Giáo Dục Pháp Luật Ở Trường Chính Trị Tỉnh Bạc Liêu Hiện Nay – Thực Trạng Và Giải Pháp

52 28 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 18:00

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ Q ố c GIA H CHÍ MINH LUẠN VAN TOT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ TẠI CHỨC TỈNH BẠC LIÊU KHÓA (2000 - 2003) ĐỀ TÀI: GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẠC LIÊU HIỆN NAY - THựC TRẠNG VÀ PHẢI PHÁP 3923 HỌC VIÊN: LÊ HẢI LÂM TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẠC LIÊU NGƯỜI HƯỚNG DẪN : TIÊN s ĩ TRỊNH ĐỨC THẢO GIẢNG VIÊN CHÍNH KHOA : NHÀ NƯỚC - PHÁP LUẬT BẠC LIÊU : - 2003 MỤC LỤC MỞ ĐÂU : ị Từ trang 03 đến trang 06 ) Tính cấp tiết đề tài (lý chọn đề tài) Mục đích, nhiệm vụ luận văn Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Kết câu luận văn NỘI DUNG: CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VE GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẠC LIÊU (Từ trang đến trang 22) 1.1 Khái niệm số vấn đề giáo dục pháp lu ậ t ( trang ) 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm mục đích giáo dục pháp luật 1.1.1.1 Khái niệm đặc điểm giáo dục pháp luật 1.1.1.2 Mục đích giáo dục pháp luật 1.2 Chủ thể, đối tượng giáo dục pháp luật, (trang 15) 1.3 Nội dung hình thức giáo dục pháp luật, (trang 16) 1.3.1 Nội dung giáo dục pháp luật 1.3.2 Hình thức giáo dục pháp luật 1.4 Giáo dục pháp luật yêu cầu cấp bách (trang 18) CHƯƠNG II THựC TRẠNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẠC LIÊU THỜI GIAN QUA 1997-2003 ( Từ trang 23 đến trang 40 ) 2.1 Khái quát tình hình Trường Chính Trị tỉnh Bạc Liêu (trang 23) 2.2 Thực trạng giáo dục pháp luật Trường Chính Trị tỉnh Bạc Liêu 1997 - 2003 (trang 26) 2.2.1 Mục đích giảng dạy pháp luật trường trị tỉnh Bạc Liêu 2.2.2 Nội dung giảng dạy pháp luật trường trị tỉnh Bạc Liêu 2.2.3 Hình thức phương pháp giảng dạy pháp luật trường trị tỉnh Bạc Liêu 2.2.4 Chủ thể giáo dục hoạt động dạy trường trị tỉnh Bạc Liêu 2.2.5 Đơi tượng giáo dục hoạt động học trường trị tỉnh Bạc Liêu 2.3 Đánh giá chung, (trang 35) 2.4 Giáo dục pháp luật trường trị tỉnh yêu cầu cấp bách (trang 39) CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHAM t ă n g c n g GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH b c l iê u h iệ n n a y (Từ trang 41 đến trang 47 ) 3.1 Phương hướng nhằm tăng cường giáo dục pháp luật trường trị tỉnh Bạc Liêu (trang 41) 3.2 Các giải pháp, (trang 42) KẾT LUẬN ( Từ trang 48 đến ) DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ( Trang 51 ) MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐE t i : Công đổi đất nước Đảng ta khởi xướng lãnh đạo đạt nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế tăng trưởng khá, đời sông vật chất tinh thần nhân dân không ngừng cải thiện nâng cao, tình hình an ninh trị ổn định, vị đất nước quan hệ quốc tế nâng cao, Đảng Nhà nước có thêm nhiều kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành quản lý đất nước, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam bước xây dựng hoàn thiện Tuy nhiên, kinh tế đất nước bộc lộ m ặt trái, tác động tiêu cực chế thị trường, nhiều vấn đề xã hội sinh, tượng tham nhũng, bn lậu, lãng phí ngày phức tạp, biện pháp ngăn chặn chưa đạt hiệu cao, tình hình hoạt động loại tội phạm tệ nạn xã hội xuất với nhiều diễn biến phức tạp đa dạng Hơn trước xu quốc tế hóa đời sơng xã hội, nước ta chủ động hội nhập vào kinh tế khu vực giới, vừa có thuận lợi, khó khăn, thời cơ, nguy thách thức đan xen Các lực thù địch thực âm mưu diễn biến hòa bình, tiến hành chơng phá ta toàn diện nhiều lĩnh vực Những vấn đề đặt cho Đảng Nhà nước nhiệm vụ ngày nặng nề, đòi hỏi Nhà nước phải khơng ngừng xây dựng hồn thiện hệ thống pháp luật cần phải sửa đổi bổ sung hoàn chỉnh, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa Hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật đồng thời giáo dục nâng cao đạo đức, xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc đ ặt yêu cầu cấp thiết Khi có pháp luật, muốn tăng cường pháp chế phải tăng cường hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật xã hội, để cán bộ, cơng dân hình thành ý thức thói quen sơng làm việc theo hiến pháp pháp luật, nâng cao trình độ văn hóa pháp lý đời sơng xã hội Đ ể thực nhiệm vụ giải thích, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đưa pháp luật vào sơng, cơng tác giáo dục pháp luật kênh quan trọng, góp phần đào tạo người có hiểu biết tương đôi hệ thông kiến thức pháp luật, bước hình thành tình cảm pháp luật, niềm tin pháp luật, ý thức pháp luật Trường trị sở thực nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán lãnh đạo quản lý chủ chốt chủ yếu cho hệ thơng trị sở Nội dung đào tạo Trường vừa trang bị cho học viên lý luận Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vừa trang bị cho học viên hiểu biết tổ chức hoạt động máy nhà nước hệ thống luật pháp hành Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Giúp cho cán sở có kiến thức để hình thành th ế giới quan, phương pháp luận khoa học; kiến thức Nhà nước pháp luật làm sở, cho hoạt động thực tiễn người học sau trường Những năm qua hệ thông trường trị có đóng góp tích cực cho nhiệm vụ giáo dục pháp luật, nhiều lần đổi nội dung, phương pháp giảng dạy pháp luật, nhiên hiệu quả, chất lượng giáo dục pháp luật trường trị chưa cao, nhiều bất cập, lực lượng yếu, * / Nâng cao hiệu chất lượng giáo dục pháp luật vấn đề vừa cấp bách vừa lâu dài Thời gian qua chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu cách đầy đủ, toàn diện nhằm để nâng cao chất lượng hiệu giáo dục pháp luật trường trị Là cán cơng tác trường trị, trực tiếp giảng dạy pháp luật nên chọn đề tài : “ Giáo dục pháp luật trường trị tỉnh Bạc Liêu - Thực trạng giải pháp ” làm luận văn tốt nghiệp khóa học MUC ĐÍCH NHIỀM v u CỦA ĐE tài : - Mục đích luận văn từ sở đánh giá thực trạng giáo dục pháp luật trường trị tỉnh Bạc Liêu, luận văn nêu số giải pháp nhằm tăng cường giáo dục pháp luật trường trị tỉnh Bạc Liêu - Đ ể thực mục đích trên, luận văn có nhiệm vụ sau : ô ' * + Tỡm hiểu số vấn đề lý luận giáo dục pháp luật + Phân tích đánh giá thực trạng giáo dục pháp luật trường trị tỉnh Bạc Liêu thời gian qua + Nêu sô" phương hướng giải pháp tăng cường công tác giáo dục pháp luật trường trị tỉnh Bạc Liêu C SỞ LÝ LUÂN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIỀN u : - Luận văn nghiên cứu dựa sỏ lý luận chủ nghĩa Mác - LêNin tư tưởng Hồ Chí Minh lý luận Nhà nước pháp luật nói chung giáo dục pháp luật nói riêng - Phương pháp nghiên cứu luận văn sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, có so sánh đối chiếu kết hợp với phương pháp khác : Phương pháp lịch sử cụ thể ; thông kê, điều tra xã hội học KẾT CẨU CỦA LUÃN VÂN : Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, luận văn chia làm chương : - Chương I : Một sô" vân đề lý luận giáo dục pháp luật trường trị tỉnh Bạc Liều - Chương II : Thực trạng giáo dục pháp luật trường trị tỉnh Bạc Liêu thời gian qua 1997 - 2003 - Chương III : Phương hướng giải pháp nhằm tăng cường giáo dục pháp luật trường trị tỉnh Bạc Liêu CHƯƠNGI MỘT SỐ VÂN ĐỀ LÝ LUẬN vỀ GIÁO DỤC PHẤP LUẬT TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẠC LIÊU 1.1 KHÁI QUÁT MỐT SỔ VẨN đ e g iả o DUC phá p LUÂT : 1.1.1 Khái niêm, đăc điểm muc đích giáo duc pháp luât: 1.1.1.1 Khái niêm đăc điểm giáo duc pháp luât i Cho đến nay, lý luận giáo dục pháp luật chưa đề cập cách đầy đủ có hệ thơng, khái niệm giáo dục chưa có quan niệm thơng nhất, thực tiễn tồn nhiều quan niệm khác giáo dục pháp luật Nghiên cứu tài liệu hành cho thấy có sỏ" quan niệm, chẳng hạn có quan niệm : Coi giáo dục pháp luật hoạt động thông qua phổ biến tuyên truyền, giải thích pháp luật Chỉ cần làm tốt cơng tác thông tin tuyên truyền, phổ thông đại chúng làm tốt công tác giáo dục pháp luật Quan niệm khác đồng coi giáo dục pháp luật phận giáo dục trị, tư tưởng giáo dục đạo đức ; cho giáo dục trị, tư tưởng hay giáo dục đạo đức đủ hình thành đơi tượng giáo dục ý thức pháp luật Tất quan niệm chưa đầy đủ, mang tính phiến diện, chiều, chưa thây hết đặc thù tác động giá trị xã hội vốn có pháp luật Nhiều ý kiến đồng tình cho rằng, để hiểu khái niệm giáo dục pháp luật, phải xuất phát từ khái niệm giáo dục khoa học sư phạm Trong khoa học sư phạm, giáo dục hiểu theo nghĩa rộng nghĩa hẹp Giáo dục theo nghĩa rộng, ảnh hưởng tác động điều kiện khách quan môi trường sống, chế độ xã hội, trình độ phát triển kinh tế, phong tục tập quán tác động nhân tố chủ quan tác động có ý thức, có mục đích, có kế hoạch người Theo nghĩa hẹp, giáo dục hoạt động có ý thức, có mục đích, có kế hoạch chủ thể giáo dục tác động lên khách thể (hay đốì tượng) giáo dục, nhằm truyền bá kinh nghiệm đấu tranh sản xuất, tri thức tự nhiên xã hội tư duy, để họ có đầy đủ khả tham gia vào lao động đời sống xã hội Giáo dục pháp luật sử dụng hình thức khác nhau, tác động có hệ thơng thường xun tới ý thức người, nhằm trang bị cho người kiến thức pháp lý định để từ họ có nhận thức đắn pháp luật, tôn trọng tự giác xử theo yêu cầu pháp luật Giáo dục pháp luật thực tiễn nay, theo quan niệm chung nhiều nhà khoa học lý luận xuất phát từ nghĩa hẹp giáo dục, qua yếu tô" cụ thể, theo đó, giáo dục pháp luật hiểu hoạt động có định hướng, có tổ chức, có chủ định chủ thể giáo dục pháp luật, tác động lên đơi tượng giáo dục, nhằm hình thành họ tri thức pháp luật, tình cảm hành vi phù hợp với đòi hỏi hệ thơng pháp luật hành Từ khái niệm giáo dục pháp luật nêu trên, cho thấy giáo dục pháp luật yếu tơ" đóng vai trò chủ đạo q trình hình thành ý thức pháp luật cá nhân người có đặc điểm sau : - Hoạt động xây dựng pháp luật cần phải đảm bảo cho người dân dể dàng nắm vững pháp luật có liên quan đến quyền nghĩa vụ mình, có hoạt động tun truyền phổ biến giáo dục đào tạo pháp luật đạt kết tốt, tất nhiên hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục đào tạo pháp luật phải tính đến yếu tô" thành phần dân cư đa dạng, nghề nghiệp đa dạng, địa bàn sinh sống khác ; trình độ dân trí, truyền thơng, tập qn, văn hóa ,học vân, nhu cầu tìm hiểu pháp luật khả tiếp nhận kiến thức nhóm xã hội khơng giống hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục đào tạo pháp luật có phân biệt biện pháp, mức độ đơi với đơi tượng nhóm cư dân khác -Tồn hoạt động giải thích tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đào tạo pháp luật hoạt động hướng tới hình thành ý thức pháp luật người văn hóa pháp lý xã hội, hoạt động có điểm không giống biện pháp, chủ thể tiến hành, đốì tượng tác động, nội dung mức độ sâu rộng : + Giải thích pháp luật, làm sáng tỏ nội dung, ý nghĩa quy định pháp luật để chủ thể hiểu đúng, hiểu nội dung tinh thần quy định pháp luật làm sở cho việc tuyên truyền, giáo dục đào tạo pháp luật, thực pháp luật + Tuyên truyền pháp luật truyền tải thông tin pháp luật hành cách rộng rãi không hạn chế phạm vi, giới hạn chủ thể quan hệ xã hội tức tới công dân Đó thơng tin tồn diện, chung nhâ"t hệ thô"ng pháp luật hành không sâu nội dung *7*UlKf + Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, xử lý đắn mối quan hệ, chân tình đấu tranh tự phê bình phê bình b Han chế, khuyết điểm i + Sách giáo khoa, giáo trình Học Viện trị quốc gia Hồ Chí Minh Học Viện hành quốc gia phát hành, chưa phải giáo trình chuẩn, chưa thật sát với đôi tượng, nặng lý thuyết, lại chậm sửa đổi bổ sung + Học viện trị qucíc gia Hồ Chí Minh Học viện hành quốc gia chưa quan tâm đào tạo giảng viên cho trường trị tỉnh giảng viên dạy môn pháp luật, chưa xây dựng hệ thông phương pháp sư phạm chuyên biệt hệ thống trường trị + Giảng viên chuyên trách giảng pháp luật ( đ/c ) lại phải đảm nhận nhiều bài, nhiều lớp thực khâu khác hoạt động dạy học + Đối tượng không đồng nhiều mặt, m ặt chung trình độ văn hóa đội ngũ cán hệ thống trị sở thấp, hạn chế đến khả lĩnh hội kiến thức pháp luật - đời sống cán học nhiều khó khăn, chế độ sách chưa thỏa đáng, thiếu an tâm tập trung cho học tập ; có nhiều trường hợp chưa xây dựng động học tập đắn + Cơ sở vật chất Trường hẹp nhiều khó khăn thiếu thôn, ảnh hưởng lớn đến tổ chức triển khai hoạt động dạy học - công tác quản lý sỉ số, quản lý khâu chuyên môn đôi lúc bị bng lỏng + Địa vị pháp lý trường trị nhiều vấn đề bất cập : tổ chức, biên chế, sở vật chất, kinh phí cho hoạt động đào 07 t a # ỹ tạo bồi dưỡng, thẩm quyền đào tạo, hệ thông chứng văn ; chế độ sách đốì với người dạy, người học, nội quy, quy chế c Nguyên nhân i + Được quan tâm lãnh đạo thường xuyên Tỉnh ủy, ủ y ban nhân dân ; hướng dẫn giúp đỡ, phôi hợp Học Viện trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học Viện hành quốc gia Ban ngành tỉnh tạo điều kiện thuận lợi + Ban lãnh đạo ln có đồn kết trí đạo điều hành đội ngũ cán chủ chốt làm sở quy tụ khơi đồn kết tồn trường hướng vào thực nhiệm vụ trị Trường + Tổ chức Đảng, Cơng đồn, Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh ln cố kiện toàn ; xây dựng thực quy chế hoạt động Trường ; thực quy chế dân chủ quan + Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, trình độ chun môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán công chức Trường, cán giảng dạy, quản lý quan tâm mức + Thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm thực nội dung chương trình lớp mặt : Giảng dạy, học tập, quản lý phục vụ + Tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cán công chức, kịp thời động viên giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi sinh hoạt, công tác để cán công chức yên tâm làm nhiệm vụ + Làm tốt công tác thi đua khen thưởng ; bảo đảm kịp thời, đối tượng, dân chủ, công khai, công 3ĩ + mặt lãnh đạo quản lý đốì với Trường thiếu ổn định, thiếu tính pháp lý : Mối quan hệ dọc khơng hệ thống thống đạo chun mơn nghiệp vụ, chế độ sách nhiều vấn đề khác Trong môi quan hệ ngang, trước quan thuộc ủ y ban nhân dân tỉnh, thuộc Tỉnh ủy Từ ưu điểm, khuyết điểm đánh giá nguyên nhân trình bày cho thấy :Để hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán công tác giáo dục pháp luật trường trị tỉnh Bạc Liêu, đáp ứng ngày tốt u cầu nhiệm vụ thực cơng nghiệp hóa, đại hóa; xây dựng hồn thiện máy Nhà nước; xây dựng chỉnh đôn Đảng địa bàn tỉnh Bạc Liêu nhâ"t phục vụ yêu cầu đổi nâng cao chất lượng hệ thống trị sở Trường trị tỉnh Bạc Liêu cần phải có phương án giải pháp cụ thể nhằm tăng cường giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng hiệu giáo dục pháp luật nói riêng chất lượng hiệu đào tạo bồi dưỡng cán trường trị nói chung trước mắt lâu dài 2.4 GIẢO DUC PHÁP LUÂT TRONG TRƯỜNG CHÍNH TRI TỈNH YỀU CẨU CẤP BÁCH HIỀN NAY : Giáo dục pháp luật nhà trường trường trị ln có vị trí đặc biệt quan trọng hình thức, đường thực giáo dục pháp luật, có ý nghĩa chiến lược việc giáo dục đào tạo để hình thành cách vững th ế hệ công dân, người lao động, đội ngũ cán cách mạng, đáp ứng yêu cầu xã hội tương lai Giáo dục pháp luật trường trị nước ta (bao gồm Học viện trị, Phân viện, trường trị tỉnh, thành phô" trực thuộc Trung ương, trung tâm bồi dưỡng trị cấp *7*UZ4Uỷ Ồ CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PH Á P N H A M TĂ N G CƯỜNG GIÁO D Ụ C PH Á P LUẬT TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẠC LIÊU HIỆN NAY 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG NHAM TĂNG CƯỜNG GIÁO DUC PHÁP LƯÂT Ở TRƯỜNG CHÍNH TRI TỈNH BAC LIÊU HIÊN NAY : Tiến hành tổng rà sóat lại tồn nội dung chương trình loại lớp thuộc thẩm quyền đào tạo bồi dưỡng Trường hướng tập trung vào nội dung môn Nhà nước - pháp luật quản lý hành Nhà nước, để có điều chỉnh sát với đối tượng loại lớp,gắn giáo dục pháp luật với giáo dục trị, tư tưởng đạo đức lối sống, nếp sống văn hóa đội ngũ cán bộ, đồng thời tiến hành nâng châ't mặt cơng tác khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động giảng dạy - học tập hoạt động giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng hoạt động làm cho pháp luật ngày,càng thâm nhập sâu vào đời sông xã hội thông qua hoạt động quản lý Nhà nước pháp luật tăng cường pháp chế đội ngũ cán cơng tác máy quyền sở đào tạo bồi dưỡng Trường P h n g h đ n g tr ẽ n , x u ấ t p h t từ n h ữ n g c ă n c ứ sau : -Nghị Quyết Trung ương 3,Nghị Quyết Trung ương 6(lần 2) khóa VIII có nhiều quan điểm tư tưởng đạo cách có hệ thơ"ng tồn diện Đảng ta cán cơng tác cán bộ,trong có nhiệm vụ học tập cán Đảng viên công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán -Quyết định sô" 03/1998/QĐ-TTg ngày 07/01/1998 thủ tướng phủ việc ban hành k ế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo lu X K ỳ ĩ dục pháp luật từ 1998-2002 vừa tổ chức tổng kết sau năm hoạt động tiếp tục triển khai thực thời gian tới - Định hướng quan điểm tư tưởng đạo Đảng Đại hội IX đẩy mạnh cải cách tổ chức hoạt động Nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa - Thực Nghị Trung ương khóa IX đổi nâng cao chất lượng hệ thơng trị sở xã, phường, thị trấn - Yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Từ phân tích đánh giá thực trạng giáo dục pháp luật trường trị tỉnh Bạc Liêu thời gian qua nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán trường Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức pháp luật cán nhân dân Đảng, Nhà nước quan tâm đạo thường xun, có hệ thống, tồn diện đồng Đó quan điểm tư tưởng có tính ngun tắc, định hướng cho việc triển khai phương hướng, giải pháp phổ biến, giáo dục pháp luật cán nhân dân nhiệm vụ tất cấp, ngành, đặc biệt trường trị, đào tạo bồi dưỡng lực lượng cầm quyền có nội dung quan trọng pháp luật, nhằm đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ trị giai đoạn cách mạng 3.2 CẮC GIẢI PHÁP NHẰM TẢNG CƯỜNG GIẮO DUC PHÁP LUÂT TRƯỜNG CHÍNH TRI TỈNH BAC LIỀU : 3.2.1 Chỉ đạo phận, chịu trách nhiệm Khoa Nhà nước - pháp luật quản lý hành nhà nước tiến hành 42 khảo sát thực tế Ban ngành cấp Tỉnh, Huyện, cấp Xã, với nhiệm vụ cụ thể : + Thông kê phân loại, đánh giá sô" đào tạo bồi dưỡng, giáo dục pháp luật, nghỉ công tác,lý nghỉ cơng tác, mức độ phát huy tác dụng, triển vọng phát triển + Thông kê nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cán năm + Thu thập ý kiến nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng qua + Xác định yêu cầu thực nhiệm vụ trị ngành Tỉnh, Huyện cấp xã ; nhu cầu nội dung đào tạo, bồi dưỡng thời gian tới + Phân tích, tổng hợp, đánh giá, làm sở xây dựng k ế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm trình lãnh đạo xét duyệt tổ chức thực Trên sở đó, xây dựng k ế hoạch đào tạo bồi dưởng ngắn hạn,dài hạn cho đối tượng cán cụ thể, tạo thống cao mục đích, yêu cầu, nội dung giảng dạy pháp luật không nội trường mà có thơng cấp, ngành tỉnh Cả lý luận lẫn thực tiễn rằng, mục đích yêu cầu đốì tượng đào tạo xác định cách rõ ràng xác, cấp ngành có liên quan nhận thức đầy đủ, tham gia với tinh thần trách nhiệm cao kết quả, hiệu trình đào tạo bồi dưỡng đạt cao 43 Đây giải phập cho việc đổi nâng cao chất lượng giảng dạy pháp luật trường trị phải ưu tiên triển khai thực 3.2.2.Tranh thủ hướng dẫn, giúp đở Học viện CTQGHCM Học viện HCQG đồng thời chủ động đạo Hội đồng khoa học, Hội đồng giảng viên chủ trì tổ chức họp khoa khơi nội dung, rút kinh nghiệm tồn diện nội dung chương trình lớp, điều chỉnh, bổ sung ngành luật cụ thể, lượng kiến thức thời gian giảng lớp khâu học tập, bảo đảm sát nhu cầu học tập đôi tượng nhiệm vụ trị địa phương, tham mứu trình Ban lãnh đạo định theo hướng: -Rút kinh nghiệm nội dung chương trình lớp trung học trị thực nội dung chương trình trung cấp trị ban hành, xem tính hợp lý nội dung chương trình kết hợp với đơi tượng loại hình đào tạo, bồi dưỡng Mục tiêu chung lớp mục tiêu môn, phần, bài, mặt bảo đảm nội dung định khung mang tính tảng lý luận, phương pháp luận, nội dung có tính ngun tắc, tư tưởng đạo; m ặt khác, phải tính đến vấn đề thuộc lực tổ chức thực tiễn, kỷ xử lý tình cụ thể vậy, kiến thức ngành luật có liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất, đến quyền nghĩa vụ công dân đến hoạt động quản lý quan nhà nước phải tính lại dung lượng, thời gian thích hợp bảo đảm đối tượng đào tạo thông hiểu pháp luật, thực quản lý xã hội pháp luật tăng cường pháp chế -Nội dung chương trình lớp : Trung cấp hành (ngạch cán sự); bồi dưỡng kiến thức quản lý hành Nhà nước chương trình chuyên viên; bồi dưỡng HĐND-ƯBND; nghiệp vụ hành văn phòng phải hướng vào kỷ thực hành quản lý tác nghiệp 44 chuyên môn phải thông hiểu văn QPPL chuyên ngành liên quan đến việc thực chức trách, nhiệm vụ công vụ giao -Thực thông qua giáo án, theo dõi, quản lý nội dung giảng, nhằm nâng cao chất lượng giảng, tổ chức dự thao giảng, nâng cao chất lượng giảng, tiết giảng -Xây dựng ngân hàng câu hỏi ; hỏi trắc nghiệm, tình học tập, tình viết tiểu luận, đề thi đáp án, bảo đảm tính chiến đấu, tính khoa học, tính vừa sức lý luận liên hệ thực tế - Đặc biệt coi trọng đổi phương pháp giảng dạy, nghiên cứu phương pháp giảng dạy tích cực, phù hợp với đối tượng người lớn tuổi, quy mơ lớp học, nhằm phát huy tính chủ động người học, thầy hướng dẫn để học viên, tự học, tự nghiên cứu, tự liên hệ thực tế, tham gia tranh luận, thảo luận Kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thông với phương pháp giảng dạy phải phù hợp vđi công cụ phương tiện giảng dạy điều kiện sở vật chất chung trường -Quan tâm mức công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, chun mơn nghiệp vụ cho đội ngũ cán công chức cán giảng dạy, quản lý, theo hướng đào tạo nâng cao theo chuyên ngành đào tạo mở rộng Học viện trị q"c gia Hồ Chí Minh Học viện hành quốc gia - Chăm lo đời sông cán - công chức đội ngũ giảng viên, thực tốt chế độ sách cán - công chức, giảng viên học viên Thường xuyên phát động làm tô"t công tác thi đua khen thưởng 3.2.3 Chấn chỉnh hoạt động phòng Quản lý - đào tạo - Thơng tin Tư liệu - Thư viện theo hướng : 45 + Đảm bảo chặt chẽ, chắn khâu : Chiêu sinh, xây dựng k ế hoạch giảng dạy lớp, quản lý hồ sơ, sổ sách, ghi điểm, cấp phát cấp, giấy chứng nhận, giấy khen + Sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh nội quy, quy chế lớp bảo đảm quản lý khâu, quy trình, khoa học, hiệu quả, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm học viên + Công tác thông tin, tư liệu thư viện phải cung cấp kịp thời loại sách báo tài liệu văn quy phạm pháp luật phục vụ cho hoạt động giảng dạy học tập 3.2.4 Chỉ đạo Phòng Hành tổ chức, m ặt đảm bảo kinh phí, sở vật chất cho hoạt động chung Trường, mặt khác đầu tư công cụ, phương tiện bảng viết lớp ; bảng ghim, máy đèn chiếu, vi tính xách tay thích hợp với phương pháp giảng dạy tích cực - Coi trọng việc xây dựng môi trường giáo dục nhà trường, quan đạt chuẩn văn hóa, tham gia với quyền nơi quan đặt trụ sở, xây dựng đời sống văn hóa sở 3.2.5 Xây dựng Đảng tổ chức Đoàn thể vững mạnh,làm nòng cốt cho phong trào: - Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh tư tưởng trị, tổ chức cán bộ, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức sở Đảng, hạt nhân lãnh đạo trị trường - Chăm lo xây dựng tổ chức Công đoàn sở Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh, làm nòng cốt phong trào thi đua lực lượng chủ yếu để thực nhiệm vụ trị Trường 46 - Tranh thủ quan tâm, lãnh đạo Tỉnh ủy, ủ y Ban Nhân Dân tỉnh đôi với Trường nhằm đảm bảo điều kiện nhà ở, đất ở, chế độ sách khác, cải thiện đời sơng vật chất tinh thần đội ngũ cán công chức - Ban lãnh đạo cần có cải tiến điều chỉnh hợp lý lề lối phong cách, phương pháp lãnh đạo, điều hành - trung tâm đoàn kết trung tâm đạo chuyên môn, trung tâm huy - yếu tơ" có tính định đến chất lượng hiệu hoạt động chung Trường công tác giáo dục pháp luật Trường phương hướng giải pháp đề Iiatuỷ 47 KẾT LU Ậ N Một nội dung cốt lõi xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân - Tất quyền lực thuộc nhân dân, mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức lãnh đạo Đảng, xây dựng hệ thông pháp luật đầy đủ hồn chỉnh với hệ thơng chế sách đồng đảm bảo điều chỉnh tất quan hệ xã hội lĩnh vực mức độ cao “ Công dân làm tất mà pháp luật khơng cấm Đẩy mạnh cải cách tổ chức hoạt động Nhà nước,phát huy dân chủ tăng cường pháp chế.Xây dựng hành vững mạnh bước đại hóa,hoạt động có hiệu lực hiệu quả;xây dựng đội ngủ CB-CC có phâm chất đạo đức,trong sạch,có trình độ lực,tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân,trung thành với tổ quốc Việt Nam XHCN.Công tác giáo dục pháp luật trở thành yêu cầu cấp bách,quan trọng thực tiển sông giai đoạn cách mạng -Giáo dục pháp luật họat động có định hướng,có tổ chức,có chủ định chủ thể giáo dục,tác động lên đối tượng giáo dục nhằm hình thành họ tri thức pháp luật,tính cách hành vi phù hợp với yêu cầu pháp luật.Giáo dục pháp luật có mối liên hệ chặt chẻ với giáo dục trị tư tưởng,giáo dục đạo đức dạng giáo dục khác -Giảng dạy pháp luật trường tậ có vị trí đặc biệt quan trọng hình thức đường thực pháp luật,có ý nghĩa chiến lược hoạt động giáo dục đào tạo,để hình thành cách vững th ế hệ đội ngũ cán cách m ạng,đáp ứng yêu cầu trước mắt tương lai.Q trình giáo dục,giảng dạy pháp luật trường trị hoạt động sư phạm có tính chất đặc thù riêng,là hệ thống khoa học cấu trúc nhiều thành tố -Việc đổi nâng cao chất lượng giáo dục,giảng dạy pháp luật trường trị tỉnh nay,phài xuất phát từ đặc điểm riêng điều kiện kinh tế,văn hoá,xã hội tác động trực tiếp gián tiếp tới trình giáo dục,giảng dạy pháp luật.Các giải pháp đưa phải tiến hành một' cách đồng quán nghiêm túc -Đổi nâng cao chất lượng,hiệu công tác giáo dục,giảng dạy pháp luật trường trị khơng phải trách nhiệm riêng Nhà trường,thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy pháp luật mà đòi hỏi phải có phơi hơp cách chặt chẽ,tích cự,trách nhiệm cấp,các ngành từ Trung ương đến địa phương,đặc biệt quan tâm lãnh đạo Tỉnh ủy UBND tỉnh Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, xét phạm vi Trường Chính Trị, có đặc thù riêng ; lẻ, đối tượng đào tạo bồi dưỡng giáo dục pháp luật đội ngũ cán công chức lực lượng cầm quyền, thực quyền lực Nhà nước mà nhân dân ủy quyền, “ Vừa đầy tớ, vừa người lãnh đạo nhân dân ” thực quyền lực Nhà nước khuôn khổ pháp luật cho phép Do đó, đội ngũ cán cơng chức khơng có ưình độ lý luận trị, nghiệp vụ chun mơn mà có phẩm chất đạo đức cách mạng, phải giáo dục luật mức độ sâu, rộng, biết kết hợp nhuần nhuyễn pháp trị đức trị nghĩa có lý, có tình xử lý tình hucíng quản lý - phải người có ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý cao cơng dân bình thường, vừa gương tơn trọng thực pháp luật, vừa ảnh hưởng, lan tỏa ý thức pháp luật đến người chung '7
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo Dục Pháp Luật Ở Trường Chính Trị Tỉnh Bạc Liêu Hiện Nay – Thực Trạng Và Giải Pháp, Giáo Dục Pháp Luật Ở Trường Chính Trị Tỉnh Bạc Liêu Hiện Nay – Thực Trạng Và Giải Pháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay