Nghiên cứu, đánh giá kiến tạo hiện đại khu vực ven biển miền Trung Việt Nam và vai trò của nó đối với các tai biến thiên nhiên phục vụ dự báo và phòng tránh thiên tai

49 33 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 17:42

MỤC LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài .3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3 Nhiệm vụ đề tài .3 Tổ chức nhân lực thực đề tài .3 Chƣơng ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG VEN BIỂN MIỀN TRUNG 1.1 Địa hình 1.2 Đặc điểm khí hậu 1.3 Đặc điểm thủy hải văn 1.4 Biến đổi khí hậu 1.5 Đặc điểm kinh tế xã hội Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận .8 2.1.1 Các khái niệm kiến tạo đại tai biến thiên nhiên 2.2 Cách tiếp cận nghiên cứu 10 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 10 Chƣơng .11 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, ĐỊA MẠO, THỦY THẠCH ĐỘNG LỰC VÀ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT KHU VỰC VEN BIỂN MIỀN TRUNG 11 3.1 Đặc điểm thành phần vật chất 11 3.2 Cấu trúc kiến tạo .11 3.3 Đặc điểm địa mạo 12 3.4 Đặc điểm thủy thạch động lực 12 3.5 Đặc điểm tai biến địa chất 16 3.6 Kết luận 16 Chƣơng .18 ĐẶC ĐIỂM KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI VÀ VAI TRỊ CỦA NĨ ĐỐI VỚI TAI BIẾN ĐỊA CHẤT TRONG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NƢỚC BIỂN DÂNG VÙNG VEN BIỂN MIỀN TRUNG VIỆT NAM 18 4.1 Khái quát đặc điểm chung 18 4.2 Đặc điểm tân kiến tạo kiến tạo đại vùng nghiên cứu 18 4.3 Mối liên quan kiến tạo đại tai biến địa chất bối cảnh biến đổi khí hậu nƣớc biển dâng 27 4.4 Kết luận 30 Chƣơng .34 TÁC ĐỘNG CỦA TÂN KIẾN TẠO VÀ HIỆN ĐẠI TỚI KINH TẾ-XÃ HỘI VÙNG VEN BIỂN MIỀN TRUNG VIỆT NAM 34 5.1 Hiện trạng kinh tế xã hội quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh vùng ven biển Miền Trung 34 5.2 Tác động tai biến địa chất nguyên nhân kiến tạo đại điều kiện biến đổi khí hậu đến kinh tế xã hội vùng nghiên cứu 35 5.3 Đề xuất sách giải pháp phòng ngừa ứng phó tai biến thiên nhiên phát sinh từ tác động cộng hƣởng kiến tạo đại biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững vùng ven biển Miền Trung .39 5.4 Kết luận 42 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .44 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vùng ven biển miền Trung nơi phải hứng chịu tác động nặng nề biến đổi khí hậu Hiện tƣợng ngập úng miền đất thấp yếu tố nƣớc biển dâng có yếu tố địa chất, kiến tạo đại Vì vậy, việc nghiên cứu đặc điểm tân kiến tạo kiến tạo đại yêu cầu mang tính cấp thiết cao nghiên cứu tác động biến đổi khí hậu khu vực miền Trung, nhằm mục đích cung cấp liệu địa động lực đại góp phần hồn thiện, nâng cao độ xác kịch dự báo thiên tai bối cảnh biến đổi khí hậu, mực nƣớc biển dâng khu vực miền Trung Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu đề tài -Nhận biết biểu tân kiến tạo kiến tạo đại khu vực ven biển miền Trung Việt Nam ; -Phân tích, đánh giá mối quan hệ tân kiến tạo, kiến tạo đại với tai biến thiên nhiên khu vực ven biển Miền Trung ; -Xây dựng sở liệu biểu tân kiến tạo kiến tạo đại khu vực ven biển miền Trung Việt Nam; -Đề xuất sách giải pháp phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu, phục vụ phát triển bền vững vùng ven biển Miền Trung Nhiệm vụ đề tài Để thực mục tiêu đặt đề tài thực nội dung, có 11 nhiệm vụ kèm theo: Nội dung Xây dựng sở liệu biểu tân kiến tạo kiến tạo đại khu vực ven biển miền Trung Việt Nam Nội dung Phân tích, đánh giá mối quan hệ tân kiến tạo, kiến tạo đại với tai biến thiên nhiên khu vực ven biển Miền Trung Nội dung Đề xuất sách, giải pháp quy hoạch, phòng ngừa ứng phó với thiên tai phục vụ phát triển bền vữn vùng ven biển Miền Trung Tổ chức nhân lực thực đề tài Đề tài đƣợc thực lực lƣợng đông đảo gồm 64 nhà khoa học ngồi trƣờng Đại học Mỏ-Địa chất, ngồi có hợp tác nghiên cứu với 11 quan nghiên cứu Chƣơng ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG VEN BIỂN MIỀN TRUNG Vùng ven biển miền Trung Việt Nam, đƣợc lựa chọn cho nghiên cứu đề tài kéo dài từ Thừa Thiên Huế đến Phan Thiết (Bình Thuận) Có tọa độ địa lý: Từ 107° 35' 05" đến 109°05'29" kinh độ Đông; từ 11°06 '01 '' đến 16°27'49 '' vĩ độ Bắc 1.1 Địa hình Vùng nghiên cứu chủ yếu thuộc vùng đồng ven biển, từ Bắc vào Nam gồm: đồng hạ lƣu sông Hƣơng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai thuộc Thừa Thiên – Huế, đồng hạ lƣu sông Thu Bồn thuộc tỉnh Quẩng Nam, đồng hạ lƣu sông Trà Khúc thuộc tỉnh Quảng Ngãi, đồng Bình Định, đồng hạ lƣu sơng Ba thuộc tỉnh Phú Yên, số đồng thuộc tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận Bình Thuận 1.2 Đặc điểm khí hậu Vùng nghiên cứu phân bố miền khí hậu bắc nam Việt Nam có ranh giới khoảng vĩ độ 16o bắc (dãy Bạch Mã - Hải Vân) với tính chất khí hậu cận chí tuyến phía bắc cận xích đạo phía nam Nhìn chung toàn vùng chịu ảnh hƣởng hai chế độ gió mùa gió mùa đơng bắc (mùa đơng) tây nam (mùa hè) Tần suất gió đơng bắc vùng biển phía bắc cao vùng biển phía nam vào mùa đơng, mùa hè gió tây nam lại thịnh hành phía nam 1.3 Đặc điểm thủy hải văn 1.3.1 Đặc điểm thủy văn Bảng 1.3.1 Đặc trƣng hình thái số sơng khu vực miền Trung STT Diện tích lƣu vực (km2) Sơng Hƣơng 830 Thu Bồn 10 590 Trà Khúc 240 Sông Kôn 980 Đà Rằng (Ba) 13 900 Tên hệ thống sông Chiều dài sông lãnh thổ Việt Nam (km) 104 205 135 171 388 Tổng lƣợng nƣớc biển (106 m3/năm) 5,0 19,9 2,2 3,4 9,4 Tên cửa sơng đổ vào Biển Đông Thuận An Cửa Đại Cổ Lũy Đầm Thị Nại Đà Rằng 1.3.2 Đặc điểm hải văn Bảng 1.3.2 Các đặc trƣng sóng vùng ven bờ vùng nghiên cứu Đặc trƣng Hƣớng thịnh hành Độ cao trung bình (m) Độ cao cực đại (m) Hƣớng thịnh hành Độ cao trung bình (m) Độ cao cực đại (m) Hƣớng thịnh hành Độ cao trung bình (m) Độ cao cực đại (m) Vùng Nghệ An – Thừa ThiênHuế Đà Nẵng – Khánh Hòa Ninh Thuận – Bình Thuận Mùa đông Đông-bắc 0,50-0,75 3,0-4,0 Bắc, Đông-bắc 0,75-1,0 4,0-5,0 Đông bắc 0,75-1,00 3,0-3,5 Mùa hè Nam, Tây-nam 0,50-0,75 3,0-4,0 Tây-nam 0,75-1,25 2,5-3,5 Tây, tây-nam 0,75-1,00 2,5-3,0 Bảng 1.3.3 Đặc điểm thuỷ triều vùng nghiên cứu Tên trạm Cửa Hội Thuận An Đà Nẵng Qui Nhơn Vĩ độ (bắc) 18o46’ 16o35’ 16o07’ 13o45’ Kinh độ (đông) 105o45’ 107o37’ 108o13’ 109o13’ Tính chất triều Nhật triều khơng Bán nhật triều Bán nhật triều không Nhật triều không Độ lớn triều(m) 2,5 0,5 0,9 1,4 1.4 Biến đổi khí hậu 1.4.1 Biểu biến đổi khí hậu giới Sự biến đổi khí hậu (BĐKH) tồn cầu diễn Biểu rõ nóng lên khí Trái đất, băng tan, nƣớc biển dâng cao; tƣợng thời tiết bất thƣờng, bão lũ, sóng thần, động đất, hạn hán giá rét kéo dài… 1.4.2 Biểu biến đổi khí hậu Việt Nam Ở Việt Nam, xu biến đổi nhiệt độ lƣợng mƣa khác vùng Trong 50 năm qua, nhiệt độ trung bình năm tăng khoảng 0.50C phạm vi nƣớc lƣợng mƣa có xu hƣớng giảm phía Bắc tăng phía Nam lãnh thổ 1.4.3 Các biểu biến đổi khí hậu khu vực nghiên cứu Biến đổi khí hậu làm gia tăng bão, tƣợng mƣa lớn, lũ lụt, hạn… Bảng Số lƣợng bão đổ vào đoạn bờ biển Việt Nam Khu vực Toàn tuyến ven biển VN Số lƣợng 255 bão Tỷ lệ % 100 Quảng Ninh Thanh Hóa Quảng Bình Bình Nghệ An Trị - Định – Thuận – Quảng Quảng Ninh – Cà Bình Ngãi Thuận Mau Ven – biển Trung Bộ 95 160 41 44 55 17 37,5 62,7 16,1 17,3 21,6 6,7 + Hiện tƣợng mƣa lớn: Bảng 1.4.2 Số lƣợng đợt mƣa lớn diện rộng xẩy nƣớc khu vực ven biển Trung Bộ từ năm 1993-2010 Năm Khu vực Cả nƣớc Trung Bộ Năm Khu vực Cả nƣớc Trung Bộ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 21 16 22 11 17 10 12 11 26 20 12 20 10 20 13 22 14 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TB 20 11 15 20 13 26 11 24 17 23 14 28 22 20 14 18 15 20,9 12,9 + Hiện tƣợng lũ lụt vùng ven biển: Bảng 1.4.3 Số đợt lũ lớn thiệt hại Trung Bộ giai đoạn 1993 – 2010 Năm 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Số đợt lũ lớn 1 6 5 Tổng số ngƣời chết tích - Ƣớc tính thiệt hại (tỷ đồng) - Năm 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Số đợt lũ lớn 4 4 Tổng số ngƣời chết tích 326 39 311 240 Ƣớc tính thiệt hại (tỷ đồng) 10798 317 21874 14600 + Hạn hán: Bảng 1.4.4 Gíá trị số khô hạn khu vực Trung Bộ Tháng Trạm Huế A Lƣới Đà Nẵng Tam Kỳ Trà My Q Ngãi Ba Tơ Quy Nhơn Hồi NHơn Tuy Hòa Sơn Hòa Nha Trang I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 0.4 0.6 1.3 1.5 0.9 1.0 1.4 0.9 0.2 0.1 0.1 0.1 0.6 1.0 0.5 0.3 0.6 0.3 1.6 1.0 2.7 1.1 0.7 1.7 0.8 2.6 1.0 3.2 1.7 1.1 1.9 1.3 2.6 0.4 2.2 2.0 0.8 2.1 1.1 2.5 0.5 1.1 1.2 0.3 1.0 0.5 1.0 0.6 1.2 1.2 0.3 0.9 0.5 1.5 0.9 1.4 1.8 0.4 1.3 0.9 3.6 0.7 0.8 1.1 0.3 0.7 0.6 2.3 0.2 0.3 0.3 0.1 0.3 0.2 0.4 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 1.2 2.1 3.4 2.7 0.9 1.1 2.1 1.0 0.3 0.1 0.1 0.3 2.0 3.3 4.0 4.5 9.6 7.4 2.9 4.3 3.5 3.5 3.7 4.1 1.5 1.3 1.6 2.9 1.5 2.0 3.5 2.1 3.2 3.1 1.8 2.5 0.4 0.5 0.6 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 0.3 0.4 0.4 0.8 Ghi chú: Màu đổ sẫm – Rất khô, màu đỏ tươi – Khô, màu vàng – Hơi khô, Hầu hết khu vực thuộc đầm phá ven biển miền Trung có tần suất hạn hán cao từ tháng đến tháng 8, có nơi lến đến 90% ( Ninh thuận, Bình Thuận) Bảng 4.5 Tần suất hạn vùng nghiên cứu tháng Trạm Huế A Lƣới Đà Nẵng Tam Kỳ Trà My Q Ngãi Ba Tơ Quy Nhơn Hồi Nhơn Tuy Hòa Sơn Hòa Nha Trang I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 0.0 3.8 2.9 0.0 3.7 0.0 0.0 2.9 3.7 11.8 18.5 34.3 19.2 10.3 17.6 8.3 35.3 37.0 54.5 29.6 67.6 70.4 48.1 61.8 48.0 79.6 75.0 39.4 3.6 69.7 66.7 17.9 61.8 29.2 67.6 67.9 48.5 0.0 55.9 63.0 0.0 52.9 4.0 61.8 53.6 45.5 17.2 51.4 37.0 6.9 47.1 4.2 65.7 57.1 67.7 23.3 60.0 63.0 21.4 65.7 20.8 91.2 78.6 32.4 6.7 37.1 48.1 10.7 25.7 29.2 73.5 40.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 20.8 29.4 44.1 62.5 57.6 78.8 79.2 78.1 57.6 58.3 72.7 61.8 33.3 67.6 67.6 20.8 79.4 77.1 45.8 91.4 77.1 24.0 77.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 Ghi chú: Màu đỏ sẫm – sác xuất cao, màu đỏ tươi – sác xuất cao, màu vàng – sác xuất trung bình, màu trắng – sác xuất thấp không 1.5 Đặc điểm kinh tế xã hội 1.5.1.Dân cƣ phân bố dân cƣ Vùng nghiên cứu gồm tỉnh, có dân số 10 triệu ngƣời mật độ dân số thấp mật đông dân số trung bình nƣớc (272 ngƣời /1 km2) Tuy nhiên, vùng nghiên cứu nằm ven biển thƣờng có mật độ dân số cao gấp lần mật độ dân số trung bình tồn quốc 1.5.2 Quy mơ tốc độ tăng GDP Các tỉnh vùng nghiên cứu có kinh tế tăng trƣởng ổn định; đến năm 2010 GDP toàn vùng đạt 60.604 tỷ đồng Trong thời kỳ 2007 - 2010, tỷ trọng GDP toàn vùng nghiên cứu so với nƣớc tăng từ 9,2% lên 11%, với tốc độ tăng trƣởng kinh tế (bình quân khoảng 12,4%/năm, cao gần gấp lần so với tỷ lệ tăng trƣởng nƣớc) (Bảng 1.10) Bảng 1.5.1 GDP tỉnh vùng nghiên cứu giai đoạn 2007- 2010 Tình trạng GDP 2007 2008 GDP tồn Vùng (tỷ đồng) 42.656 47.398 GDP toàn Vùng/GDP nƣớc (%) 9,2 9,7 Tăng trƣởng GDP Vùng (%) 11,1 Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Tổng cục Thống kê 2009 2010 52.889 10,2 11,6 60.604 11,0 14,6 Giai đoạn 2007 - 2010 12,4 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Các khái niệm kiến tạo đại tai biến thiên nhiên a Tân kiến tạo Ở Việt Nam pha kiến tạo cuối (pha kiến tạo có ý nghĩa nhất) đƣợc thiết lập vào cuối Mioxen giai đoạn Plioxen bắt đầu giai đoạn kiến tạo chuyển tiếp lên Đệ Tứ Nhƣ vậy, giai đoạn Tân kiến tạo đƣợc xem Plioxen vào khoảng 5,3 triệu năm tƣơng đồng với định nghĩa Moores and Twiss, 1995 b Kiến tạo đại Các vận động kiến tạo đại đứt gãy hoạt động nghiên cứu đƣợc xem vận động Tân kiến tạo có tuổi hoạt động diễn giai đoạn Pleistocen muộn đến Ở nơi nghiên cứu chi tiết có dấu hiệu chứng rõ ràng, vận động kiến tạo trẻ (trong Holocen) đƣợc đề cập sâu c Tai biến thiên nhiên Tai biến thiên nhiên (natural hazard) hay gọi thiên tai tƣợng tự nhiên xảy có tác động tiêu cực tới ngƣời môi trƣờng (Glossary of Geology, Bates and Jackson, 1987) Các kiện thiên tai đƣợc phân thành nhóm ( Burton, et al, 1993) gồm tai biến địa vật lý bao gồm tƣợng tai biến địa chất khí tƣợng nhƣ động đất, xói lở bờ biển, phun trào núi lửa, bão hạn hán Các tai biến sinh học bao gồm loại bệnh tật truyền nhiễm Các tai biến có nguồn gốc hỗn hợp địa chất, thủy văn khí hậu nhƣ lụt, cháy rừng Trong nhóm tai biến địa vật lý phân thành nhóm nhỏ gồm tai biến địa chất tai biến khí tƣợng, tai biến địa chất bao gồm: lũ quét, trƣợt lở đất, động đất, xói lở bờ biển, sụt lún, tro bụi núi lửa, phun trào núi lửa Các tai biến khí tƣợng bao gồm băng giá, khơ hạn, mƣa đá, nắng nóng, bão, loại lốc xốy, vòi rồng, biến đổi khí hậu, bão từ 2.1.2 Những nhận thức vai trò kiến tạo đại thiên tai điều kiện bình thƣờng bối cảnh biến đổi khí hậu Trong số tai biến địa chất, nhóm tai biến trực tiếp liên quan đến hoạt động kiến tạo đại thƣờng bao gồm động đất, núi lửa, vận chuyển khối, xói mòn xâm thực bề mặt, giải phóng độc tố thông qua cấu trúc kiến tạo nâng hạ kiến tạo, tác động thứ sinh hoạt động Các tai biến thiên nhiên đại thƣờng tập trung vùng động vỏ Trái đất, khu vực đới bờ dọc theo vòng cung lửa Thái Bình Dƣơng nơi có hoạt động kiến tạo đại diễn mạnh mẽ Đây nơi có mức độ tai biến tự nhiên cao giới Các nghiên cứu khu vực phân chia tác nhân gây tai biến thiên nhiên dọc đới ven biển thành nhóm để nghiên cứu tác nhân nội sinh, ngoại sinh cộng hƣởng 2.1.3 Biểu kiến tạo đại tác động địa hình đại tai biến địa chất đới ven biển 2.1.3.1 Biểu kiến tạo đại tác động chúng địa hình Các vận động kiến tạo đại đƣợc biểu mức độ khác hàng loạt dấu hiệu địa chất, địa mạo, trầm tích hoạt động địa chất khác nhau, điển hình bao gồm động đất, núi lửa phun trào, chuyển động đứt gãy, biến dạng bề mặt Trái đất nâng hạ kiến tạo, thay đổi địa hình, thay đổi chế độ hình thái dòng chảy mặt, biến dạng đƣờng bờ biển… Hậu vận động tân kiến tạo đặc biệt kiến tạo đại có tác động to lớn thay đổi cấu hình bề mặt Trái đất, nguyên nhân trực tiếp gây tai biến địa chất nhiều khu vực ven biển miền Trung 2.1.3.2 Quan hệ kiến tạo đại tai biến địa chất đới ven biển Khu vực ven biển Miền Trung Việt Nam khu vực có tài nguyên thiên nhiên phong phú thuận lợi cho hoạt động sống ngƣời nhƣng khu vực có tiềm tai biến thiên nhiên cao Nghiên cứu đề tài cho thấy khu vực hội tụ nhiều dạng tai biến địa chất tiềm ẩn nhiều thiên tai có tai biến nội sinh nhƣ động đất, núi lửa phun trào (nhƣ diễn năm 1923 đảo Tro, Bình Thuận), ảnh hƣởng sóng thần, tai biến nhƣ xói lở, xâm thực bờ biển, biến đổi dòng chảy, bồi tụ… ảnh hƣởng trực tiếp tới môi trƣờng có khả tạo thiên tai nghiêm trọng khu vực Nếu tai biến tiềm đƣợc cộng hƣởng với tác động tiêu cực tác nhân khí hậu bối cảnh biến đổi khí hậu hậu lớn 2.1.4 Nguyên tắc đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng khu vực nghiên cứu Tiếp cận tổng hợp tác động đồng thời kiến tạo đại tân kiến tạo với biến đổi khí hậu Phƣơng pháp luận chủ yếu để thực nhiệm vụ phƣơng pháp đồ nhận thức Phƣơng pháp đồ nhận thức đƣợc Bart Kosko phát triển vào năm 1986 Ban đầu phƣơng pháp đƣợc sử dụng nghiên cứu thuộc khoa học xã hội để tính tốn hiểu đƣợc hành vi hệ thống xã hội Bản đồ nhận thức đơn giản giống đồ thể mối quan hệ nhân quả) Các vấn đề đƣợc liên kết thông qua mũi tên thể cho quan hệ nhân Các mũi tên thƣờng gán cho dấu “+’ dấu “-” Tuy nhiên, mũi tên hai vấn đề mang dấu “+” tăng lên vấn đề dẫn đến tăng lên vấn đề Nếu mũi tên mang dấu “-“ tăng lên vấn đề lại suy giảm cho vấn đề 2.2 Cách tiếp cận nghiên cứu 2.2.1 Tiếp cận hệ thống 2.2.2 Tiếp cận truyền thống kết hợp với đại 2.2.3 Tiếp cận tổng hợp liên ngành 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.3.1.Nhóm phƣơng pháp địa chất 2.3.2 Nhóm phƣơng pháp viễn thám 2.3.3 Phƣơng pháp mơ hình hố 2.3.4 Nhóm phƣơng pháp phân tích mẫu 2.3.5 Nhóm phƣơng pháp đánh giá tổn thƣơng 2.3.6 Phƣơng pháp chuyên gia 10 không quốc tế), 08 cảng biển nƣớc sâu, 06 khu kinh tế ven biển (cả nƣớc có 15 khu kinh tế ven biển), 01 khu cơng nghệ cao (cả nƣớc có khu cơng nghệ cao), 09 tuyến đƣờng quốc lộ, đƣờng sắt Bắc - Nam chạy qua, Trên địa bàn tập trung đến di sản văn hóa giới đƣợc UNESCO cơng nhận Một chuỗi thị ven biển hình thành nhƣ: Chân Mây - Lăng Cô, Đà Nẵng, Hội An, Vạn Tƣờng, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang sở quan trọng để thiết lập mở rộng liên kết kinh tế địa phƣơng vùng nghiên cứu - Định hƣớng phát kinh tế tỉnh vùng nghiên cứu + Đầu tƣ phát triển mạnh KKT thành trung tâm kinh tế đô thị quan trọng vùng nƣớc + Chuyển dịch nhanh cấu kinh tế theo hƣớng đại + Nâng cao chất lƣợng loại hình dịch vụ giá trị cao đạt đẳng cấp quốc tế + Đầu tƣ xây dựng phát triển thành phố Đà Nẵng, Huế, Nha Trang trở thành trung tâm kinh tế lớn vùng duyên hải miền Trung Tây Nguyên Đầu tƣ phát triển thành phố, thị xã tỉnh lỵ khác vùng thành trung tâm đô thị đại, văn minh làm hạt nhân phát triển kinh tế vùng - Quy hoạch khu kinh tế ven biển Miền Trung Trong phạm vi tỉnh vùng nghiên cứu có khu kinh tế ven biển nằm 18 khu kinh tế ven biển đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt, khu hoàn thành quy hoạch khu giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi (khu kinh tế biển Nam Phú Yên) Các khu kinh tế biển có vai trò quan trọng quy hoạch phát triển kinh tế hƣớng biển Việt Nam + Chân Mây – Lăng Cô + Nhân Hội + Dung Quất + Vân Phong + Nam Phú Yên 5.2 Tác động tai biến địa chất nguyên nhân kiến tạo đại điều kiện biến đổi khí hậu đến kinh tế xã hội vùng nghiên cứu Tai biến địa chất nguyên nhân kiến tạo đại điều kiện biến đổi khí hậu gây tác động tiêu cực đến kinh tế xã hội khu vƣc nghiên cứu: thay đổi nguy ngập úng nâng hạ địa hình; gia tăng xói lở bờ biển, bờ sơng; thay đổi dòng chảy 35 cửa sơng; gia tăng tai biến trƣợt lở đất đá bị dập vỡ hệ thống đứt gãy Tuy nhiên, phần lớn quy hoạch phát triển kinh tế xã hội dọc ven biển Việt Nam nói chung, vùng nghiên cứu nói riêng chƣa đề cập tới tác động tai biến địa chất phát sinh từ nguyên nhân tân kiến tạo kiến tạo đại Hoạt động nâng, hạ vài mm/năm thƣờng bị yếu tố khác mạnh mẽ lấp ngƣời ta thƣờng cho tƣợng nhƣ xói lở bờ biển sóng, bão Tuy nhiên, xây dựng cơng trình chỉnh trị chống lại tai biến ngƣời ta thấy có đoạn bờ kè bị phá hủy lặp lặp lại, hay có nhiều chỗ xây dựng kiên cố bị nứt vỡ, phá hủy Đó cơng trình xây dựng đới xung yếu, đứt gãy qua, hay vùng nằm khu vực sụt lún Do vậy, vấn đề tai biến địa chất phát sinh từ kiến tạo đại cần phải đƣợc lồng ghép vào vấn đề phòng ngừa tai biến địa chất phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội Phần viết sau chủ yếu nêu lên khái quát số nét chung tác động tai biến địa chất nguyên nhân kiến tạo đại điều kiện biến đổi khí hậu đến kinh tế xã hội tỉnh / thành phố vùng nghiên cứu Trong đó, tác động cộng hƣởng dâng cao mực nƣớc biến đổi khí hậu với nâng hạ địa hình kiến tạo đại đƣợc đề cập 5.2.1 Tác động chung tai biến địa chất kiến tạo đại điều kiện biến đổi khí hậu đến khu vực nghiên cứu Những tác động chủ yếu tai biến địa chất vùng nghiên cứu bao gồm: a Tác động đứt gãy hoạt động tới biến động địa hình b Nâng hạ địa hình, trƣợt lở c Tác động nâng hạ kiến tạo tới vấn đề ngập úng dâng cao mực nƣớc biển Tác động nâng hạ kiến tạo tới vấn đề ngập dâng cao mực nƣớc biển minh họa sơ đồ (Hình 5.15) Trong đó: Δnc tốc độ nâng cao địa hình kiến tạo đại; δsl tốc độ sụt lún địa hình kiến tạo đại; δnb tốc độ dâng cao mực nƣớc biển Theo Hình 5.15, vùng địa hình ổn định kiến tạo: mực nƣớc biển dâng (MNBD) biểu kiến (trong thực tế quan sát) mực nƣớc biển dâng theo kịch biến đổi khí hậu Trong đó, vùng địa hình hạ thấp kiến tạo: mực nƣớc biển dâng thực tế quan sát tổng mực nƣớc biển dâng theo kịch 36 biến đổi khí hậu cộng với biên độ sụt lún địa hình kiến tạo Ngƣợc lại, vùng địa hình nâng cao kiến tạo: mực nƣớc biển dâng thực tế quan sát hiệu mực nƣớc biển dâng theo kịch biến đổi khí hậu trừ biên độ nâng lên địa hình kiến tạo Mối quan hệ đƣợc nhà nghiên cứu nƣớc ngồi đề cập cơng trình nghiên cứu Mực nƣớc biển biểu kiến δnb Mực nƣớc biển kiến tạo ổn định δnb Δnc δnb Δnc δsl Vùng hạ thấp ổn định địa hình kiến tao: MNBD= δsl + δnb >> Vùng địa hình có tốc độ nâng cao kiến tạo cân với tốc độ dâng cao mực nƣớc biên : MNBD= Δnc - δnb = Vùng nâng cao địa hình tốc độ lớn kiến tao: MNBD= δd - δnb < NB δnc Hình 5.15 Sơ đồ minh họa tác động nâng hạ kiến tạo tới vấn đề ngập úng dâng NB cao mực nƣớc biển Tác động “cộng hƣởng” nâng hạ địa hình tân kiến tạo kiến tạo đại với nƣớc biển dâng biến đổi khí hậu vùng nghiên cứu minh họa ví dụ cụ thể nhƣ: nâng cao rạn san hơ có tuổi vài trăm năm lên mức nƣớc biển đảo bán đảo cấu thành từ đá bazan khu vực Hòn Yến phía Bắc tỉnh Phú n; khu vực Ba Làng An, tỉnh Quảng Ngãi, v.v Đây vùng nâng cao địa hình tân kiến tạo kiến tạo đại d Tác động kiến tạo đại tới biến động cửa sơng xói lở bờ biển Các thành tạo đất đá nơi biểu đứt gãy làm giảm tính chống chịu tác động học đất đá điều kiện thuận lợi để gia tăng cƣờng độ xói lở bờ biển Đối với vùng đất thấp, bờ biển đƣợc cấu thành từ vật liệu bở rời (cát, bột, cát pha 37 sét đất sét); việc hạ thấp địa hình kiến tạo đại làm gia tăng tính xói lở bờ biển Dựa vào kết phân tích tổ hợp tác nhân gây xói lở số liệu khảo sát thực tế xói lở bờ biển đề tài, tạm thời chia xói lở bờ biển duyên hải Miền Trung thành mức sau: + Nguy xói lở cao: bờ biển địa hình thấp đƣợc cấu thành từ vật liệu bở rời (trầm tích cát, cát pha sét, vỏ phong hóa dày), đáy biển dốc tƣơng đối dốc, dòng chảy dọc bờ tốc độ lớn, khu vực cửa sông thiếu hụt trầm tích, địa điểm thực tế bị xói lở, vùng sụt lún tốc độ lớn, đới dập vỡ kiến tạo đứt gãy hoạt động + Nguy xói lở trung bình: bờ biển cấu thành từ vật liệu tƣơng đối rắn chắc, bờ biển thoải, khơng có đứt gẫy hoạt động, vùng địa hình kiến tạo ổn định địa hình nâng kiến tạo, dòng chảy dọc bờ trung bình yếu, khu vực cửa sông không bị thiếu hụt trầm tích, địa điểm có biểu xói lở mức thấp trung bình + Nguy xói lở thấp: bờ biển địa hình cao, cấu thành từ đá có cấu tạo rắn bị phong hóa (granit, đá vơi, cát kết, đá biến chất), đới khơng bị dập vỡ khơng có biểu đứt gãy hoạt động, bờ biển thoải, có rừng ngập mặn đảo gần bờ che chắn, khu vực cửa sơng khơng thiếu hụt trầm tích 38 5.2.2 Phân vùng tính dễ bị tổn thƣơng khu vực ven biển tỉnh / thành phố vùng nghiên cứu theo yếu tố kiến tạo đại bối cảnh biến đổi khí hậu kịch nƣớc biển dâng Dựa vào đồ tính dễ bị tổn thƣơng khu vực ven biển tỉnh / thành phố vùng nghiên cứu theo yếu tố kiến tạo đại bối cảnh biến đổi khí hậu kịch nƣớc biển dâng, thành lập theo nguyên tắc trình bày Mục 2.1.4 báo cáo; nêu lên số đặc điểm tính dễ bị tổn thƣơng địa phƣơng (tỉnh / thành phố) khu vực nghiên cứu Mức độ dễ bị tổn thƣơng khu vực đƣợc thể đồ/sơ đồ phân vùng mức độ tổn thƣơng cho 08 vùng nghiên cứu tỷ lệ 1:50.000 từ Huế đến Bình Thuận 5.3 Đề xuất sách giải pháp phòng ngừa ứng phó tai biến thiên nhiên phát sinh từ tác động cộng hƣởng kiến tạo đại biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững vùng ven biển Miền Trung 5.3.1 Nhóm sách giải pháp quy hoạch 5.3.1.1.Rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đƣợc phê duyệt Tóm tắt số nội dung cần rà sốt quy hoạch đô thị sở kết nghiên cứu tân kiến tạo kiến tạo đại Đô thị Thành phố Huế Thành phố Đà Nẵng Thành phố Hội An Thành phố Quy Nhơn Thành phố Tuy Hòa Thành phố Nha Trang Thành phố Phan Nội dung cần rà sốt - Định hƣớng khơng gian phát triển thị ven sơng Hƣơng; - Quy hoạch cấp nƣớc thành phố, vị trí xây dựng đập ngăn mặn sơng Hƣơng; -Hạn chế phát triển cơng trình khu vực rìa sơng Hàn, sơng Cu Đê, bờ biển Đà Nẵng; mở rộng khơng gian thị phía Bắc thuộc huyện Hòa Vang; - Quy hoạch đê kè bờ sơng Hàn, vịnh Đà Nẵng, lũ sơng Hàn; cấp thoát nƣớc thành phố Đà Nẵng; - Quy hoạch phát triển cảng nƣớc sâu Liên Chiểu, Tiên Sa; v.v - Định hƣớng phát triển không gian đô thị; - Vị trí xây dựng cơng trình kè chống sạt lở bờ biển; - Định hƣớng không gian phát triển thị phía biển đầm Thị Nại; - Quy hoạch xây dựng đê biển, kè bờ chống xói lở; - Quy hoạch cấp thoát nƣớc thành phố; - Định hƣớng không gian phát triển đô thị theo hƣớng hạn chế phát triển phía Nam cửa Đà Rằng; - Quy hoạch xây dựng kè bờ sông bờ biển - Quy hoạch không gian phát triển đô thị phía Tây; - Quy hoạch hệ thống đê kè chống sạt lở sông Cái; - Quy hoạch phát triển không gian đô thị; 39 Rang Thành phố Phan Thiết - Quy hoạch hệ thống đê biển; - Quy hoạch cấp nƣớc chung thoát nƣớc khu vực trung tâm thành phố; - Quy hoạch phát triển không gian đô thị; - Quy hoạch xây dựng đê kè chống xói lở bờ biển bờ sơng 5.3.1.2 Lồng ghép vấn đề phòng chống tai biến kiến tạo đại vào quy hoạch kinh tế xã hội Nhƣ nêu cho thấy: nhiều quy hoạch phát triển đô thị khu công nghiệp ven biển vùng nghiên cứu chƣa tối ƣu phòng ngừa ứng phó với tai biến thiên nhiên điều kiện biến đổi khí hậu nói chung phòng ngừa, ứng phó với tai biến liên quan đến tân kiến tạo kiến tạo đại Do vậy, để giảm thiểu thiệt hại quy hoạch, cần lồng ghép vấn đề phòng ngừa tai biến kiến tạo đại vào trình quy hoạch kinh tế xã hội vùng nghiên cứu từ đầu Một số quy hoạch cần đặc biệt ý gồm: quy trình phát triển đô thị khu công nghiêp, quy hoạch hạ tầng giao thơng 5.3.2 Nhóm sách giải pháp kỹ thuật cơng nghệ - Tích hợp kiến thức tai biến kiến tạo đại vấn đề xử lý xói lở bờ biển cửa sơng Phân tích giải pháp xử lý cố xói lở bờ sông, bờ biển tai biến môi trƣờng xảy vùng nghiên cứu thời gian qua nhận thấy: cố tai biến xói lở bờ biển bờ sông hậu tác động cộng hƣởng tác nhân biến đổi khí hậu (dâng cao mực nƣớc biển, thay đổi chế độ thủy động lực dòng chảy, gia tăng cƣờng độ thiên tai); hoạt động nhân sinh (xây dựng vận hành nhà máy thủy điện; quy hoạch xây dựng cơng trình vùng có nguy cao) tác động tai biến kiến tạo đại Tuy nhiên, kiến thức kiến tạo đại phòng ngừa xử lý cố, tai biến chƣa đƣợc đƣa vào giải pháp quy hoạch kỹ thuật xây dựng cơng trình phòng, chống thiên tai Vì vậy, việc tích hợp kiến thức tai biến kiến tạo đại quy hoạch vị trí kỹ thuật xây dựng cơng trình phòng chống thiên tai cần đƣợc quan tâm - Tích hợp vấn đề kiến tạo đại vào cơng trình kỹ thuật ứng phó với biến đổi khí hậu vùng ven biển 40 Các thông số hoạt động kiến tạo đại cần đƣợc coi thông số quan trọng phải tính tới việc tính tốn thiết kế quy hoạch giải pháp đối với: + Bảo vệ, tàng trữ nguồn nƣớc + Ngăn mặn + Hệ thống thủy lợi 5.3.3 Nhóm sách quản lý 5.3.3.1 Hiệu chỉnh kịch nƣớc biển dâng cho vùng ven biển Miền Trung sở tƣ liệu nâng hạ địa hình kiến tạo đại Kịch biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng cho Việt Nam đƣợc Bộ Tài nguyên Môi trƣờng xây dựng cơng bố dựa kịch phát thải khí nhà kính kịch biến đổi khí hậu tồn cầu Ban liên phủ biến đổi khí hậu (IPCC) liệu, kiến thức hệ thống khí hậu phƣơng pháp tính tốn Kịch đƣợc cơng bố làm tài liệu thức cho Việt Nam năm 2012 Các loại số liệu quan trắc trạm khí tƣợng, khí hậu, trạm hải văn, liệu vệ tinh, số liệu mô mơ hình đƣợc khai thác tối đa q trình xây dựng kịch Tuy nhiên thơng số địa chất nhƣ nâng cao hay hạ thấp địa hình biến động kiến tạo khơng đƣợc đề cập tính tốn Kết bƣớc đầu đo đạc thông số nâng hạ địa hình số địa điểm vùng nghiên cứu cho thấy: nhiều trƣờng hợp tốc độ nâng hạ địa hình cao tốc độ dâng cao mực nƣớc biển Nhƣ vậy, vùng địa hình nâng mực nƣớc biển thực tế dâng chậm hơn, chí hạ thấp so với địa hình; ngƣợc lại vùng hạ thấp địa hình kiến tạo đại, mực nƣớc biển dâng cao hơn, mực nƣớc biển dâng theo kịch cộng với tốc độ hạ thấp địa hình kiến tạo Vì vậy, việc hiệu chỉnh kịch đồ nguy ngập úng dâng cao mực nƣớc biển cần đƣợc thực để nâng cao hiệu đồ nguy ngập úng dâng cao mực nƣớc biển 41 5.3.3.2 Trồng rừng bảo vệ rừng Trồng bảo vệ rừng giải pháp quản lý nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, nhƣ phòng chống thiên tai có nguyên nhân phát sinh từ tác động kiến tạo đại (trƣợt lở đất đá, xói lở) vùng cửa sông ven biển hạn chế tai biến trƣợt lở, xói mòn vùng ven biển nơi đất đá bị dập vỡ cấu tạo mật độ cao khe nứt đứt gãy kiến tạo 5.3.3.3 Giáo dục ứng phó với Biến đổi khí hậu phòng chống tai biến kiến tạo đại Giáo dục ngƣời dân ứng phó với tác động gia tăng biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng phòng chống tai biến kiến tạo đại (trƣợt lở đất đá; xói lở bờ sơng, bờ biển; sụt lún địa hình, v.v.) giải pháp thích ứng điều kiện biến đổi khí hậu tỉnh ven biển vùng nghiên cứu 5.4 Kết luận Các tỉnh vùng nghiên cứu có tổng số dân 10 triệu ngƣời mật độ dân số thấp mật độ dân số trung bình nƣớc, nhiên dân cƣ vùng nghiên cứu sống tập trung số đô thị lớn ven biển (Huế, Đà Nẵng, Hội An, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết) Trong vùng tập trung khoảng 1/3 số khu kinh tế biển lớn nƣớc, giữ vai trò đầu tầu tăng trƣởng kinh tế nƣớc tƣơng lai nhƣ: Dung Quất, Chu Lai, Nhân Hội, Chân Mây – Lăng Cô, Vân Phong, Nam Phú Yên Nền kinh tế vùng giai đoạn tăng trƣởng ổn định, với tốc độ tăng GDP bình quân năm khoảng 1213%/năm cao mức tăng trung bình nƣớc Một số lĩnh vực kinh tế nhƣ công nghiệp xây dựng; du lịch dịch vụ có tốc độ tăng cao khu vực kinh tế truyền thông nông lâm thủy sản Với biểu hệ thống đứt gẫy hoạt động, vùng nâng hạ địa hình, động đất nguồn nƣớc khống nóng; kiến tạo đại tạo tác động cộng hƣởng với nƣớc biển dâng điều kiện biến đổi khí hậu hoạt động ngƣời; gây dạng thiên tai nghiêm trọng dân cƣ địa phƣơng nhƣ: ngập úng vùng đất thấp ven biển, xói lở bờ biển cửa sơng, thay đổi dòng chảy sơng, trƣợt lở đất đá, v.v Bản đồ tính dễ bị tổn thƣơng yếu tố kiến tạo đại biến đổi khí hậu đƣợc thành lập cho phép đƣa địa điểm nguy cao tác động cộng hƣởng sụt lún KTHĐ dâng cao mực nƣớc biển BĐKH, 42 nhƣ dạng tai biến địa chất phát sinh Tuy nhiên, tai biến kiến tạo đại khu vực chƣa đƣợc nhà nghiên cứu, tổ chức khoa học quan quản lý nhận thức xây dựng sách giải pháp phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu Trên sở phân tích tƣ liệu luật pháp, kinh tế, xã hội kết nghiên cứu tân kiến tạo kiến tạo đại vùng nghiên cứu, đề tài đƣa nhóm sách giải pháp phòng ngừa ứng phó tai biến thiên nhiên phát sinh từ tác động cộng hƣởng kiến tạo đại biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững vùng ven biển Miền Trung: - Nhóm sách giải pháp quy hoạch, bao gồm: rà soát điều chỉnh quy hoạch kinh tế xã hội đƣợc phê duyệt nhƣ: khu kinh tế biển (Chân Mây – Lăng Cô, Nhân Hội, Chu Lai, Dung Quất, Vân Phong), quy hoạch đô thị lớn ven biển (Huế, Đà Nẵng, Hội An, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết); lồng ghép vấn đề phòng chống tai biến kiến tạo đại vào quy hoạch kinh tế xã hội nhƣ: quy hoạch phát triển đô thị khu công nghiệp ven biển, hạ tầng giao thơng vùng nghiên cứu - Nhóm sách giải pháp kỹ thuật công nghệ bao gồm mảng nội dung: tích hợp kiến thức tai biến kiến tạo vấn đề xử lý cói lở bờ biển cửa sơng; tích hợp vấn đề tân kiến tạo vào cơng trình kỹ thuật ứng phó với biến đổi khí hậu vùng ven biển - Nhóm sách quản lý bao gồm: hiệu chỉnh kịch nƣớc biển dâng sở tƣ liệu nâng hạ địa hình kiến tạo đại; trồng bảo vệ rừng chống xói lở trƣợt lở; giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống tai biến kiến tạo đại 43 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Khu vực ven biển Miền Trung có đặc điểm địa lý tự nhiên địa chất phức tạp trải qua trình hoạt động địa chát lâu dài phức tạp Các hoạt động Tân kiến tạo có vai trò khống chế đối vói địa mạo đới ven biển nhƣ tạo nguyên nhân trực tiếp gán tiếp tai biến địa chất khu vực Đề tài “Nghiên cứu, đánh giá kiến tạo đại khu vực ven biển miền Trung Việt Nam vai trò tai biến thiên nhiên phục vụ dự báo phòng tránh thiên tai điều kiện biến đổi khí hậu”, mã số BĐKH 42 thuộc Chƣơng trình Khoa học Cơng nghệ phục vụ Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu mã số: KHCNBĐKH/11-15 đƣợc đời để nhận dạng vận động kiến tạo đại khu vực nghiên cứu xác định vai trò chúng tai biến địa chất đới ven biển Miền Trung bối cảnh kịch biến đổi khí hậu Đề tài đƣợc triển khai đạt đƣợc kết nhƣ sau a Một số sản phẩm đề tài Ngoài báo cáo tổng kết tóm tắt thành nghiên cứu đề tài, sản phẩm đề tài bao gồm sơ đồ, liệu thể kết điều tra, tổng hợp phân tích liệu liên quan tới mục tiêu đề tài, quan trọng là: - Bộ sơ đồ cấu trúc-kiến tạo đại toàn vùng nghiên cứu tỷ lệ 1:200.000 - Sơ đồ cấu trúc tân kiến tạo kiến tạo đai khu vực miền Trung tỷ lệ 1:200 000; - Bản đồ, sơ đồ cấu trúc- tân kiến tạo kiến tạo đai khu vực nghiên cứu chi tiết tỷ lệ 1:50 000; - Bản đồ phân vùng dễ bị tổn thƣơng khu vực ven biển miền Trung theo yếu tố địa chất đại kịch biến đổi khí hậu khu vực Miền Trung tỷ lệ 1:200.000 cho vùng nghên cứu chi tiết Các sản phầm tạo tiền đề cho khơng nghiên cứu mà tạo sở khoa học liệu cho kế hoạch, kịch phƣơng án quy hoạch phát 44 triển, phòng tránh thiên tai địa phƣơng nhƣ việc tính tốn tác động biến đổi khí hậu nƣớc biển dâng khu vực ven biển Miền Trung Việt Nam Bên cạnh đó, đề tài tạo liệu cho nhiều cơng bố khoa học, gồm báo đăng tạp chí, báo cáo hội nghị khoa học quốc tế, luận văn, luận án thạc sĩ, tiến sĩ Với tham gia gần 100 cán kỹ thuật, giảng viên, hoc viên cao học, nghiên cứu sinh sinh viên đến từ nhiều trƣờng đại học viện nghiên cứu nhiều địa phƣơng nƣớc, đề tài góp phần đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán giảng dạy nghiên cứu nhƣ đào tạo nguồn nhân lực cho đất nƣớc b Một số kết khoa học phát đề tài Vùng nghiên cứu có cấu trúc địa chất phức tạp nhiều biểu hoạt động kiến tạo đại, dễ nhận thấy hoạt động nâng, hạ địa hình tồn phổ biến đứt gãy hoạt động làm biến dạng yếu tố địa hình, phân dị yếu tố địa chất, địa mạo đới ven biển, tạo nên đƣờng bờ bất thƣờng bồn trũng xen kẹp ác dãy núi chạy tới biển Vùng phía tây đƣợc nâng cao lên với mạng lƣới xâm thực sâu, sƣờn dốc mảnh sót bề mặt san cổ, vùng phía đông bị hạ thấp tạo đồng với tích tụ trầm tích Đệ tứ lấp đầy vật liệu trẻ với chiều dày khác phân dị kiến tạo Đã ghi nhận đƣợc 19 kiểu địa hình cóa nguồn gốc kiến tạo phạm vi nghiên cứu Đã xác định đƣợc hàng loạt yếu tố kiến tạo đại với hàng loạt dấu hiệu địa chất, địa mạo-kiến tạo, địa chấn biểu địa chất khác Các vận động kiến tạo không tạo nên dạng địa hình địa mạo đặc trƣng cho vùng ven biển miền Trung mà nguyên nhân gây tƣợng tai biến địa chất nhƣ sụt lún, xói lở đới ven biển, biến dạng sơng suối, đƣờng bờ, trƣợt lở đất… Một loạt khối nâng hạ kiến tạo địa phƣơng đƣợc nhận dạng dọc đới ven biển vùng nghiên cứu Các khối nâng hạ kiến tạo địa phƣơng đƣợc khống chế hệ thống đứt gãy tân kiến tạo hoạt động thời kỳ Do mối quan hệ chặt chẽ biến dạng kiến tạo đại tích cực với tai biến liên quan, cộng với tác nhân ngoại sinh khác nhƣ nƣớc biển dâng mà nhiều khu vực vùng ven biển Miền Trung có tính bị tổn thƣơng cao kết hợp yếu tố tai biến địa chất nội, ngoại sinh Trên sở kết khảo sát phân tích hệ thống tổ hợp phƣơng pháp, xác định đƣợc vai trò cấu trúc vận động kiến tạo đại 45 với tai biến địa chất Trong khối nâng kiến tạo, đƣờng bờ biển ổn định bờ biển có xu hƣớng mở rộng Ngƣợc lại, khu vực sụt lún kiến tạo thƣờng xuất tai biến xói lở đƣờng bờ xâm thực biển vào đất liền, nhiễm mặn ngập lụt Ngoài ra, nhiều khu vực, vận động đứt gãy trẻ ngun nhân gây tai biến nhƣ xói lở bờ sông, dập vỡ cục phá hủy bờ biển bên cạnh yếu tố ngoại sinh nhƣ phụ thuộc vào trình thủy thạch động lực, hình thái, tƣơng tác sông biển Biên độ dịch chuyển kiến tạo đƣợc xác định xác cho số khu vực thông qua kết lấy mẫu phân tích định lƣợng loại mẫu U-Th-He, OSL, SL, ESR mẫu C14 định vị xác độ cao số vùng trọng điểm Một số đới đứt gãy có biểu hoạt động thời gian 100.000, 30.000, dƣới 1000 năm trƣớc diễn tiến tích cực, thể tồn trận động đất có số điểm động đất với cƣờng độ cao Trên sở số liệu định lƣợng thu đƣợc tính tốn đƣợc biên độ nâng hạ kiến tạo đại cho số vùng dọc dải ven biển Miền Trung Một số khu vực có biểu sụt kiến tạo rõ ràng hoạt động đứt gãy dƣới dạng bồn kéo tách với tốc độ sụt hạ 0,13 cm/năm (Hồ Hảo Sơn, Phú Yên) tới cm (vùng Quy Nhơn) tới cm/năm (Cƣả Đại, Quảng Nam) Nhiều vùng khu vực nghiên cứu có tốc độ nâng kiến tạo từ dƣới tới vài mm /năm mức độ nâng hạ kiến tạo khu vực khác không đồng đều, dao động từ vài mm/năm tới dƣới cm/năm Khu vực Phú Yên nhìn chung nằm vùng nâng kiến tạo chủ yếu nhƣng có tốc độ nâng không đồng đều, từ 0,16 cm/năm Gành Ba, 0,27 cm/năm Hòn Yến, 0,48 cm/năm Phong Niên, 0,07 cm/năm Bàn Thạch Tƣơng tự, khu vực Ninh Thuận có chế độ nâng kiến tạo chung chủ yếu nhƣng tốc độ nâng khác cao phía bắc 0,40 cm/năm (ở Núi Chúa), 0,214 cm/năm Cà Ná, 0,16 cm/năm Nha Hố Khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa) có tốc nâng cao, đạt 0,50 cm/năm Những khu vực có biên độ dịch chuyển kiến tạo sụt lún lớn khu vực có tiềm ngập lụt cao thời gian tới, đặc biệt bối cảnh mực nƣớc biển dâng biến đổi khí hậu Hoạt động kiến tạo đại liên quan mật thiết với tai biến địa chất phổ biến tai biến địa chất liên quan đến nâng hạ kiến tạo, dập vỡ đá vận chuyển khối Hoạt động nâng hạ kiến tạo đƣợc xem nguyên nhân quan xói lở 46 bồi tụ bờ biển nhiều khu vực ven biển Trong bối cảnh biến đổi hậu nƣớc biển dâng, nâng cao hay sụt lún kiến tạo làm giảm thiểu gia tăng mức độ ngập lụt vùng theo kịch biến đổi khí hậu, thể nhóm nguyên nhân sau: a) sụt lún kiến tạo có ảnh hƣởng mạnh mẽ tới ngập lụt gia cƣờng biên độ sụt lún biên độ nƣớc biển dâng vùng sụt lún bị ngập lụt trầm trọng Trong số khu vực, với tốc độ sụt kiến tạo lớn nhƣ bắc Cửa Đại Quy Nhơn khu vực chịu ảnh hƣởng nặng nề nƣớc biển dâng; b) vùng có ổn định kiến tạo mức độ ngập lụt tƣơng ứng kịch nƣớc biển dâng; c) vùng nâng kiến tạo có giảm thiểu mức độ ảnh hƣởng nƣớc biển dâng biên độ nâng kiến tạo lớn biên độ dâng mực nƣớc biển vùng an tồn khơng chịu tác động nƣớc biển dâng Trong trƣờng hợp mức nâng kiến tạo nhỏ mức dâng mực nƣớc biển, mức độ ngập lụt phụ thuộc vào mức độ nâng Trong nhiều khu vực nghiên cứu, với biên độ nâng kiến tạo 0,5 cm vùng chịu ảnh hƣởng dâng cao mực nƣớc biển biến đổi khí hậu Bên cạnh tai biến ngập lụt nâng hạ kiến tạo, hoạt động kiến tạo đại gây nhiều hậu gia tăng mức độ dập vỡ, cà nát dẫn tới làm yếu đá gốc, tạo môi trƣờng thuận lợi cho tai biến địa chất phát triển nhƣ xói lở cục đƣờng bờ, trƣợt lở tích luỹ ứng suất gây động đất Sự nâng kiến tạo có ý nghĩa lớn cho giảm thiểu tai biến ngập lụt nhƣng lại thúc đẩy phân cắt địa hình, tăng độ dốc sƣờn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển tai biến trƣợt lở Trong tình trạng gia tăng biến đổi khí hậu nay, thiên tai biến đổi khí hậu với tai biến địa chất phát sinh từ vận động tân kiến tạo kiến tạo đại tạo thành tập hợp phức tạp dạng tai biến với môi trƣờng cộng đồng dân cƣ địa phƣơng Bằng phƣơng pháp đồ nhận thức, phân chia thành thiên tai thành nhóm lớn: thiên tai có nguyên nhân phát sinh từ đặc điểm kiến tạo đại tân kiến tạo khu vực; thiên tai có nguyên nhân phát sinh từ tác động biến đổi khí hậu; thiên tai có ngun nhân cộng hƣởng (tích hợp) tai biến địa chất phát sinh từ đặc điểm kiến tạo đại tai biến môi trƣờng phát sinh biến đổi khí hậu Mối quan hệ tƣơng tác phức tạp tai biến địa chất liên quan đến kiến tạo đại tai biến mơi trƣờng biến đổi khí hậu, thiên tai hình thành “cộng hƣởng” hai loại tai biến thƣờng khơng đƣợc phân tích đƣợc đề cập 47 nghiên cứu công bố thiên tai khu vực ven biển Việt Nam Dựa vào số liệu tƣ liệu thực tế đề tài, chứng minh tồn thiên tai kết quan hệ tác động “cộng hƣởng” tai biến địa chất kiến tạo đại tân kiến tạo với tai biến môi trƣờng biến đổi khí hậu nhiều vùng ven biển Miền Trung Việt Nam; cụ thể tính bất ổn định vùng cửa sông chịu tác động “cộng hƣởng” cấu trúc địa chất đại khu vực bờ biển với tác động mơi trƣờng biến đổi khí hậu; thể hiện tƣợng xói lở - bồi tụ bờ biển cửa Thuận An (Thừa Thiên Huế), Cửa Đại (Quảng Nam), Chu Lai (Quảng Ngãi), bán đảo Phƣơng Mai, (Bình Định); cửa sơng Đà Rằng (Phú n) Tình trạng ngập úng xói lở vùng ven biển tác động “cộng hƣởng” nâng hạ địa hình kiến tạo đại dâng cao mực nƣớc biển biến đổi khí hậu tại: vùng ven biển Thừa Thiên Huế, Quy Nhơn, thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) Thiên tai dịch chuyển dòng chảy sơng xói lở bồi tụ cửa sơng kết “cộng hƣởng” thay đổi chế độ thủy văn nƣớc sông nƣớc biển biến đổi khí hậu với hoạt động đứt gãy địa chất đại theo hƣớng dòng chảy sơng cửa sông Dạng thiên tai diễn ngày phức tạp cửa Thuận An sông Hƣơng, cửa Đại sông Thu Bồn, cửa Đà Rằng nhiều cửa sông khác miền Trung 10 Áp dụng cách tiếp cận phƣơng pháp nghiên cứu đại bƣớc đầu đem lại thành công cho đề tài BĐKH 42 nhận dạng khu vực có tiềm tai biến cao bối cảnh nƣớc biển dâng Việc xác định mƣc độ dịch chuyển kiến tạo đại sở cho việc dự báo tai biến địa chất dọc đới bờ bối cảnh nƣớc biển dâng Trên sở đó, tiếm hành phân vùng tính dễ bị tổn thƣơng khu vực ven biển tỉnh/thành phố vùng nghiên cứu theo yếu tố kiến tạo đại bối cảnh biến đổi khí hậu kịch nƣớc biển dâng 11 Trên sở phân tích quan hệ yếu tố kiến tạo đại với yếu tố dễ tổn thƣơng tự nhiên, đề tài đề xuất sách giải pháp phòng ngừa ứng phó tai biến thiên nhiên phát sinh từ tác động cộng hƣởng kiến tạo đại biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững vùng ven biển Miền Trung, bao gồm: a) nhóm sách giải pháp quy hoạch; b) nhóm sách giải pháp kỹ thuật cơng nghệ (tích hợp kiến thức tai biến kiến tạo đại vấn đề xử lý xói lở bờ biển cửa sơng xây dựng cơng trình kỹ thuật ứng phó với biến đổi khí hậu vùng ven biển); c) nhóm sách quản lý (bao gồm việc hiệu chỉnh kịch nƣớc biển 48 dâng cho vùng ven biển Miền Trung sở tƣ liệu nâng hạ địa hình kiến tạo đại, trồng bảo vệ rừng, Giáo dục ứng phó với Biến đổi khí hậu phòng chống tai biến kiến tạo đại) c Một số kiến nghị Trên sở kết nghên cứu đề tài nhƣ tồn chƣa đƣợc giải nghiên cứu, đề tài đƣa số kiến nghị sau: Cơng tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai cần phải có tham gia ngành Địa chất Tai biến địa chất hoạt động nội sinh gây thiệt hại vô to lớn Hiện công trình chỉnh trị ven biển chƣa tính đến thơng số hoạt động kiến tạo đại Các kịch giải pháp phòng tránh thiên tai khu vực ven biển cần tính tới sử dụng cách có hệ thống liệu địa chất, đặc biệt thông tin biến dạng kiến tạo đại có đặc điểm nâng, hạ kiến tạo đặc tính dịch chuyển đới đứt gãy trẻ Một tổ hợp phƣơng pháp nghiên cứu đại, định lƣợng đa ngành cần đƣợc ứng dụng để đem lại số liệu khoa học cho việc luận giải đặc điểm kiến tạo đại khu vực nghiên cứu dọc theo đới ven biển để làm sở đánh giá tác động chúng tai biến địa chất dọc theo đới ven biển đất liền Những số liệu dự đốn cho thấy cần phải có nghiên cứu chi tiết mức độ dịch chuyển kiến tạo địa phƣơng để có giải pháp đắn phòng tránh giảm thiểu tác động nƣớc dâng Cần tiến hành nghiên cứu chi tiết định lƣợng chất mức độ dịch chuyển kiến tạo kbu vực nhận dạng đƣợc tƣợng vận động kiến tạo sụt đại quy mô lớn phức tạp nhƣng lại có tác động lớn tới kinh tế xã hội nhƣ khu vực đồng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Bắc Nha Trang thông qua việc khảo sát, quan trắc, thu thập mẫu nghiên cứu có hệ thống định lƣợng nhằm tạo sở khoa học vững cho việc tính tốn mức độ sụt lún, dự báo xu nƣớc biển dâng tai biến liên quan Đối với trạng hạn hán, thiếu nƣớc trầm trọng nhƣ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận nay, đề tài đề xuất giải pháp địa chất tìm kiếm cấu trúc dập vỡ đại có khả tạo hệ thống khe nứt hở quy mô lớn thuận lợi cho việc tàng trữ nƣớc để cất giữ nƣớc tự nhiên nhân tạo 49 ... 1440556 Chân cầu Bàn Thạch 328010 1431680 Gành Ba, Phú Yên 316015 1458546 324136 1427 100 Mẫu lõi 2090 ± 215 324136 1427 100 1870 ± 215 304811 1364169 304640 1326950 304640 1326950 304640 1326950 Mẫu... 1451558 Mùn 154.20±15.0 311538 1451604 Mùn 59.20±5.90 302022 129 4423 Mùn 13.30±1.30 302003 1294411 Mùn 32.60±3.20 302022 129 4423 Mùn 33.10±3.20 313580 1450412 Mùn 51.0±5.10 313513 1450480 Mùn... 31.3 Bãi đỗ xe, đƣờng ven biển Vũng Rô 331035 1428 700 Granit tƣơi lấy trung tâm biến dạng Cách bãi đỗ xe 300m theo hƣớng đƣờng ven biển Vũng Rô 331664 1428 352 Granit tƣơi lấy cánh đứt gãy Bảng 4.2.6
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, đánh giá kiến tạo hiện đại khu vực ven biển miền Trung Việt Nam và vai trò của nó đối với các tai biến thiên nhiên phục vụ dự báo và phòng tránh thiên tai, Nghiên cứu, đánh giá kiến tạo hiện đại khu vực ven biển miền Trung Việt Nam và vai trò của nó đối với các tai biến thiên nhiên phục vụ dự báo và phòng tránh thiên tai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay