Đồ án tự động hóa: điều khiển lò nung Clinker trong nhà máy xy măng

126 58 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 17:09

Đề tài: Phân tích nghiên cứu hệ thống điều khiển lò nung clinker trong nhà máy xy măng. Đồ án gồm 5 chương, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề sau:1. Tổng quan về yêu cầu công nghệ của lò nung Clinker2. Phân tích yêu cầu điều khiển lò nung3. Nghiên cứu quá trình vận hành và phương án tối ưu hệ thống lò4. Nghiên cứu phần mềm tối ưu chuyên gia5. Ứng dụng phần mềm tối ưu chuyên gia để tính toán lượng thay đổi nguyên liệu cho Canxiner Mục lục Lời nói đầu Chơng - Tổng quan công nghệ sản xuất Ximăng 1.1 Tổng quan công nghệ sản xuất Ximăng 1.1.1 Đập đá đồng sơ .1 1.1.2 Kho đồng sơ bé 1.1.3 Công đoạn nghiền liệu .2 1.1.4 Công đoạn đồng liệu 1.1.5 Công đoạn nung 1.1.6 Công đoạn nghiền xi măng 1.1.7 Công đoạn đóng bao 1.2 HƯ thèng lß nung Clinker .4 1.2.1 Sơ đồ công nghƯ hƯ thèng lß nung Clinker .4 1.2.2 Phân tích yếu tố ảnh hởng đến hệ thống lß nung Clinker 1.2.2.1 Đầu vào hệ thèng lß .5 1.2.2.2 NhiƠu 1.2.2.3 Đầu hệ thống 1.2.3 Phân loại cấu tạo hệ thống nung Clinker 11 1.2.3.1 Phân loại hệ thống nung Clinker 11 1.2.3.2 Cấu tạo hệ thống SLC 12 Chơng - PHÂN TíCH YÊU CầU điều khiển nung 16 2.1 Các cân xảy nung 16 2.1.1 Cân khối lợng liệu đa vào khối lợng clinker khỏi 16 2.1.2 Cân khối lợng nhiên liệu, gió khối lợng khí thải 16 2.1.3 C©n tốc độ cấp liệu tốc độ quay 17 2.1.4 Cân nhiên liệu nguyên liệu đầu vào 17 2.1.5 Cân giã vµo vµ giã 17 2.1.6 Cân khối lợng nớc làm mát khối lợng khí thải 18 2.1.7 Cân nhiệt hƯ thèng .18 2.2 CÊu tróc điều khiển PID điển hình hệ thống nung .18 2.3 Nội dung thông tin thông số điều khiển .20 2.3.1 Vôi tự dung träng .20 2.3.1.1 V«i 20 2.3.1.2 Dung träng 20 2.3.2 Mômen NOX 20 2.3.2.1 NhiƯt ®é ngän löa 20 2.3.2.2 Hàm lợng NOX khí xả 21 2.3.2.3 Mômen 21 2.4 Xác định đại lợng điều khiển 22 2.4.1 Xác định đại lợng điều khiển hệ điều khiển Canxiner 22 2.4.2 Xác định đại lợng điều khiển hệ điều khiĨn lß nung .23 2.4.3 HƯ ®iỊu khiĨn khu lµm ngi clinker .24 2.4.4 HƯ điều khiển khu lọc bụi làm mát khí thải .24 2.5 Các mạch vòng điều khiển 24 2.5.1 §iỊu khiĨn Canxiner 24 2.5.2 §iỊu khiĨn lß nung 26 2.5.3 Điều khiển áp suất khu làm nguội clinker 28 2.5.4 Điều khiển khu lọc bụi làm mát khí thải 29 Chơng - vận hành tối u hệ thống 31 3.1 Vận hành hệ thống chuyên gia 31 3.2 Tối u hoá tiêu thụ nhiệt .33 3.2.1 Chất lợng bột liệu đặc tính 34 3.2.1.1 Nhiệt cần thiết cho trình phản ứng 34 3.2.1.2 Hàm lợng chất cháy 34 3.2.1.3 Nhiệt độ cấp liệu 35 3.2.2 Chất đốt, chất lợng đặc tính 35 3.2.2.1 Các loại nhiên liệu 35 3.2.2.2 Nhiệt trị nhiên liệu 35 3.2.2.3 §é Èm than 36 3.2.3 Ph©n phèi khÝ 36 3.2.3.1 Giã 36 3.2.3.2 KhÝ thõa lß 37 3.2.3.3 X©m nhËp cđa khÝ gi¶ .37 3.2.4 ThÊt thoát làm nguội 37 3.2.5 Hiệu cyclone tháp trao đổi nhiệt .38 3.3 Điều chỉnh lửa để tối u hoá điều kiện đốt 38 3.3.1 Vỏ lß nãng 39 3.3.2 Sự hình thành vòm 39 3.3.3 Các dạng lửa 40 3.3.3.1 Ngän lửa ngắn nóng 40 3.3.3.2 Ngän lưa trung b×nh 40 3.3.3.3 Ngän lưa dµi, mỊm .40 3.3.3.4 Vị trí vòi đốt 40 3.3.4 Điều tiÕt khÝ 40 3.3.4.1 Giã 40 3.3.4.2 Giã däc trơc/ Giã híng tâm 40 3.3.4.3 Đặt mức gió ảnh hởng đến tiêu thụ nhiệt41 3.4 Điều khiển Fuzzy ximăng 41 3.4.1 Cơ cấu điều khiển .41 3.4.1.1 §iỊu khiĨn zone nung 42 3.4.1.2 §iỊu khiĨn ®èt 45 3.4.2 Chiến lợc điều khiển theo module 46 Ch¬ng - NGHI£N CứU PHầN MềM TốI ƯU CHUYÊN GIA 47 4.1 Giới thiệu phần mềm Tối u chuyên gia (Expert Optimizer) .47 4.1.1 CÊu tróc cđa Tèi u chuyªn gia 47 4.1.2 Những lợi ích cđa Tèi u chuyªn gia 47 4.1.3 Phơng thức xây dựng chơng trình Expert Optimizer 48 4.1.4 CÊu h×nh chung 49 4.1.5 Các trạng thái hoạt động cđa hƯ thèng Expert Optimizer (EO) .50 4.2 Bộ công cụ lập trình Toolkit 50 4.2.1.C¸c th viƯn cđa Toolkit 50 4.2.2 Mét sè Module thuËt to¸n quan träng th viƯn Toolkit.51 4.2.2.1 Ramping and Tracking 51 4.2.2.2 Norm 51 4.2.2.3 Norm+ 51 4.2.2.4.Norm* 53 4.2.2.5 FOF ( Bé läc tÝn hiÖu theo thêi gian) 53 4.2.2.6 IP Norm+ .53 4.2.2.7 Counter .54 4.2.2.8 GRD .54 4.2.2.9 Scale 54 4.2.2.10 PROP+ .54 4.2.2.11 TRC 54 4.2.2.12 LATCH Module 54 4.2.2.13 Quant Link From 54 4.2.2.14 Quant Link To .55 4.3 Các thuật toán điều khiển nung (Kiln) 55 4.3.1 Sơ đồ cấu trúc tỉng qu¸t 55 4.3.1.1 Các thông số đầu vào 55 4.3.1.2 Điều khiển điểm đặt đầu 55 4.3.2 C¸c thuËt to¸n tÝnh toán đầu vào 55 4.3.2.1 Tính toán chuẩn hoá thông số đầu vào .55 4.3.2.2 Chuẩn hoá thông số đầu vào: Dung trọng Clinker hàm lợng vôi tự 58 4.3.2.3 Chuẩn hoá thông số đầu vào nhiệt độ zone nung 59 4.3.2.4 Tính toán mục tiêu 61 4.4 Các thuật toán tính toán trung tâm 64 4.4.1 Tính toán nhiên liệu cho Calciner 64 4.4.1.1 Sơ đồ tổng quát 64 4.4.1.2 Khi hệ thống làm việc với nhánh N1 66 4.4.1.3 Khi hệ thống làm việc với nhánh N2 68 4.4.2 Các module điều khiển (Kiln-main-module) 69 4.4.2.1 Sơ đồ tổng quát 69 4.4.2.2 Khi hÖ thống làm việc nhánh: Normal Actions 70 4.4.3 Khi hệ thống làm việc nhánh: Interrupt Actions 75 4.5 Các thuật toán tính toán đầu .77 4.5.1 Tính toán điểm đặt cấp than cho Calciner 77 4.5.2 Tính toán điểm đặt cấp than cho 78 4.5.3 Tính toán đầu cho điểm đặt cấp liệu tốc độ .80 4.5.4 Tính toán điểm đặt cho tốc độ quạt ID (Preheater fan setpoint) 84 4.5.5 Tính toán điểm đặt cho vị trí van gió (TAD Setpoint) 85 4.5.6 §iỊu khiĨn van quay chia liƯu hai nhánh tháp trao đổi nhiệt 86 Chơng - ứng dụng EO TíNH TOáN LƯợNG THAY ĐổI NHI£N LIÖU CÊP CHO CANXINER 88 5.1 Khảo sát trình thay đổi lợng đặt nhiên liệu cho Canxiner 88 5.1.1 Yêu cầu điều khiển khối chức .88 5.1.2 Đặt giả thiết 88 5.2 TÝn hiÖu đầu vào .89 5.2.1 NhiƯt ®é Canxiner (PCT) 89 5.2.2 Nồng độ ôxi tháp (PHOX) 90 5.2.3 NhiƯt ®é Zone nung (BZT) .90 5.3 Khèi Fuzzy Logic Controller .91 5.3.1 Mê hóa tín hiệu vào .91 5.3.1.1 Mê ho¸ PCT 91 5.3.1.2 Mê ho¸ PHOX .92 5.3.1.3 Mê hãa BZT 92 5.3.1.4 Mê ho¸ Fuel-Chance 93 5.3.2 Thiết lập luật hợp thành .93 5.3.4 Hiển thị kết .94 5.4 M« pháng Simulink 94 KÕt luận Phụ lục Tài liệu tham khảo LờI NóI ĐầU Ximăng loại vật liệu kết dính đợc hình thành cách pha trộn hỗn hợp đá vôi, đá sét, thạch caovà số loại phụ gia cần thiết sau nung nóng nhiệt độ khoảng 14000C Xi măng đợc sản xuất nớc t nh Đan Mạch, Anh, Pháp, Mỹvào cuối kỷ 19 Đến đầu kỷ 20, ximăng trở thành nhu cầu thiếu xây dựng ph¸t triĨn kinh tÕ ViƯc ¸p dơng kü tht tiÕn tiến vào trình sản xuất việc làm cần thiết để nâng cao suất lao động Một trình sản xuất có khả tự động cao đem lại nhiều lợi ích kinh tế Tuy nhiên, việc áp dụng tự động hoá vào trình sản xuất xi măng toán khó khăn Yêu cầu hệ thống tự động hoá trình sản xuất xi măng đảm bảo yêu cầu công nghệ mà phải đảm bảo đợc ổn định, chất lợng sản lợng mức tối đa Do đó, việc nghiên cứu, phân tích, thiết kế hệ thống tự động hoá cho nhà máy ximăng đòi hỏi phải cã sù tham gia cđa nhiỊu bé phËn, nhiỊu chuyªn gia giµu kinh nghiƯm viƯc vËn hµnh hƯ thèng Từ mục đích tổng hợp lại kiến thức để nghiên cứu, phân tích giải toán tự động hoá cụ thể, đợc giao nhiệm vụ: Nghiên cứu phân tích hệ điều khiển nung Clinker nhà máy xi măng với nhiệm vụ cụ thể nh sau: - Tìm hiểu tổng quan yêu cầu công nghệ nung Clinker - Phân tích yêu cầu điều khiển nung - Nghiên cứu vận hành tối u hệ thống - Nghiên cứu phần mềm tối u chuyên gia - ứng dụng phần mềm tối u chuyên gia để tính toán lợng thay đổi nhiên liệu cho Canxiner Để hoàn thành đồ án theo tiến độ đợc giao, xin chân thành gửi lời cảm ơn tới thầy giáo PGS.TS Bùi Quốc Khánh toàn thể anh, chị Trung tâm nghiên cứu triển khai công nghệ cao (Hitech) bạn nhóm tận tình giúp đỡ, đóng góp ý kiến để xây dựng đồ án Do thời gian nghiên cứu ngắn trình độ thân hạn chế nên trình làm đồ án không tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận đợc góp ý thầy cô giáo bạn để đồ án đợc hoàn thiện nữa, xin chân thành cảm ơn Chơng Tổng quan công nghệ sản xuất Ximăng 1.1 Tổng quan công nghệ sản xuất Ximăng Đá vôi Đá sét Khoan, nổ mìn, vận chuyển Máy đập đá vôi Máy đập đá sét Kho chứa đá vôi, đá sét Than Máy nghiền liệu Silô chứa đồng Máy nghiền than Hệ thống cyclone trao đổi nhiệt nung Sấy Dầu Thạch cao Phụ gia Silô chứa clinker Máy nghiền xi măng Silô chứa xi măng Ôtô Xe lửa Vỏ bao Máy đóng bao Tàu thủy Hình 1.1 Sơ đồ tổng quan công nghệ sản xuất ximăng 1.1.1 Đập đá đồng sơ Đá vôi sau khai thác đợc đa vào máy đập ®¸, ®¸ sau ®Ëp cã kÝch thíc � 15 mm đợc đa vào hệ thống băng tải vận chuyển vào cầu rải để dải vào kho chứa Cùng với trình rải đá vôi đợc đồng sơ Đá sét đợc vận chuyển vào phễu tiếp liệu, nhờ băng tải xích đa qua búa đập, đập xuống cỡ hạt < 75 mm, chuyển đến máy cán trục để cán đá sét xuống < 25 mm qua hệ thống băng tải cao su chuyển kho đồng sơ 1.1.2 Kho đồng sơ Đá vôi đá sét đợc hệ thống gầu xúc đa lên băng tải qua Đôsimat (hệ thống cân định lợng tự động) định khối lợng cần thiết theo tỉ lệ cân từ băng tải chung từ băng tải chuyển đá tới cổ tiếp liệu cho máy sấy nghiền liệu Đồng thời xỉ sắt cát thạch anh đợc tháo từ két qua cân định lợng đổ vào băng tải chung đổ vào cổ tiếp liệu vào máy sấy nghiền Thành phần lợng liệu đợc tính toán dựa hệ thống điều khiển chất lợng xi măng QCX 1.1.3 Công đoạn nghiền liệu Hỗn hợp thành phần đá vôi, đá sét, cát xỉ sắt đợc trộn lẫn đổ vào máy nghiền Nguyên liệu trớc vào máy nghiền cần phải đảm bảo độ ẩm khoảng 6-7% Nếu độ ẩm đợc đảm bảo nguyên liệu đợc sấy máy nghiền khí nóng khí hoàn lu đợc lấy từ nung Nếu độ ẩm nghiên liệu lớn khí hoàn lu đợc cấp từ nung nghiên liệu cần đợc sấy bổ xung bổ từ máy sấy phụ Mục đích việc sấy phụ trợ để đảm bảo chất lợng phối liệu đầu máy nghiền Máy nghiền thô có suất 248 tấn/h Máy nghiền thô đợc thiết kế gồm có ngăn Mỗi ngăn đợc ngăn cách với vách ngăn lỗ nhỏ Ngăn chứa bi đạn có kích thớc lớn làm nhiệm vụ nghiền sơ Khi hạt đạt tới kích thớc định chúng đợc thổi sang ngăn thứ ngăn thứ có bi nghiền có kích thớc nhỏ làm nhiệm vụ nghiền tinh Phối liệu đầu máy nghiền đợc vận chuyển lên phân ly khí động Hạt qua sàng có độ mịn đảm bảo yêu cầu đợc thổi lên cyclonee lắng, hạt thô đợc hồi lu trở lại để đa vò máy nghiền lại Ngoài máy nghiền đợc giám sát pholaphone Thực chất pholaphone cảm biến âm đặt bên máy nghiền Nhiệm vụ pholaphone giám sát mức độ ồn máy nghiền Nếu mức độ ồn cao tức máy nghiền thiếu nguyên liệu độ ồn thấp máy nghiền đầy nguyên liệu Tín hiệu đo đợc pholaphone đợc đa để hiệu chỉnh tổng lợng đặt vào máy nghiền 1.1.4 Công đoạn đồng liệu Liệu sau khỏi máy nghiền đợc đồng lần trớc đa vào nung dây truyền Hoàng Thạch sử dụng phơng pháp tháo chéo để đồng liệu Còn Hoàng Thạch sử dụng silô CF Tại silo - CF hƯ thèng r¶i liƯu sÏ r¶i phèi liệu thành đống Tại đáy đống có hệ thống van thuỷ lực máy nén khí Số lợng van thuỷ lực mở đợc tính toán tối u để có phối liệu đầu Silo CF giá trị số đặt trớc Khi van thuỷ lực mở phối liệu đổ xuống két chứa đồng thời tiến hành cân phối liệu để ®iỊu chØnh ®ãng më van thủ lùc cho lu lợng phối liệu đầu không đổi giá trị đặt trớc Phối liệu khỏi cân đợc nâng lên gầu nâng để đa vào máng trợt để đa đến tháp sấy tầng 1.1.5 Công đoạn nung nung clinker loại quay bao gåm c¸c hƯ thèng chÝnh: HƯ thèng sÊy tầng, nung, hệ thống làm mát Nguyên tắc hoạt động tháp sấy tầng liệu từ xuống đồng thời khí nóng đợc lấy từ nung đợc dẫn từ dới lên Khi phối liệu từ đổ xuống đợc sấy lần lợt xuống dới nhiệt độ sấy cao Phối liệu sau qua cyclonee tháp trao đổi nhiệt đợc sấy sơ từ 750C đến 10000C trớc vào Khi cấp liệu cho nung, bột than đợc thổi vào đốt từ đuôi phối liệu đợc đổ xuống từ hệ thống sấy tầng đổ xuống đầu Dòng khí nóng ngợc từ đuôi đến đầu Phối liệu vào lò, nhiệt độ tăng dần làm phản ứng pha rắn xảy đợc kết khối 13000C đến 14500C tạo thành clinker Clinker khỏi có nhiệt độ cao đợc làm nguội qua hệ thống làm mát đến nhiệt độ khoảng 120 0C Clinker đợc tháo qua thiết bị làm lạnh ống chùm (kiểu hành tinh 1) ghi hạ nhiệt nhờ hệ thống khí nén áp suất cao (lò 2) 1.1.6 Công đoạn nghiền xi măng Clinker, thạch cao phụ gia két chứa đợc tháo qua hệ thống van vào cân Đôsimat để đổ vào hệ thống băng tải chiều để đồng thành phần Ngoài clinker đợc suất đem bán Khi két chứa phụ gia thạch cao đóng lại, hệ thống băng tải chiều quay theo chiều ngợc lại để đổ clinker xe xuất clinker Clinker, thạch cao phụ gia sau đồng đợc đa vào máy nghiền xi măng để tạo sản phẩm xi măng Thành phần clinker, thạch cao, phụ gia đợc điều chỉnh để đạt đợc chất lợng xi măng theo yêu cầu Máy nghiền xi măng máy nghiền kiểu bi đạn Để đảm bảo nhiệt độ xi măng, nghiền nớc đợc phun vào dới dạng sơng mù áp suất cao Ngoài máy nghiền đợc giám sát pholaphone để đo mức độ ồn máy nghiền để điều chỉnh lợng liệu cấp vào máy nghiền Khi độ ồn lớn tức liệu cấp vào hệ thống phản hổi cân Đôsimat để tăng lợng liệu cấp vào máy nghiền ngợc lại Xi măng khỏi máy nghiền đợc đa qua phân ly hệ thống gồm máng trợt gàu xúc Tại có sàng lọc Nếu hạt xi măng to đợc thu hồi trở lại đầu máy nghiền Nếu xi măng đạt tiêu chuẩn đợc đa đến Silo chứa bên sông qua hệ thống băng tải Nếu hạt xi măng lớn đợc thu hồi đa trở lại máy nghiền Một phần xi măng nhỏ khỏi máy nghiền đợc thu hồi hệ thống lọc bụi tĩnh điện 1.1.7 Công đoạn đóng bao Xi măng đợc đợc vận chuyển vít tải, gầu xúc băng tải tới phân xởng đóng bao gồm có Silo chứa silô chứa xi măng đợc sục liên tục nhờ máy nén khí để đồng lần cuối trớc đa đến máy đóng bao đa đến cầu cảng, ga tàu để xuất xi măng rời 1.2 Hệ thống nung Clinker 1.2.1 Sơ đồ công nghệ hệ thống nung Clinker st5-l-temp-smooth st5-r-temp-smooth I I rotary-feeder-scale-oe I CV FOF CV RNG * ABS > True Switch Feed-out I t CV X * ONLT rotary-feeder-speed-sp-out > ABS 900 > I True AND 10 Switch rotary-feeder-sp-oe I Switch True OE rotary-feeder-speed-sp-in I rotary-valve-enable-oe I O OR t CNT > OR C AND OR E S RAMP+ TRACK O O rotary-change O O Rotary-Setpoint Hình 4.42 - Điều khiển van quay chia liệu nhánh tháp trao đổi nhiệt Chơng - ứng dụng EO TíNH TOáN LƯợNG THAY ĐổI NHIÊN LIệU CấP CHO CANXINER 5.1 Khảo sát trình thay đổi lợng đặt nhiên liệu cho Canxiner Quá trình tính toán để thay đổi lợng đặt nhiên liệu cho canxiner với nhánh làm việc N1 tức nhánh làm việc bình thờng, bỏ qua tình trạng Interrup PCT PH-OX I BZT I I Pc-general-rb I PC-general-rb Topfeed-rb I PC-Topfeed-rb Topdamp-rb I PC-Topdamp-rb PC-Soak PC-Scaling O PC-Fuel-change Hình 5.1 - Tính toán lợng thay đổi nhiên liệu cho canxiner với nhánh làm việc N1 5.1.1 Yêu cầu điều khiển khối chức Mỗi trạng thái có khối đợc lựa chọn tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể canxiner Các chức khối thĨ: ● Khèi PC-fuel-general-ruleblock: TÝn hiƯu: “general-rb = true”, tức phải thoả mãn đồng thời điều kiện sau: - Mức cấp liệu cho phải nhỏ mức lớn theo quy định vận hành - Tốc độ quạt ID phải nhỏ tốc độ lớn theo quy định vận hành - Không có hành động Interrupt xảy Khối PC-fuel-topfeed-ruleblock: Tín hiệu: Topfeed-rb = true, tức phải thoả mãn đồng thời điều kiện sau: - Cấp liệu cho phải lớn theo quy định vận hành - Tốc độ quạt ID phải nhỏ tốc độ lớn theo quy định vận hành - Không có hành động Interrupt xảy Khối PC-fuel-topdamp-ruleblock: Tín hiệu topdamp-rb = true, tức phải thoả mãn đồng thời điều kiện sau: - Tốc độ quạt ID thời điểm phải lớn theo quy định vận hành - Cấp liệu cho phải thấp mức cấp liệu lớn theo quy định vận hành - Không có hành động Interrupt xảy 5.1.2 Đặt giả thiết Theo điều kiện vận hành thông thờng nhà máy, luôn mong muốn có đợc suất sản xuất Clinker cao Theo cân hệ thống nung, muốn có đợc sản lợng Clinker tối đa tốc độ cấp liệu cho hệ thống phải lớn Trong nhánh làm việc N1 hệ thống bao gồm khối quy tắc (Ruleblock), khối tính toán đợc lợng than thay đổi cho canxiner vào số liệu đầu vào nh: PCT, BZT PHOX Mỗi trạng thái có khối đợc lựa chọn tùy thuộc vào điều kiện cụ thể canxiner Theo nh phân tích điều kiện lựa chọn khối chức trên, khối PC-fuel-topfeed-ruleblock đợc lựa chọn điều kiện cấp liệu cho phải lớn theo quy định vận hành Chính vậy, nhánh N1, xét riêng khối PC-fuel-topfeedruleblock để khảo sát thay đổi lợng đặt nhiên liệu cấp cho canxiner PCT PC-fuel-topfeed ruleblock PHOX BZT FUEL_CHANCE Hình 5.2 - Khảo sát thay đổi nhiên liệu 5.2 Tín hiệu đầu vào 5.2.1 Nhiệt độ Canxiner (PCT) Hình 5.3 - Tạo tín hiệu PCT Hình 5.4 - Dạng tín hiệu PCT 5.2.2 Nồng độ ôxi tháp (PHOX) Hình 5.5 - Tạo tín hiệu PHOX Hình 5.6 - Dạng tín hiệu PHOX 5.2.3 Nhiệt độ Zone nung (BZT) Hình 5.7 - Tạo tín hiệu BZT Hình 5.8 - Dạng tín hiệu BZT 5.3 Khối Fuzzy Logic Controller H×nh 5.9 - Khèi Fuzzy logic controller 5.3.1 Mờ hóa tín hiệu vào 5.3.1.1 Mờ hoá PCT Hình 5.10 - Mờ hoá PCT 5.3.1.2 Mờ hoá PHOX Hình 5.11 - Mờ hoá PHOX 5.3.1.3 Mờ hóa BZT Hình 5.12 - Mờ hoá BZT 5.3.1.4 Mờ hoá Fuel-Chance Hình 5.13 - Mờ hoá Fuel-Change 5.3.2 Thiết lập luật hợp thành Hình 5.14 - Khối tạo luật hợp thành 5.3.4 Hiển thị kết Hình 5.15- Hình hiển thị kết 5.4 Mô Simulink Hình 5.16 - Sơ đồ mô Kết mô phỏng: Hình 5.17 - Kết mô KếT LUậN Sau thời gian gần tháng đợc giao đồ án, hoàn thành nhiệm vụ đồ án theo yêu cầu tiến độ Bản đồ án giải đợc vấn đề sau: - Tìm hiểu đợc công nghệ sản xuất xi măng, công nghệ nung Clinker, yêu cầu hệ thống lò, yếu tố ảnh hởng đến chất lợng Clinker thông số vận hành - Phân tích đợc yêu cầu cân hệ thống Đồng thời đa đợc sách lợc điều khiển để đảm bảo cân - Phân tích nhiệm vụ tác động mạch vòng điều khiển đến trình - Phân tích đợc lợi ích việc sử dụng hệ chuyên gia để điều khiển trình lò, cấu trúc hệ chuyên gia, u nhợc điểm hệ chuyên gia - Tìm hiểu đợc phần mềm Tối u chuyên gia EXPERT OPTIMIZER, phần hiệu đợc sử dụng phổ biến - ứng dụng đợc phần mềm tối u chuyên gia để khảo sát trình tính toán lợng thay đổi nhiên liệu cấp cho Canxiner Các vấn đề cha giải quyết: - Cha xem xét đến vấn đề chuẩn hoá giá trị đầu vào ứng dụng phần mềm Tối u chuyên gia - Cha xây dựng đợc giao diện vận hành Để giải hết vấn đề vớng mắc cần có thêm thời gian tìm hiểu kỹ phần mềm tối u chuyên gia công cụ hỗ trợ khác Một lần xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS Bùi Quốc Khánh, anh chị Trung tâm nghiên cứu triển khai công nghệ cao bạn nhóm đóng góp ý kiến để hoàn thành đồ án Phụ lục Phụ lục A: Các luật hợp thành cña Fuzzy logic controller Rule IF AND AND THEN (Fuel- 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (PCT) VL VL VL VL VL L L L L L OK OK OK OK OK H H H H H VH VH VH VH VH (PHOX) VL L OK H VH VL L OK H VH VL L OK H VH VL L OK H VH VL L OK H VH (BZT) OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Change) TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG No-change No-change No-change No-change No-change No-change No-change GIAM GIAM GIAM GIAM GIAM GIAM GIAM GIAM GIAM GIAM Phô lôc B: File “Mo_phong.fis” [System] Name='Mo_fong' Type='mamdani' Version=2.0 NumInputs=3 NumOutputs=1 NumRules=25 AndMethod='min' OrMethod='max' 10 ImpMethod='min' 11 AggMethod='max' 12 DefuzzMethod='centroid' 13 14 [Input1] 15 Name='PCT' 16 Range=[700 1100] 17 NumMFs=5 18 MF1='VL':'trimf',[700 775 860] 19 MF2='L':'trimf',[825 860 898] 20 MF3='OK':'trimf',[896 900 904] 21 MF4='H':'trimf',[902 940 975] 22 MF5='VH':'trimf',[940 1025 1100] 23 24 [Input2] 25 Name='PHOX' 26 Range=[0 10] 27 NumMFs=5 28 MF1='VL':'trimf',[0 4] 29 MF2='L':'trimf',[3 5] 30 MF3='OK':'trimf',[4.8 5.2] 31 MF4='H':'trimf',[5 7] 32 MF5='VH':'trimf',[6 10] 33 34 [Input3] 35 Name='BZT' 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Range=[1200 1500] NumMFs=3 MF1='L':'trimf',[1200 1250 1325] MF2='OK':'trimf',[1300 1350 1400] MF3='H':'trimf',[1375 1450 1500] [Output1] Name='Fuel_chance' Range=[-10 10] NumMFs=3 MF1='GIAM':'trimf',[-18 -10 -1] MF2='NO-CHANCE':'trimf',[-3 3] MF3='TANG':'trimf',[1 10 18] [Rules] 1 2, 2, 3 2, 2, 2, 2, 2 2, 3 2, 2, 2 2, 2, 2, 3 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4 2, 2, 2, 2, 2, (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 74 75 2, (1) : 5 2, (1) : Tài liệu tham khảo Nhà máy ximăng Hoàng Thạch Hoang Thach Cement Plant Flowsheet Nguyễn Công Hiền, Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Võ Việt Sơn Tự động hóa trình công nghệ Nguyễn Công Hiền Mô hình hóa hệ thống mô - 2004 Hoàng Minh Sơn Cơ sở hệ thống điều khiển trình - Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ Thuật - 2004 Trần Trọng Minh, Nguyễn Phạm Thục Anh Hệ thống sản xuất tự động hóa tích hợp máy tính - Nhà Xuất Bản Khoa Häc vµ Kü thuËt - 2006 Kü thuËt sản xuất xi măng Pooclăng chất kết dính Nhà Xuất Bản Bách Khoa - Nội 2006 NguyÔn Phïng Quang Matlab & Simulink ... giải toán tự động hoá cụ thể, đợc giao nhiệm vụ: Nghiên cứu phân tích hệ điều khiển lò nung Clinker nhà máy xi măng với nhiệm vụ cụ thể nh sau: - Tìm hiểu tổng quan yêu cầu công nghệ lò nung Clinker. .. môi trờng e Mạch vòng điều chỉnh lợng gió vào lò nung Gió đợc điều chỉnh chu trình điều khiển tự động, cấu chấp hành van điều tiết ống gió nhằm giữ cho hàm lợng xy đầu vào lò bám với giá trị đặt,... khí thừa lò nung f Mạch vòng điều chỉnh lợng gió vào buồng phân hủy Gió đợc điều chỉnh chu trình điều khiển tự động, cấu chấp hành van điều tiết ống gió nhằm giữ cho hàm lợng xy đầu vào lò bám
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tự động hóa: điều khiển lò nung Clinker trong nhà máy xy măng, Đồ án tự động hóa: điều khiển lò nung Clinker trong nhà máy xy măng, Chương 1 Tổng quan công nghệ sản xuất Ximăng, Chương 2 - PHÂN TíCH YÊU CầU điều khiển lò nung, Chương 3 - vận hành tối ưu hệ thống lò, Chương 4 - NGHIÊN CứU PHầN MềM TốI ƯU CHUYÊN GIA, Chương 5 - ứng dụng EO TíNH TOáN LƯợNG THAY ĐổI NHIÊN LIệU CấP CHO CANXINER

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay