Thuyết minh tính toán kết cấu nhà 2 tầng

20 76 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 20:19

Thuyết minh tính toán kết cấu nhà 2 tầng Kết cấu Bản vẽ tính toán kết cấu Thuyết minh tính toán kết cấu móng, sàn, dầm, cột, thang với đầy đủ các hình ảnh các bạn có thể ứng dụng cho bản vẽ của mình cũng như có phương án tối ưu kh làm đồ án ThuyÕt minh thiÕt kÕ b¶n vÏ KTTC thuyÕt minh thiÕt kế vẽ thi công xây dựng nhà học tầng 02 phòng học chức 01 phòng truyền thèng trêng thcs x· diƠn phó hun diƠn ch©u -ooOoo I -/ Chủ đầu t: uỷ ban nhân dân xã diễn phú Địa liên lạc: Xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Điện thoại: Fax: II-/ Các tài liệu sử dụng để lập dự án đầu t XDCT: Các cứ: Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều luật liên quan đến đầu t xây dựng có hiệu lực từ ngày 01/8/2009; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Chính phủ quản lý đầu t xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu t xây dựng công trình; Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 quản lý chất lợng công trình xây dựng; Nghị định số 48/2010/NĐCP ngày 07/5/2010 Chính phủ hợp đồng hoạt động xây dựng; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu t xây dựng công trình; Căn Quyết định số 109/2009/QĐ.UBND ngày 09/12/2009 UBND tỉnh Nghệ An việc ban hành Quy định quản lý đầu t, xây dựng lựa chọn nhà thầu địa bàn tØnh NghƯ An; Qui chn X©y dùng ViƯt Nam; Qut định số /QĐ.UBND-CN ngày tháng năm UBND tỉnh Nghệ An việc cho phép lập Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Nhà học tầng 02 phòng học chức 01 phòng truyền thống trờng thcs xã diễn phú huyện diễn châu Căn điều kiện sở vật chất nhu cầu thực tế cđa Trêng THCS x· DiƠn Phó, hun DiƠn Ch©u; X©y dựng phòng học chức năng, phòng truyền thống -Trêng THCS x· DiƠn Phó, hun DiƠn Ch©u Thut minh thiết kế vẽ KTTC Căn hợp đồng kinh tế UBND xã Diễn Phú với Công ty CP t vấn xây dựng TKT Các tài liệu sử dụng: - Các Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 5674:1992: Tiêu chuẩn hoàn thiện, trát, lát, ốp công trình TCXD VN 276: 2003: để thiết kế Công trình công cộng - Nguyên tắc TCVN 5573: 1991, TCVN 4516:1988: Kết cấu Gạch đá - TC Thiết kế TCVN 5574:1991, TCVN 4453:1995: KCÊu BTCT- TC ThiÕt kÕ TCXD 16: ChiÕu sáng công trình dân dụng TCXD 25 27: 1991: Đặt đờng điện nhà công trình CCTChuẩn Tkế TCVN 4474: 1987; - Thoát nớc bên nhà-TC Tkế TCVN 4513:1988: Cấp nớc bên nhà-TC Tkế TCVN 2622-1995 PCCC Yêu cầu cụ thể chức sử dụng Chủ đầu t Các vẽ khảo sát địa hình, địa chất công trình III./ Địa điểm xây dựng: Vị trí, giới hạn: - Nằm khuôn viên Trờng THCS xã Diễn Phú quản lý sử dụng xã Diễn Phú huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Điều kiện kỹ thuật hạ tầng : - Cấp điện: Lấy từ nguồn hạ thÕ hiƯn cã cđa trêng ®ang sư dơng; ngn cÊp đảm bảo cho nhu cầu sử dụng công trình - Cấp nớc sạch: Lấy từ nguồn nớc có trạm sử dụng, bơm lên tẹc đặt mái, từ tẹc cung cấp tới thiết bị thông qua đờng ống nhựa PVC UPVC Thoát nớc: Theo điều kiện tự nhiên có khu vực IV-/ Hình thức, mục tiêu đầu t: 1-/ Hình thức đầu t: Xây dựng 2-/ Mục tiêu đầu t: - Khắc phục tình trạng thiếu phòng học nhằm phục vụ tốt cho việc dạy học thầy cô giáo em học sinh trờng - Nâng cao chất lợng dạy học thu hút giáo viên giỏi công tác lâu dài Xây dựng phòng học chức năng, phòng truyền thèng -Trêng THCS x· DiƠn Phó, hun DiƠn Ch©u ThuyÕt minh thiÕt kÕ b¶n vÏ KTTC V-/ néi dung, qui mô đầu t 1-/ Nội dung đầu t: A- Xây lắp: Xây dựng B - Trang thiết bị: Theo quy định Bộ giáo dục đào tạo II-/ Quy mô đầu t: Nhà học tầng bao gồm phòng học chức phòng truyền thống + Công trình đợc xây dựng tầng hình hộp chữ nhật có kích thớc b*l*h = 9,9*32,6*3,6 Diện tích xây dựng Sxd = 381m 2, đợc bè trÝ nh sau 01 phßng häc thÝ nghiƯm VËt lý + Công nghệ, phòng học thực hành Hóa học + Sinh học; phòng chuẩn bị, phòng truyền thống hệ thống sảnh + hành lang + ChiỊu cao nỊn 0,45m + ChiỊu cao tÇng 1: 3,6m + Chiều cao xây thu hồi lợp mái: 2,2m + Bớc gian 3,9m 3.5m + Nhịp: 7.5m + Hành lang rộng: 2,4m + Hoàn thiện bả ma tít + sơn nớc màu vàng nhạt + Mái lợp tôn, xà thép + Cữa đi, cữa sổ kính kết hợp gỗ nhóm III + Nền lát gạch Ceramic + Hệ thống thoát nớc mái: Dùng ống nhựa PVC dẫn từ mái xuống mặt đất + Hệ thống cấp nớc (nếu có): Dùng máy bơm lên tẹc đặt mái, từ tẹc dùng ống nhựa UPVC dẫn tới thiết bị cần nớc (Chi tiết xem vẽ TKKTTC) + Hệ thống cấp điện: Trong phòng chuyên môn phòng làm việc đợc bố trí hệ thống chiếu sáng, thông gió công tắc, ổ cắm đầy đủ (Chi tiết xem vẽ TKKTTC) VI-/ Tải trọng tác dụng quy chuẩn tiêu chuẩn áp dụng: - Tải trọng tác dụng đợc lấy theo tiêu chuẩn Việt Nam 2737/1995 tải trọng tác động - TCVN 5574 – 1991 Tiªu chuÈn thiÕt kÕ – KÕt cÊu BTCT - TCXD Tiªu chn thiÕt kÕ NỊn, Nhà công trình Xây dựng phòng học chức năng, phòng truyền thống -Trờng THCS xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu Thuyết minh thiết kế vẽ KTTC - Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam tập IV Phần tiêu chuẩn thiết kế công trình trụ sở - Vật liệu sử dụng cho kết cấu công trình bao gồm: +) Vữa trát tờng, vữa xây mác 50#, trát trần mác 75# +) Bê tông mác 200# cho tất cấu kiện lại +) Cốt thÐp ®êng kÝnh < 10 dïng thÐp CT3 +) Cèt thÐp ®êng kÝnh > 10 dïng thÐp CT5 +) Khèi xây đá hộc dùng vữa XM mác 75 +) Khối xây gạch sử dụng loại gạch mác M75, xây trát vữa XM mác 50 - Tải trọng: +) Bê tông cốt thép: 2500Kg/m3 +) Khối xây đặc: +) Khèi va tr¸t: 1800 Kg/m3 2000 Kg/m3 +) KÕt cÊu thép: +) Hoạt tải mái: +) HT Sàn phòng làm viƯc: 7850 Kg/m3 75 Kg/m2 400 Kg/m2 +) HT Hµnh lang, cầu thang: 300 Kg/m2 VII-/ Phơng án xây dựng: * Mục tiêu chung: Khắc phục tình trạng thiếu phòng làm việc phòng chuyên môn nhằm phục vụ cho nhân dân xã vùng lân cận * Giải pháp kiến trúc: Kiến trúc công trình đợc thiết kế nhẹ nhàng thoát, phù hợp với khung cảnh thiên nhiên khuôn viên trờng, tạo cảm giác thoải mái cho thầy cô giáo em học sinh Mặt hình chữ nhật tờng xây bao quanh thành phòng phù hợp với chức yêu cầu đặt + Công trình đợc xây dựng tầng hình hộp chữ nhật có kích thớc b*l*h = 9.9*32.6*3.6 DiƯn tÝch x©y dùng Sxd = 381m 2, đợc bố trí nh sau 01 phòng học thí nghiệm Vật lý + Công nghệ, 01 phòng học thực hành Hóa học + Sinh học; 02 phòng chuẩn bị, 01 phòng truyền thống hệ thống sảnh + hành lang + ChiỊu cao nỊn 0,45m + ChiỊu cao tÇng 1: 3,6m Xây dựng phòng học chức năng, phòng trun thèng -Trêng THCS x· DiƠn Phó, hun DiƠn Ch©u Thut minh thiÕt kÕ b¶n vÏ KTTC + ChiỊu cao xây thu hồi lợp mái: 2,2m + Bớc gian 3,9m 3.5m + Nhịp: 7.5m + Hành lang rộng: 2,4m + Hoàn thiện bả ma tít + sơn nớc màu vàng nhạt + Mái lợp tôn, xà thép + Cữa đi, cữa sổ kính kết hợp gỗ nhóm III + Nền lát gạch Ceramic + Hệ thống thoát nớc mái: Dùng ống nhựa PVC dẫn từ mái xuống mặt đất * Giải pháp kết cấu: + Công trình xây dựng tầng Đợc tính toán với tải trọng ngang gió, kết hợp báo cáo địa chất công trình ta chọn giải pháp hệ kết cấu khung kết hợp tờng chịu lực + Tờng xây gạch nung, sàn mái, cột đổ B.T.C.T toàn khối góp phần làm tăng khả ổn định cho công trình + Về kết cấu móng: Do công trình xây dựng đất tơng đối phức tạp yếu Theo điều kiện địa chất, địa hình công trình ta chọn giải pháp móng đơn dới cột, móng băng đá hộc dới tờng + Hệ khung chịu lực Hệ khung chịu đợc tạo thành từ đứng (cột) ngang (dầm) liên kết cứng chỗ giao chúng (nút), khung phẳng lại liên kết với qua ngang tạo thành khối không gian có mặt vuông, chữ nhật, tròn, đa giác, v.v Dới tác động tải trọng ngang đứng, khung chịu lực đợc nhờ khả chịu cắt uốn Do đó, khả chịu tải riêng biệt cấu kiện thanh, độ cứng liên kết nút khung có ý nghÜa hÕt søc quan träng - Chun vÞ ngang khung cứng bao gồm hai thành phần: - Chuyển vị ngang uốn khung nh côngxôn thẳng đứng (chiếm khoảng 20%) - Chuyển vị ngang uốn thành phần (chiếm khoảng 80% 65% biến dạng dầm 15% biến d¹ng cét) - VỊ tỉng thĨ, biÕn d¹ng ngang cđa khung cứng thuộc loại biến dạng cắt Để tăng độ cứng ngang khung, bố trí thêm xiên số nhịp suốt chiều cao nó, phần kết cấu dạng dàn đợc tạo thành làm việc nh vách cứng thẳng đứng hiệu Xây dựng phòng học chức năng, phßng trun thèng -Trêng THCS x· DiƠn Phó, hun DiƠn Châu Thuyết minh thiết kế vẽ KTTC hệ tăng thêm đến 30% Nhng với công trình cha cần thiết - Sau chọn hệ kết cấu chịu lực ta sơ chọn kích thớc cÊu kiƯn nh sau: Chän kÝch thíc tiÕt diƯn dÇm, cột a Chọn kích thớc dầm: Theo tính chất mặt nhà yêu cầu kiến trúc, định hình hoá ván lkhuôn ta sơ chọn chọn tiết diện dầm theo công thức: h= d md Trong đó: ld : Nhịp xét với dầm md = -14 ta lÊy md = 11 *DÇm ngang: l = 7.5 m l d - Khi ®ã: h = md s¬ bé: =7.5/11 = 0.618 (m) => chän chiỊu cao tiết diện dầm h= 70 (cm) b = (1/4 - 1/2) h => chän b = 20 (cm) b Chọn kích thớc cột - Diện chịu tải cột sàn là: S = 3.9 ì 4.95 = 19.305 (m2) - Lấy trung bình trọng lợng 1m2 sàn loại tải trọng gây là: 1,3 (T/m2) => Trọng lợng sàn tác dụng lên cột là: N = 19.305 ì 1,3 = 25.0965 (T) - DiƯn tÝch tiÕt diƯn ngang cđa cét s¬ bé chän theo c«ng thøc: λ Fb = xN Rn Trong ®ã: λ = 0,9 - 1,1 víi cét chÞu nÐn tâm = 1,2 - 1,5 với cột chịu nÐn lƯch t©m - Ta chän: λ = 1,4 víi cột nén lệch tâm - Bê tông dùng M200 Rn = 90kg/cm2 => DiƯn tÝch s¬ bé tiÕt diƯn cét: 1,4 x 25.0965 x10 = 0,04 (m2) Fb = 90 x10 Vì công trình có chiều cao không lớn nên ta chọn cột có tiết diện không đổi theo chiỊu cao Chän b× h = 0.2*0.3 (m) cã F = 0.066 m2 cho cét trơc B&C Chän b× h = 0.2*0.2 (m) cho cét trôc A (Trõ cét theo y/c KT) Xây dựng phòng học chức năng, phßng trun thèng -Trêng THCS x· DiƠn Phó, hun Diễn Châu Thuyết minh thiết kế vẽ KTTC - KiĨm tra kÝch thíc cét ®· chän: ChiỊu cao lín nhÊt cđa tÇng víi H = 4.3 (m) Cột có sơ đồ tính ngàm hai đầu → ChiỊu dµi lµm viƯc cđa cét : l0 = 0,7 × H = 0,7 × 4.3= 3.01(m) → λ= l 427 = = 19,4 < λtb = 31 b 22 Vậy tiết diện cột chọn đảm bảo điều kiện ổn định c Chọn chiều dày sàn (hb) - Việc chọn chiều dày sàn có ý nghĩa quan trọng thay đổi hb lên xuông vài (cm) trọng lợng thân tăng giảm D ì l lợng đáng kể, đợc tính theo công thức: hb = Trong đó: D = 0,8ữ 1,4 phụ thuộc tải trọng m m = 40ữ 45 Với kê bốn cạnh: Lấy m = 40; D = ⇒ hb = × 3.3/40= 8.25(cm) Chọn chiều dày sàn là: h = 10(cm) Để đơn giản hoá trình xác định nội lực kÕt cÊu cã sư dơng gi¶ thiÕt sau - Các liên kết công trình kiên kết cứng (liên kết dầm cột; cột - móng) * Giải pháp điện: Nhu cầu: Nguồn điện cấp cho công trình đợc lấy từ nguồn hạ trạm sử dụng Dùng cáp 2*16 dẫn vào tủ công trình sau từ tủ dùng dây dẫn 2*1.5; 2*2,5; 2*4 ngầm dẫn đến thiết bị điện Mỗi phòng làm việc phòng chuyên môn đợc bố trí hệ thống chiếu sáng, thông gió (quạt trần, treo tờng), hệ thống ổ cắm, công tắc đầy đủ Chiếu sáng dùng ánh sáng tự nhiên kết hợp chiếu sáng nhân tạo đèn Thông gió tự nhiên kết hợp thông gió nhân tạo quạt điện, phòng đợc bố trí quạt, đèn, công tắc, ổ cắm đầy đủ, riêng hệ thống điều hoà không khí lắp cho phòng cần thiết Tất dây dẫn điện dùng cáp 4x16mm2, 4x4mm2 từ tủ điện tầng tới dây dẫn 2x4mm2, dây dẫn tới thiết bị dùng loại 2x2.5mm2, 2x1.5mm2 liên doanh cã Iso 9001-2000 (chi tiÕt xem b¶n vÏ TKKTTC) Nguån cấp: Lấy từ hệ thống mạng cấp điện chung vùng (đã có) * Giải pháp chống sét: Xây dựng phòng học chức năng, phòng truyền thống -Trờng THCS x· DiƠn Phó, hun DiƠn Ch©u Thut minh thiÕt kÕ b¶n vÏ KTTC Kim thu sÐt Φ16; L = 1m, d©y dÉn sÐt Φ12 nèi víi d©y tiÕp ®Þa Φ16, cäc tiÕp ®Þa L (63x63x6x2500 ®iƯn trë nèi ®Êt ≤ 10Ω) (chi tiÕt xem b¶n vÏ TKKTTC) * Giải pháp cấp nớc sinh hoạt (nếu có dùng cho phòng thí nghiệm): Nớc dùng cho công trình đợc lấy từ nguồn nớc trạm sử sụng bơn lên tẹc inox đặt mái, sau dùng ống cấp đến thiết bị WC lavbo cần nớc Nớc thải từ thiết bị vệ sinh dùng ống nhựa D60 đến D110 dẫn bể tự hoại sau thoát mơng thoát nớc chung (chi tiết xem vẽ TKKTTC) * Giải pháp hòng cháy chữa cháy: Dùng bình bọt đặt tầng, tầng hộp đặt vị trí thích hợp (chi tiết xem vẽ TKKTTC) * Giải pháp thoát nớc ma: Níc ma: Dïng èng nhùa PVC Class II D90 dÉn từ mái xuống rãnh, thu mơng thoát níc chung cđa khu vùc (chi tiÕt xem b¶n vÏ TKKTTC) Tải trọng Tải trọng đơn vị tác dụng lên kết cấu đợc xác định theo tiêu chuẩn Tải trọng tác động 2737-95 Tải trọng thẳng đứng 1.1Tải trọng tác dụng phòng ST Lớp cấu tạo T δ(cm) γ (Kg/m3 gtc(Kg/m ) ) n gtt(Kg/m2) Gạch lát 1,5 1800 27 1,1 29,7 Vữa lãt 1,5 2000 30 1,3 39 Sµn BTCT 10 2500 250 1,1 275 Trát trần 1,5 1800 27 1,3 35,1 Tổng tĩnh tải tác dụng lên sàn Hoạt tải tác dụng lên sàn 380 200 1,2 Tổng tải tác dụng lên 1m2 sàn 240 620 1.2Tải trọng tác dụng hành lang ST Lớp cấu tạo (cm (Kg/m gtc(Kg/m n gtt(Kg/m Xây dựng phòng học chức năng, phßng trun thèng -Trêng THCS x· DiƠn Phó, hun Diễn Châu Thuyết minh thiết kế vẽ KTTC T ) 3) 2) 2) Gạch lát 1,5 1800 27 1,1 29,7 V÷a lãt 1,5 2000 30 1,3 39 Sµn BTCT 10 2500 250 1,1 275 Trát trần 1,5 1800 27 1,3 35,1 Tổng tĩnh tải tác dụng lên sàn Hoạt tải tác dụng lên sàn 380 300 1,2 Tổng tải tác dụng lên 1m2 sàn 360 740 Vì trờng học mang tính chất công cộng, nên tải trọng tác dụng lên phòng ta lấy giá trị để việc chia ô sàn đợc đơn giản 1.2 Tải trọng sàn tầng mái ST Lớp cấu tạo T Sàn Bêtông thép Vữa trát trần cốt (cm) (Kg/m3 ) gtc(Kg/m n 2) gtt(Kg/m 2) 10 2500 250 1.1 275 1.5 1800 27 1.3 35.1 Tổng tĩnh tải tác dụng lên sàn mái Hoạt tải tác dụng lên sàn mái 75 Tổng tải trọng tác dụng lên 1m2 sàn mái 1.4 a) 97.5 410 Tờng gạch xây 220 + Lớp trát 1.5 cm 0.03ì 1600ì 1.3 = 62.4(Kg/m2) +Tờng gạch 0.22ì 1800ì 1.3 = 514.8(Kg/m2) 577.2(Kg/m2) Tờng gạch xây 110 + Lớp trát 1.5 cm 0.03ì 1600ì 1.3 = 62.4(Kg/m2) +Tờng gạch 0.11ì 1800ì 1.3 = 257.4(Kg/m2) +Tổng cộng b) 1.3 Tải trọng tờng +Tổng cộng b) 310 Tải trọng mái: 319.8(Kg/m2) 100 Kg/m2 Xây dựng phòng học chức năng, phßng trun thèng -Trêng THCS x· DiƠn Phó, hun DiƠn Châu Thuyết minh thiết kế vẽ KTTC Tải trọng ngang (gió) Công trình tầng, chiều cao tổng < 40m nên theo TCVN 2737-95 ta không cần tính thành phần gió động Tải trọng gió chơng trình trợ giúp tính kết cấu tự động tính Giải pháp thi công: Trớc thi công chủ đầu t giải phóng mặt bàn giao cho bên thầu thi công theo quy định Biện pháp thi công: Kết hợp thủ công giới Đơn vị thi công phải thực biện pháp che chắn cần thiết để tránh ô nhiễm môi trờng đảm bảo an toàn trình thi công cho ngời công trình đặc biệt em học sinh trờng Khối lợng công việc: (Xem phần Dự toán kinh phí đầu t xây dựng ) Vinh, ngày tháng 01 năm 2015 Nhà thầu T vấn thiết kế Giám đốc Xây dựng phòng học chức năng, phòng truyền thống -Trêng THCS x· DiƠn Phó, hun DiƠn Ch©u 10 Thut minh thiÕt kÕ b¶n vÏ KTTC I TÍNH TỐN SÀN BÊ TƠNG CỐT THÉP 1: Bảng tính chiều dày sàn Chọn chiều dày sàn: S1, S2, S3, S4, S5 100mm Ô sàn l2(mm) l1(mm) l2/l1 S1 3900 2500 1,56 S2 3500 2500 1,4 S3 2500 2500 S4 7000 3400 2,058824 S5 7000 3000 2,333333 Loại Bản kê cạnh Bản kê cạnh Bản kê cạnh Bản loại dầm Bản loại dầm D m hb(mm) 0,8 35 57,1428571 0,8 35 57,1428571 0,8 40 50 0,8 35 77,7142857 0,8 35 68,5714286 Bảng tính tĩnh tải TLBT tác dụng lên ô sàn δ Loại sàn Cấu tạo Gạch Granit 300x3003x10 Vữa liên kết B5 Sàn Bản BTCT dày 100 thường Vữa trát trần B5 Tổng cộng Gạch Granit nhám 250x250x10 Vữa liên kết B 7.5 Sàn WC Bản BTCT dày 150 Vữa trát trần B5 Tổng cộng Gạch Granit nhám 250x250x10 Vữa liên kết B 7.5 Sảnh Bản BTCT dày 150 Vữa trát trần B5 Tổng cộng (mm) n γ gTT (KN/m3) (N/m2) 242 416 2750 312 3720 242 416 2750 312 3720 242 416 2750 312 3720 10 20 100 15 1,1 1,3 1,1 1,3 22 16 25 16 10 20 100 15 1,1 1,3 1,1 1,3 22 16 25 16 10 20 100 15 1,1 1,3 1,1 1,3 22 16 25 16 X©y dựng phòng học chức năng, phòng truyền thống -Trêng THCS x· DiƠn Phó, hun DiƠn Ch©u 11 Thut minh thiÕt kÕ b¶n vÏ KTTC Hoạt tải sử dụng sàn TT Ơ sàn Hoạt tải tiêuchuẩn( N/m2) Hệ số vượt tải S1 4000 1,2 S2 4000 1,2 S3 4000 1,2 S4 4000 1,2 S5 4000 1,2 S6 4000 1,2 S7 4000 1,2 S8 4000 1,2 S9 4000 1,2 Kết tính tốn tải trọng tác dụng lên sàn Ơ sàn S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 gtt (N/m2) 3720 3720 3720 3720 3720 3720 3720 ptt (N/m2) 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 Diện tích ( m2 ) Hoạt tải tính toán ( N/m2 ) 12,5 12,5 6,25 17,5 35 23 35 12 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 Tổng tĩnh tải qtt (N/m2) 8520 8520 8520 8520 8520 8520 8520 Xây dựng phòng học chức năng, phòng truyền thống -Trờng THCS xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu 12 Thuyết minh thiết kế vẽ KTTC II TÍNH TỐN DẦM PHỤ Tính tải sàn truyền vào dầm phụ Tĩnh tải sàn Hệ số quy đổi sàn Tĩnh tải sàn quy đổi hình thang (N/m2) ( N/m ) Ô sàn l2(mm) l1(mm) l2/l1 Loại S1 3,9 2,5 1,56 Bản kê cạnh 3720 3847,73 0,32 S2 3,5 2,5 1,4 Bản kê cạnh 3720 3675,60 0,36 S3 2,5 1,6 Bản kê cạnh 3720 2906,25 S4 S5 S6 7 2,9 3,4 2,4 2,06 2,33 1,21 Bản loại dầm Bản loại dầm Bản loại dầm 3720 3720 3720 6324,00 5580,00 3251,59 0,41 Bảng tĩnh tải truyền vào dầm phụ tt Nhịp 1-2 Nhịp 2- Nhịp 3- Nhịp 4- Nhịp 5- Nhịp 5- Nhịp 7- Nhịp 8- Nhịp 93 6 10 Tĩnh 3847,7 3847,7 3847,7 11904, 3847,7 3847,7 3847,7 3251,5 tải 3251,59 3 00 3 (N/m) Tĩnh tải sàn Hệ số quy Ô sàn l2(mm) l1(mm) l2/l1 Loại Tĩnh tải sàn đổi sàn quy đổi hình thang (N/m2) ( N/m ) Bản kê S1 3,9 2,5 1,56 4800 4964,81 0,32 cạnh Bản kê S2 3,5 2,5 1,40 4800 4742,71 0,36 cạnh Bản kê S3 2,5 1,60 4800 3750,00 cnh Xây dựng phòng học chức năng, phòng truyền thống -Trờng THCS xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu 13 Thuyết minh thiết kế vẽ KTTC S4 3,4 2,06 S5 2,33 S6 2,9 2,4 1,21 Bản loại dầm Bản loại dầm Bản kê cạnh 4800 8160,00 4800 7200,00 4800 4195,60 0,41 Hoạt truyền vào sàn truyền vào dầm phụ Bảng hoạt tải truyền vào dầm phụ Nhịp Nhịp Nhịp Nhịp 5-6 7-8 8-9 9-10 Tĩnh tải 15360,0 4964, 4964, 4964, 4195, 4195,60 4964,81 4964,81 4964,81 81 81 81 60 (N/m) tt Nhịp 1-2 Nhịp 2-3 Nhịp 3-4 Nhịp 4-5 Nhp 5-6 Xây dựng phòng học chức năng, phßng trun thèng -Trêng THCS x· DiƠn Phó, hun Diễn Châu 14 Thuyết minh thiết kế vẽ KTTC III TÍNH TỐN KHUNG TRỤC 1.Tĩnh tải sàn truyền vào dầm Ơ sàn l2(mm) l1(mm) l2/l1 Loại Tĩnh tải sàn Hệ số quy đổi ô sàn Tĩnh tải sàn quy đổi hình thang (N/m2) ( N/m ) S1 3,9 2,5 1,56 Bản kê cạnh 3720 2906,25 S2 3,5 2,5 1,4 Bản kê cạnh 3720 2906,25 S3 2,5 1,6 Bản kê cạnh 3720 3883,70 S4 S5 7 3,4 2,058824 Bản loại dầm 2,333333 Bản loại dầm 3720 3720 6324 5580 0,31 Tải tường thu hồi truyền vào dầm tt Tường ghạch Vữa trát Tộng cổng Tường g ghạch (N/m3) 100mm n q ( tĩnh tải g ( tổng ) sàn quy đổi ) 0,1 15000 1,1 1650 0,015 16000 1,3 312 1962 3504,48 Tg(60) ld 0,58 9,9 X©y dùng phòng học chức năng, phòng truyền thống -Trờng THCS x· DiƠn Phó, hun DiƠn Ch©u 15 Thut minh thiÕt kÕ b¶n vÏ KTTC 3.Tổng tĩnh tải tác dụng lên dầm Nhịp TLBT (N/m) A-B B-C C-C'' C''-C' C'-D' D'-D 4678,04 4678,04 4678,04 4678,04 4678,04 4678,04 Tải trọng sàn Tải tường cửa Tổng tải trọng truyền vào (N/m) truyền vào (N/m) phân bố (N/m) 2906,25 2906,25 6789,95 6789,95 5812,5 3504,48 3504,48 3504,48 3504,48 3504,48 6410,73 6410,73 10294,43 10294,43 9316,98 Lực tập trung A B C C'' C' D' D 28895,44 63750,40 20224,04 20835,66 20224,04 36425,00 23835,98 Hoạt tải tác dụng lên dầm Ơ sàn l2(mm) l1(mm) l2/l1 S1 3,9 2,5 1,56 S2 3,5 2,5 1,4 S3 2,5 1,6 S4 3,4 2,05 S5 2,33 Hệ số quy Tĩnh tải sàn đổi ô sàn Loại Tĩnh tải quy đổi hình sàn (N/m2) ( N/m ) thang Bản kê 4800 3750 cạnh Bản kê 4800 3750 cạnh Bản kê 4800 5011,23 0,31 cạnh Bản loại 4800 8160 dầm Bản loại 4800 7200 dầm 5.Tổng hoạt tải tác dụng lên dầm khung Nhịp A-B B-C C-C'' C''-C' C'-D' D'-D Hoạt tải trọng sàn truyền Tổng tải trọng phân bố vào (N/m) (N/m) 3750 3750,00 8761,23 8761,23 7500 3750,00 3750,00 8761,23 8761,23 7500,00 Lực tập trung A B C C'' C' D' D 25200,00 63441,39 19362,77 20842,50 19362,77 34225,02 17981,13 Xây dựng phòng học chức năng, phòng trun thèng -Trêng THCS x· DiƠn Phó, hun DiƠn Ch©u 16 ThuyÕt minh thiÕt kÕ b¶n vÏ KTTC IV SƠ ĐỒ TÍNH Tĩnh tải Hoạt tải X©y dùng phòng học chức năng, phòng truyền thống -Trờng THCS x· DiƠn Phó, hun DiƠn Ch©u 17 Thut minh thiÕt kÕ b¶n vÏ KTTC Gió trái 4.Gió phải Xây dựng phòng học chức năng, phòng truyền thèng -Trêng THCS x· DiƠn Phó, hun DiƠn Ch©u 18 ThuyÕt minh thiÕt kÕ b¶n vÏ KTTC V SƠ ĐỒ NỘI LỰC Tĩnh tải Hoạt tải X©y dùng phòng học chức năng, phòng truyền thống -Trờng THCS x· DiƠn Phó, hun DiƠn Ch©u 19 Thut minh thiÕt kÕ b¶n vÏ KTTC Gió trái Gió phi Xây dựng phòng học chức năng, phòng trun thèng -Trêng THCS x· DiƠn Phó, hun DiƠn Ch©u 20 ... Granit nhám 25 0x250x10 Vữa liên kết B 7.5 Sảnh Bản BTCT dày 150 Vữa trát trần B5 Tổng cộng (mm) n γ gTT (KN/m3) (N/m2) 24 2 416 27 50 3 12 3 720 24 2 416 27 50 3 12 3 720 24 2 416 27 50 3 12 3 720 10 20 100 15... 1 ,2 S9 4000 1 ,2 Kết tính tốn tải trọng tác dụng lên sàn Ơ sàn S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 gtt (N/m2) 3 720 3 720 3 720 3 720 3 720 3 720 3 720 ptt (N/m2) 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 Diện tích ( m2 )... tích ( m2 ) Hoạt tải tính tốn ( N/m2 ) 12, 5 12, 5 6 ,25 17,5 35 23 35 12 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 Tổng tĩnh tải qtt (N/m2) 8 520 8 520 8 520 8 520 8 520 8 520 8 520 Xây dựng phòng học
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh tính toán kết cấu nhà 2 tầng, Thuyết minh tính toán kết cấu nhà 2 tầng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay