Nâng cao vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện phù ninh, tỉnh phú thọ

109 60 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 17:14

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ XN MAI NÂNG CAO VAI TRỊ CỦA PHỤ NỮ NƠNG THÔN TRONG PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THO LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ XUÂN MAI NÂNG CAO VAI TRỊ CỦA PHỤ NỮ NƠNG THƠN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THO Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 8.62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hữu Hồng TS Bùi Đình Hòa THÁI NGUN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng cho học vị khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Phú Thọ, tháng 01 năm 2018 Người thực Hà Xuân Mai ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu, điều tra số liệu hoàn thành luận văn, chúng tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều tập thể cá nhân trường Trước tiên xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Hữu Hồng TS Bùi Đình Hòa trực tiếp hướng dẫn khoa học giúp đỡ suốt trình nghiên cứu luận văn Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ UBND huyện Phù Ninh, phòng, ban ngành huyện xã nhiệt tình tạo điều kiện thuận lợi cho tơi việc triển khai nghiên cứu hoàn thành đề tài Xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp người thân gia đình quan tâm, động viên, đóng góp ý kiến q báu cho tơi q trình hồn thiện đề tài Xin chân thành cảm ơn! Phú Thọ, tháng 01 năm 2018 Tác giả Hà Xuân Mai MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Một số vấn đề lý luận phụ nữ vai trò phụ nữ nơng thơn phát triển kinh tế hộ 1.1.1 Phụ nữ vai trò phụ nữ gia đình xã hội 1.1.2 Phụ nữ vai trò phụ nữ phát triển kinh tế hộ .10 1.1.3 Phụ nữ vai trò phụ nữ nơng thơn 12 1.1.4 Một số vấn đề đặt với phụ nữ nông thôn 15 1.2 Thực trạng vai trò phụ nữ giới Việt Nam 19 1.2.1 Khái quát thực trạng vai trò phụ nữ số nước giới .19 1.2.2 Thực trạng phụ nữ nông thôn Việt Nam vai trò phụ nữ phát triển kinh tế nông thôn 20 1.2.3 Chủ trương, sách nhà nước với phát triển bình đẳng giới nhận thức giới 22 1.2.4 Vai trò phụ nữ hoạt động sản xuất nông nghiệp gia đình 24 1.2.5 Kinh nghiệm phát huy vai trò phụ nữ nơng thơn phát triển kinh tế hộ số địa phương 24 1.2.6 Bài học kinh nghiệm phát huy vai trò phụ nữ nơng thôn phát triển kinh tế hộ cho huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 27 1.3 Tổng quan cơng trình nghiên cứu 28 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Đối tượng, nội dung phạm vi nghiên cứu 31 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 31 2.1.2 Nội dung nghiên cứu 31 2.1.3 Phạm vi nghiên cứu 31 2.2 Phương pháp nghiên cứu 31 2.2.1 Phương pháp tiếp cận 31 2.2.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 31 2.2.3 Phương pháp thu thập số liệu 32 2.2.4 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 33 2.3 Các tiêu nghiên cứu 34 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 35 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 35 3.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 40 3.2 Thực trạng vai trò phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế hộ địa bàn huyện Phù Ninh 48 3.2.1 Phân tích số lượng cấu lao động nữ địa bàn huyện Phù Ninh 48 3.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao vai trò phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế 68 3.3 Quan điểm số giải pháp nâng cao vai trò phụ nữ nơng thơn phát triển kinh tế hộ địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 73 3.3.1 Quan điểm việc nâng cao vai trò phụ nữ 73 3.3.2 Giải pháp nâng cao vai trò phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế hộ địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 74 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79 Kết luận 79 Kiến nghị 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC 80 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình sử dụng đất đai huyện Phù Ninh năm 2016 .38 Bảng 3.2 Tình hình dân số lao động huyện Phù Ninh 41 Bảng 3.4 Tình hình phát triển nông nghiệp huyện Phù Ninh 44 Bảng 3.5 Số lượng cấu lao động nữ địa bàn huyện Phù Ninh 48 Bảng 3.6 Phụ nữ độ tuổi tham gia sinh hoạt hội đoàn thể năm 2016 50 Bảng 3.7 Phụ nữ tham gia lãnh đạo xã vùng nghiên cứu 53 Bảng 3.8 Tỷ lệ nữ tham gia hoạt động cộng đồng xã nghiên cứu 47 Bảng 3.9 Tỷ lệ phụ nữ làm chủ hộ tham gia quản lý điều hành sản xuất 50 Bảng 3.10 Người định thực khâu trồng trọt .51 Bảng 3.12 Phân công lao động hoạt động dịch vụ 56 Bảng 3.13 Phân công lao động hoạt động lâm nghiệp hộ điểm nghiên cứu 58 Bảng 3.14 Phân công lao động việc đưa định lớn gia đình 60 Bảng 3.15 Nguồn tiếp cận thông tin phụ nữ điểm nghiên cứu 61 Bảng 3.16 Tỷ lệ tham gia lớp tập huấn 62 Bảng 3.17 Đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 63 Bảng 3.18 Tình hình quản lý tài hộ vùng nghiên cứu 64 Bảng 3.19 Thực biện pháp kế hoạch hóa gia đình .66 Bảng 3.20 Ý kiến thăm dò từ hộ gia đình địa điểm nghiên cứu .67 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đời sống cá nhân bắt đầu trước hết từ phạm vi gia đình suốt đời họ, gia đình mơi trường đóng vai trò quan trọng Nếu gia đình coi tế bào xã hội người phụ nữ coi hạt nhân tế bào Vì Phụ nữ có ảnh hưởng to lớn tới hạnh phúc ổn định gia đình phát triển xã hội Trong xã hội, phụ nữ có mặt hầu hết cơng việc nắm giữ nhiều vị trí quan trọng Bằng lao động sáng tạo mình, người phụ nữ góp phần làm giàu cho xã hội, làm phong phú sống người Ở Việt Nam, Đảng nhà nước ta ngày quan tâm phát huy vai trò phụ nữ xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tham gia vào tất lĩnh vực Họ tham gia vào tất lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng ngày thể vị trí vai trò xã hội Trong suốt chặng đường đấu tranh dựng nước, giữ nước, lịch sử Việt Nam ghi nhận cống hiến to lớn phụ nữ Trong công đổi đất nước Đảng, họ ln giữ gìn, phát huy nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, động, sáng tạo, khắc phục khó khăn để vươn lên học tập, lao động, phấn đấu đạt thành tích xuất sắc lĩnh vực Huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ, phụ nữ chiếm 50% dân số, phụ nữ người làm cơng việc nhà, từ việc bếp núc tới việc dạy dỗ cái, chăm lo đời sống tinh thần cho thành viên gia đình Cộng với thời gian làm việc xã hội, quỹ thời gian dành cho việc hưởng thụ giá trị văn hóa tinh thần, việc học tập nâng cao trình độ kiến thức phụ nữ hoi, họ có đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế - xã hội tồn huyện Tuy nhiên, đóng góp lại chưa ghi nhận cách xứng đáng, chưa tương xứng với vị trí, vai trò họ nên kinh tế, quan hệ xã hội đời sống gia đình Đặc biệt kinh tế thị trường phụ nữ phải “nặng gánh hai vai”, vừa phải làm tốt công việc xã hội, vừa đảm nhiệm vai trò làm vợ, làm mẹ sức khỏe lại hạn chế,… để cố gắng làm tốt, họ phải nỗ lực hy sinh Qua q trình cơng tác nghiên cứu liên quan đến phụ nữ, nhận thấy việc nghiên cứu vai trò phụ nữ nông thôn miền núi huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ việc phát triển kinh tế đặt yêu cầu cấp bách Nhiều câu hỏi đặt cho thân, cho cấp: Thực trạng vai trò phụ nữ nơng thơn phát triển kinh tế hộ gia đình sao? Những yếu tố tác động đến việc nâng cao vai trò phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế hộ? Giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trình nâng cao lực cho phụ nữ nơng thơn? Vì vậy, nghiên cứu vai trò phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế hộ gia đình huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đặt yêu cầu cấp bách tổ chức Hội phụ nữ Để nhận thức sâu sắc tiềm to lớn phụ nữ, cản trở tiến phụ nữ trình đổi phát triển kinh tế nơng thơn, tiến hành nghiên cứu đề tài “Nâng cao vai trò phụ nữ nơng thơn phát triển kinh tế hộ địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ” Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Đề tài sâu nghiên cứu thực trạng vai trò phụ nữ nơng thơn phát triển kinh tế hộ gia đình, từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao vai trò phụ nữ nơng thơn, góp phần nâng cao đời sống hộ gia đình, xây dựng nơng thơn phát triển kinh tế xã hội bền vững, qua thúc đẩy phát triển nơng nghiệp nơng thơn theo xu hướng đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố nhằm góp phần thực có hiệu chương trình xây dựng nơng thơn 2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá thực trạng vai trò phụ nữ phát triển kinh tế hộ nông thôn huyện Phù Ninh - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến khả đóng góp phụ nữ phát triển kinh tế hộ nông thôn KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Kết nghiên cứu vai trò phụ nữ nơng thơn phát triển kinh tế hộ huyện Phù Ninh, tác giả rút số kết luận sau: Thứ nhất: Trên địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ tỷ lệ trung bình phụ nữ làm chủ hộ gia đình chiếm 25,3% so với nam giới 74,7%; tỷ lệ nữ tham gia quản lý điều hành sản xuất 33,33% Trong sản xuất hộ gia đình có mờ ranh giới phân cơng lao động dựa đặc điểm giới tính Thể như: - Đối với hoạt động trồng trọt khâu cày bừa, làm đất người phụ nữ tham gia với tỷ lệ chiếm 46,67% gấp 1,43 lần so với nam, công việc gieo mạ cấy lúa tỷ lệ tham gia nữ 63,33% gấp lần so với nam, công việc khác tưới tiêu, phun thuốc, người phụ nữ đảm nhận vai trò chủ yếu - Đối với hoạt động chăn nuôi: việc định chăn nuôi người chồng đưa người vợ lại trực tiếp thực khâu chăm sóc, ni dưỡng, vệ sinh chuồng trại, bán sản phẩm chiếm khoảng 65-85% - Đối với hoạt động dịch vụ: người vợ tham gia phần lớn tất khâu từ chọn mặt hàng để bán đến bán hàng quản lý sổ sách, đòi nợ chiếm khoảng 60% - Đối với hoạt động lâm nghiệp: Trên 50% người chồng hộ điều tra thực việc phát, dọn đồi, chăm sóc rừng, người vợ tham gia 18% - Đối với việc kiểm soát nguồn lực hộ: tỷ lệ nữ đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thấp, 29,8% giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị ghi tên vợ chồng Người vợ đánh giá cao quản lý tài gia đình với trách nhiệm chi tiêu nhỏ lẻ hàng ngày, tỷ lệ người vợ tham gia quản lý vốn chiếm 60% địa bàn nghiên cứu việc định mua sắm, làm công việc lớn lại người chồng định Thứ hai: Các nhân tố ảnh hưởng đến vai trò phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình tư tưởng, quan điểm người xã hội, kể nam giới nữ giới, môi trường ô nhiễm, đời sống văn hố nghèo nàn, áp lực nam giới dời nơng thơn, trình độ học vấn phụ nữ, sức khoẻ Thứ ba: Qua nghiên cứu thực trạng, tác giả đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò phụ nữ nơng thơn phát triển kinh tế hộ gia đình địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ tăng cường lãnh đạo, đạo cấp uỷ cấp thực bình đẳng giới; giải pháp nâng cao lực cho lao động nữ; nâng cao hội tham gia tập huấn cho phụ nữ; tăng khả tiếp cận kiểm soát nguồn lực Kiến nghị Từ phân tích trên, tác giả kiến nghị số vấn đề nhằm tạo hài hoà cân đối gia đình, tạo điều kiện phụ nữ có hội học tập, nâng cao trình độ mặt, tham gia vào tất khâu q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp nơng thơn (1) Đối với công tác lãnh đạo, đạo - Huyện uỷ tăng cường lãnh đạo, đạo thực chương trình hành động "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước", thực Luật bình đẳng giới, có hội nghị ban chấp hành đảng bàn xây dựng nghị chuyên đề lãnh đạo thực Luật bình đẳng giới nửa cuối nhiệm kỳ, tổng kết việc thực tiễn thực nghị hàng năm - Mở hội nghị quán triệt, triển khai Luật bình đẳng giới cho cán chủ chốt huyện, đẩy mạnh công tác tun truyền giáo dục Luật bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hơn nhân gia đình… sâu rộng quần chúng nhân dân, cán công nhân viên chức nam nữ (2) Công tác tổ chức quy hoạch cán - Kiện toàn Ban tiến phụ nữ huyện, có thành viên ban cán chuyên trách hưởng lương từ ngân sách, nâng cao chất lượng hoạt động ban, tránh tình trạng nhiệm vụ ban nhiệm vụ Hội phụ nữ huyện - Xây dựng tổ chức Hội phụ nữ huyện vững mạnh, phát huy vai trò nơi tập hợp, tổ chức, đồn kết phụ nữ khối thống Xây dựng nội dung hoạt động thiết thực để thu hút phụ nữ độ tuổi vào sinh hoạt hội Huy động sức mạnh nội lực chị em giúp cây, giống kết hợp chương trình hỗ trợ tổ chức nước vốn, kiến thức cho phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc (3) Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức - Nghiên cứu đưa số tiết học thực bình đẳng giới, kiến thức giới vào nội dung chương trình học tập trường phổ thơng, trung tâm bồi dưỡng trị huyện - Tạo điều kiện cho chị em phụ nữ nông thôn học tập nâng cao trình độ văn hố, cử chị em cán bộ, công nhân viên chức theo học lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận trị có sách hỗ trợ kinh phí để chị em yên tâm học tập - Trung tâm dạy nghề phối hợp chặt chẽ với hội đồn thể thực tốt chương trình đào tạo nghề cho nông dân hàng năm Mở lớp học dài ngày trồng trọt, chăn nuôi, quản lý kinh tế gia đình có lồng ghép nội dung bình đẳng giới, kỹ tổ chức sống gia đình… cho phụ nữ nông thôn cụm xã Để có chất lượng đào tạo nghề cho phụ nữ, cần nâng cao trình độ cho giáo viên giảng dạy trung tâm - Phòng nơng nghiệp, trạm khuyến nơng huyện bên cạnh chủ đề khuyến nơng hình thức tuý kỹ thuật, cần phát triển chương trình khuyến nơng nhiều khía cạnh kinh tế, marketing, quản lý tài chính, quản lý nhân lực…chú trọng xây dựng mơ hình sản xuất điểm để nhân rộng cộng đồng, phát huy trách nhiệm cán thực nhiệm vụ giao (4) Hỗ trợ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập - Ngân hàng nơng nghiệp huyện, ngân hàng sách xã hội huyện tăng thêm nguồn vốn vay tín chấp qua tổ chức hội đoàn thể để phụ nữ có hội tiếp cận dễ dàng với tín dụng - Đầu tư sở hạ tầng, chuyển dịch cấu kinh tế ngành, nội ngành nông lâm nghiệp gắn với phát triển thị trường, tạo điều kiện cho phụ nữ nam giới vùng nơng thơn có việc làm chỗ, có điều kiện phát triển kinh tế gia đình khơng phải làm ăn xa, có điều kiện chia sẻ lẫn thực vai trò sản xuất, sinh sản ni dưỡng, cộng đồng, trị - Đẩy mạnh hoạt động làng nghề mây tre đan, mành cọ, ngành nghề thủ công truyền thống, tạo điều kiện cho phụ nữ nơng thơn tách khỏi cơng việc gia đình, tạo thu nhập tiền mặt Bên cạnh đó, qua sinh hoạt câu lạc bộ, tổ sản xuất, người phụ nữ nơng thơn mở rộng giao tiếp, nâng cao nhận thức họ vấn đề xã hội kiến thức chăm sóc gia đình (5) Hỗ trợ phụ nữ xây dựng, tổ chức sống gia đình - Nâng cao nhận thức cho thành viên gia đình, trọng đến phụ nữ kiến thức tổ chức sống gia đình, ni dạy chăm sóc cái, khuyến khích quan tâm thành viên gia đình chia sẻ hoạt động lao động sống gia đình, tình cảm - Mở rộng mạng lưới nhà trẻ, mẫu giáo tới cụm xóm nhằm giảm nhẹ cơng việc gia đình cho bà mẹ - Chăm sóc, cải thiện sức khoẻ phụ nữ, khuyến khích chị em đến dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, tạo điều kiện cho chị em nâng cao kiến thức chăm sóc sức khoẻ sinh sản TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Thị Vân Anh (2001), Giới phát triển nông thôn - Tài liệu cho lớp tập huấn phát triển bền vững nơng thơn Chương trình VNRP Đỗ Thị Bình, Trần Thị Vân Anh (2003), Giới cơng tác giảm nghèo, NXB khoa học xã hội, Hà Nội Mai Thanh Cúc, Quyền Đình Hà (2008), Giáo trình Kinh tế phát triển nông thôn, NXB trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Chi cục Thống kê huyện Phù Ninh, Niên giám thống kê 2014, 2015, 2016 Nguyễn Đình Cừ (2007), Những xu hướng biến đổi dân số Việt Nam, NXB Nông nghiệp Tống Văn Đường, Nguyễn Nam Phương (2007), Giáo trình dân số phát triển NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Quyền Đình Hà (2004), Giáo trình Phát triển nông thôn, Trường Đại học nông nghiệp I, Hà Nội Quyền Đình Hà, Nguyễn Tuyết Lan, Nguyễn Viết Đăng, Nguyễn Minh Thu, Đỗ Thanh Huyền (2010), Khảo sát vai trò phụ nữ nơng nghiệp nơng thôn xã Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên Hội liên hiệp phụ nữ huyện Phù Ninh, (2014, 2015, 2016), Báo cáo tổng kết Công tác Hội phong trào phụ nữ năm 2014, 2015, 2016 10 Bùi Thị Kim (2008), Tài liệu thập huấn bình đẳng giới, Dự án “thúc đẩy mơ hình cộng đồng quản lý Việt Nam” PCMM 11 Nguyễn Hồng Linh (2017), Vai trò Phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình huyện Ba Vì -Thành phố Hà Nội, Luận án tiến sỹ 12 Phạm Ngọc Linh, Nguyễn Thị Kim Dung (2013), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 13 Trần thị Quế (2006), Những khái niệm giới vấn đề giới Việt Nam 14 Hoàng Thị Sen, Phạm Thị Lý, Nguyễn Thị Mỹ Chinh (2006), Giới phát triển nông thôn 15 Lê Thị Nhâm Tuyết (2008), Việc làm đời sống phụ nữ chuyển đổi kinh tế Việt Nam, NXB khoa học xã hội, Hà Nội 2008 16 UBND huyện Phù Ninh (2013, 2014, 2015), Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế xã hội huyện 17 UBND huyện Phù Ninh (2010), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phù Ninh đến năm 2020 18 http://baochinhphu.vn/Thong-ke-Nhung-con-so-biet-noi/Binh-dang-gioi- qua- so-lieu-thong-ke/183405.vgp 19 http://hoilhpn.org.vn/ 20 http://www.molisa.gov.vn/vi/pages/ChiTiet.aspx?IDNews=13720 21 http://baophutho.vn/kinh-te/201706/van-dong-ho-tro-phu-nu-phat-trien- kinh-te- o-lam-thao-149730 22 http://baovinhphuc.com.vn PHỤ LỤC Phiếu số :……… Vai trò phụ nữ nơng thôn phát triển kinh tế hộ PHIẾU ĐIỀU TRA Họ tên người vấn: ……………………… …………………… Xóm ………………… Xã ……………………… Huyện Phù Ninh Phú Thọ Ngày vấn: ……………………… ……………………… ……………… Một số thông tin chung hộ điều tra 1.1 Danh sách người gia đình TT Họ tên Tuổi Giới Dân tính tộc 1.2 Nguồn gốc hộ: Bản địa nơi khác đến Từ 1.3 Theo chuẩn nghèo mới: Là hộ nghèo hộ TB hộ Điều kiện sản xuất kinh doanh hộ Ai gia đình ơng (bà) đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Ông Chồng Con trai Bà Vợ Con gái Là Là 2.1 Tình hình sử dụng đất đai ông (bà): Loại đất đai Diện tích Có từ Nhà nước (m2) trước giao Đang sử dụng: - Đất thổ cư - Đất nông nghiệp - Đất Lâm nghiệp Đất chưa sử dụng 2.2 Những tài sản chủ yếu gia đình ơng (bà): 2.2.1 Tài sản cho sinh hoạt Loại tài Đơn Số Giá trị sản vị lượng (Nghìn) Nhà xây m2 Nhà sàn Xe máy m2 Chiếc Tivi Chiếc Giường Chiếc Tủ Chiếc Bàn ghế Bộ Loại tài sản Đơn Số Giá trị vị lượng (Nghìn) 10 Quạt điện Chiếc 11 Tủ lạnh Chiếc 12 Điện thoại Chiếc 13 Bếp ga Chiếc 14 Giếng, bể nước Cái 15 Nhà vệ sinh Cái 16 Ơ tơ Nguồn gốc đất Chiếc 2.2.2 Tài sản công cụ sản xuất Mua Cha mẹ cho 2.1 Tình hình sử dụng đất đai ông (bà): Số Đơn Giá trị Loại tài sản vị Máy bơm Chiếc Máy cày bừa Chiếc Máy tuốt lúa Chiếc Máy xay xát Chiếc Loại tài sản lượng (Nghìn) Đơn Số Giá trị vị lượng (Nghìn) Máy cưa Trâu, bò Con Chuồng trại VNĐ Tài sản khác VNĐ 2.3 Tình hình vốn dùng cho sản xuất kinh doanh năm Số Thời Nguồn gốc vốn vay tiền hạn vay Điều kiện Lãi để xuất vay Vay từ ngân hàng Nông nghiệp Vay từ ngân hàng sách Vay từ dự án, quỹ, … qua Hội đoàn thể Vay từ cá nhân, người thân quen Vốn tự tích lũy Cộng tổng vốn có gia đình …… - Ơng hay bà người quản lý vốn? Vợ Chồng Vợ chồng - Ông hay bà người đứng tên vay vốn Vợ Chồng Người khác - Ông hay bà người trả tiền lãi Vợ Chồng Người khác - Ông hay bà người định sử dụng Vợ Chồng Vợ chồng Thu nhập gia đình STT Các nguồn thu Số Mức độ đóng góp vợ tiền/năm so với chồng (đồng) Trồng trọt Chăn nuôi Lâm nghiệp Tiểu thủ CN Dịch vụ Làm thuê Cán Cao Thấp Ngang Thông tin phân cơng lao động Ai gia đình ơng (bà) người phân công lao động, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh gia đình: Chồng Các loại cơng việc Trồng trọt Vợ Ai làm Vợ Chồng Vợ chồng Đi thuê 2.3 Tình hình vốn dùng cho sản xuất kinh doanh năm Làm đất Gieo cấy Bón phân, làm cỏ Phun thuốc sâu Thu hoạch Đi bán sản phẩm Chăn nuôi Làm chuồng trại Mua giống Mua thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y Cho ăn vệ sinh chuồng trại Chăn dắt Đi bán sản phẩm 4.2 Phân công lao động hoạt động dịch vụ Ơng (bà) bán hàng: Tại nhà Các loại công việc - Chọn mặt hàng để bán - Đi mua, chở hàng - Bán hàng - Ghi sổ, quản lý - Trả nợ, đòi nợ khách hàng Thuê cửa hàng để bán Bán chợ Ai làm Vợ Chồng Vợ chồng Đi thuê 4.3 Phân công lao động hoạt động Lâm nghiệp Ai làm Các loại cơng việc Vợ Chồng Vợ chồng - Phát cây, dọn đồi, đốt - Cuốc hố, trồng - Chăm sóc rừng - Lấy măng,củi, sản phẩm phụ - Khai thác cây, gỗ, bán Đi thuê 4.4 Phân công lao động hoạt động khác Các loại công việc 1.Hoạt động tái sản xuất: Hoạt động cộng đồng Vợ Ai làm Vợ Chồng chồng Đi thuê - Nội trợ: nấu cơm, giặt, … - Chăm sóc sức khỏe gia đình - Kèm dạy học cho - Mua sắm, XD, sửa chữa - Tham gia họp xóm - Dự tuyên truyền CS, PL - Dự đám ma, đám cưới, lễ, … - Là hội viên hội đoàn thể - Tham gia lãnh đạo xóm - Lao động cơng ích Tiếp cận thông tin Các nguồn thông tin - Từ chồng - Hội phụ nữ, hội nông dân - Họ hàng, người thân quen - Từ chợ - Cán khuyến nông - Cửa hàng vật tư nông nghiệp - Kinh nghiệm thân - Xem ti vi, đài, sách báo, tin Người tiếp cận Chồng (con trai) Vợ (con gái) Ơng (bà) có tham dự lớp tập huấn khơng: Có Khơng Nếu có tham gia chính: - Quản lý kinh tế hộ: Vợ Chồng - Kiến thức giới: Vợ - Kỹ thuật trồng trọt: Vợ Chồng - Kỹ thuật chăn nuôi: Vợ - Kỹ thuật trồng rừng: Vợ Chồng Chồng Chồng - Phòng trừ dịch hại: Vợ Chồng Trong gia đình ơng (bà) người đưa định Người định STT Nội dung Phân công công việc sản xuất kinh Chồng Vợ Cả vợ chồng doanh Lựa chọn giống, mặt hàng bán Mua sắm, xây dựng nhà Ap dụng khoa học vào sản xuất Sử dụng thu nhập gia đình Cho học hành Định hướng nghề nghiệp cho Các nội dung khác - Lúc kết hôn bà (vợ ông) tuổi? …… tuổi - Bà (vợ ông) sinh lần đầu vào nào? Dưới 20 tuổi Từ 21-30 tuổi - Bà (vợ ơng) có khám thai khơng? Nếu có trả lời tiếp: 01 lần Có 02 lần 03 lần Từ 31-40 tuổi Khơng Trên 03 lần - Ơng bà có sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình khơng ? Có Khơng Nếu có, ơng bà thường sử dụng biện pháp sau đây? Đặt vòng Bao cao su Uống thuốc Biện pháp khác - Ông (bà) có đưa tiểm chủng theo hướng dẫn y tế thơn bản? Có Khơng - Khi có người gia đình ốm (đặc biệt cháu nhỏ) ơng (bà) thường: Tự mua thuốc điều trị: Vợ làm Chồng làm Đưa đến trạm xá khám Mời bác sỹ đến nhà - Ông (bà) cho ý kiến nội dung sau: + Việc nội trợ nấu cơm, giặt quần áo, chăm sóc phụ nữ: Đúng + Đi họp, tập huấn, nghe tuyên truyền việc đàn ông: + Làm nhà, mua bán tài sản lớn việc đàn ông: + Mua bán đồ dùng hàng ngày việc phụ nữ: + Quyền định cuối đàn ông: + Vợ phải nghe chồng: NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN Đúng Đúng Đúng Đúng Đúng Sai Sai Sai Sai Sai Sai ĐIỀU TRA VIÊN ... luận phụ nữ vai trò phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế hộ 1.1.1 Phụ nữ vai trò phụ nữ gia đình xã hội 1.1.2 Phụ nữ vai trò phụ nữ phát triển kinh tế hộ .10 1.1.3 Phụ nữ vai trò. .. trí, vai trò phụ nữ nơng thơn phát triển kinh tế hộ địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Góp phần nâng cao vai trò phụ nữ nơng thơn phát triển kinh tế hộ nói chung địa bàn huyện Phù Ninh nói... lớn phụ nữ, cản trở tiến phụ nữ trình đổi phát triển kinh tế nông thôn, tiến hành nghiên cứu đề tài Nâng cao vai trò phụ nữ nơng thơn phát triển kinh tế hộ địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện phù ninh, tỉnh phú thọ , Nâng cao vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện phù ninh, tỉnh phú thọ , Kết cấu đề tài, Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Quyền Đình Hà, Nguyễn Tuyết Lan, Nguyễn Viết Đăng, Nguyễn Minh Thu, Đỗ Thanh Huyền (2010), Khảo sát vai trò của phụ nữ trong nông nghiệp và nông thôn xã Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên., Bảng 3.3: Một số chỉ tiêu kinh tế huyện Phù Ninh năm 2014 - 2016, Hình 3.2: Trình độ chuyên môn của lao động nữ tại huyện Phù Ninh năm 2016, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, Vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ, Điều kiện sản xuất kinh doanh của hộ, Thu nhập của gia đình

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay