Tìm Hiểu Công Tác Tự Động Hóa Tại Trung Tâm Thông Tin – Thƣ Viện Trƣờng Đại Học Sƣ Phạm Hà Nội

30 20 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 17:44

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA THÔNG TIN – THƢ VIỆN - PHẠM THỊ SÁU TÌM HIỂU CƠNG TÁC TỰ ĐỘNG HĨA TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƢ VIỆN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH THƠNG TIN – THƯ VIỆN HỆ ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY KHOÁ HỌC: QH – 2005 – X NGƯỜI HƯỚNG DẪN: THS TRẦN THỊ THANH VÂN HÀ NỘI, 2009 Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Error! Bookmark not defined Tính cấp thiết đề tài Error! Bookmark not defined Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Error! Bookmark not defined 2.1 Mục đích nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Error! Bookmark not defined Tình hình nghiên cứu đề tài Error! Bookmark not defined Đối tượng phạm vi nghiên cứu Error! Bookmark not defined 4.1 Đối tượng nghiên cứu Error! Bookmark not defined 4.2 Phạm vi nghiên cứu Error! Bookmark not defined Đóng góp lý luận thực tiễn khóa luận Error! Bookmark not defined 5.1.Đóng góp lý luận Error! Bookmark not defined 5.2 Đóng góp thực tế Error! Bookmark not defined Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc khóa luận Error! Bookmark not defined Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 1:VAI TRÕ CỦA CƠNG TÁC TỰ ĐỘNG HĨA TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN – THƢ VIỆN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI Error! Bookmark not defined 1.1 Vài nét Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội …………………………………………………………………………… Error! Bookmark not defined 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Trung tâm Error! Bookmark not defined 1.1.2 Cơ cấu tổ chức đội ngũ cán Trung tâm Error! Bookmark not defined 1.1.3 Chức nhiệm vụ Trung tâm Error! Bookmark not defined 1.1.4 Nguồn lực thông tin Trung tâm Error! Bookmark not defined 1.1.5 Đặc điểm người dùng tin Trung tâm Error! Bookmark not defined 1.2 Vai trò cơng tác tự động hóa hoạt động thơng tin thư viện nói chung Trung tâm nói riêng Error! Bookmark not defined Phạm Thị Sáu viện Khoa Thông tin- Thư CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC TỰ ĐỘNG HĨA TRONG HOẠT ĐỘNG THƠNG TIN – THƢ VIỆN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƢ VIỆN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI Error! Bookmark not defined 2.1 Sơ lược q trình ứng dụng cơng nghệ thơng tin hoạt động thông tin – thư viện Trung tâm Error! Bookmark not defined 2.2 Các trang thiết bị ứng dụng tự động hóa Trung tâm not defined Error! Bookmark 2.2.1 Ứng dụng hạ tầng phần cứng Error! Bookmark not defined 2.2.2 Áp dụng thiết bị chuyên dùng cho quan thông tin – thư viện Error! Bookmark not defined 2.2.3 Phần mềm ứng dụng hoạt động thông tin – thư viện Error! Bookmark not defined 2.2.4 Xây dựng sở liệu Error! Bookmark not defined 2.2.5 Trung tâm áp dụng khổ mẫu biên mục đọc máy MARC Error! Bookmark not defined 2.3 Các khâu tự động hóa hoạt động Trung tâm not defined Error! Bookmark 2.3.1 Khâu bổ sung Error! Bookmark not defined 2.3.2 Khâu biên mục Error! Bookmark not defined 2.3.3 Khâu tổ chức quản lý Error! Bookmark not defined 2.3.4 Khâu lưu thông tài liệu Error! Bookmark not defined 2.3.5 Khâu tra cứu tài liệu (OPAC) Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỰ ĐỘNG HĨA TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN – THƢ VIỆN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI Error! Bookmark not defined 3.1 Những thuận lợi khó khăn Error! Bookmark not defined 3.1.1 Những thuận lợi Error! Bookmark not defined 3.1.2 Những khó khăn Error! Bookmark not defined 3.2 Đánh giá thực trạng tự động hóa hoạt động thơng tin – thư viện Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Error! Bookmark not defined 3.2.1 Những thành tựu đạt Error! Bookmark not defined 3.2.2 Những hạn chế Error! Bookmark not defined 3.3 Một số kiến nghị để nâng cao hiệu công tác tự động hóa Trung tâm … ………………………………………………………… ………………Error! Bookmark not defined Khóa luận tốt nghiệp 3.3.1 Đẩy mạnh việc khai thác cách có hiệu phần mềm Libol 5.5….Error! Bookmark no 3.3.2 Tăng cường sở vật chất, trang thiết bị Error! Bookmark not defined 3.3.3 Tăng cường nguồn lực thông tin Error! Bookmark not defined 3.3.4 Bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán thư việnError! Bookmark not defined 3.3.5 Đào tạo người dùng tin Error! Bookmark not defined 3.3.6 Tăng cường liên kết chia sẻ nguồn lực thông tin Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, chứng kiến phát triển vượt bậc công nghệ thông tin (CNTT) truyền thông Sự phát triển tiền đề cho việc hình thành phát triển xã hội thông tin với kinh tế tri thức Bởi vậy, thông tin trở thành khái niệm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vận động phát triển xã hội Các nước giới ý thức tầm quan trọng thông tin xếp thông tin vào loại nguồn lực đặc biệt, nhân tố thúc đẩy phát triển quốc gia Thủ tướng Singapore Gohchoktong từ kinh nghiệm xây dựng thành công đất nước trở thành nước công nghiệp (NICS) kết luận rằng: “Tương lai phát triển thuộc nước mà người dân biết sử dụng có hiệu thơng tin, tri thức, cơng nghệ Ngày nay, để kinh tế thành cơng, nhân tố nguồn lực tự nhiên” [Trích dẫn phát biểu Thủ tướng Singapore Gohchoktong dịp sang thăm Việt Nam – chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước với Việt Nam, tháng 12/2007] Song song với phát triển này, nhu cầu người xã hội ngày đòi hỏi mức độ cao, đa dạng phức tạp hơn, đặt cho vấn đề cần phải giải quyết: bùng nổ thông tin, xuất tài liệu số, nhu cầu thông tin gia tăng xã hội, mức độ đáp ứng nhu cầu nào? Với chức nơi cung cấp thông tin tri thức cho xã hội, quan thông tin – thư viện phải đối mặt với Phạm Thị Sáu viện Khoa Thơng tin- Thư Khóa luận tốt nghiệp vấn đề thiết để đáp ứng cách tốt nhu cầu người dùng tin nhu cầu xã hội ngày gia tăng? Do đó, tự động hóa (TĐH), đại hóa cơng tác thơng tin – thư viện xu hướng tất yếu trình phát triển quan thông tin – thư viện nước ta Nắm bắt xu phát triển xã hội, kết hợp với tình hình thực tiễn hoạt động thư viện khơng đủ đáp ứng số lượng người dùng đông đảo yêu cầu ngày cao, Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (gọi tắt Trung tâm) tiến hành đầu tư xây dựng sở vật chất kỹ thuật nhằm đại hóa tồn hoạt động thông tin - thư viện đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy nghiên cứu cán bộ, giảng viên sinh viên Việc ứng dụng q trình TĐH Trung tâm khơng để giải tốn nêu mà yếu tố đảm bảo cho tồn phát triển thư viện Trong trình tìm hiểu công tác tổ chức hoạt động Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tơi có hội tìm hiểu hoạt động TĐH Trung tâm Đây lý để định lựa chọn đề tài: “Tìm hiểu cơng tác tự động hóa Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội” làm khóa luận Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở đưa hệ thống lý thuyết khái niệm nội dung tự động hoá, khảo sát, nghiên cứu thực trạng hoạt động TĐH Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Từ đó, đưa nhận xét đề xuất mang tính định hướng cho cơng tác tự động hố quan này, nhằm nâng cao hiệu hoạt động thông tin – thư viện Trung tâm 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm Thị Sáu viện Khoa Thông tin- Thư Khóa luận tốt nghiệp Để thực mục đích trên, đề tài nghiên cứu phải thực nhiệm vụ sau: Thứ nhất, đưa thông tin giới thiệu Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Đồng thời đưa khái niệm, nội dung vai trò công tác TĐH hoạt động thông tin – thư viện Thứ hai, khảo sát thực trạng công tác TĐH Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Thứ ba, đưa số nhận xét giải pháp để triển khai cơng tác TĐH Trung tâm cách có hiệu Tình hình nghiên cứu đề tài Cho đến nay, có nhiều đề tài nghiên cứu tới nhiều khía cạnh khác hoạt động thơng tin – thư viện Trung tâm như: nghiên cứu công tác phục vụ bạn đọc; chu trình xử lý tài liệu; ứng dụng CNTT vào hoạt động Trung tâm; khai thác phát triển nguồn lực thông tin…Tuy nhiên, đề tài chủ yếu đề cập đến số khía cạnh hoạt động Trung tâm, chưa đưa nhận xét mức thực trạng công tác thông tin – thư viện Trung tâm vấn đề TĐH Việc ứng dụng phần mềm Libol 5.5 làm thay đổi toàn hoạt động Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tạo tiền đề cho cơng tác TĐH phát triển, cần có đánh giá xác đáng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Quá trình áp dụng TĐH hoạt động thông tin – thư viện Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 4.2 Phạm vi nghiên cứu:  Không gian: Tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  Thời gian: Từ năm 1994 đến Phạm Thị Sáu viện Khoa Thơng tin- Thư Khóa luận tốt nghiệp Đóng góp lý luận thực tiễn khóa luận 5.1.Đóng góp lý luận Khóa luận giúp cho người nghiên cứu Trung tâm người dùng tin Trung tâm hiểu thêm hoạt động Trung tâm, đặc biệt công tác TĐH 5.2 Đóng góp thực tế Khóa luận tài liệu để Trung tâm tham khảo việc hồn thiện cơng tác TĐH hoạt động thơng tin – thư viện quan là: công tác phục vụ bạn đọc, công tác bổ sung, cơng tác biên mục, cơng tác quản lý… Khóa luận tài liệu để quan thơng tin – thư viện khác tham khảo q trình triển khai cơng tác TĐH vào hoạt động quan mình, từ rút kinh nghiệm mà Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đạt khắc phục hạn chế giúp cho công tác TĐH đạt hiệu cao Phƣơng pháp nghiên cứu Trong trình thực hiện, đề tài sử dụng số phương pháp sau: - Phương pháp phân tích tài liệu - Phương pháp khảo sát - Phương pháp trao đổi chuyên gia Cấu trúc khóa luận Ngồi phần lời nói đầu, kết luận, bảng danh mục từ viết tắt, nội dung khóa luận bao gồm: Chương 1: Vai trò cơng tác tự động hóa Trung tâm Thơng tin Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Chương 2: Thực trạng áp dụng q trình tự động hóa Trung tâm Phạm Thị Sáu viện Khoa Thông tin- Thư Khóa luận tốt nghiệp Chương 3: Nhận xét kiến nghị nhằm nâng cao hiệu tự động hóa Trung tâm CHƢƠNG VAI TRÕ CỦA CÔNG TÁC TỰ ĐỘNG HĨA TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN – THƢ VIỆN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI 1.1 Vài nét Trung tâm Thông tin – Thƣ viện Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Trung tâm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trường trọng điểm đầu ngành hệ thống trường Sư phạm, trung tâm lớn đào tạo giáo viên cán nghiên cứu khoa học, nơi đào tạo nhiều nhân tài, nhiều nhà khoa học danh tiếng cho đất nước góp phần quan trọng nghiệp giáo dục nước Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đời vào ngày 11/10/1951 theo định Bộ Quốc gia giáo dục với hai phận Nghệ An Thanh Hóa Cùng với đời hình thành Thư viện trường với vốn tài liệu ban đầu đơn sơ thiếu thốn Tháng 02/1997, theo định Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sát nhập với Đại học Quốc gia Hà Nội Khi đó, Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường ĐHSPHN lại sát nhập với Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội theo định 66/TCCB Phạm Thị Sáu viện Khoa Thơng tin- Thư Khóa luận tốt nghiệp ngày 14/02/1997 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, nhờ hai Trung tâm có dịp hỗ trợ công tác tổ chức nghiệp vụ Đến tháng 12/1999, theo định số 201/1999/QĐ – TTg Thủ tướng Chính phủ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tách khỏi Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời hai Trung tâm tách hoạt động độc lập Gắn liền với 50 năm lịch sử phát triển nhà trường, từ thư viện truyền thống nghèo nàn sở vật chất vốn tài liệu, Trung tâm ngày đầu tư ngơi khang trang, đại gồm khu nhà tầng khép kín với 5000m2 sử dụng (khoảng 900 chỗ ngồi), sở vật chất tương đối đầy đủ, với hệ thống bàn ghế, hệ thống quạt, đèn điện điều hòa phù hợp với mục đích sử dụng Trung tâm có 04 máy chủ, 130 máy trạm, 04 máy khử từ, 02 máy in thẻ, 16 máy in, 12 đầu đọc mã vạch, 05 máy photo, 06 máy scannes, ngồi thư viện có hệ thống cổng từ, máy chống trộm chống cháy tự động Hàng năm, Trung tâm dành khoảng 50 triệu VNĐ cho việc bổ sung tài liệu Trung tâm phép thu nhận lưu chiểu xuất phẩm Đại học Sư phạm Hà Nội xuất bản, luận án, luận văn sau đại học đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu hội nghị hội thảo,…Ngồi ra, Trung tâm biếu tặng số lượng lớn tài liệu từ cá nhân cán trường, từ tổ chức Quỹ Châu Á, Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ Quốc gia, Viện Thông tin khoa học xã hội, Nhà xuất Văn học… 1.1.2 Cơ cấu tổ chức đội ngũ cán Trung tâm  Cơ cấu tổ chức: Ngay sau thành lập, Trung tâm khẩn trương hình thành kiện tồn máy tổ chức phù hợp với tình hình thực tế chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo trường quy định Trung tâm có cấu tổ chức hành chặt chẽ khoa học bao gồm: Ban Giám đốc, phận nghiệp vụ, phận phòng đọc, phận phòng mượn phận phòng tin học Phạm Thị Sáu viện Khoa Thơng tin- Thư Khóa luận tốt nghiệp - Ban Giám đốc Trung tâm bao gồm Giám đốc Phó giám đốc Giám đốc Trung tâm người đứng đầu Trung tâm chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội toàn hoạt động Trung tâm, người đại diện cao Trung tâm quan hệ với quan, tổ chức nước - Bộ phận nghiệp vụ gồm có 03 phòng chức năng: + Phòng làm thẻ: Làm thẻ cho độc giả sinh viên, học viên cán trường Nhận tiền đặt cọc mượn tài liệu toán thẻ hết hạn sử dụng cho độc giả + Phòng bổ sung: Thu thập bổ sung loại tài liệu phù hợp với nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy học tập độc giả Đại học Sư phạm Hà Nội, liên hệ với cá nhân, tổ chức ngồi nước cơng tác bổ sung, trao đổi nhận lưu chiểu Xử lý sơ bộ, phân loại, định từ khóa cho tài liệu bổ sung + Phòng biên mục: Nhập máy tài liệu bổ sung, xây dựng CSDL, tổ chức xây dựng bảo quản hệ thống mục lục tra cứu - Bộ phận phòng mượn: Gồm có phòng mượn giáo trình phòng mượn tài liệu tham khảo + Phòng mượn giáo trình cho độc giả mượn tài liệu phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu bản, mượn dạng tài liệu không cần đặt tiền + Phòng mượn tài liệu tham khảo phục vụ cho người dùng tin tài liệu mở rộng đề tài nghiên cứu đáp ứng nhu cầu cao bạn đọc Mượn dạng tài liệu người dùng tin cần phải đặt tiền - Bộ phận phòng đọc: Gồm có phòng đọc đóng phòng đọc mở Phòng đọc đóng phục vụ sách tham khảo, luận án tạp chí, phòng đọc mở phục vụ sách tham khảo, sách tra cứu báo – tạp chí - Phòng tin học : Quản trị hệ thống CSDL, phụ trách dịch vụ Internet truy cập từ xa vào mạng Lan Trung tâm, tổ chức việc sử dụng Phạm Thị Sáu viện Khoa Thơng tin- Thư Khóa luận tốt nghiệp  Tạp chí tiếng Nga: 10.100 (chiếm 40,32%)  Tạp chí tiếng Latinh: 2.800 (chiếm 11,2%) Những năm gần đây, nhờ áp dụng tin học hóa q trình tự động hóa hoạt động thông tin – thư viện, Trung tâm xây dựng nguồn lực thông tin điện tử dạng CSDL sở ứng dụng phần mềm Libol 5.5 Công ty tin học Tinh Vân cung cấp Hiện nay, Trung tâm xây dựng 65.232 biểu ghi Trong đó:  CSDL sách: 42.532 biểu ghi  CSDL trích: 13.098 biểu ghi  CSDL luận án: 7.683 biểu ghi  CSDL tạp chí: 819 biểu ghi  CSDL đề tài NCKH: 1.100 biểu ghi  Hiện nay, Trung tâm xây dựng số lượng nhỏ CSDL tồn văn có số CSDL online như: CSDL Tạp chí Khoa học Giáo dục Hoa Kì, CSDL Tạp chí vật lý quốc tế online… Với số lượng tài liệu phong phú đa dạng nay, Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường ĐHSPHN đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu tin bạn đọc, làm tăng hiệu công tác thông tin – thư viện Trung tâm 1.1.5 Đặc điểm người dùng tin Trung tâm Người dùng tin thành phần thiếu hoạt động quan thông tin – thư viện Người dùng tin nhu cầu thông tin họ sở để định hướng cho tồn hoạt động thơng tin – thư viện quan thông tin – thư viện Nghiên cứu kĩ đặc điểm người dùng tin, nắm vững nhu cầu thông tin, đáp ứng kịp thời đầy đủ xác nhu cầu thơng tin người dùng tin nhiệm vụ quan trọng quan thơng tin – thư viện nói chung trung tâm thông tin – thư viện trường đại học nói riêng Người dùng tin Trung tâm tồn thể cán cơng nhân viên, giảng viên, cán nghiên cứu khoa học, sinh viên thuộc hệ đào tạo toàn Phạm Thị Sáu viện 14 Khoa Thơng tin- Thư Khóa luận tốt nghiệp trường, học sinh khối phổ thơng chun, ngồi có người dùng tin quan ngồi sinh viên trường đại học khác Hiện nay, Trung tâm quản lý gần 10.800 thẻ bạn đọc có 8.793 thẻ sinh viên (chiếm 81,3%), 1.350 thẻ cao học (chiếm 12,4%), 355 thẻ cán (chiếm 3,3%) 346 thẻ học sinh khối phổ thông chuyên (chiếm 3,2%) Người dùng tin Trung tâm chia thành nhóm sau: - Nhóm 1: nhóm người dùng tin cán lãnh đạo, quản lý Đây người đóng vai trò quan trọng phát triển trường Họ vừa tham gia giảng dạy vừa làm công tác quản lí, họ người đề mục tiêu định hướng chiến lược phát triển trường Đội ngũ nghiên cứu tài liệu khoa học kỹ thuật, cơng nghệ, kinh tế - trị - xã hội, giáo dục đặc biệt ngành khoa học mũi nhọn Bởi vậy, Trung tâm trọng bổ sung loại tài liệu có tính với nội dung phù hợp với nhu cầu nhóm người dùng tin - Nhóm 2: nhóm người dùng tin cán nghiên cứu giảng dạy Đây người có trình độ đại học, có khả sử dụng ngoại ngữ cách thành thạo; họ tham gia trực tiếp vào trình đào tạo trường Vì đội ngũ người dùng tin có trình độ cao nên tài liệu họ cần thường tài liệu tra cứu, tài liệu tiếng nước ngồi vừa mang tính chun sâu vừa mang tính khoa học Người dùng tin giảng viên tham gia giảng dạy nên họ thường xuyên cập nhật kiến thức mới, công nghệ chuyên sâu liên quan trực tiếp tới lĩnh vực mà họ giảng dạy, nghiên cứu Tài liệu nhóm người dùng tin cần tài liệu có tính thời cập nhật khoa học, cơng nghệ Ngồi ra, họ cần tài liệu bổ trợ cho chuyên ngành cần giảng dạy - Nhóm 3: nhóm người dùng tin sinh viên học viên cao học Đây nhóm người dùng tin chiếm số lượng đơng đảo nhất, họ độc giả chủ yếu thường xuyên Trung tâm Họ đến thư viện với nhu cầu đọc giáo trình, tài liệu tham khảo, tra cứu tài liệu xung quanh lĩnh vực mà họ đào Phạm Thị Sáu viện 15 Khoa Thơng tin- Thư Khóa luận tốt nghiệp tạo Đối với người học viên cao học tài liệu họ cần mang tính chất chuyên ngành sâu, tạp chí chuyên ngành, sách tham khảo nước ngoài, luận án, luận văn Với sinh viên thư viện nơi để học tập, đọc tài liệu để phục vụ cho việc học tập giảng đường Bên cạnh đó, nhóm người dùng tin nhóm người có nhu cầu giải trí cao, cập nhật thông tin, kiến thức phổ thơng trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Với nguồn tài liệu phong phú, đa dạng, sở vật chất trang thiết bị đại Trung tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nhà trường giao Lượt bạn đọc đến với Trung tâm ngày tăng lên chứng minh sức hút thư viện lớn, làm thay đổi nhiều đến tác phong học tập tiếp thu tri thức người dùng tin Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tuy nhiên, mặt hoạt động hạn chế Trung tâm tồn làm Trung tâm chưa phát huy hết tiềm Vì vậy, việc nghiên cứu chuyển đổi từ thư viện thủ công sang mơ hình thư viện đại thơng qua q trình TĐH yêu cầu thiết Ban Giám đốc tồn thể cán cơng nhân viên Trung tâm 1.2 Vai trò cơng tác tự động hóa hoạt động thơng tin thƣ viện nói chung Trung tâm nói riêng  Khái niệm: Tự động hố hoạt động thơng tin - thư viện định nghĩa đơn giản việc ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trang thiết bị đại nhằm tăng cường chất lượng hiệu hoạt động thông tin - thư viện [6,16]  Nội dung tự động hóa hoạt động thơng tin – thư viện: Các hoạt động quan thông tin – thư viện TĐH bao gồm nội dung sau: - Công tác bổ sung phát triển vốn tài liệu - Công tác biên mục (bao gồm xử lý tài liệu hình thức nội dung) - Cơng tác quản lý kho tài liệu Phạm Thị Sáu viện 16 Khoa Thơng tin- Thư Khóa luận tốt nghiệp - Công tác quản lý người dùng tin - Tra cứu, đăng kí mượn tài liệu - Thống kê, báo cáo  Các yếu tố cấu thành tự động hóa thơng tin – thư viện  Hạ tầng phần cứng:  Hệ thống mạng  Hệ thống máy chủ máy trạm  Thiết bị an tồn thơng tin  Thiết bị ngoại vi…  Thiết bị chuyên dụng: cổng từ, dây từ, băng từ bảo vệ tài liệu, thiết bị nhiễm từ khử từ; hệ thống Camera quan sát, Scanner…  Hệ thống phần mềm, bao gồm: - Hệ điều hành hệ quản trị sở liệu: Phần mềm tảng phục vụ điều hành hoạt động hệ thống ứng dụng nghiệp vụ - Các phần mềm hệ thống, bảo mật phần mềm dịch vụ: Các phần mềm hỗ trợ để đảm bảo việc hoạt động tính an tồn toàn hệ thống; bao gồm: phần mềm lưu liệu, phần mềm bảo mật, dịch vụ mạng, tiện ích  Cơ sở liệu (CSDL): CSDL thư mục, CSDLdữ kiện, CSDL toàn văn  Vai trò tự động hóa Q trình áp dụng tự động hóa hoạt động quan thông tin – thư viện xu hướng tất yếu cần thiết Các quan thông tin – thư viện ví “chìa khóa” để mở tri thức cho nhân loại, kết nối thông, tin thức đến với người dùng tin Với chức quan trọng vậy, đòi hỏi quan thơng tin – thư viện hoạt động theo hướng mở, nghĩa phải nhanh nhạy tiếp thu thành tựu mới, đại nắm bắt xu hướng chung giới Quá trình áp dụng CNTT quan thông tin – thư viện tạo nên thành công không nhỏ minh chứng tự động Phạm Thị Sáu viện 17 Khoa Thơng tin- Thư Khóa luận tốt nghiệp hóa hoạt động thơng tin – thư viện xu hướng đắn phù hợp với phát triển thời đại Điều chứng minh rằng, vai trò tự động hóa hoạt động quan thông tin – thư viện đặc biệt quan trọng - TĐH hoạt động thông tin – thư viện nhằm giảm thiểu cường độ lao động, tăng suất lao động Nhờ q trình tự động hóa mà công việc nặng nhọc, đơn điệu mà trước thường cán thư viện làm thay thiết bị máy móc đại; cơng việc mang tính tổng hợp phân tích làm sơ máy tính phần mềm - TĐH giúp tiết kiệm thời gian, kinh phí: kho tàng, bảo quản, xử lý tài liệu, giảm giá thành sản phẩm dịch vụ cho quan thông tin – thư viện Tất công việc mà trước thư viện truyền thống phải lưu giữ cẩn thận, thời gian công việc trở nên đơn giản nhiều nhờ máy tính thiết bị bảo vệ đại - Tự động hóa tạo cho quan thơng tin – thư viện ngồi nước có hội liên kết chia sẻ nguồn lực thơng tin với nhau, đặc biệt nguồn thông tin số trao đổi trực tiếp mạng - Q trình tự động hóa tạo sản phẩm dịch vụ thơng tin đại có nội dung mang tính tổng hợp chất lượng - TĐH tạo nên gắn kết phối hợp cách đồng khâu hoạt động thư viện với việc sử dụng trang thiết bị máy móc q trình TĐH thống khâu tạo nên hiệu công tác thơng tin – thư viện - Ngồi ra, TĐH kích thích nhu cầu tin người dùng tin, tăng số lượng người dùng tin đến với thư viện - Các quan thông tin – thư viện tiến hành TĐH nhằm mở rộng “biên giới” cho Các quan thông tin – thư viện không bị hạn chế mặt địa lý thời gian Điều giúp tăng cường lực phục vụ, đáp ứng ngày hiệu nhu cầu bạn đọc xã hội mà thông tin không ngừng gia tăng Nhờ vậy, tạo môi trường nghiên cứu học tập Phạm Thị Sáu viện 18 Khoa Thơng tin- Thư Khóa luận tốt nghiệp đại, tăng cường khả cung cấp thơng tin nhanh chóng xác Mặt khác, tạo nhiều hội để bạn đọc lựa chọn tiếp cận đến sản phẩm dịch vụ thông tin co quan thông tin – thư viện CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỰ ĐỘNG HĨA TRONG HOẠT ĐỘNG THƠNG TIN – THƢ VIỆN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƢ VIỆN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI Phạm Thị Sáu viện 19 Khoa Thơng tin- Thư Khóa luận tốt nghiệp 2.1 Sơ lƣợc q trình ứng dụng cơng nghệ thơng tin hoạt động thông tin – thƣ viện Trung tâm Sự phát triển mạnh mẽ CNTT tác động đến mặt đời sống xã hội đặc biệt ngành Thông tin – Thư viện Nắm bắt xu phát triển xã hội, Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội áp dụng tin học vào hoạt động quan để cung cấp thơng tin tư liệu, khoa học, giáo dục, công nghệ…cho cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động thông tin – thư viện nhân tố quan trọng trình TĐH Trung tâm Quá trình ứng dụng CNTT Trung tâm chia làm ba giai đoạn sau:  Giai đoạn 1: Từ năm 1994 đến năm 2000 Trong năm đầu tin học hóa cơng tác thơng tin – thư viện, Trung tâm cung cấp 02 máy tính, sử dụng hệ quản trị CSDL văn CDS/ISIS để xây dựng vốn tài liệu cho thư viện Nhưng kinh phí hạn hẹp, trình độ tin học cán chưa có nên cơng tác tin học hóa chưa đạt kết khả quan Từ năm 1994 đến 1997, Trung tâm cử cán học nâng cao trình độ tin học việc sử dụng phần mềm CDS/ISIS việc ứng dụng chưa triển khai mạnh Đến năm 1997, Trung tâm sát nhập vào Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, việc ứng dụng tin học bắt đầu triển khai Nhờ đó, Trung tâm xây dựng số CSDL cho sách, tạp chí, trích tạp chí, luận án, thực biên mục hồi cố Tuy nhiên, Trung tâm chưa tận dụng , khai thác tối đa tính tiện ích phần mềm CDS/ISIS vào thực tế hoạt động quan Song bước khởi đầu thực quan trọng tiến trình hoạt động Trung tâm  Giai đoạn 2: Từ năm 2000 đến 2005 Đến năm 1999, Trung tâm tách khỏi Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội, trở thành Trung tâm hoạt động độc lập Phạm Thị Sáu viện 20 Khoa Thơng tin- Thư Khóa luận tốt nghiệp Để đáp ứng kịp với nhu cầu người dùng tin, Trung tâm nhanh chóng triển khai cơng tác tin học hóa hoạt động thông tin – thư viện Trong thời gian này, Trung tâm tiếp tục sử dụng phần mềm CDS/ISIS để thực dự án xây dựng CSDL hồi cố Trung tâm Với dự án này, Trung tâm xây dựng số CSDL sau:  CSDL sách: 20.500 biểu ghi  CSDL tạp chí: 819 biểu ghi  CSDL trích tạp chí: 10.021 biểu ghi  CSDL luận án: 3.762 biểu ghi Trung tâm tiếp tục cử cán bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tin học mời chuyên gia hướng dẫn sử dụng phần mềm Có thể nói, giai đoạn q trình áp dụng tin học hóa thu nhiều kết chưa thực cách đồng khâu, phần mềm CDS/ISIS nhiều hạn chế  Giai đoạn 3: Từ năm 2005 đến Thế giới có biến chuyển từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế thông tin với phát triển nhanh chóng CNTT kéo theo phát triển tài liệu điện tử, tài liệu số…Việc ứng dụng phần mềm CDS/ISIS Trung tâm khơng phù hợp với đòi hỏi thực tế, phần mềm tư liệu cho phép quản lý khai thác tài liệu quản trị tài liệu điện tử Do vậy, tháng 01/2005 Trung tâm chuyển sang sử dụng phần mềm Libol 5.5 Công ty tin học Tinh Vân Phần mềm đánh giá giải pháp thư viện điện tử đại phù hợp Việt Nam, quản trị tài liệu truyền thống tài liệu điện tử.Việc ứng dụng phần mềm Libol 5.5 tạo nên nhiều hiệu hoạt động Trung tâm tảng để TĐH khâu hoạt động Nhờ trình ứng dụng CNTT đặc biệt từ áp dụng phần mềm Libol 5.5, hầu hết khâu hoạt động Trung tâm tự động hóa Đồng thời, Trung tâm xây dựng hệ thống CSDL cho toàn tài liệu Trung Phạm Thị Sáu viện 21 Khoa Thông tin- Thư Khóa luận tốt nghiệp tâm bổ sung nhiều loại tài liệu điện tử vào nguồn tài nguyên thư viện để đáp ứng tốt cho nhu cầu bạn đọc ngày đa dạng phức tạp 2.2 Các trang thiết bị ứng dụng tự động hóa Trung tâm 2.2.1 Ứng dụng hạ tầng phần cứng  Hệ thống mạng bao gồm:  Mạng LAN: Mạng LAN Trung tâm hệ thống mạng LAN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Máy chủ đặt nhà hiệu trường, nối đường truyền tới Trung tâm, từ qua Switch cáp quang nối tới nhà khác như: nhà A4, A5, A10…và ký túc xá trường Qua Switch có đường nối tới Switch tổng Trung tâm Từ Switch tổng dẫn tới máy chủ đặt phòng 404 (phòng máy chủ), từ phòng máy chủ tỏa phòng khác tầng tới máy tính phòng khác thư viện tạo thành hệ thống mạng thống nhất, khoa học, chặt chẽ linh hoạt 04 máy chủ đảm bảo cho toàn hệ thống Trung tâm vận hành cách thuận lợi thông suốt Mạng LAN Trung tâm kết nối theo mơ hình phân đoạn (BUS) thông qua thiết bị chuyển mạch Switch, nhờ thiết bị đảm bảo cho hoạt động riêng lẻ cho tầng, phòng mà kết nối tạo thống toàn hệ thống toàn thư viện toàn hệ thống mạng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  Mạng Internet Mạng Internet Trung tâm hoạt động thông qua hệ thống mạng LAN Trung tâm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Mạng Internet nối với máy chủ đặt phòng hiệu Trường từ chuyển tới Trung tâm thông qua hệ thống mạng LAN Hiện nay, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sử dụng dịch vụ mạng Công ty VDC cung cấp Đây công ty lớn, phục vụ tương đối tốt có nhiều dịch vụ hấp dẫn, thường xuyên mở rộng thay đổi hoạt động cho phù hợp với phát Phạm Thị Sáu viện 22 Khoa Thơng tin- Thư Khóa luận tốt nghiệp triển khoa học cơng nghệ ngồi nước Hệ thống thiết bị kết nối đại, Card giao tiếp có chất lượng cao máy trạm có cấu hình cao giúp cho hệ thống mạng Internet Trung tâm truy cập cách nhanh chóng liên tục  Hệ thống máy chủ, máy trạm: Hiện nay, Trung tâm có 04 máy chủ đặt phòng 404 (tầng 4) 130 máy trạm nối mạng nhằm phục vụ cho cán làm việc bạn đọc tra cứu tài liệu Hệ thống máy tính bố trí sau: - Phòng Internet có: 70 máy - Phòng đa phương tiện: 12 máy - Dùng cho bạn đọc tra cứu phòng phục vụ bạn đọc: 20 máy - Dùng cho cán làm việc: 27 máy  Thiết bị ngoại vi:  Máy in: Trung tâm có 08 máy in HP 4200N, 04 máy in HP 1200PCL, 02 máy in thẻ, 02 máy in mã số, mã vạch Nhờ có máy in đặt phòng phục vụ nghiệp vụ việc in ấn giấy tờ, công văn, báo cáo, in nhãn biên mục…trở nên nhanh chóng dễ dàng Máy in mã vạch  Máy photocopy: gồm có 01 máy photo siêu tốc, 04 máy photo chất lượng cao đặt phòng phục vụ bạn đọc thuận tiện cho bạn đọc lưu tài liệu có nhu cầu  Ngồi ra, Trung tâm có 02 máy ép Plastic  Thiết bị an tồn thơng tin: Phạm Thị Sáu viện 23 Khoa Thơng tin- Thư Khóa luận tốt nghiệp Gồm có 10 lưu điện, 01 máy phát điện, 01 hệ thống máy báo trộm Laze, 01 máy chống trộm cảm ứng 2.2.2 Áp dụng thiết bị chuyên dùng cho quan thông tin – thư viện Hiện nay, Trung tâm sử dụng thiết bị chuyên dùng cho hoạt động thông tin – thư viện sau: - Hệ thống cổng từ: gồm 02 cổng đặt tầng phòng đọc tài liệu tham khảo (phòng 302) Trung tâm sử dụng cổng từ để kiểm soát tài liệu trung tâm, tránh tài liệu Ðây thiết bị điện từ trường an toàn tuyệt tài liệu lưu trữ dạng từ chẳng hạn băng cassette, băng video, đĩa mềm máy tính, sử dụng nhiều cho tài liệu dạng giấy - Hệ thống Camera quan sát: gồm 16 máy camera gắn phòng đọc tự chọn để kiểm soát người dùng tin - Thiết bị mã vạch: gồm 04 máy đọc khử từ, 12 máy đọc mã số mã vạch, giấy in chuyên dụng, 04 máy quét khổ A4 HP3770, 04 máy qt khổ A3Microtek - Ngồi ra, Trung tâm có 01 máy ảnh kỹ thuật số… 2.2.3 Phần mềm ứng dụng hoạt động thông tin – thư viện Từ năm 1994, Trung tâm sử dụng phần mềm CDS/ISIS miễn phí UNESCO Trung tâm thơng tin khoa học công nghệ quốc gia cài đặt Phần mềm CDS/ISIS có ưu điểm là: - Quản lý liệu có độ dài biến động - Có khả nhận biết trường lặp - Có thể nhận biết trường Tuy nhiên, thời gian sử dụng phần mềm bộc lộ hạn chế sau: - Trong phần mềm CDS/ISIS, hệ quản trị CSDL phần giao tiếp không tách biệt CDS/ISIS trở nên phức tạp để sử dụng tính Phạm Thị Sáu viện 24 Khoa Thơng tin- Thư Khóa luận tốt nghiệp hạn chế nên muốn sử dụng cần sử dụng kết hợp với hệ quản trị CSDL khác Access, Foxtro - Điều quan trọng phần mềm sử dụng dạng biên mục máy đọc CCF (Common Communication Format) UNESCO phát triển từ lâu khơng cập nhật Hiện nay, việc sử dụng dang biên mục máy đọc lỗi thời đời dạng biên mục đọc máy MARC mà đỉnh cao UNIMARC, MARC 21 Dạng CCF trao đổi liệu với hệ thống khác sử dụng dạng MARC - Hiện nay, nguồn thông tin tăng lên nhanh chóng, nhu cầu tin người dùng tin ngày đa dạng khiến cán thư viện phải thường xuyên thống kê số lượng sách đem phục vụ bạn đọc, số lượng bạn đọc sử dụng tài liệu thư viện tài liệu bạn đọc quan tâm nhiều năm…nhờ Trung tâm có điều chỉnh số lượng chủ đề để bổ sung cho phù hợp Trong đó, phần mềm CDS/ISIS khơng có chức thống kê, hạn chế khiến phần mềm trở nên lỗi thời khơng phù hợp với tình hình phát triển thực tế Trung tâm Từ tháng 01/2005, Trung tâm chuyển sang sử dụng phần mềm Libol 5.5 Công ty tin học Tinh Vân cung cấp Việc ứng dụng phần mềm Libol 5.5 giúp cho thư viện khơng kho tri thức riêng biệt mà trở thành cổng vào kho tàng tri thức nhân loại Thông qua phần mềm Libol 5.5 Thư viện trao đổi, liên kết, khai thác nguồn tài nguyên quan khác, đặc biệt nguồn tài nguyên điện tử Libol phần mềm thư viện điện tử thiết kế theo hai nguyên tắc chủ đạo chuẩn hóa dễ dàng tùy biến Về mặt cơng nghệ, tích hợp phân hệ nghiệp vụ giao diện thống khai thác CSDL chung, đồng thời liên kết với phần mềm khác bổ sung thêm tính năng, giao diện, cấu trúc liệu Về nghiệp vụ, Libol áp dụng chuẩn quốc tế ISBD, AACR2, ISO 2709… Tuy nhiên, cấu tạo theo nguồn mở nên cho phép quan thông tin – thư viện lựa chọn Phạm Thị Sáu viện 25 Khoa Thơng tin- Thư Khóa luận tốt nghiệp tính khổ mẫu phù hợp với quan Phần mềm Libol 5.5 Trung tâm lựa chọn phần mềm có nhiều tính ưu việt cần thiết sau: • Tin học hóa tiến trình cơng việc • Số hóa tài ngun • Cá nhân hóa hoạt động khai thác • Tồn cầu hóa kết nối liên thư viện • Đa dạng hóa dịch vụ • Chuẩn hóa nghiệp vụ Ngồi Libol có đầy đủ tính cần thiết để thư viện hội nhập với hệ thống thư viện quốc gia quốc tế: • Hỗ trợ chuẩn biên mục MARC 21, AACR2, ISBD • Hỗ trợ khung phân loại thông dụng DDC, BBK, UDC, PTB… • Nhập/xuất liệu theo chuẩn ISO 2709 • Liên kết với thư viện tài nguyên thông tin trực tuyến Internet qua giao thức Z39.50 • Tích hợp với thiết bị mã vạch, thẻ từ • Tích hợp với thiết bị mượn trả tự động • Hỗ trợ đa ngữ Unicode với liệu giao diện làm việc • Hỗ trợ bảng mã tiếng Việt TCVN 5712, VNI, TCVN 6909 • Công cụ xây dựng, quản lý khai thác kho tài nguyên số • Xuất sở liệu thư mục đĩa CD • Tìm kiếm biểu ghi thư mục tìm kiếm tồn văn với khả tùy biến cao • Bảo mật phân quyền chặt chẽ • Thống kê tra cứu đa dạng, chi tiết trực quan phục vụ nhóm đối tượng • Tương thích với mơ hình kho đóng kho mở • Vận hành hiệu CSDL lớn Phạm Thị Sáu viện 26 Khoa Thông tin- Thư Khóa luận tốt nghiệp • Khai thác trao đổi thơng tin qua web, thư viện điện tử • Hỗ trợ hệ thống thư viện nhiều kho, điểm lưu thông Phần mềm Libol 5.5 bao gồm 10 phân hệ Mỗi phân hệ có tính cụ thể sau:  Phân hệ bổ sung Phân hệ bao gồm quy trình ấn phẩm chặt chẽ xuyên suốt kể từ lúc phát sinh nhu cầu bổ sung, đặt mua, kiểm nhận, gán số đăng ký cá biệt, xếp giá, lưu kho đưa khai thác, sử dụng  Phân hệ biên mục Đây công cụ mạnh, thuận tiện mềm dẻo giúp biên mục loại tài liệu thư viện theo tiêu chuẩn biên mục quốc tế (tiêu chuẩn MARC); giúp trao đổi liệu biên mục với thư viện thông qua mạng Internet giúp xuất ấn phẩm thư mục phong phú đa dạng  Phân hệ tra cứu trực tuyến OPAC Là cổng thông tin chung cho đối tượng để khai thác tài nguyên dịch vụ thư viện theo cách riêng phù hợp với nhu cầu người dùng tin Phân hệ cầu nối để khai thác trao đổi thông tin người dùng tin với nhau, người dùng tin với thư viện người dùng tin với thư viện khác  Phân hệ ấn phẩm định kỳ Tự động hóa tối ưu hóa nghiệp vụ quản lý đặc thù cho loại ấn phẩm định kỳ (báo, tạp chí…) bổ sung, theo dõi, đăng ký, đóng tập khiếu nại  Phân hệ bạn đọc Quản lý thông tin cá nhân phân loại bạn đọc giúp thư viện áp dụng sách phù hợp với nhóm bạn đọc tiến hành xử lý nghiệp vụ theo lô theo cá nhân Ngồi ra, phân hệ cho phép tạo khuôn dạng thẻ đọc in thẻ Hiện nay, Trung tâm tiến hành in Phạm Thị Sáu viện 27 Khoa Thơng tin- Thư Khóa luận tốt nghiệp thẻ mã vạch thẻ nhựa thay thẻ giấy trước sử dụng qua phần mềm trung gian Rainbow  Phân hệ lưu thơng Tự động hóa thao tác thủ cơng lặp lặp lại q trình mượn trả tự động tính tốn, áp dụng sách lưu thơng thư viện thiết đặt Tồn chu trình mượn trả lưu trữ máy hệ thống phiếu mượn Tất bạn đọc mượn hạn máy tính tự động tính toán in phiếu phạt  Phân hệ mượn liên thư viện (ILL) Phân hệ cho phép quản lý giao dịch trao đổi tư liệu với thư viện khác theo chuẩn quốc tế vai trò thư viện cho mượn thư viện yêu cầu mượn Hiện phân hệ chưa thư viện sử dụng, hạn chế thư viện Việt Nam chưa có liên kết chặt chẽ thống thư viện Trong tương lai việc sử dụng phân hệ nâng cao hiệu Phạm Thị Sáu viện 28 Khoa Thông tin- Thư
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm Hiểu Công Tác Tự Động Hóa Tại Trung Tâm Thông Tin – Thƣ Viện Trƣờng Đại Học Sƣ Phạm Hà Nội, Tìm Hiểu Công Tác Tự Động Hóa Tại Trung Tâm Thông Tin – Thƣ Viện Trƣờng Đại Học Sƣ Phạm Hà Nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay