luân chuyển chứng từ

4 43 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 16:18

QUY TRÌNH THU TIỀN MẶT NGƯỜI NỘP TIỀN Đề nghị nộp tiền Ký PT nộp tiền KẾ TOÁN THANH TOÁN Lập phiếu thu KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ QUỸ -Yêu cầu người nộp tiền(giấy, miệng, vào bán hang ) - Phiếu thu tiền -Sổ quỹ -NKCT Ký duyệt phiếu thu Nhận lại phiếu thu Nhận phiếu thu thu tiền Ghi sổ kế toán TM CHỨNG TỪ Sổ quỹ QUY TRÌNH THU TIỀN 1- Người nộp tiền đề nghị nộp tiền chuyển kế toán toán 2- Kế toán toán lập phiếu thu chuyển kế toán trưởng 3- Kế toán trưởng nhận phiếu thu ký duyết chuyển kế toán toán nhận lại phiếu thu chuyển người nộp tiền ký phiếu nộp tiền chuyển thủ quỹ 4- Thủ quỹ nhận phiếu thu thu tiền sổ quỹ chuyển kế toán toán vào số kế toán tiền mặt QUY TRÌNH CHI TIỀN MẶT Người đề nghị chi Kế toán toán Kế toán trưởng Lập Giấy Đề nghị TT, T ứng Lập phiếu chi Ký duyệt Giám đốc Thủ quỹ Ký phiếu chi Nhận phiếu chi Nhập PC Nhận tiền ký phiếu chi Xuất tiền Ghi sổ quỹ Ghi sổ kế toán TM Chứng từ Giấy đề nghi toán, tạm ứng kèm theo chứng từ gơc - Hóa đơn - Nhập kho mua hàng - Bảng lương duyệt -Sổ quỹ, NKCT QUY TRÌNH CHI TIỀN 1- Người đề nghị lập giấy đề nghị toán, tạm ứng chuyển kế kế toán toán 2- Kế toán toán nhận phiếu đề nghi tốn, kiểm tra tính hợp lý , hợp pháp , thông tin chi , đủ điều kiện chi lập phiếu chi tiền, chuyển kế toán trưởng ký duyệt, kế toán trưởng chuyển giám đốc ký duyệt chuyển lại kế toán toán chuyển thủ quỹ 3- Thủ quỹ nhận phiếu chi chi tiền chuyển người đề nghị ký nhận tiền chuyển thủ quỹ ghi sổ quỹ , chuyển kế toán toán ghi sổ kế toán tiền ... tiền, chuyển kế toán trưởng ký duyệt, kế toán trưởng chuyển giám đốc ký duyệt chuyển lại kế toán toán chuyển thủ quỹ 3- Thủ quỹ nhận phiếu chi chi tiền chuyển người đề nghị ký nhận tiền chuyển. .. TM Chứng từ Giấy đề nghi toán, tạm ứng kèm theo chứng từ gơc - Hóa đơn - Nhập kho mua hàng - Bảng lương duyệt -Sổ quỹ, NKCT QUY TRÌNH CHI TIỀN 1- Người đề nghị lập giấy đề nghị toán, tạm ứng chuyển. .. tiền đề nghị nộp tiền chuyển kế toán toán 2- Kế toán toán lập phiếu thu chuyển kế toán trưởng 3- Kế toán trưởng nhận phiếu thu ký duyết chuyển kế toán toán nhận lại phiếu thu chuyển người nộp tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: luân chuyển chứng từ, luân chuyển chứng từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay