin khí chiếm tỷ trọng 31%; nhiệt điện than chiếm 26%, thủy điện chiếm mức tỷ trọng lớn 41% tổng sản lượng tồn hệ thống; phần sản lượng lại từ nguồn điện nhỏ nhập từ Trung Quốc 1.2.2 Đánh giá công tác vận hành thị trường điện VCGM 1.3 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN BÁN BUÔN TẠI VIỆT NAM 1.3.1 Cấu trúc thị trường bán buôn điện cạnh tranh 1.3.2 Các đơn vị thành viên thị trường KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương - CƠ CHẾ CHÀO GIÁ VÀ NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH TRONG THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN TẠI VIỆT NAM 2.1 CÁC CƠ CHẾ CHÀO GIÁ TRONG THỊ TRƯỜNG GIAO NGAY 2.1.1 Giá trần chào nhà máy nhiệt điện 2.1.2 Giá trần chào giá trị nước nhà máy thủy điện 2.1.3 Các quy định chào giá đơn vị phát điện 2.1.4 Chào giá phía phụ tải 2.2 QUY ĐỊNH VỀ GIÁ THỊ TRƯỜNG GIAO NGAY 2.2.1 Giá sàn chào cho tổ máy phát điện - Đối với tổ máy nhiệt điện: giá sàn chào đ/kWh - Đối với tổ máy thủy điện, giá sàn chào đ/kWh 2.2.2 Giá trần chào tổ máy nhiệt điện - Giá trần chào tổ máy nhệt điện đơn vị vận hành hệ thống điện thị trường điện tính tốn theo kết tính tốn mơ 02 tháng tới, theo cơng thức sau: Ptran = A x (1 + f + K) x PNL x IHR (2.3) Trong đó: Ptran: giá trần chào tổ máy nhiệt điện (VNĐ/kWh); f: hệ số chi phí phụ, tỷ lệ tổng chi phí khởi động, chi phí nhiên liệu phụ chi phí vận hành bảo dưỡng biến đổi biến đổi phục vụ phát điện so với chi phí nhiên liệu chính; PNL: giá nhiên liệu tổ máy nhiệt điện (VNĐ/BTU VNĐ/kcal); IHR: suất hao nhiệt biên tổ máy nhiệt điện mức mang tải tối đa (BTU/kWh kCal/kWh) KDC: hệ số điều chỉnh giá trần theo kết tính tốn phân loại tổ máy nhiệt điện theo kết tính tốn mơ 02 tháng tới A: hệ số điều chỉnh giá trần chào để chuyển đổi từ mơ hình thị trường chào giá theo chi phí biến đổi sang mơ hình thị trường chào giá tự 2.2.3 Giá trần chào cho tổ máy thủy điện - Giá trần chào tổ máy thuộc nhà máy thủy điện Đơn vị vận hành hệ thống điện thị trường điện tính tốn hàng tuần, cụ thể sau: + Đối với tổ máy thuộc nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết 01 tuần, giá trần chào xác định theo công thức sau: Ptran = A x 1,3 x GTN (2.4) Trong đó: Ptran: giá trần chào tổ máy thuộc nhà máy thủy điện (VNĐ/kWh); A: hệ số điều chỉnh giá trần chào để chuyển đổi từ mơ hình thị trường chào giá theo chi phí biến đổi sang mơ hình thị trường chào giá tự GTN: giá trị nước nhà máy thủy điện + Đối với nhà máy thuỷ điện thuộc miền có dự phòng điện thấp 5% cơng bố theo Quy trình thực đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn ngắn hạn Cục Điều tiết điện lực ban hành hướng dẫn thực Thông tư Quy định hệ thống điện truyền tải Bộ Công Thương ban hành, giá trần chào xác định theo công thức sau: Ptran = Max{A x 1,3 x GTN; PDO} (2.5) Trong đó: A: hệ số điều chỉnh giá trần chào để chuyển đổi từ mơ hình thị trường chào giá theo chi phí biến đổi sang mơ hình thị trường chào giá tự GTN: giá trị nước nhà máy thủy điện PDO: Chi phí biến đổi tổ máy nhiệt điện dầu DO đắt hệ thống điện 2.3 NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG VÀ VẬN HÀNH CỦA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN BÁN BUÔN CẠNH TRANH TẠI VIỆT NAM 2.3.1 Nguyên tắc hoạt động 2.3.2 Vận hành thị trường KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương - CHIẾN LƯỢC CHÀO GIÁ VÀ NGUN TẮC TÍNH TỐN THANH TỐN TRONG THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN TẠI VIỆT NAM 3.1 CHIẾN LƯỢC CHÀO GIÁ 3.1.1 Cấu trúc chào 3.1.2 Chiến lược chào giá * Chiến lược - Với nhà máy có chi phí lớn: + Chiến lược: cố gắng bám theo Qc + Kết quả: Mong muốn có Qc cao tốt, nỗ lực giảm chi phí để có lợi nhuận cao hơn; Những thời điểm giá thị trường xuống thấp (gần 0VNĐ) cân nhắc để ngừng máy - Với nhà máy có chi phí thấp: + Chiến lược: Chào giá thấp để huy động cao + Kết quả: Mong muốn giảm mức giao Qc để hưởng doanh thu nhiều từ thị trường * Chiến lược cụ thể Pm = SMP + CAN (VNĐ/kWh) (2.6) 3.1.3 Quản lý chiến lược chào giá 3.2 XÁC ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG 3.2.1 Giá trần thị trường áp dụng cho đơn vị phát điện - Giá trần thị trường áp dụng cho đơn vị phát điện năm N xác định theo công thức sau: NĐ SMPtran = C x Ptran _ max (3.1) Trong SMPtran: giá trần thị trường áp dụng cho đơn vị phát điện năm N (VNĐ/kWh); NĐ Ptran _ max : mức giá trần chào lớn tổ máy nhiệt điện theo kết tính tốn mơ vận hành cho năm N (VND/kWh); C: hệ số giá trần thị trường điện để chuyển đổi từ mơ hình thị trường chào giá theo chi phí biến đổi sang mơ hình thị trường chào giá tự 3.2.2 Giá điện thị trường Để tính tốn giá điện thị trường tính tốn sau vận hành: B - Bỏ qua giới hạn truyền tải, giới hạn nhiên liệu, giới hạn công suất (lúc này, hệ thống mô thành nút); - Sử dụng phụ tải thực hệ thống; - Xác định tổng sản lượng đo đếm tất nhà máy đầu cực để tính phụ tải hệ thống; 3.2.3 Giá công suất thị trường Xác định giá công suất thị trường cho chu kỳ giao dịch năm tới theo công thức sau: CANit  MSt  Dit (3.8) I QBNE   D i 1 t i Trong đó: I: Tổng số chu kỳ giao dịch tháng t; i: Chu kỳ giao dịch i tháng t; CAN it : Giá công suất thị trường chu kỳ giao dịch i (VND/kWh); QBNE: Sản lượng trung bình năm N Nhà máy điện tốt (kWh); MS t : Chi phí thiếu hụt tháng t Nhà máy điện tốt (đồng); Dit : Phụ tải hệ thống dự báo chu kỳ giao dịch i theo biểu đồ phụ tải ngày điển hình dự báo tháng t (MW) 10 - Thanh toán hợp đồng CfD (Rc) - Thanh toán thị trường: + Thanh toán điện năng: Rg = Rsmp + Rcon + Rbp + Rdu (3.11) Trong đó: Rg: Tổng khoản tốn điện thị trường chu kỳ toán (VNĐ); Rsmp: Khoản toán cho phần sản lượng toán theo giá điện thị trường chu kỳ toán (VNĐ); Rbp: Khoản toán cho phần sản lượng toán theo giá chào nhà máy nhiệt điện có giá chào lớn giá trần thị trường chu kỳ toán (VNĐ); Rcon: Khoản toán cho phần sản lượng điện phát tăng thêm chu kỳ toán (VNĐ); Rdu: Khoản toán cho phần sản lượng điện phát sai khác so với sản lượng huy động theo lệnh độ chu kỳ tốn (VNĐ) + Thanh tốn cơng suất (Rcan) 3.3.2 Các thành phần sản lượng điện toán thị trường điện 3.3.2.1 Sản lượng phát sai khác với lệnh điều độ (Qdu) Qdui = Qmqi - Qddi (3.12) Trong đó: Qddi: Sản lượng huy động theo lệnh điều độ cho tổ máy chu kỳ giao dịch i (kWh) Qmqi: Sản lượng điện đo đếm tổ máy chu kỳ giao dịch i (kWh) 3.3.2.2 Sản lượng phát tăng thêm (Qcon) 11 - Trường hợp tổ máy trình khởi động trình dừng máy sản lượng Qcon khơng (Qcon) 3.3.2.3 Sản lượng có giá chào cao giá trần thị trường (Qbp) Qbp = min{Qmq’ – Qbb; Qgb} Qmq’ ≥ Qbb (3.13) Qbp = Qmq’ < Qbb (3.14) Trong đó: Qbb: Sản lượng có giá chào thấp giá trần thị trường (kWh) Qgb: Sản lượng có giá chào cao giá trần thị trường xếp lịch tính giá (kWh) Qmq’: Sản lượng đo đếm quy đổi đầu cực hiệu chỉnh (kWh) Qmq’ = Qmq – Qdu Qmq’ = Qmq Qdu ≥ Qdu < (3.15) (3.16) 3.3.2.4 Sản lượng toán theo giá thị trường (Qsmp) Qsmpi = Qmqi – Qbpi – Qconi - Qdui Qdui ≥ (3.17) Qsmpi = Qmqi – Qbpi – Qconi Qdui < (3.18) Trong đó: Qmqi: Sản lượng điện đo đếm tổ máy chu kỳ giao dịch i (kWh) 3.3.3 Các khoản toán thị trường 3.3.3.1 Khoản toán theo giá điện thị trường Khoản toán theo giá điện thị trường nhà máy điện chu kỳ giao dịch i tính cơng thức: Rsmpi = Qsmpi x SMPi (3.19) Trong đó: Rsmpi: khoản doanh thu điện nhà máy điện g chu kỳ giao dịch t, VNĐ; 12 Qsmpi: tổng sản lượng điện đo đếm điểm giao nhận nhà máy điện g chu kỳ giao dịch t, kWh; SMPi: giá điện thị trường chu kỳ giao dịch t, VNĐ/kWh 3.3.3.2 Khoản toán ràng buộc phải phát - Khoản toán sản lượng phát tăng thêm tính theo cơng thức sau: Rconsi = Qconi x Gconi Với: (3.20) Qconi: Sản lượng phát tăng thêm nhà máy điện chu kỳ giao dịch i, (kWh) Gconi: Giá cho sản lượng phát tăng thêm chu kỳ giao dịch i, VNĐ/kWh - Khoản tốn cho phần sản lượng có giá chào cao giá trần thị trường kỳ giao dịch i tính theo cơng thức sau: Rbpi = Qbpi x Gbpi Với: (3.21) Qbpi: Sản lượng có giá chào cao giá trần thị trường kỳ giao dịch i, kWh Gbpi: Giá cho sản lượng có giá chào cao giá trần thị trường kỳ giao dịch i, VNĐ/kWh - Khoản toán cho phần sản lượng phát sai khác so với sản lượng điện huy động theo lệnh điều độ kỳ giao dịch i tính theo cơng thức sau: Rdui = Qdui x Gdui Với: (3.22) Qdui: Sản lượng phát sai khác so với sản lượng điện huy động theo lệnh điều độ kỳ giao dịch i, kWh Gdui: Giá cho sản lượng phát sai khác so với sản lượng điện huy động theo lệnh điều độ kỳ giao dịch i, VNĐ/kWh 13 3.3.3.3 Khoản tốn theo giá cơng suất thị trường Khoản doanh thu công suất nhà máy điện chu kỳ giao dịch i tính công thức: Rcani = Qcani x CANi (3.23) Trong đó: Rcani: khoản doanh thu cơng suất nhà máy điện g chu kỳ giao dịch t, VND; Qcani: tổng sản lượng điện đo đếm điểm giao nhận nhà máy điện chu kỳ giao dịch t, kWh; CANi: giá công suất thị trường chu kỳ giao dịch t, VND/kWh 3.3.3.4 Thanh toán khoản tốn hợp đồng CfD Tính tốn cho chu kỳ giao dịch theo công thức sau: Rci = (Pc – SMPi – CANi) x Qci (3.24) Trong đó: Rci: Khoản toán sai khác chu kỳ giao dịch i (đồng); Qci: Sản lượng điện toán theo giá hợp đồng chu kỳ giao dịch i (kWh); Pc: Giá hợp đồng mua bán điện dạng sai khác (VNĐ/kWh) Đối với nhà máy thuỷ điện giá hợp đồng chưa bao gồm thuế tài nguyên nước phí mơi trường rừng; SMPi: Giá điện thị trường chu kỳ giao dịch i (VNĐ/kWh); CANi: Giá công suất thị trường chu kỳ giao dịch i (VNĐ/kWh) Tính tốn cho chu kỳ tốn theo cơng thức sau: I Rc   Rc i i1 (3.25) 14 Trong đó: Rc: Khoản tốn sai khác chu kỳ toán (VNĐ); i: Chu kỳ giao dịch thứ i chu kỳ toán; I: Tổng số chu kỳ giao dịch chu kỳ toán; Rc i : Khoản toán sai khác chu kỳ giao dịch i (đồng) 3.3.4 Tổng tính tốn tốn thị trường Rttđ = Rg + RCfD + Rcan (3.26) Trong đó: Rg: Tổng tốn điện thị trường, (VNĐ) RCfD: Tổng toán hơp đồng CfD, (VNĐ) Rcan: Tổng tốn cơng suất thị trường, (VNĐ) KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương - TÍNH TỐN THANH TỐN THỊ TRƯỜNG BÁN BN ĐIỆN CHO NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ 4.1 CÁC BƯỚC TÍNH TỐN Các bước tính tốn cụ thể hóa sau: Bước 1: Nhập số liệu đầu vào bao gồm: + Bản chào tổ máy (bản chào lập lịch thể bảng 4.1): Pmin; CSCB, cặp giá chào + Sự kiện thị trường điện (xác nhận trạng thái tổ máy); + Phụ tải thực tế hệ thống Bước 2: Lập lịch huy động cho tổ máy công suất thực phát tổ máy (do SMO công bố): + Giá điện thị trường (SMP) + Sản lượng huy động theo lệnh điều độ cho tổ máy; 15 + Sản lượng điện đo đếm tổ máy; + Giá sản lượng điện phát tăng thêm tổ máy; Bước 3: Tác giả tính tốn sản lượng điện + Giá sản lượng điện phát sai khác so với sản lượng huy động theo lệnh điều độ quy đổi vị trí đo đếm tính theo cơng thức (3.12) + Giá sản lượng điện toán có giá chào cao giá trần thị trường tính theo cơng thức (3.13); (3.14) + Sản lượng điện tốn theo giá thị trường, tính theo cơng thức (3.17); (3.18) Bước 4: Tính tốn khoản tốn thị trường (do tác giả tính tốn phần mềm Excel): + Khoản toán theo điện thị trường tính theo cơng thức (3.19) + Khoản toán cho phần sản lượng phát tăng thêm tính theo cơng thức (3.20) + Khoản tốn cho phần sản lượng có giá chào cao giá trần thị trường xác định theo công thức (3.21) + Khoản toán cho phần sản lượng phát sai khác so với sản lượng điện huy động theo lệnh điều độ xác định theo công thức (3.22) + Khoản tốn cơng suất thị trường xác định theo cơng thức (3.24) + Khoản tính tốn tốn hợp đồng CfD xác định theo cơng thức (3.24) 16 Bước 5: Tổng khoản toán cho nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ thị trường bán buôn điện cạnh tranh xác định theo cơng thức (3.26) (do tác giả tính tốn phần mềm Excel) Sơ đồ khối q trình tính tốn tốn thể hình 4.1 Bắt đầu Nhập liệu: Pmin; CSCB; (Pi, Gi); BIDCAP; CAN; Phụ tải thực tế SMO công bố: Qddi; Qmpi; SMPi; Gconi Tác giả tính tốn: Qdui; Qbpi; Qsmpi; SMPi; Qcani;Gdui; Gbpi Tác giả tính tốn: Rdui; Rbpi; Rconi; Rcani; Rsmpi; Rci Tính: Rttđ Kết thúc Hình 4.1 - Sơ đồ khối trình tính tốn mơ 4.2 THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU 4.2.1 Chào giá phát điện 4.2.2 Dữ liệu thị trường - Giá trần chào - Giá công suất (CAN) 4.2.3 Lập lịch huy động cho tổ máy phát điện 17 4.3 KẾT QUẢ TÍNH TỐN THANH TỐN Bảng 4.5 Bảng tính khoản tốn thị trường Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ ngày 01/12/2016 Chu kỳ giao dịch (giờ) Khoản toán tính theo giá điện thị trường Qsmp (MWh) Gsmp (VNĐ/kW h) Rsmp (VNĐ) Khoản toán cho phần sản lượng phát tăng thêm Qcon (MWh) Gcon (VNĐ/k Wh) Khoản toán cho phần sản lượng phát sai khác so với sản lượng điện huy động theo lệnh điều độ Khoản tốn tính theo giá chào Rcon (VNĐ) Qbp (MWh) Gbp (VNĐ/ kWh) Rbp (VNĐ) Qdu (MWh) Gdu (VNĐ/ kWh) Rdu (VNĐ) Thanh tốn cơng suất thị trường Qcan (MW) Gcan (VNĐ/ kW) Rcan (VNĐ) 428.86 500.00 214430000.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 428.86 152.00 65186720.00 429.85 400.00 171940400.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 429.85 147.80 63531977.80 429.78 400.00 171912000.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 429.78 147.30 63306594.00 429.73 400.00 171890000.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 429.73 147.80 63513355.00 429.75 400.00 171898000.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 429.75 152.10 65364214.50 425.85 1.00 425853.00 3.83 1.00 3827.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 429.68 166.70 71627656.00 419.96 1.00 419955.00 9.75 1.00 9745.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 429.70 179.20 77002240.00 455.14 409.00 186150215.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455.14 202.80 92301378.00 458.38 650.00 297949600.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 458.38 211.50 96948216.00 10 457.49 638.00 291878620.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 457.49 214.20 97994358.00 11 456.66 638.00 291348442.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 456.66 217.00 99095003.00 12 456.84 450.00 205578450.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 456.84 191.50 87485051.50 18 13 455.79 500.00 227895000.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455.79 194.70 88742313.00 14 454.81 589.00 267880145.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 454.81 208.60 94872323.00 15 454.80 638.00 290159210.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 454.80 213.90 97280650.50 16 454.24 638.00 289805120.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 454.24 219.40 99660256.00 17 455.67 638.00 290714270.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455.67 225.30 102661324.50 18 454.68 652.00 296448100.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 454.68 237.30 107894377.50 19 455.79 630.60 287418651.60 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455.79 220.40 100455234.40 20 456.82 500.00 228407500.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 456.82 209.40 95657061.00 21 424.25 500.00 212126500.00 3.30 824.70 2723159.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 427.56 203.40 86964687.00 22 422.81 409.00 172929290.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 422.81 187.90 79445999.00 23 422.93 533.00 225422223.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 422.93 173.70 73463114.70 24 423.01 400.00 169202000.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423.01 160.80 68019204.00 0.00 10630.7 TỔNG 10613.85 5134229544.60 16.87 2736731.40 0.00 0.00 0.00 2038473308.4 19 Bảng 4.6 Bảng tính tốn khoản toán hợp đồng CfD Giá hợp đồng (VNĐ/kWh): Chu kỳ giao dịch (giờ) 10 11 12 13 14 15 16 17 CAN (VNĐ/kWh) 152 147.8 147.3 147.8 152.1 166.7 179.2 202.8 211.5 214.2 217 191.5 194.7 208.6 213.9 219.4 225.3 875 SMP (VNĐ/kWh) 500.0 400.0 400.0 400.0 400.0 1.0 1.0 409.0 650.0 638.0 638.0 450.0 500.0 589.0 638.0 638.0 638.0 Qdd, (kWh) 426.838 427.588 427.588 427.588 427.588 427.588 427.588 451.723 457.276 457.276 457.276 457.276 457.276 457.276 457.276 457.276 457.276 Qmp, (kWh) 428.86 429.851 429.78 429.725 429.745 429.68 429.7 455.135 458.384 457.49 456.659 456.841 455.79 454.805 454.795 454.24 455.665 Qc, (MWh) 354.362 353.385 353.408 353.658 354.465 357.885 360.431 366.32 368.914 369.301 369.435 363.136 364.21 368.559 370.244 371.537 370.53 Rc, (VNĐ/kWh) 79 022 726.0 115 627 572.0 115 811 801.6 115 716 897.6 114 456 748.5 253 132 060.5 250 427 458.8 96 415 424.0 980 339.0 420 062.8 388 700.0 84 792 256.0 65 667 063.0 28 526 466.6 552 636.4 539 051.2 335 201.0 Ghi 20 18 19 20 21 22 23 24 Tổng 237.3 220.4 209.4 203.4 187.9 173.7 160.8 652.0 630.6 500.0 500.0 409.0 533.0 400.0 457.276 457.276 457.276 425.698 421.663 421.663 421.663 10 622.088 454.675 455.786 456.815 427.555 422.81 422.931 423.005 10 630.722 373.156 370.519 367.405 366.554 362.959 358.887 355.841 725.101 - 336 130.8 892 456.0 60 842 268.0 62 900 666.4 100 938 897.9 60 400 682.1 111 805 242.2 760 256 546.8 21 Bảng 4.7 Tổng khoản toán cho Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ ngày 01/12/2016 Các khoản toán TT I Thanh toán điện thị trường (= + + + 4) (Rg) Khoản tốn tính theo giá điện thị trường (Rsmp) Khoản tốn tính theo giá chào (Rbp) Khoản toán cho phần sản lượng phát tăng thêm (Rcon) Thành tiền Ghi (VND) 136 966 276 134 229 545 736 731 Khoản toán cho phần sản lượng phát sai khác so với sản lượng điện huy động theo lệnh điều độ (Rdu) II Thanh tốn cơng suất thị trường (Rcan) 038 473 308 III Thanh toán dịch vụ dự phòng quay IV Thanh tốn khác V Thanh toán hợp đồng CfD (Rc) 760 256 547 Tổng cộng ( = I + II + III + IV + V) 935 696 131 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 4, tác giả xây dựng sơ đồ khối trình bày cụ thể quy trình tính tốn khoản tốn thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam theo quy định Bộ Cơng thương Ứng dụng quy trình tính tốn tốn cho nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ vào ngày 01/12/2016, tác giả sử dụng cơng cụ để tính tốn phần mềm Excel Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ chào giá cho tổ máy với khoản công suất chào khác nhau, SMO huy động có tổ máy phát với lượng công suất theo lập lịch huy động cho chu kỳ Và giá thị trường định theo chào đơn vị phát điện theo dung cân “cung – cầu” hệ thống điện thời điểm ngày, mùa Mức giá thị trường điện giao giúp giá khâu phát điện xác định minh bạch, khách quan Trong bảng 4.3, kết lập lịch huy động tác giả tính sản lượng điện phát sai khác so với sản lượng huy động theo lệnh điều độ sản lượng điện có giá chào cao giá trần thị trường Trong kết bảng 4.3 Qdu Qpb có giá trị Các khoản toán cho nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ tác giả tính toán cụ thể, với tổng toán điện thị trường 136 966 276VNĐ, tổng công suất thị trường 038 473 308VNĐ toán hợp đồng CfD 760 256 547VNĐ Với kết này, tác giả so sánh với kết tính tốn vận hành thí điểm thị trường bán bn điện thực tế thấy hoàn toàn phù hợp Kết tính tốn cho thấy việc sử dụng phần mềm Excel vào tính tốn tốn Thị trường điện bán bn cạnh tranh Việt Nam hoàn toàn phù hợp yêu cầu đặt Thị trường điện 23 Việt Nam Do ta hồn tồn tin tưởng việc sử dụng phần mềm Excel vào tính tốn thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam thay sử dụng phần mềm chuyên dụng KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI Thị trường điện vấn đề thời sự, nhận quan tâm nhiều nước giới Việt Nam số nước bắt đầu vận hành thị trường điện, vận hành thị trường phát điện cạnh tranh vận hành thí điểm Thị trường bán bn điện cạnh tranh Vì việc vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh dấu chấm hỏi, có thật vận hành ổn định theo đề án thiết kế Trong luận văn này, Tác giả tập trung nghiên cứu, đề xuất giải số vấn đề để phục vụ việc vận hành thị trường bán buôn cạnh tranh cụ thể sau: - Phân tích cách tổng quan lộ trình phát triển mơ hình thị trường điện Việt Nam - Phân tích chế chào giá quy trình vận hành thị trường điện bán bn Việt Nam - Phân tích chiến lược chào giá quản lý chiến lược chào giá thị trường bán bn điện - Tập trung nghiên cứu, trình bày phương pháp tính tốn tốn thị trường bán buôn điện Việt Nam dựa dự thảo quy định vâ hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh Bộ Công Thương soạn thảo - Dựa phương pháp tính tốn trên, tác giả ứng dụng để tính tốn tốn doanh thu cho nhà nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ với cơng cụ tính tốn phần mềm Excel để tính tốn minh họa 24 tốn tốn thị trường bán bn điện Việt Nam Qua trình thực đề tài mà tác giả lựa chọn thực nhiệm vụ đưa giải pháp đơn giản, sử dụng phần mềm Excel để tính tốn minh họa tốn Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Hướng phát triển đề tài: Nghiên cứu phát triển phần mềm ứng dụng đề tài kết hợp với phần điều độ hệ thống điện để vận hành thực lạp lịch huy động cho tổ máy phát điện để có đánh giá Thị trường điện cách toàn diện ... điện Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Thị trường điện b Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu số vấn đề thị trường bán buôn điện canh tranh Việt Nam (chiến lược chào giá tốn... thấy, việc nghiên cứu đề tài Nghiên cứu thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam yêu cầu mang tính cấp thiết hai phương diện lý luận thực tiễn việc phát triển thị trường điện cạnh tranh cấp... Việt Nam Mục đích nghiên cứu Mục tiêu đề tài nghiên cứu quy trình vận hành thị trường tính toán toán minh họa cho nhà máy để làm rõ, đánh giá quy trình vận hành thị trường bán buôn điện Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thị trường bán buôn điện cạnh tranh tại Việt Nam, Nghiên cứu thị trường bán buôn điện cạnh tranh tại Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay