Bài tập thực hành lập HỒ SƠ KIỂM TOÁN

3 44 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 16:50

Bài tập thực hành Áp dụng phương pháp kiểm toán cơ bản kết hợp với các kỹ thuật (các bước) xác thu thập bằng chứng kiểm toán để phát hiện sai sót trên Bảng Cân đối kế toán (BCĐKT). (Giả định số liệu trên Bảng Cân đối số phát sinh hoàn toàn đúng).1.Có bao nhiêu cách phát hiện?2.Ứng với mỗi lỗi sai tìm được, hãy cho biết kỹ thuật thực thu thập bằng chứng được sử dụng.3.Lập lại bảng cân đối kế toán (theo mẫu kèm theo đề thi).4.Xác định PM dựa vào Bảng Cân đối kế toán sau khi được hiệu chỉnh. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2015, NĂM 2016, NĂM 2017 TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tiền tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Năm 2015 3.307.154.884 4.357.187.928 2.312.189.75 594.666.063 2.312.189.754 594.666.063 1.557.054.091 1.557.054.091 193.260.000 133.260.000 1.637.080.000 1.437.080.000 351.290.000 151.290.000 60.000.000 200.000.000 200.000.000 532.250.529 532.250.529 1.685.482.073 1.685.482.073 3.085.244.504 3.085.244.504 269.454.60 439.959.792 155.681.255 163.836.193 113.773.346 276.123.599 285.985.257 Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác Chi phí khác B TÀI SẢN DÀI HẠN 2.389.393.839 I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định 150.000.000 2.239.393.839 Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn luỹ kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hoa mòn IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư dài hạn Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn Năm 2016 ĐVT: Đồng Năm 2017 5.279.573.852 2.073.246.678 2.073.246.678 2.239.393.839 2.073.246.678 2.642.634.093 2.973.954.924 (403.240.254) (900.708.246) 163.315.356 105.680.999 16.988.902 3.547.094.856 3.547.094.856 3.547.094.856 5.137.031.950 (1.589.937.094) V Tài sản dài hạn khác 1.Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG TÀI SẢN 5.696.548.723 6.430.434.606 8.826.668.708 NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ 472.072.376 1.229.182.399 2.711.208.113 I Nợ ngắn hạn 472.072.376 1.229.182.399 2.711.208.113 Vay ngắn hạn Phải trả cho người bán 191.615.896 655.917.603 407.167.757 Người mua trả tiền trước Thuế KPN cho Nhà nước 280.456.480 414.399.305 475.663.217 Phải trả cho người lao động Chi phí phải trả ( Khấu hao) Các khoản phải trả ngắn hạn khác 455.545 371.171.449 8.Vay nợ thuê tài ngắn hạn 1.200.000.000 Dự phòng phải trả ngắn hạn 93.221.715 115.176.325 II Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm 3.Phải trả, phải nộp khác Dự phòng phải trả dài hạn B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 5.224.476.347 5.201.252.207 6.115.460.595 I Nguồn vốn chủ sở hữu 5.224.476.347 5.201.252.207 6.115.460.595 Vốn đầu tư chủ sở hữu 4.010.300.000 4.010.300.000 4.010.300.000 Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch tỷ giá hối đoái Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 93.221.715 268.858.594 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.214.176.347 1.097.730.492 1.836.302.001 II Quỹ khen thưởng, phúc lợi 65.188.231 142.029.365 TỔNG NGUỒN VỐN 5.696.548.723 6.430.434.606 8.826.668.708 (Nguồn: Phòng Tài Chính Kê Tốn, Bảng cân đối kế tốn năm 2015, 2016, 2017) BẢNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐVT: Đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 1.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ 15.441.603.762 21.955.626.035 29.258.572.458 Doanh thu cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán 5.Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 437.261.114 15.441.603.762 21.955.626.035 28.821.311.344 9.165.112.888 12.408.678.691 15.468.027.215 6.276.490.873 9.546.947.344 13.353.284.129 3.696.593 985.711 2.177.508 115.593.000 1.008.809.768 833.470.905 4.646.874.032 7.166.960.172 10.226.613.231 1.517.720.434 1.372.163.115 2.295.377.501 1.517.720.434 1.372.163.115 2.295.377.501 303.544.087 274.432.623 459.075.500 1.214.176.347 1.097.730.492 1.836.302.001 10 Thu nhập khác 11 Chi phí khác 12 Lợi nhuận khác 13, Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 14 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi cổ phiếu (Nguồn: Phòng tài kế toán BCKQHĐKD năm 2015, 2016, 2017) ... khác 12 Lợi nhuận khác 13, Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 14 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập thực hành lập HỒ SƠ KIỂM TOÁN, Bài tập thực hành lập HỒ SƠ KIỂM TOÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay