De cuong mon hoc nguyen ly ke toan

3 42 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 19:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: Giai đoạn Đại cương CHUYÊN NGÀNH: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Mã học phần: Số tín chỉ: Trình độ: Phân bổ thời gian: Nguyên Kế toán (Principles of Accounting) 03 Áp dụng cho sinh viên giai đoạn Đại cương + Số thuyết lớp: 70% + Thảo luận, kiểm tra thực tập: 30% Điều kiện tiên quyết: Không Mục tiêu học phần: Sau hồn tất mơn học này, người học đạt mục tiêu sau đây: a) Biết sơ lược công việc kế tốn viên vai trò kế tốn tranh tổng thể hoạt động doanh nghiệp b) Hiểu nguyên tắc thuật ngữ ngành kế tốn, tài chính, từ tiếp tục tìm tòi, học hỏi kế tốn, tài c) Thực số tính tốn nghiệp vụ kế tốn d) Có thể áp dụng kiến thức để thực kế toán cho số doanh nghiệp nhỏ sở vừa làm vừa học hỏi Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Học phần giúp sinh viên có hiểu biết thuật ngữ, nguyên tắc số nghiệp vụ kế toán Từ đó, sinh viên thực cơng việc kế tốn mức độ Sinh viên áp dụng học mơn để tiếp tục đào sâu nghiên cứu kế toán, tài Thậm chí, sinh viên áp dụng kiến thức môn vào thực tế, thực kế toán cho số doanh nghiệp nhỏ, sở tìm hiểu thêm quy định đặc thù doanh nghiệp Nhiệm vụ sinh viên: Tham dự học, thảo luận, kiểm tra theo quy chế học vụ hành nhà trường 10 - Dự lớp: sinh viên cần đọc trước nhà giáo trình tài liệu mơn học phát, nhận diện nội dung vấn đề giáo viên trình bày, nghe giảng, nêu câu hỏi tham gia thảo luận vấn đề giáo viên sinh viên khác đặt - Bài tập: chuẩn bị tập tình huống, tham gia giải sửa tập lớp - Nghiên cứu: đọc tài liệu tham khảo trang web có liên quan đến nội dung để tham gia thuyết trình viết báo cáo vấn đề chuyên ngành - Dụng cụ học liệu: máy tính cá nhân, bảng hệ thống tài khoản Tài liệu học tập: – Tài liệu bắt buộc: Tài liệu Nguyên Kế tốn Bộ mơn Ngun Kế tốn biên soạn phát hành – Tài liệu tham khảo: Tất tài liệu khác Nguyên Kế toán 11 Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: - Thi học phần: 30% - Thi kết thúc học phần: 70% - Tổng cộng: 100% - Lưu ý: Sinh viên xung phong lên bảng sửa tập cộng 1đ/bài vào điểm Thi học phần 12 Thang điểm: Áp dụng theo học chế tín Nhà trường quy định 13 Nội dung chi tiết học phần: Nội dung chương trình phân bổ theo bảng giảng dạy sau: Ngày (số tiết) Buổi (5 tiết) Nội dung giảng dạy (tên chương, phần, phương pháp giảng dạy) Chương 1: Một số vấn đề chung kế toán Tài liệu đọc (chương, phần) Chương (bài tập, thuyết trình, giải tình huống…) Đáp ứng mục tiêu Đọc tài liệu Chương a,b,c Chuẩn bị sinh viên Buổi (5 tiết) Buổi (5 tiết) Buổi (5 tiết) Buổi (5 tiết) Buổi (5 tiết) Buổi (5 tiết) Buổi (5 tiết) Buổi (5 tiết) Chương 2: Báo cáo tài Chương Làm tập Chương trước đọc tài liệu Chương a,b,c,d Chương 3: Kế tốn kép chu trình kế tốn Chương Làm tập Chương trước đọc tài liệu Chương a,b,c,d Chương 4: Kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu Chương Làm tập Chương trước đọc tài liệu Chương a,b,c,d Chương 4: Kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu (tt) Chương Làm tập Chương trước đọc tài liệu Chương b,c,d Chương 4: Kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu (tt) Chương Làm tập Chương trước đọc tài liệu Chương b,c,d Chương 5: Tổ chức công tác kế toán Chương Làm tập Chương trước đọc tài liệu Chương b,c,d Chương 5: Tổ chức cơng tác kế tốn (tt) Chương Làm tập Chương trước đọc tài liệu Chương b,c,d Sửa tập Kiểm tra - Xem lại nội dung tập chương học a,b,c,d Tổng cộng: buổi (3 tín chỉ) TP.HCM, ngày tháng năm 2018 PHÊ DUYỆT CỦA TRƯỞNG BỘ MÔN NGƯỜI BIÊN SOẠN (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: De cuong mon hoc nguyen ly ke toan, De cuong mon hoc nguyen ly ke toan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay