Đề cương ôn thi cuối kì Maclenin

15 47 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 17:57

ĐỀ CƯƠNG ƠN THI CUỐI MƠN NGUN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LENIN Quan điểm chủ nghĩa Mác Lenin phạm trù vật chất: ( trang 39) - Định nghĩa vật chất : Vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh tồn không lệ thuộc vào cảm giác - Phương thức tồn vật chất : “Vận động, hiểu theo nghĩa chung – tức hiểu phương thức tồn vật chất, thuộc tính cố hữu vật chất – bao gồm tất thay đổi trình diễn vũ trụ, kể từ thay đổi vị trí đơn giản tư - Hình thức tồn vật chất : Ph Ăngghen phân chia vận động thành hình thức bản: + vận động học ( di chuyển vị trí vật thể không gian) + vận động vật lý (sự di chuyển phân tử, điện tử, hạt bản, q trình nhiệt, điện,…) + vận động hóa học ( biến đổi chất hữu cơ, vô q trình hóa hợp phân giải) + vận động sinh học ( biến đổi thể sống,a biến thái cấu trúc gen,…) + vận động xã hội ( biến đổi lĩnh vực kinh tế, trị, xã hội,… đời sống xã hội  Các hình thức vận động sản xuất theo thứ tự từ trình độ thấp đến trình độ cao, hình thức vận động cao xuất co sở hình thức vận động thấp bao hàm hình thức vận động thấp  Đứng im trạng thái đặc biệt vận động, vận động cân đứng im tượng tương đối, tạm thời  Khơng gian, thời gian hình thức tồn vật chất Quan điểm CN Mác Lenin chất ý thức : (trang 52) - Bản chất ý thức : ý thức phản ánh động, sáng tạo giới khách quan vào óc người; hình ảnh chủ quan giới khách quan - Ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan - Ý thức tượng xã hội mang chất xã hội  Mối quan hệ vật chất ý thức: vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất nguồn gốc ý thức, định ý thức; song, ý thức khơng hồn tồn thụ động mà tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn người Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập: (trang 95) - Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập là: quy luật nguồn gốc, động lực bản, phổ biến trình vận động phát triển Theo quy luật này, nguồn gốc động lực bản, phổ biến trình vận động, phát triển mâu thuẫn khách quan, vốn có sinh vật, tượng - Khái niệm mâu thuẫn : dùng để mối liên hệ thống , đấu tranh chuyển hóa mặt đối lập vật, tượng vật, tượng với Phân loại mâu thuẫn: + Mâu thuẫn bản: mâu thuẫn định chất vật + Mâu thuẫn không bản: mâu thuẫn chịu chi phối mâu thuẫn bản, có ảnh hưởng đến phát triển vật + Mâu thuẫn bên trong: mâu thuẫn thân vật nguồn gốc, động lực vận động, phát triển + Mâu thuẫn bên ngoài: mâu thuẫn vật khác  Mối quan hệ mâu thuẫn bên mâu thuẫn bên ngoài: + Mâu thuẫn bên nhân tố định đối vơi phát triền + Mâu thuẫn bên mâu thuẫn bên mang tính tương đối + Trong giai đoạn lịch sử mâu thuẫn bên ngồi động vai trò chủ yếu có tác động đến phát triển vật - - - + Mâu thuẫn chủ yếu: mâu thuẫn lên hàng đầu giai đoạn định q trình phát triển vật, có tác dụng môi trường khác giai đoạn + Mâu thuẫn thứ yếu: mâu thuẫn khơng động vai trò định + Mâu thuân đối kháng: mâu thuẫn khuynh hướng, lực lượng xã hội mà lợi ích trái ngược nhau, khơng thể điều hòa + Mâu thn khơng đối kháng: mâu thuẫn khuynh hướng, lực lượng xã hội mà lợi ích trí Các nguyên tắc: + Đấu tranh tuyệt đối, thống tương đối, chúng loại trừ + Muốn phát triển phải đấu tranh + Đó nguồn gốc, động lực cho phát triển, đấu tranh Khái niệm mặt đối lâp : dùng để mặt, thuộc tính, khuynh hướng vận động trái ngược đồng thời lại điều kiện, tiền đề tồn Khái niệm mâu thuẫn biện chứng: + Là mâu thuẫn bao gồm thống đâu stranh mặt đối lập + Chúng ràng buộc, liên hệ lẫn nhau, tác động qua lại, chuyển hóa lẫn nhau, làm tiền đề tồn cho trừ phủ định lẫn - Khái niệm đấu tranh mặt đối lập : dùng để khuynh hướng tác động qua lại, trừ, phủ định mặt đối lập Quan điểm CNDVBC Nguyên lí mối liện hệ phổ biến: (trang 69) - Mối liên hệ dùng để quy định, tác động chuyển hóa lẫn vật, tượng hay mặt, yếu tố vật, tượng giới - Mối liên hệ phổ biến dùng để tính phổ biến mối liên hệ vật, tượng giới, đồng thời dùng để mối liên hệ tồn nhiều vật, tượng giới - Tính chất mối liên hệ: + Tính khách quan mối liên hệ: Theo quan điểm biện chứng vật, mối liên hệ vật, tượng giới có tính khách quan + Tính phổ biến mối liên hệ: Theo quan điểm biện chứng khơng có vật, tượng hay q trình tuyệt đối biệt lập với vật, tượng hay trình khác Bất tồn hệ thống, hệ thống mở, tồn mối liên hệ với hệ thống khác, tương tác làm biến đổi lẫn + Tính đa dạng, phong phú mối liên hệ: Quan điểm biện chứng chủ nghĩa Mác Lenin khơng khẳng định tính khách quan, tính phổ biến mối liên hệ mà nhấn mạnh tính phong phú, đa dạng mối liên hệ Tính đa dạng, phong phú mối liên hệ thể chỗ: vật, tượng hay q trình khác có mối liên hệ cụ thể khác nhau, giữ vị trí, vai trò khác tồn phát triển Quy luật biện chứng Lực lượng sản xuất Quan hệ sản xuất: (trang 133) - Mối quan hệ lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất mối quan hệ thống biện chứng, lực lượng sản xuất - - định quan hệ sản xuất quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất Mối quan thống lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất tuân theo tính tất yếu khách quan: quan hệ sản xuất phải phụ thuộc vào trình độ phát triển lực lượng sản xuất giai đoạn lịch sử xác định Mối quan hệ lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất mối liên hệ thống có bao hàm khả chuyển hóa thành mặt đối lập phát sinh mâu thuẫn  Như vậy, mối quan hệ lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất mối quan hệ mâu thuẫn biện chứng nội dung vật chất, kỹ thuật với hình thức kinh tế - xã hội trình sản xuất Quan điểm chủ nghĩa Mác Lenin người: (trang 169) - Khái niệm người: Con người thực thể tự nhiên mang đặc tính xã hội; có thống biện chứng hai phương diện tự nhiên xã hội - Tiền đề vật chất quy định hình thành, tồn phát triển người giới tự nhiên Vì vậy, tính tự nhiên phương diện người, lồi người - Bản tính tự nhiên người phân tích từ hai góc độ sau đây: + Thứ nhất, người kết q trình tiến hóa phát triển lâu dài giới tự nhiên + Thứ hai, người phận giới tự nhiên đồng thời giới tự nhiên “ thân thể vơ người” - Bản tính xã hội người phân tích từ giác độ sau đây: + Một là, xét từ giác độ nguồn gốc hình thành, lồi người khơng phải có nguồn gốc từ tiến hóa, phát triển vật chất tự nhiên mà có nguồn gốc xã hội nó, mà trước hết nhân tố lao động - + Hai là, xét từ giác độ tồn phát triển, tồn lồi người ln ln bị chi phối nhân tố xã họi quy luật xã hội  Hai phương diện tự nhiên xã hội ngời tồn tính thống nhất, quy định lẫn nhau, tác động lẫn nhau,làm biến đổi lẫn nhau, nhờ tạo nên khả hoạt động sáng tạo người trình làm lịch sử Bản chất người: Theo quan điểm vật biện chứng chất xã hội người hình thành phát triển người khả sáng tạo lịch sử cần phải tiếp cận từ giác độ phân tích lí giải hình thành phát triển quan hệ xã hội lịch sử Nội dung Hàng hóa học thuyết kinh tế CN Mác: (trang189) - Khái niệm hàng hóa: hàng hóa sản phẩm lao động, thỏa mãn nhu cầu người thơng qua trao đổi, mua bán Hàng hóa dạng vật thể ( hữu hình) dạng phi vật thể ( dịch vụ vơ hình) - Hai thuộc tính hàng hóa: Giá trị sử dụng cơng dụng vật phẩm thỏa mãn nhu cầu người .Giá trị sử dụng hay cơng dụng hàng hóa thuộc tính tự nhiên vật thể hàng hóa định Với ý nghĩa vậy, giá trị sử dụng phạm trù vĩnh viễn Giá trị sử dụng thể người sử dụng hay tiêu dùng, nội dung vật chất của cải, khơng kể hình thức xã hội của cải Một vật, hàng hóa thiết phải có giá trị sử dụng Nhưng khơng phải vật có giá trị sử dụng hàng hóa Chẳng hạn, khơng khí cần cho sống người, hàng hóa Nước suối, dại có giá trị sử dụng, hàng hóa Như vậy, vật muốn trở thành hàng hóa giá trị sử dụng phải vật sản xuất để bán, để trao đổi, có nghĩa vật phải có giá trị trao đổi Trong kinh tế hàng hóa, giá trị sử dụng vật mang giá trị trao đổi + Giá trị: Giá trị lao động xã hội người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa Giá trị hàng hóa biểu quan hệ người sản xuất hàng hóa Giá trị phạm trù lịch sử, gắn liền với sản xuất hàng hóa Giá trị nội dung, sở giá trị trao đổi, giá trị trao đổi hình thức biểu giá trị Nếu giá trị sử dụng thuộc tính tự nhiên, giá trị thuộc tính xã hội hàng hóa Hàng hóa thống hai thuộc tính giá trị sử dụng giá trị, thống hai mặt đối lập Sự đối lập mâu thuẫn giá trị sử dụng giá trị thể chỗ: người làm hàng hóa đem bán quan tâm đến giá trị hàng hóa làm ra, họ có ý đến giá trị sử dụng hàng hóa, muốn tiêu dùng giá trị sử dụng người mua phải trả giá trị cho người bán Nghĩa trình thực giá trị tách rời trình thực giá trị sử dụng: giá trị thực trước, sau giá trị sử dụng thực  Sự thống đối lập thuộc tính giá trị sử dụng giá trị: + Thống nhất: hàng hóa phải có thuộc tính + Đối lập: Giá trị sử dụng: • Tạo q trình tiêu thu • Mục đích người tiêu dùng • Thực sau Giá trị: • Tạo sản xuất Mục đích người sản xuất • Thực trước Trước thực giá trị sử dụng phải trả giá trị Nếu khơng thực giá trị khơng thực giá trị sử dụng Vấn đề tiền công học thuyết kinh tế CN Mác: (trang 247) - Bản chất tiền công: chất tiền công nghĩa hình thức biểu tiền giá trị sức lao động, hay giá sức lao động, lại biểu bề thành giá lao động Hình thức biểu gây nhầm lẫn Điều thực tế sau đây: Thứ nhất, đặc điểm hàng hóa sức lao động khơng tách khỏi người bán, nhận giá cung cấp giá trị sử dụng cho người mua, tức lao động cho nhà tư bản, bề ngồi thấy nhà tư giá trị cho lao động Thứ hai, cơng nhân, tồn lao động ngày phương tiện để có tiền sinh sống , thân cơng nhân tưởng bán lao động C òn nhà tư bỏ tiền để có lao động, nên nghĩ họ mua lao động Thứ ba, lượng tiền công phụ thuộc vào thời gian lao động số lượng sản phẩm sản xuất ra, điều làm cho người ta lầm tưởng tiền công giá lao động  Tiền công che đậy dấu vết phân chia ngày lao động thành thời gian lao động tất yếu thời gian lao động thặng dư, thành lao động trả công lao động không trả cơng, tiền cơng che đậy chất bóc lột chủ nghĩa tư - Tiền cơng có hai hình thức tiền cơng tính theo thời gian tiền cơng tính theo sản phẩm: + Tiền cơng tính theo thời gian: hình thức tiền cơng mà số lượng hay nhiều tùy theo thời gian lao động công nhân (giờ, ngày, tháng) dài hay ngắn + Tiền công tính theo sản phẩm: hình thức tiền cơng mà số lượng phụ thược vào số lượng sản phẩm hay số lượng •  8 phận sản phẩm mà công nhân sản xuất số lượng công việc hồn thành - Tiền cơng danh nghĩa tiền cơng thực tế: + Tiền công danh nghĩa số tiền mà người công nhân nhận bán sức lao động cho nhà tư Tiền cơng sử dụng để tái sản xuất sức lao động, nên tiền cơng danh nghĩa phải chuyển hóa thành tiền công thực tế + Tiền công thực tế tiền cơng biểu số lượng hàng hóa tiêu dùng dịch vụ mà công nhân mua tiền cơng danh nghĩa Xuất tư nét XKTB CNTB nay: (trang 320) - Định nghĩa xuất tư bản: XKTB việc đưa tư nước nhằm chiếm giá trị thặng dư tạo nước - Xuất tư khác xuất hàng hóa chỗ: + XK hàng hóa đem hàng hóa tiêu thụ nước nhằm thu giá trị thặng dư nước + XKHH nhằm bóc lột thêm lợi nhuận trao đổi thơng qua ngang giá XKTB nhằm bóc lột siêu lợi nhuận độc quyền cách bành trướng quan hệ sản xuất nước - Có hình thức XKTB: + XKTB sản xuất (trực tiếp): Nhằm xây dựng xí nghiệp mới, mua xí nghiệp hoạt động, hay thầu khốn xây dựng kênh đào, đường sá + XKTB cho vay (gián tiếp): đưa tư nước vay nhằm thu lợi từ nước ngồi - Mục đích: + Chiếm đoạt giá trị thặng dư + Nguồn lợi nhuận khác nước nhập tư - Những nét XKTB: + Bộ phận dòng dầu chuyển sang nước tư phát triển với + Chủ thể XKTB có thay đổi lớn: Vai trò cơng ty xun quốc gia XKTB to lớn Đầu tư trực tiếp nước ngồi + Hình thức XKTB đa dạng, có đan xen XKTB XKHH tang + Sự áp đặt mang tính thực dân XKTB gỡ bỏ 10 Vai trò, hạn chế, xu hướng vận động CNTB ngày nay: (trang 334) - Vai trò: + Tiền đề cho đời CNXH phạm vi giới + Xây dựng tác phong công nghiệp cho người lao động + Phát triển lực lượng sản xuất + Thực xã hội hóa sản xuất + Từ sản xuất nhỏ chuyển sang sản xuất lớn đại + CNTB lần thiết lập nên dân chủ tư sản - Hạn chế: + Là thủ phạm gây chiến tranh giới + Thủ phạm chạy đua vũ trang + Nạn đói, nghèo, bệnh tật nước chậm phát triển + Tạo phân biệt nước giàu nước nghèo + Quan hệ bóc lột nhà tư với nhân dân làm thuê tồn phát triển - Xu hướng vận động: + Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, tạo sở vật chất thuật đại làm cho mâu thuẫn gay gắt + Nắm giữ ưu vốn, khoa học công nghệ thị trường vượt qua giới hạn lịch sử + Các quốc gia độc lập tang cường đấu tranh để tự định đường phát triển tiến + CNTB bị thay chế độ cao xã hội CSCN mà giai đoạn thấp CNXH 11 Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lenin thời độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội ( Liên Xô với Việt Nam): (trang 400) - Khái niệm: Thời độ từ CNTB lên CNXH thời lì cải biến cách mạng sâu sắc toàn lĩnh vực đời sống xã hội, tạo tiền đề vật chất tinh thần cần thiết để hình thành xã 10 - hội mà nguyên tắc xã hội XNCH thực Tính tất yếu CNTB – CNXH: + CNTB CNXH khác chất Dưới hình thức nhà nước tập thể + CNXH xây dựng sản xuất đại cơng nghiệp có trình độ cao + Các quan hệ sản xuất CNXH không tự nảy sinh CNTB Đó kết q trình xây dựng cải tạo XHCN + Xây dựng CNXH công việc mẻ, khó khan phức tạp, phải có thời gian để giai cấp công nhân bước làm quen + CNTB tiến tới trình độ cao => độ ngắn + CNTB tiến tới trình độ trung bình => độ dài - Nội dung: + Trong lĩnh vực trị: Tiến hành đấu tranh chống lại lực thù địch, chống phá nghiệp xây dựng CNXH, tiến hành xây dựng, củng cố nhà nước CNXH, bảo đảm quyền làm chủ hoạt động KT, XH, VH, xây dựng tổ chức trị- xã hội – nơi thực quyền làm chủ nhân dân lao động, xây dựng Đảng Cộng sản vững mạnh + Trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa: Thực tuyên truyền, phổ biến tư tưởng KH CM giai cấp công nhân, khắc phục tư tưởng tâm lí có ảnh hưởng tiêu cực xây dựng CNXH, tiếp thu giá trị VH giới + Trong lĩnh vực xã hội: Khắc phục tệ nạn xã hội XH cũ để lại, khắc phục chênh lệch phát triern vùng miền, tầng lớp, dân cư => Bình đẳng, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp người với người - Đặc điểm: + Trong lĩnh vực tư tưởng – văn hóa: 11 • • Tồn nhiều yếu tố tư tưởng văn hóa khác Các yếu tố văn hóa cũ, đấu tranh với + Trong lĩnh vực trị: Kết cấu kinh tế thời độ lên CNXH đa dạng phức tạp Kết cấu giai cấp XH thời đa dạng, phức tạp • Các tầng lớp vừa hợp tác vừa đấu tranh •  + Trong lĩnh vực kinh tế: • • - - Thời qúa độ thời tất yếu Còn tồn kinh tế nhiều thành phần hệ thống kinh tế quốc dân thống Thực chất: + Đây thời diễn đấu tranh tư sản bị đánh bại >< giai cấp công nhân, nhân dân lao động + Diễn điều kiện mới, giai cấp công nhân, nắm quyền Liên hệ với Việt Nam: + Cách mạng dân tộc – dân chủ ND hoàn toàn thắng lợi phạm vi nước => Tiến hành cách mạng XHCN độ lên CNXH + Lực lượng sản xuất phát triển cao phải cải tạo xây dựng QHSX xây dựng văn hóa + Nước ta nước nông nghiệp lạc hậu lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN, phải trải qua thời độ lâu dài + Phải xây dựng tảng vật chất thuật CNXH, tiến lên CNXH có cơng nghiệp nơng nghiệp đại, có văn hóa khoa học tiên tiến + Phải cải tạo kinh ế cũ xây dựng kinh tế mà xây dựng nhiệm vụ chủ chốt lâu dài 12 Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lenin giải vấn đề dân tộc ( Liên hệ với Việt Nam): ( trang 449) 12 - - Khái niệm dân tộc thường dung với hai nghĩa: Thứ nhất, khái niệm dân tộc dung để cộng đồng người cụ thể có mối liên hệ chặt chẽ, bền vững, có sinh hoạt kinh tế chung, có ngơn ngữ chung cộng đơng sinh hoạt văn hóa có nét đặc thù so với cộng đồng khác, xuất sau cộng đồng lạc; có kế thùa phát triển nhân tố tộc người cộng đồng lạc thể thành ý thức tự giác thành viên cộng đồng Thứ hai, khái niệm dân tộc dùng để cộng đồng người ổn định, bền vững hợp thành nhân dân quốc gia, có lãnh thổ chung, có kinh tế thống nhất, quốc ngữ chung, có truyền thống văn hóa, truyền thống đấu tranh chung q trình dựng nước giữ nước Những quan điểm chủ nghĩa Mác Lenin giải vấn đề dân tộc: Theo quan điểm chủ nghĩa Mác Lenin, vấn đề dân tộc phận vấn đề chung cách mạng vơ sản chun vơ sản Do đó, giải vấn đề dân tộc phải gắn với cách mạng vô sản sở cách mạng xã hội chủ nghĩa + Các dân tộc hoàn tồn bình đẳng: Là quyền thiêng liêng Phải pháp luật bảo vệ thực thực tế Phải có quyền lợi nghĩa vụ Mọi quốc gia bình đẳng quan hệ quốc tế + Các dân tộc có quyên tự quyết: Là quyền làm chủ Là quyền tự định đường phát triển KT-CT-XH + Hình thức: Quyền tự phân lập thành quốc gia dân tộc độclập Quyền tự nguyện liên hiệp lại với dân tộc khác sở bình đẳng Lựa chọn hình thức phù hợp tùy thuộc vào hồn cảnh, điều kiện nơi + Liên hiệp công nhân tất dân tộc: Phản ánh chất quốc tế phong trào công nhân 13   Phản ánh thống phong trào giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp Ý nghĩa: Nguyên tắc liên hợp công nhân tất dân tộc quan trọng Vì giai cấp công nhân liên hiệp với để giành vai trò lãnh đạo dân tộc có quyền bình đẳng, quyền tự quyết, xóa bỏ thị, áp xâm lược dân tộc Liên hệ với Việt Nam: + Các dân tộc VN có truyền thống đồn kết, gawnsbos, xây dựng quốc gia, dân tộc thống + Các dân tộc nước ta có quy mơ dân số, trình độ phát triển khơng + Các dân tộc thiểu số VN cư trú phân tán xen kẽ + Phát triển toàn diện CT, KT, VH, XH, AN-QP, GD + Khôi phục phát huy tập quán, truyền thống văn hóa + Tiếp tục quan hệ hợp tác song phương + Là thành viên ASEAN + Ngoại giao đa phương + Thực đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triể Tích cực hội nhập quốc tế + Phát triển KT-XH nghiệp chung nước + Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ phát triển + Có sắc thái văn hóa riêng, góp phần làm nên đa dạng, phong phú, thống văn hóa VN 14 15 ... cơng danh nghĩa tiền công thực tế: + Tiền công danh nghĩa số tiền mà người công nhân nhận bán sức lao động cho nhà tư Tiền công sử dụng để tái sản xuất sức lao động, nên tiền công danh nghĩa phải... tế thời kì độ lên CNXH đa dạng phức tạp Kết cấu giai cấp XH thời kì đa dạng, phức tạp • Các tầng lớp vừa hợp tác vừa đấu tranh •  + Trong lĩnh vực kinh tế: • • - - Thời kì qúa độ thời kì tất... điểm chủ nghĩa Mác Lenin giải vấn đề dân tộc: Theo quan điểm chủ nghĩa Mác Lenin, vấn đề dân tộc phận vấn đề chung cách mạng vô sản chun vơ sản Do đó, giải vấn đề dân tộc phải gắn với cách mạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi cuối kì Maclenin, Đề cương ôn thi cuối kì Maclenin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay