Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức

3 40 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 16:07

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ Ngày soạn :……/…… /…… Tiết 56: ĐA THỨC A.Mục tiêu dạy: -HS nhận biết đa thức thơng qua số ví dụ cụ thể - Biết thu gọn đa thức, tìm bậc đa thức B.Chuẩn bị: GV: Bảng phụ , thước thẳng , phấn màu HS: Bảng nhóm , bút C Tiến trình dạy: I Kiểm tra cũ: II Dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ GHI BẢNG Hoạt động1: Đa thức (10’) Đa thức -GV treo hình vẽ trang 36 cho học sinh quan a)Ví dụ: Các biểu thức sau đa thức : sát HS viết biểu thức biểu thị diện tích a.x2 + y2 +1/2xy hình tạo tam giác vng hình b.3x2 – y2 + 5/3xy –7x vng dựng phía ngồi có cạnh góc vng c.x2y – 3xy + 3x2y –3 +xy – 1/2x + x, y b)Định nghĩa :SGK/37 bảng -GVcho học sinh lập tổng hiệu đơn thức *Kí hiệu đa thức chữ in hoa câu b c ? Em có nhận xét phép tính biểu thức ? (gồm phép cộng trừ đơn thức ) -GV: Biểu thức tổng đơn thức Em viết để thấy rõ điều ? -GV: Các biểu thức đa thức đa thức Thế đa thức ? -GV: Cho đa thức câu c) rõ hạng tử đa thức  Chú ý: Mỗi đơn thức coi đa thức -GV:giới thiệu kí hiệu đa thức chữ in hoa A,B, M,N… [?1] HS lên bảng viết -GV nêu ý /37 SGK Hoạt động 2: Thu gọn đa thức (10’) 2.Thu gọn đa thức : -GV: Quan sát đa thức câu c) tìm N = x2y – 3xy + 3x2y – + xy –1/2x + hạng tử đơn thức đồng dạng ? = x2y + 3x2y– 3xy + xy – + 5–1/2x - GV:Em thực cộng đơn thức = (1+3) x2y – (3+1)xy + –1/2x đồng dạng đa thức N = x2y –2xy – 1/2x +2 -1 HS trình bày bảng HS lớp nhận xét [?2] -GV:Đa thức x2y –2xy – 1/2x +2 có hạng Q = x2y – 3xy +1/2 x2y –xy +5xy –1/3x + ½ tử đồng dạng với khơng ? +2/3x – ¼ -GV: Thế dạng thu gọn đa thức ? = 11/2 x2y +xy +1/3x +1/4 -GV:ta gọi đa thức dạng thu gọn cuả đa thức N 3.Bậc đa thức : - HS làm [?2]: HS trình bày bảng M = x2y5 – xy + y6 +1 Hoạt động 3: Bậc đa thức (12’) x2y5: bậc 7; -xy4: bậc 5; y6: bậc 6; 1: bậc -GV:Cho M = x2y5 - xy4 + y6 +1.Đa thức M Vậy bậc đa thức M dạng thu gọn chưa? Vì ? *Định nghĩa : SGK/38 -GV: Em rõ hạng tử đa thức M Chú y:ù SGK/38 bậc hạng tử ? Bậc cao [?3] Q = -3x5 – 1/2x3y –3/4xy2 +3x5+2 bậc ? Ta nói bậc = – 1/2x3y –3/4xy2 +2 Đa thức Q có bậc đa thức M Vậy bậc đa thức ? -GV cho học sinh đọc ý SGK -HS làm [?3] theo nhóm III Củng cố , luyện tập (12’) *Bài 24/38 SGK:HS đọc đề HS lớp *Bài 24/38 làm vào HS lên bảng làm câu a b a 5x +8y *Bài 25/ 38 SGK : HS làm bảng b 120x +150y *Bài 28/ 38 SGK : HS lớp suy nghĩ trả *Bài 25/38 lời a 3x2 – 1/2x + +2x –x2 = 2x2 + 3/2x +1 có bậc b 3x2 + 7x3 – 3x3+6x3 –3x2 =10x3 có bậc Bài 28/38 Bạn Thọ Hương sai hạng tử bậc cao đa thức M x y có bậc Vậy Sơn nhận xét IV Hướng dẫn học nhà(1’) –Làm tập :26,27/38 SGK; 24,25,26,27,28/13 SBT -Đọc trước “Cộng trừ đa thức” ơn lại tính chất phép cộng số hữu tỉ ... cuả đa thức N 3.Bậc đa thức : - HS làm [?2]: HS trình bày bảng M = x2y5 – xy + y6 +1 Hoạt động 3: Bậc đa thức (12’) x2y5: bậc 7; -xy4: bậc 5; y6: bậc 6; 1: bậc -GV:Cho M = x2y5 - xy4 + y6 +1 .Đa. .. 1/2x3y –3/4xy2 +2 Đa thức Q có bậc đa thức M Vậy bậc đa thức ? -GV cho học sinh đọc ý SGK -HS làm [?3] theo nhóm III Củng cố , luyện tập (12’) *Bài 24/ 38 SGK:HS đọc đề HS lớp *Bài 24/ 38 làm...-GV:giới thiệu kí hiệu đa thức chữ in hoa A,B, M,N… [?1] HS lên bảng viết -GV nêu ý / 37 SGK Hoạt động 2: Thu gọn đa thức (10’) 2.Thu gọn đa thức : -GV: Quan sát đa thức câu c) tìm N = x2y –
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức, Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay