XÁC ĐỊNH ĐỘNG THÁI CỦA HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU

115 22 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 16:02

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA MÔI TRƢỜNG VÀ TNTN PHAN HOÀNG VŨ XÁC ĐỊNH ĐỘNG THÁI CỦA HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2013 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA MƠI TRƢỜNG VÀ TNTN PHAN HỒNG VŨ XÁC ĐỊNH ĐỘNG THÁI CỦA HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CÁN BỘ HƢỚNG DẪN TS VĂN PHẠM ĐĂNG TRÍ 2013 CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG Luận văn này, với đề tựa “Xác định động thái Hệ sinh thái nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu”, học viên Phan Hoàng Vũ thực theo hướng dẫn Ts Văn Phạm Đăng Trí Ths Phạm Thanh Vũ Luận văn báo cáo Hội đồng chấm luận văn thông qua ngày 24 tháng 10 năm 2013 Ủy viên Thư ký Ts Đỗ Văn Phú Ts Trần Thị Ngọc Sơn Phản biện Phản biện Ts Lê Tấn Lợi Ts Võ Quốc Tuấn Cán hướng dẫn Chủ tịch Hội đồng Ts Văn Phạm Đăng Trí PGs.Ts Nguyễn Hiếu Trung i LỜI CẢM TẠ Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cá nhân tổ chức giúp đỡ tác giả tận tình trình làm luận văn tốt nghiệp Tác giả xin gởi lời tri ân đến Ts Văn Phạm Đăng Trí Ths Phạm Thanh Vũ cung cấp kinh nghiệm kiến thức chun mơn tận tình hướng dẫn, ln động viên tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả suốt thời gian thực đề tài tốt nghiệp Cảm ơn dự án CLUES (Climate Change Affecting Land Use in the Mekong Delta: Adaptation of Rice-based Cropping Systems) hỗ trợ kinh phí số liệu để tác giả hoàn thành luận văn tốt Xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cán trường Đại học Cần Thơ truyền đạt kiến thức quý báu suốt trình đào tạo cao học để tác giả hồn thành tốt cơng việc học tập Cảm ơn thầy cô Bộ môn Tài nguyên đất đai, Trường Đại học Cần Thơ đơn vị trực tiếp quản lý đào tạo ngành giúp đỡ truyền dạy kinh nghiệm, kiến thức quý báu suốt trình học tập Cảm ơn quý lãnh đạo, cán Sở, Phòng Nơng nghiệp Phát triển nơng thôn huyện, thành phố tỉnh Bạc Liêu giúp đỡ, cung cấp số liệu cần thiết để tác giả hoàn thành tốt kết nghiên cứu Sau tác giả chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cha, mẹ, em quan tâm, giúp đỡ động viên tinh thần cho tác giả hoàn thành tốt thời gian học tập thực luận văn tốt nghiệp Gia đình chổ dựa vững giúp tác giả vượt qua khó khăn sống công viêc Chân thành cảm ơn! Phan Hồng Vũ ii TĨM TẮT Phân vùng sinh thái nơng nghiệp sở để bố trí sản xuất nơng nghiệp hiệu quả, phù hợp với điều kiện tự nhiên Nghiên cứu thực nhằm đánh giá xu hướng thay đổi dự đoán phân vùng sinh thái nơng nghiệp tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 Qua đó, định hướng, bố trí sản xuất nơng nghiệp thích hợp cho đề xuất phương án điều kiện biến đổi khí hậu Đề tài sử dụng phương pháp đánh giá với tham gia chuyên gia người dân (PRA), vấn nông hộ qua phiếu điều tra nhằm xác định đánh giá thay đổi sử dụng đất, yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu Thành lập đồ phân vùng sinh thái nông nghiệp phương pháp chồng lắp đồ đơn tính tại, kết hợp kịch mô xâm nhập mặn để dự đốn phân vùng sinh thái nơng nghiệp tương lai Kết nghiên cứu cho thấy, Bạc Liêu chia thành vùng sinh thái chính: ngọt, mặn lợ Mô đến năm 2030 cho thấy, vùng ổn định có đê bao khép kín, hệ thống thủy lợi tưới, tiêu hoàn chỉnh Vùng mặn vùng lợ biến động theo hai hướng khác nhau, diện tích vùng mặn tăng diện tích vùng lợ giảm ngược lại Điều kiện sinh thái đến năm 2030 cho thấy, sản xuất nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu phát triển thuận lợi theo hướng tăng diện tích tơm giảm diện tích lúa (kịch 2), kéo theo nhiều thay đổi giá trị kinh tế, nhu cầu lao động chất lượng môi trường Nghiên cứu cho thấy, sở hỗ trợ định định hướng, hoạch định sách, bố trí sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững với vùng sinh thái nơng nghiệp Từ khóa: sản xuất nơng nghiệp, vùng sinh thái, xâm nhập mặn, nước biển dâng, biến đổi khí hậu, Bạc Liêu Tựa: Xác định động thái Hệ sinh thái nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu iii ABSTRACT Agro-ecological zoning is a basis for the distribution of agricultural production efficiency, consistent with natural conditions The aims of this study was to evaluate trends and predict changes in the agro-ecological zones of Bac Lieu province toward 2030 The results support for the orientation, proposed suitable distribution options for existing agricultural production under climate change conditions The study used the Participatory Rural Appraisal method (PRA), household interviews through questionnaires and assess land use changes as well as other factors affecting agricultural production of Bac Lieu province Map of agro-ecological zoning was established by GIS method to overlap specialized maps including land characteristic, in combined with salinity simulation scenarios to predict agroecological zones in the future Bac Lieu province was divided into ecological sub-regions: freshwater, salt water and brackishwater The simulation of agro-ecological zoning scenarios towards 2030 indicate that the freshwater ecology is stable due to the existing closed dike, dam and irrigation systems completeness Saline and brackish ecology are dynamic regions vary in two different directions, whereas the saline areas increased and the brackish areas reduced and vice versa The ecological conditions toward 2030 showed that agricultural production of Bac Lieu has favorable for development towards the direction of increasing the areas of shrimp and reducing rice cultivation areas (scenarios and 2), which leads to many changes in economic values, labor demands and environmental qualities The result of research is a background basis of decision support system in policy orientation, distribution production planning towards sustainable agriculture by agro-ecological zone Keywords: agricultural, ecological, saltwater intrusion, sea level rise, climate change, Bac Lieu Title: Identify the dynamics of agricultural ecosystems in Bac Lieu province iv LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam kết luận văn hồn thành dựa kết nghiên cứu khuôn khổ dự án CLUES (Climate Change Affecting Land Use in the Mekong Delta: Adaptation of Rice-based Cropping Systems) Dự án có quyền sử dụng kết luận văn để phục vụ cho dự án Cần Thơ, ngày 24 tháng 10 năm 2013 Tác giả luận văn Phan Hoàng Vũ v MỤC LỤC Chấp thuận hội đồng i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Abstract iv Lời cam đoan v Danh sách bảng viii Danh sách hình ix Danh mục từ viết tắt xi CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.1.1 Mục tiêu tổng quát 1.1.2 Mục tiêu cụ thể 1.2 Nội dung nghiên cứu 1.3 Giới hạn phạm vi nghiên cứu CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Hệ sinh thái 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Đặc tính hệ sinh thái 2.2 Hệ sinh thái nông nghiệp 2.2.1 Khái niệm 2.2.2 Đặc điểm hệ sinh thái nông nghiệp 2.2.3 Động thái hệ sinh thái nông nghiệp 2.2.4 Các yếu tố phân vùng sinh thái nông nghiệp 2.2.5 Tác động biến đổi khí hậu đến vùng sinh thái nông nghiệp 2.2.6 Diễn biến xâm nhập mặn vùng Đồng sông Cửu Long 10 2.2.7 Phương pháp luận phân tích hệ sinh thái nông nghiệp 14 2.3 Một số nghiên cứu phân vùng sinh thái 14 2.3.1 Kết phân vùng sinh thái nông nghiệp Việt Nam 14 2.3.2 Phân vùng sinh thái nông nghiệp Đồng sông Cửu Long 17 2.3.3 Phân vùng sinh thái nuôi trồng thủy sản ven biển ĐBSCL 19 2.4 Khái quát vùng nghiên cứu 21 2.4.1 Điều kiện tự nhiên tỉnh Bạc Liêu 21 2.4.2 Điều kiện kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu 25 2.4.3 Tiềm lợi 25 2.4.4 Khó khăn hạn chế 26 vi CHƢƠNG 3: PHƢƠNG TIỆN VÀ PHƢƠNG PHÁP 27 3.1 Phương tiện 27 3.2 Phương pháp 27 3.2.1 Chọn điểm nghiên cứu 27 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 28 3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 32 3.2.4 Phương pháp so sánh 32 3.2.5 Phương pháp phân vùng sinh thái nông nghiệp 32 3.2.3 Phân tích động thái 33 3.3 Quy trình thực đề tài 34 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Đánh giá thay đổi sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2000 đến 2010 35 4.1.1 Chuyển đổi diện tích thay đổi phân bố sử dụng đất 35 4.1.2 Lịch sử thay đổi mơ hình canh tác 37 4.2 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu 41 4.2.1 Điều kiện tự nhiên 41 4.2.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 47 4.3 Kết xây dựng đồ phân vùng sinh thái nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu năm 2000 2010 48 4.3.1 Xác định yếu tố tự nhiên cho phân vùng sinh thái nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu 48 4.3.2 Bản đồ đơn vị sinh thái tỉnh Bạc Liêu 48 4.3.3 Bản đồ phân vùng sinh thái nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu 52 4.3.4 Thảo luận kết phân vùng sinh thái nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu năm 2000 2010 57 4.4 Xây dựng đồ phân vùng sinh thái nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu điều kiện biến đổi khí hậu 60 4.4.1 Kết lựa chọn yếu tố đầu vào cho phân vùng sinh thái nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu điều kiện biến đổi khí hậu 61 4.4.2 Kết phân vùng sinh thái nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu điều kiện nước biển dâng 14 cm 64 4.4.3 Đánh giá chung kết phân vùng sinh thái nông nghiệp điều kiện nước biển dâng 14 cm 80 4.5 Giải pháp bố trí sản xuất nông nghiệp 82 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 84 5.1 Kết luận 84 5.2 Đề xuất 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ CHƢƠNG 89 vii DANH SÁCH BẢNG Bảng 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Tựa bảng Trang Mực nước biển dâng theo kịch phát thải trung bình so với thời kỳ 1980-1999 13 Các công cụ PRA sử dụng nghiên cứu 30 Tổng hợp số phiếu vấn nông hộ theo mơ hình 30 Diện tích loại đất tỉnh Bạc Liêu năm 2000 2010 42 Đơn vị sinh thái tỉnh Bạc Liêu năm 2000 49 Đơn vị sinh thái tỉnh Bạc Liêu năm 2010 50 Đơn vị sinh thái tỉnh Bạc Liêu kịch nước biển dâng 14 cm điều kiện khan nước 65 Đơn vị sinh thái tỉnh Bạc Liêu kịch nước biển dâng 14 cm điều kiện nước mức trung bình 67 Đơn vị sinh thái tỉnh Bạc Liêu kịch nước biển dâng 14 cm điều kiện nước nhiều 69 Kết điều tra nông hộ suất, lợi nhuận nhu cầu lao động mơ hình canh tác tỉnh Bạc Liêu 75 viii Trần Tiến Khai, 2007a Cải thiện đời sống nơng dân Việt Nam bối cảnh tồn cầu hóa hội nhập kinh tế Báo cáo tổng quan Hội nghị Khoa học thường niên, Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp miền Nam Trần Tiến Khai, 2007b Các hạn chế mục tiêu phát triển bền vững ngành tôm ven biển đồng sông Cửu Long - nhìn từ kinh nghiệm tỉnh Bạc Liêu Tạp chí Phát triển kinh tế - Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2007:11-15 Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Thị Phương Linh Võ Quốc Thành, 2013 Tác động hệ thống cơng trình việc quản lý xâm nhập mặn (vùng nghiên cứu: tỉnh Bạc Liêu) Trong: Nguyễn Hiếu Trung Ngô Đằng Phong (chủ biên) Chiến lược quy hoạch sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đất đai tỉnh Bạc Liêu Hội thảo Hợp phần 5-CLUES, ngày tháng năm 2013 Bạc Liêu Viện nghiên cứu khoa học thủy lợi Nam Bộ, 1997 Báo cáo chuyên đề Nông nghiệp vùng ven biển Bạc Liêu Vũ Trung Tạng, 2001 Cơ sở sinh thái học Nhà xuất Giáo dục Hà Nội Vương Tuấn Huy, 2012 Ứng dụng phần mềm Aquacrop để mô suất lúa yếu tố biến đổi khí hậu (Nghiên cứu cụ thể điều kiện tỉnh Bạc Liêu) Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý đất đai, Trường Đại học Cần Thơ Tiếng Anh: Kam, S.P., C.T Hoanh, T.P Tuong, N.T Khiem, L.C Dung, N.D Phong, J Barr and D.C Ben, 2001.Managing water and land resources under conflicting demands of shrimp and rice production for sustainable livelihoods in the Mekong River Delta, Vietnam Paper presented at the INRM 2001 Workshop on, Integrated Management for Sustainable Agriculture, Forestry and Fisheries, 28-31 Aug 2001 Centro Internacional de Agricultural Tropical (CIAT) Cali, Colombia Minh, V.Q., 2012 Updating soil map in Bac Lieu province in 2012 Paper presented at the CLUES Workshop, 2012 Bac Lieu, Vietnam Nam, N.D., L.V Thinh, V.P.D Tri and N.H Trung, 2012 Determining the impacts of operation and potential improvements in hydraulic infrastructure in terms of salinity and flooding characteristics of the Bac Lieu province Scientific report-OBJ 5.2, CLUES project Nhan, D.K., Be, N.V., and Trung, N.H 2007 Water Use and Competition in the Mekong Delta, Vietnam Challenges to Sustainable Development in the Mekong Delta: Regional and National Policy Issues and research Needs The Sustainable Mekong Research Network: 143-188 Nhan, D.K., N.H Trung and N.V Sanh, 2011 Environmental Change and Agricultural Sustainability in the Mekong Delta Advances in Global Change Research 45, DOI 10.1007/978-94-007-0934-8_24, © Springer Science+Business Media B.V 2011 Sam, L 2006 Results of study on salinity intrusion for socio-economic development in the Mekong Delta Results of Science and Technology Agriculture Press: 104-112 88 Sanh, N.V, V.T Xuan and T.A Phong, 1998 History and future of farming systems in the Mekong delta In: Xuan, V.T and S.Matsui (Editors) Development of farming systems in the Mekong delta of Viet Nam JIRCAS-CTU-CLRRI Vietnam Tuan, L A., Hoanh, C T., Miller, F., and Sinh, B T 2007 Flood and Salinity Management in the Mekong Delta, Vietnam Challenges to sustainable development in the Mekong Delta: Regional and national policy issues and research needs: Literature analysis Bangkok, Thailand: The Sustainable Mekong Research Network (Sumernet): 15-68 Tuan, L.A and W Guido, 2007 Action Plan for the Multi-level Conservation of Forest Wetlands in the Mekong River Delta, Vietnam International Congress on Development, Environment and Natural Resources: Multi-level and Multi-scale Sustainability Cochabamba, Bolivia WWF (World Wide Fund for Nature), 2004 Seven from Mountain to Sea: Asia Pacific River Basin big wins WWF International, Switzerland Website: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu, 2010 Giới thiệu Bạc Liêu (Nguồn: Bạc Liêu lực kỷ XX) Truy cập ngày 21 tháng năm 2012 website: http://www.baclieu.gov.vn/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=/gioithieu&Catego ry=Gi%E1%BB%9Bi+thi%E1%BB%87u+v%E1%BB%81+B%E1%BA%A1c+Li% C3%AAu&ItemID=34&Mode=1 Giz Bạc Liêu, 2013 Từ Điển Giáo Dục Môi Trường Điện Tử (thể loại Sinh học, Hệ sinh thái) Truy cập ngày 05 tháng năm 2013 website: http://giaoducmoitruong-gizbaclieu.com/index.php?title=H%E1%BB%87_sinh_th%C3%A1i#5_.C4.91.E1.BA B7c_t.C3.ADnh_ch.E1.BB.A7_y.E1.BA.BFu_c.E1.BB.A7a_h.E1.BB.87_sinh_th.C 3.A1i Giz, 2012 Thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu Truy cập ngày 10 tháng năm 2012 website: http://www.gizmnr.org.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=74&lang= vi Lê Sâm, 2007 Kết nghiên cứu xâm nhập mặn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Đồng sông Cửu Long Truy cập ngày 15 tháng 02 năm 2013 website: http://www.vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=768 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại Du lịch Bạc Liêu, 2013 Bạc Liêu: Tiềm hội đầu tư Truy cập ngày 17 tháng 06 năm 2013 website: http://ttxtdt.baclieu.gov.vn/pages/tong-quat.aspx 89 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu điều tra nông hộ 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 Phụ lục 2: Thông báo điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp 102
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH ĐỘNG THÁI CỦA HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU, XÁC ĐỊNH ĐỘNG THÁI CỦA HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay