NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ATLAS KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM

67 49 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 17:42

BỘ TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU -o0o - BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ATLAS KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM” MÃ SỐ: BĐKH-17 Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu Chủ nhiệm đề tài: TS Mai Văn Khiêm HÀ NỘI - 2015 BỘ TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHĨ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU -o0o - BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ATLAS KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM” MÃ SỐ: BĐKH-17 HÀ NỘI - 2015 MỤC LỤC DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA THỰC HIỆN iii MỞ ĐẦU .5 CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .9 1.1 Các nghiên cứu giới 1.2 Các nghiên cứu nước 10 1.3 Mục tiêu, nội dung nghiên cứu cách tiếp cận đề tài .11 CHƯƠNG SỐ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 2.1 Phương pháp nghiên cứu 13 2.1.1 Phương pháp xử lý số liệu thô 13 2.1.2 Phương pháp tính tốn đặc trưng khí hậu phục vụ xây dựng Atlas khí hậu biến đổi khí hậu 14 2.1.3 Phương pháp xây dựng đồ 25 2.1.4 Quy trình cơng nghệ xây dựng đồ khí hậu 26 2.1.5 Phép chiếu tỷ lệ đồ 28 2.2 Số liệu nghiên cứu 28 CHƯƠNG ATLAS KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM .29 3.1 Giới thiệu nội dung tập Atlas khí hậu Việt Nam .29 3.2 Nhóm đồ liên quan đến xạ nắng 30 3.4 Nhóm đồ nhiệt độ .30 3.4.1 Nhiệt độ trung bình 30 3.4.2 Cực đoan nhiệt độ 31 3.4 Nhóm đồ mưa, ẩm, bốc 31 3.4.1 Lượng mưa trung bình .31 3.4.1.1 Tổng lượng mưa năm 31 3.4.1.2 Tổng lượng mưa tháng 32 3.4.2 Các tượng cực đoan liên quan đến lượng mưa 32 3.4.3.1 Số ngày có mưa số ngày không ngày mưa 32 3.4.2.2 Lượng mưa ngày lớn nhất, số ngày có lượng mưa vượt ngưỡng 50 100mm 32 3.4.3 Độ ẩm tương đối 33 2.4.4 Bản đồ số ẩm 33 3.4.5 Bốc .34 3.5 Nhóm đồ gió .34 3.6 Nhóm đồ bão áp thấp nhiệt đới 34 3.7 Nhóm đồ biến đổi nhiệt độ lượng mưa 35 CHƯƠNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM THỜI KỲ 1961-2010 36 4.1 Đặc điểm khí hậu Việt Nam thời kỳ 1961-2010 36 4.1.1 Khái quát đặc điểm khí hậu Việt Nam .36 4.1.1.1 Các nhân tố hình thành khí hậu Việt Nam 36 4.1.1.2 Đặc điểm khí hậu vùng 36 4.1.2 Đánh giá diễn biến nhiệt độ lượng mưa thập kỷ 2001-2010 37 4.1.2.1 Nhiệt độ 37 4.1.2.2 Lượng mưa 37 i 4.1.2.3 Cực đoan khí hậu 37 4.1.3 Một số nhận định đặc điểm khí hậu vùng bờ biển hải đảo .37 4.6 Chế độ gió 38 4.6.1 Gió mùa .38 4.6.2 Trường gió trung bình Biển Đơng 38 4.6.3 Phân bố tốc độ gió cực đại vùng Biển Đông .38 4.2 Biến đổi nhiệt độ thời kỳ 1961-2010 .38 4.2.1 Biến đổi nhiệt độ trung bình 38 4.2.2 Biến đổi cực đoan nhiệt độ 39 4.3 Biến đổi lượng mưa thời kỳ 1961-2010 40 4.3.1 Lượng mưa trung bình .40 4.3.2 Biến đổi tượng cực đoan liên quan đến lượng mưa .40 4.3 Biến đổi xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) 40 4.3.1 Biến đổi xoáy thuận nhiệt đới khu vực Biển Đông 40 4.3.2 Biến đổi số đặc trưng xoáy thuận nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam (XTNĐVN) 40 4.3.3 Biến đổi mùa bão Việt Nam .40 4.3.4 Biến đổi tần số XTNĐ đoạn bờ biển .41 CHƯƠNG CƠNG CỤ NỘI SUY BẢN ĐỒ KHÍ HẬU VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU 42 5.1 Xây dựng chương trình nội suy .42 5.1.1 Thuật toán xây dựng chương trình nội suy 42 5.1.2 Hướng dẫn sử dụng chương trình nội suy 43 5.1.3 Các đồ xây dựng phần mềm nội suy 43 5.2 Xây dựng phần mềm quản lý sở liệu .44 5.2.1 Mô tả chung phần mềm trang web 44 CHƯƠNG MÔ TẢ CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC .45 6.1 Các sản phẩm cần đạt theo thuyết minh đề tài 45 6.2 Các sản phẩm đạt đề tài 45 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47 LỞI CẢM ƠN 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 ii DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA THỰC HIỆN TT Họ tên Học hàm, học vị Chức vụ, Cơ quan công tác Chức danh đề tài 1 Mai Văn Khiêm TS Viện KH Khí tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu Chủ nhiệm Nguyễn Đăng Mậu ThS Viện KH Khí tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu Thư ký Trần Thục GS TS Viện KH Khí tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu Cộng tác viên Nguyễn Văn Thắng PGS TS Viện KH Khí tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu Cộng tác viên Nguyễn Đức Ngữ GS TSKH Trung tâm KHCN KTTV&MT Cộng tác viên Nguyễn Trọng Hiệu GS TS Trung tâm KHCN KTTV&MT Cộng tác viên Hoàng Ngọc Quang PGS TS Trường Đại học TNMT Hà Nội Cộng tác viên Nguyễn Huỳnh Quang ThS Trung tâm Phòng tránh giảm nhẹ thiên tai Cộng tác viên Trương Đức Trí ThS Cục KTTV&BĐKH Cộng tác viên 10 Phạm Lê Phương KS Trung tâm Tư liệu KTTV Cộng tác viên 11 Hoàng Đức Cường TS Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương Cộng tác viên 12 Nguyễn Đức Ngữ GS TSKH Trung tâm KHCN KTTV&MT Cộng tác viên 13 Nguyễn Văn Hiệp TS Viện KH Khí tượng Thủy văn Cộng tác viên Biến đổi khí hậu 14 Lê Duy Điệp ThS Viện KH Khí tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu Cộng tác viên 15 Nguyễn Hồng Minh ThS Viện KH Khí tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu Cộng tác viên 16 Lã Thị Tuyết ThS Viện KH Khí tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu Cộng tác viên 17 Thần Thị Thảo CN Viện KH Khí tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu Cộng tác viên 18 Phạm Thị Hải Yến CN Viện KH Khí tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu Cộng tác viên 19 Trần Duy Hiên ThS Bộ Tài nguyên Môi trường Cộng tác viên 20 Trương Thị Thanh Thủy CN Viện KH Khí tượng Thủy văn Cộng tác viên Biến đổi khí hậu 21 Trần Thị Thảo CN Viện KH Khí tượng Thủy văn Cộng tác viên iii TT Họ tên Chức vụ, Cơ quan công tác Học hàm, học vị Chức danh đề tài Biến đổi khí hậu 22 Đào Thị Thúy KS Viện KH Khí tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu Cộng tác viên 23 Trần Đình Trọng ThS Viện KH Khí tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu Cộng tác viên 24 Vũ Văn Thăng ThS Viện KH Khí tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu Cộng tác viên 25 Nguyễn Bình Phong ThS Trường Đại học TNMT Hà Nội Cộng tác viên 26 Hoàng Đức Hùng ThS Đài KTTV Khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ Cộng tác viên 27 Đinh Thị Mai KS Viện KH Khí tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu Cộng tác viên 28 Nguyễn Thu Hoa KS Viện KH Khí tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu Cộng tác viên 29 Hà Trường Minh CN Viện KH Khí tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu Cộng tác viên 30 Lưu Nhật Linh CN Viện KH Khí tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu Cộng tác viên 31 Trịnh Thùy Nguyên CN Viện KH Khí tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu Cộng tác viên 32 Nguyễn Thị Hải ThS Trung tâm Hải Văn Cộng tác viên iv MỞ ĐẦU Khí hậu tập hợp điều kiện khí đặc trưng cho địa phương phụ thuộc hoàn toàn vào hoàn cảnh địa lý địa phương Trong trình phát triển xã hội lồi người, người ln chịu tác động khí hậu nhiều cách khác khai thác hiệu tài nguyên khí hậu hạn chế tác động xấu Khí hậu khai thác hợp lý bảo vệ tốt đất đai trở nên mầu mỡ, nguồn nước phong phú, cối tốt tươi, tính đa dạng sinh học phát triển, đời sống người cải thiện Đánh giá đầy đủ tài nguyên khí hậu góp phần khơng nhỏ vào phát triển bền vững Một hình thức đúc kết thể thơng tin khí hậu dạng đồ hay Atlas Ở đó, Atlas khí hậu mơ tả đặc điểm tính chất khí hậu vùng địa lý cơng cụ hữu ích để cung cấp thơng tin cho người sử dụng Bởi tính chất quan trọng nên Atlas khí hậu quan tâm nghiên cứu xây dựng Các xuất Atlas khí hậu có đóng góp đáng kể hiểu biết đặc điểm khí hậu quy mơ tồn cầu, khu vực quốc gia Điểm dễ nhận thấy từ cơng trình nghiên cứu giới, đặc biệt nghiên cứu gần sử dụng công nghệ GIS xây dựng đồ Ở số nước Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Atlas khí hậu cập nhật sau thập kỷ nhằm đánh giá lại chế độ khí hậu vùng quan địa lý định Ở Việt Nam, thơng tin khí hậu quan tâm, đặc biệt phát triển nơng nghiệp Đã có nhiều thành khoa học nghiên cứu dụng thơng tin khí hậu Chương trình 42A tạo sản phẩm khoa học gồm số liệu đồ khí hậu đồ sộ, phong phú, phục vụ thực tiễn hiệu nhiều năm qua Cho đến nay, thành tựu khoa học khí tượng tham khảo nhiều hoạt động thực tiễn Tài liệu xây dựng sở số liệu quan trắc từ thành lập trạm khí tượng, thủy văn đến 1985, nói chung trạm miền Bắc có thời gian quan trắc dài song nhiều trạm Miền Nam có số liệu từ sau giải phóng (1975) Đến số liệu quan trắc thêm 25 năm số liệu tham số khí hậu cần bổ sung tính lại Đề tài “Kiểm kê tài nguyên khí hậu Việt Nam” Nguyễn Duy Chinh, sở bổ sung số liệu khí tượng đến năm 2000 xây dựng đồ tương tự đồ nêu Tuy nhiên, biến đổi khí hậu diễn mạnh mẽ thập kỷ gần đây, đặc biệt thập kỷ 2001-2010 đánh giá thập kỷ nhiệt độ tăng lên nhiều hơn, diễn biến mưa thiên tai phức tạp Vì vậy, đánh giá điều kiện khí hậu bối cảnh biến đổi khí hậu sở khoa học phục vụ nhiều hoạt động kinh tế - xã hội Do kỹ thuật, công nghệ thời gian thực trước đây, hai cơng trình nghiên cứu vẽ đồ cho tháng tiêu biểu mùa năm nhu cầu thực tế yêu cầu đồ cho đầy đủ tháng năm, trung bình mùa trở thành cấp thiết Chính nhu cầu cấp bách xuất số liệu, tham số khí tượng, thủy văn đồ khí tượng thủy văn để sử dụng tham khảo hoạt động kinh tế xã hội sở kế thừa thành hai cơng trình nói số liệu cập nhật có thập kỷ 2001-2010 Phân tích chuỗi số liệu khí hậu cho thấy, Việt Nam, xu biến đổi nhiệt độ lượng mưa khác vùng 50 năm qua Nhiệt độ trung bình năm tăng khoảng 0,5-0,6OC phạm vi nước lượng mưa có xu hướng giảm nửa phần phía Bắc, tăng phía Nam lãnh thổ [1, 2] Cụ thể: Về nhiệt độ, nhiệt độ tháng I (tháng đặc trưng cho mùa đông), nhiệt độ tháng VII (tháng đặc trưng cho mùa hè) nhiệt độ trung bình năm tăng phạm vi nước 50 năm qua Nhiệt độ vào mùa đông tăng nhanh so với vào mùa hè nhiệt độ vùng sâu đất liền tăng nhanh nhiệt độ vùng ven biển hải đảo Xu chung nhiệt độ tăng hầu hết khu vực nước Mức tăng nhiệt độ cực đại tồn Việt Nam nhìn chung dao động khoảng từ -3oC đến 3oC Mức tăng nhiệt độ cực tiểu chủ yếu dao động khoảng -5oC đến 5oC Xu chung nhiệt độ cực đại cực tiểu tăng, tốc độ tăng nhiệt độ cực tiểu nhanh nhiều so với nhiệt độ cực đại, phù hợp với xu chung biến đổi khí hậu tồn cầu [1, 2] Về mưa, lượng mưa mùa mưa (tháng XI-IV) tăng lên chút không thay đổi đáng kể vùng khí hậu phía Bắc tăng mạnh mẽ vùng khí hậu phía Nam 50 năm qua Lượng mưa mùa mưa nhiều (tháng V-X) giảm từ đến 10% đa phần diện tích phía Bắc nước ta tăng khoảng đến 20% vùng khí hậu phía Nam 50 năm qua Xu diễn biến lượng mưa năm hoàn toàn tương tự lượng mưa mùa mưa nhiều, tăng vùng khí hậu phía Nam giảm vùng khí hậu phía Bắc Khu vực Nam Trung Bộ có lượng mưa mùa mưa, mùa mưa nhiều lượng mưa năm tăng mạnh so với vùng khác nước ta, khoảng 20% 50 năm qua Lượng mưa ngày cực đại tăng lên hầu hết vùng khí hậu, năm gần Số ngày mưa lớn có xu tăng lên tương ứng, nhiều biến động mạnh xảy khu vực miền Trung [1, 2] Như vậy, khí hậu Việt Nam có biến đổi rõ rệt theo khơng gian thời gian Việc xây dựng đồ khí hậu theo thời kỳ chuẩn khác cần thiết thời điểm nhằm tạo sở khoa học cho việc đúc kết minh họa quy luật, đặc điểm phân bố (không gian thời gian) khí hậu biến đổi khí hậu Việt Nam kỷ 20 thập kỷ đầu kỷ 21, đồng thời cung cấp thơng tin khí hậu biến đổi khí hậu phục vụ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam Khí hậu tài nguyên thiên nhiên quý báu người, thơng tin khí hậu nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, áp suất khí quyển, gió, tượng xảy khí nhiều yếu tố khác có vai trò quan trọng tất hoạt động kinh tế - xã hội Do vậy, việc nắm bắt đúc kết quy luật phân bố đặc trưng khí hậu theo khơng gian thời gian vùng lãnh thổ nước ta đóng vai trò quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững phòng tránh thiên tai nước ta Đặc biệt, Việt Nam nước nông nghiệp với 80% dân số sống nông thôn 70% lao động lĩnh vực nông nghiệp, điều kiện khí hậu thời tiết có vai trò vơ quan trọng Chính vậy, nghiên cứu, đánh giá điều kiện khí hậu cho phạm vi tồn lãnh thổ, quy mô cấp vùng địa phương quan trọng Bên cạnh đó, tính "thất thường" khí hậu, đặc biệt diễn biến thiên tai có tác động mạnh mẽ đến việc lập kế hoạch sản xuất gây thiệt hại nặng nề cho đời sống xã hội Vì thế, hiểu xu thế, rũi ro khí hậu khứ, giám sát chặt chẽ diễn biến khí hậu đóng góp quan trọng để giảm thiểu tác động tiêu cực khí hậu gây ra, đồng thời cho phép tìm biện pháp thích ứng cho cơng tác quản lý, đạo thực kế hoạch mùa, vụ sản xuất kế hoạch dài hạn khác Hiện nay, tổ chức khí tượng giới (WMO) đẩy mạnh phát triển vấn đề dịch vụ ứng dụng thơng tin khí hậu Một số dự án WMO cho triển khai mang lại hiệu tích cực dự án "Phục vụ thơng tin dự báo khí hậu - CLIPS" quốc gia Trong kế hoạch Tiểu ban Khí tượng Vật lý địa cầu Hiệp hội ASEAN, dự án dự báo khí hậu (DBKH) coi dự án nghiên cứu trọng điểm khu vực Đông Nam Á Ở nhiều nước giới việc cung cấp thơng tin khí hậu nhiều quan tổ chức khác đảm nhiệm Ví dụ Anh Trung tâm Khí hậu Hadley (HC), Mỹ Trung tâm Dự đoán Khí hậu (CDC thuộc NOAA), Trung tâm Dự báo Khí hậu (CPC thuộc NOAA), Viện Nghiên cứu Quốc tế dự báo khí hậu (IRI, NCAR) nhiều sở nghiên cứu khác, Trung Quốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia, Thơng tin hậu cung cấp đa dạng phong phú, dười nhiều hình thức khác Hầu tất hoạt động kinh tế nhạy cảm với khí hậu Một số ngành ngành xây dựng, hàng không, nông nghiệp nhạy cảm ngành khác y tế thống kê Tuy khác mức độ quy mô sử dụng tất ngành hoạt động thực tiễn hàng ngày đếu sử dụng thơng tin khí hậu Các ngành kinh doanh bạn hàng lớn thông tin khí hậu Các chiến lược chiến thuật tiếp thị có nhu cầu thơng tin khí hậu lớn Các nhà doanh nghiệp sử dụng số liệu khí hậu để trả lời câu hỏi như: Nguyên nhân làm giá hoa lại tăng nhiều năm đó? Trong nơng nghiệp, nhu cầu thơng tin khí hậu rõ ràng Độ dài vụ trồng trọt phụ thuộc vào loại trồng nhiệt độ khơng khí Cả vật ni trồng phụ thuộc vào sẵn có nước, sẵn có thường KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I Đề tài thực đầy đủ nội dung hoàn thành san phẩm theo thuyết minh phê duyệt: (1) Bộ số liệu quan trắc yếu tố khí hậu đến năm 2010 (2) Các chương trình tính tốn số thống kê, tập số liệu đặc trưng khí hậu biến đổi khí hậu kỷ 20 thập kỷ đầu kỷ 21 (3) Báo cáo chuyên đề đặc điểm khí hậu biến đổi khí hậu Việt Nam kỷ 20 thập kỷ đầu kỷ 21 (4) Phần mềm quản lý sở liệu khí hậu, biến đổi khí hậu phục vụ hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (5) Tập Atlas khí hậu biến đổi khí hậu Việt Nam xây dựng sở số liệu khí hậu kỷ 20 thập kỷ đầu kỷ 21 (95 đồ) (6) Phần mềm nội suy không gian yếu tố khí hậu, tập đồ kịch biến đổi khí hậu phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu (180 đồ) (7) Báo cáo thuyết minh tập Atlas khí hậu biến đổi khí hậu Việt Nam (8) Báo cáo tổng kết đề tài II Kết qua khoa học đề tài (1) Cơ sở liệu: Đề tài thu thập thành công số liệu quan trắc khí hậu đến năm 2010 số liệu kịch biến đổi khí hậu kỷ 21 Dựa phương pháp kiểm nghiệm, đánh giá bổ khuyết số liệu, đề tài hiệu chỉnh bổ khuyết số liệu quan trắc đầy đủ cho thời kỳ 1961-2010 phục vụ đánh giá đặc điểm khí hậu xây dựng đồ khí hậu Bên cạnh đó, liệu tỷ lệ 1:1.000.000 thu thập (2) Phương pháp xây dựng ban đồ khí hậu: Phương pháp chuyên gia vẽ đồ khí hậu kết hợp với cơng nghệ GIS ứng dụng để thực vẽ đồ Các đồ vẽ theo phương pháp đường đẳng trị khí hậu, theo nguyên tắc bản: - Tuân thủ trị số khí hậu trạm: Trị số vị trí đường đẳng trị phụ thuộc vào trị số khí hậu trạm Khi trị số khí hậu trạm trùng với trị số đường đẳng trị, đường qua trạm Khi trị số hai hay nhiều trạm kế cận không trùng với trị số đường đẳng trị, vị trí đường đẳng trị xác định theo phép nội suy hay ngoại suy - Tuân thủ nguyên lý khí hậu: Khi thực phép nội suy hay ngoại suy, trước hết phải vào nguyên lý khí hậu mối quan hệ yếu tố khí hậu điều kiện hay đặc điểm địa lý (độ xa biển, tính chất hải dương hay lục địa, độ cao địa lý, hướng độ dốc sườn núi, tính trạng mặt đệm, …) để ước tính trị số khí hậu vị trí then chốt Các đường đẳng trị xác định sở kết ước tính 50 (3) Tập “Atlas khí hậu biến đổi khí hậu Việt Nam” bao gồm 97 đồ, xây dựng dựa số liệu quan trắc thời kỳ 1961-2010 thể biện phân bố theo không gian đặc trưng (tháng, mùa năm) yếu tố khí hậu biến đổi khí hậu Tập Atlas xây dưng hai tỷ lệ: (1) Tỷ lệ 1:1.000.000 (bản điện tử) (2) Tỷ lệ 1:3.000.000 (bản in cứng) (4) Về bản, thông tin đặc trưng yếu tố khí hậu (tháng, mùa năm) đúc kết dạng giá trị phân bố theo khơng gian tập “Atlas khí hậu biến đổi khí hậu Việt Nam” Có thể đưa ra, số nhận xét đặc trưng số yếu tố khí hậu sau: - Bức xạ tổng cộng: Bức xạ tổng cộng có quy luật chung thấp phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) cao phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) Trung bình nước, xạ tổng cộng có giá khoảng khoảng 132 kcal/cm2 Trung bình khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra), xạ tổng cộng có giá trị vào khoảng 114 kcal/cm2; khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) có giá trị khoảng 170 kcal/cm2 Một điều đáng ý là, phía Bắc, vùng cao có xạ tổng cộng lớn vùng lân cận Ở phía Nam, khu vực dải ven biển Nam Trung Bộ có xạ tổng cộng lớn nhất, khu vực có xạ tổng cộng lớn nước (có giá trị trung bình tồn vùng vào khoảng 187 kcal/cm2) Trên vùng biển hải đảo, xạ tổng cộng lớn đảo phía Nam (QĐ Trường Sa, QĐ Hồng Sa, Lý Sơn, Phú Qúy, Côn Đảo, thổ Chu, Phú Quốc), với giá trị phổ biến từ 200 đến 220kcal/cm Tuy nhiên, vùng biển hải đảo phía Bắc (Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ), xạ tổng cộng thấp hơn, với giá trị phổ biến khoảng từ 100 đến 120 kcal/cm2 - Cân xạ ((chênh lệch xạ đến xạ đi)): Cân cân xạ có quy luật phân bố theo không gian tương đồng với xạ tổng cộng; cao phía Bắc thấp phía Nam Cân xạ quy mô nước dao động khoảng từ 40 đến khoảng 120 kcal/cm Trung bình nước thời kỳ 1961-2010, cân xạ có giá trị khoảng 84 kcal/cm 2; phía Bắc có giá trị dao động khoảng từ 65 đến 80 kcal/cm 2; phía Nam có giá trị lớn 100 kcal/cm hầu hết trạm Nhìn chung, dải ven biển Nam Trung Bộ khu vực có cân xạ lớn nước, với giá trị phổ biến khoảng từ 120 đến 140 kcal/cm Trên vùng biển hải đảo phía Nam (QĐ Trường Sa, QĐ Hồng Sa, Lý Sơn, Phú Qúy, Cơn Đảo, thổ Chu, Phú Quốc) có giá trị cao phía Bắc (Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ); giá trị khoảng từ 120 đến 140 kcal/cm đảo phía Nam khoảng từ 80 đến 100 kcal/cm2 đảo phía Bắc - Tổng số nắng: Quy luật phân bố tổng số nắng tương đồng với tổng xạ cân xạ lãnh thổ nước ta; thấp phía Bắc cao phía Nam Trung bình nước, tổng số nắng năm có giá trị khoảng 1.857 giờ; phía Bắc có giá trị khoảng 1.567 giờ; phía Nam có giá trị 51 khoảng 2.400 Ở phía Bắc, vùng núi khu vực Tây Bắc có tổng số nắng năm tương đối cao so với khu vực lân cận (giá trị khoảng 1.800 giờ) Khu vực Đơng Bắc Đồng Bằng Bắc có có tổng số nắng năm thấp Ngược lại, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên Nam Bộ có tổng số nắng năm cao nước; đặc biệt dải ven biển Nam Trung Bộ có số nắng năm khoảng từ 2.600 đến 3.000 Nhìn chung quy mô nước, tổng số nắng tháng (I, IV, VII, X) thể quy luật phân bố thấp phía Bắc cao phía Nam Tổng số nắng tháng I thấp (trung bình nước có giá trị khoảng 126 giờ; Bắc có giá trị khoảng 87 giờ; phía Nam có giá trị khoảng 215 giờ); Tổng số nắng tháng VII cao nước (trung bình nước có giá trị khoảng 183 giờ; phía Bắc có giá trị khoảng 178 giờ; phía Nam có giá trị khoảng 195 giờ) Ở phía Bắc, chênh lệch tổng số nắng tháng I (87 giờ) với tháng VII (178 giờ) đáng lớn Ở phía Nam, chênh lệch tổng số nắng tháng X (167 giờ) với tháng IV (245 giờ) lớn Đoối ới trạm biển hải đảo, phân bố tổng số nắng năm tháng thể theo quy luật phân bố thấp phía Bắc cao phía Nam quy luật phân bố theo tháng năm khu vực - Hướng gió: Hướng gió quan trắc có phân biệt rõ ràng tháng (I, IV, VII, X) năm Trong tháng I, hướng gió chủ đạo hướng Bắc, Đơng Bắc (Bắc Bộ, Trung Bộ) Đông (Tây Nguyên Nam Bộ) hầu hết trạm Điều đáng ý, số trạm vùng núi phía Bắc (Hà Giang, Bảo Lạc, Cao Bằng) có hướng ngược lại so với trạm lân cận, điều ảnh hưởng hiệu ứng địa hình gió thồi vào đất liền theo hướng Đông Bắc qua thung lũng sông Đà gặp địa hình thay đổi hướng gió Trong tháng IV, hướng gió chủ đạo hầu hết trạm Đông Nam, Đông Nam; trạm thuộc khu vực Bắc Trung Bộ có hướng chủ đạo Bắc Đông Bắc; số trạm thuộc khu vực vùng núi Việt Bắc (Hà Giang, Bảo Lạc, Cao Bằng) có hướng chủ đạo hướng Nam Trong tháng VII, hướng gió chủ đạo quan trắc Tây, Nam Đơng Nam hầu hết trạm; hướng gió Tây thể rõ ràng trạm khu vực Tây Nguyên; hướng gió Tây Nam thể rõ ràng trạm Nam Bộ Trong tháng X, hướng gió chủ đạo hướng Bắc Đơng Bắc trạm phía Bắc Nam Trung Bộ; hướng Đơng trạm thuộc khu vực Tây Nguyên Nam Bộ - Tốc độ gió: Trong tháng I, phân bố tốc độ gió trung bình lãnh thổ nước ta dao động khoảng từ đến 4m/s Trong đó, khu vực ven biển Bắc Bộ, Quảng Bình – Thừa Thiên Huế, Nam Trung Bộ, phần Tây Nguyên ven biển phía Đơng Nam Bộ có tốc độ gió lớn nhất; khu vực vùng núi phía Bắc (Tây Bắc Việt Bắc) có tốc độ gió nhỏ Trong tháng IV, tốc độ gió trung bình phân bố phổ biến từ khoảng đến 2m/s; số khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Quảng Bình – Quảng Trị, phía Tây Tây Nguyên, ven biển Nam Trung Bộ ven biển Nam Bộ có tốc độ gió lớn hơn, giá trị phổ biến đến 3m/s, 52 chí 3m/s Trong tháng VII, tốc độ gió trung bình phân bố phổ biến khoảng từ đến 4m/s; khu vực ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, phần Đông Tây Nguyên, Tây Nam Bộ có tốc độ gió lớn (phổ biến 3m/s); khu vực Bắc Bộ có tốc độ gió thấp nhất, chí số khu vực (Việt Bắc) có tốc độ gió khoảng từ đến 1m/s Trong tháng X, tốc độ gió trung bình phổ biến khoảng từ đến 3m/s khu vực; ven biển Bắc Bộ có tốc độ gió trung bình 3/s; khu vực Quảng Bình – Thừa Thiên Huế, ven biển Nam Trung Bộ có tốc độ gió trung bình khoảng đến 3m/s Tốc độ gió cực đại trung bình năm phân bố chủ yếu khoảng từ 15 đến 25m/s; khu vực Quảng Ngãi – Bình Định, tốc độ gió cực đại đạt 25m/s; dải ven biển Bắc BộHà Tĩnh, Bình Thuận Kiên Giang có tốc độ gió lớn khoảng 20 đến 25m/s - Đặc điểm nhiệt độ trung bình: Nhiệt độ trung bình năm dao động từ nhỏ 15 đến lớn 27oC Một số nơi thuộc núi cao Bắc Bộ Tây Nguyên có nhiệt độ nhỏ 15oC, thấp nước Khu vực từ phía Tây tỉnh Tây Ninh đến Cà Mau có nhiệt độ cao nước, 27 oC Nhiệt độ trung bình tháng I dao động từ khoảng đến 25oC, nửa phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) có nhiệt 21oC, thấp nửa phía Nam có nhiệt từ 21 đến 25oC, số nơi thuộc núi cao Bắc Bộ có nhiệt độ nhỏ 7oC Ngược lại, nhiệt độ trung bình tháng VII dao động từ khoảng 17 đến 29 oC Một số nơi thuộc núi cao Bắc Bộ Tây Nguyên có nhiệt độ nhỏ 17 oC, thấp nước Khu vực đồng Bắc Bộ ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Định có nhiệt độ cao nước, 29oC - Biên độ ngày nhiệt độ có dao động rõ ràng tháng khác năm, lớn vào tháng mùa đông thấp vào tháng mùa hè Biên độ nhiệt độ trung bình tháng I dao động mức từ 4-6 đến mức 1416oC, thấp Bắc Bộ cao Tây Nguyên Biên độ nhiệt độ trung bình tháng VII nằm khoảng từ 4-6 đến mức 10-12 oC, thấp khu vực đồng Bắc Bộ cao khu vực Trung Bộ Biên độ năm nhiệt trung bình lớn 9oC phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) nhỏ oC phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) Nhìn chung, kết phân tích đề tài khơng khác đáng kể so với nghiên cứu trước - Nhiệt độ thấp cao trung bình năm: Nhiệt độ thấp trung bình năm phân bố khoảng từ đến 26oC; giá trị thấp vùng núi phía Bắc (Tây Bắc, Việt Bắc), Tây Nghệ An, Kon Tum Lâm Đồng; giá trị cao Nam Trung Bộ, miền trung Tây Nguyên Nam Bộ Nhiệt độ cao trung bình năm phân bố khoảng từ 16 đến 34 oC; tháp vùng núi phía Bắc (Tây Bắc, Việt Bắc), Kon Tum Lâm Đồng; cao khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ - Tổng số ngày năm có nhiệt độ thấp 13 oC chủ yếu xảy Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ Tây Nguyên, đặc biệt vùng núi cao 53 Bắc Bộ, Thanh Hóa – Nghệ An, Kon Tum Lâm Đồng quang năm có nhiệt độ thấp ảnh hưởng địa hình Do ảnh hưởng địa hình khơng khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống, khu vực khu vực có tần suất xuất hiện tượng rét đậm, rét hại đáng kể Nhìn chung, tần suất rét đậm, rét hại (nhiệt độ trung bình ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ATLAS KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM, NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ATLAS KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay