Forum ueh edu vn tom tat MarCB chuong 1

4 49 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 20:02

Chương 1: Tổng Quan Marketing Người bán Người bán Nguyên nhân đời Người mua Marketing Người mua Giai đoạn hướng theo sản xuất Production Oriented Stage - Tập trung vào hàng hoá + Chú trọng chất lượng số lượng + Cải tiến, nâng cao chất lượng SP - Thu lợi nhuận qua bán hàng Giai đoạn hướng theo sản phẩm Product Oriented Stage - Tập trung vào việc bán sản phẩm làm ra: + Chú trọng yêu cầu ng bán (doanh số, ) + Xúc tiến bán hàng tích cực - Thu lợi nhuận nhờ quay vòng vốn nhanh mức bán cao - Tập trung vào yêu cầu người mua + Xác định điều khách hàng mong muốn trước sản xuất - Thu lợi nhuận thông qua thoả mãn trung thành khách hàng - Tập trung vào yêu cầu khác hàng lợi ích cộng đồng - Cân đối thoả mãn khách hàng, lợi nhuận công ty lợi ích lâu dài XH Các giai đoạn phát triển - Tập trung vào việc sản xuất, + Cầu > Cung + Chi phí SX cao => tăng suất => Giảm chi phí - Thu lợi nhuận qua bán hàng Giai đoạn hướng theo bán hàng Sales Oriented Stage (Marketing truyền thống) Giai đoạn hướng theo Marketing (khách hàng) Marketing Oriented Stage Marketing Xã hội The Social Marketing Concept (1) Xuất phát – Tiêu điểm – Phương tiện – Mục tiêu Sale Công ty – Sản phẩm – Bán hàng & xúc tiến – Lợi nhuận thông qua bán hàng VS Marketing Thị trường mục tiêu – Nhu cầu KH – Marketing Mix – LN thông qua thoả mãn Bán hàng Marketing - Nhấn mạnh đến SP - Tìm cách bán SP sẵn có - Hoạch định ngắn hạn, hướng đến SP thị trường - Chú trọng quyền lợi người bán - Nhấn mạnh đến nhu cầu mong muốn KH - Xác định mong muốn KH > thiết kế > phân phối sản phẩm để thoả mãn KH - Quản trị theo hướng lợi nhuận lâu dài - Chú trọng lợi ích người mua Thoả mãn KH Chiến thắng cạnh tranh Mục tiêu Marketing Chức Mở rộng phạm vi hoạt động: lựa chọn, đưa cách thâm nhập thị trường Lợi nhuận lâu dài Kiểm soát đánh giá Mar: hoạch định, thực hiện, kiểm soát ch trình, chiến lược Mar; đánh giá lợi ích rủi ro; tập trung vào chất lượng Hoạch định xúc tiến: thông đạt với KH, quần chúng, thông qua QC, PR, bán hàng cá nhân, khuyến Phân tích mơi trường nghiên cứu Marketing: dự báo, thích ứng với yếu tố môi trường; tập hợp thông tin để định vấn đề Marketing Hoạch định giá: xác định, điều chỉnh giá, sử dụng yếu tố tích cực/ thụ động Phân tích người tiêu thụ để hướng hoạt động Mar vào Hoạch định sản phẩm: phát triển, trì SP, loại bỏ SP yếu Hoạch định phân phối: xây dựng mối liên hệ với trung gian phân phối; phân phối SP qua kênh sỉ, lẻ, trực tiếp, gián tiếp (2) Mơ hình đơn giản tiến trình Marketing Bước 1: Hiểu thị trường nhu cầu khách hàng Sáng tạo giá trị cho KH xây dựng quan hệ KH Bước 2: Thiết kế chiến lược Marketing theo KH Bước 3: Xây dựng chương trình, kế hoạch Marketing Bước 4: Xây dựng quan hệ với KH Thu hoạch giá trị từ phản ứng KH Lựa chọn KH mục tiêu Mar Mix ko theo khuôn mẫu mà thay đổi theo yếu tố ảnh hưởng Customer needs and wants Mỗi SP đưa thị trường phải giải nhu cầu thiết thực KH Product-P1 - Chất lượng - Nhãn hiệu - Bao bì - Đặc điểm - Dịch vụ - Commnuciation Sự tương tác, giao tiếp hai chiều doanh nghiệp với khách hàng Price-P2 - Các mức giá - Giảm giá - Thanh tốn - Chiết khấu - Tín dụng - Mar Mix (4 yếu tố CB) Promotion-P4 - Quảng cáo - Khuyến - PR - Bán hàng cá nhân - Cost to the customer Chi phí phải tương xứng với lợi ích mà sản phẩm đem lại cho người mua Place-P3 - Kênh phân phối - Vận chuyển - Dự trữ - Phân loại - Trung gian - Convenience Cách thức phân phối sản phẩm phải tạo thuận tiện cho khách hàng Người ta tiếp tục đưa vào Mar Mix thêm nhiều chữ P khác dựa yếu tố ảnh hưởng để tăng cường tối đa cho hoạt động Marketing Mar mix 7P = 4P + 3P Nếu SP SXuất P là: Packaging (Đóng gói), Positioning (Định vị) People (Con người) (3) Nếu dịch vụ 3P là:Con người (People), Quy trình (Progress) Cơ sở vật chất (Physical Evidence) Nếu Marketing XH Marketing tổ chức 3P là: Đối tác (Partnership), Vị trị (Politics), Sự thuyết phục (Persuation) Phân loại Marketing Lĩnh vực hoạt động - Marketing kinh doanh (Business Marketing) + Marketing công nghiệp ( Business to Business Marketing) + Marketing thương mại (Trade Marketing) + Marketing du lịch (Tourism Marketing) + Marketing dịch vụ (Service Marketing) - Marketing phi kinh doanh (Non Business Marketing), đc gọi Social Marketing, đc ứng dụng lĩnh vực: trị, VH, y tế, giáo dục, xã hội, Qui mô hoạt động - Marketing vi mô (Micro Marketing): DN thực - Marketing vĩ mô (Macro Marketing): quan CP thực nhằm định hướng phát triển ngành KT, thị trường chung nước Marketing Phạm vi hoạt động - Marketing nước (Domestic Marketing) - Marketing quốc tế (International Marketing): dc thực DN muốn mở rộng hoạt động nhiều QG - Marketing toàn cầu (Global Marketing): tổ chức đa quốc gia thực phạm vi toàn cầu Khách hàng - Marketing cho tổ chức (Business to Business Marketing) - Marketing cho người tiêu dùng (Customer Marketing) Đặc điểm cấu tạo SP - Marketing SP hữu hình - Marketing SP vơ hình Tài liệu thuộc quyền FUEH – Nhóm Diễn đàn Sinh viên Kinh Tế Forum.ueh.edu.vn (4) ... người tiêu dùng (Customer Marketing) Đặc điểm cấu tạo SP - Marketing SP hữu hình - Marketing SP vơ hình Tài liệu thuộc quyền FUEH – Nhóm Diễn đàn Sinh viên Kinh Tế Forum. ueh. edu. vn (4) ... ko theo khuôn mẫu mà thay đổi theo yếu tố ảnh hưởng Customer needs and wants Mỗi SP đưa thị trường phải giải nhu cầu thiết thực KH Product-P1 - Chất lượng - Nhãn hiệu - Bao bì - Đặc điểm - Dịch... phân phối SP qua kênh sỉ, lẻ, trực tiếp, gián tiếp (2) Mơ hình đơn giản tiến trình Marketing Bước 1: Hiểu thị trường nhu cầu khách hàng Sáng tạo giá trị cho KH xây dựng quan hệ KH Bước 2: Thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Forum ueh edu vn tom tat MarCB chuong 1, Forum ueh edu vn tom tat MarCB chuong 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay