Dạy học chủ đề thực vật theo thuyết đa trí tuệ cho trẻ 5 6 tuổi (2014)

69 30 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 16:14

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐINH THỊ HOA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ THỰC VẬT THEO THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ CHO TRẺ - TUỔI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ThS NGUYỄN THỊ HƢƠNG HÀ NỘI, 2014 LỜI CẢM ƠN Em chân thành cảm ơn thầy cô giáo trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, đặc biệt thầy cô giáo ngành Giáo dục Mầm non khoa Giáo dục Tiểu học, hết lòng tận tình giảng dạy cho em suốt trình học tập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ThS Nguyễn Thị Hương, người nhiệt tình hướng dẫn em suốt trình hồn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn tới người thân gia đình bạn bè, người ln khuyến khích nguồn động viên lớn em suốt trình học tập nghiên cứu Mặc dù có nhiều cố gắng, song kiến thức em nhiều hạn chế, khơng tránh nhiều thiếu sót Vì vậy, em mong thầy, giáo, tồn thể bạn bảo, đóng góp ý kiến để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 05 năm 2014 Sinh viên Đinh Thị Hoa LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận hoàn thành cố gắng nỗ lực thân với hướng dẫn tận tình ThS Nguyễn Thị Hương Khóa luận em khơng trùng với đề tài khác Nếu sai, em hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, tháng 05 năm 2014 Sinh viên Đinh Thị Hoa MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng, khách thể nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ THỰC VẬT THEO THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ CHO TRẺ - TUỔI 1.1 Cơ sở lí luận việc dạy học chủ đề Thực vật theo thuyết đa trí tuệ cho trẻ - tuổi 1.1.1 Một số vấn đề Thuyết đa trí tuệ 1.1.2 Đặc điểm trẻ - tuổi 13 1.2 Cơ sở thực tiễn việc dạy học chủ đề Thực vật theo thuyết đa trí tuệ cho trẻ - tuổi 18 1.2.1 Đặc điểm chủ đề Thực vật cho trẻ - tuổi chương trình Giáo dục Mầm non hành 18 1.2.2 Mục tiêu chủ đề Thực vật cho trẻ - tuổi chương trình Giáo dục Mầm non hành 19 1.2.3 Nội dung chủ đề Thực vật cho trẻ - tuổi theo quan điểm Lê Thu Hương 21 1.2.4 Đặc trưng phương pháp chủ đề Thực vật cho trẻ - tuổi chương trình Giáo dục Mầm non hành 23 1.2.5 Những định hướng xây dựng nội dung chủ đề Thực vật cho trẻ tuổi theo thuyết đa trí tuệ 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG 29 CHƢƠNG ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP DẠY HỌC CHỦ ĐỀ THỰC VẬT THEO THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ CHO TRẺ - TUỔI 30 2.1 Nguyên tắc xây dựng nội dung chủ đề Thực vật cho trẻ - tuổi theo thuyết đa trí tuệ 30 2.1.1 Đảm bảo tính mục đích 30 2.1.2 Đảm bảo tính thực tiễn 32 2.1.3 Phù hợp với đặc điểm trẻ - tuổi 33 2.2 Đề xuất biện pháp dạy học chủ đề Thực vật theo thuyết đa trí tuệ cho trẻ - tuổi 34 2.2.1 Đánh giá loại hình trí thông minh 34 2.2.2 Thiết kế mục tiêu giáo dục theo loại hình trí thông minh 34 2.2.3 Sử dụng phương pháp dạy học theo tiếp cận đa trí tuệ 40 2.2.4 Thiết kế bảng ma trận đa trí tuệ 44 2.3 Minh họa 51 KẾT LUẬN CHƢƠNG 55 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 Kết luận 56 Kiến nghị 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trẻ em xã hội ngày phát triển khác nhau, không đứa trẻ giống với đứa trẻ cả, có đứa trẻ khơng giỏi môn khoa học lại hát hay, vẽ đẹp, có đứa trẻ học giỏi ngơn ngữ, tốn học lại không thực giỏi thể chất Các nhà giáo dục nghiên cứu khẳng định rằng, đứa trẻ có loại hình trí thơng minh đa dạng khác Đa trí tuệ trẻ mầm non cách tiếp cận phù hợp với xu hướng đổi phương pháp dạy học, có vai trò quan trọng nhằm phát triển lực trí tuệ trẻ Thuyết đa trí tuệ (trí thơng minh đa dạng) mang lại nhìn mẻ cần thiết kêu gọi phụ huynh giáo viên coi trọng đa dạng trí tuệ trẻ, loại trí tuệ quan trọng trẻ có nhiều khả theo nhiều khuynh hướng khác Khi vận dụng đa trí tuệ học, giáo viên cần vận dụng phương pháp dạy học tích hợp cách linh hoạt đa dạng phù hợp với loại trí thơng minh khác trẻ Sự phát triển trẻ trí tuệ gia tăng khối lượng tri thức, phong phú đa dạng nhu cầu hứng thú nhận thức đặt yêu cầu Đặc biệt nhu cầu nhận thức phản ánh trẻ - tuổi chủ đề Thực vật lớn Cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh trường mầm non thông qua chủ đề Thực vật vừa điều kiện, phương tiện, vừa mục tiêu đồng thời đối tượng để trẻ nghiên cứu Trẻ muốn biết thứ thường đặt câu hỏi để tìm hiểu chủ đề giới Thực vật Tổ chức hoạt động dạy chủ đề Thực vật trường mầm non cho trẻ - tuổi theo thuyết đa trí tuệ, trở thành nội dung quan trọng chương trình giáo dục nhiều nước giới Thông qua thuyết đa trí tuệ, trẻ có khả nhận biết kiến thức giới thực vật nhiều kênh khác tùy thuộc vào khả trí tuệ Do vậy, việc tổ chức dạy chủ đề Thực vật cho trẻ thơng qua nhiều đường hình thức khác nhau, giúp cho trẻ thuận lợi trình học tập, tạo hội cho trẻ tiếp cận lĩnh hội tri thức theo cách riêng làm phong phú sinh động học Cách vận dụng thuyết đa trí tuệ thiết kế nội dung dạy học chủ đề Thực vật cho trẻ - tuổi, cách tiếp cận phù hợp với xu hướng đổi dạy học thơng qua thuyết đa trí tuệ Nếu dạy học chủ đề theo loại hình trí thơng minh, đầu tạo nên đứa trẻ phát triển cách toàn diện mặt lực trí tuệ Nhưng thực chất, việc vận dụng thuyết đa trí tuệ tổ chức hoạt động dạy học cho trẻ chưa thực cách sâu sắc, chưa khảo sát, chưa đánh giá đầu vào, điểm xuất phát loại hình trí thơng minh đứa trẻ Việc giáo dục đánh đồng dựa cảm tính, cảm nhận riêng giáo viên, mà chưa vào tìm hiểu sâu nhu cầu đặc điểm trẻ Trong trình giảng dạy giáo viên chưa thực hiểu quan tâm tới trẻ, đồng thời việc áp dụng linh hoạt phương pháp dạy học, thiết bị hạn chế Chính lý trên, chọn đề tài nghiên cứu là: “Dạy học chủ đề Thực vật theo thuyết đa trí tuệ cho trẻ - tuổi” Mục đích nghiên cứu - Trên sở tìm hiểu thuyết đa trí tuệ trẻ, đề xuất biện pháp dạy học chủ đề Thực vật cho trẻ - tuổi theo thuyết đa trí tuệ, nhằm nâng cao hiệu hướng dẫn trẻ khám phá chủ đề Thực vật Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận sở thực tiễn việc dạy học chủ đề Thực vật theo thuyết đa trí tuệ cho trẻ - tuổi - Đề xuất biện pháp dạy học chủ đề Thực vật theo thuyết đa trí tuệ cho trẻ - tuổi Đối tƣợng, khách thể nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Việc dạy học chủ đề Thực vật theo thuyết đa trí tuệ cho trẻ - tuổi Khách thể nghiên cứu: Quá trình giáo dục trẻ - tuổi Phạm vi nghiên cứu Trong chương trình Giáo dục Mầm non hành Các phƣơng pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận - Mục đích: Thu thập thơng tin liên quan đến vấn đề nghiên cứu nhằm làm rõ vấn đề lý luận đề tài cần nghiên cứu - Cách tiến hành: đọc, phân tích, tổng hợp tài liệu cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu nhằm xây dựng sở lý luận cho việc triển khai, nghiên cứu thực tiễn 6.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp quan sát - Phương pháp điều tra - Phương pháp vấn PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ THỰC VẬT THEO THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ CHO TRẺ - TUỔI 1.1 Cơ sở lí luận việc dạy học chủ đề Thực vật theo thuyết đa trí tuệ cho trẻ - tuổi 1.1.1 Một số vấn đề Thuyết đa trí tuệ 1.1.1.1 Khái niệm Thuyết đa trí tuệ (Multiple Intelli - gences theory) với tính nhân văn thể quan điểm “Tất học sinh thông minh, cá nhân em có kiểu thơng minh khác nhau” [11] Khi bàn Thuyết đa trí tuệ, năm 1983 tiến sĩ Howard Gardner - nhà tâm lý học tiếng Đại học Harvard xuất sách có nhan đề “Frames of Mind”, ơng cơng bố nghiên cứu lí thuyết đa dạng trí thơng minh, ơng đưa bảy loại hình trí thơng minh bao gồm: thơng minh lơgic - tốn, thơng minh ngơn ngữ - lời nói, thơng minh khơng gian, thơng minh thể chất, thơng minh âm nhạc - giai điệu, thông minh giao tiếp, thông minh đạo đức Sau này, tái “Frames of Mind” bổ sung thêm định nghĩa thông minh thứ tám: thông minh thiên nhiên.Và xem xét kết nạp thêm dạng thơng minh thứ chín thơng minh sinh tồn Ơng cân nhắc tới phạm trù thông minh tinh thần, sau ông định không đưa vào Lý thuyết gây nên ý đặc biệt, kéo theo tranh luận sôi cộng đồng nhà tâm lý học giáo dục Nhiều nhà tâm lý học phản đối cách đặt vấn đề Howard Gardner, họ cho ơng xây dựng lý thuyết dựa trực giác nhiều liệu hay kinh nghiệm Họ cho rằng, cách phân loại dạng thông minh ông cách gọi tên khác dạng khiếu cá nhân Bất chấp tranh cãi đó, lý thuyết nhà giáo dục đón nhận cách phân loại thuyết đa trí tuệ thành tám loại hình trí thơng minh, sử dụng áp dụng chương trình dạy học trường mầm non Khi đưa khái niệm trí thơng minh, có nhiều quan niệm khác nhau.Wechsler nhiều lần định nghĩa trí thông minh “Năng lực tổng thể lực chung cá nhân để hành động có mục đích, để suy nghĩ hợp lí để ứng phó có hiệu với mơi trường mình” [12] Ngồi ra, có cách định nghĩa trí thơng minh là: “Khả ứng phó thành cơng với hồn cảnh, điều kiện lực học hỏi từ kinh nghiệm trải qua cá nhân khác” [15] Theo Howard Gardner trí thơng minh ơng quan niệm: “Là khả giải vấn đề tạo sản phẩm có giá trị hay nhiều văn hóa khác nhau” [18] Theo điều tra tâm lý quan điểm nhà tâm lý học Trung quốc “Trí thơng minh bao gồm khả quan sát, khả trí nhớ, sức suy nghĩ, óc tưởng tượng, kỹ thực hành sáng tạo Trí thơng minh phối hợp lực để làm thành kết cấu hữu hiệu” Như vậy, nhà nghiên cứu có nhiều quan niệm khác trí thơng minh Bản thân cho theo quan niệm Howard Gardner thể cách rõ nét trí thơng minh, trí thơng minh - Vận động theo nhạc: Nhảy ca sĩ - Thi hát theo chủ đề: Cây hoa ngày Tết - Phân loại hoa ngày Tết - So sánh chiều cao ngày Tết - Tổ chức hoạt động ngồi trời chăm sóc hoa ngày Tết - Bán hoa ngày Tết chuẩn bị đón Tết - Làm loại mứt hoa - Làm lịch ngày Tết - Làm abum loại cây, hoa ngày Tết 50 cành hoa, ngày Tết - Trò chuyện đặc trưng ngày Tết - Đọc sáng tác câu đối cây, hoa ngày Tết - Triển lãm tranh loại cây, hoa ngày Tết - Tổ chức tham quan vườn đào, vườn quất địa phương - Ảnh hưởng điều kiện thời tiết hoa ngày Tết - Chăm sóc, bảo vệ loại cây, hoa ngày Tết 2.3 Minh họa Đề tài: Cây xanh mơi trƣờng sống Mục đích, u cầu: - Về kiến thức: + Trẻ biết đặc điểm, cấu tạo, lợi ích đời sống người + Trẻ biết điều kiện cần thiết để lớn lên phát triển - Về kỹ năng: + Phát triển kỹ quan sát, phân tích, ghi nhớ, ý + Rèn luyện loại trí thơng minh trẻ cách tồn diện, tính độc lập, phát triển óc sáng tạo trẻ + Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, biết trả lời trọng tâm câu hỏi - Về giáo dục: + Giáo dục trẻ biết cách trồng cây, chăm sóc, bảo vệ xanh + Có lòng yêu thiên nhiên, cối xung quanh trẻ Chuẩn bị: - Trẻ tiến hành thí nghiệm trồng gieo hạt, chia lớp thành nhóm trẻ gieo hạt đậu + Nhóm 1: Gieo hạt đậu với đầy đủ yếu tố: đất, nước, ánh sáng, khơng khí chăm sóc tưới nước tuần + Nhóm 2: Gieo hạt đậu với đất, nước bóng tối khơng có ánh sáng + Nhóm 3: Gieo hạt đậu khơng tưới nước + Nhóm 4: Gieo hạt đậu để trong tủ lạnh - Giáo viên ghi lại trình trẻ làm thí nghiệm máy quay - Giáo viên ghi lại phát triển chậu 51 Các hoạt động dạy - học Hoạt động 1: Khởi động - Mục tiêu: + Ổn định tổ chức, xếp lớp hình chữ U + Hướng trẻ vào đối tượng cần dạy - Phương pháp: + Phương pháp quan sát, phương pháp đàm thoại - Tiến hành: + Cô cho trẻ xem video câu truyện “Chú đỗ con” + Cho trẻ xem lại q trình nhóm gieo hạt máy mà cô quay Hoạt động 2: Khám phá khoa học - Mục tiêu: + Trẻ biết điều kiện cần thiết để phát triển + Trẻ nêu số đặc điểm (về cấu tạo màu sắc, hình dáng…của cây), lợi ích cách chăm sóc, bảo vệ + Phát huy trẻ loại hình trí thơng minh - Phương pháp: phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp quan sát, làm thí nghiệm, phương pháp đàm thoại, giải thích, phương pháp trò chơi, phương pháp đồ tư - Tiến hành: + Tổ chức cho trẻ quan sát, nghiên cứu, thảo luận thầm thí nghiệm “Cây cần để lớn lên phát triển” + Giáo viên yêu cầu nhóm quan sát, thảo luận nhóm quanh sản phẩm thí nghiệm + Giáo viên hướng dẫn nhóm thảo luận cách làm thí nghiệm kết thí nghiệm qua thiết kế đồ tư 52 + Cơ cho đại diện nhóm lên trình bày thí nghiệm, kết Giáo viên đàm thoại, hỏi nhóm trẻ (Vì khơng có màu xanh? Vì thân lại ngắn? Vì lại màu xanh?) + Cơ tổng kết thí nghiệm (cho trẻ quan sát chậu cây) hỏi trẻ: Vì lại nẩy mầm được? Cây muốn xanh tốt cần điều kiện nào? + Cô cho trẻ xem đoạn video trình lớn lên phát triển qua ngày tuần, giải thích lớn lên phát triển + Vì muốn xanh tốt phải làm gì? + Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi: “Gieo hạt” + Cô tổ chức cho lớp tham quan số sân trường (cây bàng, phượng…) hỏi trẻ: Cây bàng có phận nào? Cây bàng dùng để làm gì? + Ngồi loại sân trường biết loại nữa? + Cây xanh có vai trò quan trọng đời sống chúng ta? Hoạt động 3: Thực hành - Mục tiêu: + Củng cố kiến thức trẻ đặc điểm phận + Củng cố hiểu biết trẻ trình phát triển từ hạt + Hình thành cho trẻ số kĩ chăm sóc bảo vệ - Phương pháp: Phương pháp trò chơi - Tiến hành: 53 + Trò chơi: “Xếp tranh theo quy trình phát triển cây, phát triển cây” + Kết thúc: Cho trẻ góc thiên nhiên để chăm sóc xanh, hoa lớp 54 KẾT LUẬN CHƢƠNG Qua trình đề xuất biện pháp dạy học chủ đề Thực vật theo thuyết đa trí tuệ cho trẻ - tuổi, đưa nguyên tắc xây dựng nội dung, đưa đề xuất biện pháp dạy học chủ đề Thực vật cho trẻ - tuổi theo thuyết đa trí tuệ bao gồm: đánh giá loại hình trí thơng minh, thiết kế mục tiêu giáo dục theo loại hình trí thơng minh, sử dụng phương pháp dạy học theo tiếp cận đa trí tuệ, thiết kế bảng ma trận đa trí tuệ Đối với chủ đề Thực vật, việc đưa nguyên tắc xây dựng nội dung, đề xuất biện pháp dạy học chủ đề Thực vật cho trẻ - tuổi thích hợp có tiềm Bởi vì, đưa nguyên tắc, đề xuất biện pháp cho chủ đề Thực vật theo thuyết đa trí tuệ, việc vận dụng thuyết đa trí tuệ thiết kế nội dung dạy học chủ đề Thực vật cho trẻ - tuổi đạt hiệu cao nhằm phát thiên hướng phát triển loại hình trí thơng minh cách tồn diện 55 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Để đảm bảo cho phát triển toàn diện trẻ, phụ thuộc phần lớn vào việc vận dụng thuyết đa trí tuệ thơng qua hoạt động khác Do đó, việc phát huy loại hình trí thông minh cho trẻ vô quan trọng thiết thực với phát triển trẻ Qua đề tài “Dạy học chủ đề Thực vật theo thuyết đa trí tuệ cho trẻ - tuổi”, chúng tơi giải vấn đề sau: Qua trình nghiên cứu đề tài, chúng tơi quan niệm lại khái niệm, chất phân loại thuyết đa trí tuệ cho trẻ, hiểu sâu đặc điểm tâm - sinh lý trẻ - tuổi, đặc điểm, mục tiêu, nội dung, đặc trưng chủ đề Thực vật chương trình Giáo dục Mầm non hành Từ đó, đưa định hướng xây dựng nội dung chủ đề Thực vật theo thuyết đa trí tuệ Chúng tơi thấy việc vận dụng thuyết đa trí tuệ qua chủ đề Thực vật cho trẻ vô quan trọng, thiết thực với phát triển cách tồn diện trẻ Chúng tơi quan sát, khảo sát, thực tiễn việc thực thuyết đa trí tuệ việc vận dụng thuyết đa trí tuệ vào chủ đề Thực vật Chúng tơi thấy rằng, thực trạng vận dụng thuyết đa trí tuệ chương trình Giáo dục Mầm non hành cho trẻ nhiều vấn đề cần khắc phục Đó trẻ chưa phát huy cách toàn diện trí thơng minh mình, thụ động việc thực loại hình trí thơng minh phụ thuộc nhiều vào nhắc nhở, hướng dẫn giáo viên Việc vận dụng thuyết đa trí tuệ cho trẻ gặp nhiều khó khăn, hạn chế sở vật chất, chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm sư phạm để tiến hành chăm sóc giáo dục trẻ cách tốt 56 Từ kết thu mặt lí luận thực tiễn trên, phạm vi đề tài mình, chúng tơi mạnh dạn đề xuất số biện pháp dạy học chủ đề Thực vật theo thuyết đa trí tuệ cho trẻ như: + Thiết kế mục tiêu: Nhằm giúp trẻ có phương hướng để đạt mục tiêu trí thơng minh gắn với chủ đề Thực vật + Đánh giá loại hình trí thơng minh: Nhằm tìm điểm khởi đầu, điểm xuất phát loại hình trí thơng minh + Sử dụng phương pháp dạy học theo tiếp cận đa trí tuệ: Phát huy trẻ dạng trí thơng minh cách tồn diện, thơng qua hình thức dạy học khác + Thiết kế bảng ma trận đa trí tuệ Kiến nghị Thứ phương tiện giáo dục: Cần tăng cường đầy đủ sở vật chất cho lớp học mầm non đồ dùng dụng cụ lớp, sân trường, thiết bị dạy học, tranh ảnh, tài liệu… Thứ hai đào tạo, bồi dưỡng: Đội ngũ giáo viên phải bồi dưỡng, đào tạo thường xuyên chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao trình độ mặt Trang bị cho giáo viên số kiến thức cơng tác chăm sóc, giáo dục trẻ, việc vận dụng thuyết đa trí tuệ vào chủ đề Thứ ba cơng tác phối kết hợp chặt chẽ gia đình nhà trường để thống nội dung, phương pháp nhằm phát huy dạng trí thơng minh trẻ Nhờ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho q trình nhận thức trẻ có bề rộng chiều sâu, có khả ứng dụng hiểu biết vào sống Đồng thời, giúp trí thơng minh trẻ trở nên bền vững, góp phần nâng cao chất lượng việc vận dụng thuyết đa trí tuệ trẻ - tuổi thơng qua chủ đề Thực vật 57 Thứ tư việc tổ chức dạy học cần áp dụng linh hoạt phương pháp dạy học, phương pháp dạy học đồ tư huy động nhiều trí thơng minh trẻ, góp phần phát triển tồn diện cho trẻ 58 PHẦN TÀI LIỆU THAM KHẢO Châu Văn Đôn, (2007), Thuyết đa trí tuệ - phương pháp tích cực phát huy đa dạng lực học tập học sinh, NXB Trường đại học Phú Yên Đào Thanh Âm, (2003), Giáo dục học mầm non, NXB ĐHSP Hà Nội Hoàng Thị Oanh Nguyễn Thị Xuân, (2006), Phương pháp cho trẻ mầm non khám phá khoa học môi trường xung quanh, NXB Giáo dục Lê Thị Ninh, (1990), Phương pháp cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh, NXB ĐHSP Hà Nội Lê Thanh Vân, (2006), Giáo trình sinh lý trẻ em, NXB ĐHSP Lê Thu Hương, (2007), Hướng dẫn tổ chức thực hoạt động giáo dục trường mầm non theo chủ đề (trẻ - tuổi), NXB Giáo dục Việt Nam Lê Thị Huệ, Trần Thị Hương Phạm Thị Tâm (đồng chủ biên), (2013), Thiết kế hoạt động học có chủ đích hoạt động góc hoạt động ngồi trời trường mầm non (trẻ - tuổi) chủ đề giới thực vật; chủ đề tượng tự nhiên, NXB Giáo dục Việt Nam Ngơ Cơng Hồn, (1995), Tâm lí học trẻ em, NXB ĐHSP Hà Nội Nguyễn Công Khanh, (2005), Trí tuệ đo lường trí tuệ, NXB Chính trị quốc gia 10 Nguyễn Thị Ánh Tuyết, (2005), Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non, NXB ĐHSP 11 Nguyễn Thùy Vân, (số – 2008), Vận dụng kiến thức liên mơn dạy học hình thành biểu tượng toán học cho trẻ mầm non dựa 59 thuyết học tập đa trí tuệ Howard Gardner, Tạp trí dạy học ngày 12 Nguyễn Cơng Khanh, (kì 1- 3/2009), Phát triển trí thơng minh trẻ em theo mơ hình đa trí tuệ, Tạp trí giáo dục số 209 13 Phan Trọng Ngọ, (2001), Tâm lí học trí tuệ, NXB ĐHSP 14 Trần Thị Thanh, (1994), Phương pháp hướng dẫn trẻ mẫu giáo làm quen với môi trường xung quanh, NXB Giáo dục 15 Thomas Armstrong, (2013), Bảy loại hình thơng minh, NXB Lao động - xã hội 16 Bar - On R and Parker…J.D.A, (2002), The Handbook of Emotional Interlligence, Jossey - Bass ` 17 Cherniss.C and Goleman.D, (2001), The Emotinally Intelligent Workplace, Jossey - Bass 18 Gardner and Hatch, (1989), Đa trí tuệ học: tác động giáo dục lý thuyết đa trí tuệ giáo dục nghiên cứu 19 Gilman, Lynn, (2012), The Theory of Multiple Intelligences, Indiana University 20 Howard Gardner, (1983), The theory of Multiple intelligences, New York: Basic Books 21 Sternberg R, (2000), Handbooks of Intelligence, Cambridge University Press 22 Smith, Mark K, (2002, 2008), Gardner “Howard Gardner, multiple intelligences and education”, The encyclopedia of informal education 60 PHỤ LỤC BÀI TEST CÁC DẠNG TRÍ THƠNG MINH Dƣới test giúp trẻ “Định dạng loại hình trí thơng minh tiềm ẩn bộc phát mạnh mẽ trẻ thời gian qua”, cách đánh dấu X vào ô vuông mà trẻ thực đƣợc Thơng minh ngơn ngữ Trẻ thích chơi trò chơi có liên quan đến ngơn ngữ chơi chữ, láy vần âm, thơ vui ngắn Trẻ thích thảo luận vấn đề, giải thích giải pháp hỏi nhiều câu hỏi Cuộc nói chuyện, trao đổi trẻ thường liên quan đến thông tin tham khảo mà trẻ vừa đọc nghe thấy Tiếng anh, môn xã hội lịch sử trẻ dễ nhiều so với mơn tốn khoa học Trẻ nghe thấy từ vang lên đầu trẻ trước đọc, nói hay viết chúng Thơng minh thể chất Trẻ thấý thích thú với việc trồng chăm sóc lồi cây, rau củ Những ý tưởng tốt thường đến với trẻ dạo chơi chơi đùa bên ngoài, tham gia vào vài hoạt động thể khác Trẻ ham thích chơi trò chơi tiêu khiển liều lĩnh, táo bạo tham gia hoạt động thân thể, đem lại cảm giác mạnh, hồi hộp Trẻ tự vận động tốt phối hợp với người khác Trẻ thích thú với trò chơi ghép tranh theo mẫu, lắp ráp Thông minh âm nhạc Trẻ có giọng hát dịu dàng Cuộc sống trẻ thật nghèo nàn, đơn điệu khơng có âm nhạc Nếu trẻ nghe nhạc tuyển chọn đó, sau hai lần nghe, trẻ thường hát lại cách tương đối xác Trẻ chơi nhạc cụ hưng phấn nghe giai điệu hát Trẻ hát phân loại có nốt nhạc bị lạc điệu Thơng minh giao tiếp Trẻ thấy thích thú có hội dạy người khác hướng dẫn cho nhóm người làm trẻ biết làm Trẻ cảm thấy thoải mái đám đơng Trẻ thích tham gia hoạt động xã hội có liên quan đến cơng việc tơi Trẻ có người bạn thân Trẻ thích thú tham gia thảo luận nhóm trả lời câu hỏi Thông minh đạo đức Trẻ tự coi người có ý chí mạnh mẽ người có khuynh hướng độc lập Trẻ biết tơn trọng, yêu quý lễ phép với người xung quanh Trẻ có hứng thú sở thích đặc biệt việc giữ kín thật nhiều điều tốt đẹp cho thân Trẻ ln nhìn thứ theo hướng tích cực, vui vẻ Trẻ yêu quý giới thực vật xung quanh trẻ Thông minh lôgic - tốn Trẻ dễ dàng tính số đầu Trẻ thích thú với trò chơi hay câu hỏi hóc búa mang tính trí óc mà chúng đòi hỏi có suy nghĩ lơgic Trẻ biết phân loại, phân nhóm loại cây, hoa theo đặc điểm, lợi ích Tốn mơn khoa học mơn trẻ u thích số mơn học trường Trẻ ham thích hứng thú với phát triển, tiến khoa học Thông minh không gian Trẻ nhạy cảm với màu sắc Trẻ thích thú với việc giải câu đố xếp hình, mê cung hay câu đố sử dụng hình ảnh Trẻ thích vẽ viết nguệch ngoạc cách lơ đãng Trẻ tưởng tượng hình ảnh cối hoa xung quanh trẻ vẽ chúng Trẻ biết sử dụng số loại cây, hoa khô để tạo sản phẩm tạo hình Thơng minh thiên nhiên Trẻ nhớ tên nhận loại hoa khác Trẻ am hiểu có hứng thú vấn đề mơi trường tồn cầu Trẻ thích chăm sóc cảnh, hoa, rau xung quanh trẻ Trẻ thích tìm hiểu, khám phá giới tự nhiên xung quanh trẻ Trẻ cập nhật tiến gần lĩnh vực thiên văn, hiểu nguồn gốc vũ trụ ... VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ THỰC VẬT THEO THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ CHO TRẺ - TUỔI 1.1 Cơ sở lí luận việc dạy học chủ đề Thực vật theo thuyết đa trí tuệ cho trẻ - tuổi 1.1.1 Một số vấn đề Thuyết. .. cứu sở lý luận sở thực tiễn việc dạy học chủ đề Thực vật theo thuyết đa trí tuệ cho trẻ - tuổi - Đề xuất biện pháp dạy học chủ đề Thực vật theo thuyết đa trí tuệ cho trẻ - tuổi Đối tƣợng, khách... LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ THỰC VẬT THEO THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ CHO TRẺ - TUỔI 1.1 Cơ sở lí luận việc dạy học chủ đề Thực vật theo thuyết đa trí tuệ cho trẻ - tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học chủ đề thực vật theo thuyết đa trí tuệ cho trẻ 5 6 tuổi (2014) , Dạy học chủ đề thực vật theo thuyết đa trí tuệ cho trẻ 5 6 tuổi (2014)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay