KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY TỪ THỰC TIỄN TỈNH HẢI DƯƠNG

90 32 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 17:44

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM VĂN TÂN KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY TỪ THỰC TIỄN TỈNH HẢI DƯƠNG Chuyên ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số : 60.38.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: HOÀNG THỊ MINH SƠN Hà Nội, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các số liệu trích dẫn luận văn dựa số liệu bảo đảm độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khác Tác giả Phạm Văn Tân MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN VỀ TỘI PHẠM MA TÚY CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 1.1 Khái niệm, nhiệm vụ, quyền hạn viện kiểm sát nhân dân công tác kiểm sát điều tra vụ án tội phạm ma túy 1.2 Nội dung hoạt động kiểm sát điều tra vụ án hình 11 1.3 Phân biệt thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra kiểm sát điều tra 30 1.4 Mối quan hệ phối hợp Viện kiểm sát Cơ quan điều tra hoạt động kiểm sát điều tra vụ án hình nói chung, vụ án ma túy nói riêng 31 1.5 Một số tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động kiểm sát điều tra vụ 32 Chương 2: THỰC TIỄN KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG 35 2.1 Khái quát tình hình đặc điểm tội phạm ma túy tỉnh Hải Dương 35 2.2 Thực trạng công tác kiểm sát điều tra vụ án tội phạm ma túy viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương 44 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN VỀ MA TÚY CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG 61 3.1 Dự báo tình hình tội phạm ma túy địa bàn tỉnh Hải Dương thời gian tới 61 3.2 Quan điểm đạo Đảng, Ngành kiểm sát nhân dân cơng tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy 62 3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác kiểm sát điều tra vụ án tội phạm ma túy viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương 64 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TRONG BÀI BLHS : Bộ luật Hình BLTTHS : Bộ luật Tố tụng Hình TTHS : Tố tụng Hình KSV : Kiểm sát viên VKSND : Viện kiểm sát Nhân dân VKSNDTC : Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao CQĐT : Cơ quan Điều tra THQCT : Thực hành quyền Công tố KSĐT : Kiểm sát Điều tra ĐTV : Điều tra viên THTT : Tiến hành Tố tụng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Bảng thống kê tội phạm ma túy từ năm 2012 đến năm 2016 địa bàn tỉnh Hải Dương Bảng 2.2 Thống kê nguồn tin báo, tố giác tội phạm ma túy Bảng 2.3 Bảng thống kê số tin báo tội phạm ma túy số tin bị khởi tố điều tra địa bàn tỉnh Hải Dương từ năm 2012 – 2016 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ Quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng, phối hợp kiểm sốt quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp VKSND với quan tư pháp khác công cụ hữu hiệu bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền người, giữ vững an ninh trị, tạo mơi trường ổn định cho phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế Trong năm vừa qua công tác KSĐT giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình nói chung, vụ án tội phạm ma túy VKSND tỉnh Hải Dương có nhiều tiến Trước tình hình tội phạm gia tăng nhiều lĩnh vực, toàn ngành Kiểm sát quán triệt Nghị quết số 08-NQ/TW Bộ Chính trị, cơng tác KSĐT giai đoạn khởi tố, điều tra có chuyển biến mạnh mẽ tích cực VKSND tích cực triển khai biện pháp quản lý xử lý tố giác, tin báo tội phạm Do có phối hợp chặt chẽ với Cơ quan CSĐT - Công an (gọi tắt CQĐT) tỉnh Hải Dương nâng cao trách nhiệm khâu công tác KSĐT, tăng cường kiểm sát việc khởi tố kiểm sát hoạt động tố tụng CQĐT, tăng cường quản lý chặt chẽ vụ án đình điều tra, kiểm sát việc khởi tố kiểm sát trình điều tra vụ án Chú trọng cử KSV tham gia khám nghiệm trường, chủ động đề yêu cầu điều tra, đảm bảo hoạt động điều tra tuân thủ quy định pháp luật VKS nâng cao trách nhiệm kiểm sát việc áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn CQĐT, có nhiều biện pháp quản lý, theo dõi chặt chẽ trường hợp hạn tạm giam giai đoạn tố tụng để kịp thời kiến nghị, yêu cầu khắc phục Đồng thời VKS thực công tác KSĐT từ đầu, vụ án trọng điểm, phức tạp ma túy Do đó, việc khởi tố điều tra, truy tố vụ án tội phạm ma túy nhìn chung đảm bảo chất lượng, đảm bảo thời hạn tố tụng, truy tố tội phạm người phạm tội có pháp luật Cơng tác phòng ngừa tội phạm VKSND bước trọng Mặc dù, có nhiều cố gắng hoạt động kiểm sát HĐTP giai đoạn điều tra vụ án hình nói chung, vụ án tội phạm ma túy nói riêng Tuy vậy, bộc lộ nhiều thiếu sót, tồn cần khắc phục, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy là: lĩnh vực kiểm sát việc khởi tố để xảy trường hợp khởi tố thiếu dẫn đến phải đình KSV phân cơng KSĐT vụ án chưa kịp thời KSĐT vụ án từ đầu, chưa đề yêu cầu điều tra vụ án Đề yêu cầu điều tra chưa đảm bảo chất lượng, có nội dung khơng cần thiết, có nội dung ĐTV khơng thể thực được, dẫn đến tình trạng thời hạn giải vụ án kéo dài, phải gia hạn thời hạn điều tra vụ án, có vụ án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung quan THTT Trong quan hệ với CQĐT tình trạng ngại va chạm, xi chiều Công tác đạo giải án lãnh đạo VKS nhiều chưa thống nhất, chưa thường xuyên, chưa kịp thời Việc đạo hướng dẫn liên ngành tố tụng Trung ương VKS cấp chưa kịp thời, để kéo dài làm ảnh hưởng đến thời hạn kết giải vụ án Trước thay đổi kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, đòi hỏi ngày cao xã hội việc cải cách tư pháp để đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng Việc nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác KSĐT tội phạm ma túy năm gần (2012 đến 2016); làm rõ kết đạt được, tồn tại, hạn chế nguyên nhân kết đạt được, nguyên nhân thiếu sót, tồn làm sở cho việc đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công tác KSĐT tội phạm ma túy VKSND tỉnh Hải Dương cần thiết Với lý nói trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Kiểm sát điều tra tội phạm ma túy từ thực tiễn tỉnh Hải Dương" làm luận văn Thạc sĩ Luật học đáp ứng yêu cầu cấp thiết Tình hình nghiên cứu đề tài Tình hình tội phạm ma túy địa bàn nước nói chung, tỉnh Hải Dương nói riêng ngày gia tăng diễn biến phức tạp tính chất, mức độ cường độ thực tội phạm thu hút quan tâm nhiều nhà nghiên cứu khoa học đạo thực tiễn ngành KSND Liên quan đến nội dung đề tài luận văn có số cơng trình nghiên cứu, như: - "Hoạt động đánh giá chứng Viện Kiểm sát nhân dân vụ án ma túy" Hoàng Minh Thành - "Hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra Viện Kiểm sát nhân dân điều tra vụ án ma túy" Nguyễn Thị Mai Nga - "Áp dụng pháp luật thực hành quyền công tố Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giai đoạn điều tra vụ án ma túy có bị can người nước ngồi" Lê Chí Dũng - "Thực trạng tội phạm, tệ nạn ma túy Việt Nam, nguyên nhân kiến nghị phòng ngừa" Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - "Công tác thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án ma túy" Trường Đại học Kiểm sát - "Hội nghị tổng hợp khó khăn, vướng mắc việc giải án ma túy" Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - "Kinh nghiệm thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra vụ án ma túy" Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - "Giáo trình lý luận chung Nhà nước pháp luật" Trường Đại học Luật Hà Nội - "Tập giảng lớp bồi dưỡng kiến thức thực hành quyền công tố kiểm sát hình dùng cho Kiểm sát viên, Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện" Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát - "Sổ tay Kiểm sát viên hình sự" Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - "Kỹ thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng hình sự" Đại học Quốc gia Hà Nội - Chuyên đề tổng kết nghiệp vụ kiểm sát: “Nâng cao chất lượng THQCT, KSĐT kiểm sát xét xử vụ án hình nhằm hạn chế tình trạng trả hồ sơ để điều tra bổ sung quan tiến hành tố tụng” Vụ THQCT KSĐT án ma túy năm 2008; Các cơng trình nghiên cứu nêu tiếp cận giải nhiều vấn đề, giai đoạn khác tố tụng hình việc giải vụ án ma túy Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu, khảo sát KSĐT tội phạm ma túy từ thực tiễn tỉnh Hải Dương Đề tài luận văn cơng trình nghiên cứu vấn đề Các cơng trình nghiên cứu thực nêu nguồn tư liệu để học viên tham khảo trình thực đề tài 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn để nâng cao chất lượng KSĐT vụ án hình tội phạm ma túy VKSND tỉnh Hải Dương nay, góp phần nâng cao hiệu đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp giai đoạn 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích Luận văn có nhiệm vụ sau đây: - Tổng hợp, phân tích vấn đề lý luận công tác KSĐT tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng; - Khảo sát, tổng hợp, phân tích đánh giá thực trạng công tác KSĐT tội phạm ma túy VKSND tỉnh Hải Dương, với thời điểm năm (từ….) Từ đó, đánh giá kết đạt được; rút tồn tại, thiếu sót, nguyên nhân tồn tại, thiếu sót; - Tổng hợp Quan điểm đạo Đảng, ngành KSND số nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp thời gian tới (trong có công tác Kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động điều tra tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng); đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công tác KSĐT vụ án tội phạm ma túy thời gian tới; đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện số quy định pháp luật Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng công tác KSĐT vụ án tội ma túy VKSND tỉnh Hải Dương 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Là sở lý luận thực tiễn công tác KSĐT vụ án tội phạm ma túy từ năm 2012 đến năm 2016 VKSND tỉnh Hải Dương Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Để đạt mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu, luận văn dựa quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng, Nhà nước ta, ngành KSND đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy nói riêng Kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu cụ thể, như: Phương pháp khảo sát, phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê … kết hợp phương pháp nghiên cứu, phương pháp phân tích xem phương pháp chủ đạo Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Ở mức độ định, kết nghiên cứu luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng KSĐT vụ án tội phạm ma túy Bên cạnh đó, luận văn dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu giảng dạy chuyên ngành công tác kiểm sát sở đào tạo, dùng làm tài liệu biên soạn tập giảng, chuyên đề giảng dạy khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát khóa tập huấn chuyên sâu ngành kiểm sát Ngoài kết nghiên cứu luận văn sử dụng để xây dựng kỹ nghề nghiệp, thao tác nghiệp vụ quan hệ KSV với ĐTV KSĐT vụ án hình nói chung, vụ án tội phạm ma túy giai đoạn cải cách tư pháp Cơ cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung kết nghiên cứu kết cấu thành chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận công tác kiểm sát điều tra vụ án tội phạm ma túy Viện kiểm sát nhân dân Chương 2: Thực trạng công tác kiểm sát điều tra vụ án tội phạm ma túy Viện kiểm sát nhân dân địa bàn tỉnh Hải Dương Chương 3: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát điều tra vụ án tội phạm ma túy Viện kiểm sát nhân dân địa bàn tỉnh Hải Dương lý, mẫu định phải theo thể thức quy định Quyết định số 07 ngày 02/01/2008 Viện trưởng VKSNDTC Nội dung văn phải rõ ràng, xác, nêu rõ trường hợp cụ thể, chủ thể áp dụng; điều luật cần viện dẫn, ngày, tháng, năm văn người có thẩm quyền ký văn 3.3.4 Tăng cường thực tốt mối quan hệ VKS huyện, thành phố thuộc tỉnh, Phòng THQCT KSĐT án ma túy VKS tỉnh với CQĐT công an huyện, Công an tỉnh điều tra, truy tố vụ án ma túy Tăng cường quan hệ phối hợp VKS với CQĐT đấu tranh phòng, chống tội phạm yêu cầu tất yếu Hoạt động tố tụng giải án hình hoạt động phức tạp pháp luật quy định cụ thể hệ thống quan khác thực hiện, là: CQĐT, VKS Tòa án Mỗi quan pháp luật quy định thực chức năng, nhiệm vụ định, có tính độc lập tương đối Vì vậy, để đảm bảo hiệu hoạt động pháp luật KSĐT giai đoạn điều tra VKSND phải nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật CQĐT Hoạt động phối hợp liên ngành phải thực từ có tố giác, tin báo tội phạm đến vụ việc giải cách triệt để theo quy định pháp luật, tránh để tình trạng lọt người, lọt tội làm oan người vô tội Việc thực tốt mối quan hệ yếu tố quan trọng định thành cơng đấu tranh phòng, chống tội phạm, có tội phạm ma túy bảo đảm việc thực nhiệm vụ qui định Điều BLHS, Điều BLTTHS Do tính chất phức tạp mối quan hệ CQĐT VKS, kết hợp với việc ban hành văn hướng dẫn thực luật liên ngành chưa kịp thời đầy đủ, nên hoạt động thực tiễn, mối quan hệ CQĐT VKS nhiều tùy tiện, nể nang chưa thống Nhiều hoạt động KSĐT VKS chưa thể văn mà trao đổi qua miệng với CQĐT Từ thực tiễn cho thấy, quan THTT nhận thức thống thực nghiêm chỉnh BLTTHS, phối hợp chặt chẽ với nâng cao hiệu đấu tranh phòng, chống tội phạm hình nói chung, tội phạm xâm phạm ma túy nói riêng Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ CQĐT, VKS việc tham gia hoạt động kiểm sát từ khởi tố vụ án đem lại hiệu cao việc khám phá giải nhanh vụ án 71 Việc trì thực tốt mối quan hệ phối hợp hai quan điều tra, truy tố vụ án ma túy phải người THTT nhận thức rõ trách nhiệm nên phải nghiêm túc thực Mối quan hệ phải quán triệt đồng thời hai quan phải tiến hành đồng suốt trình thực hoạt động điều tra, truy tố tội phạm Ngược lại, phối hợp thiếu chặt chẽ tất yếu dẫn đến hậu việc giải xử lý tội phạm hiệu quả, ảnh hưởng trực tiếp đến đấu tranh phòng, chống tội phạm, có tội phạm ma túy dẫn đến tình trạng để xảy oan, sai bỏ lọt tội phạm, làm giảm lòng tin nhân dân quan pháp luật 3.3.5 Đổi công tác quản lý, đạo, điều hành công tác KSĐT vụ án ma túy VKSND tỉnh cần xây dựng hệ thống tiêu chí để đánh giá chất lượng, hiệu kiểm sát HĐTP, có cơng tác KSĐT theo phương châm không số lượng vụ án giải nhiều hay mà điều quan trọng KSV, khâu, cấp kiểm sát làm làm để tác động quan tiến hành tố tụng (CQĐT Tòa án) tích cực phát xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội Từng bước loại trừ có hiệu vi phạm pháp luật quan Mặt khác, cán bộ, KSV phải tự tìm nguyên nhân tồn tại, yếu đề biện pháp khắc phục có hiệu Cán quản lý phải KSV giỏi chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời phải người có khả đạo, điều hành hoạt động đơn vị Viện trưởng, Phó viện trưởng, Trưởng phòng KSĐT án ma túy phải nắm tổng số vụ án KSĐT tiến độ điều tra vụ án theo thời hạn luật định để có biện pháp đạo, giám sát đơn đốc, khơng để xảy tình trạng bỏ lọt án, án, tình trạng điều tra vụ án bị kéo dài… Thực tiễn cho thấy, việc quản lý, đạo, có ý nghĩa quan trọng việc thúc đẩy hiệu cơng tác KSĐT vụ án hình nói chung, vụ án ma túy nói riêng Do vậy, công tác quản lý, đạo hoạt động phải quan tâm thường xuyên tăng cường Yêu cầu đặt công tác quản lý, đạo, điều hành phải sát cán bộ, KSV, nắm hoạt động khâu công tác phụ trách người quyền để lãnh đạo, đạo hướng dẫn thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc uốn nắn thiếu sót q trình thực nhiệm vụ Trong đó, số tiêu chí phải nắm theo 72 danh sách để kịp thời áp dụng biện pháp công tác kiểm sát theo luật định như: trường hợp tạm giữ, tạm giam khơng có cứ, q hạn trường hợp giam, giữ khơng có lệnh; vụ án, bị can VKS khởi tố yêu cầu điều tra, trả khơng phạm tội, trường hợp CQĐT, tạm đình điều tra đình điều tra Một biện pháp quan trọng công tác lãnh đạo, đạo mà người lãnh đạo phải thực tốt việc kiểm tra người quyền; thông qua công tác kiểm tra để phát thiếu sót, sai phạm q trình thực nhiệm vụ, từ uốn nắm kịp thời khắc phục sai phạm rút kinh nghiệm chung khâu công tác Bằng việc ban hành thông báo văn toàn thể cán bộ, KSV đơn vị học tập rút kinh nghiệm để làm sở thực Để thực tốt công tác KSĐT vụ án hình nói chung, vụ án ma túy nói riêng VKSND tỉnh cơng tác quản lý, đạo, điều hành nên đưa số tiêu bắt buộc để đánh giá thi đua tập thể, cá nhân đơn vị Tăng cường kiểm sát việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, KSV đề xuất với lãnh đạo đơn vị việc định Viện trưởng định theo thẩm quyền Tất vụ án thụ lý, cán bộ, KSV KSĐT phải nắm tiến độ điều tra, kịp thời đề yêu cầu điều tra văn bản, có chất lượng, yêu cầu điều tra phải lưu hồ sơ vụ án Đối với vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung án đình Lãnh đạo Viện đưa rút kinh nghiệm giao ban lãnh đạo họp đơn vị để rút kinh nghiệm Về công tác sơ kết, tổng kết nghiệp vụ: hàng năm công tác KSĐT vụ án hình nói chung vụ án ma túy nói riêng cần nghiên cứu tổ chức sơ kết, tổng kết đúc rút kinh nghiệm, tập trung vấn đề có khó khăn, vướng mắc thực tiễn để bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức lực nghiệp vụ cho cán bộ, KSV Cấp ủy, quyền cấp đạo ban, ngành, đồn thể tỉnh Hải Dương triển khai thực nghiêm túc, có hiệu Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 Ban Bí thư tiếp tục thực Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 Bộ Chính trị; Nghị số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 Chính phủ tăng cường đạo cơng tác phòng, chống, kiểm sốt cai nghiện ma túy tình hình mới; đồng thời, tăng cường vai trò lãnh đạo cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quản lý, điều hành quyền cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm ban, ngành, đoàn thể lực lượng nòng 73 cốt, chuyên trách nhằm huy động sức mạnh hệ thống trị tồn dân cơng tác phòng, chống ma túy Tập trung lực lượng, triển khai đồng giải pháp toàn tỉnh Hải Dương nhằm kiềm chế gia tăng người nghiện, tội phạm ma túy; nâng cao hiệu phòng ngừa, đấu tranh triệt phá đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy với số đối tượng đưa ma túy vào địa bàn tiêu thụ; giải tình hình phức tạp ma túy tuyến, địa bàn trọng điểm; ngăn chặn gia tăng tiến tới xóa bỏ tệ nạn ma túy xã, phường, thị trấn; tạo chuyển biến tích cự cơng tác phòng, chống ma túy địa phương tồn tỉnh Hải Dương Cơng tác phòng, chống ma túy cần lồng ghép với việc thực nhiệm vụ giải pháp phòng, chống tội phạm nói chung chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác địa bàn nhằm phát huy tối đa sử dụng có hiệu nguồn lực cho cơng tác 3.3.6 Hồn thiện chế giám sát quan dân cử nhân dân hoạt động KSĐT VKS giai đoạn điều tra vụ án ma túy Đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, để bảo đảm hoạt động giám sát có chất lượng hiệu quả, cần sớm hoàn thiện chế giám sát quan dân cử theo hướng sau đây: Đổi nâng cao chất lượng chất vấn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp; Thông qua chất vấn trả lời chất vấn, hạn chế, tồn hoạt động điều tra, truy tố công khai đến tầng lớp nhân dân Sức ép từ phía dư luận xã hội sai phạm, tồn hoạt động điều tra, truy tố buộc quan THTT phải đổi chế, sách phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công tác Tuy nhiên, thực tế năm qua, hoạt động chất vấn nhiều bất cập Một mặt, hoạt động quan dân cử mang nặng tính hình thức; mặt khác, chất lượng đại biểu dân cử nhìn chung thấp khơng đồng Đa số đại biểu có kiến thức, có lực đại biểu hoạt động kiêm nhiệm, đại biểu không kiêm nhiệm phần lớn đại biểu theo cấu thành phần xã hội, cấu vùng miền Trong điều kiện đó, khơng phải vị đại biểu dân cử thực đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn mình, việc chất vấn hoạt động điều tra, truy tố Để đổi mới, nâng cao chất lượng chất vấn nói riêng, chất lượng giám sát nói chung, 74 trước hết phải đổi phương thức hoạt động HĐND cấp theo hướng tăng cường đại biểu hoạt động chuyên trách; nâng cao chất lượng đại biểu, theo đại biểu theo cấu thành phần xã hội phải đạt tiêu chuẩn trình độ học vấn trình độ chun mơn nghiệp vụ định ứng cử làm đại biểu dân cử Có chế, sách hợp lý để phát huy vai trò giám sát cá nhân đại biểu Quốc hội đại biểu HĐND hoạt động ngành KSND quan tư pháp khác Cần phân cơng đại biểu có chun mơn lĩnh vực pháp luật trực tiếp phụ trách việc giám sát hoạt động ngành Kiểm sát quan tư pháp khác Gắn trách nhiệm đại biểu với kết công tác quan tư pháp theo hướng, đại biểu phân công giám sát phải chịu phần trách nhiệm sai phạm, tồn hoạt động quan tư pháp Mặt khác, cần tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ nhân dân hoạt động VKSND Đặc biệt vai trò Mặt trận Tổ quốc thành viên Mặt trận Muốn vậy, phải mở rộng hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến nâng cao nhận thức pháp luật cho tầng lớp nhân dân, để họ tham gia tích cực, có hiệu vào cơng đấu tranh phòng, chống tội phạm kiểm tra, giám sát hoạt động việc giải án hình ngành tố tụng 3.3.7 Tăng cường sở vật chất, phương tiện làm việc cho CQĐT, VKS; đồng thời có chế độ ưu đãi ĐTV, KSV, đặc biệt người làm công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy Thực Luật phòng chống ma túy chủ trương cải cách tư pháp, năm qua, Đảng Nhà nước quan tâm đầu tư sở vật chất, trang thiết bị làm việc thực nhiều chế độ, sách cán quan tư pháp, đặc biệt người làm công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy Tuy nhiên, so với yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm mối tương quan mức sống với ngành kinh tế khác, điều kiện sở vật chất, trang thiết bị phương tiện làm việc CQĐT VKS thiếu thốn, nghèo nàn lạc hậu Nghị số 08-NQ/TW ngày 2/1/2002 Bộ trị nhận định: "Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc quan tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cấp huyện, nhiều nơi trụ sở chật chội, phương tiện làm việc vừa thiếu lại vừa lạc hậu…" 75 Để bảo đảm việc phát khởi tố điều tra, truy tố tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng đạt hiệu cao, thời gian tới, Đảng Nhà nước cần quan tâm đầu tư sở vật chất hồn thiện chế độ, sách ĐTV, KSV theo hướng sau: Ưu tiên đầu tư trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác điều tra, truy tố vụ án ma túy Phấn đấu thời gian sớm nhất, 100% CQĐT VKS cấp tỉnh, thành phố tương đương nối mạng máy tính cục nối mạng với CQĐT Trung ương VKSNDTC Đồng thời, trang bị phương tiện động nhanh với trang thiết bị đại, máy ghi âm, ghi hình dụng cụ bảo hộ phục vụ hoạt động nghiệp vụ có tính độc hại cao khám nghiệm trường, thực nghiệm điều tra, phải thực nghiệm điều tra, dựng lại trường… đặc biệt ưu tiên cho lực lượng CSĐT tội phạm ma túy phương tiện thông tin đại, máy định vị điện thoại di động đối tượng mua bán ma túy, tạo điều kiện cho họ nhanh chóng phát vị trí hoạt động đối tượng để có kế hoạch biện pháp vây bắt kịp thời hiệu Ưu tiên việc in ấn, cấp phát văn pháp luật, tài liệu, sách báo có liên quan đến lĩnh vực pháp luật ma túy cho ĐTV, KSV để họ nghiên cứu học tập áp dụng vào giải vụ việc cụ thể Đấu tranh chống tội phạm ma túy cơng việc khó khăn, vất vả, liệt dễ bị đối tượng mua chuộc, ĐTV KSV khơng có khoản thu nhập khác ngồi lương Vì cần có chế độ lương, phụ cấp đãi ngộ thỏa đáng ĐTV, KSV ngành Công an, Kiểm sát làm công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy, để họ có điều kiện ổn định sống, n tâm cơng tác, không bị dao động, sa ngã trước tác động, cám dỗ, mua chuộc trình thực nhiệm vụ giao điều kiện đặc thù việc đấu tranh chống tội phạm ma túy ngày cam go, khốc liệt 3.3.8 Tăng cường công tác tổng kết chuyên đề, tổ chức tập huấn có hiệu văn quy phạm pháp luật công tác chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến vụ án ma túy Công tác quán triệt, tập huấn Bộ luật, luật văn luật có ý nghĩa thiết thực hoạt động thực chức năng, nhiệm vụ VKSND Tuy nhiên việc quán triệt, tập huấn đạt số nội dung luật văn luật Về phạm vi, đối tượng truyền đạt hạn chế, tập trung vào đội ngũ cán lãnh đạo Cán bộ, KSV làm cơng tác nghiệp vụ tập huấn mà phải tự nghiên cứu, tìm hiểu Điều đó, dẫn đến tình trạng nhận thức nhiều lúc khơng đầy đủ, thiếu 76 xác, khơng thống Để khắc phục tình trạng này, nhằm nâng cao chất lượng hiệu công tác tập huấn thời gian tới cần phải đổi quy trình, cách thức tổ chức việc tập huấn luật văn luật Nội dung chương trình tập huấn phải theo chuyên đề, phải giao cho Phòng nghiệp vụ chuẩn bị nội dung, trước chuẩn bị thành chuyên đề thức, chuyên đề phải tổng kết từ thực tiễn cơng tác KSĐT án hình nói chung, án ma túy nói riêng Nội dung tập huấn phải lãnh đạo VKSND tỉnh duyệt thông qua trước trình bày thức hội nghị tập huấn Đối tượng tập huấn không lãnh đạo VKS cấp, mà cần phải quan tâm đến đối tượng KSV làm công tác KSĐT vụ án hình nói chung, án ma túy nói riêng, đội ngũ cán tác nghiệp trực tiếp Đặc biệt là, KSV làm cơng tác hình liên quan đến tội phạm ma túy Đi đơi với việc đổi quy trình, thức tập huấn luật, văn luật, cần phải tăng cường tiến hành tổ chức tổng kết chuyên đề, chuyên đề liên quan đến tội ma túy Cơng việc này, Phòng KSĐT án ma túy phải chủ động xây dựng kế hoạch hàng năm đề xuất, chuyên đề tập huấn phải ghi Kế hoạch công tác hàng năm Viện trưởng VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND tỉnh giao cho Phòng KSĐT án ma túy chủ trì thực Khi tổng kết rút kinh nghiệm thành công, chuyên đề phải dùng làm tài liệu tập huấn, hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm rộng rãi đến tất đối tượng toàn ngành Kiểm sát tỉnh Hải Dương để học tập, vận dụng thực việc giải vụ án ma túy Kết luận chương Trong giai đoạn nay, công tác thực chức nhiệm vụ ngành kiểm sát đứng trước thử thách lớn với nhiều khó khăn yêu cầu ngày cao Trên sở phân tích vướng mắc cơng tác thực hành quyền KSĐT phương diện lý luận thực tiễn tác giả đưa số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế công tác Những giải pháp mang tính chất định hướng để bước tháo gỡ khắc phục khó khăn, vướng mắc từ đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp Đảng Nhà nước đặt cho ngành Kiểm sát 77 KẾT LUẬN Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy yêu cầu thiết công phòng chống tội phạm nói chung Trong năm vừa qua, tình hình tội phạm ma túy phạm vi nước nói chung, địa bàn tỉnh Hải Dương nói riêng phát triển với tốc độ nhanh, tính chất phức tạp ngày gia tăng, đòi hỏi quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị phải tập trung lực lượng để đấu tranh nhằm ngăn chặn, tiến tới loại trừ hiểm họa Trên sở đánh giá cách tồn diện tình hình tội phạm ma túy kết công tác KSĐT vụ án tội phạm ma túy từ thực tiễn tỉnh Hải Dương, luận văn: Chương luận văn, tác giả tập trung tổng hợp, phân tích vấn đề lý luận cơng tác KSĐT tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng Đó là: lập luận, phân tích khái niệm KSĐT, nhiệm vụ, quyền hạn VKSND cơng tác KSĐT vụ án hình nói chung, vụ án ma túy nói riêng; phân tích nội dung cơng tác KSĐT Tác giả luận văn tập trung phân tích mối quan hệ phối hợp VKS CQĐT hoạt động KSĐT vụ án hình nói chung, vụ án tội phạm ma túy nói riêng Đồng thời đưa số tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động KSĐT vụ án hình nói chung, vụ án tội phạm ma túy Chương 2, tác giả luận văn tập trung phân tích điều kiện, tự nhiên tỉnh Hải Dương liên quan đến tình hình tội phạm ma túy, khái quát tình hình, đặc điểm tội phạm ma túy địa bàn tỉnh Hải Dương; vai trò VKSDN cơng tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy; đánh giá tổ chức, máy VKSND tỉnh Hải Dương công tác KSĐT vụ án tội phạm ma túy Bằng số liệu cụ thể với thời điểm 05 năm (từ 2012 đến 2016), tác giả tập trung phân tích, đánh giá kết đạt công tác KSĐT loại án tội phạm ma túy VKS hai cấp tỉnh Hải Dương (trên sở khâu cơng tác nghiệp vụ) Qua tác giả luận văn rút tồn tại, thiếu sót công tác KSĐT loại án tội phạm ma túy, sở rút nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan để làm sở cho việc đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao, chất lượng hiệu công tác KSĐT vụ án tội phạm ma túy thời gian tới địa bàn tỉnh Hải Dương thời gian tới 78 Chương tác giả luận văn đưa dự báo tình hình tội phạm ma túy địa bàn tỉnh Hải Dương thời gian tới; sở Chỉ thị, Nghị Đảng, Nhà nước luận văn tổng hợp quan điểm, định hướng công tác KSĐT vụ án hình nói chung, vụ án ma túy nói riêng đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy giai đoạn giai đoạn Từ tồn thiếu sót, nguyên nhân tồn tại, thiếu sót công tác KSĐT VKS hai cấp tỉnh Hải Dương vụ án tội phạm ma túy đánh giá Chương 2, tác giả luận văn đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng, hiệu công tác KSĐT VKSND tỉnh Hải Dương loại tội phạm ma túy Những kết đạt luận văn thể nỗ lực, cố gắng tác giả; giúp đỡ nhiệt tình có trách nhiệm thầy, cô, nhà khoa học, đồng nghiệp ngành Kiểm sát Đặc biệt thầy giáo hướng dẫn khoa học luận văn Tuy nhiên, điều kiện khả nghiên cứu tác giả, luận văn không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót định Tác giả luận văn mong đóng góp ý kiến chân thành nhà khoa học đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện hơn/ 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Thanh Biểu (2001), Công tác kiểm sát điều tra ma túy, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Bộ Công an (2006), Từ điển Luật học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Bộ Tư pháp, Viện Khoa học Pháp lý (1999), Từ điển Luật học, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội Lê Cảm (2001), Những vấn đề lý luận chế định quyền công tố, Báo cáo Hội nghị khoa học, Ủy ban pháp luật Quốc hội, Thành phố Hồ Chí Minh Lê Cảm, Nguyễn Ngọc Chí (Đồng chủ biên) (2001), Cải cách tư pháp Việt Nam giai đoạn nhà nước pháp quyền, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Khổng Hà Trần Minh Hưởng (2000), Tìm hiểu Luật tố tụng hình sự, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội Bùi Mạnh Cường (2006), Áp dụng pháp luật giai đoạn điều tra, truy tố vụ án ma túy Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội Lê Chí Dũng (2013), Áp dụng pháp luật thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra vụ án ma túy có bị can người nước ngồi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 10 Nguyễn Văn Dư (2007), Nâng cao hiệu hoạt động phòng ngừa tội phạm ma túy địa bàn tỉnh Bắc Giang, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 13 Đỗ Văn Đương (2006), "Cơ quan thực hành quyền công tố cải cách tư pháp n80 ước ta nay", Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 14 Nguyễn Đình Khu (2015), "Thực trạng giải pháp ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp qua tuyến biên giới", Tạp chí Cơng an nhân dân 15 Vũ Văn Mộc (Chủ biên) (2006), Cơ sở lý luận thực tiễn thu thập, đánh giá chứng giai đoạn điều tra vụ án hình sự, Đề tài cấp Bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Hà Nội 16 Nguyễn Thị Mai Nga (2006), Nâng cao hiệu quan hệ phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân quan Cảnh sát điều tra giải vụ án ma túy, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện Cảnh sát nhân dân, Hà Nội 17 Nguyễn Thị Mai Nga (2008), Quan hệ phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân với quan cảnh sát điều tra giải vụ án ma túy, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 18 Phạm Văn Ngọc (2010), Áp dụng pháp luật thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra vụ án hình Viện kiếm sát nhân dân địa bàn tỉnh Nam Định, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 19 Vũ Thị Xuân Nhuệ (1998), Một số hoạt động kiểm sát điều tra án kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ Luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 20 Hồng Phê (1998), Từ điển tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 21 Phạm Hồng Quân (2008), "Về chức nhiệm vụ Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn điều tra vụ án hình sự", Tạp chí Khoa học 22 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Phòng chống ma túy, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Bộ Luật tố tụng hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Bộ luật Hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp năm 2013, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 26 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 81 27 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Bộ luật Tố tụng hình năm 2015, Hà Nội 28 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Bộ luật Hình năm 2015, Hà Nội 29 Lê Thị Hồng Thanh (2006), Hồn thiện pháp luật quyền cơng tố Viện Kiểm sát nhân dân theo chiến lược cải cách Tư pháp, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 30 Phùng Ngọc Thanh (2007), Nâng cao hiệu hoạt động Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu cơng tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Luận văn Cao cấp Lý luận trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 31 Phùng Ngọc Thanh (2012), Áp dụng pháp luật thực hành quyền công tố giai đoạn điều tra vụ án hình Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 32 Lê Hữu Thể (Chủ biên) (2005), Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn điều tra, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 33 Phạm Ngọc Toàn (2009), Cơ sở lý luận thực tiễn thực hành quyền công tố Viện Kiểm sát nhân dân án ma túy địa bàn huyện biên giới tỉnh Nghệ An, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 82 PHẦN PHỤ LỤC PHỤ LỤC SỐ SỐ LIỆU THỤ LÝ THQCT VÀ KIỂM SÁT VIỆC THỤ LÝ TỐ GIÁC TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ CỦA CQĐT – VKSND(*) Tổng Năm số Tổng Trong CQĐT thụ lý, Kiểm CQĐT CQĐT CQĐ kết kết thúc Chuyển thúc xác minh giải xác quyết chuyển minh định theo sang Ra không thẩm khởi tố quyền định vụ án Tồn Thụ sát tố năm lý giác tin trước báo tội Trong số Đã giải phạm kiến nghị Tồn Đang chuy xác ển minh năm sau khởi khởi tố tố vụ án 2012 208 208 208 207 0 2013 211 211 210 210 0 2014 210 209 210 208 0 2015 221 221 220 220 0 2016 254 253 253 253 0 Tổng 1104 1102 1101 1098 83 PHỤ LỤC SỐ SỐ LIỆU THỐNG KÊ VIỆC PHÊ CHUẨN, KHÔNG PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN CÁC VỤ ÁN VỀ MA TÚY(*) Năm Viện kiểm Viện kiểm Viện kiểm Viện kiểm Viện Viện sát trực tiếp sát Hủy sát hủy sát Yêu kiểm sát kiểm sát khởi tố bỏ bỏ cầu Quyết Yêu cầu không định định khởi định khởi Quyết phê không tố vụ án tố vụ án định chuẩn khởi tố vụ khởi tố án bị can định khởi tố bị can Vụ Bị Vụ Vụ Vụ Bị can Bị can can 2012 187 219 28 30 2013 176 209 31 27 2014 198 213 25 20 2015 223 244 0 22 25 2016 255 290 24 17 Tổng 1039 1175 130 119 84 PHỤ LỤC SỐ SỐ LIỆU TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT ÁN MA TÚY GIA ĐOẠN XÉT XỬ (*) Trong Năm Trong đó, TA tun Tòa án trả hồ sơ Tổng số VKS truy tố VKS tỉnh truy Chuyển VKS tố địa phương VKS đình khơng phạm tội điều tra bổ sung truy tố Vụ Bị can Vụ Bị can Vụ Bị can Vụ Bị can Vụ Bị can Vụ Bị can 2012 205 217 180 210 25 0 2013 212 230 169 187 14 17 0 0 2014 220 241 148 200 15 34 0 0 2015 226 266 134 115 17 24 0 0 2016 229 290 134 157 19 32 0 (*) Nguồn VKSND tỉnh Hải Dương
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY TỪ THỰC TIỄN TỈNH HẢI DƯƠNG, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY TỪ THỰC TIỄN TỈNH HẢI DƯƠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay