Mẫu nhật ký thi công và biên bản nghiệm thu

83 153 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 18:26

Mẫu nhật ký thi công và biên bản nghiệm thu Điều 15. Nhật ký thi công xây dựng công trình theo quyđịnh tại điểm d khoản 1 Điều 19, điểm d khoản 1 Điều 21 và khoản 2 Điều 22 Nghịđịnh 2092004NĐCP1. Nhật ký thi công xây dựng công trình dùng để mô tảtình hình công việc và ghi chép các thông tin trao đổi giữa chủ đầu tư, nhàthầu thi công xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình và các bên cóliên quan khác. Nhà thầu thi công xây dựng có nhiệm vụ lập sổ nhật ký thi côngxây dựng công trình. Sổ này phải được đánh số trang, đóng dấu giáp lai của nhàthầu thi công xây dựng và có xác nhận của chủ đầu tư. Sổ nhật ký thi công côngtrình có thể được lập cho từng hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng.Việc ghi chép các thông tin trao đổi phải được thực hiện thường xuyên.2. Nội dung ghi chép các thông tin bao gồm:a) Danh sách cán bộkỹ thuật của các bên trực tiếp tham gia xây dựng công trình (chức danh và nhiệmvụ của từng người): thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, giámsát tác giả thiết kế. NHẬT THI CƠNG BIÊN BẢN NGHIỆM THU Cơng trình: Thuỷ Điện Bản vẽ; Hạng mục: Kho chứa Nõn Khoan; Mục: Sửa chữa thường xuyên; TT Nội dung thực Ngày NT VB Ngày khởi cơng cơng trình 24/11/2014 24/11/2014 - Chuẩn bị lán trại 24/11/2014 - Lấy mẫu vật liệu đầu vào ngày 24/11/2014 - Đào đất hố móng hàng rào, Sửa móng thủ cơng , đầm chặt 25/11/2014 - Nghiệm thu đào đất hố móng hàng rào 26/11/2014 26/11/2014 - Đổ bê tơng lót móng ngày 26/11/2014 - Nghiệm thu bê tơng lót móng ngày 27/11/2014 27/11/2014 - Xây móng đá hộc ngày 27/11/2014 - Xây móng đá hộc ngày 28/11/2014 10 - Nghiệm thu xây móng đá hộc 29/11/2014 - Gia cơng chế tạován khn giằng móng ngày 29/11/2014 11 - Nghiệm thu Gia công chế tạován khn móng 30/11/2014 - Gia cơng chế tạocốt thép móng ngày 30/11/2014 12 - Nghiệm thu lắp dựng cốt thép móng ngày 1/12/2014 - Đổ bê tơng giằng móng ngày 1/12/2014 13 - Nghiệm thu đổ bê tơng giằng móng tường rào 2/12/2014 - San sân đường nội ngày 2/12/2014 16 - Xây tường ghạnh hàng rào ngày 3/12/2014 17 - Xây tường ghạch hàng rào ngày 4/12/2014 - Gia công chế tạo cửa đi, cửa sổ, cửa ngày 4/12/2014 19 - Nghiệm thu xây tường hàng rào ngày 5/12/2014 - Trát tường hàng rào ngày 5/12/2014 - Gia công chế tạo xà gồ, thép V hàng rào thép gai, cửa đi, cửa sổ, cửa ngày 4/12/2014 - Đầm chặt đất quanh móng hàng rào ngày 5/12/2014 20 - Trát tường hàng rào, San sân nhà kho ngày 6/12/2014 - Nghiệm thu gia công chế tạo cửa sổ, cửa đi, cửa ngày 6/12/2014 21 - Trát tường hàng rào ngày 7/12/2014 - Lắp dựng cửa sổ, cửa đi, cửa ngày 7/12/2014 - Nghiệm thu đầm chặt móng quanh hàng rào ngày 7/12/2014 - Phá dỡ tường cũ nhà kho số ngày 7/12/2014 - Xây tường nhà kho số ngày 7/12/2014 - San sân nhà kho, xới đất ngày 7/12/2014 23 - Lắp dựng cột điẹn ngày 8/12/2014 - Nghiệm lắp dựng cửa sổ, cửa đi, cửa ngày 8/12/2014 - Tháo dỡ tôn lợp, tôn thưng, cửa sổ nhà kho số 1, cửa nhà kho số 1, loại ngày 8/12/2014 - Đắp đất đá tận dụng dày 150mm ngày 7/12/2014 Ghi 29/11/2014 30/11/2014 1/12/2014 2/12/2014 5/12/2014 6/12/2014 Máy đào 7/12/2014 10 Máy đào Máy lu 8/12/2014 11 12/12/2014 12 - Trát tường hàng rào, nhà kho số ngày 8/12/2014 - Đổ bê tông sân kho Nõn Khoan ngày 8/12/2014 - Lấy mẫu thí nghiệm bê tông sân kho =1 tổ mẫu - Biên lẫy mẫu thí nghiệm bê tơng sân ngày 8/12/2014 24 - Tháo giỡ tôn lợp nhà kho số 2, cửa sổ nhà kho số 1, cửa 9/12/2014 29 30 32 34 loại ngày 9/12/2014 - Nghiệm thu đắp đất đá tận dụng dày 150mm ngày 9/12/2014 - Lu lèn sân kho ngày 9/12/2014 - Nghiệm thu lắp đặt thép V, hàng rào thép gai ngày 9/12/2014 - Đánh nhám tường kho số 1, 2, tường rào đá mài giấy nhám ngày 9/12/2014 - Đục lớp vữa bị bong tróc hoen úa nhà số 1, ngày 9/12/2014 - Nghiệm thu Trát tường hàng rào, nhà kho số kho Nõn Khoan ngày 9/12/2014 - Lắp dựng xà gồ nhà kho số ngày 10/12/2014 -Nghiệm thu lu lèn kho ngày 10/12/2014 - Đổ bê tông sân kho Nõn Khoan ngày 10/12/2014 - Sám nhà kho số 1, ngày 10/12/2014 - Đánh đá mài, giấy nhám nhà kho số 2, tường rào ngày 10/12/2014 - Đổ bê tông sân kho Nõn Khoan ngày 11/12/2014 - Nghiệm thu sám nhà kho số 1, ngày 11/12/2014 - Quét nước xi măng nhà kho số 1, số 2, hàng rào ngày 11/12/2014 - Lắp dựng cột điện bê tông cốt thép phụ kiện = cột ngày 11/12/2014 - Nghiệm thu làm tường đá mài giấy nhám ngày 11/12/2014 - Nghiệm thu LD xà gồ nhà kho số ngày 11/12/2014 - Lợp tôn mái nhà kho số ngày 12/12/2014 - Sơn lót nhà kho số 1, ngày 12/12/2014 - Đổ bê tông nhà kho số ngày 12/12/2014 - Lấy mẫu thí nghiệm bê tơng nhà kho số =1 tổ mẫu - Biên lẫy mẫu thí nghiệm bê tơng nhà kho số ngày 12/12/2014 - Nghiệm thu lắp dựng cột điện ngày 12/12/2014 - Bảo dưỡng bê tông sân kho đổ bê tông ngày 12/12/2014 - Lắp dựng xà gồ thưng nhà kho số ngày 13/12/2014 - Sơn lót nhà kho số 1, ngày 13/12/2014 - Đổ bê tông sân kho Nõn Khoan ngày 13/12/2014 - Đổ bê tông kho nhà số ngày 13/12/2014 - Bảo dưỡng bê tông sân kho đổ bê tông ngày 13/12/2014 - Đào hố trồng xanh ngày 13/12/2014 - Nghiệm thu công tác chuẩn bị đổ bê tông nhà kho số ngày 13/12/2014 - Nghiệm thu giám sát q trình đổ bê tơng nhà kho số ngày 13/12/2014 9/12/2014 9/12/2014 13 14 15 10/12/2014 16 11/12/2014 17 11/12/2014 18 12/12/2014 19 12/12/2014 20 13/12/2014 21 13/12/2014 22 35 - Nghiệm thu đổ bê tông nhà kho số ngày 14/12/2014 - Lợp tôn thưng nhà kho số ngày 14/12/2014 - Nghiện thu sơn lót nhà kho số 1, ngày 14/12/2014 - Nghiệm thu đào hố trồng xanh ngày 14/12/2014 - Đổ bê tông sân kho Nõn Khoan ngày 14/12/2014 - Trồng xanh sân đường nội = 13 ngày 14/12/2014 - Lắp đặt dây điện nguồn Bóng đèn, bảng điện, cơng tắc… - Sơn phủ lớp nhà kho số 1, ngày 14/12/2014 - Bảo dưỡng bê tông sân kho đổ bê tơng ngày 14/12/2014 - Lấy mẫu thí nghiệm bê tông sân kho = mẫu 36 - Lợp tơn thưng nhà kho số 1, hồn thiện ngày 15/12/2014 - NT sơn phủ lớp nhà kho số 1, ngày 15/12/2014 - NT trồng xanh sân đường nội ngày 15/12/2014 - Đổ bê tông sân kho Nõn Khoan ngày 15/12/2014 - Sơn phủ lớp nhà kho số 1, ngày 15/12/2014 - Lắp đặt dây điện nguồn 2x6, 2x2,5, 2x1,5 ngày 15/12/2014 - Bảo dưỡng bê tông sân kho đổ bê tông ngày 15/12/2014 - NT công tác chuẩn bị đổ bê tông nhà kho số ngày 15/12/2014 - NT giám sát đổ bê tông nhà kho số ngày 15/12/2014 37 - Nt tôn lợp tôn thưng nhà kho số 1,2 ngày 16/12/2014 - NT sơn phủ lớp nhà kho số 1, ngày 16/12/2014 - Nghiệm thu thiết bị điện ngày 16/12/2014 - Nghiệm thu đổ bê tông nền, sân ngày 16/12/2014 - Đổ bê tông nhà kho số ngày 16/12/2014 - Bảo dưỡng bê tông sân kho đổ bê tông ngày 16/12/2014 14/12/2014 23 14/12/2014 24 14/12/2014 25 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 26 27 28 29 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 30 31 32 33 CÔNG TY CỔ PHẦN NACONEX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Cơng trình: Thủy điện Bản Vẽ Tương Dương, ngày 25 tháng 11 năm 2014 Hạng mục: Kho chứa Nõn Khoan Số: NTĐợt: 01 Mã hiệu: 14/KCNK/SC/ ĐĐHM Mục: Sửa chữa thường xuyên PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU Kính gửi: Ban QLDA thủy điện Đối tượng nghiệm thu: Đào đất hố móng, sửa hố móng móng hàng rào, cổng Đơn vị yêu cầu nghiệm thu: Công ty cổ phần NACONEX Thời gian nghiệm thu: Vào lúc 00, ngày 26 tháng 11 năm 2014 Tại: Xã Yên Na-Tương Dương-Nghệ An Nội dung nghiệm thu: Công ty tiến hành nghiệm thu công việc nội đạt yêu cầu kỹ thuật Đề nghị Kỹ thuật giám sát tiến hành nghiệm thu công việc thi cơng xây dựng: Đào đất hố móng, sửa hố móng hàng rào, cổng Để triển khai cơng việc thi công xây dựng Ý kiến người giải quyết: Người Yêu Cầu Người Giải Quyết Nguyễn Xuân Hoàng Lâm Văn Anh TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Cơng trình: Thủy điện Bản Vẽ Tương Dương, ngày 26 tháng 11 năm 2014 Hạng mục: Kho chứa Nõn Khoan Số: NTĐợt: 01 Mã hiệu: 14/KCNK/SC/ĐĐHM Mục: Sửa chữa thường xuyên NG HI ỆM TH U CÔN G V IỆC CÔ NG TÁC ĐÀO ĐẤT Đối tượng kiểm tra: Đào đất hố móng, sửa hố móng, móng hàng rào, cổng; 2.Thành phần nghiệm thu: 2.1 Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy điện Ông: Lâm Văn Anh Chức vụ: Kỹ thuật giám sát 2.2 Đại diện Nhà thầu thi cơng: Cơng ty cổ phần NACONEX Ơng: Nguyễn Xn Hồng Chức vụ: Kỹ thuật thi cơng Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: giờ, ngày 26 tháng 11 năm 2014 Kết thúc: giờ, ngày 26 tháng 11 năm 2014 Tại: Xã Yên Na - Tương Dương - Nghệ An; Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: 4.1 Căn nghiệm thu: Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu ngày 20 tháng 11 năm 2014 Bản vẽ thi cơng phòng quản lý dự án lập Ban QLDA thuỷ điện duyệt ngày 16 tháng 11 năm 2014 thu Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng tài liệu áp dụng: -Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 4447 – 87 Công tác đất – quy phạm thi công nghiệm Nhật thi cơng cơng trình 4.2.Chất lượng: Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng u cầu Kỹ thuật thi cơngcủa cơng trình: Kết STT Nội dung kiểm tra Bản vẽ thi công số Phương pháp kiểm tra K.Tra Không Đạt đạt x Cao độ đào đất Hồ sơ phương án kỷ Bằng máy TB Kích thước hình học thuật sửa chữa thường Bằng thước x Vị trí hố móng xun Thước thép x Khối lượng thực hiện: Theo Bản vẽ hồn cơng Những sửa đổi so với thiết kế phê duyệt: Không Kết luận: Chất lượng đào đất hố móng đá hộc, móng cổng đạt yêu cầu thiết kế, đất thải đổ nơi quy định Đồng ý cho triển khai công việc CÁC BÊN THAM GIA Kỹ thuật thi cơng Kỹ thuật giám sát Nguyễn Xn Hồng Lâm Văn Anh CƠNG TY CỔ PHẦN NACONEX CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Cơng trình: Thủy điện Bản Vẽ Tương Dương, ngày 26 tháng 11 năm 2014 Hạng mục: Kho chứa Nõn Khoan Số: NTĐợt: 01 Mã hiệu: 14/KCNK/SC/ ĐBTL Mục: Sửa chữa thường xuyên PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU Kính gửi: Ban QLDA thủy điện Đối tượng nghiệm thu: Đổ bê tơng lót móng đá hộc, móng hàng rào; Đơn vị yêu cầu nghiệm thu: Công ty cổ phần NACONEX Thời gian nghiệm thu: Vào lúc 00, ngày 27 tháng 11 năm 2014 Tại: Xã Yên Na-Tương Dương-Nghệ An Nội dung nghiệm thu: Công ty tiến hành nghiệm thu công việc nội đạt yêu cầu kỹ thuật Đề nghị Kỹ thuật giám sát tiến hành nghiệm thu công việc thi cơng xây dựng: Đổ bê tơng lót móng đá hộc, móng hàng rào Để triển khai cơng việc thi công xây dựng Ý kiến người giải quyết: Người Yêu Cầu Người Giải Quyết Nguyễn Xuân Hoàng Lâm Văn Anh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN Độc lập - Tự - Hạnh phúc Cơng trình: Thủy điện Bản Vẽ Tương Dương, ngày 27 tháng 11 năm 2014 Hạng mục: Kho chứa Nõn Khoan Số: NTĐợt: 01 Mã hiệu: 14/KCNK/SC/ĐBTL Mục: Sửa chữa thường xuyên N G HI ỆM THU CÔ NG VI ỆC ĐỔ B Ê TƠ NG LĨ T MĨ NG Đối tượng kiểm tra: Đổ bê tơng lót móng đá hộc, móng hàng rào; 2.Thành phần nghiệm thu: 2.1 Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy điện Ông: Lâm Văn Anh Chức vụ: Kỹ thuật giám sát 2.2 Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần NACONEX Ơng: Nguyễn Xn Hồng Chức vụ: Kỹ thuật thi công Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: giờ, ngày 27 tháng 11 năm 2014 Kết thúc: giờ, ngày 27 tháng 11 năm 2014 Tại: Xã Yên Na - Tương Dương - Nghệ An; Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: 4.1 Căn nghiệm thu: Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu ngày 26 tháng 11 năm 2014 Bản vẽ thi cơng phòng quản lý dự án lập Ban QLDA thuỷ điện duyệt ngày 16 tháng 11 năm 2014 Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng tài liệu áp dụng: -Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 4453 -1995 kết cấu bê tông bê tơng cốt thép tồn khối Nhật thi cơng cơng trình 4.2.Chất lượng: Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng yêu cầu Kỹ thuật thi côngcủa cơng trình: STT Nội dung kiểm tra Bản vẽ thi công số Phương pháp Kết kiểm tra K.Tra Đạt Kích thước hình học Bề mặt bê tơng lót Độ phẳng Hồ sơ phương án Bằng thước x kỷ thuật sửa chữa Bằng mắt x thường xuyên Bằng mắt x Không đạt Khối lượng thực hiện: Theo Bản vẽ hồn cơng Những sửa đổi so với thiết kế phê duyệt: Không Kết luận: Đổ bê tơng lót móng đá hộc, móng hàng rào đạt yêu cầu thiết kế, Đồng ý cho triển khai công việc CÁC BÊN THAM GIA Kỹ thuật thi công Kỹ thuật giám sát Nguyễn Xn Hồng Lâm Văn Anh CƠNG TY CỔ PHẦN NACONEX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Cơng trình: Thủy điện Bản Vẽ Tương Dương, ngày 28 tháng 11 năm 2014 Hạng mục: Kho chứa Nõn Khoan Số: NTĐợt: 01 Mã hiệu: 14/KCNK/SC/ SXLDVK Mục: Sửa chữa thường xuyên PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU Kính gửi: Ban QLDA thủy điện Đối tượng nghiệm thu: Xây móng đá hộc hàng rào, móng cổng; Đơn vị yêu cầu nghiệm thu: Công ty cổ phần NACONEX Thời gian nghiệm thu: Vào lúc 00, ngày 29 tháng 11 năm 2014 Tại: Xã Yên Na-Tương Dương-Nghệ An Nội dung nghiệm thu: Công ty tiến hành nghiệm thu công việc nội đạt yêu cầu kỹ thuật Đề nghị Kỹ thuật giám sát tiến hành nghiệm thu cơng việc thi cơng xây dựng: Xây móng đá hộc hàng rào, móng cổng Để triển khai cơng việc thi công xây dựng Ý kiến người giải quyết: Người Yêu Cầu Người Giải Quyết Nguyễn Xuân Hoàng Lâm Văn Anh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN NACONEX Độc lập - Tự - Hạnh phúc Cơng trình: Thủy điện Bản Vẽ Tương Dương, ngày 15 tháng 12 năm 2014 Hạng mục: Kho chứa Nõn Khoan Số: NTĐợt: 01 Mã hiệu: 14/KCNK/SC/SPL2 Mục: Sửa chữa thường xuyên PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU Kính gửi: Ban QLDA thủy điện Đối tượng nghiệm thu: Sơn phủ lớp tường nhà kho số 1,2; Đơn vị yêu cầu nghiệm thu: Công ty cổ phần NACONEX Thời gian nghiệm thu: Vào lúc 7h 00, ngày 16 tháng 12 năm 2014 Tại: Xã Yên Na- Tương Dương- Nghệ an Nội dung nghiệm thu: Công ty tiến hành nghiệm thu công việc nội đạt yêu cầu kỹ thuật Đề nghị Kỹ thuật giám sát tiến hành nghiệm thu công việc thi công xây dựng: Sơn phủ lớp tường nhà kho số 1,2; Để triển khai công việc thi công xây dựng Ý kiến người giải quyết: Người Yêu Cầu Người Giải Quyết Nguyễn Xuân Hoàng Lâm Văn Anh TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Cơng trình: Thủy điện Bản Vẽ Tương Dương, ngày 16 tháng 12 năm 2014 Hạng mục: Kho chứa Nõn Khoan Số: NTĐợt: 01 Mã hiệu: 14/KCNK/SC/SPL2 Mục: Sửa chữa thường xuyên BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG TÁC SƠN Đối tượng kiểm tra: Sơn phủ lớp tường nhà kho số 1,2; 2.Thành phần nghiệm thu: 2.1 Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy điện Ông: Lâm Văn Anh Chức vụ: Kỹ thuật giám sát 2.2 Đại diện Nhà thầu thi cơng: Cơng ty cổ phần NACONEX Ơng: Nguyễn Xn Hồng Chức vụ: Kỹ thuật thi cơng Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 7h00, ngày 16 tháng 12 năm 2014 Kết thúc: 8h00, ngày 16 tháng 12 năm 2014 Tại: Xã Yên Na- Tương Dương- Nghệ an Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: 4.1 Căn nghiệm thu: Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu ngày 15 tháng 12 năm 2014 Bản vẽ thi cơng phòng quản lý dự án lập Ban QLDA thuỷ điện duyệt ngày 16 tháng 11 năm 2014; Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng tài liệu áp dụng q trình thi cơng - TCVN 5674-1992 Cơng tác hồn thiện xây dựng – Thi công nghiệm thu Nhật thi cơng cơng trình; 4.2.Chất lượng: Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng yêu cầu kỹ thuật cơng trình: STT Nội dung kiểm tra Số Lớp Sơn Độ đồng màu Bản vẽ thi công số Hồ sơ phương án kỷ thuật sửa chữa thường xuyên Phương pháp kiểm tra Bằng mắt Bằng mắt Kết K.Tra Không Đạt đạt x x Độ bám dính Bằng mắt x Khối lượng thực hiện: Theo Bản vẽ hồn cơng Những sửa đổi so với thiết kế phê duyệt: Không Kết luận: Công tác sơn đạt yêu cầu thiết kế, đồng ý cho tiến hành công việc Các bên tham gia KỸ THUẬT THI CÔNG KỶ THUẬT GIÁM SÁT NGUYỄN XUÂN HOÀNG LÂM VĂN ANH Các phụ lục kèm theo: - Chứng vật liệu kèm theo Biên kiểm tra vật liệu đầu vào CƠNG TY CỔ PHẦN NACONEX CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Cơng trình: Thủy điện Bản Vẽ Tương Dương, ngày 14 tháng 12 năm 2014 Hạng mục: Kho chứa Nõn Khoan Số: NTĐợt: 01 Mã hiệu: 14/KCNK/SC/NTTCX Mục: Sửa chữa thường xuyên PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU Kính gửi: Ban QLDA thủy điện Đối tượng nghiệm thu: Trồng xanh; Đơn vị yêu cầu nghiệm thu: Công ty cổ phần NACONEX Thời gian nghiệm thu: Vào lúc 00, ngày 15 tháng 12 năm 2014 Tại: Xã Yên Na-Tương Dương-Nghệ An Nội dung nghiệm thu: Công ty tiến hành nghiệm thu công việc nội đạt yêu cầu kỹ thuật Đề nghị kỷ thuật giám sát tiến hành nghiệm thu công việc thi công xây dựng: Trồng xanh Để triển khai công việc thi công xây dựng Ý kiến người giải quyết: NGƯỜI YÊU CẦU Nguyễn Xuân Hoàng NGƯỜI GIẢI QUYẾT Lâm Văn Anh TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cơng trình: Thủy điện Bản Vẽ Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tương Dương, ngày 15 tháng 12 năm 2014 Hạng mục: Kho chứa Nõn Khoan Số: NTĐợt: 01 Mã hiệu: 14/KCNK/NTTCX Mục: Sửa chữa thường xuyên N G HI ỆM THU TRỒN G CÂY X AN H Đối tượng kiểm tra: Trồng xanh; 2.Thành phần nghiệm thu: 2.1 Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy điện Ông: Lâm Văn Anh Chức vụ: Kỹ thuật giám sát 2.2 Đại diện Nhà thầu thi cơng: Cơng ty cổ phần NACONEX Ơng: Nguyễn Xn Hồng Chức vụ: Kỹ thuật thi công Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 00, ngày 15 tháng 12 năm 2014 Kết thúc: 00, ngày 15 tháng 12 năm 2014 Tại: Xã Yên Na-Tương Dương- Nghệ An Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: 4.1 Căn nghiệm thu: Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu ngày 14 tháng 12 năm 2014; Bản vẽ thi cơng phòng quản lý dự án lập Ban QLDA thuỷ điện duyệt ngày 16 tháng 11 năm 2014 Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng tài liệu áp dụng: - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 362-2005 Quy hoạch xanh thị Nhật thi cơng cơng trình 4.2.Chất lượng: Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng u cầu Kỷ thuật thi cơngcủa cơng trình: STT Nội dung kiểm tra Xuất xứ nhãn mác Kích thước hình học Bản vẽ thi cơng số Phương pháp kiểm tra Bằng mắt Bằng thước thép Kết Đạt x x Không đạt Tim, cốt Hồ sơ phương án kỷ Bằng máy thủy thuật sửa chữa bình, thước thép thường xuyên x Khối lượng thực hiện: Theo Bản vẽ hồn cơng Những sửa đổi so với thiết kế phê duyệt: Không Kết luận: Chất lượng thi công Trồng xanh đạt yêu thiết kế Đồng ý cho triển khai công việc CÁC BÊN THAM GIA Kỷ thuật thi cơng Nguyễn Xn Hồng Kỷ thuật giám sát Lâm Văn Anh TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN II CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cơng trình: Thủy điện Bản Vẽ Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tương Dương, ngày 12 tháng 12 năm 2014 Hạng mục: Kho chứa Nõn Khoan Số: NTĐợt: 01 Mã hiệu: 14/KCNK/SC/PGS Mục: Sửa chữa thường xuyên PHI Ế U GI ÁM SÁT Q UÁ TRÌN H ĐỔ B Ê TÔ NG Đối tượng giám sát: Đổ bê tông đá 1x2 mác 200 dày 150mm sân kho Nõn Khoan; 2.Thành phần trực tiếp tham gia giám sát: 2.1 Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy điện II Ông: Lâm Văn Anh Chức vụ: Kỷ thuật giám sát 2.2 Đại diện Nhà thầu thi cơng: Cơng ty cổ phần NACONEX Ơng: Nguyễn Xn Hồng Chức vụ: Kỷ thuật thi cơng Nội dung giám sát: - Thời gian bắt đầu đổ: 7h ngày 10 tháng 12 năm 2014 - Thời gian kết thúc đổ: 17h30 ngày 16 tháng 12 năm 2014 - Phương pháp đổ bê tông: Máy kết hợp thủ công - Thời tiết: Trời nắng nhiệt độ 29o C Tại: Xã Yên Na- Tương Dương- Nghệ An a Thành phần cấp phối cho 1m3 bê tơng: Theo kết thí nghiệm thiết kế cấp phối bê tông M200 đá 1x2 số: 271114 01.01/BT ngày 27 tháng 11 năm 2014 phòng thí nghiệm LAS-XD 920 – Cơng ty CP Xây Dựng Việt An + Xi măng Hoàng Mai PCB30: 361 (kg) + Cát vàng: 633 (kg) + Đá dăm 1x2: 1.215 (kg) + Nước: 195 (lít) + Phụ gia: + Độ sụt thiết kế: 6-8 (cm) - Thể tích khối đổ theo thiết kế: 58 (m3) b Bảng theo dõi trình đổ bê tơng: Độ sụt 6-8 Thể tích thiết kế 27(m3) Thể tích thực tế 27(m3) Thời gian đổ Bắt đầu Kết thúc 7h00 17h30 Lấy mẫu thí nghiệm mẫu Ghi Kết luận: - Quá trình thi công Đổ bê tông đá 1x2 mác 200 dày 150mm sân kho Nõn Khoan; đảm bảo chất lượng kỹ thuật, yêu cầu đơn vị thi công bảo dưỡng quy trình kỹ thuật KỸ THUẬT THI CƠNG Nguyễn Xuân Hoàng KỸ THUẬT GIÁM SÁT Lâm Văn Anh TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN II Công trình: Thủy điện Bản Vẽ Hạng mục: Kho chứa Nõn Khoan Mục: Sửa chữa thường xuyên CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tương Dương, ngày 16 tháng 12 năm 2014 Số: NTĐợt: 01 Mã hiệu: 14/KCNK/SC/PGS BI ÊN B ẢN NG HI ỆM TH U B Ề MẶT BÊ TÔN G (S AU K HI THÁO CỐ P PHA) Đối tượng nghiệm thu: Đổ bê tông đá 1x2 mác 200 dày 150mm sân kho Nõn Khoan; 2.Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu: 2.1 Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy điện II Ông: Lâm Văn Anh Chức vụ: Kỷ thuật giám sát 2.2 Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP NACONEX Ơng: Nguyễn Xn Hồng Chức vụ: Kỷ thuật thi công Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 07h30 ngày 16 tháng 12 năm 2014 Kết thúc: 08h30 ngày 16 tháng 12 năm 2014 Tại: Xã Yên Na- Tương Dương – Nghệ An Căn nghiệm thu: Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu ngày 15 tháng 12 năm 2014 Bản vẽ thi cơng phòng quản lý dự án lập Ban QLDA thuỷ điện duyệt ngày 16 tháng 11 năm 2014; Các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm áp dụng q trình thi cơng: TCVN4453-1995: Kết cấu BT BTCT tồn khối - Quy trình thi cơng nghiệm thu Các kết kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị thực q trình xây dựng; Nhật thi cơng cơng trình Đánh giá cơng việc thực hiện: (Đối chiếu thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật) Kết kiểm tra Phương pháp kiểm TT Nội dung kiểm tra Bản vẽ TC số tra Đạt Khơng đạt Kích thước khối đổ Thước thép Sân kho x Độ phẳng Mắt thường Sân kho x Độ nhẵn bề mặt Mắt thường Sân kho x Kết luận: - Chấp nhận nghiệm thu bề mặt khối bê tông đá 1x2 mác 200 dày 150mm sân kho, đồng ý cho triển khai công việc xây dựng KỸ THUẬT THI CƠNG Nguyễn Xn Hồng KỸ THUẬT GIÁM SÁT Lâm Văn Anh TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN II CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cơng trình: Thủy điện Bản Vẽ Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tương Dương, ngày 16 tháng 12 năm 2014 Hạng mục: Kho chứa Nõn Khoan Số: NTĐợt: 01 Mã hiệu: 14/KCNK/SC/BDBT Mục: Sửa chữa thường xuyên PHI Ế U GI ÁM S ÁT Q UÁ TRÌN H BẢO DƯỠ N G B Ê TƠ NG Đối tượng giám sát: Bảo dưỡng bê tông đá 1x2 mác 200 dày 150mm sân kho Nõn Khoan; 2.Thành phần trực tiếp tham gia giám sát: 2.1 Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy điện II Ơng: Đinh Hồi Thanh Chức vụ: Kỷ thuật giám sát 2.2 Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty CP NACONEX Ơng: Nguyễn Xn Hồng Chức vụ: Kỷ thuật thi công Nội dung giám sát: - Thời gian kết thúc đổ: 17h30 ngày 14 tháng 12 năm 2014 - Thể tích khối đổ: 58 (m3) - Thời gian bắt đầu bảo dưỡng: 16/12/2014 - Thời gian tháo cốp pha thành: 26/12/2014 - Thời gian kết thuc bảo dưỡng: 26/12/2014 Ngày 10 Biện pháp bảo dưỡng Tưới nước, phủ bạt Tưới nước, phủ bạt Tưới nước, phủ bạt Tưới nước, phủ bạt Tưới nước, phủ bạt Tưới nước, phủ bạt Tưới nước, phủ bạt Tưới nước, phủ bạt Tưới nước, phủ bạt Tưới nước, phủ bạt Thời tiết Trời nắng Trời nắng Trời nắng Trời nắng Trời nắng Trời nắng Trời nắng Trời nắng Trời nắng Trời nắng Ghi Kết luận: Quá trình bảo dưỡng bảo dưỡng bê tông đá 1x2 mác 200 dày 150mm sân kho Nõn Khoan; đảm bảo chất lượng kỹ thuật Đồng ý để đơn vị thi công triển khai công việc thi cơng KỸ THUẬT THI CƠNG Nguyễn Xn Hồng KỸ THUẬT GIÁM SÁT Lâm Văn Anh CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN NACONEX Độc lập - Tự - Hạnh phúc Cơng trình: Thủy điện Bản Vẽ Tương Dương, ngày 15 tháng 12 năm 2014 Hạng mục: Kho chứa Nõn Khoan Số: NTĐợt: 01 Mã hiệu: 14/KCNK/SC/LT Mục: Sửa chữa thường xuyên PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU Kính gửi: Ban QLDA thủy điện Đối tượng nghiệm thu: Lợp mái tơn, thưng tơn sóng vng khổ 1070mm; Đơn vị yêu cầu nghiệm thu: Công ty cổ phần NACONEX Thời gian nghiệm thu: Vào lúc 00, ngày 16 tháng 12 năm 2014; Tại: Xã Yên Na-Tương Dương- Nghệ An Nội dung nghiệm thu: Công ty tiến hành nghiệm thu công việc nội đạt yêu cầu kỹ thuật Đề nghị Kỹ thuật giám sát tiến hành nghiệm thu công việc thi công tôn lợp: Lợp mái tơn, thưng tơn sóng vng khổ 1070mm; Để triển khai công việc thi công xây dựng Ý kiến người giải quyết: Người Yêu Cầu Người Giải Quyết Nguyễn Xuân Hoàng Lâm Văn Anh TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Cơng trình: Thủy điện Bản Vẽ Tương Dương, ngày 16 tháng 12 năm 2014 Hạng mục: Kho chứa Nõn Khoan Số: NTĐợt: 01 Mã hiệu: 14/KCNK/SC/LT Mục: Sửa chữa thường xuyên BIÊN BẢN NGHIỆM THU TƠN LỢP Đối tượng kiểm tra: Lợp mái tơn, thưng tơn sóng vng khổ 1070mm; 2.Thành phần nghiệm thu: 2.1 Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy điện Ông: Lâm Văn Anh Chức vụ: Kỹ thuật giám sát 2.2 Đại diện Nhà thầu thi cơng: Cơng ty cổ phần NACONEX Ơng: Nguyễn Xn Hồng Chức vụ: Kỹ thuật thi công Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 00, ngày 16 tháng 12 năm 2014 Kết thúc: 00, ngày 16 tháng 12 năm 2014 Tại: Xã Yên Na-Tương Dương- Nghệ An Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: 4.1 Căn nghiệm thu: Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu ngày 15 tháng 12 năm 2014 Bản vẽ thi cơng phòng quản lý dự án lập Ban QLDA thuỷ điện duyệt ngày 16 tháng 11 năm 2014 Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng tài liệu áp dụng q trình thi cơng - TCVN 5674-1992 Cơng tác hồn thiện xây dựng – Thi cơng nghiệm thu Nhật thi cơng cơng trình 4.2.Chất lượng: Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng u cầu kỹ thuật cơng trình: STT Nội dung kiểm tra Chủng loại vật liệu Kích thước hình học Chiều dày Màu, độ đồng màu sắc Ghép chồng Bản vẽ thi công số Phương pháp kiểm tra Bằng mắt Hồ sơ phương án kỷ thuật sửa chữa thường xuyên Kết K.Tra Không Đạt đạt x Thước thép x Thước kẹp x Bằng mắt Bằng mắt Khối lượng thực hiện: Theo Bản vẽ hồn cơng Những sửa đổi so với thiết kế phê duyệt: Không x x Kết luận: Công tác lợp mái đạt yêu cầu thiết kế, đồng ý cho tiến hành công việc Các bên tham gia KỸ THUẬT THI CƠNG KỶ THUẬT GIÁM SÁT Nguyễn Xn Hồng Lâm Văn Anh CƠNG TY CỔ PHẦN NACONEX CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Cơng trình: Thủy điện Bản Vẽ Tương Dương, ngày 15 tháng 12 năm 2014 Hạng mục: Kho chứa Nõn Khoan Mục: Sửa chữa thường xuyên Số: NTĐợt: 01 Mã hiệu: 14/KCNK/SC/TBD PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU Kính gửi: Ban QLDA thủy điện Đối tượng nghiệm thu: Lắp đặt thiết bị điện (apto mát, bóng đèn, cơng tắc, ổ cắm, dây điện 2x2,5mm2, 2x1,5mm2, 2x6mm2…) – Kho số 1, 2; Đơn vị yêu cầu nghiệm thu: Công ty cổ phần NACONEX Thời gian nghiệm thu: Vào lúc 00 , ngày 16 tháng 12 năm 2014 Tại: Xã Yên Na- Tương Dương- Nghệ An Nội dung nghiệm thu: Công ty tiến hành nghiệm thu công việc nội đạt yêu cầu kỹ thuật Đề nghị Kỹ thuật giám sát tiến hành nghiệm thu công việc thi công xây dựng: Nghiệm thu Lắp đặt thiết bị điện (apto mát, bóng đèn, cơng tắc, ổ cắm, dây điện 2x2,5mm2, 2x1,5mm2, 2x6mm2…) – kho số 1, Để triển khai công việc thi công xây dựng Ý kiến người giải quyết: Người Yêu Cầu Người Giải Quyết Nguyễn Xn Hồng Lâm Văn Anh TỔNG CƠNG TY PHÁT ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN Độc lập - Tự - Hạnh phúc Cơng trình: Thủy điện Bản Vẽ Tương Dương, ngày 16 tháng 12 năm 2014 Hạng mục: Kho chứa Nõn Khoan Số: NTĐợt: 01 Mã hiệu: 14/KCNK/SC/TBD Mục: Sửa chữa thường xuyên NGHIỆ M T HU CÔNG TÁC LẮP ĐẶT T HIẾ T BỊ ĐI ỆN Đối tượng kiểm tra: Lắp đặt thiết bị điện (apto mát, bóng đèn, cơng tắc, ổ cắm, dây điện 2x2,5mm2, 2x1,5mm2, 2x6mm2…) – Kho số 1, 2; 2.Thành phần nghiệm thu: 2.1 Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy điện Ông: Lâm Văn Anh Chức vụ: Kỹ thuật giám sát 2.2 Đại diện Nhà thầu thi cơng: Cơng ty cổ phần NACONEX Ơng: Nguyễn Xn Hồng Chức vụ: Kỹ thuật thi công Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 7h 00 ,ngày 16 tháng 12 năm 2014 Kết thúc: 8h 00 ,ngày 16 tháng 12 năm 2014 Tại: Xã Yên Na- Tương Dương- Nghệ An Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: 4.1 Căn nghiệm thu: Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu ngày 15 tháng 12 năm 2014 Bản vẽ thi cơng phòng quản lý dự án lập Ban QLDA thuỷ điện duyệt ngày 16 tháng 11 năm 2014 Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng tài liệu áp dụng: - Quy phạm trang bị điện 11TCN 18-2006 Nhật thi cơng cơng trình 4.2.Chất lượng: Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng yêu cầu kỹ thuật cơng trình: ST T Nội dung kiểm tra Vật liệu Nguồn gốc, xuất xứ Vị trí đặt Hồ sơ phương án kỷ thuật sửa chữa thường xuyên Phương pháp kiểm tra Khối lượng thực hiện: Theo vẽ hồn cơng Kết kiểm tra Không Đạt đạt Bằng mắt x Bằng mắt x Bằng mắt x Những sửa đổi so với thiết kế phê duyệt: Không Kết luận: Công tác lắp đặt đạt yêu cầu thiết kế, đồng ý cho tiến hành công việc Các bên tham gia KỸ THUẬT THI CÔNG KỶ THUẬT GIÁM SÁT Nguyễn Xuân Hoàng Lâm Văn Anh Tài liệu kèm theo: - Chứng xuất xưởng - Biên kiểm tra đầu vào ... Na-Tương Dương-Nghệ An Nội dung nghiệm thu: Công ty tiến hành nghiệm thu công việc nội đạt yêu cầu kỹ thu t Đề nghị Kỹ thu t giám sát tiến hành nghiệm thu công việc thi công xây dựng: Đào đất hố móng,... Na-Tương Dương-Nghệ An Nội dung nghiệm thu: Công ty tiến hành nghiệm thu công việc nội đạt yêu cầu kỹ thu t Đề nghị Kỹ thu t giám sát tiến hành nghiệm thu công việc thi công xây dựng: Đổ bê tơng lót... Na-Tương Dương-Nghệ An Nội dung nghiệm thu: Công ty tiến hành nghiệm thu công việc nội đạt yêu cầu kỹ thu t Đề nghị Kỹ thu t giám sát tiến hành nghiệm thu công việc thi công xây dựng: SXLD cốp pha
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu nhật ký thi công và biên bản nghiệm thu, Mẫu nhật ký thi công và biên bản nghiệm thu

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay