Thuyết minh tính toán nhà xưởng tiền chế

15 81 1
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 20:28

Thuyết minh tính toán nhà xưởng tiền chế THUYẾT MINH TÍNH TOÁN KẾT CẤU NHÀ XƯỞNG BẮN HẠT KIM LOẠI VÀ SƠN TÀI LIỆU DÙNG ĐỂ TÍNH TOÁN 1. TCVN 273795: Tải trọng và tác động. NXB Xây dựng, Hà nội 1996 2. TCVN 5575: 1991 tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép 3. Gs. Đoàn Định Kiến (chủ biên) Thiết kế kết cấu thép Nhà công nghiệp. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà nội 1998. 4. Ts. Phạm Văn Hội (chủ biên). Kết cấu thép công trình dân dụng và công nghiệp. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà nội 1998. 5. Ts. Đoàn Định Kiến (chủ biên). Kết cấu thép. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà nội 2003. 1 Công trình: Project: Hạng mục: Item.: NHÀ KHO HP KHỐI K2,K3,K4 KHUNG K2 -39M Người tính: Calculated by: Kiểm: Checked by: Nuyễn Xuân Hoàng Võ Minh Quân TÍNH TOÁN NHÀ XƯỞNG TÍNH TOÁN XÀ GỒ: 1.1 Tải trọng tác dụng lên xà gồ: Tấm lợp có chiều dày 0,45 mm Trọng lượng lợp qt Trọng lượng xà gồ qxg = Độ dốc mái i a 0,035 KN/m = 0,055 KN/m = = 19 % 10,758 độ Bước xà gồ bxg = 1,1 m Bước cột Hệ số vượt tải b n = = 5m 1,1 Hoạt tảimái Cương độ thép làm xà gồ p f = = 0,3 KN/m2 210 MPa tt ==> Tổng tải trọng tính toán q = 0,499 KN/m Tổng tải trọng tiêu chuẩn qtc = 0,454 KN/m 1.2 Nội lực xà gồà: My = qx.ly2/8 = qtt.sina ly2/8 = 0,291 KN.m Mx = qy.lx2/8 = qtt.cosa lx2/8 = 1,533 KN.m = 7,298 cm3 = 1,387 cm3 1.3 Chọn tiết diện xà gồ: Wx  Wy  Mx σ My σ Chọn xà gồ: ZHxExFxt: Z200626820 có đặc trưng sau: Trọng lượng xà gồ qxg = 0,055 KN/m Wx = 41,379 cm3 Wy = 8,246 cm3 Jx = 420,810 cm4 Jy = 54,173 cm4 = 72,350 < R. = 1.4 Kieåm tra tiết diện xà gồ chọn: 1.4.1 Điều kiện beàn: Mx My σ  Wx Wy 210 MPa OK!! Đảm bảo chòu lực theo điề kiện bền 1.4.2 Điều kiện độ võng: q tc sinα l 4x fx  = 0,006 m 384 EJ y tc q cosα l y fy  384 EJ x = 0,004 m ==> f  f x2  f y2 = 0,007 m ==> f  l f  0,001     0,010 OK!! l  Đảm bảo chòu lực theo điều kiện độ võng TÍNH TOÁN KHUNG NGANG TỔ HP: 2.1 Các thông số khung ngang: Cao trình đỉnh cột h1 = 6,3 m Cao trình đỉnh mái hđ = 10,83 m Nhòp khung ngang L Chiều dài nhà B Bước khung ngang b Độ dốc mái i ==> a Mác thép CT3 C độ chòu kéo TT f = = = = = = Hệ số đk làm việc c = Cường độ chòu cắt fv = 39 45 19 10,76 m m m % độ 470 MPa 345 MPa 2.2 Tải trọng tác dụng: 2.2.1 Tónh tải: Trọng lượng mái gm = 0,2131989 KN/m Hệ số vượt tải n = 1,1 ==> g = 0,2345188 KN/m Trọng lượng tôn xà gồ giằng đầu cột biênê truyền vào nút xà gồ gm = 0,98 KN n = 1,1 g = 1,08 KN Trọng lượng tôn xà gồ giằng đầu cột truyền vào nút xà goà gm = 1,51 KN n = 1,1 g = 1,66 KN Trọng lượng giằng mái tác dụng lên cột gm = 1,61 KN n = 1,1 g = 1,77 KN 2.2.2 Tải trọng tạm thời: 2.2.2.1 Hoạt tải maùi: 0,3 KN/m pm = n P = = 2.2.2.2 Tải trọng gió: Tinh theo TCVN 2737-1995 Đòa điểm xây dựng công trình: Do thuộc vùng áp lực gioù: 1,3 1,95 KN/m NGHE AN IIIB 1,25 KN/m Giá trò áp lực gió theo vùng: W0 = Dạng đòa hình B Tương đối trống trải Hệ số k kể đến thay đổi áp lực gió theo độ cao dạng đòa hình Tỷ số: z1 = 6,3 k1 = 0,920 z2 = 10,83 k2 = 1,014 h1/L = 0,4 ce1 = -0,374 ce2 = -0,4 B/L = 1,15385 ce3 = -0,415385 Tỷ số: Hệ số độ tin n = 1,3 Thành phần gió tónh xác đònh sau: Wi = n.W0.ci.k.b KN/m Phía trái: W1 = n.W0.0,8.k.b = 2,990 KN/m W2 = n.W0.ce1.k.b = -1,540 KN/m W3 = n.W0.ce2.k.b = -1,648 KN/m W4 = n.W0.ce3.k.b = -1,552 KN/m Phía phải: 2.3 Tính toán nội lực khung: Dùng phần mềm Sap2000 để tính toán nội lực Xem phần phụ lục đính kèm 2.4 Tính toán chọn tiết diện cột: 2.4.1 Tiết diện chân cột: Tính toán với nội lực nguy hiểm Mx N Q KN.m KN 20,3 KN 1,305 ex  Mx = N Đôï lệch tâm e: Chiều cao cột sơ chọn h Diện tích tiết diện cột yêu cầu: = 0m 500 m Do chân cột cấu tạo khớp N  e 1b) Khi < mx OK!! ==> Choïn b = 0,21917 = 59,723 ≤ c.f = 470 MPa OK!! = 17,996 < c.f = 470 MPa OK!! = b  9,000     tw  12,046 2.4.4.2 Kieåm tra theo điều kiện bền: σ N Mx  A Wx 2.4.4.3 Kieåm tra ổn định cục cột: Ổn đònh cục cánh: b0 tf OK!! Ổn đònh cục bụng: Giới hạn {hw/tw} phụ thuộc vào a = (s-s1)/s Với: s: Ứng suất nén lớn biên bụng mang dấu "+" không kể đến hệ số e, c s1: Ứng suất biên tương ứng bụng ==> = 1,920 a Khi a ≤ 0.5 {hw/tw}_Tra bảng 33_TCXDVN 338 : 2005 Khi a ≥ {hw/tw} tính theo: hw  (2α  1)E E  3.8    4.35 f σ(2  α  α  4β )  tw  b = 1.4(2a-1)t/s = 0,124 t = Q/(twhw) = 0,562 MPa hw  (2α  1)E     4.35 σ(2  α  α  4β )  tw  3.8 ==> E f = hw tw = 80,324 55,667 ==> 557,786 hw     tw  h    w   80,324  tw  80,324 OK!! Không cần gia cường sườn dọc Tính toán sườn dọc: Kích thước sườn: bs = 170 mm ts = mm Mômen quán tính sườn 2t s b 3s = 6,55E+06 ≥ Is  6hwtw = 4,33E+05 OK!! 12 Kiểm tra lại ổn đònh cục theo điều kiện: hw  h0 = 27,167     80,324 OK!! tw  tw  Điều kiện gia cường sườn ngang: hw  2.3 E/f tw hw ==> = 55,667 > tw Caàn gia cường sườn ngang Kích thước sườn ngang bs ≥ hw/30+40 = 51,133 mm = t w  2.bs f/E Khoảng cách sườn ngang a = (2.5 ÷ 3)hw = 2.5 Tính toán chọn tiết diện kèo: 2.5.1 Tiết diện 1: 2.5.1.1.Thông số tính toán: 10 4,838 mm 902 mm 2.3 E/f  48,617 Choïn bs = 70 mm Choïn tw = mm Choïn a = 1000 mm Mx N Q KN.m KN KN 22,4862 2,05 7,383 Mômen chống uốn yêu cầu tiết diện: Wy c  M m ax f = 47843 mm3 Chieàu cao dầm sơ bộ: = h d  (5.5  6.5)3 Wyc Chiều dày dụng sơ bộâ: Q t w  m ax = h d f v Chọn mặt cắt có thông số sau: 217,816 mm 0,147 mm h = 500 mm Ix = 313861333 mm bf = 200 mm Iy = 13353813 mm tf = 10 mm Wx = 1255445 mm tw = mm Wy = 133538 mm A = 7840 mm Sx = 720400 mm q = 0,615 KN/m Sy = 103840 mm 2.5.1.2 Kieåm tra tiết diện dầm tổ hợp: a Kiểm tra điều kiện bền: Kiểm tra theo điều kiện bền chòu uốn: M σ  max = 17,911 < c.f = Wx Kiểm tra theo điều kiện bền chòu cắt: Q S τ  max x = 2,118 < c.fv = I x t w b Kiểm tra điều kiện độ võng: f = 100 α  8. f   h f bf  Tra bảng với a  a.t3  1  w3   b f t f  ==> y = 3m = 1,220 = 2,335 = 1,233 Iy  h  E 1  ψ .  I x  L0  f 11 ==> b = 0,939 Chọn b = 0,939 b: Hệ số kể đến giảm khả chòu uốn dầm xét điều kiện ổn đònh tổng thể lấy phụ thuộc vaøo 1 σ M m ax  b Wx = d Kiểm tra điều kiện ổn đònh cục bộ: Ổn đònh cục cánh: b0 = tf 19,075 Chọn a = 1400 mm Không cần kiểm tra ổn đònh cục bụng dầm Ổn đònh cục bụng: (s tb / s cr )  (t tb / t cr )   c Ứng suất nén trung bình ô xét: σ cr  stb c cr f  2w = 200 MPa = 1332,893 MPa hw: Chiều cao trung bình bụng ô dang xeùt w  hw = hw f tw E = 550 mm 3,252 ccr: Tra baûng 27_TCXDVN 338 : 2005 phụ thuộc vào hệ số d b t  δ  β f  f  hw  tw  ==> ccr = 0,568 = 30,000 Ứng suất tiếp trung bình ô xét: ttb = 60 MPa  0.76 f τ cr  10.31   v2 μ  λ0  = 343,009 MPa 12 d f = 3,252 tw E Tyû số cạnh lớn cạnh nhỏ ô m = 0  ==> (s tb / s cr )  (t tb / t cr ) = 0,230 < c = 1,00 OK!! 470 MPa OK!! 345 MPa OK!! 2072 mm 2.5.1 Tiết diện 2: 2.5.1.1.Thông số tính toán: Mx N Q KN.m KN KN 6,84 1,26 0,241 Mômen chống uốn yêu cầu tiết dieän: Wy c  M m ax f = 14553 mm3 Chiều cao dầm sơ bộ: = h d  (5.5  6.5)3 Wyc Chiều dày dụng sơ bộâ: Q t w  m ax = h d f v Chọn mặt cắt có thông soá sau: 146,489 mm 0,007 mm h = 500 mm Ix = 313861333 mm bf = 200 mm Iy = 13353813 mm tf = 10 mm Wx = 1255445 mm tw = mm Wy = 133538 mm A = 7840 mm Sx = 720400 mm q = 0,615 KN/m Sy = 103840 mm 3 2.5.1.2 Kiểm tra tiết diện dầm tổ hợp: a Kiểm tra điều kiện bền: Kiểm tra theo điều kiện bền chòu uốn: M σ  max = 5,448 < c.f = Wx Kiểm tra theo điều kiện bền chòu caét: Q S τ  max x = 0,069 < c.fv = I x t w b Kiểm tra điều kiện độ võng: f = c Kiểm tra điều kiện ổn đònh tổng thể: M σ  m ax  0.95f  b Wx 13 100 α  8. f   h f bf  Tra bảng với a  a.t3  1  w3   b f t f  ==> y = 3m = 1,220 = 2,335 = 1,233 Iy  h  E 1  ψ .  I x  L0  f b = 0,939 Choïn b = 0,939 ==> b: Hệ số kể đến giảm khả chòu uốn dầm xét điều kiện ổn đònh tổng thể lấy phụ thuộc vào 1 σ M m ax  b Wx = d Kiểm tra điều kiện ổn đònh cục bộ: Ổn đònh cục cánh: b0 = tf 5,802 Choïn a = 1400 mm Không cần kiểm tra ổn đònh cục bụng dầm Ổn đònh cục buïng: (s tb / s cr )  (t tb / t cr )   c Ứng suất nén trung bình ô xét: σ cr  stb c cr f  2w = 200 MPa = 1332,893 MPa hw: Chiều cao trung bình bụng ô dang xét w  hw = hw f tw E = 550 mm 3,252 ccr: Tra bảng 27_TCXDVN14338 : 2005 phụ thuộc vào hệ soá d b t  δ  β f  f  hw  tw  ==> ccr = 0,568 = 30,000 Ứng suất tiếp trung bình ô xét: ttb = 60 MPa  0.76 f τ cr  10.31   v2 μ  λ0  = 343,009 MPa d f = 3,252 tw E Tỷ số cạnh lớn cạnh nhỏ ô m = 0  ==> (s tb / s cr )  (t tb / t cr ) = 15 0,230 < c = 1,00 OK!! ... KN/m Phía phải: 2.3 Tính toán nội lực khung: Dùng phần mềm Sap2000 để tính toán nội lực Xem phần phụ lục đính kèm 2.4 Tính toán chọn tiết diện cột: 2.4.1 Tiết diện chân cột: Tính toán với nội lực... w  2.bs f/E Khoaûng cách sườn ngang a = (2.5 ÷ 3)hw = 2.5 Tính toán chọn tiết diện kèo: 2.5.1 Tiết diện 1: 2.5.1.1.Thông số tính toán: 10 4,838 mm 902 mm 2.3 E/f  48,617 Choïn bs = 70 mm Choïn... w   80,324  tw  80,324 OK!! Không cần gia cường sườn dọc Tính toán sườn dọc: Kích thước sườn: bs = 170 mm ts = mm Mômen quán tính sườn 2t s b 3s = 6,55E+06 ≥ Is  6hwtw = 4,33E+05 OK!! 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh tính toán nhà xưởng tiền chế, Thuyết minh tính toán nhà xưởng tiền chế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay