Nghiên cứu lập kế hoạch vận hoành tuần kế tiếp cho nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 trong thị trường điện

22 32 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 20:57

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA PHẠM HỮU TRÍ NGHIÊN CỨU LẬP KẾ HOẠCH VẬN HÀNH TUẦN KẾ TIẾP CHO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH TRONG THỊ TRƢỜNG ĐIỆN Chuyên ngành : Kỹ thuật điện Mã số : 60 52 02 02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN Đà Nẵng – Năm 2017 Cơng trình đƣợc hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS TRẦN TẤN VINH Phản biện 1: TS NGUYỄN HỮU HIẾU Phản biện 2: TS NGUYỄN LƢƠNG MÍNH Luận văn đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật điện họp Trƣờng Đại học Bách khoa vào ngày 13 tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại:  Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng Trƣờng Đại học Bách khoa  Thƣ viện Khoa Điện, Trƣờng Đại học Bách khoa – ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong suốt thời gian dài áp dụng mô hình độc quyền, tình hình cung cấp, kinh doanh điện cho kinh tế thị trƣờng Việt nam gặp nhiều bất cập: giá điện chƣa hợp lý, kinh doanh độc quyền, xảy tình trạng thiếu điện, Để giải tình trạng này, Chính Phủ có bƣớc quan trọng để tái cấu trúc ngành điện từ năm 2006, đánh dấu định số 26/2006/QĐ-TTg quy định lộ trình phát triển thị trƣờng điện Việt Nam Khác với chế hạch toán phụ thuộc trƣớc EVN, việc tính toán lập kế hoạch huy động tổ máy đƣợc thực tập trung Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc Gia, thị trƣờng điện việc huy động tổ máy đƣợc tính tốn chào giá đơn vị phát điện với ràng buộc khác nhƣ giới hạn truyền tải, dịch phụ kỹ thuật phụ trợ Ngoài việc đảm bảo an ninh hệ thống điện, chế lập lịch vận hành tổ máy tham gia thị trƣờng phải đảm bảo tính tối ƣu kinh tế: chi phí mua điện rẻ Đối với đơn vị phát điện, bên cạnh hội tăng doanh thu từ diễn biến thị trƣờng mà chế cạnh tranh theo chào đem lại, đơn vị phát điện phải đối mặt với rủi ro từ biến động thị trƣờng Thực tế vận hành Nhà máy thủy điện Sông Tranh tham gia thị trƣờng điện cho thấy việc lập kế hoạch vận hành tuần đơn dựa vào sản lƣợng đƣợc giao số ràng buộc riêng lẻ khác Kế hoạch vận hành chƣa đảm bảo cho Nhà máy có đƣợc doanh thu tốt nhất, mặt khác giá điện thị trƣờng tuần tới (có tính chất định đến doanh thu) thƣờng có biến động lớn khó dự báo, dẫn đến tình trạng Nhà máy gặp tình bất lợi doanh thu tuần Xuất phát từ thực tế nêu trên, việc nghiên cứu xây dựng phƣơng pháp đánh giá doanh thu tuần dựa mô để làm sở cho việc xem xét, phê duyệt, lập kế hoạch vận hành tuần cần thiết có ý nghĩa thực tiễn lớn cơng tác vận hành Nhà máy thủy điện Sông Tranh tham gia thị trƣờng điện cạnh tranh Mục tiêu nghiên cứu Từ sở nêu trên, luận văn tập trung nghiên cứu xây dựng phƣơng pháp đánh giá kế hoạch vận hành tuần nhà máy thủy điện vận hành thị trƣờng điện, doanh thu từ thị trƣờng Nhà máy tƣơng ứng với kịch vận hành đƣợc đánh giá theo tần suất dựa phƣơng pháp mô Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu luận văn doanh thu tuần Nhà máy thủy điện trực tiếp tham gia thị trƣờng điện phƣơng pháp mô Monte carlo 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu kế hoạch vận hành tuần Nhà máy thủy điện Sông Tranh Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Nghiên cứu lập kế hoạch vận hành tuần cần thiết có ý nghĩa thực tiễn lớn công tác vận hành Nhà máy Thủy điện Sông Tranh tham gia thị trƣờng điện cạnh tranh Đặt tên đề tài: Căn vào mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu, đề tài đƣợc đặt tên: "Nghiên cứu lập kế hoạch vận hành tuần cho Nhà máy Thủy điện Sông Tranh thị trƣờng điện" Bố cục luận văn Chƣơng 1: Tổng quan Thị trƣờng điện cạnh tranh Việt Nam Chƣơng 2: Quy trình xây dựng kế hoạch vận hành tuần Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia Nhà máy thủy điện Sông Tranh Chƣơng 3: Nghiên cứu phƣơng pháp dự báo doanh thu tuần thị trƣờng điện Chƣơng 4: Ứng dụng phƣơng pháp mô Monte-Carlo để đánh giá, phê duyệt lập kế hoạch phát điện tuần NMTĐ Sông Tranh 4 CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƢỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH VIỆT NAM 1.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH 1.1.1 Giới thiệu Cơng trình Thủy điện Sơng Tranh a Vị trí địa lý nhiệm vụ Cơng trình b Đặc điểm hạng mục cơng trình c Thơng số kỹ thuật Cơng trình Thủy điện Sông Tranh 1.1.2 Sơ đồ tổ chức Công ty Thủy điện Sông Tranh 1.2 CÁC CẤP ĐỘ PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH 1.2.1 Thị trƣờng phát điện cạnh tranh 1.2.2 Mơ hình thị trƣờng bán bn điện cạnh tranh 1.2.3 Mơ hình thị trƣờng bán lẻ điện cạnh tranh 1.3 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƢỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH VIỆT NAM (VCGM) 1.3.1 Sơ lƣợc thị trƣờng phát điện cạnh tranh Việt Nam [1] Thị trƣờng phát điện cạnh tranh Việt Nam (VCGM) thức vận hành kể từ ngày 01/7/2012, áp dụng mơ hình thị trƣờng điện ngƣời mua – thị trƣờng điều độ tập trung chào giá ngày tới theo chi phí (các bảng chào giá đƣợc hiệu chỉnh sau đóng cửa thị trƣờng có yêu cầu mặt kỹ thuật) Trong thị trƣờng, tất đơn vị phát điện sở hữu nhà máy có cơng suất từ 30MW trở lên nối trực tiếp vào lƣới truyền tải nối vào lƣới phân phối phải tham gia thị trƣờng phát điện cạnh tranh VCGM (trừ nhà máy điện gió, điện địa nhiệt) Trƣớc ngày giao dịch thị trƣờng, bảng chào giá cho 24 tổ máy tham gia VCGM phải đƣợc gửi đến đơn vị vận hành hệ thống thị trƣờng (SMO), đƣợc giao cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) Dựa vào yêu cầu vận hành, A0 lập phƣơng thức vận hành cho ngày tới Vào ngày giao dịch thị trƣờng, A0 lập phƣơng thức vận hành tới phƣơng pháp tối ƣu hóa chi phí có ràng buộc an ninh hệ thống làm sở để phục vụ điều độ thời gian thực Giá điện trả cho tổ máy tham gia thị trƣờng gồm hai thàn h phần: - Giá biên hệ thống (SMP) điện chu kỳ giao dịch đƣợc xác định sau vận hành lấy giá chào cao tất tổ máy đƣợc huy động lịch huy động khơng có ràng buộc cho chu kỳ đó, bị giới hạn giá trần SMP chung cho toàn thị trƣờng - Giá công suất (CAN) cho phần công suất chu kỳ giao dịch, với giá CAN đƣợc SMO xác định trình tự lập kế hoạch vận hành năm tới lƣợng công suất đƣợc xác định lịch huy động không ràng buộc giống nhƣ việc xác định SMP cho chu kỳ đó, cộng thêm lƣợng dự phòng CAN đƣợc trả cho hệ thống cần công suất Giá thị trƣờng toàn phần cho (FMP) tổng SMP CAN FMP = SMP + CAN (1.1) 1.3.2 Cấu trúc thị trƣờng phát điện cạnh tranh VCGM a Nguyên tắc hoạt động VCGM - Toàn điện đơn vị phát điện tham gia vào thị trƣờng điện đƣợc chào bán cho đơn vị mua thị trƣờng (SB), đƣợc giao cho Công ty Mua bán điện lịch huy động tổ máy đƣợc xếp dựa chào giá theo chi phí biến đổi - Giá điện mua bán đƣợc toán theo thị trƣờng giao chu kỳ giao dịch theo hợp đồng song phƣơng dạng sai khác Tỷ lệ sản lƣợng điện toán theo giá hợp đồng giá thị trƣờng giao không cao 95% cho năm đầu vận hành giảm dần cho năm nhƣng không thấp 60% b Các thành viên tham gia thị trường điện VCGM - Thành viên tham gia trực tiếp: + Các nhà máy điện (đơn vị phát điện) có giấy phép hoạt động lĩnh vực phát điện có cơng suất đặt lớn 30MW trở lên đấu nối vào hệ thống điện quốc gia (trừ nhà máy điện BOT, nhà máy điện sử dụng lƣợng tái tạo thủy điện, nhà máy điện thuộc khu công nghiệp bán phần sản lƣợng lên hệ thống điện quốc gia không xác định đƣợc kế hoạch bán điện dài hạn) Các đơn vị phát điện chào giá trực tiếp vào VCGM theo Quy định thị trƣờng phát điện cạnh tranh + Đơn vị mua buôn (SB): Công ty Mua bán điện đơn vị mua điện thị trƣờng phát điện cạnh tranh Việt Nam tất đơn vị phát điện bắt buộc phải bán điện cho Công ty Mua bán điện thông qua hợp đồng - Thành viên tham gia gián tiếp: + Các nhà máy thủy điện chiến lƣợc đa mục tiêu (SMHP): nhà máy thủy điện nhà nƣớc sở hữu, mục tiêu phát điện đảm nhiệm vai trò đặc biệt khác Các nhà máy ký kết hợp đồng đặc biệt với Công ty Mua bán điện, điện phát đƣợc Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia công bố cách sử dụng giá trị nƣớc đƣợc tính tốn từ mơ hình + Các nhà máy điện BOT: nhà máy đƣợc đầu tƣ theo hình thức Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao thông qua hợp đồng nhà đầu tƣ quan nhà nƣớc có thẩm quyền Các nhà máy điện BOT không cần phải giao dịch thị trƣờng phát điện cạnh tranh Việt Nam, mà Công ty Mua bán điện chào sản lƣợng phát cho BOT để thực chế độ bao tiêu tối ƣu chi phí mua điện + Các Tổng Cơng ty điện lực (PC): Các Tổng Công ty điện lực vận hành lƣới điện phân phối cung cấp điện đến khách hàng, mua điện từ Công ty Mua bán điện bán lại cho khách hàng sở biểu giá điện quy định + Các đơn vị nhập (importers) xuất điện (Exporters) - Các đơn vị cung cấp dịch vụ: VCGM có ba nhà cung cấp dịch vụ là: + SMO – Cơ quan vận hành thị trƣờng hệ thống điện Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia đảm nhận + TNO – Cơ quan vận hành lƣới điện truyền tải Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia đảm nhận + MDMSP – Đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý đo đếm điện 8 1.4 KẾT LUẬN Chƣơng trình bày cấp độ phát triển thị trƣờng điện, tổng quan thị trƣờng phát điện cạnh tranh Việt Nam, giới thiệu cơng trình Thủy điện Sơng Tranh sơ đồ tổ chức Công ty Thủy điện Sông Tranh 9 CHƢƠNG QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VẬN HÀNH TUẦN CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA VÀ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH 2.1 GIỚI THIỆU QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VẬN HÀNH TUẦN 2.1.1 Nguyên tắc lập kế hoạch vận hành 2.1.2 Các nội dung việc lập kế hoạch vận hành tuần 2.1.3 Cung cấp số liệu phục vụ việc lập kế hoạch vận hành thị trƣờng điện tuần tới a Phụ tải hệ thống điện b Số liệu thủy văn c Lịch sửa chữa d Nhiên liệu e Truyền tải f Kế hoạch xuất nhập điện 2.1.4 Trình tự thực lập kế hoạch vận hành thị trƣờng điện tuần tới 2.2 QUY TRÌNH TÍNH TỐN GIÁ TRỊ NƢỚC VÀ GIỚI HẠN MỨC NƢỚC 2.3 PHƢƠNG PHÁP DỰ BÁO THÔNG TIN THỦY VĂN VÀ THỊ TRƢỜNG TUẦN TỚI CỦA NMTĐ SƠNG TRANH 2.3.1 Thơng tin thủy văn Thông tin thủy văn dự báo đƣợc sử dụng kế hoạch vận hành tuần thƣờng đƣợc lấy theo phƣơng án tần suất 65%, 75%, 85% 95% theo sở liệu thủy văn khứ Phƣơng pháp có ƣu điểm đơn giản, dễ thực nhƣng khơng phản ánh đƣợc 10 tính chu kỳ biến động theo thời gian chuỗi thủy văn, đặc biệt với dự báo ngắn hạn 2.3.2 Thông tin thị trƣờng Cung: Sản lƣợng nhà máy thủy điện chiến lƣợc đa mục tiêu, sản lƣợng xuất nhập khẩu, nhà máy thị trƣờng, khả cung ứng nhà máy tham gia thị trƣờng (thể thông qua chào) Cầu: phụ tải thời gian thực hệ thống 2.4 PHƢƠNG PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VẬN HÀNH TUẦN TỚI CỦA NMTĐ SÔNG TRANH Các yếu tố đầu vào toán xây dựng kế hoạch phát điện tuần bao gồm: - Mực nƣớc hồ tại; - Mức nƣớc giới hạn cuối tuần; - Lƣu lƣợng dự báo tuần; - Ràng buộc cung cấp nƣớc cho hạ du; - Thông số vận hành hồ chứa (cột nƣớc cực tiểu/cực đại, lƣu lƣợng xả cực tiểu/cực đại, lƣu lƣợng thấm, ); - Giá biên thị trƣờng tuần tới Các yếu tố đầu toán bao gồm: - Biểu đồ phát ngày tuần tới (tƣơng ứng với lƣu lƣợng chạy máy); - Lƣu lƣợng xả tràn ngày 2.5 KẾT LUẬN Chƣơng trình bày quy định việc xây dựng kế hoạch vận hành tuần tới Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia phƣơng pháp xây dựng kế hoạch vận hành tuần tới áp dụng NMTĐ Sông Tranh 11 CHƢƠNG NGHIÊN CỨU CÁC PHƢƠNG PHÁP DỰ BÁO DOANH THU TUẦN KẾ TIẾP TRONG THỊ TRƢỜNG ĐIỆN 3.1 TÌM HIỂU CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 3.1.1 Phƣơng pháp dự báo giá biên [6] a Điểm mạnh: b Điểm yếu: 3.1.2 Phƣơng pháp mô dựa lấy mẫu số liệu khứ [7] a Sơ lược phương pháp: b Điểm mạnh: c Điểm yếu 3.1.3 Phƣơng pháp mô Monte-Carlo số liệu thị trƣờng đầu vào [5] a Sơ lược phương pháp b Điểm mạnh c Điểm yếu 3.2 GIỚI THIỆU BÀI TOÁN ĐÁNH GIÁ DOANH THU TUẦN KẾ TIẾP CỦA NMTĐ TRONG THỊ TRƢỜNG 3.2.1 Sơ lƣợc tính tốn toán thị trƣờng điện a Doanh thu chu kỳ giao dịch Ri = Rmi + Rci (3.1) Trong đó: Ri: Tổng doanh thu chu kỳ giao dịch i Rmi: Doanh thu từ thị trƣờng giao chu kỳ giao 12 dịch i Rci: Doanh thu theo hợp đồng CfD chu kỳ giao dịch i - Thành phần doanh thu từ thị trƣờng giao chu kỳ giao dịch thứ i ký hiệu Rmi đƣợc xác định từ sản lƣợng thực phát Qmi (kWh) giá thị trƣờng toàn phần FMPi (đ/kWh) chu kỳ giao dịch đó: Rmi = Qmi  FMPi (3.2) Trong đó: giá thị trƣờng tồn phần FMPi đƣợc tính SMPi+CANi - Thành phần doanh thu theo hợp đồng CfD (ký hiệu Rci) đƣợc xác định từ sản lƣợng hợp đồng Qci (được công bố kế hoạch vận hành tháng tới), mức sai khác giá hợp đồng Pc giá thị trƣờng toàn phần FMPi chu kỳ giao dịch: Rci = Qci  (Pc – FMPi) (3.3) b Doanh thu cho ngày giao dịch RN = RmN + RCN (3.4) Trong đó: + RmN là: doanh thu từ thị trƣờng giao ngày, đƣợc xác định nhƣ sau: ∑ =∑ = ̅̅̅̅̅̅̅  ∑  =̅̅̅̅̅̅̅̅  (3.5) Với: ̅̅̅̅̅̅̅ là: giá tồn phần trung bình tính tốn ngày đƣợc tính 24  (Q mi xFMPi ) 24 Q mi 13 QmN là: sản lƣợng điện phát ngày + RCN là: doanh thu theo hợp đồng CfD ngày, đƣợc tính nhƣ sau: ∑ ∑ = =∑ - ̅̅̅̅̅̅̅  ∑  = ( - ̅̅̅̅̅̅̅)  QCN (3.6) Từ biểu thức (3.5) (3.6), biểu thức doanh thu ngày (3.4) đƣợc viết lại nhƣ sau: RN = RmN + RCN= ̅̅̅̅̅̅̅  + ( - ̅̅̅̅̅̅̅)  QCN = ̅̅̅̅̅̅̅  (QmN – QCN) + PC  QCN (3.7) c Doanh thu tuần giao dịch Doanh thu đơn vị phát điện tuần đƣợc tính nhƣ sau: RT =  R Ni = i 1  FMPNi  (QmNi – QCNi) + PC  i 1 =  FMP i 1 Ni Q i 1  (QmNi – QCNi) + PC  QCT CNi (3.8) Trong đó: RT: Tổng doanh thu tuần RNi: Doanh thu ngày giao dịch thứ i FMPNi : Giá tốn tồn phần trung bình ngày thứ i QmNi: Sản lƣợng thực phát theo thị trƣờng ngày thứ i QCNi: Sản lƣợng hợp đồng ngày thứ i QCT: Sản lƣợng hợp đồng tuần d Ví dụ minh họa tính tốn tốn thị trường điện 3.2.2 Mơ tả tốn dự kiến doanh thu tuần tới Nhà máy thủy điện Sông Tranh Từ giá trị sản lƣợng dự kiến cho ngày kế hoạch 14 tuần thông tin dự báo giá thị trƣờng cho tuần tới, ta tính tốn doanh thu dự kiến tuần tới từ biểu thức (3.8) nhƣ sau: RT =  FMP DBNi  (QKHNi – QCNi) + PC  QCT (3.9) i 1 FMP DBNi là: giá tốn tồn phần trung bình dự báo ngày i - Đầu vào: + Sản lƣợng hợp đồng cho ngày tuần QCNi, i=1÷7 (được lấy từ kế hoạch vận hành tháng điều độ quốc gia A0 công bố) + Giá hợp đồng đƣợc thỏa thuận Pc + Sản lƣợng dự kiến phát cho ngày tuần FMP DBNi QKHNi, i=1÷7 (được lấy từ kế hoạch vận hành tuần đơn vị) + Giá tốn tồn phần dự báo cho ngày tuần , i=1÷7 (là yếu tố bất định, định cung cầu vận hành thời gian thực tuần tới) - Đầu ra: + Tổng doanh thu dự kiến tuần đơn vị phát điện 3.3 LỰA CHỌN PHƢƠNG PHÁP PHÙ HỢP CHO NMTĐ SÔNG TRANH 3.4 KẾT LUẬN: Trong chƣơng 3, luận văn trình bày sơ lƣợc cách thức tính tốn tốn thị trƣờng điện cạnh tranh Việt Nam Các cơng thức tính tốn đƣợc đơn giản hóa (khơng xét đến yếu tố xuất vận hành thời gian thực) nhƣng đảm bảo theo nguyên lý thiết kế thị trƣờng điện nhằm giảm độ phức tạp tính tốn việc đánh giá kế hoạch vận hành tuần Trên sở tính 15 toán toán này, toán đánh giá doanh thu tuần đƣợc mô tả cụ thể theo công thức với đầu vào kế hoạch vận hành tuần (sản lượng hợp đồng,giá hợp đồng, biểu đồ phát theo ngày) dự báo giá toán tuần tới Các phƣơng pháp dự báo, đánh giá doanh thu tuần đƣợc tìm hiểu, phân tích nhằm xác định phƣơng pháp phù hợp phƣơng pháp mô Monte- Carlo áp dụng cho toán đánh giá doanh thu tuần NMTĐ Sông Tranh Phần mô tả công cụ ứng dụng (phần mềm Crystal Ball) kết tính tốn cho kịch thực tế NMTĐ Sơng Tranh đƣợc trình bày chi tiết chƣơng 16 CHƢƠNG ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP MÔ PHỎNG MONTE-CARLO ĐỂ ĐÁNH GIÁ, PHÊ DUYỆT VÀ LẬP KẾ HOẠCH PHÁT ĐIỆN TUẦN KẾ TIẾP CỦA NMTĐ SÔNG TRANH 4.1 GIỚI THIỆU VỀ PHƢƠNG PHÁP MÔ PHỎNG MONTE CARLO VÀ PHẦN MỀM CRYSTAL BALL 4.1.1 Giới thiệu mô Monte Carlo 4.1.2 Giới thiệu phần mềm Crystal Ball: 4.1.3 Ƣu nhƣợc điểm việc sử dụng phần mềm Crystal Ball a Ưu điểm: b Hạn chế: 4.2 THIẾT LẬP MƠ HÌNH ĐÁNH GIÁ DOANH THU TUẦN KẾ TIẾP CỦA NMTĐ SÔNG TRANH DỰA TRÊN PHƢƠNG PHÁP MÔ PHỎNG MONTE-CARLO TRONG PHẦN MỀM CRYSTAL BALL Trong phần này, luận văn trình bày cách thức thiết lập mơ hình Crystal Ball bảng tính Excel cho toán đánh giá doanh thu tuần NMTĐ Sơng Tranh Cơ sở tính tốn để thiết lập mơ hình đƣợc dựa phần mơ tả tốn tính tốn doanh thu tuần nhà máy thủy điện 4.2.1 Thiết lập yếu tố đầu vào - Sản lƣợng điện thực phát (Qm) sản lƣợng điện hợp đồng (Qc); - Giá điện đƣợc ký kết theo hợp đồng Pc; - Giá tốn tồn phần thị trƣờng (ký hiệu FMP); 4.2.2 Phân tích số liệu đầu toán đánh giá 17 doanh thu NMTĐ Sông Tranh phần mềm Crystal Ball: Đầu tốn doanh thu tuần NMTĐ Sơng Tranh phần mềm Crystal Ball bao gồm số liệu thống kê số liệu doanh thu đƣợc thực sau khoảng 10.000 mô Các biểu đồ số liệu thống kê quan trọng bao gồm: a Số liệu thống kê mô tả: b Biểu đồ tần suất doanh thu: c Bảng phân vị (percentiles) tập số liệu doanh thu d Biểu đồ phân tích độ nhạy 4.3 ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀO THỰC TẾ VẬN HÀNH NMTĐ SÔNG TRANH 4.3.1 Lựa chọn tình vận hành thực tế: Luận văn xem xét tuần vận hành thứ 40 năm 2016 (từ ngày 26/09/2016 đến ngày 02/10/2016) a Các số liệu kế hoạch tuần SMO công bố - Thông tin thủy văn giá trị nƣớc: Các thông tin dự báo khác: b Số liệu kế hoạch vận hành tuần NMTĐ Sơng Tranh tính tốn: 4.3.2 Vận dụng phƣơng pháp xây dựng phần mềm Crystal Ball để đánh giá số tình vận hành thực tế NMTĐ Sơng Tranh 4.4 PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DỰ BÁO 4.5 KẾT LUẬN: Trong chƣơng 4, luận văn trình bày sơ lƣợc mô Monte Carlo phần mềm Crystal Ball Trên sở mơ hình Crystal Ball tốn doanh thu tuần, số liệu vận hành tuần 40 năm 2016 đƣợc dùng phân tích, đánh giá để lựa chọn 18 phƣơng án vận hành tốt Ngoài giá trị kỳ vọng (dự báo) cho doanh thu phƣơng án, thông tin đầu khác doanh thu nhƣ dạng phân bố, mức doanh thu theo tần suất ảnh hƣởng (độ nhạy) giá trị đầu vào đến doanh thu tuần đƣợc xem xét 19 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Luận văn nghiên cứu quy trình vận hành toán thị trƣờng điện cạnh tranh Các quy định tính tốn tốn cho chu kỳ giao dịch (giờ), ngày tuần đƣợc trình bày để làm sở cho việc xây dựng mô hình tốn đánh giá doanh thu tuần tới NMTĐ Sơng Tranh Trong tốn đánh giá doanh thu tuần NMTĐ thị trƣờng điện cạnh tranh, yếu tố đầu vào đa phần bất định, bao gồm yếu tố thủy văn, thị trƣờng, giá thị trƣờng có tính biến động lớn có tính định đến doanh thu đơn vị phát điện Luận văn thực lập mô hình tốn doanh thu tuần phần mềm Crystal Ball dựa mơ Monte Carlo để từ thực mô dự báo, đánh giá doanh thu tuần NMTĐ Sông Tranh thị trƣờng điện cạnh tranh Một số lƣợng lớn kịch giá thị trƣờng đƣợc mô nhằm đánh giá rủi ro tiềm ẩn gây biến động đại lƣợng thị trƣờng giao Các kết mô sở để giúp phận vận hành thị trƣờng điện NMTĐ Sơng Tranh phân tích, lựa chọn, phê duyệt, lập kế hoạch vận hành tuần tới tốt Kết luận văn đƣợc sử dụng thử nghiệm phận kế hoạch phận thị trƣờng điện Công ty Thủy điện Sông Tranh Kiến nghị: Để nâng cao chất lƣợng việc lập kế hoạch cần thiết phải bổ sung yếu tố bất định thủy văn (dự báo lƣu lƣợng 20 nƣớc hồ) vào toán để phân tích lựa chọn kế hoạch vận hành tuần tới cho NMTĐ Sơng Tranh Ngồi ra, kết từ mô cần đƣợc ứng dụng để điều chỉnh phƣơng án vận hành nhằm cải thiện chất lƣợng cơng tác lập kế hoạch Cơng cụ áp dụng vào Nhà máy thủy điện khác để thực phân tích, lựa chọn kế hoạch phát điện ... Cơng trình Thủy điện Sông Tranh 1.1 .2 Sơ đồ tổ chức Công ty Thủy điện Sông Tranh 1 .2 CÁC CẤP ĐỘ PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH 1 .2. 1 Thị trƣờng phát điện cạnh tranh 1 .2. 2 Mơ hình thị trƣờng... điện Sông Tranh tham gia thị trƣờng điện cạnh tranh Đặt tên đề tài: Căn vào mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu, đề tài đƣợc đặt tên: "Nghiên cứu lập kế hoạch vận hành tuần cho Nhà máy Thủy điện Sông Tranh. .. NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH 2. 1 GIỚI THIỆU QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VẬN HÀNH TUẦN 2. 1.1 Nguyên tắc lập kế hoạch vận hành 2. 1 .2 Các nội dung việc lập kế hoạch vận hành tuần 2. 1.3 Cung cấp số
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu lập kế hoạch vận hoành tuần kế tiếp cho nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 trong thị trường điện, Nghiên cứu lập kế hoạch vận hoành tuần kế tiếp cho nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 trong thị trường điện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay