HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƯƠNG

110 43 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - LÊ VIẾT HƯỞNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - LÊ VIẾT HƯỞNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƯƠNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS CHU THỊ THỦY Hà Nội - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng công bố công trình khác Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Lê Viết Hưởng ii LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu viết luận văn, nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều quan, tổ chức cá nhân Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy cô giáo khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Sau Đại học, thầy cô giáo trường Đại học Thương mại trực tiếp giảng dạy giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu hồn thiện luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến giáo – TS Chu Thị Thủy dành nhiều thời gian tận tình hướng dẫn cho tơi hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo quan BHXH tỉnh Hải Dương tạo điều kiện cho tơi thời gian suốt q trình học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, đồng nghiệp nơi tơi cơng tác, bạn bè động viên, chia sẻ tạo điều kiện giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tới người lao động, chủ sử dụng lao động dành thời gian trả lời bảng hỏi để giúp có thơng tin cần thiết phục vụ cho việc phân tích luận văn Hà nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016 Tác giả luận văn Lê Viết Hưởng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn .5 Phương pháp nghiên cứu .5 Phạm vi nghiên cứu luận văn .6 Những đóng góp luận văn .7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1 Một số khái niệm liên quan đến thu bảo hiểm xã hội 1.1.1 Khái niệm bảo hiểm bảo hiểm xã hội 1.1.2 Khái niệm thu bảo hiểm thu bảo hiểm xã hội .11 1.1.3 Khái niệm công tác thu bảo hiểm xã hội 15 1.2 Mục tiêu nội dung công tác thu bảo hiểm xã hội .15 1.2.1 Mục tiêu thu bảo hiểm xã hội 15 1.2.2 Nội dung công tác thu bảo hiểm xã hội 18 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thu bảo hiểm xã hội 24 1.3.1 Chính sách tiền lương 24 1.3.2 Đối tượng tham gia BHXH .25 1.3.3 Trình độ dân trí .27 1.3.4 Tốc độ tăng trưởng kinh tế thu nhập bình quân đầu người 27 1.3.5 Nhận thức, ý thức, tâm lý, thói quen người lao động người sử dụng lao động 27 1.3.6 Sự quan tâm lãnh đạo quyền địa phương cấp 28 iv 1.4 Kinh nghiệm huyện khu vực công tác thu bảo hiểm xã hội .29 1.4.1 Kinh nghiệm công tác thu bảo hiểm xã hội số huyện khu vực .29 1.4.2 Bài học kinh nghiệm rút cho Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TỨ KỲ TỈNH HẢI DƯƠNG .33 2.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương ảnh hưởng đến công tác thu Bảo hiểm xã hội 33 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên huyện Tứ Kỳ .33 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Tứ Kỳ 33 2.1.3 Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp địa bàn huyện Tứ Kỳ 34 2.1.4 Đặc điểm tổ chức quản lý Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ 35 2.2 Thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương 40 2.2.1 Việc phân cấp thu Bảo hiểm xã hội 40 2.2.2 Việc quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội .43 2.2.3 Việc lập kế hoạch thu Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ 45 2.2.4 Về công tác tổ chức thực công tác thu Bảo hiểm xã hội .49 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thu BHXH BHXH huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 65 2.3.2 Đối tượng tham gia BHXH .66 2.3.3 Trình độ dân trí .67 2.3.4 Tốc độ tăng trưởng kinh tế thu nhập bình quân đầu người 68 2.3.5 Nhận thức, ý thức, tâm lý, thói quen người lao động người sử dụng lao động 68 2.3.6 Sự quan tâm lãnh đạo quyền địa phương cấp 69 2.4 Đánh giá chung thực trạng công tác thu Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương .69 2.4.1 Thành công đạt nguyên nhân thực trạng công tác thu BHXH Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương 69 v 2.4.2 Những tồn nguyên nhân thực trạng công tác thu BHXH Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương .71 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TỨ KỲ TỈNH HẢI DƯƠNG THỜI GIAN TỚI 76 3.1 Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác thu bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ thời gian tới .76 3.1.1 Mục tiêu công tác thu Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ 76 3.1.2 Phương hướng nhiệm vụ công tác thu Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ .76 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác thu bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ 79 3.2.1 Mở rộng khai thác đối tượng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc lĩnh vực kinh tế 79 3.2.2 Thực tốt công tác thu bảo hiểm xã hội giải kịp thời chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động 81 3.2.3 Cải cách thủ tục hành cơng tác thu bảo hiểm xã hội 81 3.2.4 Tăng cường công tác tra, kiểm tra bảo hiểm xã hội, gắn xử phạt với khen thưởng kịp thời 84 3.2.5 Tổ chức công tác tuyên truyền 85 3.2.6 Nâng cao lực quản lý hệ thống thực thu bảo hiểm xã hội 86 3.2.7 Quản lý thông qua phối hợp với quan chức địa bàn 87 3.3 Một số kiến nghị hồn thiện cơng tác thu Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương 88 3.3.1 Kiến nghị với quan quản lý Nhà nước 88 3.3.2 Kiến nghị với quan Bảo hiểm xã hội cấp 90 3.3.3 Kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương 91 3.3.4 Kiến nghị với Huyện ủy, HĐND,UBND huyện Tứ Kỳ 92 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế DN Doanh nghiệp DNNQD ĐTNN Đầu tư nước HĐND Hội đồng nhân dân NLĐ NSDLĐ 10 SXKD 11 ILO 12 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 13 UBND Uỷ ban nhân dân Doanh nghiệp quốc doanh Người lao động Người sử dụng lao động Sản xuất kinh doanh Tổ chức lao động quốc tế vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình dân số lao động huyện Tứ Kỳ giai đoạn 2013-2015 34 Bảng 2.2: Cơ cấu kinh tế huyện Tứ Kỳ qua năm 2014 2015 35 Bảng 2.3: Số đơn vị tham gia BHXH BHXH huyện Tứ Kỳ giai đoạn 2013 - 2015 44 Bảng 2.4: Số lao động tham gia BHXH BHXH huyện Tứ Kỳ giai đoạn 2013 – 2015 44 Bảng 2.5: Kế hoạch thu BHXH bắt buộc số đơn vị BHXH huyện Tứ Kỳ năm 2015 46 Bảng 2.6: Kế hoạch thu BHXH BHXH huyện Tứ Kỳ năm 2015 47 Bảng 2.7: Kết thực thu BHXH BHXH huyện Tứ kỳ giai đoạn 2013– 2015 48 Bảng 2.8 Thống kê Số đơn vị số người tham gia BHXH bắt buộc giai đoạn 2013-2015 51 Bảng 2.9 Thu nhập tiền lương đóng BHXH số doanh nghiệp 54 Bảng 2.10: Tình hình nợ đọng BHXH bắt buộc BHXH huyện Tứ Kỳ giai đoạn 2013 – 2015 .55 Bảng 2.11: Số tiền nợ đọng theo khối quản lý 57 Bảng 2.12: Các đơn vị nợ BHXH kéo dài .59 Bảng 2.13 Tình hình giải đơn thư khiếu nại, tố cáo BHXH .61 Bảng 2.14 Số lao động tham gia BHXH DN 62 Bảng 2.15 Thu nhập tiền lương đóng BHXH số doanh nghiệp .64 Bảng 2.16 Đánh giá công tác thu Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ 65 viii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Tổ chức hoạt động BHXH huyện Tứ Kỳ 39 Sơ đồ 2.2: Quy trình thực thu BHXH, BHYT, BHTN 42 86 quyền lợi trách nhiệm tham gia BHXH Người lao động phải biết lợi ích mà hưởng tham gia BHXH Để từ ln đấu tranh đòi quyền lợi đáng cho thân Tích cực tun truyền sách sách BHXH nhiều hình thức với nội dung phong phú, hình thức hấp dẫn, phù hợp với đối tượng, đặc biệt phù hợp với đối tượng lao động phổ thông Để thực nhiệm vụ này, quan BHXH phải có kế hoạch hàng năm, kênh thông tin khác tun truyền thơng qua hệ thống cơng đồn, phương tiện thơng tin đại chúng, Pano, áp phích, phát tờ gấp, tập huấn hướng dẫn giải thích cho cán làm công tác BHXH, BHYT đơn vị, tổ chức thi tìm hiểu BHXH 3.2.6 Nâng cao lực quản lý hệ thống thực thu bảo hiểm xã hội Hoàn thiện hệ thống tổ chức, tạo môi trường pháp lý giúp cho việc đạo theo hệ thống ngành dọc dễ dàng, tạo điều kiện tốt cho cán nghiệp vụ thu BHXH, BHYT thực nhiệm vụ vủa Để công tác quản lý thu đạt hiệu cao trước hết cần có đội ngũ cán giỏi chun mơn nghiệp vụ, am hiểu sách BHXH, phẩm chất đạo đức trị vững vàng, động, sáng tạo công việc Trong công tác quản lý thu đòi hỏi người cán phải thường xuyên tiếp xúc với đối tượng tham gia BHXH, phát sinh nhiều tình khó khăn thực tế, khơng có lý thuyết hay quy định Luật, đòi hỏi người cán phải có chun mơn giỏi, lập trường vững vàng, đồng thời phải linh hoạt cách xử lý cơng việc, việc sử dụng cán đòi hỏi phân cơng người việc Từ khó khăn trên, đòi hỏi BHXH huyện Tứ Kỳ phải có biện pháp để hồn thiện nghiệp vụ cán quản lý thu BHXH như: Tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên BHXH cho cán công chức BHXH huyện; Cử cán quan học hỏi kinh nghiệm địa phương khác lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ Hiện kinh tế nước ta đường hội nhập phát triển, để phát triển theo kịp với nước khác đòi hỏi phải tăng cường cơng tác hợp tác nước quốc tế BHXH, đẩy mạnh quan hệ với tổ chức BHXH, lao động quốc tế với mục đích trao đổi, đào tạo cán 87 bộ, chuyên gia để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán làm cơng tác BHXH; Tạo điều kiện cho cán trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm học lớp chuyên ngành BHXH để đào tạo cách có hệ thống, khoa học; Luôn coi trọng cơng tác giáo dục trị , tư tưởng, lực chuyên môn ý thức trách nhiệm cán làm công tác quản lý thu BHXH Hiện nay, đối tượng tham gia BHXH phát triển theo năm, để công tác quản lý thu BHXH đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao ngành BHXH, theo kịp phát triển chung toàn xã hội cần đặc biệt đào tạo chuyên gia giỏi tin học, phần mềm quản lý, chuyên gia sách, pháp lý BHXH, cán làm công tác kiểm tra, tính tốn số liệu với phương tiện đại, phương pháp quản lý kinh tế để hoàn thành nghiệp chung BHXH 3.2.7 Quản lý thông qua phối hợp với quan chức địa bàn Công tác quản lý thu BHXH cơng tác có liên hệ mật thiết với ban ngành, đồn thể khác Vì muốn thực công tác quản lý thu hiệu cần phải tăng cường kết hợp với ban ngành Cụ thể sau: Phòng tài huyện cung cấp thơng tin đơn vị đăng ký kinh doanh, Chi cục thuế huyện cung cấp thông tin đơn vị cấp mã số thuế Do BHXH huyện Tứ Kỳ tăng cường phối hợp với Phòng kinh tế, Chi cục thuế việc khai thác số đơn vị lao động đăng ký kinh doanh Phòng Lao động Thương binh Xã hội quan quản lý nhà nước lao động Do vậy, bảo hiểm xã hội huyện thường xuyên kết hợp với quan để tăng cường giám sát thực quy định pháp luật lao động đăng ký xây dựng thang lương, bảng lương người lao động, xây dựng thỏa ước lao động tập thể quy định rõ quyền lợi nghĩa vụ đóng BHXH Kết hợp với Liên đoàn Lao động việc vận động tổ chức thành lập cơng đồn doanh nghiệp, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp người lao động Phối hợp với UBND xã phường thị trấn tuyên truyền vận động, kiểm tra, rà soát tất đối tượng doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh cá thể, tổ hợp tác có sử dụng lao động địa bàn 88 Phối hợp với quan chức phòng Lao động thương binh xã hội, Liên đồn lao động tổ chức cơng đồn sở tổ chức thành lập tra liên ngành để tra xử lý doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm cho người lao động 3.3 Một số kiến nghị hồn thiện cơng tác thu Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương 3.3.1 Kiến nghị với quan quản lý Nhà nước Suy thoái kinh tế tác động đến thị trường lao động ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động BHXH, Chính phủ cần có sách vĩ mơ BHXH phù hợp với điều kiện,tình hình kinh tế Việt Nam giới Đối với doanh nghiệp mức đóng BHXH tháng khơng theo mức tiền lương, tiền công ghi hợp đồng lao động nay, NLĐ thường trả tiền công thấp mức lương tối thiểu chung, áp lực việc làm đời sống nên dù trả công thấp NLĐ chấp nhận làm việc, chí thực tế có nhiều trường hợp 8-10 năm khơng tăng tiền cơng Đối với trường hợp tiền cơng, tiền lương làm đóng BHXH phải dựa thang bảng lương Nhà nước loại công việc, điều chỉnh tăng dần theo thời gian 2- năm lần Nghiên cứu ban hành Luật Tiền lương tối thiểu khu vực sản xuất kinh doanh; quy định nguyên tắc xây dựng thang, bảng lương để NLĐ NSDLĐ có sở xác định tiền lương hợp lý; thực tốt công tác định mức lao động doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Bổ sung, hồn thiện sách cho nghỉ hưu sớm công nhân số nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Cho phép tổ chức BHXH địa phương sử dụng số tiền nhàn rỗi từ nguồn thu BHXH để đầu tư tăng trưởng quỹ Quỹ BHXH NLĐ chủ sử dụng lao động đóng góp tạo nên, việc đầu tư trở lại giúp doanh nghiệp có thêm vốn sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho NLĐ hợp lý, nhằm tham gia tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn thiên tai, mùa dẫn đến việc NLĐ NSDLĐ khơng có khả đóng BHXH 89 Cho phép đơn vị sử dụng lao động khơng giữ lại 2% mức đóng BHXH Đây quy định Luật BHXH, nhằm chi trả kịp thời chế độ thai sản, ốm đau cho NLĐ Về mặt lý thuyết tạo thuận lợi cho NLĐ, vào thực quy định lại phát sinh nhiều vấn đề lúng túng khó thực nhiều doanh nghiệp lại "kêu trời" điều này, với nhiều lý do: Doanh nghiệp có nhiều cơng nhân số chi lớn, phần giữ lại không đủ chi, việc quy định tốn theo tháng, khơng đủ cán chun trách, việc làm hồ sơ sổ theo dõi sức khoẻ công nhân thường bị chậm so với biến động lao động q lớn Ngay doanh nghiệp cơng nhân, phần giữ lại 2% chẳng đáng bao, có phát sinh ốm đau, thai sản khơng đủ để chi trả Doanh nghiệp có tỷ lệ nữ đơng lại bất lợi ốm đau nhiều, tốn thai sản lớn, doanh nghiệp xúc họ khơng khơng lợi từ việc giữ lại 2% mà bị đủ thứ rắc rối, công nhân chẳng tốn chế độ nhanh mà có nguy bị ảnh hưởng đến quyền lợi, quan BHXH phải giải thêm khối lượng không nhỏ cơng việc Đề nghị phủ đạo quan chức năng, Bộ, Sở ban ngành liên quan để tăng cường công tác quản lý nhà nước BHXH tỉnh, thành phố, quận huyện, gắn trách nhiệm phối hợp quan liên quan quyền cấp với quan BHXH việc quản lý đối tượng từ thành lập doanh nghiệp Sớm sửa đổi ban hành thêm chức tra, xử phạt đơn vị vi phạm cho ngành BHXH, để đảm bảo cho ngành BHXH với tra ngành khác kịp thời phối hợp, xử lí vi phạm, có chế tài cụ thể để dễ dàng làm thủ tục khởi tố, đưa đơn vị vi phạm án, đủ sức răn đe đối tượng cố tình trốn tránh nghĩa vụ BHXH, trục lợi cho thân, gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi NLĐ Mở rộng thêm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc lao động UBND xã, thị trấn hợp đồng làm công việc quản lý chợ xã, phường, thị trấn Hiện Tứ Kỳ có khoảng 3.000 lao động này, có quan hệ lao động quan hệ tiền công chưa đưa vào diện tham gia BHXH bắt buộc 90 3.3.2 Kiến nghị với quan Bảo hiểm xã hội cấp Hoàn thiện máy tổ chức BHXH Việt Nam: Để thực công tác qn lý thu BHXH tốt góp phần quan trọng phải hồn thiện máy tổ chức BHXH Việt Nam Qua cần bám sát thực tiễn, khắc phục chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian, bảo đảm thống từ Trung ương đến địa phương Bên cạnh phải kiện tồn đội ngũ cán theo hướng tinh gọn, phân cấp quản lý cho đơn vị trực thuộc ngày bổ sung hoàn thiện theo phát triển ngành Qua nhằm bảo đảm việc quản lý điều hành hoạt động toàn hệ thống cách hiệu phù hợp với tiến trình đổi việc cải cách hành quốc gia Có chương trình quy hoạch đào tạo sử dụng cán bộ: Để đáp ứng yêu cầu ngày cao hoạt động quản lý quỹ giai đoạn tới, có giải pháp công tác đào tạo đào tạo lại cán bộ, viên chức sau: Phối hợp với trường đại học khẩn trương hoàn chỉnh chuyên ngành đào tạo sâu BHXH, để chuẩn bị cho việc tiếp nhận tuyển dụng số học sinh đào tạo quy thay cho số cán có; Phối hợp với trường đại học, trung học trung tâm dạy nghề tổ chức đào tạo lại số cán có, cán có trình độ trung cấp trở xuống; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành sâu quản lý hoạt động BHXH toàn cán bộ, công chức ngành; Tuyển đào tạo cán ngành trình độ quản lý, sử dụng công nghệ thông tin quản lý, hoạt động toàn ngành; Củng cố phát triển Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ BHXH để có đủ khả tổ chức, đào tạo cán ngành phục vụ cho nghiệp phát triển ngành thời gian trước mắt lâu dài Tăng cường đầu tư, trang thiết bị sở vật chất phục vụ công tác quản lý thu BHXH: Để tạo điều kiện phương tiện, sở vật chất làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức ngành, đáp ứng nhu cầu phù hợp với thực tế hoạt động ngành theo hướng đại hóa cần tiến hành quy hoạch lại hệ thống trụ sở làm việc ba cấp để làm sở thực đầu tư cho năm Tổ chức 91 thực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải Đầu tư trang thiết bị hệ thống máy tính, cơng nghệ quản lý đại phù hợp với trình độ quản lý điều kiện phát triển chung chương trình cơng nghệ tin học quốc gia , nâng cao, hoàn chỉnh phần mềm để tích hợp chương trình khả dùng chung liệu, dùng chung tài nguyên sẵn có Tăng cường cải cách thủ tục hành chính: Trên sở hệ thống văn pháp quy Nhà nước BHXH, hệ thống BHXH Việt Nam cần rà soát lại toàn hệ thống văn hướng dẫn nghiệp vụ ngành để bổ sung, sửa đổi bãi bỏ quy định, thủ tục khơng phù hợp, tạo hệ thống văn đồng với quy trình quản lý khoa học, hợp lý thuận lợi cho việc áp dụng công nghệ quản lý hệ thống tin học; Thực công khai hồ sơ, thủ tục, quy trình tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ công sở làm việc quan BHXH cấp Thông báo cho đơn vị cá nhân có liên quan phương tiện thông tin đại chúng; Kịp thời tra, giải đáp thắc mắc, giải đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trách nhiệm hệ thống BHXH Việt Nam nhằm đảm bảo quyền lợi họ theo pháp luật Bảo toàn tăng trưởng quỹ BHXH: Cần thành lập Cơng ty đầu tư tài để sử dụng số tiền nhàn rỗi quỹ BHXH vào dự án đầu tư có hiệu quả, nhằm tăng lợi nhuận, tăng thu cho quỹ BHXH Từ có thêm đầu tư thỏa đáng cho cơng tác khác ngành: kinh phí cho hoạt động tun truyền, kinh phí đầu tư cho cơng nghệ mới, kinh phí để đào tạo cán có trình độ cao 3.3.3 Kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương Chỉ đạo ngành chức tăng cường kiểm tra doanh nghiệp địa bàn thực nghiêm túc việc ký thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động theo nội dung quy định Bộ Luật lao động, làm sở cho việc đăng ký tham gia BHXH theo quy định pháp luật BHXH Đưa việc thực thu, nộp BHXH cho NLĐ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm bình xét thi đua, khen thưởng, cơng nhận danh hiệu thi đua doanh nghiệp 92 Chỉ đạo ngành chức xem xét đăng ký kinh doanh doanh nghiệp hoạt động địa bàn huyện phải có nội dung tham gia BHXH, yêu cầu doanh nghiệp thực nghiêm túc quy định Hợp đồng lao động đăng ký tham gia BHXH cho NLĐ đầy đủ, kịp thời, quy định 3.3.4 Kiến nghị với Huyện ủy, HĐND,UBND huyện Tứ Kỳ Trên tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TW ngày 26/05/1997 Bộ trị “tăng cường lãnh đạo thực chế độ BHXH” nhấn mạnh việc tập trung đạo, phát huy vai trò lãnh đạo tổ chức Đảng doanh nghiệp quốc doanh việc thực chế độ BHXH người lao động Huyện ủy, UBND HĐND huyện Tứ Kỳ cần phải có chiến lược phát triển BHXH, BHYT, BHTN tất khối quản lý DNNQD, đưa mục tiêu phát triển tham gia BHXH khu vực vào Nghị huyện Ngồi cần phải có quan tâm sâu sát, đạo trực tiếp, hướng dẫn tổ chức thực sách BHXH, trọng tâm khu vực quốc doanh địa bàn Huyện ủy, UBND HĐND cần chủ trì cơng tác tác sơ kết, tổng kết theo giai đoạn để đánh giá mức độ hoàn thành đề giải pháp thiết thực giai đoạn, năm 93 KẾT LUẬN BHXH Việt nam sách lớn Đảng nhà nước ta, phát huy vai trò to lớn NLĐ, góp phần ổn định đời sống hàng triệu NLĐ gia đình họ gặp phải trường hợp khó khăn về: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí hay tử tuất BHXH thực trở thành xương sống hệ thống An sinh xã hội, công cụ để Nhà nước thực chiến lược xã hội hóa hoạt động xã hội bước giảm dần bao cấp ngân sách nhà nước thông qua việc xác lập trách nhiệm NSDLĐ NLĐ đóng góp vào quỹ BHXH từ nguồn lực khác Để quỹ BHXH ngày phát triển an tồn ổn định vai trò cơng tác quản lý thu BHXH quan trọng cần thiết Qua 20 năm hoạt động trưởng thành BHXH huyện Tứ Kỳ ý thức tầm quan trọng công tác quản lý thu BHXH, ln đơn đốc cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng toàn ngành trọng đặc biệt đến công tác thu BHXH, công tác thu BHXH theo quy định Luật BHXH đồng thời có thêm nhiều sáng kiến đổi cơng tác thu, nhiều giải pháp quan trọng nhằm đóng góp với ngành BHXH Việt Nam để phát huy hiệu hạn chế tối đa tiêu cực phát sinh công tác thu BHXH Nhờ BHXH huyện Tứ Kỳ đạt nhiều thành tích khả quan, ln hoàn thành vượt mức kế hoạch thu giao BHXH tỉnh Hải Dương qua năm, số thu đóng góp cho quỹ BHXH năm sau ln cao năm trước, điểm sáng việc khai thác đối tượng, số người tham gia BHXH ngày mở rộng, số nợ đọng doanh nghiệp giảm dần theo năm … giúp NLĐ ổn định sống an tâm lao động Tuy nhiên, bên cạnh mặt đạt được, cơng tác thu BHXH nhiều hạn chế, tồn cần khắc phục, sửa đổi bổ sung, để làm điều cần đổi sách, chế nhà nước, bên cạnh nỗ lực cải cách, đổi phát triển ngành BHXH để hồn thiện cơng tác quản lý thu BHXH, phù hợp, thích ứng với tình hình kinh tế xã hội 94 Trên sở nguyên nhân thực trạng công tác thu BHXH huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, luận văn đưa số giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác thu BHXH địa bàn huyện Tứ Kỳ, giai đoạn nay, hạn chế tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, chưa tham gia tham gia không đầy đủ cho số lao động làm việc đơn vị, đơn vị quốc doanh, địa bàn huyện Tứ Kỳ thời gian tới Qua nghiên cứu thực tiễn công tác thu BHXH sách chế độ hành, luận văn nêu kiến nghị với mục đích hồn thiện cơng tác thu BHXH giai đoạn tới vấn đề chưa hợp lý quy định, sách BHXH nhân tố tác động đến cơng tác thu BHXH nói chung BHXH bắt buộc nói riêng Luận văn nghiên cứu sâu vào quản lý thu BHXH tập trung vào thành phần kinh tế quốc doanh mà chưa tiếp cận với chế độ bảo hiểm khác như: BHYT, BHXH tự nguyện, Bảo hiểm thất nghiệp thành phần kinh tế khác Tuy số hạn chế nêu cán công tác Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ, với kiến thức trang bị chương trình cao học trường Đại học Thương Mại hy vọng kết nghiên cứu luận văn đóng góp cho việc phát triển sách BHXH ổn định quỹ BHXH, quỹ BHYT mà cụ thể việc hồn thiện cơng tác thu BHXH bắt buộc địa bàn huyện Tứ Kỳ tốt TÀI LIỆU THAM KHẢO Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Bảo (2015), Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 phương hướng nhiệm vụ năm 2015, Vĩnh Bảo Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Giàng (2015), Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 phương hướng nhiệm vụ năm 2015, Cẩm Giàng Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ (2015), Báo cáo tổng hợp thu BHXH từ năm 2012-2015, Tứ Kỳ Bảo hiểm xã hội huyện Gia Lộc (2015), Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 phương hướng nhiệm vụ năm 2015, Gia Lộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2008), Quyết định số 4857/QĐ-BHXH, ngày 21/10/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội địa phương Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2012), Quyết định số 1111/QĐ- BHXH, ngày 25/10/2011 quy định quản lý thu BHXH, BHYT , BHTN Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2013), Bài giảng nghiệp vụ cho viên chức vào ngành, Trường đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2015), Quyết định số 959/QĐ- BHXH, ngày 09/09/2015 quy định quản lý thu BHXH, BHYT , BHTN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT Chi cục Thống kê huyện Tứ Kỳ (2015), Niên giám thống kê huyện Tứ Kỳ, Tứ Kỳ 10 Chính phủ (2010), Nghị định số 86/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo hiểm xã hội 11 Chính phủ (2013), Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng 12 Quốc hội (1959), Hiến pháp 1959 13 Quốc hội (2006), Luật Bảo hiểm xã hội 14 Thủ tướng Chính phủ (2002), Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg ngày 24/01/2002 quy định việc chuyển Bảo hiểm y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam 15 Phạm Văn Khả (2015), Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác thu BHXH bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương 16 Vũ Đức Khiên (2011), Nghiên cứu hoạt động BHXH DNNQD địa bàn tỉnh Hải Dương 17 Mạc Đức Thắng (2015), Quản lý thu BHXH BHXH huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC HIỆN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI (Đối tượng người sử dụng lao động địa bàn huyện Tứ Kỳ) Để nghiên cứu đề tài “Quản lý thu bảo hiểm xã hội Bảo hiểm Xã hội huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương” Đề nghị ông (bà) vui lòng trả lời câu hỏi cách điền vào ô tương ứng, thông tin ông (bà) sử dụng cho mục đích viết luận văn tổng hợp I Thông tin doanh nghiệp Tên doanh nghiệp:………………………………………………… Địa chỉ: Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Vốn điều lệ (tính đến 31/12/2015): …………… tỷ VNĐ Loại hình doanh nghiệp:  Doanh nghiệp tư nhân  Doanh nghiệp Cổ phần  Công ty THHH  Công ty TNHH thành viên  Công ty Hợp danh  Hợp tác xã/Liên hiệp HTX  Loại khác, xin nêu cụ thể ……………………………… Số người có hợp đồng lao động với doanh nghiệp là: người Xin cho biết tình hình tham gia bảo hiểm xã hội? - Số người thuộc đối tượng tham gia BHXH (HĐLĐ từ tháng): - Số người tham gia BHXH: người - Số người chưa tham gia BHXH: người Những vướng mắc việc thực BHXH  Lách Luật BHXH  Chưa có chế tài nghiêm để xử lý  Tuyên truyền, hướng dẫn quan BHXH  Khó khăn Tài  Khó khăn khác Ơng (bà) đánh giá công tác thu bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ theo nội dung sau (với tốt, kém): Đánh giá Nội dung TT 4 Việc thông tin tuyên truyền bảo hiểm huyện với thu bảo hiểm xã hội Việc hướng dẫn triển khai, thực bảo hiểm huyện thu bảo hiểm xã hội Đánh giá cán làm công tác thu bảo hiểm xã hội Thanh tra, kiểm tra bảo hiểm xã hội huyện công tác thu bảo hiểm xã hội 10 Theo ông (bà) để Bảo hiểm xã hội Tứ Kỳ thực tốt cơng tác thu bảo hiểm xã hội cần có giải pháp gì? ………………………………………………………………………………… II Thơng tin người trả lời phiếu điều tra Người trả lời điều tra: ……………………………………………… Chức vụ: ……………………………………………… Số điện thoại liên lạc: ……………………………………………… Xin chân thành cảm ơn! PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC HIỆN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI (Đối tượng người lao động địa bàn huyện Tứ Kỳ) Để nghiên cứu đề tài “Hồn thiện cơng tác thu bảo hiểm xã hội Bảo hiểm Xã hội huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương” Đề nghị ơng (bà) vui lòng trả lời câu hỏi cách điền vào ô tương ứng, thông tin ông (bà) sử dụng cho mục đích viết luận văn tổng hợp I Tình hình tham gia bảo hiểm xã hội người lao động: Số năm làm việc: ………………………………………………… Số năm tham gia bảo hiểm xã hội: ………………………………… Ông (bà) đánh giá quản lý thu bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ theo nội dung sau (với tốt, kém): TT 1 Việc thông tin tuyên truyền bảo hiểm huyện với thu bảo hiểm xã hội Việc hướng dẫn triển khai, thực bảo hiểm huyện thu bảo hiểm xã hội Đánh giá Nội dung Đánh giá cán làm công tác thu bảo hiểm xã hội Thanh tra, kiểm tra bảo hiểm xã hội huyện thu bảo hiểm xã hội Theo ông (bà) để huyện Tứ Kỳ thực tốt công tác thu bảo hiểm xã hội cần có giải pháp gì? II Thơng tin người trả lời phiếu điều tra Họ tên: …………………… Tuổi: …………… Giới tính: …… Số điện thoại liên lạc: ……………………………………………… Địa thường trú: ………………………………………………… Nghề nghiệp: ……………………………………………………… Trình độ văn hóa: ………………………………………………… Thu nhập bình quân: ………………………………… đồng/ tháng Mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng: ……………… đồng/ tháng Xin chân thành cảm ơn!
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƯƠNG, HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƯƠNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay