Đề Án Tái Cơ Cấu Ngành Nông Nghiệp Tỉnh Hà Giang, Giai Đoạn 2016 - 2020

30 31 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 18:02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ GIANG, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 HÀ GIANG, THÁNG NĂM 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG Số: 1838/QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Giang, ngày 23 tháng năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề án Tái cấu ngành nông nghiệp tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016-2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG Căn Luật Tổ chức HĐND UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn Quyết định số 899/QĐ-TTg, ngày 10/6/2013 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án Tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững; Căn Chỉ thị số 2039/CT-BNN-KH, ngày 20/6/2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn triển khai Đề án Tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững; Căn Công văn số 5714-CV/TU, ngày 04 tháng năm 2015, việc trích Kết luận số 409-KL/TU ngày 31/8/2015 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đề án Tái cấu ngành nông nghiệp tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016-2020; Xét đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tờ trình số 872/SNN-KH ngày 17/9/2015; QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt ban hành kèm theo Quyết định nội dung Đề án Tái cấu ngành nông nghiệp tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016-2020 Điều Giao cho Sở Nông nghiệp PTNT quan thường trực, tham mưu giúp việc cho UBND tỉnh - Ban đạo tỉnh triển khai thực Đề án Tái cấu ngành nông nghiệp tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016-2020 - Các Sở, ban, ngành tỉnh vào chức năng, nhiệm vụ Ban đạo thực Đề án tỉnh phân cơng, có trách nhiệm phối hợp, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể triển khai thực Đề án - UBND huyện, thành phố vào Đề án tỉnh phê duyệt ban hành điều kiện thực tế địa phương để cụ thể hóa thơng qua xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể triển khai thực Đề án có hiệu Điều Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Thủ trưởng đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định kể từ ngày ký./ Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Như điều 3; - Bộ NN PTNT; - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - Thường trực HĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - Ủy ban MTTQ đoàn thể tỉnh; - Lãnh đão VP UBND tỉnh; - Lưu VT, NNTNMT, TH (Đã ký) Đàm Văn Bông ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 1838 /QĐ-UBND ngày 23 /9/2015 Chủ tịch UBND tỉnh) - Phần thứ THỰC TRẠNG CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN I THỰC TRẠNG CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP Thực trạng cấu ngành nông nghiệp Cơ cấu nông nghiệp đóng góp tổng sản phẩm tỉnh (GRDP) từ 34,8% đến 40,8%; xu hướng có giảm tốc độ giảm chậm, khoảng 1% năm không liên tục theo năm Bình quân giai đoạn 2010 - 2014, cấu ngành nông nghiệp tổng sản phẩm khoảng 38,3%; Giá trị ngành nơng nghiệp bình qn giai đoạn 2010 - 2014, đạt khoảng 4.836,4tỷ đồng (giá cố định 2010); Tỷ trọng lĩnh vực cụ thể sau: * Bình quân giai đoạn 2010 - 2014 + Trồng trọt chiếm 69,18%; + Chăn nuôi, thủy sản chiếm 21,7%; + Lâm nghiệp chiếm 9,04%; + Dịch vụ chiếm: 0,024% Tiềm năng, lợi ngành nông nghiệp 2.1 Về trồng trọt Diện tích đất trồng hàng năm 126.907,24ha; đất trồng lâu năm 28.654,53 Trong diện tích đất lúa 32.826,87 ha, đất ngơ 52.508,6 Hà Giang có sản phẩm tiếng như: Cam sành (diện tích kinh doanh 1.497,7 ha; sản lượng 11.218 tấn; giá trị sản xuất(giá cố định 2010) 122,35 tỷ đồng); chè Shan tuyết (diện tích kinh doanh 16.972 ha; sản lượng búp tươi 65.347,6 tấn; sản lượng chè khô 10.682 tấn; chè xanh 6.409,2 tấn; chè đen 2.991 tấn; chè vàng 1.281,8 tấn; giá trị 267 tỷ đồng Trong xuất 2.356,6 tấn); giá trị xuất nông sản 110,37 USD 2.2 Về chăn nuôi - thủy sản Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực chăn nuôi - thủy sản tỉnh tương đối ổn định Giá trị sản xuất chăn nuôi - thủy sản năm 2014 đạt 1.208,98 tỷ đồng (giá cố định 2010) chiếm 21,7% Đàn trâu 158.889 con, thịt trâu xuất chuồng 2.123,4 tấn; đàn bò 100.101 con, thịt bò 2.490,3 tấn; đàn lợn 547.544 con, thịt lợn xuất chuồng 21.606,9 tấn; đàn dê 141.816 con; gia cầm 3,9 triệu con; đàn ong 25.695 tổ; diện tích ni trồng thủy sản 1.901,83 ha[1] Chăn nuôi đảm bảo mức tăng trưởng khá, đàn trâu tăng 2,03%, đàn bò tăng 3,6%, đàn lợn tăng bình quân 6,5%, đàn gia cầm tăng 6,5%, đàn ong tăng 5%, sản lượng mật ong đạt 145,65 nghìn lít, tăng so 2010 20 nghìn lít Năm 2014 bình quân 37,25kg thịt loại người năm, so với năm 2010 tăng 6,44kg/người/năm 2.3 Về Lâm nghiệp Diện tích đất qui hoạch cho phát triển lâm nghiệp 566.545,2 Trong đất có rừng 436.600,5 (rừng tự nhiên 356.301,1ha; rừng trồng 80.299,4 ha) Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp năm 2014 (theo giá 2010) đạt 456,749 tỷ đồng Diện tích rừng trồng năm từ năm 2010 đến năm 2014 29.117,4 ha, đó: (trồng rừng phòng hộ, đặc dụng 7.021,5 ha, rừng sản xuất 24.814,3ha) Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2014 đạt 54,3% [2] Đặc biệt địa bàn Hà Giang phát tới 1.101 loài dược liệu khác nhau, thuộc 184 họ, 662 chi thực vật Trong khu bảo tồn thiên nhiên bảo tồn nguồn gen nhiều loại thuốc quý, có tới 51 loại đưa vào diện có nguy đe dọa sách đỏ Việt Nam Tổng diện tích dược liệu tồn tỉnh 10.727 ha, gồm 13 lồi chính: Thảo quả, hương thảo, hồi, quế, ô đầu, ý dĩ, gừng, nghệ, khơi, đỗ trọng, óc chó, sa nhân, giảo cổ lam, phân bố hầu hết huyện, thành phố Trong đó, tiểu vùng núi cao phía Bắc có diện tích 3.021 ha; tiểu vùng núi đất phía Tây đạt diện tích 4.478 tiểu vùng thấp có diện tích 3.224 Qua số liệu đường biểu đồ cho thấy, cấu lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi thủy sản, lâm nghiệp thay đổi giai đoạn 2010 - 2014 Như kết luận nông, lâm nghiệp thực trạng năm qua phát triển dàn trải theo hàng ngang, chưa có điểm nhấn, đột phá để khai thác sản phẩm nông nghiệp lợi Niên giám thống kê 2014 Báo cáo số 13/ BC - Kl, ngày 30 tháng 01 năm 2015 Chi cục Kiểm lâm Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực bình quân giai đoạn 2010 - 2014, sau: + Tốc độ tăng trưởng toàn ngành: 5,74% + Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực trồng trọt 5,43%; + Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản 8,26%; + Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực lâm nghiệp 2,36%; Đánh giá chung tốc độ tăng trưởng toàn ngành ổn định, nhiên mức tăng so GRDP thấp (bình quân GRDP tăng 9,4%) Trong nội ngành lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản có mức tăng trưởng cao tương đối ổn định, năm tăng cao đạt 9,2% Xu hướng tiêu dùng ngày cao thực phẩm giảm lương thực Lĩnh vực chăn nuôi lợi phát triển tất yếu tỉnh - Tỷ trọng giá trị sản phẩm thành hàng hóa lĩnh vực trồng trọt đạt 41%; lĩnh vực chăn nuôi thủy sản đạt 47% Qua số liệu đánh giá lĩnh vực chăn ni thủy sản có ưu điểm phát triển để có tỷ trọng hàng hóa cao - Ngành nơng nghiệp tăng trưởng ổn định, đóng góp xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người nông dân Tỷ lệ giảm nghèo khu vực nơng thơn đạt mức bình qn 4,7%/năm Tỷ lệ giảm nghèo chung tồn tỉnh 4.47% (có biểu kèm theo) Hạn chế nguyên nhân 3.1 Những hạn chế (1) Khả nắm bắt thơng tin thị trường sản xuất hàng hóa chậm; dịch vụ cho sản xuất hạn chế, có doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, quy mô doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ, yếu kém; xuất phát điểm kinh tế hộ thấp, tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo cao, kỹ sản xuất gắn với thị trường yếu (2) Đa số trồng, vật ni địa có chất lượng tốt, dừng lại dạng " Tiềm năng" chưa trở thành hàng hóa mang thương hiệu, sản phẩm hàng hóa đặc trưng tỉnh, có sản lượng nhỏ lẻ, sản xuất nơng hộ chủ yếu (3) Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp khu vực nông thơn hạn chế, hàm lượng khoa học cơng nghệ sản phẩm hàng hóa chưa cao, giá trị gia tăng thấp Đầu tư cho khoa học công nghệ ứng dụng cho nông nghiệp, nông thôn chưa nhiều hiệu thấp (4) Sản phẩm nông nghiệp đa số bán dạng thô sơ chế, công nghiệp chế biến nông sản chưa phát triển; hạ tầng phục vụ sản xuất nơng nghiệp giới hóa nơng nghiệp tất khâu sản xuất chiếm tỷ lệ thấp (5) Đất đai phân tán, manh mún có nguy suy giảm, việc tích tụ ruộng đất để tạo vùng sản xuất hàng hóa lớn cho doanh nghiệp thuê đất gặp khó khăn (6) Lao động khu vực nông thôn đến khu vực thành thị, chuyển dịch lao động từ công nghiệp - xây dựng quay trở lại ngành nông nghiệp gia tăng, gây sức ép cho ngành nông nghiệp (7) Biến đổi khí hậu ngày khốc liệt, đặc biệt thời tiết cực đoan thường xuyên có diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp (8) Chuyển đổi cấu nông nghiệp nội lĩnh vực (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp) chậm, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế 3.2 Nguyên nhân - Về khách quan - Xuất phát điểm nông nghiệp thấp, tập quán sản xuất quy mơ nhỏ; động lực phát triển mơ hình kinh tế hộ nông nghiệp giảm mạnh Khả ứng phó, thích ứng với tác động tiêu cực biến đổi khí hậu chưa cao - Suy thối kinh tế làm giảm sức mua thị trường; môi trường cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp ngày gay gắt - Khí hậu, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến tâm lý đầu tư, phát triển bền vững - Về chủ quan - Việc triển khai thực đề án, sách ban hành số địa phương chưa thực liệt, hiệu quả; nhiều nơi lúng túng, chưa tập trung mức tháo gỡ nút thắt, khó khăn; cấp ủy, quyền chưa vào liệt, đặc biệt chưa nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu - Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất thiếu chưa đồng bộ; nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn chưa tương xứng, đầu tư dàn trải, chưa có chiều sâu trọng tâm, trọng điểm - Cán nông nghiệp sở, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thiếu yếu; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt thấp, chương trình đào tạo nghề chất lượng, kết hạn chế - Doanh nghiệp nơng nghiệp qui mơ nhỏ, HTX nông nghiệp hoạt động chưa hiệu quả; mối liên kết tổ chức kinh tế với nông hộ thiếu chặt chẽ, chưa hình thành chuỗi khép kín từ khâu trồng -> chế biến -> tiêu thụ sản phẩm II SỰ CẦN THIẾT PHẢI TÁI CƠ CẤU NGÀNH NƠNG NGHIỆP Thứ nhất: Sản xuất nơng nghiệp cân đối nội ngành Những lĩnh vực mang tính lợi cạnh tranh cao chưa tập trung phát triển mạnh cấu; thể cụ thể thông qua cấu giá trị sản xuất lĩnh vực sau: +Trồng trọt chiếm 69,18%; + Chăn nuôi, thủy sản chiếm 21,7%; + Lâm nghiệp chiếm 9,04%; + Dịch vụ chiếm: 0,024% Thứ hai: Tốc độ tăng trưởng ngành nơng nghiệp có xu giảm dần việc tăng trưởng nông nghiệp theo chiều rộng (mở rộng diện tích sản xuất, tăng vụ), khai thác lợi tự nhiên, khơng lợi cạnh tranh Việc tăng nhanh sản lượng nông sản không cải tiến chất lượng, không gắn kết với thị trường tiêu thụ khiến giá trị thu nhập chưa cao Cụ thể tốc độ tăng trưởng bình quân, giai đoạn 2010 - 2014 sau: - Tốc độ tăng trưởng toàn ngành: 5,74% - Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực trồng trọt 5,43%; - Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản 8,26%; - Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực lâm nghiệp 2,36%; Thứ ba: Vốn đầu tư cho ngành nơng nghiệp dàn trải, hiệu chưa cao Tỷ trọng vốn đầu tư giai đoạn 2010 - 2014, chiếm khoảng 10% vốn ngân sách Nguồn vốn đầu tư chủ yếu giải vấn đề an sinh xã hội (chủ yếu hỗ trợ cho không hộ nghèo giống vật tư cho sản xuất), chưa đầu tư cho sản xuất hàng hóa Thứ tư: Sản xuất nông nghiệp dàn trải theo chiều rộng, chưa trọng phát triển theo chiều sâu, chưa có sản phẩm hàng hóa mang thương hiệu tỉnh cụ thể: Tỷ trọng giá trị sản phẩm thành hàng hóa lĩnh vực trồng trọt đạt 41%; lĩnh vực chăn nuôi thủy sản đạt 47% Các sản phẩm hàng hóa phần lớn chưa có thương hiệu Đến có dẫn địa lý mật ong bạc hà Mèo Vạc (qui mơ hộ tham gia nhỏ) thương hiệu tập thể cam sành Hà Giang khơi phục, chưa đứng vững thị trường Thứ năm: Sản xuất nông nghiệp chưa gắn kết thị trường tiêu thụ sản phẩm Công tác dự báo thị trường yếu, ngành nơng nghiệp phải tập trung từ khâu trồng, thu hái, chế biến, tiêu thụ sản phẩm (chưa có hỗ trợ từ ngành khác cách đồng thống nhất) Thứ sáu: Phần lớn sản phẩm nông nghiệp chế biến thô, công nghệ chế biến lạc hậu, tỷ trọng hàng hóa xuất thấp (chè khơ xuất khoảng 25%, gỗ chủ yếu ván bóc, trâu bò, cam nội tiêu chưa qua chế biến) Khoa học kỹ thuật chưa tạo đột phá sản xuất nông nghiệp, hàm lượng khoa học công nghệ chiếm tỷ trọng thấp sản phẩm Thứ bảy: Tổ chức sản xuất nông nghiệp, nơng thơn nhiều bất cập HTX, doanh nghiệp nơng nghiệp nhỏ, lực tài yếu, chưa gắn kết chặt chẽ với nông dân Thứ tám: Sức ép dân số vấn đề thị hóa ngày tăng…dẫn đến đất đai giành cho sản xuất nông lâm nghiệp ngày thu hẹp Hậu lao động nông nghiệp ngày thiếu việc làm, cần phải chuyển đối cấu lao động ngày hợp lý lao động nông nghiệp lao động ngành công nghiệp dịch vụ Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, ngành Nông nghiệp Hà Giang cần điều chỉnh toàn diện cấu phát triển, tổ chức nâng cao trình độ cơng nghệ sản xuất đáp ứng nhu cầu phát triển ngày cao tỉnh khu vực Trung du miền núi phía Bắc; nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp dựa sở nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng an toàn vệ sinh thực phẩm Phần thứ hai NỘI DUNG ĐỀ ÁN I CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN Nghị số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); Quyết định 899/QĐ-TTg, ngày 10/6/2013, Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Đề án Tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững; Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg, ngày 25/10/2013 Thủ tướng Chính phủ sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cánh đồng lớn Quyết định 1006/QĐ-BNN-TT, ngày 13/5/2014 Bộ trưởng Bộ nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch thực tái cấu lĩnh vực trồng trọt năm 2014-2015 giai đoạn 2016-2020 Quyết định số 984/QĐ-BNN-CN, ngày 9/5/2014 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phê duyệt “Đề án tái cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững” Quyết định số 986/QĐ-BNN-KHCN, ngày 9/5/2014 Ban hành Kế hoạch thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/7/2013 Bộ Nông nghiệp & PTNT việc phê duyệt Đề án tái cấu ngành lâm nghiệp II QUAN ĐIỂM (1) Tái cấu ngành nông nghiệp phải đặt mối quan hệ hữu với tái cấu kinh tế tỉnh, theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững; gắn nhiệm vụ xây dựng nông thơn Ban hành chế, sách theo dự án cụ thể (2) Tái cấu ngành nông nghiệp gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát huy vai trò kinh tế hợp tác, đa dạng hình thức liên kết sản xuất; người nơng dân chủ thể trình tái cấu (3) Chuyển dịch cấu nội ngành nông nghiệp, tập trung phát triển chăn nuôi làm khâu đột phá; ưu tiên phát loại nơng sản lợi có giá trị kinh tế, tỷ trọng hàng hóa cao (4) Đẩy mạnh hợp tác công tư, tăng cường tham gia thành phần kinh tế; thu hút tối đa nguồn lực để đổi công nghệ, gắn với thị trường sử dụng hiệu quả, hợp lý nguồn tài nguyên (5) Thực tái cấu nông nghiệp vừa phải tuân thủ nguyên tắc thị trường, vừa phải đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội cho nơng dân, bảo vệ mơi trường lợi ích người tiêu dùng; chuyển mạnh từ phát triển nông nghiệp theo chiều rộng sang chiều sâu III MỤC TIÊU Mục tiêu chung Nâng cao giá trị đóng góp ngành nơng nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; Tăng thu nhập cho nông dân, giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn Khai thác tiềm năng, lợi để phát triển nông nghiệp bền vững kinh tế, xã hội môi trường Phát triển cân đối hợp lý lĩnh vực trồng trọt - chăn nuôi - lâm nghiệp Mục tiêu cụ thể (1) Cơ cấu lại ngành nơng nghiệp để đảm bảo tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông nghiệp 6,5%/năm, riêng lĩnh vực chăn nuôi đạt 13%; 10 - Liên kết vùng: Các vùng, địa phương có điều kiện tương đồng liên kết với sản xuất giống, công nghệ, đào tạo nhân lực… đẩy mạnh phát triển sản xuất sản phẩm có lợi so sánh, tạo khối lượng hàng hóa lớn, đồng chất lượng Thành lập hiệp hội ngành hàng để hỗ trợ, hợp tác phát triển, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp thành viên sản xuất - kinh doanh c) Xã hội hóa đầu tư - Nhà nước thực việc quy hoạch, giao đất; xây dựng tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ công; hỗ trợ xây dựng hạ tầng bản; quản lý cơng trình thủy lợi đầu mối; nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cơng nghệ - Khuyến khích tư nhân đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình kết cấu hạ tầng, phát triển liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, như: Chợ, trung tâm thương mại, nhà máy nước sạch, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường; dự án sản xuất giống lúa, rau củ ôn đới công nghệ cao; sở chế biến lúa ngô, gỗ MDF; sản xuất phân bón hữu cơ, vi sinh… d) Nâng cao lực kinh tế tập thể - Tổ chức lại hợp tác xã nông nghiệp hoạt động theo Luật hợp tác xã, hỗ trợ xây dựng mô hình hợp tác xã mẫu để nhân diện rộng; tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã tiếp cận tín dụng, đào tạo, đất đai, thị trường; phát triển hợp tác xã làm vệ tinh cho doanh nghiệp Về phát triển nguồn nhân lực; tổ chức dạy nghề nông nghiệp khu vực nông thôn - Đến năm 2020, chuyển dịch khoảng 50.000 lao động nông nghiệp sang dịch vụ, thương mại, công nghiệp xây dựng Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 60% - Chú trọng dạy nghề cho nông hộ để nâng cao trình độ kiến thức, kỹ trồng trọt - chăn nuôi thủy sản - lâm nghiệp - chế biến nơng sản - thực phẩm an tồn - vệ sinh môi trường…Đặc biệt cách tiếp cận thị trường, biết hạch tốn kinh tế nơng hộ, hạch tốn kinh tế trang trại - Đẩy mạnh đầu tư công nghiệp, thủ công nghiệp, chế biến – làng nghề phát triển địa bàn khu vực nông thôn - Liên kết đào tạo với trường chuyên nghiệp trung ương, cử người học lớp nâng cao kỹ thuật, quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp tổ chức lớp bồi dưỡng, dạy nghề huyện, xã mời chuyên gia, nhà khoa học tỉnh trung ương đào tạo - Nâng cao vai trò Nhà nước việc giám sát điều tiết quan hệ cung - cầu lao động; điều tra thực trạng sử dụng lao động, thu thập thông tin cung cầu lao động làm sở xây dựng kế hoạch giải việc làm thực chương trình việc làm hàng năm 16 - Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra tình hình thực pháp luật lao động doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động địa bàn, nghiêm khắc xử phạt với trường hợp vi phạm, bảo vệ quyền lợi cho người lao động Gắn tái cấu ngành với đẩy mạnh thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn - Đến năm 2020 có 20 xã cơng nhận đạt tiêu chí nơng thơn Trong tập trung thực đồng giải pháp sau: - Đẩy mạnh đổi công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, tạo tâm cao xây dựng NTM; tạo đồng thuận nhân dân, huy động nguồn lực toàn xã hội; phát huy vai trò chủ thể người dân nơng thơn - người hưởng lợi trực tiếp từ chương trình; công tác vận động, tuyên truyền nhiệm vụ quan trọng thường xuyên cấp ủy, quyền, ban, ngành, đoàn thể cấp - Thường xuyên kiện toàn máy tổ chức thực thi chương trình cấp; bố trí cán có trình độ, kinh nghiệm, có nhiệt huyết; có chế, sách để tạo động lực, khuyến khích cán làm cơng tác NTM cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ giao - Thực lồng ghép chương trình, dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Phát triển sản xuất, chuyển đổi cấu trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; đổi phát triển hình thức tổ chức sản xuất phù hợp; phát triển làng nghề; nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, tăng cường tập huấn chuyển giao tiến khoa học, kỹ thuật - Chú trọng đầu tư sở hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, bảo tồn phát triển sắc văn hóa dân tộc, nâng cao chất lượng hệ thống trị sở; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự nơng thơn - Khắc phục tình trạng nhiễm mơi trường hình thức sản xuất thủ cơng; xử lý có hiệu tình trạng nhiễm mơi trường từ rác thải, chất thải hoạt động trồng trọt, chăn ni khu vực nơng thơn Đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, tập trung sản xuất nông nghiệp hàng hóa với quy mơ hợp lý - Khuyến khích, tạo điều kiện chế, sách cho doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp chế biến địa bàn nông thôn, gắn với đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm; thu hút lao động nông thôn vào khu kinh tế, hoạt động dịch vụ, thủ công nghiệp; tạo động lực thúc đẩy tích tụ, tập trung ruộng đất phát triển nơng nghiệp 17 - Hồn thành theo kế hoạch việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; giao đất, cho thuê đất gắn với giao rừng, cho thuê rừng; tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thuê đất - Khuyến khích nơng dân góp vốn quyền sử dụng đất với HTX, doanh nghiệp để kinh doanh thu lợi chia sẻ rủi ro Phát triển hạ tầng sản xuất, công nghiệp chế biến, dịch vụ nông nghiệp ngành nghề nông thôn 8.1 Hạ tầng thủy lợi - Đảm bảo diện tích lúa vụ tưới (chỉ đầu tư cơng trình thủy lợi cho diện tích này) Khuyến khích HTX, doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 8.2 Công nghiệp chế biến Tập trung ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp chế biến tinh, sâu; đổi công nghệ, thiết bị, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng GMP, HACCP, ISO - Sản phẩm trồng trọt: Chuyển giao dây chuyền, thiết bị máy thu hoạch, sấy, bóc tách vỏ, đóng gói Xúc tiến đầu tư nhà máy có quy mô lớn, công nghệ đại bảo quản hạt giống; nhà máy chế biến dầu, bơ phụ gia thực phẩm từ lạc, đậu tương; hệ thống kho lạnh, kho bảo ôn, sở bảo quản, chế biến rau, củ, quả, dược liệu; nâng cấp thiết bị, công nghệ chế biến chè đại… - Sản phẩm chăn nuôi: Nâng cấp, xây dựng sở giết mổ tập trung theo quy hoạch; sớm hình thành nhà máy chế biến thịt trâu bò; chế biến thức ăn chăn ni 8.3 Ngành nghề nơng thơn - Định hình phát triển 22 làng nghề với quy mô, cấu sản phẩm, trình độ cơng nghệ hợp lý, phù hợp với điều kiện địa phương; gắn kinh tế làng nghề với du lịch, bảo tồn phát triển giá trị văn hóa truyền thống - Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ tiên tiến sản xuất, đại hố cơng nghệ xử lý chất thải, kiểm sốt giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề; thành phần kinh tế tham gia chế biến nông sản ngành nghề phải đầu tư đồng hệ thống xử lý nước thải, chất thải, khí thải, bảo vệ mơi trường Tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, quản lý chất lượng sản phẩm - Hỗ trợ doanh nghiệp, người sản xuất nghiên cứu thông tin, dự báo, điều chỉnh phương án sản xuất gắn với thị trường Đối với sản phẩm có thị trường thuận lợi, có giá trị gia tăng cao, như: Bò, cam, chè, dược liệu… tận dụng hội thị trường để tổ chức phát triển sản xuất, mở rộng quy mô; xây dựng chuỗi 18 liên kết phát triển sản xuất, chế biến sâu, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị phần sản phẩm - Đầu tư phát triển đồng hạ tầng chợ trung tâm thương mại; cố, phát triển chợ nông thôn, mạng lưới thu mua, bán lẻ, khơi thơng thị trường hàng hóa nơng sản - Hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu, dẫn địa lý sản phẩm nơng nghiệp hàng hóa chủ lực; tham gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm hội chợ nước quốc tế - Chú trọng hợp tác khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực thu hút mạnh mẽ nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc đến đầu tư địa bàn tỉnh Hà Giang - Tập trung cao, chấn chỉnh có hiệu cơng tác quản lý, kiểm tra, kiểm sốt chất lượng hàng hóa, vệ sinh an tồn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, công tác giết mổ, vệ sinh thú y vật tư nông nghiệp; đạo nhân rộng mơ hình kiểm sốt, quản lý chất lượng nông sản theo chuỗi… 10 Đổi phương thức hỗ trợ cho nông dân - Giúp nông dân, vùng sâu, vùng xa xóa đói giảm nghèo thơng qua dịch vụ khuyến nông, trợ giúp phát triển nhân lực, nâng cao suất nông nghiệp phát triển hạ tầng để họ tự đảm bảo sống - Đối với hộ nông dân vùng sản xuất hàng hóa tập trung nâng cao lực cạnh tranh thơng qua việc đa dạng hóa sản phẩm nhằm thích ứng với thay đổi thị trường - Chuyển đổi từ cách hỗ trợ trực tiếp sang cách thức hỗ trợ gián tiếp nông dân VI HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN Hiệu kinh tế - Tăng giá trị gia tăng hàng năm ngành nông nghiệp khoảng: 800 tỷ đồng năm, cấu giá trị gia tăng tổng GRDP đạt 33% Tỷ số GRDP/GO nông nghiệp đạt 67% - Giá trị sản xuất toàn ngành đến năm 2020 đạt khoảng 7.800,0 tỷ đồng (giá cố định 2010) - Đảm bảo an ninh lương thực Ổn định tổng sản lượng lương thực 42 vạn Bình quân lương thực đầu người năm đạt 500kg - Giá trị sản xuất đất canh tác đạt 50 triệu đồng - Xây dựng từ đến sản phẩm nơng nghiệp có thương hiệu mạnh tỉnh Hiệu xã hội môi trường 19 * Về xã hội - Nâng độ che phủ rừng lên đến 58% - Tạo việc làm cho lao động, thông qua mở rộng quy mô sản xuất, giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 90.000 lao động Bao gồm lao động chế biến nông sản dịch vụ nơng nghiệp - Giảm hộ nghèo bình quân 4%/năm, theo hướng bền vững - Đến năm 2020 hộ gia đình nơng thơn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 86%; tỷ lệ chất thải rắn thu gom xử lý đạt 90%; 100% sở sản xuất đạt tiêu chuẩn vệ sinh an tồn thực phẩm * Về Mơi trường Đề án hướng tới sản xuất gần với tự nhiên, thân thiện với môi trường bền vững thông qua tính tốn thận trọng tái cấu sử dụng đất tái cấu trồng Nhờ tác động cơng tác quy hoạch, độ phì đất khơng bảo vệ tốt hơn, mà tận dụng tốt thuận lợi, giảm thiểu khó khăn bất lợi môi trường sinh thái cho canh tác có suất, chất lượng cao Đề án nâng độ che phủ rừng tỉnh Hà Giang thêm 4% vào năm 2020 so với năm 2014 Đặc biệt, chất lượng giá trị dịch vụ hệ sinh thái rừng tăng lên (ít 30% so với thời điểm năm 2015) Góp phần điều hòa khí hậu, bảo vệ mơi trường cho canh tác nơng nghiệp, phòng tránh thiên tai, bảo vệ tính đa dạng sinh học tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xanh, phát thải, có hiệu cao bền vững Đề án xem điển hình tận dụng lợi thiên nhiên để tạo sinh khối sản phẩm mang hương vị thiên nhiên, biểu kinh tế sử dụng đất theo hướng mở, đáp ứng nhu cầu thị trường hợp sinh thái Phần thứ ba TỔ CHỨC THỰC HIỆN I Xây dựng sách + Xây dựng sách hỗ trợ phát triển nơng nghiệp hàng hóa cho giai đoạn 2016 - 2020, theo hướng sau: - Tập trung nguồn vốn cho sản phẩm hàng hóa đề cập đề án (gồm cam, chè, lâm nghiệp dược liệu, trâu bò, ong) - Ưu tiên khai thơng nguồn vốn tín dụng, vốn ngân sách chủ yếu hỗ trợ lãi xuất bảo lãnh chương trình, dự án cụ thể - Chính sách hỗ trợ cần tập trung giải theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất -> sơ chế, chế biến -> tiêu thụ ->thương mại hóa sản phẩm 20 - Ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật phục vụ đề án tái cấu Theo phương châm đặt hàng đến sản phẩm cuối (ví dụ như: đề tài, dự án khoa học cho sản phẩm dược liệu dưỡng da, nước cam, nước chè đóng chai…) - Trường hợp chương trình dự án phát triển sản phẩm hàng hóa, mà có nhiều HTX, doanh nghiệp đề xuất tham gia xây dựng tiêu chí để đấu thầu cạnh tranh + Bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cho huyện Thành phố thêm mục "Kế hoạch thực đề án tái cấu ngành nông nghiệp" II Thành lập Ban đạo thực đề án Ban đạo đề án cấp tỉnh + Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, làm Trưởng Ban đạo đề án; + Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối nông lâm nghiệp, làm Phó Ban thường trực Ban đạo; + Đồng chí Giám đốc Sở Nơng nghiệp PTNT, làm Phó Ban; + Thành viên Ban đạo gồm Giám đốc Sở, ngành: Sở Tài chính; Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở Khoa học Công nghệ; Sở Tài nguyên Môi trường; Sở Công thương; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Giang; Sở Thông tin Truyền thông; Sở Lao động - Thương binh Xã hội; Văn phòng điều phối chương trình Nơng thôn mới; Ban Dân tộc; Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Hội LH Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Tỉnh Đoàn niên; Hội Cựu chiến binh Bí thư 11 huyện Thành phố + Cơ quan thường trực: Sở Nông nghiệp PTNT + Ban đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm theo quy chế hoạt động BCĐ ban hành + Nhiệm vụ thành viên BCĐ Trưởng ban đạo phân công giao nhiệm vụ + Ban đạo giao ban định kỳ quý lần + Nội dung giao ban quan thường trực chuẩn bị đề xuất Ban đạo đề án cấp huyện: Thành phần Ban đạo cấp tỉnh; thành viên theo điều kiện cụ thể cấp huyện thành phố./ CHỦ TỊCH (Đã ký) Đàm Văn Bông 21 PHỤC LỤC CÁC QUY QUY HOẠCH Quy hoạch thực - Quy hoạch sản xuất giống lúa, ngô, đậu tương đến năm 2020; - Quy hoạch tổng thể phát triển Chè giai đoạn 2011- 2020; - Quy hoạch vùng nguyên liệu dầu thực vật 2011- 2020; - Quy hoạch tổng thể phát triển chăn nuôi 2011- 2020 - Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu 2013 – 2020 - Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nghề nông thôn 2011- 2020; - Quy hoạch phát triển triển rau hoa đến năm 2020; - Quy hoạch loại rừng bảo vệ phát triển rừng đến năm 2020; - Quy hoạch nước sinh hoạt VSMT nông thôn đến năm 2020 Các quy hoạch điều chỉnh - Điều chỉnh quy hoạch Nông nghiệp đến 2020, tầm nhìn đến 2030 - Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi đến 2020 tầm nhìn đến 2030; - Điều chỉnh quy hoạch phát triển thủy sản đến 2020, tầm nhìn đến 2030 Các quy hoạch bổ sung - Quy hoạch vùng sản xuất giống lạc giai đoạn 2014 - 2020; - Quy hoạch phát triển sản xuất Cam an toàn tập trung đến năm 2020; - Quy hoạch chi tiết khu rừng đặc dụng đến năm 2020 22 Biểu 1: TT CHỈ SỐ THỰC TRẠNG CƠ CẤU NGÀNH NƠNG NGHIỆP GIÁ TRỊ HIỆN CĨ CHỈ SỐ ĐVT Số tương Số tuyệt đối đối (%) Đất nông, lâm nghiệp(Số liệu 2010) Đất SX nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp có rừng Rừng sản xuất Rừng phòng hộ Rừng đặc dụng Đất ni trồng thủy sản Đất nông nghiệp khác II Giá trị SX năm 2014(giá cđ 2010) Trồng trọt Lâm nghiệp Chăn nuôi, thủy sản Dịch vụ III IV V Giá trị SXNN Bình Quân (2010-2014) Trồng trọt Lâm nghiệp Chăn nuôi, thủy sản Dịch vụ Tốc độ TTBQ (2010 - 2014) Trồng trọt Lâm nghiệp Chăn nuôi, thủy sản Tỷ trọng giá trị SPHH Trồng trọt Lâm nghiệp Chăn nuôi, thủy sản Đầu tư cho nông nghiệp Trồng trọt Lâm nghiệp I 23 ha ha ha ha ha tr.đồng tr.đồng tr.đồng tr.đồng tr.đồng tr.đồng tr.đồng tr.đồng tr.đồng 678.597,13 153.076,40 123.596,17 29.480,23 524.367,83 275.347,19 200.987,64 48.033,00 1.110,32 42,58 100 22,56 5.372.429,90 3.706.699,90 456.749,10 1.208.980,90 1.557,00 100 68,99 8,50 22,50 0,03 4.836.078,26 3.345.787,59 437.115,15 1.208.980,90 1.150,59 100 69,18 9,04 21,7 0,024 105,74 105,43 102,36 108,26 77,27 0,16 0,01 41 30 47 34,43 16,99 VI Chăn nuôi, thủy sản Thủy lợi hạ tầng khác Dịch vụ nông nghiệp Hình thức tổ chức sản xuất Tổ hợp tác sản xuất tổ Tổ Hợp tác cơng ích tổ Tổ hợp tác sản xuất - dịch vụ tổ Tổng số hợp tác xã HTX Trồng trọt dịch vụ nông nghiệp HTX Chăn nuôi gia súc, gia cầm HTX Dịch vụ thủy lợi HTX Dịch vụ tổng hợp HTX Nuôi trồng thủy sản HTX Lâm nghiệp HTX VII Doanh nghiệp Số lượng DN Tổng số vốn hoạt động tr.đồng VII I Cơ giới hóa nơng nghiệp Trồng trọt Lâm nghiệp Chăn nuôi, thủy sản IX Một số số tổng hợp Tổng giá trị hàng hóa xuất USD Chè xuất Hộ nghèo tỷ lệ hộ nghèo hộ 10 11 12 X Tỷ lệ giảm nghèo BQ(2004 - 2014) Lao động tỷ lệ lao động n thôn Lương thực BQ/người/năm đó: thóc Tỷ lệ che phủ rừng Giá trị SX đất canh tác Tổng GRDP người/năm Tỷ lệ lao động NN qua đào tạo Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp VS Sản phẩm HH chủ yếu Cây chè Diện tích 24 hộ l.động kg kg 15,22 17,72 15,65 864 648 216 172 49 35 78 100 75,00 25,00 100 28,49 1,16 20,35 45,35 4,07 0,58 18 26.452 30,59 24,70 110.370,00 2.356,60 39.185 47.043 457.003 488 262 16.972,00 23,21 4,47 84,3 53,69 54,3 39,4 15,843 21,4 71,5 Năng suất Sản lượng năm tạ/ha 38,50 65.347,60 Giá trị sản xuất(giá cđ 2010) Chè khô chế biến Giá trị SX chè khơ Cây Cam Diện tích Năng suất Sản lượng năm tr.đồng tr.đồng 248.909,01 11.163,00 457.683,00 tạ/ha 1.497,70 74,90 11.218,00 Giá trị sản xuất(giá cđ 2010) Cây dược liệu Giá trị sản xuất Rừng sản xuất Diện tích trồng tr.đồng 122.354,73 tr.đồng 230.400,00 2.720,00 Diện tích trồng bình qn210-2014 Lũy kế 2010 - 2014 Lũy kế trồng đến ha 3.542,97 24.814,30 80.730,90 Sản lượng khai thác hàng năm Bò Số lượng Sản lượng thịt Giá trị sản xuất Trâu Số lượng Sản lượng thịt Giá trị sản xuất Ong Sản lượng mật ong Giá trị sản xuất m3 65.856,00 tr.đồng 100.101 2.490,30 327.881 tr.đồng 158.889 2.123,40 711.116 lít tr.đồng 128.700 12.002 25 Biểu 2: SO SÁNH CHỈ SỐ TRƯỚC VÀ SAU TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 Trồng trọt 105,43 Lâm nghiệp 102,36 Chăn nuôi, thủy sản 108,26 GIÁ TRỊ 2020 Số Số tuyệt tương đối đối (%) 7.800.000, 100, 0 4.134.000, 53, 0 936.000, 12, 0 2.340.000, 30, 0 390.000, 5, 0 106, 102, 112, 113, 47, TT I CHỈ SỐ ĐVT Giá trị SXNLN(giá cđ 2010) Trồng trọt tr.đồng Lâm nghiệp tr.đồng Chăn nuôi, thủy sản tr.đồng Dịch vụ tr.đồng II III GIÁ TRỊ HIỆN CÓ Số tương Số tuyệt đối đối (%) 5.372.429,9 100 3.706.699,9 68,99 456.749,1 8,50 1.208.980,9 22,50 1.557,0 0,03 Tốc độ TTBQ (2010 - 2014) 105,74 Tỷ trọng giá trị SPHH Trồng trọt 41 Lâm nghiệp 30 Chăn ni, thủy sản 47 IV Hình thức tổ chức sản xuất Tổng số hợp tác xã HTX 172 100 Hoạt động có hiệu V 177, 100, 70, Cơ giới hóa n nghiệp Trồng trọt Lâm nghiệp Chăn nuôi, thủy sản VI 50,0 57, 30,59 24,70 Một số số tổng hợp 26 40, 40, 40, Tổng giá trị HH x,khẩu Chè xuất Hộ nghèo tỷ lệ hộ nghèo hộ hộ Tỷ lệ giảm nghèo BQ(2004 - 2014) Lao động tỷ lệ lao động n thôn Lương thực BQ/người/năm đó: thóc 1.000USD l.động 110,3 2.356,60 39.18 47.04 457.00 kg 488 kg 262 22.860, 6.000, 8, 3, 75, 23,21 4,47 84,3 500, 53,69 Tỷ lệ che phủ rừng 54,3 Giá trị SX đất CT 39,4 Tổng GRDP người/năm 15,843 10 Tỷ lệ l động NN qua đào tạo 21,4 11 Tỷ lệ hộ s.dụng nước hợp VS 71,5 58, 50, 30, 60, 86, VII Sản phẩm HH chủ yếu Cây chè tr.đồng 16.972,0 38,5 65.347,6 248.909,0 11.163,0 457.683,0 17.000, 50, 85.000, 323.765, 19.320, 1.700.160, Diện tích 1.497,7 Năng suất tạ/ha tr.đồng 74,90 11.218,0 122.354,7 5.000, 150, 75.000, 818.025, tr.đồng 230.400,0 555.000,0 Diện tích Năng suất tạ/ha Sản lượng năm Giá trị sản xuất(giá cđ 2010) Chè khô chế biến Giá trị SX chè khô tr.đồng Cây Cam Sản lượng năm Giá trị sản xuất(giá cđ 2010) tấn Cây dược liệu Giá trị sản xuất(giá cđ 2010) 27 Lâm nghiệp Tỷ lệ tăng trưởng BQ % Diện tích trồng Diện tích trồng bình qn210-2014 Lũy kế trồng đến 11,2 2.720,0 3.542,9 50,0 80.730,9 Diện tích rừng (giao khốn b.vệ) 3.890 383.701 65.856,0 39.000,0 250.000, 57.000, 100.10 2.490,3 327.88 130.000, 3.500, 425.81 158.88 2.123,4 183.000, 711.116 819.026 Năng suất Sản lượng khai thác hàng năm Giá trị DVMT rừng m tr.đồng Số lượng Sản lượng thịt tr.đồng Trâu Số lượng Sản lượng thịt Giá trị sản xuất m3/ha Bò Giá trị sản xuất 15, 15.000, 2.500, 120, tr.đồng 2.500,0 Ong Sản lượng mật ong Giá trị sản xuất lít tr.đồng 28 128.70 12.00 150.000,0 13.988 Phụ lục MỘT SỐ CHỈ TIÊU SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020 TT Chỉ tiêu Đơn vị * % % % % % Tr.đ * * * a) b) c) d) đ) e) f) Cơ cấu kinh tế - Nông nghiệp thủy sản - Công nghiệp xây dựng - Thương mại, dịch vụ Tỷ trọng chăn nuôi nông nghiệp Giá trị sản xuất/ha canh tác Sản lượng số trồng chủ yếu - Sản lương thực có hạt 100 33 28 39 30 50 388.635,4 204.007, 184.440, 420.000,0 219.000, 201.000, Ha Tạ/ha Tấn Ha Tạ/ha Tấn Ha Tạ/ha Tấn Ha Tạ/ha Tấn 36.807,6 55,4 204.007,6 54.521,4 33,8 184.440,4 23.827,7 13,3 31.624,4 8.473,5 21,2 17.866,3 37.200,0 58,9 219.000,0 54.000,0 37,2 201.000,0 24.350,0 15,0 36.600,0 8.700,0 24,5 21.300,0 Ha Ha Ha Tấn 6.972,00 65.342,2 5.000,0 1.376,0 12.570,0 20.100, 3.050, 17.000,0 85.000,0 6.750,0 1.750,0 75.000,0 21.754, 2.030, Tấn Tấn + Ngơ Tấn Trồng cỏ Ha Trong đó: Diện tích trồng Ha 29 Năm 2020 100 37 36,5 26,5 28,5 40 Trong đó: + Thóc Trồng trọt Lúa năm - Năng suất - Sản lượng Ngô năm - Năng suất - Sản lượng Đậu tương - Năng suất - Sản lượng Lạc - Năng suất - Sản lượng Cây lâu năm - Diện tích chè kinh doanh + Sản lượng chè búp tươi Cây ăn quả(cam quýt) - Diện tích trồng - Sản lượng cam, quýt Ước TH Năm 2015 g) Cây dược liệu Ha Trong đó: Diện tích trồng lũy kế Ha Chăn nuôi - Tổng đàn trâu - Tổng đàn bò - Tổng đàn lợn - Tổng đàn dê - Tổng đàn gia cầm - Đàn ong Sản phẩm chăn nuôi chủ yếu - Thịt loại 183.000 130.000 764.700 160.000 5.800 31.000 31.262,4 26.580, 4.682, 40.000,0 34.000, 6.000, 287,5 33,0 40.565,0 291,7 22,4 18.500,0 2.000, 14.000, Ha % 400, 13.873, 439, 87, 25.764, 5.225,0 55,0 Ha tấn 2.173,0 146,2 1.897,2 1000 Con Đàn Tấn Thịt trâu, bò 159.990 99.543 583.518 152.250 4.175 28.401 Con Con Con Con Trong đó: Thịt lợn Lâm nghiệp - Khốn bảo vệ rừng - Khoanh ni rừng tái sinh - Trồng rừng Trong đó: Nghìn Nghìn Ha + Rừng phòng hộ, đặc dụng Ha + Rừng sản xuất Ha + Rừng thay Ha + Trồng cảnh quan, hộ lan Ha + Trồng phân tán Ha - Diện tích rừng trồng chăm sóc - Tỷ lệ che phủ rừng Thủy sản Diện tích ni trồng thủy sản - Sản lượng khai thác - Sản lượng nuôi trồng 30 13.014, 5.000, 2.500, 40.200,0 58,0 2.250,0 2.475,0 ... + Cơ quan thường trực: Sở Nông nghiệp PTNT + Ban đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm theo quy chế hoạt động BCĐ ban hành + Nhiệm vụ thành viên BCĐ Trưởng ban đạo phân công giao nhiệm vụ + Ban... Đàm Văn Bông ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (ban hành kèm theo... lập Ban đạo thực đề án Ban đạo đề án cấp tỉnh + Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, làm Trưởng Ban đạo đề án; + Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối nơng lâm nghiệp, làm Phó Ban thường trực Ban
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Án Tái Cơ Cấu Ngành Nông Nghiệp Tỉnh Hà Giang, Giai Đoạn 2016 - 2020, Đề Án Tái Cơ Cấu Ngành Nông Nghiệp Tỉnh Hà Giang, Giai Đoạn 2016 - 2020

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay