Một Số Giải Pháp Nhằm Tăng Cường Giáo Dục Pháp Luật Ở Tỉnh Lâm Đồng

50 18 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 18:00

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA Hổ CHÍ MINH KHOA NHÀ NƯỚC - PHÁP LUẬT >fc ífc ífc LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đ Ạ I HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỈ - TẠI CHỨC LỚP : ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ - TẠI CHỨC LÂM ĐỒNG Khoá 1(2000 - 2004) Đ Ẽ TÁI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Ở TỈNH LÂM ĐồNG * Người thực I ĐỖ XUÂN HÙNG SỞ TƯ PHÁP TỈNH LÂM ĐỒNG * Người hướng dẫn : Tiến sĩ TRẦN ĐÌNH THẮNG KHOA NHÀ NƯỚC - PHÁP LUẬT _ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA Hổ CHÍ MINH T:;! - II TH U -V IEN ! i Tỉnh LÂM ĐỒNG - 2004 c_ 47ÍM -' MỤC LỤC Lời nói đầu tra n g CHƯƠNG Một số vân đề lý luận giáo dục pháp luật r a n g 1.1- N g u n g ố c v b ả n c h ấ t c ủ a p h p l u ậ t t 1.2- P h p lu ậ t x ã hội ch ủ n g h ĩa v ý th ứ c p h p lu ậ t x ã hội chủ n g h ĩa t r a n g1 1.3- K h i n iệ m , đ ặ c đ iể m c ủ a g iá o d ụ c p h p l u ậ t t r a n g 1.4- M ụ c đ ích c ủ a g iá o d ụ c p h p l u ậ t t r a n g 1.5- N ộ i d un g c ủ a g iá o d ụ c p h p l u ậ t t r a n g 1.6- C h ủ th ể v đ ối tượng g iá o d ụ c p h p l u ậ t t r a n g 1.7- T ín h tất y ế u k h c h q u a n v s ự c ầ n th iế t p h ả i tăng cư n g g iá o d ụ c p h p lu ậ t t r a n g 2 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHAM t ă n g c n g g iá o d ụ c PHÁP LUẬT TỈNH LÂM ĐổNG 2.1 - T h ự c trạ ng g iá o d ụ c p h p lu ậ t tỉnh L â m Đ n g t r a n g 2.2 - M ộ t s ố g iả i p h p nhằm tă n g cư n g g iá o d ụ c p h p lu ậ t tỉnh L â m Đ n g t r a n g K ẾT LUẬN tra n g DANH MỤC TÀI LIỆU THAM K H Ả O trang5 L i nói đ ầ u Trong năm qua, công đổi đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Đảng ta khởi xướng lãnh đạo thu thắng lợi bước đầu quan trọng Tình hình an ninh trị ln ln đuợc giữ vững ổn định, tình hình kinh tế liên tục phát triển mức cao tưcmg đối ổn định suốt thời gian dài Điều mở thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố - đại hố, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Cùng với thành tựu đạt được, thực tiễn trình đổi đất nước đặt nhiều vấn đề kinh tế - xã hội có tính xúc Một vấn đề tình trạng vi phạm phát luật coi thường pháp luật mà hậu tình hình tội phạm, tình trạng vi phạm trật tự quản lý nhà nước tất lĩnh vực đời sống xã hội xảy phổ biến, đa dạng có chiều hướng gia tăng Các tội phạm ma tuý, nạn cờ bạc mại dâm trước chủ yếu xẩy thành phố, khu trung tâm lan tràn địa bàn nơng thơn, chí nơi hẻo lánh Khơng tình trạng vi phạm pháp luật thiếu niên ngày gia tăng diễn biến ngày phức tạp tính chất mức độ nguy hiểm Các tội phạm giết người, hiếp dâm, sử dụng ma tuý trước chủ yếu tập trung đối tượng người lớn khơng trường hợp thiếu niên phạm tội Trong lĩnh vực quản lý hành nhà nước tình hình vi phạm trật tự quản lý có chiều hướng gia tăng, như: tình trạng vi phạm pháp luật đất đai ,trật tự an tồn giao thơng ,trật tự quản lý đô th ị Lâm Đồng tỉnh Nam Tây nguyên không tránh khỏi bối cảnh chung, tình trạng vi phạm pháp luật, lâm luật năm qua diễn nghiêm trọng Đó nạn chặt phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng diễn phổ biến Điều làm cho đất nơng nghiệp, đất lâm nghiệp có rừng Lâm Đồng giảm cách nhanh chóng từ 750 000 năm đầu của thập niên chín mươi, khoảng 600 000 Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc vi phạm pháp luật, như: tác động mặt trái chế thị trường, trình trạng di dân tự lớn, điều kiện kinh tế nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp Một ngun nhân dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật ý thức pháp luật nhân dân thấp Khi mà người dân chưa nhận thức hiểu biết quy định pháp luật việc vi phạm pháp luật họ điều dễ hiểu Xét mặt chủ quan công tác giáo dục pháp luật thời gian qua phạm vi nước nói chung Lâm Đổng nói riêng nhiều hạn chế Hay nói cách khác quy định pháp luật chưa vào tiềm thức người dân mà chưa thể phát huy tính hiệu lực để người dân sống làm việc theo Hiến pháp pháp luật Về trước mắt lâu dài, đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật giải pháp có tính chiến lược, nhiệm vụ quan trọng mà Đảng Nhà nước ta quan tâm, nhằm bước nâng cao ý thức tơn trọng chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững kỷ cương, phát huy dân chủ, ổn định trị - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền dân, dân dân, góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đó nhiệm vụ tất cấp, ngành, địa phương nước Đặc biệt có ý nghĩa tỉnh miền núi cao nguyên Lâm đồng Nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng vấn đề, người cán công tác ngành Tư pháp, học viên học tập, nghiên cứu Lớp Đại học Chính trị -Tại chức Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mở Lâm Đồng, quan tâm hướng dẫn Thầy giáo TRÂN ĐÌNH THĂNG -Tiến sĩ, Giảng viên Khoa Nhà nước -Pháp luật Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tơi mạnh dạn chọn đề tài " MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH LÂM ĐồNG" làm luận văn tốt nghiệp - MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM vụ CỦA ĐỀ TÀI : Góp phần làm sáng tỏ mặt lý luận công tác giáo dục pháp luật, từ đơi chiếu với thực tiễn, phân tích, đánh giá thực trạng công tác giáo dục pháp luật Lâm Đồng năm qua Xác định phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường giáo dục pháp luật cho cán nhân dân dân tộc tỉnh Lâm Đồng Tuy nhiên, phạm vi đề tài khơng hy vọng phân tích làm sáng tỏ vấn đề công tác giáo dục pháp luật ,mà tập trung phân tích thực trạng cơng tác thực Lâm đồng, để từ đề số giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu - C SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u : +CƠSỞ lý luận : Luận văn nghiên cứu dựa sở lý luận Chủ nghĩa Mác -lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp luật, quan điểm Đảng đổi Nhà nước, pháp luật nói chung giáo dục pháp luật nói riêng -I-Phương pháp nghiên cứu : sử dụng phương pháp nghiên cứu Triết học Mác -Lê nin, kết hợp lý luận thực tiễn; phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp lịch sử cụ thể để nghiên cứu -Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI : góp phần tăng cường cơng tác giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân tỉnh Lâm Đồng Riêng cá nhân, hội để vận dụng kiến thức học để nghiên cứu vấn đề thực tiễn cấp bách đặt ra, qua góp phần nâng cao lực cơng tác thân trình quản lý triển khai thực công tác - KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI : Ngồi lời nói đầu, kết luận danh mục tham khảo, nội dung gồm có chương : Chương : Một sô" vân đề lý luận giáo dục pháp luật Chương : Thực trạng giải pháp nhằm tăng cường giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng Chương MỘT SỐ VẤN ĐỂ LÝ LUẬN c BẢN VỀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 1.1 Nguồn gốc chất pháp lu ậ t: Theo quan điểm chủ nghĩa Mác -Lê Nin, lịch sử phát triển xã hội lồi người trải qua hình thái kinh tế - xã hội Nhưng khơng phải hình thái kinh tế xã hội có pháp luật Trong xã hội cộng sản nguyên thuỷ chưa có nhà nước chưa có pháp luật Việc điều chỉnh hành vi thành viên xã hội lúc dựa vào quy tắc xử chung theo phong tục tập quán tín điều tơn giáo Nếu có thành viên xử trái với quy tắc bị cộng đồng lên án bị ruồng bỏ lúc thành viên xã hội có tư cách bình đẳng đòi sống việc hưởng thụ sản phẩm làm Sở đĩ quy phạm xã hội điều chỉnh quan hệ xã hội cộng đồng bầy người nguyên thuỷ, trình độ sản xuất,trình độ phát triển kinh tế xã hội thấp , để trì tổn mình, đồng thòi để hạn chế sức mạnh tự nhiên, khơng đường khác họ phải sống theo cộng đồng, làm chung, hưởng chung sản phẩm lao động làm hay nói cách khác thời điểm xã hội chưa xuất chế độ tư nhân tư liệu sản xuất xã hội chưa phân chia thành giai cấp đối kháng lợi ích Khi lực lượng sản xuất phát triển đến trình độ định, làm cho suất lao động xã hội tăng lên, sản phảm làm đáp ứng nhu cầu đời sống xã hội mà có dư thừa cải Chính điều làm cho chế độ tư hữu xuất Chế độ tư hữu bước đầu hình thành,từng bước củng cố ngày mở rộng làm cho xã hội công xã nguyên thuỷ bị phân rã sâu sắc Xã hội phân chia thành tầng lớp khác nhau, nhóm người chuyên tước đoạt cải làm trở thành giai cấp thống trị, nhóm người chuyên bị bóc lột đến mức bần hố trở thành giai cấp bị trị hai giai cấp mâu thuẫn gay gắt đến mức khơng thể điều hồ Từ địa vị người tước đoạt, giai cấp thống trị thấy cần thiết phải thiết lập tổ chức “tựa hồ ” đứng xã hội để trì bảo vệ nhũng cải Tổ chức nhà nước Giai cấp thống trị dùng nhà nước để hợp pháp hoá tập qn có lợi cho mình, đồng thời có thay đổi phát triển cho phù hợp với ý chí mình, nhằm mục đích trì trật tự xã hội, củng cố bảo vệ quyền thống trị giai cấp.Thông qua nhà nước mà tập quán trước trở thành quy tắc xử có tính bắt buộc chung cho thành viên xã hội, quy phạm pháp luật “Quy tắc nhiên thói quen ,sau thành pháp luật ”(Ă ng-ghen) Lực lượng sản xuất phát triển kéo theo phát triển quan hệ sản xuất, làm nảy sinh quan hệ xã hội mà pháp luật cần điều chỉnh, bắt buộc nhà nước phải ban hành quy phạm nhằm kịp thòi điều chỉnh quan hệ xã hội nghĩa việc xây dựng pháp luật tiến hành thực sau nhà nước đời Nhà nước phát triển hệ thống pháp luật xây dựng , phát triển dần hoàn thiện Như pháp luật đời với nhà nước công cụ sắc bén để thực quyền lực nhà nước, trì bảo vệ lợi ích giai cấp thống trị Nhà nước pháp luật sản phẩm phát triển xã hội đến trình độ định Khi mà xã hội xuất chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất, xã hội phân chia thành giai cấp đấu tranh giai cấp nhà nước đời Khi chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất tồn tại, xã hội phân chia giai cấp đấu tranh giai cấp nhà nước pháp luật tồn Chừng điều kiện khách quan khơng tồn tổn nhà nước pháp luật không ý nghĩa hay nói cách khác nhà nước tiêu vong Cũng giống nhà nước, chất pháp luật thể trước hết tính giai cấp Tính giai cấp pháp luật thể chỗ, pháp luật phản ánh ý chí nhà nước giai cấp thống trị Khi nghiên cứu pháp luật tư sản ,Các Mác A ng-ghen khẳng định: Pháp luật ông chẳng qua ý chí giai cấp ơng đề lên thành lu ật, ý chí mà nội dung điều kiện sinh hoạt vật chất giai cấp ông định Giai cấp thống trị xã hội thông qua Nhà nước để biến ý chí giai cấp thành ý chí nhà nước mà nội dung ý chí truyền tải qua văn pháp luật quan nhà nước có thẩm quyền ban hành bảo đảm thực Tính giai cấp pháp luật thể mục đích điều chỉnh quan hệ xã hội Mục đích pháp luật trước hết nhằm để điều chỉnh quan hệ tầng lớp, giai cấp để trì trật tự xã hội phù hợp với ý chí giai cấp thống trị Vì pháp luật cơng cụ để thực thống trị giai cấp.Tuỳ theo kiểu pháp luật mà tính giai cấp thể cách khác Chẳng hạn, pháp luật nhà nước chiếm hữu nô lệ công khai quy định quyền lực vô hạn giai cấp chủ nơ, coi nơ lệ thứ hàng hố biết nói Pháp luật nhà nước phong kiến quy định đặc quyền đặc lợi giai cấp địa chủ phong kiến đồng thời quy định chế tài hà khắc, dã man đàn áp phản kháng nông nô Pháp luật tư sản thể ý chí giai cấp tư sản, bảo vệ quyền chiếm hữu tư nhân người hữu sản Pháp luật xã hội chủ nghĩa thể ý chí giai cấp công nhân nhân dân lao động, phương tiện để người dân thực bảo vệ quyền làm chủ cơng cụ để nhà nước quản lý điều hành đất nước Bên cạnh tính giai cấp, pháp luật mang tính xã hội pháp luật nhà nước đại diện thức cho tồn xã hội ban hành Vì chừng mực định pháp luật thể ý chí lợi ích giai cấp lófp khác xã hội Điều thể rõ pháp luật xã hội chủ nghĩa Xét mặt nội dung, pháp luật tượng vừa mang tính giai cấp vừa thể tính xã hội Hai thuộc tính có quan hệ mật thiết gắn bó chặt chẽ với thể thống Như vậy, pháp luật hệ thống quy tắc xử chung nhà nước ban hành thừa nhận thể ý chí giai cấp thống trị bảo đảm thực sức mạnh cưỡng chế nhà nước, yếu tố bảo đảm Ổn định trật tự xã h ộ i 1.2 Pháp luật xã hội chủ nghĩa ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa : Nhà nước xã hội chủ nghĩa nhà nước kiểu , nhà nước khác chất so với nhà nước bóc lột trước Nếu nhà nước bóc lột trước đơn máy trấn áp giai cấp để trấn áp giai cấp khác nhà nước xã hội chủ nghĩa không máy trấn áp mà cơng cụ để nhân dân lao động thực quyền làm chủ lĩnh vực đời sống xã hội, nhằm xây dựng xã hội mới-xã hội chủ nghĩa 10 Chính mà pháp luật xã hội chủ nghĩa pháp luật kiểu Nếu pháp luật nhà nước trước ý chí giai cấp thống trị chiếm thiểu số xã hội pháp luật xã hội chủ nghĩa ý chí giai cấp cơng nhân nhân dân lao động chiếm tuyệt đại đa số xã hội Mục đích pháp luật nhà nước bóc lột trì, bảo vệ củng cố chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất pháp luật nhà nước xã hội chủ nghĩa nhằm mục đích bảo vệ chế độ công hữu tư liệu sản xuất, bảo vệ quyền lợi nhân dân lao động, tiến tới xây dựng xã hội khơng có bóc lộc, khơng có giai cấp Nghĩa xoá bỏ sở khách quan tồn nhà nước Như vậy, pháp luật xã hội chủ nghĩa hệ thống quy tắc xử chung nhà nước xã hội chủ nghĩa ban hành thừa nhận, thể ý chí nguyện vọng quyền làm chủ giai cấp công nhân nhân dân lao động lãnh đạo Đảng cộng sản Việt nam bảo đảm thực sức mạnh cưỡng chế nhà nưóc, pháp luật xã hội chủ nghĩa yếu tố đảm bảo ổn định trị trật tự xã hội Nhà nước ban hành pháp luật để quản lý người, quản lý xã hội thông qua việc điếu chỉnh hành vi xử họ Tuy nhiên pháp luật có chấp hành cách nghiêm chỉnh hay khơng phụ thuộc vào trình độ nhận thức ý thức pháp luật người dân -Ý thức pháp luật hình thái ý thức xã hội, ý thức pháp luật tuân thủ quy luật ý thức xã hội Đó là, ý thức pháp luật chịu tác động điều kiện sinh hoạt vật chất xã hội Tuy nhiên ý thức pháp luật có đặc trưng tính độc lập tương đối ; cụ thể: -Ý thức pháp luật phần lớn lạc hậu so với trình độ phát triển tồn xã h ộ i -Ý thức pháp luật có tác động qua lại với hình thái ý thức xã hội khác Sự tác động ý thức pháp luật ý thức đạo đức, quan điểm thiện, ác công hay không công thông qua nội dung quan niệm, quan điểm pháp luật từ làm sở cho hình thành ý thức đạo đức - Ý thức pháp luật có tính kế thừa sâu sắc từ hệ qua hệ khác Các tư tưởng pháp luật tiến nhân loại kế thừa phát triển 11 Những tồn khó khăn : - Khó khăn tồn lớn đôi với công tác PBGD pháp luật công tác tổ chức thực pháp luật chưa tốt sô" cán bộ, công chức nhân dân, nhận thức pháp luật chưa đôi với hành động, nên nhiều lĩnh vực tình trạng cơ" tình vi phạm pháp luật phổ biến, tình hình vi phạm trật tự an tồn giao thơng đường bộ, giao thơng thị, tình hình vi phạm quy định bảo vệ phát triển rừng, Luật đâ"t đai, vi phạm quản lý xây dựng thời gian vừa qua ví dụ (Qua điều tra dư luận xã hội tháng 8/2001 cho thấy : Sô' người hỏi đánh giá cán Đảng viên địa phương (cơ quan) gương mẫu việc học tập, nghiên cứu thi hành nghiêm chỉnh pháp luật mức độ -tốt đạt tỷ lệ 58%, chí có cán bộ, Đảng viên chấp hành pháp luật yếu 8,3%) Điều cho thây gương mẫu cán bộ, Đảng viên chưa thật tô"t, chưa thật tiêu biểu để tạo â"n tượng tốt đánh giá nhân dân Cơng tác PBGD pháp luật gặp nhiều khó khăn hệ thơng pháp luật, thể : nhiều văn pháp luật thiếu cụ thể, rõ ràng, có trùng lặp, chí chồng chéo, mâu thuẫn nhau, nhiều văn pháp luật thiếu tính khả thi Tình trạng văn quy phạm pháp luật câ"p phải chờ văn quan nhà nước câ"p hướng dẫn thực làm cho pháp luật chậm vào sông nên công tác PBGD pháp luật chậm trễ, khó triển khai - Trong hoạt động PBGD pháp luật thiếu gắn kết chặt chẽ, chưa phát huy trách nhiệm cách đồng Ban Thành viên Hội đồng, công tác hướng dẫn, đạo quan thành viên đôi với ngành dọc cấp Một sơ" thành viên Hội đồng phôi hợp câ"p huyện, cấp xã thiếu tích cực, chủ động triển khai thực hiện, nhâ"t tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật đến tận người dân sơ; vai trò thường trực quan Tư pháp, sô" huyện, xã chưa phát huy, chưa chủ động đề xuất để câ"p có thẩm quyền triển khai; cơng tác đôn đốc kiểm tra thực Hội đồng câ"p chưa thường xun Chưa có nhiều hình thức để gắn kết chặt chẽ, thường xuyên công tác phổ biến giáo dục pháp luật với công tác giáo dục trị, tư tưởng, truyền thơng đạo đức lôi sông cho cán bộ, Đảng viên nhân dân Hiện tượng tách rời công tác PBGDPL với tổ chức thực pháp luật 37 xảy phổ biến; việc khai thác Tủ sách pháp luật câp xã chưa thật phát huy có hiệu quả; nhiều quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa đầu tư mức cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật nói chung đầu tư Tủ sách pháp luật nói riêng - Nội dung tuyên truyền pháp luật có nơi, có lúc chưa thật sát với nhu cầu tìm hiểu pháp luật nhân dân; chưa trọng công tác PBGD pháp luật với tuyên truyền sách kinh tế, xã hội; Việc nghiên cứu tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến cơng tác PBGD pháp luật chưa nhiều Đội ngũ cán làm công tác PBGDPL sô" sở, ngành, doanh nghiệp đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật sở vừa thiếu sô" lượng vừa hạn chê" trình độ hiểu biết kỹ PBGDPL; Cơng tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kỹ nghiệp vụ cho đội ngũ chưa thường xuyên - Kinh phí trang thiết bị phục vụ cơng tác PBGDPL đôi với sô" huyện xã vùng sâu, vùng xa chưa đáp ứng kịp thời đầy đủ, nhâ"t việc đầu tư kinh phí để hàng năm cập nhật văn quy phạm pháp luật cho Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trân chưa đầy đủ chưa quy định Thủ tướng Chính phủ N guyên nhân hạn chê công tác giáo dục pháp l u ậ t : - Nguyên nhân chủ quan : Thứ nhất, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật chưa đặt ngang tầm với yêu cầu quản lý xã hội pháp luật Vì mà có số ngành, địa phương chưa quan tâm mức chí có người cho công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trường học, quan bảo vệ pháp luật Điều dẫn đến tình trạng đạo thủ động ỷ vào cấp trên, thiếu tích cực chủ động hiệu công tác chưa cao Thứ hai, chất lượng đội ngũ công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật nhiều bất cập, đặc biệt đội ngũ giáo viện giảng dạy môn giáo dục công dân hệ thống trường phổ thông, trường dạy nghề, trường cao đẳng đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện phần lớn số không đào tạo trường Luật chưa đủ kiến thức pháp luật để làm tốt công tác tuyên truyền giảng dạy Do thiếu đội ngũ chuyên sâu luật nên hầu hết giáo viên dạy môn giáo dục công dân cán quản lý, lãnh đạo nhà trường đảm nhận Điều làm hạn chế đến chất lượng tuyên truyền giáo dục 38 A Thứ ba, chế phối kết hợp ban ngành Hội đồng tuyên tuyền phổ biến pháp luật cấp tỉnh hoạt động tương đối cấp huyện, cấp xã việc phối hợp triển khai chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ thụ động trông chờ đạo cấp Vì mà dẫn đến tình trạng hiệu chất lượng công tác tuyên truyền giảm dần từ cấp tỉnh xuống huyện sở Thứ tư, trang thiết bị tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền hạn chế Đặc biệt loại sách, báo, tạp chí cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên thiếu tính kịp thời Vì mà việc cập nhật văn mới, kiến thức đội ngũ báo cáo viên pháp luật khó khăn, hạn chế Điều ảnh hưởng lớn đến nội dung chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục pháp lu ật Thứ năm, đối tượng tuyên truyền giáo dục pháp luật chủ yếu lực lượng trẻ, tổ chức Đồn địa phương hoạt động hình thức tẻ nhạt, không lôi thu hút niên tham gia sinh hoạt, cá biệt có tổ chức Đồn tập hợp khoảng 10-15% niên độ tuổi tham gia sinh hoạt đoàn - Nguyên nhân khách quan : Bên cạnh nguyên nhân chủ quan nêu trên, hạn chế công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật Lâm Đồng thòi thời qua bị ảnh hưởng nguyên nhân khách quan, sau: - Lâm Đồng tỉnh miền núi có nhiều xã thuộc diện đặc biệt khó khăn (47/138 xã thuộc diệnl35), sở vật chất hạ tầng thấp, địa bàn rộng trải dài, việc triển khai thực công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật gặp nhiều khó khăn - Cơ cấu dân số Lâm Đồng không mà chủ yếu dân di cư vùng, miền khác nước đến làm ăn sinh sống Lâm Đồng Hơn tỉnh có nhiều dân cư đồng bào dân tộc thiểu số ,trình độ văn hố, trình độ nhận thức nói chung nhân thức pháp luật hạn chế Số dân di cư tự lớn, đa số dân nghèo tỉnh phía Bắc đến với họ việc lao động kiếm sống điều khó khăn thời gian dành cho học tập văn hố, tìm hiểu kiến thức pháp luật khơng có khơng quan tâm đến - Những năm gần ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế Châu Á, tác động chế thị trường mà số giá hàng hố nơng sản, thực phẩm xuống giá, như: cà phê, rau quả, mía đường làm cho đời sống số đơng người làm nơng nghiệp gặp nhiều khó khăn vất vả 39 Trong Nhà nước lại chưa có sách trợ giá hỗ trợ cho trồng này, nhân dân không quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật Điều họ quan tâm sách hỗ trợ ,trợ giá cho loại trồng rớt giá nêu - Việc hàng năm Lâm Đồng thu hút lượng khách tham quan du lịch đông (khoảng 700.000 lượt người), bên cạnh việc giao lưu văn hoá, khỏi ảnh hưởng tiêu cực : Trật tự an toàn địa bàn, tội phạm tệ nạn xã hội Thậm chí ảnh hưởng văn hố ngoại lai, lối sống bng thả, thực dụng Điều ảnh hưởng lớn đến hệ trẻ công việc tuyên truyền giáo dục pháp lu ật 2.2 M ộ t sô" giải pháp n hằm tă n g cường giáo dục p h áp lu ật tỉn h L âm Đ n g : 2.2.1 Phương hướng chung : Tiếp tục quán triệt nghị Đảng, thị số 02 /1998/CT-TTg định số 03/1998/QĐ-TTg thủ tướng Chính phủ cơng tác tun truyền phổ biến giáo dục pháp luật Bám sát đạo hướng dẫn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật Chính phủ Bộ Tư Pháp Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật phải thực thường xuyên, nghiêm túc thống lãnh đạo toàn diện Đảng tham gia có hiệu tất cấp, ngành, địa phưong, đoàn thể quần chúng người dân Nhằm giáo dục cho người ý thức tôn trọng chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần thực mục tiêu “Dân giàu nước mạnh xã hội cơng dân chủ văn minh” Trên tinh thần đó, công tác giáo dục pháp luật Lâm Đồng thời gian tới phải đạt mục tiêu yêu cầu sau : - M ục tiêu : + Phổ cập kiến thức pháp luật cho đối tượng áp dụng pháp luật, phổ biến quy định pháp luật lĩnh vực liên quan đến đời sống tầng lóp nhân dân + Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật cán bộ, nhân dân, góp phần tăng cường thiết lập trật tự, kỷ cương xã hội, ngăn ngừa có hiệu hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao dân trí pháp lý văn hố pháp luật 40 + Phát huy trách nhiệm ngành, cấp, huy động sức mạnh tổng hợp hệ thống trị xã hội để đưa công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật vào nề nếp có hiệu + Từng bước xã hội hố cơng tác tun truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, tính cộng trách nhiệm tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị kinh tế, khu dân cư , gia đình người dân hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương Bộ máy Nhà nước xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, giữ vững định hướng XHCN, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền dân, dân dân, phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước - Yêu cầu : + Tập trung tuyên truyền vấn đề cấp bách, thời trước mắt theo chuyền đề phù hợp với đối tượng để phục vụ nhiệm vụ trị kinh tế - xã hội Từng ngành địa phương trước hết phổ biến văn quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ ngành, địa phương liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân, đồng thời nghiên cứu thực tiễn để có biện pháp giải vấn đề bản, lâu dài từ lập kế hoach tổng thể, xây dựng tổ chức đội ngũ làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tư vấn pháp lu ật + Thực thường xuyên, liên tục, rộng khắp việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng, trước hết cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên tầng lớp nhân dân, đặc biệt đồng bào dân tộc người, vùng kinh tế m ới, vùng sâu, vùng xa + Các nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phải cụ thể , phù hợp với đối tượng có tính khả thi, bảo đảm thực có hiệu thời gian định + Gắn công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với việc tổ chức thực thi pháp luật phát huy hiệu pháp luật sống Gắn giáo dục pháp luật với giáo dục trị tư tưởng, đạo đức; giáo dục văn hoá truyền thống Chú trọng việc đạo tổ chức thực pháp luật vùng trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc người 41 2.2.2 M ột sơ" giải pháp : - G iải pháp phân loại đối tượng để thực việc giáo dục pháp lu ậ t: Việc xác định rõ đối tượng tuyên truyền yêu cầu công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật Nghĩa tuỳ theo loại đối tượng mà có cách thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền giáo dục cho phù hợp Các đối tượng cần phải tuyên truyền thời gian tới gồm : Thứ nhất, đôi với cán bộ, công chức : Tổ chức họp, hội nghị phổ biến pháp luật nội quan định kỳ hàng tháng, có liên hệ với tình hình chấp hành pháp luật địa bàn địa phương Mở lóp bồi dưỡng ngắn hạn theo chuyên đề thích họp, đảm bảo cho đội ngũ cán công chức tỉnh tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật có văn có nội dung sát thực Tham gia sinh hoạt phổ biến pháp luật cộng đồng dân cư nơi cư trú, trọng tun truyền Luật hình sự; Hơn nhân gia đình; Khiếu nại, tố cáo; Luật doanh nghiệp; Luật Lao động; Pháp lệnh cán công chức; Pháp lệnh thực hành tiêt kiệm chống lãng phí ; Pháp lệnh chống tham nhũng; Quy chế dân chủ quan quy chế thực dân chủ sở Thứ hai, học sình, sinh viên ỉ Chú trọng việc tập huấn cập nhật hoá kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên giảng dạy pháp luật (môn giáo dục công dân) trường học Phát động thi giáo viên dạy giỏi môn giáo dục công dân, giảng dạy môn pháp luật trường Đẩy mạnh hoạt động ngoại khố, sinh hoạt Đồn, Đội, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, thi đố em, tổ chức câu lạc pháp luật, thông tin nội bộ, báo tường lồng ghép nội dung pháp luật gần gũi thiết thực cấp học, độ tuổi Biên soạn giáo trình nội dung tuyên truyền giáo dục phù hợp để đưa vào giảng dạy cấp học (từ tiểu học trở lên), nội dung an tồn giao thơng, phòng chống tội phạm ma tuý, HIV/AIDS tệ nạn xã hội Tiếp tục phát động học sinh, sinh viên hưởng ứng thực vân động phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội chương trình thi tìm hiểu pháp luật ngành, cấp tổ chức Thứ b a , lực lượng vũ trang: Tổ chức triển khai, học tập nội dung pháp luật phù hợp với lực lượng vũ trang, trọng hình thức đặc thù phù hợp với đặc điểm công tác, 42 chiến đấu cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quan tâm đến chiến sỹ mói cán chiến sỹ trực tiếp thi hành pháp luật Chọn cán chiến sỹ có khả kiêm nhiệm làm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật để phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc nơi đơn vị đóng qn Thứ tư , đơi với tầng lớp nhân dân ; Thơng qua cấc cấp quyền, đồn thể trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp từ tỉnh đến sở để đưa nội dung pháp luật vào đời sống sinh hoạt thường xuyên nề nếp phối hợp với đối tượng trọng tuyên truyền văn địa phưong văn pháp luật ban hành Chú trọng việc tuyên truyền thông qua hội nghị, họp thôn (khu phố ), trạm tin, bảng tin sở , xe loa cổ động chọn cán có lực uy tín để bồi dưỡng thành tuyên truyền viên pháp luật Vận động nhân dân tích cực tham gia tìm hiểu pháp luật, động viên, khen thưởng kịp thời nhân tố phong trào “Sống, làm việc theo pháp luật” Gắn việc phổ biến giáo dục pháp luật với triển khai thực phong trào sở, khu dân cư Tiếp tục phổ biến luật Hôn nhân gia đình, Luật Đất đai, Luật Hình sự, pháp lệnh phòng chống tệ nạn xã hội, nhằm trừ tệ nạn mại dâm, ma tuý, HIV/AIDS cộng đồng dân cư Thứ năm , đôi với chủ doanh nghiệp người lao động: Thông qua lãnh đạo đơn vị tổ chức cơng đồn sở để đưa nội dung pháp luật phù hợp với đối tượng để tuyên truyền giáo dục.Tập trung tuyên truyền rộng rãi nhiều hình thức Luật doanh nghiệp, Luật Ngân hàng, Luật tổ chức tín dụng, Luật đất đai, Luật lao động Tổ chức liên minh hợp tác xã kết họp với sở đào tạo, quan tài chính, ngân hàng thường xuyên mở lóp tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn cho chủ doanh nghiệp, đặc biệt nội dung văn bản: Luật khuyến kích đầu tư nước, pháp luật thuế, luật doanh nghiệp, pháp luật ngân hàng tổ chức tín dụng để cập nhật kiến thức, giúp cho chủ doanh nghiệp vững vàng, am hiểu việc vận dụng pháp luật nhà nước vào trình sản xuất kinh doanh - G iải pháp vê x â y tá c g iá o dục pháp lu ật dựng n â n g cao ch ấ t lượng đ ội n gũ thời lượng giáo ỉàm côn g dục pháp l u ậ t : Nếu thời gian từ năm 1998-2003, chủ yếu triển khai xây dựng mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đông đảo, rộng khắp địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời gian tới chuyển trọng tâm sang 43 việc nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ thời lượng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giải pháp bao gồm: Thứ nhất, tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật nghiệp vụ cho đội ngũ ngưòi làm công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật : Các báo cáo viên, hộ tịch viên, cán tư pháp, hồ giải viên, trưởng thơn, trưởng bản, trưởng khu phố, cán quyền cấp sở, cán tổ chức trị - xã hội sở trọng bồi dưỡng pháp luật cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn pháp luật, môn giáo dục công dân hệ thống trường học phổ thông sở đào tạo khác địa bàn toàn tỉnh Đặc biệt, Lâm Đồng tỉnh đa dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu sơ gốc địa (hiện cổ gần 230.000 nghìn người sinh sổng 49 xã nghèo, vùng sâu, vùng xa) Do giải pháp quan trọng để thực công tác giáo dục pháp luật đồng bào dân tộc thiểu sô" phải biết vận động, phát huy vai trò trưởng bản, già làng, người có chức sắc tơn giáo người có uy tín đồng bào dân tộc hoạt động giáo dục pháp luật (ở Lâm Đồng,trong năm qua, việc huy động lực lượng tham gia vào hoạt động giáo dục pháp luật hạn c h ế ) Vì để già làng , trưởng tham gia vào hoạt động có hiệu điều phải nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức pháp luật cho họ, xây dựng họ thành báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật sở hàng năm phải có kế hoạch tổ chức tập hn lần năm đặc biệt có chế độ trợ cấp thích đáng buổi họ thực phổ biến, giáo dục pháp luật Đồng thời biên soạn nội dung pháp luật ngắn gọn, dễ hiểu, liên quan thiết thực đến quyền lợi đồng bào dân tộc dịch tiếng dân tộc cung cấp cho đội ngũ già làng, trưởng để phục vụ công tác giáo dục pháp luật Thứ hai, tăng cường việc trang bị cung cấp tài liệu pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật từ tỉnh đến sở Tuỳ theo lĩnh vực, chuyên đề mà biên tập tài liệu cho phù hơp Đây hình thức cập nhật kiến thức pháp luật văn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tạo điều kiện tốt cho họ thực nhiêm vụ Thứ ba, mở rộng thời lượng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật phương tiện thông tin đại chúng, tăng 44 cường viết cho báo đài để trang chuyên đề, chuyên mục pháp luật báo, đài phong phú, đa dạng thiết thực Động viên khuyến khích đội ngũ người làm cơng tác tuyên truyền giáo dục pháp luật viết bài, ảnh, đưa tin báo, đài trung ương địa phương Đồng thời tổ chức nhiều thi tìm hiểu pháp luật cho đối tượng theo chuyên đề thích hợp Tăng thời lượng phát sóng đài phát thanh, truyền hình, đặc biệt hệ thống loa truyền khu phố , cụm dân cư, thôn, buôn, làng địa phương tỉnh Thứ tư, xây dựng kế hoạch bước thực việc chuẩn hoá đội ngũ báo cáo viên pháp luật Ngồi phẩm chất đạo đức lực cơng tác, báo cáo viên pháp luật phải có trình độ kiến thức pháp lý từ cao đẳng, đại học Luật trở lên Cùng với việc tổ chức tập huấn, bổi dưỡng kiến thức cập nhật văn mới, hàng năm cần phải tổ chức thi sát hạch kiến thức, kỹ tuyên truyền xử lý tình để đánh giá chất lượng Cuộc thi lồng ghép với đợt tập huấn đối tượng dự thi mở rộng ngồi phạm vi báo cáo viên từ 20-30% để lấy điểm từ xuống, đủ điểm tiếp tục khơng đủ điểm điểm thấp đào thải - G iải pháp công tác tổ chức phối hợp việc tuyên truyền giáo dục pháp l u ậ t : Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật nhiệm vụ tất cấp, ngành, đoàn thể nhân dân, địa phương nước tỉnh Vì vậy, phối họp chặt chẽ, đồng trình triển khai thực nâng cao chất lượng hiệu tuyên truyền giáo dục pháp luật, giải pháp gồm: Thứ nhất, tiếp tục củng cô" chế phôi hợp giáo dục pháp luật thông qua Hội đồng phối hợp giáo dục pháp luật từ cấp tỉnh đến cấp xã Sở , ban, ngành cấp tỉnh Tiếp tục tăng cường phổ biến quán triệt chủ trương, sách yêu cầu Đảng Nhà nước công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật lãnh đạo cấp, ngành, địa phương, để họ thực có chuyển biến mặt nhận thức công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật địa bàn, địa phương coi 45 nhiệm vụ trọng tâm để có tập trung việc đạo triển khai thực Thứ hai, tăng cường phối hợp chặt chẽ đa phương, song phương ngành Tư pháp với ngành Văn hoá - Thông tin, Giáo dục - đào tạo, Nông nghiệp phát triển nơng thơn, Địa chính, Xây dựng, Ban dân tộc miền núi, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Liên đoàn lao động, Đoàn niên, Đài phát truyền hình v.v để triển khai hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân tỉnh, đặc biệt trọng địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng bào dân tộc người, nhằm thực tốt Nghị liên tịch số Ol/1999/NQLT ngày 7/9/1999 Bộ Tư Phẳp -Bộ Văn Hố Thơng Tin-Bộ Nơng Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn-Ban Dân Tộc Miền núi Chính Phủ-Hội nơng dân Việt Nam v/v Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Các quan Tư pháp, tòa án, Kiểm sát, Công an thông qua hoạt động làm tốt cơng tác giáo dục pháp luật, điều tra, truy tô", xét xử người, tội, liêm khiết, cơng tâm để có sức thuyết phục cao đốì với dư luận góp phần quan trọng vào việc giáo dục pháp luật địa bàn Thứ ba, lập kế chi tiết chế phối kết hợp, chế độ giao ban, chế độ thông tin báo cáo, sơ kết tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cấp, ngành, địa phương để kịp thời khen thưởng tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến có biện pháp xử lý người thiếu tinh thần trách nhiệm lĩnh vực - Giải pháp m rộng hình thức tuyên truyền giáo dục pháp lu ậ t: Ngoài việc tiếp tục trì phát huy hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thời gian qua như: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền cổ động, tuyên truyền phương tiên thông tin đại chúng, tuyên truyền thông qua câu lạc pháp luật, điểm Bưu điện văn hoá, thời gian tới cần mở rộng thêm loại hình tuyên truyền sau : + Tăng cường khai thác có hiệu tủ sách pháp luật tất xã phường, thị trấn, đồng thời mở rộng việc xây dựng tủ sách pháp luật tất quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp tỉnh Bổ sung đầu sách chế độ phục vụ để người dễ dàng, thuận lợi việc tra cứu, nghiên cứu quy định pháp luật + Gắn công tác tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật với việc tổ chức thực thi pháp luật, thông qua phiên xét xử, qua hoạt động trợ giúp, tư vấn pháp lý, hoà giải sở, thi hành án dân sự, đăng ký hộ tịch hộ khẩu, 46 công chứng nhà nước, giải tranh chấp đất đai, nhà đất để đưa nội dung pháp luật vào thực tiễn đòi sơng, thời lồng ghép nội dung tun truyền giáo dục pháp luật buổi sinh hoạt tổ chức, đoàn thể, sinh hoạt đoàn đội, hoạt động văn hóa truyền thơng + Đẩy mạnh việc biên soạn, phát hành tài liệu, tờ gấp để phát cho nhân dân đặc biệt tài liệu, tờ gấp, tờ rơi pháp luật tiếng Việt tiếng K’ho, tiếng Mạ (của đồng bào thiểu sô') Tiếp tục xây dựng trạm tin, bảng tin để truyền tải thông tin pháp luật Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý lưu động xã vùng sâu, vùng xa để đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, tiến tới “Xoá mù pháp luật” cho vùng đồng bào thiểu số, người nghèo, vùng sâu, vùng xa tỉnh Chú trọng việc xây dựng, phát triển loại hình trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật thuộc tổ chức trị - xã hội, đồn thể để thực trợ giúp, tư vấn pháp lý giáo dục pháp luật thông qua hoạt động trung tâm tư vấn, dịch vụ, giới thiệu việc làm để phổ biến, cung cấp thông tin pháp luật cho nhân dân Đa dạng hóa loại hình phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua câu lạc pháp luật, câu lạc phòng, chơng tội phạm, câu lạc gia đình văn hóa, thơng qua sinh hoạt Hội, đoàn.v.v với phương châm hướng giáo dục pháp luật sở - G iải pháp tăng cường lãnh đạo Đ ản g côn g tác tuyên truyền giáo dục pháp l u ậ t : Tăng cường lãnh đạo Đảng nhân tố định thành công công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật Thời gian tới lãnh đạo Đảng cần tập trung vào nội dung sau : + Chỉ đạo trực tiếp, thường xun thơng qua Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, Chỉ thị hàng năm đột xuất, trọng điểm công tác giáo dục pháp luật, đưa mục tiêu, định hướng, xác định rõ trách nhiệm quan, Đảng viên, cán bộ, yêu cầu tiến độ, thời gian thực hiện, bảo đảm điều kiện, kinh phí tổ chức, hướng dẫn kiểm tra, đơn đơc, giải vướng mắc trình phối hợp triển khai + Thực công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán làm công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật để tăng cường cho quan tư pháp, trường học, sở đào tạo + Tăng cường đạo xây dựng củng cố tổ chức quần chúng quan đơn vị địa phương, đặc biệt quan tâm đến tổ chức Hội Luật gia Bởi lực lượng thực tuyên truyền phổ biến pháp luật quan đơn vị địa bàn hoạt động 47 + Phát huy tính tiên phong gương mẫu Đảng viên hoạt động tuyên truyền giáo dục vận động quần chúng nhân dân thực chủ trương đường lối sách Đảng, pháp luật nhà nước phạm vi quan đơn vị địa bàn sinh sống mình.Tính tiên phong gương mẫu người Đảng viên khích lệ, lơi quần chúng chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tạo lập họ nếp nghĩ, thói quen sống làm việc theo pháp lu ật 48 K ế t luận rong thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta, đặc biệt công đổi đất nước xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam nay, pháp luật ngày có vai trò quan trọng Nó cơng cụ hữu hiệu để nhà nước quản lý người, quản lý xã hội công cụ bảo đảm công xã hội, giá trị nhân kinh tế thị trường Hơn nữa, pháp luật không công cụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tính định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế thị trường điều kiện đặc thù Việt Nam, mà có vai trò quan trọng việc thúc đẩy q trình hội nhập quốc tế nước ta, đặc biệt hội nhập lĩnh vực kinh tế Nhưng dù pháp luật có quan trọng đến mấy, thân quy định pháp luật không vào đời sống thực tế để điểu chỉnh quan hệ xã hội vơ nghĩa Thực tiễn việc tăng cường hiệu lực tác động pháp luật đời sống xã hội thực nhiều đường, nhiều cách thức biện pháp cơng tác tun truyền giáo dục pháp luật giải pháp tốt có hiệu Giáo dục pháp luật đạt hiệu cao tạo cho xã hội đội ngũ cán bộ, công chức cơng dân có ý thức tơn trọng chấp hành tốt pháp luật Giáo dục pháp luật tạo mơi trường dân chủ thực sự, củng cơ" niềm tin nhân dân đốì với pháp luật, đốì với Đảng Nhà nước, nâng cao vai trò pháp luật xã hội chủ nghĩa đời sống xã hội hiệu quản lý xã hội pháp luật Nâng cao chất lượng công tác giáo dục pháp luật nhằm đáp ứng đòi hỏi đất nước yêu cầu khách quan nước nói chung, tỉnh Lâm Đồng nói riêng Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật nhân tô" hàng đầu để tiến đến xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam dân, dân dân Từ sở lý luận thực tiễn, nghiên cứu, tìm tòi giải pháp thích ứng, khả thi đê đổi mới, tăng cường công tác giáo dục pháp luật điều cần thiết câ"p 49 bách Đó công việc phải tiến hành thường xuyên coi nhiệm vụ chung toàn xã hội Giáo dục pháp luật Lâm Đồng trước mắt lâu dài ln nhiệm vụ có vị trí tầm quan trọng cấp, ngành, địa phương tỉnh Thời gian qua công tác không dừng lại mặt nhận thức mà tổ chức, triển khai thực rộng khắp tất địa bàn tỉnh đạt kết bước đầu quan trọng Điều góp phần làm cho tình hình an ninh trị địa bàn tỉnh ln ổn định, tình trạng vi phạm pháp luật tội phạm có chuyển biến theo hướng tích cực Ý thức pháp luật cộng đồng dân cư tầng bước nâng cao, sống làm việc theo Hiến pháp pháp luật trở thành nếp sống người Đây nhân tố bảo đảm cho ổn định phát triển kinh tế -xã hội, góp phần thực thắng lợi cơng đổi đất nước Lâm Đồng./ 50 IIA M I M Ụ C T À I L IỆ U T H A M K H Ả O Nhà nước cách mạng (V.l Lê Nin toàn tập, tập 33) C M ác - Ph Ãnghen - Tuyển tập - Nhà xuâ't Chính trị Quô'c gia, Tập III, HàNội 1995 Vãn kiện Đại hội Đại biểu tồn q'c lẩn thứ VII Đảng - Nhà xuâ't Sự thật Hà Nội 1991 Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn q'c lẩn thứ VIII Đảng - Nhà xuâ't Sự thật Hà Nội 1996 Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quô'c lẩn thứ IX Đảng - Nhà xuất Chính trị Q'c gia HàNội 2001 Một sơ' vân để vể phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn - Nhà xuâ't Thanh niên 1997 Giáo trình lý luận chung vể nhà nước pháp luật -Trường Đại học Luật Hà nội Chỉ thị sơ' 02/1998/CT -TTg ngày 07/01/1998 Thủ tướng Chính phủ Báo cáo tổng kết năm (1998 -2002) vể công tác tuyên truyền, phế biến, giáo dục pháp luật Hội đồng phôi hợp TTPBGDPL tỉnh Lâm Đồng 51
- Xem thêm -

Xem thêm: Một Số Giải Pháp Nhằm Tăng Cường Giáo Dục Pháp Luật Ở Tỉnh Lâm Đồng, Một Số Giải Pháp Nhằm Tăng Cường Giáo Dục Pháp Luật Ở Tỉnh Lâm Đồng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay