Mẫu hồ sơ mời thầu nhà dân dụng

58 35 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 20:14

Mẫu hồ sơ mời thầu nhà dân dụng Các Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư này được xây dựng trên cơ sở quy định của pháp luật đấu thầu Việt Nam, đồng thời tham khảo các quy định về đấu thầu của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bên tham gia vào hoạt động lựa chọn nhà thầu, tăng cường hơn nữa tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HÀNH PHÚC * - HỒ MỜI THẦU GĨI THẦU XÂY LẮP CƠNG TRÌNH : DOANH TRẠI BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN TUY PHƯỚC- BCHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH Ơ GÓI THẦU XL SỐ 1: NHÀ ĂN+BẾP HUYỆN TUY PHƯỚC CHỦ ĐẦU TƯ : BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH BÌNH ĐỊNH BÌNH ĐỊNH, năm 2014 CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự -Hạnh phúc _Ψ _ HỒ MỜI THẦU CƠNG TRÌNH : DOANH TRẠI BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN TUY PHƯỚCVÀ KON RẪY - BCHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH Ơ GĨI THẦU XL SỐ 1: NHÀ ĂN+BẾP HUYỆN TUY PHƯỚC CHỦ ĐẦU TƯ : BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH BÌNH ĐỊNH Đại diện hợp pháp tư vấn lập HSMT KonTum, ngày tháng năm 2014 Đại diện hợp pháp bên mời thầu TỪ NGỮ VIẾT TẮT HSMT HSDT ĐKHĐ TCĐG Gói thầu ODA Luật sửa đổi Nghị định 85/CP VND HĐTV TCG Hồ mời thầu Hồ dự thầu Điều kiện hợp đồng Tiêu chuẩn đánh giá hồ dự thầu Là gói thầu sử dụng vốn vay ODA từ nhà tài trợ (Ngân hàng Thế giới - WB, Ngân hàng Phát triển châu Á - ADB, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - JICA, Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW, Cơ quan Phát triển Pháp - AFD ) Luật sửa đổi bổ sung số điều luật liên quan đến đầu tư xây dựng số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng Đồng Việt Nam Hội đồng tư vấn Tổ chuyên gia đấu thầu Phần thứ CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU Chương I YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU A TỔNG QUÁT Mục Nội dung đấu thầu Bên mời thầu: BCHQS tỉnh Bình Định Địa số 702 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp số 1: Nhà Nhà ăn+bếp huyện Tuy Phước thuộc dự án Doanh trại Ban huy quân huyện Tuy Phước - BCHQS tỉnh Bình Định Thời gian thực hợp đồng: 90 ngày Nguồn vốn để thực gói thầu: Ngân sách tập trung Nhà nước Quốc phòng Mục Điều kiện tham gia đấu thầu nhà thầu Có tư cách hợp lệ theo yêu cầu sau: Tư cách hợp lệ nhà thầu sở tuân thủ quy định Điều Luật Đấu thầu, chẳng hạn nhà thầu phải có loại văn pháp lý sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập Giấy đăng ký hoạt động hợp pháp, Không bị quan có thẩm quyền kết luận tình hình tài khơng lành mạnh, lâm vào tình trạng phá sản nợ đọng khơng có khả chi trả; trình giải thể giấy tờ liên quan khác; Chỉ tham gia HSDT với tư cách nhà thầu độc lập nhà thầu liên danh Trường hợp liên danh phải có văn thỏa thuận thành viên theo Mẫu số Chương III, quy định rõ thành viên đứng đầu liên danh, trách nhiệm chung trách nhiệm riêng thành viên công việc thuộc gói thầu; Đáp ứng yêu cầu bên mời thầu nêu thông báo mời thầu; Bảo đảm cạnh tranh đấu thầu: Theo quy định Điều Luật sửa đổi Điều Nghị định 85/CP Nhà thầu tham gia đấu thầu phải độc lập tổ chức, không phụ thuộc vào quan quản lý độc lập tài với nhà thầu tư vấn lập hồ mời thầu, đánh giá hồ dự thầu; Nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu thuộc dự án phải độc lập tổ chức, không phụ thuộc vào quan quản lý độc lập tài với chủ đầu tư dự án Không bị cấm tham gia đấu thầu theo Điều 89 Luật Đấu thầu Mục Chi phí dự thầu Nhà thầu chịu chi phí liên quan đến trình tham gia đấu thầu, kể từ mua HSMT thông báo kết đấu thầu, riêng nhà thầu trúng thầu tính đến ký hợp đồng Mục HSMT, giải thích làm rõ HSMT sửa đổi HSMT HSMT bao gồm nội dung liệt kê Mục lục HSMT Việc kiểm tra, nghiên cứu nội dung HSMT để chuẩn bị HSDT thuộc trách nhiệm nhà thầu Trường hợp nhà thầu muốn giải thích làm rõ HSMT phải gửi văn đề nghị đến bên mời thầu theo địa chỉ: Bộ huy quân tỉnh Bình Định Đ/c: số 702 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (nhà thầu thơng báo trước cho bên mời thầu qua fax, e-mail ) đảm bảo bên mời thầu nhận văn yêu cầu làm rõ HSMT không muộn 07 ngày trước thời điểm đóng thầu Bên mời thầu có văn trả lời gửi cho tất nhà thầu mua HSMT Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh phạm vi xây lắp nội dung yêu cầu khác, bên mời thầu tiến hành sửa đổi HSMT (bao gồm việc gia hạn thời hạn nộp HSDT cần thiết) cách gửi văn sửa đổi HSMT đến tất nhà thầu mua HSMT trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 07 ngày Tài liệu phần HSMT Nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu nhận tài liệu sửa đổi cách sau: văn trực tiếp, theo đường bưu điện, fax e-mail Mục Khảo sát trường Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát trường phục vụ cho việc lập HSDT Bên mời thầu tạo điều kiện, hướng dẫn nhà thầu khảo sát trường Chi phí khảo sát trường để phục vụ cho việc lập HSDT thuộc trách nhiệm nhà thầu Bên mời thầu không chịu trách nhiệm pháp lý rủi ro nhà thầu phát sinh từ việc khảo sát trường tai nạn, mát tài sản rủi ro khác B CHUẨN BỊ HỒ DỰ THẦU Mục Ngôn ngữ sử dụng HSDT tất văn bản, tài liệu trao đổi bên mời thầu nhà thầu liên quan đến việc đấu thầu phải viết tiếng Việt Mục Nội dung HSDT HSDT nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm nội dung sau: Đơn dự thầu theo quy định Mục Chương này; Giá dự thầu biểu giá theo quy định Mục 11 Chương này; Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm nhà thầu theo quy định Mục 12 Chương này; Đề xuất mặt kỹ thuật theo quy định Phần thứ hai HSMT này; Bảo đảm dự thầu theo quy định Mục 13 Chương Các nội dung khác (nếu có) Mục Thay đổi tư cách tham gia đấu thầu Trường hợp nhà thầu cần thay đổi tư cách (tên) tham gia đấu thầu so với mua HSMT phải gửi văn thông báo việc thay đổi tư cách tham gia đấu thầu tới bên mời thầu Bên mời thầu chấp nhận thay đổi tư cách nhận văn thông báo nhà thầu trước thời điểm đóng thầu(1) Mục Đơn dự thầu Đơn dự thầu nhà thầu chuẩn bị điền đầy đủ theo Mẫu số Chương III, có chữ ký người đại diện hợp pháp nhà thầu (là người đại diện theo pháp luật nhà thầu người ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số Chương III) Trường hợp ủy quyền, để chứng minh tư cách hợp lệ người ủy quyền, nhà thầu cần gửi kèm theo tài liệu, giấy tờ để chứng minh tư cách hợp lệ người ủy quyền, cụ thể sau: Ghi cụ thể văn pháp lý mà nhà thầu phải gửi để chứng minh tư cách hợp lệ người ủy quyền chụp Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh…đã chứng thực Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải đại diện hợp pháp thành viên liên danh ký, trừ trường hợp văn thỏa thuận liên danh có quy định thành viên liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu Trường hợp thành viên liên danh có ủy quyền thực nhà thầu độc lập Mục 10 Đề xuất biện pháp thi công HSDT Trừ biện pháp thi công yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ nêu HSMT, nhà thầu đề xuất biện pháp thi công cho hạng mục công việc khác phù hợp với khả quy mơ, tính chất gói thầu phải đảm bảo đáp ứng u cầu kỹ thuật để hồn thành cơng việc xây lắp theo thiết kế Mục 11 Giá dự thầu biểu giá 1.Giá dự thầu giá nhà thầu nêu đơn dự thầu thuộc HSDT sau trừ phần giảm giá (nếu có) Giá dự thầu nhà thầu phải bao gồm tồn chi phí cần thiết để thực gói thầu sở yêu cầu xây lắp nêu Phần thứ hai HSMT Giá dự thầu chào đồng tiền Việt Nam Nhà thầu phải ghi đơn giá thành tiền cho hạng mục công việc nêu Bảng tiên lượng theo Mẫu số 8A, Mẫu số 8B Chương III Đơn giá dự thầu phải bao gồm yếu tố: Nêu yếu tố cấu thành đơn giá dự thầu, chẳng hạn đơn giá dự thầu đơn giá tổng hợp đầy đủ bao gồm: chi phí trực tiếp vật liệu, nhân công, máy, chi phí trực tiếp khác; chi phí chung, thuế; chi phí xây lắp khác phân bổ đơn giá dự thầu xây bến bãi, nhà công nhân, kho xưởng, điện, nước thi công, kể việc sửa chữa đền bù đường có sẵn mà xe, thiết bị thi công nhà thầu thi công vận chuyển vật liệu lại đó, chi phí bảo vệ môi trường, cảnh quan đơn vị thi công gây Trường hợp bảng tiên lượng mời thầu bao gồm hạng mục bố trí lán trại, chuyển qn, chuyển máy móc, thiết bị nhà thầu khơng phải phân bổ chi phí vào đơn giá dự thầu khác mà chào cho hạng mục Trường hợp nhà thầu phát tiên lượng chưa xác so với thiết kế, nhà thầu thơng báo cho bên mời thầu lập bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác để chủ đầu tư xem xét Nhà thầu khơng tính tốn giá trị phần khối lượng sai khác vào giá dự thầu Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá nộp với HSDT nộp riêng song phải đảm bảo bên mời thầu nhận trước thời điểm đóng thầu Trường hợp thư giảm giá nộp với HSDT nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu, phải có bảng kê thành phần HSDT có thư giảm giá Trong thư giảm giá cần nêu rõ nội dung cách thức giảm giá vào hạng mục cụ thể nêu Bảng tiên lượng Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá hiểu giảm theo tỷ lệ cho tất hạng mục nêu Bảng tiên lượng Phân tích đơn giá theo yêu cầu sau: Khi phân tích đơn giá, nhà thầu phải điền đầy đủ thông tin phù hợp vào Bảng phân tích đơn giá dự thầu (theo Mẫu số 9A Chương III) Mục 12 Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm nhà thầu Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ nhà thầu: a) Đối với nhà thầu độc lập, phải cung cấp tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ sau: Yêu cầu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ nhà thầu sở tuân thủ quy định khoản Mục Chương này, ví dụ chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh b) Đối với nhà thầu liên danh, phải cung cấp tài liệu sau đây: - Các tài liệu nêu điểm a khoản thành viên liên danh; - Văn thỏa thuận liên danh thành viên theo quy định khoản Mục Chương Tài liệu chứng minh lực kinh nghiệm nhà thầu: a) Khả huy động máy móc thiết bị thi công liệt kê theo Mẫu số Chương III; b) Kê khai cán chủ chốt điều hành thi công công trường theo Mẫu số 6A Mẫu số 6B Chương III; Không sử dụng chuyên gia kỹ thuật nước c) Các hợp đồng thực liệt kê theo Mẫu số 11 Chương III; d) Các hợp đồng tương tự nhà thầu thực liệt kê theo Mẫu số 12 Chương III; đ) Năng lực tài nhà thầu liệt kê theo Mẫu số 13 Chương III; Năng lực kinh nghiệm nhà thầu liên danh tổng lực kinh nghiệm thành viên sở phạm vi công việc mà thành viên đảm nhận, thành viên phải chứng minh lực kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu HSMT cho phần việc phân công thực liên danh; e) Các tài liệu khác (nếu có) Sử dụng lao động nước ngồi : Khơng áp dụng gói thầu Sử dụng nhà thầu phụ Trường hợp nhà thầu dự kiến sử dụng thầu phụ thực gói thầu kê khai phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ theo Mẫu số Chương III Mục 13 Bảo đảm dự thầu Khi tham gia đấu thầu, nhà thầu phải thực biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo quy định sau: a) Hình thức bảo đảm dự thầu: Tiền mặt thư bảo lãnh ngân hàng Nếu nhà thầu dùng thư bảo lãnh ngân hàng bảo lãnh phải ngân hàng, tổ chức tài hoạt động hợp pháp phát hành đảm bảo nội dung quy định Mẫu số 14 Chương III b) Giá trị bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng c) Thời gian có hiệu lực bảo đảm dự thầu: 60 ngày kể từ thời điểm đóng thầu d) Trường hợp liên danh phải thực biện pháp bảo đảm dự thầu theo hai cách sau: d.1) Từng thành viên liên danh thực riêng rẽ bảo đảm dự thầu đảm bảo tổng giá trị không thấp mức yêu cầu nêu điểm b khoản này; bảo đảm dự thầu thành viên liên danh xác định khơng hợp lệ HSDT liên danh bị loại theo điều kiện tiên d.2) Các thành viên liên danh thoả thuận để thành viên chịu trách nhiệm thực biện pháp bảo đảm dự thầu cho liên danh Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu bao gồm tên liên danh tên thành viên chịu trách nhiệm thực biện pháp bảo đảm dự thầu cho liên danh đảm bảo tổng giá trị không thấp mức yêu cầu nêu điểm b khoản Bảo đảm dự thầu coi không hợp lệ thuộc trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn, không nộp theo địa (tên địa bên mời thầu) thời gian quy định HSMT, khơng tên gói thầu, tên nhà thầu (đối với nhà thầu liên danh theo quy định khoản Mục này), khơng phải gốc khơng có chữ ký hợp lệ (đối với thư bảo lãnh ngân hàng, tổ chức tài chính) Nhà thầu khơng trúng thầu hoàn trả bảo đảm dự thầu thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận thông báo kết đấu thầu Đối với nhà thầu trúng thầu, bảo đảm dự thầu hoàn trả sau nhà thầu thực biện pháp bảo đảm thực hợp đồng Nhà thầu không nhận lại bảo đảm dự thầu trường hợp sau đây: a) Rút HSDT sau đóng thầu mà HSDT hiệu lực; b) Nhà thầu vi phạm pháp luật đấu thầu dẫn đến phải huỷ thầu c) Trong thời hạn 20 ngày kể từ nhận thông báo trúng thầu bên mời thầu mà không tiến hành từ chối tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng thương thảo, hoàn thiện xong từ chối ký hợp đồng mà khơng có lý đáng; d) Không thực biện pháp bảo đảm thực hợp đồng trước ký hợp đồng trước hợp đồng có hiệu lực Trường hợp thành viên liên danh vi phạm dẫn đến nhà thầu không nhận lại bảo đảm dự thầu theo quy định khoản tất thành viên liên danh bị tịch thu bảo đảm dự thầu Mục 14 Thời gian có hiệu lực HSDT Thời gian có hiệu lực HSDT 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu HSDT có thời gian hiệu lực ngắn so với quy định khoản không hợp lệ bị loại Bên mời thầu gửi văn yêu cầu nhà thầu gia hạn thời gian có hiệu lực HSDT nhiều lần với tổng thời gian tất lần yêu cầu nhà thầu gia hạn không 30 ngày, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực bảo đảm dự thầu Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn HSDT nhà thầu khơng xem xét tiếp trường hợp nhà thầu nhận lại bảo đảm dự thầu Mục 15 Quy cách HSDT chữ ký HSDT Nhà thầu phải chuẩn bị gốc 04 chụp HSDT, ghi rõ "bản gốc" "bản chụp" tương ứng Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tính xác phù hợp chụp gốc Trong trình đánh giá, bên mời thầu phát chụp có lỗi kỹ thuật chụp nhòe, khơng rõ chữ, chụp thiếu trang lỗi khác lấy nội dung gốc làm sở Trường hợp chụp có nội dung sai khác so với gốc tùy mức độ sai khác, bên mời thầu định xử lý cho phù hợp, chẳng hạn sai khác khơng bản, khơng làm thay đổi chất HSDT coi lỗi chấp nhận được; sai khác làm thay đổi nội dung HSDT so với gốc bị coi gian lận, HSDT bị loại, đồng thời nhà thầu bị xử lý theo quy định Mục 30 Chương HSDT phải đánh máy, in mực không tẩy được, đánh số trang theo thứ tự liên tục Đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), văn bổ sung, làm rõ HSDT, biểu giá biểu mẫu khác phải đại diện hợp pháp nhà thầu ký theo hướng dẫn Chương III Những chữ viết chen giữa, tẩy xoá viết đè lên đánh máy có giá trị có chữ ký (của người ký đơn dự thầu) bên cạnh đóng dấu (nếu có) C NỘP HỒ DỰ THẦU Mục 16 Niêm phong cách ghi túi đựng HSDT HSDT bao gồm nội dung nêu Mục Chương HSDT phải đựng túi có niêm phong bên ngồi (cách đánh dấu niêm phong nhà thầu tự quy định) Cách trình bày thông tin túi đựng HSDT sau: Nhà thầu phải ghi rõ thông tin sau túi đựng HSDT: - Tên, địa chỉ, điện thoại nhà thầu: - Địa nộp HSDT: 702 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Tên gói thầu: gói thầu xây lắp số 1: Nhà ăn+bếp huyện Tuy Phước;dự án Doanh trại Ban huy quân huyện Tuy Phước - BCHQS tỉnh KonTum - Không mở trước 08 30, ngày tháng năm 2014 [thời điểm mở thầu] Trường hợp sửa đổi HSDT, nội dung nêu phải ghi thêm dòng chữ "Hồ dự thầu sửa đổi " Trong trường hợp HSDT gồm nhiều tài liệu, nhà thầu cần thực việc đóng gói tồn tài liệu cho việc tiếp nhận bảo quản HSDT bên mời thầu thuận tiện, đảm bảo toàn vẹn HSDT, tránh thất lạc, mát Nhà thầu nên đóng gói tất tài liệu HSDT vào túi Trường hợp cần đóng gói thành nhiều túi để dễ vận chuyển túi phải ghi rõ số thứ tự túi tổng số túi để đảm bảo tính thống túi phải đóng gói, niêm phong ghi theo quy định Mục Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hậu bất lợi không tuân theo quy định HSMT không niêm phong làm niêm phong HSDT trình chuyển tới bên mời thầu, không ghi thông tin túi đựng HSDT theo hướng dẫn khoản khoản Mục Bên mời thầu không chịu trách nhiệm tính bảo mật thơng tin HSDT nhà thầu không thực dẫn khoản 1, khoản Mục Mục 17 Thời hạn nộp HSDT Nhà thầu nộp trực tiếp gửi HSDT đến địa bên mời thầu phải đảm bảo bên mời thầu nhận trước thời điểm đóng thầu: 08 30, ngày tháng năm 2014 Bên mời thầu gia hạn thời hạn nộp HSDT (thời điểm đóng thầu) trường hợp cần tăng thêm số lượng HSDT sửa đổi HSMT theo Mục Chương theo yêu cầu nhà thầu bên mời thầu xét thấy cần thiết Khi gia hạn thời hạn nộp HSDT, bên mời thầu thông báo văn cho nhà thầu mua HSMT, đồng thời thông báo gia hạn thời hạn nộp HSDT đăng tải báo Đấu thầu tối thiểu kỳ đăng trang thông tin điện tử đấu thầu Khi thông báo, bên mời thầu ghi rõ thời điểm đóng thầu để nhà thầu có đủ thời gian sửa đổi bổ sung HSDT nộp (bao gồm hiệu lực HSDT) theo yêu cầu Nhà thầu nộp HSDT nhận lại để sửa đổi, bổ sung HSDT Trường hợp nhà thầu chưa nhận lại khơng nhận lại HSDT bên mời thầu quản lý HSDT theo chế độ quản lý hồ “mật” Mục 18 HSDT nộp muộn Bất kỳ tài liệu nào, kể thư giảm giá (nếu có) nhà thầu gửi đến sau thời điểm đóng thầu khơng hợp lệ, bị loại trả lại theo nguyên trạng (trừ tài liệu làm rõ HSDT theo yêu cầu bên mời thầu quy định Mục 21 Chương này) Mục 19 Sửa đổi rút HSDT Khi muốn sửa đổi rút HSDT nộp, nhà thầu phải có văn đề nghị bên mời thầu chấp thuận nhận văn đề nghị nhà thầu trước thời điểm đóng thầu; văn đề nghị sửa đổi, rút HSDT phải gửi riêng biệt với HSDT D MỞ THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ DỰ THẦU Mục 20 Mở thầu Việc mở thầu tiến hành cơng khai sau thời điểm đóng thầu, vào lúc 08 30, ngày tháng năm 2014, phòng giao ban BCHQS tỉnh BÌNH ĐỊNH Địa : số 702 Phan Đình Phùng, thành phố BÌNH ĐỊNH, tỉnh BÌNH ĐỊNH trước chứng kiến người có mặt khơng phụ thuộc vào có mặt hay vắng mặt nhà thầu mời Bên mời thầu mời đại diện quan có liên quan đến tham dự lễ mở thầu Bên mời thầu tiến hành mở HSDT nhà thầu có tên danh sách mua HSMT (bao gồm nhà thầu thay đổi tư cách tham dự thầu) nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu theo thứ tự chữ tên nhà thầu HSDT nhà thầu có văn đề nghị rút HSDT nộp HSDT nhà thầu nộp sau thời điểm đóng thầu khơng mở trả lại nguyên trạng cho nhà thầu Việc mở HSDT nhà thầu thực theo trình tự sau: a) Kiểm tra niêm phong HSDT; b) Mở HSDT; c) Đọc ghi vào biên thơng tin chủ yếu: 10 - An tồn sử dụng dụng dụng cụ cầm tay - An toàn sử dụng xe, máy xây dựng - An toàn dựng lắp, sử dụng thào dỡ loại giàn giáo, giá đỡ - An tồn cơng tác đất - An tồn sản xuất vữa bê tơng - An tồn cơng tác xây - An tồn công tác cốp pha, cốt thép bê tông - An tồn cơng tác lắp ghép cấu kiện - An tồn cơng tác hồn thiện 4.3 An tồn cháy nổ - Trích dẫn tiêu chuẩn, qui phạm văn pháp lý phòng cháy chữa cháy - Các giải pháp phòng cháy: + Phòng cháy nổ cho phận thi cơng có nhiều nguy gây cháy + Phòng cháy nổ cho hoạt động sinh hoạt cơng trình - Các giải pháp chữa cháy có cố - Tổ chức máy quản lý hệ thống phòng cháy, chữa cháy cho tồn cơng trình 4.4 An tồn thi cơng mùa mưa bão - Trích dẫn tiêu chuẩn, qui phạm văn pháp lý có liên quan đến cơng tác phòng chống bão, lụt thi cơng mùa mưa bão - Tổ chức máy quản lý phòng chống bão lụt - Các giải pháp tổ chức học tập, huấn luyện quản lý hệ thống phòng chống bão lụt - Các biện pháp bảo vệ vật tư, vật liệu, cấu kiện thi cơng dở dang có mưa bão - Các giải pháp tổng thể để thi công mùa mưa bão - Giải pháp khắc phục cố bão lũ gây 4.5 Bảo vệ môi trường a) Bảo đảm vệ sinh, an tồn cho mơi trường xung quanh cơng trường xây dựng - Giữ gìn vê sinh an toàn lao động: Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, vật liệu phế thải, đất đá phải có thùng xe che chắn kín giằng buộc vững, để tránh rơi đổ vật chuyển xuống đường - Chống bụi, vật rơi từ cao: + Khi thi cơng cần có biện pháp che chắn để chống bụi vật liệu rơi xuống đường, sân + Việc vận chuyển vật liệu thải từ độ cao 3mét xuống đất phải đảm bảo an toàn, vệ sinh như: Dùng ống, máng, thiết bị nâng hạ, miệng máng phải cách mặt đất không 1mét - Chống ồn, rung động mức + Khi sử dụng biện pháp thi công giới phải lựa chọn giải pháp thi cơng thích hợp với đặc điểm, tình hình, vị trí cơng trường + Phải chọn giải pháp thi công gây tiếng ồn rung động nhỏ b) Bảo vệ cơng trình kỹ thuật hạ tầng, xanh có - Trong suốt q trình thi cơng, đơn vị thi cơng khơng gây ảnh hưởng xấu đến hệ thống cơng trình hạ tầng kỹ thuật có 44 - Những trường hợp có hệ thống cơng trình kỹ thuật hạ tầng qua, đơn vị thi cơng phải có biện pháp bảo vệ để hệ thống hoạt động bình thường Chỉ phép thay đổi, di chuyển hệ thống cơng trình kỹ thuật hạ tầng sau có văn quan quản lý hệ thống cơng trình cho phép thay đổi, di chuyển, cung cấp đồ dẫn cần thiết toàn hệ thống, thoả thuận biện pháp tạm thời để trì điều kiện bình thường cho sinh hoạt sản xuất khu dân cư vùng - Đơn vị thi cơng có trách nhiệm bảo vệ tất xanh có xung quanh cơng trường Việc chặt hạ xanh phải phép quan quản lý xanh c) Biện pháp quản lý chất thải rắn - Quản lý chất thải rắn xây dựng - Quản lý chất thải rắn sinh hoạt d) Biện pháp bảo vệ cơng trình, bảo đảm an ninh khu vực trật tự an toàn xã hội KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU VỀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ THI CƠNG 5.1 Máy móc thiết bị sử dụng thi công xây lắp - Lập danh mục máy móc, thiết bị thi cơng với đầy đủ thông tin: Tên, mã hiệu xuất xứ, công xuất, đặc tính kỹ thuật, chất lượng tại, sở hữu nhà thầu hay thuê - Thuyết minh khả đáp ứng mức độ giới hoá, tự động hoá thiết bị nhà thầu đưa để nâng cao chất lượng, tiến đọ gói thầu 5.2 Máy móc thiết bị phục vụ cơng tác đo lường kiểm tra chất lượng thi công, chất lượng sản phẩm - Lập danh mục thiết bị máy móc dùng để kiểm tra chất lượng cơng tác thi công, kiểm tra chất lượng sản phẩm, bán sản phẩm xây dựng gói thầu Thơng tin máy móc thiết bị gồm: Tên, mã hiệu xuất xứ, cơng xuất, đặc tính kỹ thuật, chất lượng tại, sở hữu nhà thầu hay thuê - Nêu rõ tên phòng thí nghiệm xây dựng LAS nhà thầu lựa chọn để tiến hành thí nghiệm cần thiết BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 6.1 Biện pháp đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu sử dụng - Lập bảng danh mục toàn vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng, lắp đặt cho gói thầu, có đầy đủ thông tin: + Tên, chủng loại, thương hiệu + Ký hiệu, mã hiệu (nếu có) + Đặc tính kỹ thuật + Tính kỹ thuật + Tiêu chuẩn chất lượng + Trình độ cơng nghệ sản xuất + Hệ thống quản lý chất lượng chế tạo sản phẩm - Các thông tin cho bảng phải phù hợp với yêu cầu hồ mời thầu 45 - Lập qui trình kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu trước đưa vào cơng trình trước sử dụng Qui trình phải đảm bảo rằng: Tất vật tư vật liệu trước sử dụng kiểm tra phù hợp so với yêu cầu hồ mời thầu - Công tác giám sát việc kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng - Nêu giải pháp lưu trử hồ tài liệu làm chứng chứng minh chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị công tác giám sát - Nêu rõ giải pháp xử lý vật tư, vật liệu, thiết bị phát không phù hợp với yêu cầu gói thầu 6.2 Đảm bảo chất lượng sản phẩm, cấu kiện, bán thành phẩm, công trình - Lập danh mục đơn vị sản phẩm (cấu kiện) tổ chức nghiệm thu - Lập danh mục dự kiến tiến độ thời gian nghiệm thu giai đoạn thi cơng - Lập qui trình nghiệm thu sau: + Qui trình nghiệm thu đơn vị sản phẩm + Qui trình nghiệm thu giai đoạn + Qui trình nghiệm thu sản phẩm hồn thành đưa vào sử dụng - Nêu rõ giải pháp xử lý sản phẩm, bán sản phẩm, cấu kiện, hạng mục công việc bị phát không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật hồ mời thầu 6.3 Hệ thống quản lý chất lượng nhà thầu áp dụng cho gói thầu - Nêu rõ mục tiêu - sách chất lượng chung nhà thầu áp dụng cho tồn cơng ty (nhà thầu) - Mục tiêu chất lượng cụ thể đươc áp dụng cho gói thầu - đồ hệ thống quản lý chất lượng áp dụng cho tồn q trình thi cơng gói thầu: đồ cần thuyết minh tóm tắc kèm theo - Bộ máy nhân hệ thống quản lý chất lượng áp dụng u cầu khác quy mơ, tính chất gói thầu 12.1 Yêu cầu vật liệu xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam Stt Vật liệu Tiêu chuẩn Xi măng Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 2682:1999 Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6260:1997 Cốt liệu nước trộn cho bê tông vữa Cốt liệu cho bê tông vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVNXD 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông vữa - Các phương pháp thử TCVN 7572:2006 Nước trộn bê tông vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCXDVN 302:2004 Bê tông Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu TCVNXD đánh giá chất lượng nghiệm thu 374:2006 Cốt thép cho bê tông Thép cốt bê tông - Thép vằn TCVN 6285:1997 Thép cốt bê tông - Lưới thép hàn TCVN 6286:1997 Gạch đất sét nung 46 Gạch rỗng đất sét nung Gạch đặc đất sét nung TCVN 1450:1986 TCVN 1451:1986 12.2 Yêu cầu quy phạm thi công, nghiệm thu Quy chuẩn, tiêu chuẩn Stt Loại công tác Công tác trắc địa, định vị cơng trình Cơng tác trắc địa xây dựng cơng trình - u cầu chung Cơng tác thi công đất Công tác đất-Quy phạm thi công nghiệm thu Kết cấu bê tông bê tông cốt thép Kết cấu bê tông bê tông cốt thép - tiêu chuẩn thiết kế Kết cấu bê tông bê tơng cốt thép tồn khối-Quy phạm thi cơng nghiệm thu (trừ mục 6.8 thay TCVNXD 305:2004) Bê tông khối lớn - Quy phạm thi công nghiệm thu (thay mục 6.8 TCVN 4453-1995) Kết cấu Bê tông Bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công nghiệm thu Lưới thép hàn dùng kết cấu Bê tông cốt thép Tiêu chuẩn thiết kế thi công lắp đặt nghiệm thu Bê tông nặng - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên TCVNXD 309:2004 TCVN 4447:1987 TCVNXD 356:2005 TCVN 4453:1995 TCVNXD 305:2004 TCVNXD 390:2007 TCVNXD 267:2002 TCVNXD 391:2007 Chương VIII CÁC BẢN VẼ Chương liệt kê vẽ(1) Stt … Ký hiệu Tên vẽ Phiên / ngày phát hành Kèm theo thiết kế vẽ thi công phê duyệt Quyết định số 1068/QĐ-BTL ngày 03/06/2014 Bộ Tư lệnh Quân khu 47 Phần thứ ba YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG Chương IX ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG Điều Giải thích từ ngữ Trong hợp đồng này, từ ngữ hiểu sau: “Hợp đồng” thỏa thuận chủ đầu tư nhà thầu, thể văn bản, hai bên ký kết, bao gồm phụ lục tài liệu kèm theo “Giá hợp đồng” tổng số tiền mà chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu theo hợp đồng “Chủ đầu tư” _ [Ghi tên chủ đầu tư] “Nhà thầu” _[Ghi tên nhà thầu trúng thầu] “Nhà thầu phụ” nhà thầu thỏa thuận ký kết hợp đồng với nhà thầu để thực phần cơng việc xây dựng dự kiến HSDT “Tư vấn giám sát” nhà thầu tư vấn chủ đầu tư lựa chọn để hoạt động thường xuyên liên tục trường nhằm giám sát việc thi cơng xây dựng cơng trình, hạng mục cơng trình Nhà tư vấn giám sát [Ghi tên tư vấn giám sát] "Ngày khởi công" ngày mà chủ đầu tư định cho nhà thầu bắt đầu thi cơng cơng trình "Thời gian hoàn thành” khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành cơng trình tính từ ngày khởi cơng đến ngày cơng trình nghiệm thu, bàn giao “Ngày” ngày dương lịch, tính liên tục, kể ngày lễ ngày nghỉ cuối tuần 10 “Thời hạn bảo hành cơng trình xây dựng” thời gian nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý sửa chữa sai sót cơng trình Thời hạn bảo hành tính từ ngày cơng trình nghiệm thu, bàn giao 11 “Biên nghiệm thu” biên phát hành theo Điều 34 Chương 12 “Công trường” địa điểm mà chủ đầu tư quy định cho nhà thầu sử dụng để thi cơng cơng trình: _ [Ghi địa điểm công trường] Điều Luật áp dụng ngôn ngữ sử dụng Luật điều chỉnh hợp đồng pháp luật Việt Nam Ngôn ngữ hợp đồng tiếng Việt Điều Bảo đảm thực hợp đồng Nhà thầu phải thực biện pháp bảo đảm thực hợp đồng để đảm bảo nghĩa vụ trách nhiệm việc thực hợp đồng theo yêu cầu sau: a) Thời hạn nộp bảo đảm thực hợp đồng: sau ký hợp đồng trước ngày hợp đồng có hiệu lực b) Hình thức bảo đảm thực hợp đồng: thư bảo lãnh ngân hàng, tổ chức tài hoạt động hợp pháp phát hành đảm bảo nội dung theo Mẫu số 16 Chương X 48 c) Giá trị bảo đảm thực hợp đồng: 1,3 % giá hợp đồng ( làm tròn số đến đơn vị trăm nghìn đồng) d) Hiệu lực bảo đảm thực hợp đồng: Bảo đảm thực hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cơng trình nghiệm thu, bàn giao nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định Bảo đảm thực hợp đồng trả cho chủ đầu tư khoản bồi thường cho thiệt hại phát sinh lỗi nhà thầu nhà thầu khơng hồn thành nghĩa vụ trách nhiệm theo hợp đồng Chủ đầu tư phải hoàn trả bảo đảm thực hợp đồng cho nhà thầu thời hạn 30 ngày kể từ cơng trình bàn giao, nghiệm thu, đồng thời nhà thầu chuyển sang thực nghĩa vụ bảo hành theo quy Điều Hình thức hợp đồng Hình thức hợp đồng hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng khơng điều chỉnh trình thực hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng Điều Nhà thầu phụ Nhà thầu ký kết hợp đồng với nhà thầu phụ danh sách nhà thầu phụ để thực phần công việc nêu HSDT Việc sử dụng nhà thầu phụ không làm thay đổi nghĩa vụ nhà thầu Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư khối lượng, chất lượng, tiến độ nghĩa vụ khác phần việc nhà thầu phụ thực Danh sách nhà thầu phụ bao gồm: _ [Ghi danh sách nhà thầu phụ] Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ danh sách nhà thầu phụ thực chủ đầu tư chấp thuận Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực không vượt 30% giá hợp đồng Nhà thầu không sử dụng thầu phụ cho cơng việc khác ngồi cơng việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ HSDT Điều Nhân nhà thầu Nhà thầu phải sử dụng cán chủ chốt có tên Danh sách cán chủ chốt để thực công việc nêu danh sách sử dụng cán khác chủ đầu tư chấp thuận Chủ đầu tư chấp thuận việc đề xuất thay cán chủ chốt trường hợp có lý đáng, lực trình độ người thay tương đương cao cán liệt kê danh sách Danh sách cán chủ chốt bao gồm: _ [Ghi danh sách cán chủ chốt phù hợp với Danh sách cán chủ chốt kê khai HSDT] Điều Bồi thường thiệt hại Nhà thầu phải bồi thường chịu trách nhiệm tổn hại cho chủ đầu tư, nhân viên chủ đầu tư thiệt hại, mát chi phí liên quan đến: a) Tổn hại thân thể, bệnh tật, ốm đau thiệt hại tính mạng người xảy trình thi cơng ngun nhân từ vẽ nhà thầu, từ việc thi cơng, hồn thành cơng trình, sửa chữa sai sót, trừ 49 trường hợp chủ đầu tư, nhân viên chủ đầu tư cẩu thả, cố ý phạm lỗi vi phạm hợp đồng; b) Hỏng hóc hay mát tài sản (khơng phải cơng trình) xảy ngồi q trình thi cơng ngun nhân từ vẽ nhà thầu, từ việc thi công, hồn thành cơng trình, sửa chữa sai sót, trừ trường hợp chủ đầu tư, nhân viên chủ đầu tư cẩu thả, cố ý phạm lỗi vi phạm hợp đồng Chủ đầu tư phải bồi thường chịu trách nhiệm tổn hại cho nhà thầu, nhân viên nhà thầu thiệt hại, mát chi phí liên quan đến tổn hại thân thể, bệnh tật, ốm đau thiệt hại tính mạng xác định chủ đầu tư, nhân viên chủ đầu tư cẩu thả, cố ý phạm lỗi vi phạm hợp đồng Điều Trường hợp bất khả kháng Trong hợp đồng này, bất khả kháng hiểu kiện nằm ngồi tầm kiểm sốt khả lường trước bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình cơng, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly kiểm dịch Khi xảy trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo văn cho bên kiện nguyên nhân gây kiện Đồng thời, chuyển cho bên giấy xác nhận kiện bất khả kháng cấp tổ chức có thẩm quyền nơi xảy kiện bất khả kháng Trong khoảng thời gian thi công công trình điều kiện bất khả kháng, nhà thầu theo hướng dẫn chủ đầu tư phải tiếp tục thực nghĩa vụ hợp đồng theo hồn cảnh thực tế cho phép phải tìm biện pháp hợp lý để thực phần việc không bị ảnh hưởng kiện bất khả kháng Trong trường hợp này, chủ đầu tư phải xem xét để bồi hồn cho nhà thầu khoản phụ phí cần thiết hợp lý mà họ phải gánh chịu Một bên khơng hồn thành nhiệm vụ trường hợp bất khả kháng bồi thường thiệt hại, bị phạt bị chấm dứt hợp đồng Trường hợp phát sinh tranh chấp bên kiện bất khả kháng xảy kéo dài tranh chấp giải theo quy định Điều 12 Chương Điều Bảo hiểm Yêu cầu bảo hiểm sau: kể từ ngày khởi công hết thời hạn bảo hành công trình, nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi cơng, bảo hiểm người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân người thứ ba cho rủi ro nhà thầu chủ đầu tư mua bảo hiểm cơng trình phù hợp với pháp luật xây dựng Điều 10 An toàn Nhà thầu phải thực biện pháp bảo đảm an toàn cho tất hoạt động công trường theo quy định pháp luật hành Điều 11 Tư vấn giám sát Tư vấn giám sát có trách nhiệm thực cơng việc nêu hợp đồng Tư vấn giám sát đưa dẫn cho nhà thầu việc thi cơng xây 50 dựng cơng trình sửa chữa sai sót vào lúc Nhà thầu phải tuân theo dẫn tư vấn giám sát Trường hợp chủ đầu tư thay đổi tư vấn giám sát, chủ đầu tư thông báo văn cho nhà thầu Điều 12 Giải tranh chấp Chủ đầu tư nhà thầu có trách nhiệm giải tranh chấp phát sinh hai bên thơng qua thương lượng, hòa giải Nếu tranh chấp khơng thể giải thương lượng, hòa giải thời gian [Ghi số ngày] kể từ ngày phát sinh tranh chấp bên yêu cầu đưa việc tranh chấp giải theo chế sau: _ [Ghi cụ thể thời gian chế xử lý tranh chấp quy mơ, tính chất gói thầu Trong cần nêu rõ thời gian gửi yêu cầu giải tranh chấp, tổ chức giải tranh chấp, chi phí cho việc giải tranh chấp ] Điều 13 Tiến độ thực Chủ đầu tư phải giao quyền sử dụng công trường cho nhà thầu vào ngày: _[Ghi ngày tháng giao cơng trường] Nhà thầu bắt đầu thực cơng trình vào ngày khởi cơng: [Ghi ngày dự kiến khởi công] Nhà thầu phải hồn thành cơng trình vào ngày hồn thành dự kiến: [Ghi ngày hoàn thành dự kiến] Điều 14 Thay đổi thời gian thực hợp đồng Chủ đầu tư nhà thầu thương thảo việc gia hạn thời gian thực hợp đồng trường hợp sau đây: a) Chủ đầu tư không giao quyền sử dụng công trường cho nhà thầu vào thời gian quy định Điều 13 Chương này; b) Chủ đầu tư không chấp thuận nhà thầu phụ danh sách nhà thầu phụ nêu khoản Điều Chương mà khơng có lý đáng; c) Chủ đầu tư chậm trễ khơng có lý việc cấp Biên nghiệm thu cơng trình; d) Các trường hợp khác sau: _[Ghi trường hợp gia hạn thời gian thực hợp đồng khác, có] Chủ đầu tư u cầu nhà thầu hỗn việc khởi công hay thực chậm tiến độ hoạt động cơng trình Trường hợp cần rút ngắn thời gian thực hợp đồng, chủ đầu tư phải tiến hành thương thảo với nhà thầu nội dung liên quan Điều 15 Chất lượng vật tư, thiết bị Nhà thầu phải đảm bảo tất vật tư thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật Điều 16 Xử lý sai sót Tư vấn giám sát phải chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc nhà thầu Trường hợp phát sai sót, tư vấn giám sát yêu cầu nhà thầu xem xét tìm hiểu ngun nhân có biện pháp khắc phục Việc kiểm tra nói khơng ảnh hưởng tới nghĩa vụ, trách nhiệm thực hợp đồng nhà thầu Điều 17 Bảo hành cơng trình Thời gian bảo hành cơng trình [Ghi thời gian bảo hành cơng trình] tính từ ngày chủ đầu tư ký Biên nghiệm thu cơng trình xây dựng hồn thành để đưa vào sử dụng Thời gian bảo hành cơng trình phải gia hạn 51 khắc phục xong sai sót lỗi nhà thầu Yêu cầu bảo hành cơng trình: [Ghi u cầu bảo hành cơng trình theo quy định pháp luật xây dựng] Trong thời gian bảo hành, chủ đầu tư cần thông báo cho nhà thầu hư hỏng liên quan tới cơng trình lỗi nhà thầu gây Nhà thầu có trách nhiệm khắc phục sai sót chi phí nhà thầu khoảng thời gian chủ đầu tư quy định Trường hợp nhà thầu khơng khắc phục sai sót khoảng thời gian chủ đầu tư quy định, chủ đầu tư thuê tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót nhà thầu phải hồn trả chi phí Điều 18 Biểu giá hợp đồng Biểu giá hợp đồng nêu Phụ lục hợp đồng phận không tách rời hợp đồng này, bao gồm hạng mục công việc mà nhà thầu phải thực đơn giá hạng mục đó.(1) Điều 19 Điều chỉnh giá hợp đồng Điều chỉnh giá hợp đồng áp dụng cho phần công việc áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá Nội dung điều chỉnh, phương pháp thời gian tính điều chỉnh, sở liệu đầu vào để tính điều chỉnh giá quy định sau: _ [Việc điều chỉnh giá hợp đồng áp dụng hình thức theo đơn giá Trong Mục cần quy định rõ nội dung điều chỉnh, phương pháp thời gian tính điều chỉnh, sở liệu đầu vào để tính điều chỉnh giá Cần quy định sử dụng báo giá, số giá quan có thẩm quyền địa phương, Trung ương quan chuyên ngành độc lập nước ban hành chi phí có nguồn gốc từ nước ngồi Có thể áp dụng cơng thức điều chỉnh giá hợp đồng trượt giá Trong Mục cần quy định việc điều chỉnh giá thực thông qua điều chỉnh đơn giá điều chỉnh giá hợp đồng trượt giá.] Điều 20 Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng thực trường hợp sau: a) Bổ sung hạng mục công việc, vật tư, máy móc, thiết bị dịch vụ cần thiết ngồi khối lượng công việc phải thực theo thiết kế ngồi phạm vi cơng việc quy định hợp đồng; b) Thay đổi chất lượng thông số hạng mục cơng việc đó; c) Thay đổi thiết kế; d) Thay đổi thời gian thực hợp đồng Chủ đầu tư nhà thầu tiến hành thương thảo để làm sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng trường hợp hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng Trường hợp hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng, nhà thầu phải đưa khối lượng công việc bổ sung vào Bảng tiến độ thi công chi tiết Điều 21 Tạm ứng Chủ đầu tư tạm ứng cho nhà thầu sau: [Ghi số tiền tạm ứng, chứng từ để tạm ứng, phương thức tạm ứng phù hợp quy định pháp 1(1) Trường hợp áp dụng hình thức trọn gói, cần quy định thêm: “Khối lượng cơng việc mà nhà thầu phải thực để hồn thành theo thiết kế nhiều khối lượng nêu biểu giá hợp đồng (nếu có) khơng làm thay đổi giá hợp đồng.” 52 luật xây dựng Trong trường hợp cần thiết, yêu cầu nhà thầu nộp bảo lãnh tiền tạm ứng theo Mẫu số 17 Chương X) Hoàn trả tiền tạm ứng: [Ghi thời gian cách thức hoàn trả tiền tạm ứng phù hợp quy định pháp luật xây dựng Ví dụ cách thức thực hiện: tiền tạm ứng hoàn trả cách khấu trừ số tiền theo tỉ lệ định khoản toán khác đến hạn cho nhà thầu sở theo tiến độ phần trăm hồn thành cơng trình ] Điều 22 Thanh toán Chủ đầu tư toán cho nhà thầu sau: Hình thức tốn [Tùy theo điều kiện cụ thể mà quy định toán tiền mặt, séc, chuyển khoản ] Thời hạn toán [Tùy theo điều kiện cụ thể mà quy định thời hạn tốn vòng số ngày định kể từ nhà thầu xuất trình đầy đủ hồ tốn theo u cầu] Phương thức tốn: [Căn hình thức hợp đồng quy định Điều chương mà quy định cụ thể nội dung này, đồng thời, cần quy định cụ thể hồ tốn Ví dụ: a) Đối với phần công việc [Ghi tên phần cơng việc phù hợp] áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói Việc tốn thực sau: [Tùy gói thầu cụ thể mà ghi: tốn lần hồn thành hợp đồng tốn lần tương ứng với việc hồn thành cơng việc cơng trình, hạng mục cơng trình, cơng trình b) Đối với phần công việc [Ghi tên phần công việc phù hợp] áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá Giá trị tốn tính cách lấy đơn giá Biểu giá đơn giá điều chỉnh theo quy định Điều 17 ĐKHĐ nhân với khối lượng công việc thực tế mà nhà thầu thực Việc toán thực sau: [Tùy gói thầu cụ thể mà ghi: tốn lần hồn thành hợp đồng tốn lần tương ứng với việc hồn thành cơng việc cơng trình, hạng mục cơng trình, cơng trình]] Điều 23 Phạt vi phạm hợp đồng Nhà thầu bị phạt theo mức phạt _[Ghi mức phạt] cho ngày chậm hồn thành cơng trình so với ngày hoàn thành dự kiến ngày hoàn thành dự kiến gia hạn Tổng số tiền phạt không vượt _[Ghi tổng giá trị bồi thường thiệt hại tối đa cho tồn cơng trình] Chủ đầu tư khấu trừ khoản tiền phạt từ khoản toán đến hạn nhà thầu Việc phạt vi phạm hợp đồng chủ đầu tư chủ đầu tư khơng tốn cho nhà thầu theo thời gian quy định hợp đồng thực sau: _[Nêu yêu cầu phạt hợp đồng trường hợp có] Các yêu cầu khác phạt vi phạm hợp đồng: [Nêu yêu cầu khác phạt vi phạm hợp đồng, chẳng hạn phạt nhà thầu không đảm bảo chất lượng…] 53 Điều 24 Nghiệm thu Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định pháp luật xây dựng hành Biên nghiệm thu phải đại diện chủ đầu tư, tư vấn giám sát nhà thầu ký xác nhận Chủ đầu tư cần tiếp nhận công trường công trình vòng _ngày [Ghi số ngày] kể từ nhà thầu cấp Biên nghiệm thu cơng trình Điều 25 Chấm dứt hợp đồng Chủ đầu tư nhà thầu chấm dứt hợp đồng hai bên có vi phạm hợp đồng sau: a) Nhà thầu ngừng thi công _ ngày [Ghi số ngày] việc ngừng thi công khơng có Bảng tiến độ thi cơng chi tiết chưa chủ đầu tư cho phép; b) Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu kéo dài tiến độ cơng trình vượt q _ ngày [Ghi số ngày]; c) Nhà thầu bị phá sản, giải thể; d) Các hành vi khác [Nêu hành vi khác (nếu có)] Trường hợp chấm dứt hợp đồng, nhà thầu phải ngừng cơng việc, giữ cơng trường an tồn rời cơng trường theo yêu cầu chủ đầu tư Điều 26 Thanh toán trường hợp chấm dứt hợp đồng Nếu hợp đồng bị chấm dứt lỗi nhà thầu nêu Điều 25 Chương này, chủ đầu tư lập biên xác nhận giá trị công việc thực hiện, vật liệu mua trừ khoản tiền tạm ứng nhà thầu nhận Nếu số tiền tạm ứng nhiều giá trị công việc thực hiện, vật liệu mua nhà thầu phải có trách nhiệm hồn trả lại cho chủ đầu tư khoản tiền chênh lệch Trường hợp ngược lại, chủ đầu tư có trách nhiệm tốn cho nhà thầu Nếu hợp đồng bị chấm dứt lỗi chủ đầu tư nêu Điều 25 Chương bất khả kháng, chủ đầu tư lập biên xác nhận giá trị công việc thực hiện, vật liệu mua, chi phí hợp lý cho việc di chuyển máy móc, thiết bị, hồi hương nhân mà nhà thầu th cho cơng trình chi phí nhà thầu việc bảo vệ cơng trình, trừ khoản tiền tạm ứng mà nhà thầu nhận Chủ đầu tư có trách nhiệm toán cho nhà thầu khoản tiền chênh lệch Mọi vật liệu cơng trường, máy móc, thiết bị, cơng trình tạm cơng trình xem tài sản chủ đầu tư hợp đồng bị chấm dứt lỗi nhà thầu Chương X MẪU HỢP ĐỒNG Mẫu số 15 54 HỢP ĐỒNG1 (Văn hợp đồng xây lắp gói thầu quy mơ nhỏ) , ngày tháng năm Hợp đồng số: _ Gói thầu: [Ghi tên gói thầu] Thuộc dự án: _ [Ghi tên dự án] Căn cứ2 (Bộ Luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc hội) Căn cứ2 (Luật Đấu thầu số 43/2013/QH11 ngày 26/11/2013 Quốc hội); Căn cứ2 (Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc hội); Căn cứ2 ( Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật liên quan đến đầu tư xây dựng số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 Quốc hội); Căn cứ2 (Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng); Căn Quyết định số ngày tháng năm việc phê duyệt kết đấu thầu gói thầu [Ghi tên gói thầu] thơng báo trúng thầu số ngày tháng năm bên mời thầu; Căn biên thương thảo, hoàn thiện hợp đồng bên mời thầu nhà thầu trúng thầu ký ngày tháng năm ; Chúng tôi, đại diện cho bên ký hợp đồng, gồm có: Chủ đầu tư (sau gọi Bên A) Tên chủ đầu tư [Ghi tên chủ đầu tư] _ Địa chỉ: Điện thoại: _ Fax: _ E-mail: Tài khoản: Mã số thuế: _ Đại diện ông/bà: _ Chức vụ: _ Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ngày tháng năm (trường hợp ủy quyền) Nhà thầu (sau gọi Bên B) Tên nhà thầu [Ghi tên nhà thầu trúng thầu]: _ Địa chỉ: Điện thoại: _ Fax: _ E-mail: Tài khoản: 1() Căn tính chất u cầu gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt nội dung thương thảo có khác biệt so với ĐKHĐ 2() Cập nhật văn quy phạm pháp luật theo quy định hành 55 Mã số thuế: _ Đại diện ông/bà: _ Chức vụ: _ Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ngày tháng năm (trường hợp ủy quyền) Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng xây lắp với nội dung sau: Điều Đối tượng hợp đồng Bên A giao cho bên B thực việc thi công xây dựng, lắp đặt cơng trình theo thiết kế Điều Thành phần hợp đồng Thành phần hợp đồng thứ tự ưu tiên pháp lý sau: Văn hợp đồng (kèm theo Biểu giá Phụ lục khác có); Biên thương thảo hoàn thiện hợp đồng; Quyết định phê duyệt kết đấu thầu; Điều kiện hợp đồng; HSDT văn làm rõ HSDT nhà thầu trúng thầu (nếu có); HSMT tài liệu bổ sung HSMT (nếu có); Các tài liệu kèm theo khác (nếu có) Điều Trách nhiệm nhà thầu Nhà thầu cam kết thi cơng cơng trình theo thiết kế đồng thời cam kết thực đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm nêu điều kiện chung điều kiện cụ thể hợp đồng Điều Trách nhiệm chủ đầu tư Chủ đầu tư cam kết toán cho nhà thầu theo giá hợp đồng nêu Điều hợp đồng theo phương thức quy định điều kiện cụ thể hợp đồng thực đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm khác quy định điều kiện chung điều kiện cụ thể hợp đồng Điều Giá hợp đồng phương thức toán Giá hợp đồng: [Ghi rõ giá trị số, chữ] Phương thức toán: Thanh toán theo phương thức nêu Điều 22 ĐKHĐ Điều Hình thức hợp đồng: _[Nêu hình thức hợp đồng phù hợp với Điều ĐKHĐ] Điều Thời gian thực hợp đồng: _[Ghi thời gian thực hợp đồng phù hợp với khoản Mục Chương I, HSDT kết thương thảo, hoàn thiện hợp đồng hai bên] Điều Hiệu lực hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực kể từ _ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực hợp đồng phù hợp với ngày khởi công quy định Điều 13 ĐKHĐ] Hợp đồng hết hiệu lực sau hai bên tiến hành lý hợp đồng theo luật định Hợp đồng lập thành bộ, chủ đầu tư giữ bộ, nhà thầu giữ bộ, hợp đồng có giá trị pháp lý ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ [Ghi tên, chức danh, ký tên [Ghi tên, chức danh, ký tên 56 đóng dấu] đóng dấu] PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG BIỂU GIÁ (Kèm theo hợp đồng số _, ngày tháng năm ) [Phụ lục lập sở yêu cầu HSMT, HSDT thỏa thuận đạt trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bao gồm biểu giá cho hạng mục, nội dung cơng việc Tùy tính chất quy mơ gói thầu mà biểu giá bao gồm nhiều phần: phần cơng việc áp dụng hình thức trọn gói, phần cơng việc áp dụng hình thức theo đơn giá…] Mẫu số 16 (1) BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG , ngày tháng năm Kính gửi: _[Ghi tên chủ đầu tư] (sau gọi chủ đầu tư) Theo đề nghị [Ghi tên nhà thầu] (sau gọi nhà thầu) nhà thầu trúng thầu gói thầu [Ghi tên gói thầu] ký cam kết ký kết hợp đồng xây lắp cho gói thầu (sau gọi hợp đồng); (2) Theo quy định HSMT (hoặc hợp đồng), nhà thầu phải nộp cho chủ đầu tư bảo lãnh ngân hàng với khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ trách nhiệm việc thực hợp đồng; Chúng tôi, [Ghi tên ngân hàng] có trụ sở đăng ký [Ghi địa ngân hàng(3)] (sau gọi “ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hợp đồng nhà thầu với số tiền [Ghi rõ số tiền số, chữ] Chúng tơi cam kết tốn vơ điều kiện, không hủy ngang cho chủ đầu tư khoản tiền giới hạn [Ghi số tiền bảo lãnh] nêu trên, có văn chủ đầu tư thơng báo nhà thầu vi phạm hợp đồng thời hạn hiệu lực bảo lãnh thực hợp đồng Bảo lãnh có hiệu lực kể từ ngày phát hành hết ngày tháng năm .(4) Đại diện hợp pháp ngân hàng [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] Ghi chú: (1) Chỉ áp dụng trường hợp biện pháp bảo đảm thực hợp đồng thư bảo lãnh ngân hàng tổ chức tài (2) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng ký cấp giấy bảo lãnh, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, định Trong trường hợp này, đoạn sửa lại sau: 57 “Theo đề nghị [Ghi tên nhà thầu] (sau gọi nhà thầu) nhà thầu trúng thầu gói thầu [Ghi tên gói thầu] ký hợp đồng số [Ghi số hợp đồng] ngày tháng năm (sau gọi hợp đồng).” (3) Địa ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ (4) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu nêu Điều ĐKHĐ Mẫu số 17 BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG (1) , ngày tháng năm Kính gửi: _[Ghi tên chủ đầu tư ] (sau gọi chủ đầu tư ) [Ghi tên hợp đồng, số hợp đồng] Theo điều khoản tạm ứng nêu ĐKHĐ, [Ghi tên địa nhà thầu] (sau gọi nhà thầu) phải nộp cho chủ đầu tư bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm nhà thầu sử dụng mục đích khoản tiền tạm ứng [Ghi rõ giá trị số, chữ] cho việc thực hợp đồng; Chúng tôi, _[Ghi tên ngân hàng] có trụ sở đăng ký _[Ghi địa ngân hàng(2)] (sau gọi “ngân hàng”), theo yêu cầu chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang không yêu cầu nhà thầu phải xem xét trước, toán cho chủ đầu tư chủ đầu tư có u cầu với khoản tiền khơng vượt _ [Ghi rõ giá trị số, chữ] Ngồi ra, chúng tơi đồng ý thay đổi, bổ sung điều chỉnh ĐKHĐ tài liệu liên quan tới hợp đồng ký nhà thầu chủ đầu tư không làm thay đổi nghĩa vụ theo bảo lãnh Giá trị bảo lãnh giảm dần tương ứng với số tiền tạm ứng mà chủ đầu tư thu hồi qua kỳ toán quy định Điều Hợp đồng sau nhà thầu xuất trình văn xác nhận chủ đầu tư số tiền thu hồi kỳ toán Bảo lãnh có giá trị kể từ ngày nhà thầu nhận khoản tạm ứng theo hợp đồng ngày _tháng _năm (3) chủ đầu tư thu hồi hết số tiền tạm ứng, tùy theo ngày đến sớm Đại diện hợp pháp ngân hàng [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] Ghi chú: (1) Tùy theo điều kiện cụ thể gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu nêu Điều 21 ĐKHĐ (2) Địa ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ (3) Ngày quy định Điều 21 ĐKHĐ 58 ... đấu thầu tới nhà thầu tham dự thầu (bao gồm nhà thầu trúng thầu nhà thầu không trúng thầu) Trong thông báo kết đấu thầu, bên mời thầu khơng giải thích lý nhà thầu khơng trúng thầu Bên mời thầu. .. có) Sử dụng lao động nước ngồi : Khơng áp dụng gói thầu Sử dụng nhà thầu phụ Trường hợp nhà thầu dự kiến sử dụng thầu phụ thực gói thầu kê khai phạm vi cơng việc sử dụng nhà thầu phụ theo Mẫu số... mặt nhà thầu mời Bên mời thầu mời đại diện quan có liên quan đến tham dự lễ mở thầu Bên mời thầu tiến hành mở HSDT nhà thầu có tên danh sách mua HSMT (bao gồm nhà thầu thay đổi tư cách tham dự thầu)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu hồ sơ mời thầu nhà dân dụng, Mẫu hồ sơ mời thầu nhà dân dụng, Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay