KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU, CHI TẠI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

108 43 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 17:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI - LÊ THỊ THU THỦY KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU, CHI TẠI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI - LÊ THỊ THU THỦY KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU, CHI TẠI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN MÃ SỐ: 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM THỊ THU THỦY HÀ NỘI – 2016 i TÓM LƢỢC Trong năm qua, tình hình an ninh trị- xã hội, kinh tế, giáo dục… nước giới có nhiều biến động, thay đổi Đòi hỏi nhà lãnh đạo Việt Nam cần có bước đắn, xác, phù hợp với biến đổi xã hội Để có bước đắn, xác có cần dựa luận thực tiễn khoa học xã hội, mà Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Chính phủ Việt Nam quan tâm sát sao, tương ứng với số kinh phí cấp Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tương đối lớn Vấn đề đặt sử dụng nguồn kinh phí vừa tiết kiệm mà sản phẩm nghiên cứu đơn vị lại mang giá trị cao, đáp ứng với tình hình thực tế xã hội, đòi hỏi kế tốn việc cân đối thu, chi tăng quyền tự chủ chi tiêu đơn vị quan trọng Chính mà em lựa chọn đề tài “Kế toán hoạt động thu, chi Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ Luận văn hệ thống hóa, phân tích làm rõ thêm số vấn đề có tích chất lý luận kế tốn hoạt động thu, chi đơn vị nghiệp có thu cơng lập, nghiên cứu khảo sát thực tiễn số đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, vận dụng lý luận để giải vấn đề thực tiễn đòi hỏi ii LỜI CẢM ƠN Sau gần hai năm học tập nghiên cứu Trường Đại học Thương Mại với trao đổi, khảo sát, nghiên cứu thực tế với cố gắng thân tơi hồn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn phòng Kế hoạch tài Văn phòng, Ban Kế hoạch tài chính, anh chị làm kế tốn đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp số liệu kế toán cho em trình khảo sát thực đề tài để em hồn thành luận văn Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến hướng dẫn tận tình PGS.TS Phạm Thị Thu Thủy giúp đỡ, tạo điều kiện cho em suốt trình làm luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng hạn chế thời gian khả có hạn nên kết nghiên cứu luận văn chắn có nhiều thiếu xót định, em mong đóng góp ý kiến dẫn thầy cô giáo, nhà chuyên môn để đề tài hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập thân Các liệu luận văn trung thực, rõ ràng có nguồn gốc cụ thể Kết nghiên cứu luận văn chưa trình bày cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác Các giải pháp đề xuất luận văn rút từ trình nghiên cứu thực tiễn số đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Hà nội, ngày tháng Cao học viên năm 2016 iv MỤC LỤC TÓM LƢỢC i LỜI CẢM ƠN ii LỜI CAM ĐOAN iii MỤC LỤC iv MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Tổng quan nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài 4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .4 Ý nghĩa nghiên cứu Kết cấu luận văn Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG .6 THU- CHI TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU CÔNG LẬP 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Khái niệm phân loại đơn vị nghiệp có thu cơng lập .6 1.1.2 Hoạt động thu, chi đơn vị nghiệp có thu cơng lập 12 1.1.3 Hoạt động thu, chi đơn vị nghiệp có thu cơng lập .15 1.2 Quản lý tài đơn vị nghiệp có thu cơng lập 17 1.2.1 Cơ chế quản lý tài 17 1.2.2 Quy trình quản lý tài .26 1.3 Kế toán hoạt động thu, chi đơn vị nghiệp có thu cơng lập 29 1.3.1 Cơ sở kế tốn hoạt động thu, chi đơn vị nghiệp có thu cơng lập 29 1.3.2 Kế tốn hoạt động thu, chi đơn vị nghiệp có thu cơng lập 30 Chƣơng KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU, CHI TẠI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM .47 2.1 Tổng quan Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 47 2.1.1 Đặc điểm tổ chức hoạt động quản lý Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam .47 2.1.2 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn 55 v 2.2 Kết phân tích thực trạng kế tốn hoạt động thu, chi Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 58 2.2.1 Nội dung hoạt động thu, chi Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam .58 2.2.2 Kế toán hoạt động thu, chi Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 61 Chƣơng 3: CÁC KẾT LUẬN QUA NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI PHÁP .77 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU, CHI TẠI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM .77 3.1 Các kết luận thực trạng cơng tác kế tốn hoạt động thu, chi Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 77 3.1.1 Những ưu điểm .77 3.1.2 Những tồn 79 3.2 Các giải pháp hoàn thiện kế toán hoạt động thu, chi Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 83 3.2.1 Hồn thiện chứng từ kế tốn .83 3.2.2 Hoàn thiện vận dụng tài khoản kế toán 84 3.2.3 Hồn thiện sổ sách kế tốn 87 3.2.4 Hoàn thiện báo cáo kết hoạt động thu – chi 87 3.3 Điều kiện để thực giải pháp hoàn thiện 90 Để thực giải pháp hồn thiện kế tốn hoạt động thu chi Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cần có phối hợp đơn vị Viện Hàn lâm Nhà nước cụ thể sau: 90 3.3.1 Về phía Nhà nước: 90 3.3.2 Về phía Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 90 3.4 Các vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu .91 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ gốc Từ viết tắt Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Hàn lâm Giá trị gia tăng GTGT Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Văn phòng Viện Hàn lâm MỞ ĐẦU Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Đối với quốc gia hệ thống đơn vị nghiệp có thu cơng lập chiếm vị trí quan trọng cấu tổ chức máy đất nước Sự tồn phát triển đơn vị gắn liền với trình xây dựng phát triển kinh tế, xã hội đất nước, tác động lớn đến kinh tế nói chung hoạt động tài nói riêng Các đơn vị nghiệp có thu cơng lập hình thành phát triển nhằm thực mục tiêu kinh tế, trị, xã hội, an ninh quốc phòng định, sở để đất nước phát triển toàn diện bền vững Để chất lượng sản phẩm, dịch vụ thành nghiên cứu mà đơn vị nghiệp cung cấp đáp ứng mục tiêu, u cầu mà Chính phủ đặt nâng cao trình độ chun mơn cho cán đơn vị yếu tố quan trọng cần thiết bên cạnh hồn thiện tổ chức hoạt động nghiệp đơn vị nâng cao hiệu quản lý sử dụng kinh phí đơn vị nghiệp điều không quan trọng cần thiết Để đạt điều kế tốn có vai trò lớn việc quản lý sử dụng hiệu nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp Đất nước ta đà phát triển mặt, đơi với phát triển hệ thống kế tốn dần cải thiện hồn thiện để phù hợp với thay đổi đất nước nói riêng giới nói chung Trong q trình làm việc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam với trình tìm hiểu hoạt động kế toán, đặc biệt hoạt động thu, chi đơn vị trực thuộc Viện, thấy hàng năm lượng kinh phí cấp Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tương đối lớn khoảng 400 tỷ đồng kế toán hoạt động thu, chi Viện trọng, quan tâm có cải cách, đổi để nâng cao hiệu sử dụng kinh phí song song với nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu Viện đáp ứng mục tiêu mà Chính phủ đặt Tuy nhiên bên cạnh cải cách, đổi tồn số hạn chế cần tiếp tục giải hồn thiện q trình thực hoạt động kế toán thu chi nhằm nâng cao chất lượng cơng tác kế tốn sử dụng hiệu nguồn kinh phí Chính tơi định chọn đề tài: “Kế toán hoạt động thu, chi Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam” để hiểu hoạt động thu, chi Viện nhằm góp phần giải vấn đề đặt thực tiễn kế toán hoạt động thu, chi đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Đồng thời tạo tiền đề cho nghiên cứu phạm vi rộng có điều kiện Tổng quan nghiên cứu Việt Nam có hệ thống đơn vị hành nghiệp trực thuộc quan ban ngành, phủ lớn, hoạt động đơn vị có tác động đến tồn kinh tế đất nước ta Việc quản lý, nâng cao hiệu sử dụng kinh phí đơn vị hành nghiệp yêu cầu cấp thiết đặt đơn vị nói riêng Việt Nam nói chung, để làm điều việc nâng cao hiệu hoạt động kế tốn hoạt động thu, chi có vai trò quan trọng Kế toán hoạt động thu, chi đơn vị hành nghiệp phần hành kế toán quan trọng phần hành kế toán đơn vị hành nghiệp Tuy nhiên, nghiên cứu kế toán hoạt động thu, chi đơn vị hành nghiệp khơng nhiều, nghiên cứu tập trung nghiên cứu cách khái quát hoạt động thu, chi đơn vị hành nghiệp có thu Cụ thể số nghiên cứu đề cập sau: - Trong đề tài luận văn thạc sĩ: “Hồn thiện kế tốn hoạt động thu, chi xác định kết hoạt động tài trường đại học thuộc Đại học quốc gia Hà Nội điều kiện tự chủ tài chính” tác giả Đồn Đức Dương (2008), trình bày chung tình hình kế tốn thu, chi hoạt động trường đại học công lập hoạt động nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động dự án,… từ kết hoạt động tài đơn vị nghiệp công lập, luận văn không sâu vào kế toán hoạt động thu, chi Trường thuộc - Theo luận văn thạc sỹ kinh tế Nguyễn Thị Thu Hằng (2011): “Kế toán hoạt động thu – chi trường đại học thuộc Đại học quốc gia Hà Nội” Luận 86 TK 111, 112, 331,… Tk 642 Các chi phí quản lý chung Tk 661(chi tiết), 631(chi tiết),… Cuối kỳ phân bổ chi phí TK 511, 531 Kết chuyển chi phí - Giải pháp mở chi tiết tài khoản 631: Tương tự, TK 631 – Chi sản xuất kinh doanh dịch vụ chế độ quy định chung chung, khơng thể phản ánh chi tiết chi phí trả lương cho cán phục vụ trực tiếp, chi phí mua vật tư, trang thiết bị phục vụ, chi phí quản lý chung Theo đó, tơi thấy cần thiết tiết tài khoản sau: TK 6311- chi phí nhân viên trực tiếp TK 6311- chi phí vật tư, trang thiết bị TK 6311- chi phí khấu hao tài sản … Và hoạt động cụ thể phải có sổ chi tiết riêng Sơ đồ hạch tốn cụ thể sau: TK 111, 112, 331,… Tk 6311 Chi phí nhân viên trực tiếp Chi phí vật tƣ, trang thiết bị, dịch vụ mua ngồi Chi phí khấu hao tài sản TK 5311 Kết chuyển chi phí 87 3.2.3 Hồn thiện sổ sách kế tốn Các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm sử dụng phần mềm kế tốn nên mẫu biểu, mẫu sổ trình bày đầy đủ tiêu lập theo mẫu quy định Nhà nước Với sổ chi tiết thu chi liên quan đến hoạt động nghiệp, hoạt động sản xuất, kinh doanh cần theo dõi riêng thiết kế mẫu sổ cho phù hợp với đặc điểm thu chi loại hoạt động với mẫu sổ sau: Sổ chi tiết chi hoạt động sản xuất kinh doanh Tên hoạt động: Cho thuê hội trường Tháng Ghi Có TK 6311 NT GS Chứng từ Tổng số Diễn giải A B C D Số phát sinh Ghi Nợ TK 6311 631163116311Chi phí Chi phí chi phí vật tư, dịch vụ nhân trang mua viên thiết bị ngồi 6311- chi phí khấu hao TSCD Cộng phát sinh Người lập Kế toán trưởng ( Ký tên) ( Ký tên) 3.2.4 Hoàn thiện báo cáo kết hoạt động thu – chi Tổ chức hệ thống báo cáo kết hoạt động thu chi Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đáp ứng yêu cầu quản lý lãnh đạo, ngành liên quan Các báo cáo lập mang tính hình đơn vị khơng lập cách kịp thời, không phản ánh đầy đủ tiêu nên khơng phản ánh tình hình sử dụng 88 kinh phí đơn vị Chính vậy, cần khắc phục tình trạng lập báo cáo khơng thời hạn phản ánh không đủ tiêu Cần lập riêng báo cáo thu, chi hoạt động nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh riêng chi tiết theo nguồn hinh thành BÁO CÁO THU CHI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Năm… Năm trƣớc S T Chỉ tiêu T Thu kỳ Chi kỳ Nộp ngân sách Bổ sung nguồn kinh phí Trích lập quỹ Mã số Hoạt Hoạt động động Cho trông thuê hội giữ trƣờng xe So sánh năm trƣớc/ năm Năm Hoạt Hoạt động động … nay(%) Hoạt Hoạt Hoạt động động Hoạt động Cho động … Cho động … thuê trông thuê trông hội giữ xe hội giữ xe trƣờng trƣờng Hoạt 89 B¸o c¸o thu chi hoạt động Sự nghiệp Năm TT Chỉ tiêu Mã số Tổng cộng Phân loại khoản mục Hoc phÝ, lÖ phÝ Số chênh lệch thu lớn chi cha ph©n phèi kú tríc chun sang Thu kú Luỹ kế từ đầu năm Chi kỳ Trong - Giá vốn hàng bán - Chi phí bán hàng, chi phí quản lý - Thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp Luỹ kế từ đầu năm Chênh lệch thu lớn chi kỳ (09 = 01 + 02 - 04) Luỹ kế từ đầu năm Nộp NSNN kỳ Luỹ kế từ đầu năm Nộp cấp kỳ Luỹ kế từ đầu năm Bổ sung nguồn kinh phí kỳ Luỹ kế từ đầu năm Trích lập quỹ kỳ 01 Luỹ kế từ đầu năm 18 Số chênh lệch thu lớn chi cha phân phèi ®Õn cuèi kú (19 = 09 - 11 - 13 - 15 - 17) 19 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Đề tài, dự án khác 90 3.3 iu kiện để thực giải pháp hoàn thiện Để thực giải pháp hồn thiện kế tốn hoạt động thu chi Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cần có phối hợp đơn vị Viện Hàn lâm Nhà nước cụ thể sau: 3.3.1 Về phía Nhà nước: - Cần ban hành hệ thống văn pháp quy vấn đề tài lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu khoa học Có điều kiện thống quy định mẫu biểu, chứng từ kế toán dùng cho hoạt động trên, dễ dàng cho khâu thanh,quyết toán khoản thu,chi hoạt động - Nghiên cứu, cải tiến biểu mẫu, chứng từ, sổ sách báo cáo ngày hợp lý phù hợp với tình hình phát triển kinh tế đất nước khu vực - Xây dựng sở pháp lý làm cho việc quản lý sử dụng nguồn thu đơn vị nghiệp có thu cơng lập - Nhà nước cần ban hành văn hướng dẫn cụ thể việc phân loại, việc quản lý, sử dụng nguồn thu nhiều đơn vị nghiệp có thu ln có nhầm lẫn nguồn kinh phí nguồn ngân sách nguồn thu nghiêp, nguồn thu nghiệp nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh - Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện hệ thống chế độ kế tốn áp dụng cho đơn vị hành nghiệp - Nhà nước cần xây dụng hệ thống chuẩn mực kế toán áp dụng lĩnh vực kế toán công - Sớm ban hành thông tư hướng dẫn thực nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015: để đơn vị chủ động hơn, phát huy hiệu Nghị định mang lại 3.3.2 Về phía Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Xuất phát từ giải pháp hoàn thiện cho thấy diều kiện để thực hiên giải pháp sau: 91 - Một số tồn xảy có chế quản lý lỏng lẻo, thiếu kiểm sốt Vì Viện Hàn lâm phải chấp hành nghiêm chỉnh sách quản lý tài nhà nước quy định, biện pháp xử lý mạnh trường hợp vi phạm nhiều lần - Xây dựng quy chế riêng hoạt động khoa học mặt trình Bộ tài Thủ tướng phủ xem xét, phê duyệt, để hoạt động thu, chi hoạt động khơng nhiều vướng mắc, khơng thống - Khuyến khích đơn vị chủ động áp dụng theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP, xác định loại hình đơn vị để xây dựng chế tài phù hợp - Xây dựng văn hướng dẫn rõ ràng, cụ thể hướng dẫnvề việc phân loại nguồn thu để việc sử dụng tài khoản đơn vị trực thuộc cho thống - Hàng năm phải yêu cầu đơn vị tiến hành xây dựng, chỉnh sửa quy chế chi tiêu nội nguồn thu đơn vị cho phù hợp với tình hình tài - Xây dựng máy kế tốn phù hợp với quy mô hoạt động thu chi Không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ đội ngũ kế tốn - Căn vào tình hình tài chi tiêu từ đề mức khoán thu, khoán chi cho phù hợp để việc sử dụng nguồn tài đạt hiệu cao, khơng gây lãng phí mà đảm bảo hiệu cơng việc - Cần áp dụng phương tiện kỹ thuật ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào q trình hạch toán kế toán để rút ngắn thời gian thao tác, tăng tính hiệu cơng việc việc kiểm tra đơn vị chủ quản đơn vị trực thuộc - Phát triển mạnh phận kiểm tra tài nội trình độ chuyên môn đạo đức nghề nghiệp 3.4 Các vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu Dù cố gắng, song với hạn chế thời gian lực, đề tài nghiên cứu có hạn chế sau: 92 - Đề tài nghiên cứu góc độ kế tốn tài chính, chưa đề cập đến góc độ kế tốn quản trị mà kế toán quản trị khâu quan trọng để tìm ưu, nhược điểm hoạt động kế tốn nói riêng, hoạt động tài nói chung - Phạm vi nghiên cứu đề tài kế toán hoạt động thu – chi 03 đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm, đơn vị có nguồn thu đăc trưng có vị trí chiến lược hệ thống đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Tuy nhiên nghiên cứu khơng tránh khỏi thiếu xót, khơng phản ánh hết tình hình thu, chi Viện Hàn lâm đưa biện pháp hoàn thiện kế tốn hoạt động thu, chi Viện Theo đó, tương lai, tác giả khác nghiên cứu theo hướng như: Vì đơn vị đầu não việc nghiên cứu lĩnh vực Khoa học Xã hội nên hàng năm số kinh phí cấp cho hoạt động tương đối lớn Chính hướng nghiên cứu tương lai kế toán hoạt động thu, chi lĩnh vực nghiên cứu khoa học Bên cạnh đó, phạm vi đề tài nghiên cứu, việc đưa giải pháp để hoàn thiện kế tốn hoạt động thu, chi Viện nhiều thiếu xót khơng bao qt đầy đủ Chính tương lai cần có giải pháp hồn thiện hơn, phản ánh đầy đủ khía cạnh vấn đề 93 KẾT LUẬN Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam quan thuộc phủ, hàng năm cấp kinh phí khoảng 400 tỷ đồng, với chức nghiên cứu khoa học xã hội Với khối lượng kinh phí lớn việc kiểm sốt hoạt động thu, chi đơn vị yêu cầu cấp thiết Do thấy tính cấp thiết việc mà tơi lựa chọn đề tài “Kế tốn hoạt động thu, chi Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam” Cùng với q trình tồn cầu hóa kinh tế để kinh tế đất nước hội nhập với kinh tế khu vực trình cải cách chế quản lý tài chính, hệ thống chế độ kế toán nước ta đổi sâu sắc toàn diện Việc tạo điều kiện cho việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm biên chế tài đơn vị nghiệp có thu cơng lập Luận văn: “Kế toán hoạt động thu, chi Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam” tập trung làm rõ số nội dung sau: - Luận văn hệ thống hóa, làm sâu sắc nhận thức vấn đề lý luận chung kế toán hoạt động thu, chi đơn vị nghiệp có thu cơng lập - Luận văn sâu nghiên cứu, phân tích thực trạng kế tốn hoạt động thu, chi đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.Từ đó, làm sáng tỏ tồn cần khắc phục hoạt động kế tốn thu ,chi thơng qua việc vận dụng hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, sổ sách báo cáo kế toán - Luận văn đưa quan điểm mang tính định hướng đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động kế toán thu, chi Viện Hàn lâm Do nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan thời gian viết luận văn, tơi tự nhận thấy luận văn có nhiều thiếu xót, hạn chế chưa mong muốn Chính vậy, tơi mong nhận đóng góp ý kiến từ thầy giáo bạn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tận tình hướng dẫn PGS.TS.Phạm Thị Thu Thủy giúp tơi hồn thành Luận văn Xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Chính, Chuẩn mực kế tốn số 14 “Doanh thu thu nhập khác” Bộ Tài Chính, Các văn pháp quy hành quản lý tài hành nghiệp, NXB Tài chính, tháng 7/1998 Bộ Tài Chính, Hệ thống văn pháp luật quản lý tài chính, tài sản đơn vị hành nghiệp, NXB Chính trị quốc gia Bộ Tài Chính, Một số văn pháp quy hành cơng tác quản lý tài – kế toán thực ngành giáo dục đào tạo Bộ Tài Chính, Thơng tư số 03/2004/TT – BTC ngày 13/01/2004 hướng dẫn kế toán đơn vị HCSN thực luật NSNN khoản chin hành Bộ Tài Chính, Thơng tư 01/1994/TC – HCSN “Quy định tạm thời chế độ quản lý tài quan hành chính, đơn vị nghiệp, đồn thể, hội quần chunhs tổ chức hoạt động có thu” Bộ Tài Chính, Thơng tư 121/2002/TT – BTC hướng dẫn kế tốn đơn vị nghiệp có thu Bộ Tài Chính, Thơng tư 81/2002/TT-BTC hướng dẫn kiểm sốt quan hành Nhà nước thực khốn biên chế kinh phí quản lý hành chính, đơn vị thực chế độ tài Bộ Tài Chính, Thơng tư liên tịch BTC- Bộ giáo dục đào tạo – Bộ nội vụ số 21/2003/TTLT/BTC-BKH CN – BNV hướng dẫn chế quản lý tài sở giáo dục đào tạo cơng lập hoạt động có thu 10 Chính phủ, Nghị định số 10/2002 Chính phủ chế độ tài áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu 11 Chính phủ, Nghị đinh 72/1999/NĐ – CP ngày 19/8/1999 sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao 12 Bộ Tài (2003), Các văn hướng dẫn thực Luật ngân sách Nhà nước 2002, NXB Tài Chính, Hà Nội 13 Bộ Tài (2006), Chế độ kế tốn HCSN, NXB Tài Chính, Hà Nội 14 Chính phủ (2006), Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy biên chế tài 15 Bộ Tài (2006), Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 hướng dẫn thực Nghị định 43/2006/NĐ-CP Chính Phủ 16 Bộ Tài (2010), Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 ban hành sửa đổi bổ sung chế độ kế tốn hành nghiệp 17 Chính phủ (2005), Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 quy định chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức khoa học cơng nghệ cơng lập 18 Chính phủ (2015), Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập 19 Đồn Đức Dương (2008), “Hồn thiện kế tốn hoạt động thu, chi xác định kết hoạt động tài trường đại học thuộc Đại học quốc gia Hà Nội điều kiện tự chủ tài chính” 20 Nguyễn Thị Thu Hằng (2011), “Kế tốn hoạt động thu, chi trường đại học thuộc Đại học quốc gia Hà Nội” 21 Hoàng Ngọc Bé (2012), “Kế toán hoạt động thu, chi trường cao đẳng trực thuộc Bộ xây dựng Miền Bắc” 22 Nguyễn Thị Minh Phương, 2014, Vai trò kế tốn hành nghiệp quản lý ngân sách, Hà Nội, Tạp chí tài Phụ lục số 01SĐ Sơ đồ kế tốn hoạt động thu, chi kinh phí ngân sách: Tk dự toán Khi nhận KP TK tiền mặt, tiền gửi,… Tk nợ phải trả Khi sử dụng KP Sử dụng KP để chi trả Tk chi hoạt động Chi lương, trả dịch vụ mua TK nguồn kinh phí Chi hoạt động tiền mặt Rút tiền mặt Chi trả hoạt động hình thức trực tiếp ( chuyển khoản từ Kho bạc) Kết chuyển số chi hoạt động để ghi giảm nguồn KP toán duyệt Phụ lục số 02SĐ Sơ đồ kế toán thu, chi hoạt động nghiệp: TK tiền mặt, tiền gửi,…Tk chi hoạt động TK khoản thu Thu từ hđ nghiệp Chi hđ nghiệp TK nguồn kinh phí Bổ sung nguồn KP Tk khoản phải trả Chi toán cá nhhân , dịch vụ mua Phụ lục số 03SĐ Sơ đồ kế toán thu, chi hoạt động sản xuất dịch vụ: Tk vật tư, hàng hố,dịch vụ TK chi phí SXKD Tk thu HĐ SXKD Thu hđ SX cung ứng dịch vụ Chi cho hoạt động sản xuất dịch vụ TK khoản phải trả,… Chi khoản toán cá nhân, khấu hao Kết chuyển chi phí Tk tiền, tạm ứng Thanh toán tạm ứng, Chi tiền mặt cho hđ sx dịch vụ, TK chênh lệch thu chi Trường hợp thu lớn chi Tk quỹ Tk tiền,… Trích quỹ Trường hợp thu nhỏ chi Phụ lục số 04SĐ Sơ đồ kế toán thu, chi hoạt động khác: Tk tiền mặt, tiền gửi,… TK khoản thu Chi cho hđ khác Tk quỹ Tk nguồn kinh phí hđ Trích quỹ Bổ sung nguồn Tk tiền mặt, tiền gửi,… Tiền thu từ hđ khác Phụ lục 05 SĐ Sơ đồ cấu tổ chức ... động thu, chi Trường thu c - Theo luận văn thạc sỹ kinh tế Nguyễn Thị Thu Hằng (2011): “Kế toán hoạt động thu – chi trường đại học thu c Đại học quốc gia Hà Nội” Luận văn chủ yếu trình bày lý luận. .. LÊ THỊ THU THỦY KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU, CHI TẠI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN MÃ SỐ: 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM THỊ THU. .. tài để em hồn thành luận văn Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến hướng dẫn tận tình PGS.TS Phạm Thị Thu Thủy giúp đỡ, tạo điều kiện cho em suốt trình làm luận văn Mặc dù có nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU, CHI TẠI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU, CHI TẠI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay