Luận Chứng Phụng Dưỡng Thiên Nhiên Khu Bảo Tồn Sinh Thái Nhân Văn HEPA Giai Đoạn 2017 - 2022

24 25 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 17:29

Viện Phát Triển Doanh Nhân Cộng Đồng (CENDI) 12 C Phạm Huy Thơng, Ba đình, Hà nội, Việt nam Tel/fax: 0084.437.715.691 Email: cendi@cendiglobal.org; www.cendiglobal.org, Skype ID: cendiglobal.org Luận Chứng PHỤNG DƯỠNG THIÊN NHIÊN Khu Bảo Tồn Sinh Thái Nhân Văn - HEPA Giai Đoạn 2017 – 2022 Hợp tác đầu tư: Viện Phát Triển Doanh Nhân Cộng Đồng(CENDI) HEPA Tháng Năm 2017 Luận Chứng Phụng Dưỡng Thiên Nhiên Khu HEPA 2017- 2022 Page Contents A) B) C) D) Các từ viết tắt Xuất xứ Mục tiêu Lưu vực đầu nguồn Sông Ngàn Phố I) Mặt cắt lưu vực đầu nguồn sông Ngàn Phố E) Phần thứ nhất: Đánh giá Kết thực luận chứng “ Nghiên cứu phát triển mơ hình bảo tồn tính đa dạng sinh học phát triển bền vững tài nguyên rừng lưu vực đầu nguồn sông Ngàn Phố, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh” từ năm 2002 đến năm 2016 10 I) Vùng bảo tồn HEPA sử dụng đất mục đích có hiệu 10 II) Rừng HEPA phát triển chất lượng 10 III) Tạo dựng Các mơ hình nông nghiệp sinh thái, không nơi đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm mà mang lại giá trị môi trường, kinh tế 11 IV) Đào tạo đội ngũ học sinh kế cận cho cộng đồng quản lý, sử dụng phát triển bền vững tài nguyên rừng làm nông nghiệp sinh thái 11 V) Các đề tài nghiên cứu HEPA ứng dụng có hiệu mơ hình cộng đồng 11 VI) Mơ hình HEPA nơi thu hút học sinh, sinh viên, chuyên gia, nhà nghiên cứu nhà lập định sách bảo vệ phát triển rừng, bảo vệ môi trường, người dân vùng đầu nguồn đến tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm 12 VII) Mơ hình HEPA điểm giao lưu, hợp tác với Tổ chức nước Quốc tế Sinh thái Nhân văn phát triển bền vững 12 VIII) Mơ hình HEPA phối hợp hỗ trợ có hiệu ban nghành địa phương cộng đồng quản lý, bảo vệ rừng, nâng cao nhận thức phát triển kinh tế 13 IX) Hệ thống sở hạ tầng HEPA đáp ứng nhu cầu đào tạo, ăn, sinh hoạt cho cán bộ, học sinh mà bảo tồn giá trị văn hoá truyền thống nhà cửa dân tộc Việt Nam 14 X) II Đánh giá chung 14 F) Phần thứ 2: Chiến lược chương trình hành động giai đoạn 2017 – 2022 14 I) Chiến lược thực 14 II) Phân tích lợi 15 Lợi yếu tố tự nhiên 15 Soi chiếu đặc tính Hệ sinh thái 15 Lợi mặt xã hội 16 III) Phân khu chức phụng dưỡng thiên nhiên 17 Sơ đồ phân khu chức Phụng dưỡng thiên nhiên - HEPA 18 Mặt cắt HEPA từ Tây sang Đông 21 Quy hoạch sử dụng đất khu chức 22 IV) Các chương trình kế hoạch hành động 22 Chương trình xây dựng khu chức Phụng dưỡng thiên nhiên 22 Luận Chứng Phụng Dưỡng Thiên Nhiên Khu HEPA 2017- 2022 Page G) Chương trình kiểm kê, đánh giá chất lượng rừng bảo tồn phát triển rừng 22 Chương trình đào tạo, tập huấn 23 Chương trình nghiên cứu, biên soạn, xuất tài liệu 23 Chương trình xây dựng bổ sung cơng trình sở hạ tầng khu chức 23 Các đề xuất, kiến nghị 24 Luận Chứng Phụng Dưỡng Thiên Nhiên Khu HEPA 2017- 2022 Page A) Các từ viết tắt  FFS = Farmer Field School - Trường đào tạo thực hành nhà nông sinh thái  HEPA = Human Ecology Preservation Area – Vùng bảo tồn Sinh thái Nhân văn  SPERI = Social Policy Ecology Research Institute - Viện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách Xã hội  MECO – ECOTRA = Mekong Community Networking for Ecological Trading - Mạng lưới cộng đồng dân tộc thiểu số lưu vực Mê kông Công thương mại  CHESH = Center for Human Ecology Studies of Highlands - Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái Nhân văn vùng cao  CENDI = Community Etrepreneur Development Institute Luận Chứng Phụng Dưỡng Thiên Nhiên Khu HEPA 2017- 2022 Page B) Xuất xứ Viện Phát triển Doanh nhân Cộng đồng CENDI ti n thân n TEW - CHESH CIRD – SPERI mạng lưới nông dân MECO-ECOTR chuyên tâm nghiên cứu thiên chức, hệ giá tr thực chứng quan hệ h u gi a người hệ tự nhiên vùng sinh thái cảnh quan đ c thù thư ng nguồn lưu vực Mêkông Tất nh ng vùng thư ng nguồn Mêkông nơi ẩn dấu, sinh ra, lớn lên phụng dưỡng thiên nhiên trở thành thiết chế văn h a xã hội phong mỹ tục truy n thống tộc người Với Họ, Thiên nhiên Mẹ Họ l ng l , âm thầm phụng thờ thiên hồn Mẹ tâm niệm sống h u ân nghĩa với thiên nhiên 'Phụng dưỡng Thiên nhiên lan tỏa từ tâm thức đến hành vi sống đội ngũ nông dân nồng cốt đội ngũ cán kế cận trẻ dân tộc thiểu sốđang tay tay với Viện CENDI “Phụng dưỡng Thiên nhiên nhân giá tr hệ thống hành vi truy n thống Thiện - Chân - Mỹ tộc người thiểu số quan hệ h u ân nghĩa với giới Tự nhiên Chúng ta cảm nhận đư c chuỗi hành vi thánh thiện đ thông qua sống hàng ngày bà tộc người lưu vực sông Mêkông Phụng dưỡng Thiên nhiên Triết GiácThiên Sinh thực chứng mà loài người cần giành đủ thời gian để học, để ngẫm để ngộ thấu đáo Triết Giác phản ánh chất thực tiễn trường tồn muôn loài đ c loài người” Trần th Lành 1992 Lý thuyết Sinh thái Nhân văn Sinh học đời với tâm nguyện đư c thờ phụng thiên nhiên lan tỏa ấm phụng thờ thiên nhiên trở thành thở hòa quyện với 51 đ c tính cốt lõi nguyên tác hệ sinh thái vũ trụ Trường đào tạo thực hành Nhà nông Sinh thái HEPA (Human Ecology Practical Area - HEPA) nơi thực hành hun đúc Triết Giác Thiên Sinh đ tộc người làm giáu vốn văn h a sinh thái nhân loại HEPA, Suối Nậm Sốt, Xã Sơn Kim 1, Huyện Hương sơn, Tỉnh Hà tĩnh Lưu vực đầu nguồn sông Ngàn Phố có diện tích khoảng 43.000ha đ a giới hành xã Sơn Kim xã Sơn Kim nằm phía tây huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh giáp với biên giới Việt Lào Lưu vục đư c cung cấp nước bốn hệ thủy chính: Sơng Rào Àn, Khe An Bún, Khe Sốt Khe Rào Mắc.Từ nh ng năm 90 kỷ 20, vùng rừng đầu nguồn sông Ngàn Phố giao cho Lâm trường Hương Sơn sau gọi Công ty d ch vụ lâm nghiệp Hương Sơn quản lý với nhiệm vụ chủ yếu trồng rừng khai thác rừng.Nh ng năm việc khai thác rừng tự nhiên Hương Sơn đư c thực với quy mô cường độ mạnh, trung bình năm khai thác h p pháp 15 – 20 nghìn m3 gỗ Hiện nay, thực chủ trương bước giảm thiểu khai thác gỗ rừng tự nhiên, bình quân năm Hương Sơn đư c cấp phép khai thác từ – nghìn m3 gỗ rừng tự nhiên(báo cáo khảo sát th trường lâm nghiệp Hà Tĩnh – Hội Nông Dân Hà tĩnh tháng 5/2012 Từ đ Rừng đầu nguồn sơng Ngàn Phố ngày b cạn kiệt, tính đa dạng sinh học ngày b phá vỡ Đầu tháng năm 2002, HEPA đ xuất đến Liên hiệp Hội khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) UBND tỉnh Hà Tĩnh “Luận chứng Nghiên cứu phát triển mơ hình bảo tồn đa dạng sinh học quản lý b n v ng tài nguyên rừng lưu vực đầu nguồn sông Ngàn Phố, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh” Ngày 22 tháng năm 2002, Đoàn Chủ t ch Hội đồng Trung ương 1 đa dạng, đ c thù, tương tác, thích nghi 5) b n v ng Luận Chứng Phụng Dưỡng Thiên Nhiên Khu HEPA 2017- 2022 Page Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam đ nh số 455/QĐ – LHH – Phê duyệt Luận chứng “Nghiên cứu phát triển mô hình bảo tồn tính đa dạng sinh học phát triển b n v ng tài nguyên rừng lưu vực đầu nguồn sông Ngàn Phố, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh” HEPA đ xuất Ngày tháng năm 2002, UBND tỉnh Hà Tĩnh đ nh số 1230/QĐ/UB cấp giấy chứng nhận Quy n sử dụng đất cho Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái Nhân văn vùng cao CHESH với diện tích 285, Tiểu khu 70 Tiểu khu 72 thuộc Rào An - đầu nguồn sông Ngàn Phố để thực mục tiêu chiến lư c bảo tồn phát triển đa dạng sinh học đầu nguồn sông Ngàn phố Luận chứng Với n n tảng Lý thuyết Sinh thái Nhân văn Sinh học, giáo trình đào tạo thực hành Nhà nông Sinh thái (Trần th Lành 2007), sau Luận chứng đư c phê duyệt, HEPA tích cực u phối, kết nối già làng, mạng lưới nông dân nồng cốt làng thuộc quốc gia lưu vực Mê kong, tình nguyện viên, giáo sư nhi u lĩnh vực thuộc nhi u quốc gia giới Myanma, Thái lan, Campuchia, Srilanka, Ấn độ, Hà Lan, Úc, Anh, Pháp, Mỹ, Singapore, New Zealand, Brazil hội tụ v HEP để chia s , đào tạo, hội thảo, hội ngh diễn đàn nhằm làm giàu giá tr Thiện- Chân - Mỹ Phụng dưỡng Thiên nhiên liên tục từ tháng 12 năm 2007 đến Theo đ , HEPA hình thành hội tụ đủ u kiệnsinh thái môi trường để giáo dục, giáo dưỡng thực hành diện tích đất rừng đư c Ủy ban Nhân dân tình Hà tĩnh cấp theo đ nh số 1230/QĐ/UB, thời điểm này, HEPA trở thành điểm đến cho nh ng muốn học, muốn hiểu thực hành hành vi Phụng dưỡng Thiên nhiên vườn canh tác sinh thái HEPA HEPA nổ lực tiếp tục phục hồi hoàn trảlại thiên nhiên nơi nh ng b người lạm dụng thời Các lồi q đư c hồi sinh, loài thời vắng b ng ngoái đầu trở v với HEPA Dòng sơng Rào an hệ thủy uốn lư n để ôm ấp HEP vào lòng reo cười gió nhẹ chạm vào sóng nước dòng sơng Nếu đ thả hồn giây lát bình n bên dòng sơng Rào An dõi theo nh ng đàn cá tung tăng đùa ngh ch gi a lòng sơng in rõ bóng hai bờ cát trắng m n màng, cảm xúc d u thầm tỉnh thức ta giây phút mà đâu đ phải cân đo đong đếm thói sống hối xối xả Nhất Tất Ta, Tà ma chốn thương trường bán văn tự chẳng hỏi ý Trời chốn th thành C đư c nh ng hôm HEPA từ lòng tin Ủy ban Nhân dân tình Hà tĩnh, dìu dắtcủa nhi u Giáo sư, bè bạn khắp giới HEPA trân trọng nâng nui thở nh ng người thầy, người bạn đồng hành HEP để c đư c hôm Giáo sư Võ Quí, Giáo Sư Nguyễn Quang Hà, Giáo sư Lê Văn Khoa, Giáo sư Chayan, Giáo Lê Văn Ti m, Giáo sư Hồ Uy Liêm, Giáo sư Tôn Gia Huyên Giáo sư Khổng Diễn, ủng hộ tin tưởng Ông Kees De Rutier, Ông Jack Văn Ham, Bà Tiniker, ông Fulco Van De Venter thuộc tổ chức ICCO, - Hà lan, đ c biệt tận tâm hướng dẫn Thầy Geoff Lawton song hành từ nh ng ngày đầu HEPA trứng nước, Thầy giúp HEP tạo dựng hệ thống qui hoạch thiết kế ăn ý với đ c tính cốt lõi Hệ sinh thái HEPA, tròn 15 tuổi Luận Chứng Phụng Dưỡng Thiên Nhiên Khu HEPA 2017- 2022 Page HEPA bảo tàng xanh sống động thơ mộng trời, người sinh linh.Ở tuổi thứ 15, HEPA c đư c nơi đào tạo, nghiên cứu, thực hành ba giá tr cốt lõi tộc người thiểu số sống nương tựa vào thiên nhiên: Ba giá tr cốt lõi đư c nâng nui trân trọng bước3 quan sát cảnh quan HEPA, nguyên tắc qui hoạch4 thiết kế hệ thống; hành vi5 phụng dưỡng thiên nhiên Đư c thả ơm ấp che chở chu trình Sinh Đ a Hóa diễn vũ trụ bao la này, HEP hình thành khung giáo trình canh tác sinh thái với ba cấp độ: 1) Giáo trình Cơ giành cho cơng dân muốn đư c chuộc lại lỗi lầm với hệ sinh thái; 2) Giáo trình Nâng cao giành cho nh ng công dân muốn hiểu thấu đáo quan hệ âm dương gi acon người hệ sinh thái xung quanh và; 3) Giáo trình canh tác sinh thái Chuyên nghiệp giành cho nh ng Hi n Nhân Phụng dưỡng Thiên nhiên từ tâm thức bẩm sinh Nhằm hướng tới Sinh kế Sinh thái ổn đ nhtại HEPA dựa nguyên lý nương tựa vào đ c tính cốt lõi6 hệ sinh thái triết lý phụng dưỡng thiên nhiên, Viện CENDI mà ti n thân Viện Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái Nhân văn Vùng cao CHESH tiếp tục triển khai Luận chứng Phụng dưỡng thiên nhiên Khu bảo tồn sinh thái nhân văn HEP giai đoạn 2017 – 2022 với ba mục tiêu cốt yếu sau đây: C) Mục tiêu C đư c giáo trình thực hành phương thức canh tác sinh tháivà trường ẩm thực văn h a sinh thái để chia sẻ lan tỏa tới nông dân nòng cốt, học sinh, sinh viên, quan chức khách thập phương yêu môi trường thiên nhiên, sống triết lý phụng dưỡng thiên nhiên; C đư c khu bảo tàng sống v cây, lão thành cách mạng/cây mẹ, thuốc nam thân gỗ thân thảo, động vật quí c nguy tuyệt chủng hệ thống ngân hàng gen lão thành cách mạng làm vốn liếng để học hiểu cho liên hệ Hà tĩnh n i riêng nước nói chung; C đư c làng đa văn h a với 10 đ nh chuẩn chuỗi Sinh kế Sinh thái hướng tới sống bình yên thản liên hệ rừng HEPA (Một Bhutan thứ hai HEPA) 1) Phụng dưỡng thiên nhiên; 2) Triết thực tri thức tộc người phụng dưỡng thiên nhiên chinh phương thức canh tác nương tựa hệ sinh thái HEPA; 3) Thiên dáng không thừa không thiếu sinh cảnh HEPA Xem giáo trình đào tạo thực hành phương thức canh tác sinh thái www.cendiglobal.org Xem giáo trình đào tạo thực hành phương thức canh tác sinh thái www.cendiglobal.org Xem giáo trình đào tạo thực hành phương thức canh tác sinh thái www.cendiglobal.org Đa dạng; 2) Đ c thù; Tương tác; Thích nghi; B n v ng Luận Chứng Phụng Dưỡng Thiên Nhiên Khu HEPA 2017- 2022 Page D) Lưu vực đầu nguồn Sông Ngàn Phố Luận Chứng Phụng Dưỡng Thiên Nhiên Khu HEPA 2017- 2022 Page I) Mặt cắt lưu vực đầu nguồn sông Ngàn Phố Rừng phòng hộ gần biên giới Lào Việt Khe Nước Sốt Khu Bảo tồn HEPA Sông Rào Àn Rừng sản xuất Chủ quản lý BQL rừng phòng hộ Ngàn Phố HEPA UBND xã Sơn Kim Độ cao 1300 – 500 500 - 80 80 - 300 Độ dốc >25 >15 >15 Thực vật Lim, de, dổi, vàng tâm, táu, sến, cồng, vạng Thuốc nam, sản phẩm phi gỗ Lim, de, dổi, vàng tâm, táu, sến, cồng, vạng Thuốc nam, sản phẩm phi gỗ Động vật L n rừng, chồn, sóc, chim, rắn Khó khăn, thách thưc Các loại gỗ quý c nguy b khai thác L n rừng, chồn, sóc, chim, rắn B người bên ngồi vào tận diệt, săn bắt thú rừng Lim, de, dổi, vàng tâm, táu, sến, cồng, vạng Thuốc nam, sản phẩm phi gỗ L n rừng, chồn, sóc, chim, rắn Các loại gỗ quý có nguy b khai thác Thủy điện Hương làm ảnh hưởng đến mơi trường B người bên gồi vào tậ diệt săn bắt cá Luận Chứng Phụng Dưỡng Thiên Nhiên Khu HEPA 2017- 2022 Page Phần thứ nhất: Đánh giá Kết thực luận chứng “ Nghiên cứu phát triển mơ E) hình bảo tồn tính đa dạng sinh học phát triển bền vững tài nguyên rừng lưu vực đầu nguồn sông Ngàn Phố, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh” từ năm 2002 đến năm 2016 I) Vùng bảo tồn HEPA sử dụng đất mục đích có hiệu Sau Luận chứng đư c phê duyệt, HEPA phối h p với Viện Quy hoạch rừng Bắc Trung tổ chức khảo sát, u tra đa dạng sinh học khu HEPA Phối h p với Hội khoa học đất tổ chức phân tích đất xây dựng đồ thổ nhưỡng khu HEPA Tiếp theo phối h p với Trung tâm tư vấn xây dựng đo đạc xây dựng đồ đ a hình quy hoạch chi tiết vùng HEPA Ngoài ra, HEPA h p đồng nhận khốn bảo vệ rừng từ Cơng ty D ch vụ lâm nghiệp Hương Sơn 118, khoảnh 2a, TK 70 liên kết với hộ có rừng k cận để quản lý, bảo vệ phát triển với diện tích 99, TK 68 Tổng diện tích là: 503, STT Hạng mục Tổng số Đất rừng HEPA Đất rừng Nhận khoán từ lâm trường Đất rừng liên kết với hộ 118,9 99,6 118,9 99,6 Tổng DT tự nhiên(Ha) 503,90 285,4 I Đất sản xuất nông nghiệp 10,1 10,1 II Đất rừng tự nhiên 481,2 262,7 - Rừng phòng hộ 220,8 121,2 - Rừng sản xuất 260,4 141,5 III Đất khác 12,6 12,6 99,6 118,9 Qua biểu sử dụng đất cho thấy: Toàn đất rừng tự nhiên đư c gi nguyên để bảo tồn khoanh nuôi, bảo vệ II) Rừng HEPA phát triển chất lượng Sau Luận chứng đư c phê duyệt, HEPA thành lập Ban đồng quản lý bảo vệ rừng cách phối h p với công an huyện Hương Sơn, Đồn biên phòng, Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Hương sơn quy n Sơn Kim, chiến lư c tuyên truy n nâng cao nhận thức cho người dân vùng v tầm quan trọng bảo vệ tài nguyên, môi trường, đ c biệt rừng đầu nguồn Kết sau năm cho thấy: Tồn diện tích rừng đư c gìn gi phát triển v số lư ng chất lư ng Số lư ng động vật hoang dã chim, s c, l n rừng, khỉ, nhím, dúi xuất nhi u quanh khu vực Luận Chứng Phụng Dưỡng Thiên Nhiên Khu HEPA 2017- 2022 Page 10 nhà Khu vực HEP khu vực đư c chuyên gia lâm nghiệp đánh giá c tốc độ phục hồi nhanh Diện tích rừng giàu từ khơng c tăng thêm 10 Diện tích rừng trung bình tăng lên 30 Độ che phủ rừng tăng lên từ 78% đến 84 % Đánh giá Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ: Qua kiểm tra cho thấy rừng giao cho CHESH quản lý đư c bảo tồn phát triển tốt Không để xảy cháy rừng, không ch t phá rừng, mô hình Bảo tồn tính đa dạng sinh học quản lý b n v ng tài nguyên rừng CHESH nh ng mơ hình tốt tỉnh III) Tạo dựng Các mơ hình phương thức canh tác sinh thái, không nơi đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm mà mang lại giá trị đa dạng sinh học, kinh tế, sinh thái , văn hóa giáo dục môi trường trực quan dễ hiểu, dễ ứng dụng Trong nh ng năm qua, HEP xây dựng đư c mơ hình theo phương thức canh tác sinh thái, đ là: Mơ hình Cây Khê, mơ hình Thư ng Uyển, mơ hình Linh Mộc, mơ hình Rào Àn mơ hình Khe Soong Thơng qua đào tạo chuyên gia nước, chuyên gia nước v phương thức canh tácsinh thái, học viên ứng dụng mơ hình Ví dụ: Hệ thống mương đồng mức thu gom nước, phương pháp kỹ tấp tụ tận dụng tối đa nguồn phân, rác h u cơ, kỹ canh tác đất dốc Các mơ hình phương thức canh tácsinh thái tuyệt đối khơng dùng phân hố học.Các mơ hình nh ng nơi trao đổi, chia sẻ đồn khách tham quan Khơng nh ng vậy, sản phẩm từ phương thức canh tácsinh thái giải đư c phần thực phẩm cho HEPA IV) Đào tạo đội ngũ học sinh kế cận cho cộng đồng quản lý, sử dụng phát triển bền vững tài nguyên rừng phương thức canh tác sinh thái Từ năm 2007 đến nay, thông qua khung đào tạo nhà nông sinh thái chuyên nghiệp, HEPA tiến hành đào tạo theo phương pháp cho học sinh người dân tộc thiểu số dân tộc HMông, dân tộc Sán Dìu, dân tộc Thái, dân tộc Mã Li ng học sinh người Lào.Các học sinh đư c đào tạo trước hết nh ng người c đạo đức với thiên nhiên, môi trường, nh ng người có kỹ v nơng nghiệp sinh thái, giao tiếp đư c tiếng Anh thành thạo vi tính Đ c biệt em có kỹ năng, khả đào tạo lại kỹ quản lý, tổ chức lớp học Hiện số em trường nòng cốt làng huyện Các em kh a trước người kế thừa lại HEP để tổ chức quản lý đào tạo khoá V) Các đề tài nghiên cứu HEPA ứng dụng có hiệu mơ hình cộng đồng Từ năm 2005, HEPA phối h p Viện Nghiên cứu thiết kế hệ thống nông nghiệp sinh thái Australia tiến hành đào tạo nghiên cứu thử nghiệm giải pháp qui hoach thiết kế hệ thống canh tác Việc nghiên cứu thử nghiệm đư c ứng dụng mô hình Khe Soong mơ hình Cây Khế Hiện hai mơ hình thực mơ hình điểm để người dân v tham quan, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm v v phương thức canh tác sinh thái, đồng thời nguồn cung cấp sản phẩm sinh thái cho HEPA Luận Chứng Phụng Dưỡng Thiên Nhiên Khu HEPA 2017- 2022 Page 11 Đ tài Nghiên cứu điểm HTX Lâm nghiệp Trường Sơn – mơ hình bảo tồn tài nguyên rừng dựa vào cộng đồng xã Sơn Kim đư c nh ng học kinh nghiệm quý báu v tổ chức, quản lý phát triển rừng dựa vào cộng đồng Nh ng kinh nghiệm đư c chia sẻ, vận dụng Lào thành công L ng Lăn với phương pháp giao đất, giao rừng quy hoạch sử dụng đất dựa vào cộng đồng Các đ tài hỗ tr xây dựng mơ hình nơng nghiệp sinh thái cộng đồng phát huy tốt hiệu quả, mơ hình bác Phước xã Lâm trạch, huyyện Bố trạch, tỉnh Quảng Bình, mơ hình bác Nhất Na Xai, xã Hạnh D ch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An Các mơ hình thực điểm đến tham quan, học tập người dân khắp mi n mơ hình điểm huyện phát triển phương thức canh tác sinh thái cộng đồng dân tộc thiểu số Đ tài nghiên cứu thử nghiệm giải pháp xử lý nước thải, rác thải đư c cán bộ, học sinh ứng dụng HEPA Các loại nước thải đư c lọc qua hệ thống vòng tròn chuối hệ thống cối, bèo sau đư c ngấm dần lan toản xuống lòng đất theo qui trình xử lý sinh thái Các loại rác thải đư c phân loại, đựng thùng rác khác để tái sử dụng Các túi ni lon đư c nghiêm cấm mang tới sử dụng HEPA Việc ứng dụng đ tài không làm cho mơi trường HEPA lành, sinh thái mà nâng cao nhận thức, ý thức người đến HEP để v chia sẻ lại cộng đồng Nhi u đ a phương, trường học từ tiểu học đến trung học đại học nước Quốc tế đến HEPA quay trở v đ u ứng dụng hiệu giải pháp canh tác sinh thái từ HEPA VI) Mơ hình HEPA nơi thu hút học sinh, sinh viên, chuyên gia, nhà nghiên cứu nhà lập định sách bảo vệ phát triển rừng, bảo vệ môi trường, người dân vùng đầu nguồn đến tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm Do có nh ng mơ hình đ c trưng v bảo tồn đa dạng sinh học, mơ hình đ c trưng v nghiệp sinh thái HEPA vùng có cảnh quan đẹp khu vực nên từ năm 2007 đến thu hút nhi u đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm từ nước nước Như đoàn cán lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Kon tum, Lạng Sơn, Phái đoàn nhà tri thức yêu nước Việt nam Nhà văn Nguyên Ngọc, Nhà Phân tích Kinh tế tr học Nguyễn Trung, Nhà văn Quang Thân, cán lãnh đạo nông dân tỉnh Luang Prabang, Lào, đoàn sinh viên thuộc 12 nước Trường Đại Học Quốc Gia Úc NU năm 2008 , Trường Đại học Quốc tế Hà Lan; Trường trung học Tiểu học Mỹ, Singapore, đồn nơng dân Pháp, Đ c biệt Đồn nhà lập đinh sách Chính phủ nhà Văn hố nhà văn đến HEPA tìm hiểu, nghiên cứu vấn đ phát triển b n v ng, vấn đ v bảo tồn đa dạng sinh học bảo tồn nh ng giá tr sắc văn hoá dân tộc đ u đánh giá cao nổ lực HEP 15 năm qua sứ mệnh bảo tồn phát triển đa dạng sinh học HEPA VII)Mô hình HEPA điểm giao lưu, hợp tác với Tổ chức nước Quốc tế Sinh thái Nhân văn phát triển bền vững Vấn đ sinh thái, môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học phát triển b n v ng đư c nhi u tổ chức nước quan tâm, HEP điểm giao lưu, h p tác Trong đ đáng kể trường Đại học Chi ng Mai – Thái lan đồng nghiên cứu tổ chức đào tạo nâng cao lực cán Trường Đại học ANU - Úc, Trường Đại học Quốc tế v Nông nghiệp Hà lan, Luận Chứng Phụng Dưỡng Thiên Nhiên Khu HEPA 2017- 2022 Page 12 Trường Trung học Singapore, trường đại học Quốc gia Hà, Trường Đại học Nông nghiệp Hà nội h p tác nghiên cứu, đào tạo nâng phương pháp nghiên cứu hành động nhận thức thực tiễn cho sinh viên Đài truy n hình kỹ thuật số VTC h p tác sản xuất phim v môi trường sinh thái phát triển b n v ng Mơ hình thu hút nhi u tình nguyện viên nước từ Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Úc, Hàn Quốc, Srilanka, Ấn độ, Bhutan…đến nghiên cứu, học tập ứng dụng đ tài khoa học kỹ thuật dạy ngoại ng cho học viên HEPA VIII) Mơ hình HEPA phối hợp hỗ trợ có hiệu ban nghành địa phương cộng đồng quản lý, bảo vệ rừng, nâng cao nhận thức phát triển kinh tế Từ năm 2003 đến nay, mơ hình HEP phối h p ch t ch với công ty lâm nghiệp Hương Sơn, UBND xã Sơn Kim, Đồn biên phòng cửa Cầu Treo, trạm cảnh sát Tây Sơn, công an huyện Hương Sơn kiểm lâm thường xuyên tổ chức họp với người dân đội 9, Rào Mắc, Kim Cương để toạ đàm trao đổi sách chủ trương Nhà nước v cơng tác quản lý, bảo vệ rừng, cơng tác phòng cháy rừng Ngồi phối h p, phân cơng tuần tra, kiểm tra rừng thường xuyên lần/tuần Vì vậy, rừng HEPA b người bên xâm hại.Năm 2007, HEP phối h p với xã Sơn Kim I huy động Hội phụ n xã tham gia phát tuyến, trồng đư c 4200 cay lâm nghiệp khu mơ hình Năm 2003, HEP phối h p với UBND xã Sơn Kim HTX lâm nghiệp Trường Sơn hỗ tr Chương trình tín dụng khơng lãi suất 300 triệu đồng cho 30 thành viên HTX Kết thành viên vay vốn bước ổn đ nh sống thông qua phát triển kinh tế hộ gia đình mơ hình chăn ni, làm vườn Chương trình g p phần với HTX lâm nghiệp trường Sơn xây dựng vành đai bảo vệ rừng HTX, góp phần vào cơng tác gi gìn đa dạng sinh học vườn Quốc gia Vũ Quang Để góp phần nâng cao nhận thức có thêm học kinh nghiệm công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học, năm 2004 HEP tổ chức cho cán Xã Sơn Kim, cán công ty lâm nghiệp Hương sơn dự hội thảo Chi ng Mai – Thái Lan v quản lý tài nguyên sản phẩm phi gỗ.Cũng năm 2004, HEP phối h p với Huyện uỷ Hương Sơn tổ chức triển khai QĐ 153/2004 /TTg v Đ nh hướng phát triển b n v ng Việt Nam Chương trình Ngh 21) tới thường vụ huyện uỷ, trưởng phó ban ngành huyện Thơng qua Hội ngh đại biểu xây dựng đư c chương trình hành động phát triển b n v ng Huyện Hương Sơn Năm 2005, HEP tổ chức tham quan, chia sẻ kinh nghiệm cho 28 cán lãnh đạo chủ chốt xã Sơn Kim đến mơ hình canh tác đất dốc Ba Vì – Hà Tây, mơ hình trang trại VAC lục Ngạn, mơ hình phát triển kinh tế hộ Xuân Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình Thơng qua chuyến tham quan, thành viên khơng tự tin mà học đư c nhi u học kinh nghiệm v việc quy hoạch phát triển vườn hộ gia đình Năm 2007, HEPA mởi phái đoàn già làng thầy thuốc nam hai huyện Đình lập H u lũng tới HEPA tham quan, học tập chia s trí thức thuốc nam giống thuốc nam ch a bệnh phòng bệnh mạng lưới thuốc nam MECO-ECOTR hình thành mạng lưới thuốc nam Lạng sơn thành công ứng dụng phương pháp luận chia s giàu hóa tri Luận Chứng Phụng Dưỡng Thiên Nhiên Khu HEPA 2017- 2022 Page 13 thức thuốc nam, giống thuốc nam thuốc nam phòng ch a bệnh Đ c biệt đưa vào sử dụng hiệu thành công sản phẩm nước uống Chè Đông Lạng sơn đư c giới thiệu nhi u nơi nước khách quốc tế Năm 2014 HEP mời phái đoàn nghệ nhân già làng Huyện Kon Plong, Huyện Sa Thầy lãnh đạo Tỉnh tham dự hội thảo v Luật tục đồng quản tr tài nguyên thiên nhiên cấp làng Kết hội thảo mở đư c h p tác phát triển sâu hiểu chương trình trình khẳng đ nh quy n cộng đồng đồng quản tr tài nguyên thiên nhiên ứng dụng tri thức tộc người truy n thống văn h a canh tác sinh thái tộc người gi a Tỉnh Kontum tổ chức thành viên liên minh chủ quy n sinh kế (LISO Livelihood Sovereignty) IX) Hệ thống sở hạ tầng HEPA đáp ứng nhu cầu đào tạo, ăn, sinh hoạt cho cán bộ, học sinh mà bảo tồn giá trị văn hố truyền thống nhà cửa dân tộc Việt Nam Với nguyên tắc, tiêu chí ban đầu thiết kế, xây dựng cơng trình HEP đảm bảo tính hài hồ với tự nhiên, phù h p với sắc văn hoá dân tộc, tránh tối đa sử dụng bê tơng hố, nên HEPA, cơng trình nhà mang đậm nét sắc văn hố dân tộc Nhà sàn mang đậm nét người dân tộc Thái Nghệ An, Các nhà gỗ cấp mang đậm nét người dân Hà Tĩnh, Quảng Bình Nam Đ nh.Do phải đảm bảo đủ số lư ng học viên, cán lúc đông nên phải dựng thêm nhi u nhà Đến năm 2010, dựng đư c 20 nhà, đ c nhà sàn dùng làm nơi ăn cán bộ, học viên, lại văn phòng làm việc, hội trường, nhà ăn X) Đánh giá chung Trong 14 năm, HEPAđã kiêntrì bám sát Đ nh hướng chiến lư c mình, đ Phụng dưỡng tôn trọng thiên nhiên Đã cố gắng gi lại đư c vùng đa dạng sinh học đầu nguồn sông Ngàn Phố Đã thu hút đư c nhi u đoàn cán bộ, người dân khắp vùng mi n nước đến tham quan, học tập Đi u minh chứng cho đắn lý thuyết Sinh thái Nhân văn Sinh học Triết lý Phụng dưỡng thiên nhiên, đồng thời thực tế sinh động minh chứng cho việc làm làm đắn CHESH trước Pháp luật cấp quy n, đư c quy n cấp đ a phương ủng hộ nhiệt tình F) Phần thứ 2: Chiến lược chương trình hành động giai đoạn 2017 – 2022 I) Chiến lược thực Hoàn thiện hệ thống thiêt kế qui hoạch khu chức Phụng dưỡng thiên nhiên HEPA; Đ nh v lại chức phụng dưỡng thiên nhiên với mơ hình Sinh kế Sinh thái; Vườn Tâm linh Huy n Vi; Vườn Sinh kế Sinh tháiThư ng uyển tối ưu h a ti m Rừng- Vườn - Ao Chuồng Khép kín ; Làng ngh Linh mộc; Luận Chứng Phụng Dưỡng Thiên Nhiên Khu HEPA 2017- 2022 Page 14 Mơ hình Ẩm thực văn h a Sinh thái Rào àn; Thung lũng Giác Ngộ Tiếp tục làm giàu tập đoàn dư c liệu, hương liệu , loại rau dư c liệu tán rừng đa dạng hóa hoa màu, ăn đ a phương chăn nuôi theo phương thức truy n thống; Xây dựng vườn ươm đ a có khả cung cấp cho tồn HEPA vùng lân cận; Phục chế đ a hóa kểu kiến trúc dân gian hệ thống nhà cổ khuôn viên HEPA; Phối kết h p với tổ chức LISO, chuyên gia trong, nước, đ a phương tổ chức tập huấn, hội thảo, tọa đàm v Lý thuyết sinh thái nhân văn sinh học, Phương thức canh tác sinh thái, v Đa dạng sinh học, v quản lý, bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng; Nghiên cứu, biên soạn xuất tài liệu v Phương thức canh tác sinh thái, đa dạng sinh học; Nâng cấp số sở hạ tầng thiết yếu Hệ thống nước, chuồng trại, khuôn viên đào tạo trải nghiệm v sinh thái thân thiện với môi trường II) Phân tích lợi Lợi yếu tố tự nhiên Nắng Mặt trời: Vùng có khả canh tác HEPA nằm theo hướng Đơng Nam – Tây Băc Phía Đơng – Đơng Nam hướng m t trời mọc, phía trước Sơng Rào Àn, phía Tây dãy núi Tơng Xênh với điểm cao 500m Như Hệ thống canh tác đư c đ n toàn ánh nắng vào buổi sáng đư c che chắn vào buổi chi u; Nguồn nước: Sơng Rào Àn phía đơng c lưu lư ng lớn, khơng cạn làm bãi tắm, tưới tiêu Khe Soong ởgi a có độ chênh cao lớn, không cạn, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho HEPAbằng hệ thống nước tự chảy, mà khơng cần đến điện, dầu Khe Soong phía Tây khơng cạn, nguồn nước tưới tiêu cho vùng; Gió hướng gió: Gió có khả ảnh hưởng đến trồng vật ni gió Tây (gió Lào gi Đơng Bắc Hai loại gió b che chắn dãy núi xung quanh HEPA nên trồng, vật ni b ảnh hưởng Soi chiếu đặc tính Hệ sinh thái Tính đa dạng: Trong 14 năm, HEP kiên trì bám sát Đ nh hướng chiến lư c mình, đ Phụng dưỡng tôn trọng thiên nhiên Đã cố gắng gi lại đư c vùng đa dạng sinh học đầu nguồn sông Ngàn Phố Các loại tưởng chừng b tuyệt chủng hồi phục phát triển trở lại như: Lim, Vàng Tâm, Sến, Táu, De, Dổi Các loại thú nhỏ v đồn tụ chồn, sóc, chim, l n rừng, gà rừng Ở sông Rào Àn, loại cá phát triển Luận Chứng Phụng Dưỡng Thiên Nhiên Khu HEPA 2017- 2022 Page 15 Tính đặc thù: Khác hẳn với mơ hình khác, vùng HEPA nằm cạnh sơng Rào Àn khe Sốt Một vùng đất vừa có núi rừng, có sơng suối bao quanh, khác biệt so với mơ hình khác Tính tương tác Ba hệ thủy: Sơng Rào Àn, KheSoong, Khe Sốt bao bọc xung quanh khu HEPA Nh ng chất mùn, phù sa từ cao tụ v đây, HEPA c tính tương tác mạnh, đa chi u với xung quanh nội mình; Tính thích nghi: Từ trước năm 2000, khu HEPA gần khu dân cư đội – Lâm trường Hương Sơn Ngoài ra, nơi tập kết loại gỗ ch t rừng, nơi tập kết hàng lậu từ Lào v Các khu rừng bao quanh b ch t phá tàn phá nghiêm trọng Đất trồng b thối hóa, bạc màu Từ sau năm 2002, sau đư c giao Quy n quản lý, sử dụng đất, nhi u biện pháp khác nhau, HEPA gi gìn đư c khu Các loại đ a phát triển nhanh ch ng Theo đánh giá Sở nông nghiệp phát triển nông thôn Hà Tĩnh, rừng HEPA từ rừng non phục hồi trở thành rừng trung bình Các loại vật nhỏ trở v đây, lư ng cá sông ngày nhi u phong phú Như vậy, loại cây, c tính thích nghi cao, cần gi gìn, bảo tồn phát triển; Với đ c tính trên, c thể đánh giá Hệ sinh thái vùng HEPAmang tính b n v ng cao Lợi mặt xã hội Quyền tự chủ đất:Ngày tháng năm 2002 UBND tỉnh Hà Tĩnh đ nh số 1230/QĐ/UB cấp giấy chứng nhận Quy n sử dụng đất cho Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái Nhân văn vùng cao CHESH với diện tích 285,4 Tiểu khu 70 Tiểu khu 72 thuộc Rào An - đầu nguồn sông Ngàn Phố để thực “Luận chứng Nghiên cứu phát triển mơ hình bảo tồn đa dạng sinh học quản lý b n v ng tài nguyên rừng lưu vựcđầu nguồn sông Ngàn Phố, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh” thời hạn 50 năm Trong 14 năm qua, HEP tạo dựng đư c sở vật chất Vườn Thư ng Uyển phục vụ cho đào tạo hoàn chỉnh Từ nhà cửa, điện, nước đầy đủ Chủ trương Ban Lãnh đạo CENDI giao lại Quy n Tự chủ Rào Àn cho chủ mơ hình vòng 20 năm; Quyền thờ phụng Hệ sinh thái: Phụng dưỡng thiên cách sống cán bộ, nhân viên CENDI, quan niệm Hệ sinh thái có hồn Mỗi gốc cây, cỏ, vật, đỉnh núi, dòng sơng đ u có hồn sống bình đẳng nh ng người Hơn n a Hồn Hệ sinh thái bảo vệ, hoàn trả cho tồn tại, cho bình an người Nương tựa vào thiên nhiên trước hết thờ phụng Thiên nhiên Từ năm 2003, CHESH chọn khu Huy n Vi làm khu thờ phụng V Thần thiên nhiên Thần Núi, Thần Sông Năm 2007, già làng dân tộc Thái, Mông, Dao, Mã Li ng… v chọn Cây Đa Chín Trụ làm Cây Thiêng Ngồi nơi c Mi u Thờ Huy n Vi – Thờ linh hồn ngụ vùng; Quyền thực hành Tri thức: Không nơi khác c thể thuận l i HEP đư c làm, đư c thực hành tri thức đ a đ a phương, dân tộc vùng mi n nh ng hoạt động đư c khuyến khích tuyệt đối; Luận Chứng Phụng Dưỡng Thiên Nhiên Khu HEPA 2017- 2022 Page 16 Quyền Quyết định: Chủ trương Giao đất, giao rừng cho chủ mơ hình Lãnh đạo đư c thống Các chủ mơ hình cán đư c trang b kiến thức v nông nghiệp sinh thái, v thiết kế hệ thống, v lý thuyết sinh thái nhân văn sinh học.Từ chủ mơ hình đ nh nh ng việc làm mảnh đất Ngồi vùng đất canh tác từ đất thối hóa, bạc màu đư c hồi phục cố đ nh đạm hệ thống đường đồng mức, việc canh tác s thuận l i hơn; Quyền Đồng quản lý: Các chủ vườn kết h p ch t ch với xây dựng khu Bảo tồn đa dạng sinh học lưu vực đầu nguồn sông Ngàn Phố theo mục tiêu dài hạn Luận chứng ban đầu Toàn khu HEP đầu não kết nối u phối tồn mạng lưới nơng dân nồng cốt lưu vực Mekong từ năm 1995 tới n n tảng h p tác ch t ch với Ban quản lý rừng Phòng hộ đầu nguồn Hương sơn, với Đồn Biên phòng cửa Cầu Treo, với Ủy Ban nhân dân hai xã Sơn kim suốt 15 năm qua Hơn hết, chủ mơ hình kết h p với chiến lư c đào tạo kế cận trẻ thuộc MECO-ECOTRA (1995-2015) YIELDS-AGREE (2015-2025) nhằm lan tỏa nh ng thành 20 năm qua trở thành phong trào phát triển Doanh nhân Gia đình trẻ tiếp tục triết lý phụng dưỡng thiên nhiên toàn lưu vực Mekong nh ng hành vi thực hành phương thức canh tác sinh thái luống cày mình, hy vọng s nơi hồn trả cho nh ng có tâm nguyện trở v với Thiên nhiên tham quan, học tập hành đạo III) Phân khu chức phụng dưỡng thiên nhiên Căn vào nh ng l i yếu tố tự nhiên, xã hội, phân khu chức năng:  Vườn tâm linh Huy n Vi;  Vườn Thư ng Uyển;  Làng ngh Linh Mộc;  Vườn ươm Sinh thái;  Khu ẩm thực văn h a sinh thái Rào Àn;  Thung lũng Giác Ngộ (Có tiểu luận chứng riêng) Luận Chứng Phụng Dưỡng Thiên Nhiên Khu HEPA 2017- 2022 Page 17 1.Sơ đồ phân khu chức Phụng dưỡng thiên nhiên - HEPA B Đi Trung tâm 16 km Rừng PH sông Ngàn Phố QL Vườn Thượng Uyển Xã Sơn Kim Cây Đa trụ Vườn tâm linh Huyền Vi S Rào Àn Luận Chứng Phụng Dưỡng Thiên Nhiên Khu HEPA 2017- 2022 Page 18 Đi Vườn Thượng Uyển Làng nghề Linh Mộc Khu ẩm thực văn hóa sinh thái Rào An Thung lũng Giác Ngộ Luận Chứng Phụng Dưỡng Thiên Nhiên Khu HEPA 2017- 2022 Page 19 Luận Chứng Phụng Dưỡng Thiên Nhiên Khu HEPA 2017- 2022 Page 20 Mặt cắt HEPA từ Tây sang Đông Khe Sốt Vườn Tâm Huyền Vi linh Vườn Thượng Uyển Làng nghề Linh Vườn Ẩm thực Sông Rào Mộc Rào Àn Àn Độ cao 500 - 400 400 - 300 300 - 150 300 - 100 Độ dốc >25 >25 >15 >8 C đư c tập đoàn cây, loài rau, củ thuốc nam đa dạng vùng Hương Sơn cà phê trồng xen tán rừng với hệ thống chuồng trại chăn nuôi gà l n đ a phương đ c chủng nước kết h p lai gà rừng C đư c không gian thực hành đào tạo, chia sẻ với nh ng có nhu cầu học v ngh truy n thống Mộc, Rèn, Đan lát, Dệt dân tộc C đư c qui trình thực hành, giáo trìnhvà khơng gian ẩm thực đ c sản đa dạng Văn hóa Sinh thái vùng mi n từ phương thức canh tác sinh thái HEPA nói riêng vườn Sinh kế Sinh thái mạng lưới NDNC Chức Tạo C đư c không gian điểm tham tâm linh sinh thái cho quan du nh ng muốn trở v với l ch thiên nhiên thi n tập chứng nghiệm triết lý Giáo dục hành vi phụng dưỡng cộng đồng thiên nhiên HEPA; bảo vệ môi trường, sinh thái Tạo điểm tham quan du l ch Giáo dục cộng đồng bảo vệ môi trường, sinh thái Luận Chứng Phụng Dưỡng Thiên Nhiên Khu HEPA 2017- 2022 Page 21 Quy hoạch sử dụng đất khu chức Hạng mục Tổng diện tích(Ha) Chia Vườn Tâm linh Huyền Vi Vườn Thượng Uyển Làng nghề Linh Mộc Vườn ẩm thực sinh thái Rào Àn Thung lũng Giác Ngộ Tổng diện tích tự nhiên(Ha) 503,9 158,4 152,8 47,45 48,14 97,11 Đất lâm nghiệp 472,28 157,4 150,8 46,23 44,8 73,05 Đất sản xuất nông nghiệp 11,93 1,0 2,0 1,22 2,2 5,51 Đất khác 19,69 1.14 18,55 IV) Các chương trình kế hoạch hành động Chương trình xây dựng khu chức Phụng dưỡng thiên nhiên Mục tiêu  C đư c khu chức Sinh kế sinh thái để nông dân, cán vùng mi n đến tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm;  C đư c sản phẩm nông nghiệp sinh thái phục vụ cho đời sống, sinh hoạt HEPA Phương pháp  Khuyến khích, ứng dụng đ tài nghiên cứu mơ hình HEPA;  khuyến khích, hỗ tr nơng dân cộng đồng, ví dụ: mơ hình bác Phước, ch Bình Lâm Trạch, Quảng Bình, mơ hình bác Nhất Hạnh D ch, Quế phong…;  Các giảng đư c thực hành thực tế mơ hình Thời gian: Theo chương trình khu chức Chương trình kiểm kê, đánh giá chất lượng rừng bảo tồn phát triển rừng Mục tiêu:  C đư c kết đánh giá xác v diện tích tr lư ng loại sản phẩm rừng, Mẹ, loại gỗ quý, loại thuốc, loại động vật vật hoang dã có khu HEPA, làm sở đối chứng khứ đồ số hóa;  Đ xuất đư c giải pháp quản lý phát triển số lư ng, chất lư ng sản phẩm rừng Luận Chứng Phụng Dưỡng Thiên Nhiên Khu HEPA 2017- 2022 Page 22 Phương pháp:  Phối kết h p ch t chẻ với Sở nông nghiệp phát triển nông thôn, Sở tài nguyên môi trường, UBND huyện Hương Sơn việc kiểm kê, đánh giá tài nguyên rừng;  Tạo hội u kiện để học sinh, cán HEPA tham gia học hỏi;  Tổ chức toạ đàm, hội thảo v kết kiểm kê, đánh giá thông qua kết với cấp quy n Thời gian: năm 2018 Chương trình đào tạo, tập huấn Mục tiêu  C đư c nh ng cán bộ, học sinh học sinh, tình nguyện viên giàu lòng v tha với thiên nhiên, với cộng đồng theo triết lý Phụng dưỡng thiên nhiên, có nh ng kỹ hiểu biết sâu v phương thức canh tác sinh thái, kỹ làm công cụ sản xuất dân tộc, sử dụng kiến thức đựơc đạo tạo để áp dụng gia đình, làng Phương pháp  Giảng viên nh ng già làng c uy tín cộng đồng, chuyên gia c uy tín lĩnh vực quan tâm khác nhau;  Khuyến khích, thúc đẩy trình tự học, trình sáng tạo, trình trao đổi chia sẻ lẫn nhau;  Thể trình thực tế Thời gian: 2017 – 2019 Chương trình nghiên cứu, biên soạn, xuất tài liệu Mục tiêu:  Các kiến thức đ a cộng đồng v phương thức canh tác sinh thái, v công cụ sản xuất, chế biến, đư c biên soạn xuất Phương pháp  Tất hoạt động v Phụng dưỡng thiên khu chức đư c ghi lại nhật ký;  Tổng h p ghi chép biên soạn;  Tổ chức tọa đàm, chia sẻ thông tin Thời gian: Liên tục suốt năm Chương trình xây dựng bổ sung cơng trình sở hạ tầng khu chức Mục tiêu:  C đư c hệ thống sở hạ tầng thiết yếu đảm bảo cho trình đào tạo, nghiên cứu, sinh hoạt tại khu chức HEPA; Luận Chứng Phụng Dưỡng Thiên Nhiên Khu HEPA 2017- 2022 Page 23 Các hạng mục cần xây dựng, nâng cấp:        Hệ thống nước sinh hoạt, tưới tiêu khe Soong; Đập đầu nguồn nước sinh hoạt Thư ng Uyển; Nâng cấp Đập chứa nước Huy n Vi; Nâng cấp hệ thống điện; Sửa ch a hệ thống mái nhà HEPA; Xây thêm nhà vệ sinh Thung lũng Giác Ngộ, Thư ng Uyển, Linh Mộc; Làm lại nhà ăn Vườn Huy n Vi Phương pháp:  Thuê nhân công kỹ thuật  Các thành viên HEPA tình nguyện viên tham gia Thời gian:2017 - 2019 G) Các đề xuất, kiến nghị Phía thư ng nguồn Rào Àn, nhà nước dự đ nh xây Trạm thuỷ điện, u ảnh hưởng lớn đến mơi trường, sinh thái chung tồn khu vực, đ c HEP , nên nguồn lực tác động cho dừng xây dựng trạm thuỷ điện này; Tình trạng khai thác lâm sản, săn bắt thú rừng, tận diệt nguồn thủy sản phía đầu nguồn Rào Àn diễn biến phức tạp Cần thiết tác động quan chức kiểm tra, giám sát ngăn ch n tình trạng này; 3.Đ ngh UBND tỉnh Hà Tĩnh quan chức cử cán tham gia quản lý, theo dõi, tư vấn hoạt động Phụng dưỡng thiên nhên HEPA HEPA Tháng Năm 2017 Lê Văn Ka + Trần Quốc Việt Tư vấn chiến lược Trần thị Lành Luận Chứng Phụng Dưỡng Thiên Nhiên Khu HEPA 2017- 2022 Page 24
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận Chứng Phụng Dưỡng Thiên Nhiên Khu Bảo Tồn Sinh Thái Nhân Văn HEPA Giai Đoạn 2017 - 2022, Luận Chứng Phụng Dưỡng Thiên Nhiên Khu Bảo Tồn Sinh Thái Nhân Văn HEPA Giai Đoạn 2017 - 2022

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay