CHUYÊN ĐỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2013/NĐ-CP

11 43 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 18:14

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC MÔI TRƢỜNG Hội thảo Quan trắc môi trƣờng năm 2015: “Định hƣớng hoạt động quan trắc môi trƣờng giai đoạn mới” CHUYÊN ĐỀ 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2013/NĐ-CP BÀI THAM LUẬN CỦA TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MƠI TRƢỜNG HẢI DƢƠNG Cần Thơ,trắc ngày 11-12/6/2015 Hội thảo Quan môi trƣờng năm 2015 NỘI DUNG I GIỚI THIỆU CHUNG II TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 27 III KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT Hội thảo Quan trắc môi trƣờng năm 2015 I GIỚI THIỆU CHUNG Trung tâm thành lập theo Quyết định số 1160/2006/QĐ-UB ngày 29/3/2006 UBND tỉnh Hải Dương BAN GIÁM ĐỐC (Giám đốc 02 Phó GĐ) Phòng Hành – Tài vụ (05 ngƣời) Phòng Quan trắc Phân tích mơi trƣờng (24 ngƣời) Đội thí nghiệm Phòng Tƣ vấn chuyển giao công nghệ (16 ngƣời) Đội trƣờng Hội thảo Quan trắc môi trƣờng năm 2015 I GIỚI THIỆU CHUNG Năng lực nhân sự: Trung tâm có 48 ngƣời Trình độ thạc sĩ 14 người Trình độ đại học 26 người, Trình độ cao đẳng trung cấp 06 người Trang thiết bị:  Thiết bị AAS (Analytik-Jena)  Thiết bị GC (Agilent)  Thiết bị UV-VIS (HACH)  Thiết bị HPLC (Agilent  Thiết bị lấy mẫu khí thải ống khói bụi theo Isokenetik (ESC)  Thiết bị lấy mẫu bụi tổng PM10 (Sibata)  Thiết bị lấy mẫu nước liên tục 24/24 … Hội thảo Quan trắc môi trƣờng năm 2015 I GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ: Năm 2010, PTN chứng nhận đạt ISO 17025 với mã số Vilas 437 Đến chứng nhận cho 43 thơng số phân tích mơi trường: nước, khơng khí, đất chất thải nguy hại Tháng 4/2014, Trung tâm Bộ Y tế Sở Y tế Hải Dương công nhận đơn vị đủ điều kiện đo kiểm môi trường lao động theo thông tư số 19/2011/TT-BYT Tháng 10/2014, Bộ Tài nguyên Môi trường cấp giấy chứng nhận đơn vị đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường theo nghị định số 27/2013/NĐ-CP, với mã số Vimcert 017 Hội thảo Quan trắc môi trƣờng năm 2015 I GIỚI THIỆU CHUNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG: - Thực quan trắc trạng môi trường tỉnh theo mạng lưới quan trắc UBND tỉnh phê duyệt - Thực chương trình quan trắc phục vụ cơng tác quản lý nhà nước cho đơn vị như: Thanh tra Sở; Chi cục Bảo vệ mơi trường; Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường – Công an tỉnh Hải Dương - Thực kiểm soát 300 doanh nghiệp; xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường cho khoảng 70 dự án - Doanh thu hàng năm đạt 12-13 tỷ đồng Hội thảo Quan trắc mơi trƣờng năm 2015 II TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 27 TRƢỚC KHI CĨ NGHỊ ĐỊNH 27: Tình hình hoạt động đơn vị làm dịch vụ quan trắc môi trường Đối với Trung tâm chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 17025 đơn vị đủ điều kiện đo kiểm môi trường lao động theo Thông tư số 19/2011/TT-BYT Để trì hệ thống quản lý, Trung tâm thực công việc sau: + Công tác tổ chức nhân + Đào tạo cán + Thiết bị phân tích, quan trắc + Xây dựng phương pháp phân tích + Tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo Hội thảo Quan trắc mơi trƣờng năm 2015 II TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 27 Sau Nghị định 27 đời, tác động nhƣ sau: + Nhận thức nhà quản lý + Nhận thức Trung tâm + Nhận thức sở sản xuất kinh doanh + Số lượng khách hàng đơn vị tăng lên + Trình độ nhân viên đơn vị nâng cao Hội thảo Quan trắc mơi trƣờng năm 2015 II TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 27 MỘT SỐ KHĨ KHĂN KHI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 27: + Hệ thống quản lý Nghị định 27 ISO 17025 tương đương nhau, chúng tơi phải thực 02 đánh giá + Kinh phí đánh giá 27 trì QA/QC tương đối cao + Một số phương pháp quan trắc phân tích như: khí thải ống khói, bùn thải, chất thải rắn… theo TCVN EPA khó thực + Theo quy định Thơng tư 21 số lượng mẫu QA/QC trình quan trắc, phân tích nhiều Hội thảo Quan trắc môi trƣờng năm 2015 III KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT + Xây dựng hướng dẫn quan trắc, phân tích chung cho toàn hệ thống quan trắc Quốc gia địa phương + Xây dựng tiêu chí, chuẩn mực đánh giá nghị định 27 + Xem xét phù hợp VILAS Nghị định 27 để rút ngắn trình xin công nhận, đánh giá + Bổ sung quy định cụ thể đơn vị phải thực thơng số quan trắc phân tích xem xét hồ sơ đánh giá công nhận lĩnh vực quan trắc, lấy mẫu phân tích + Quy định cụ thể định mức kinh phí phải dành cho trình thực QA/QC + Xây dựng đơn giá chung Hội thảo Quan trắc môi trƣờng năm 2015 TRÂN TRỌNG CÁM ƠN! Hội thảo Quan trắc môi trƣờng năm 2015
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2013/NĐ-CP, CHUYÊN ĐỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2013/NĐ-CP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay