Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức

6 38 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 16:07

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ Ngày dạy ĐA THỨC Tiết 55: I Mục tiêu: - Học sinh nhận biết đa thức thơng qua số ví dụ cụ thể - Biết thu gọn đa thức ; tìm bậc đa thức II Chuẩn bị: Giỏo viên: giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viân Hình vẽ trang 36 III Hoạt động lớp: Kiểm tra: Bài mới: TG Hoạt động GV Giáo viên đưa hình vẽ trang 36 SGK Hãy viết công thức biểu thị diện tích tạo tam giác vng Hoạt động HS Học sinh lên bảng viết S1 = x2, S2 = xy, S3 = y2 S1 + S2 + S3 = x2 +y2 + hình vng phía tam giác 12’ Biểu thức gọi đa thức Vậy đa thức Cho học sinh làm ?1 xy Học sinh thấy tổng Nội dung Đa thức tổng nhiều đơn thức Mỗi đơn thức hạng tử đa thức nhiều đơn thức? Học sinh làm tập ?1 vài học sinh lấy ví dụ rõ hạng tử Học sinh đọc phần ý VD: x2 + y2 + 3x2 – y2 + xy xy- 7x x2y – 3xy +3xy2+5 đa thức Để cho gọn ta kí hiệu đa thức chữ in hoa A, B, Chú ý: Mỗi đơn thức coi đa thức HĐ2: ví dụ Trong đa thức N=x3y -3xy +3x2y -3 +xy - Học sinh xác định hạng x +5 tử đồng dạng x2y 3x2y Hãy thực cộng đơn thức -3xy xy đồng dạng đa thức N -3 -5 Học sinh lên bảng thực Các bước làm thức 13’ thu gọn đa thức N = 4x2y – 2xy - x+2 N = 4x2y–2xy- x+2 Ta gọi đa thức 4x2y – Giáo viên cho học sinh làm Học sinh thực tập ?2 tập ?2 1 Q = x2y + xy + x + 2xy - Cho đa thức Đa thức M dạng thu gọn Bậc đa thức M = x2y5 – xy4 + y6 + Hạng tử: bậc hạng tử có M có thu gọn chưa? x2y5 có bậc bậc cao Cho biết bậc hạng tử -xy4 có bậc dạng thu gọn đa y6 có bậc thức x + đa thức thu gọn N có bậc 12’ Bậc cao bao nhiêu? Bậc cao bao nhiêu? Đó bậc đa thức (bậc 7) VD: x2y5–xy4 + y6 + Bậc đa thức Vậy bậc đa thức gì? Học sinh dựa vào nhận xét trả lời Cho học sinh làm tập ?3 Học sinh thực ?3 Gọi học sinh đọc ý Học sinh đọc ý HĐ3: Củng cố Cho học sinh làm tập 24/38 Chú ý: SGK a) 5x + 8y 6’ b) (10.15)x + (10.15)y = 120x + 150y Là đa thức Cho học sinh làm tập 28/38 Bạn Sơn nhận xét Bài tập nhà 25, 26, 27 Học sinh nhà thực Dặn dò: (2’) - Bài tập 26, 27 /38 – SGK - Bài tập 24, 25, 26 – SBT - Đọc trước “Cộng, trừ đa thức” - Ơn lại tính chất phép cộng, trừ số hữu tỉ Rút kinh nghiệm Ngày dạy LUYỆN TẬP Tiết 56: I Mục tiêu: - Học sinh củng cố kiến thức biểu thức đại số, đơn thức thu gọn, đơn thức đồng dạng - Học sinh rèn luyện kỹ tính giá trị biểu thức đại số, tính tích đơn thức, tổng , hiệu đơn thức đồng dạng, tìm bậc đơn thức II Chuẩn bị: - Học sinh: làm tập dặn - Giỏo viên: giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viân III Hoạt động lớp: Kiểm tra: TG Hoạt động GV Thế đơn thức đồng dạng? Hoạt động HS Nội dung lấy ví dụ: BT: Tính 8’ a) x2 + 5x2 + (-3x2) b) xyz – 5xyz - xyz = 3x2 =-4 xyz 2 Luyện tập Học sinh đứng chổ đọc đề Gọi học sinh đọc to để Bài tập 19/36 16x2y5 – 2x3y2 Gọi học sinh khác lên bảng tính Học sinh lên bảng thực = 16.(0,5)2.(-1)52(0,5)(-1)2 = -4-0,25 = - 0,25 Gọi học sinh nêu đơn thức đồng Học sinh đứng chổ nêu Bài tập 20/36 20’ dạng Gọi học sinh tính tổng đơn thức đồng dạng với đơn thức đồng dạng -2x2y với -2x2y là: -7x2y, Học sinh lên bảng tính tổng 5x2y, -5x2y q đơn thức Tính tổng -2x2y +(-7x2y)+5x2y5x2y = - 9x2y Gọi học sinh lên bảng thực Học sinh dựa vào qui tắc lên Bài tập 21/36 bảng thức xyz2+ xyz2+(4 xyz ) =[ −1 + +( )]xyz2 4 =xyz2 Gọi học sinh lên bảng thực học sinh lên bảng dựa vào câu a)b) qui tắc thức Bài tập 22/36 a) 12 x y xy 15 = 12 x x.y y 15 = xy b) − x2y.( − )xy4 15’ = xy 35 Bài tập 23/36 a) =5x2y-3x2y=2x3y Xem ô trống x làm theo học sinh lên bảng thực cách tìm x thơng thường theo hướng dẫn giáo b) = -7x2+2x2= -5x2 học sinh lên bảng thực Dặn dò: ( 2’) - Bài tập: 19, 20, 21 – SBT - Đọc trước “Đa thức” Rút kinh nghiệm viên c)  +  +  = x5 ... làm thức 13’ thu gọn đa thức N = 4x2y – 2xy - x+2 N = 4x2y–2xy- x+2 Ta gọi đa thức 4x2y – Giáo viên cho học sinh làm Học sinh thực tập ?2 tập ?2 1 Q = x2y + xy + x + 2xy - Cho đa thức Đa thức. .. cố kiến thức biểu thức đại số, đơn thức thu gọn, đơn thức đồng dạng - Học sinh rèn luyện kỹ tính giá trị biểu thức đại số, tính tích đơn thức, tổng , hiệu đơn thức đồng dạng, tìm bậc đơn thức II... thu gọn N có bậc 12’ Bậc cao bao nhiêu? Bậc cao bao nhiêu? Đó bậc đa thức (bậc 7) VD: x2y5–xy4 + y6 + Bậc đa thức Vậy bậc đa thức gì? Học sinh dựa vào nhận xét trả lời Cho học sinh làm tập ?3
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức, Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay