Mối Liên Quan Giữa Rối Loạn Một Số Thành Phần Lipid Máu Với Biến Chứng Tim Mạch Ở Bệnh Nhân Tăng Huyết Áp Nguyên Phát

70 44 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:51

Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược học miền núi, số năm 2012 MỤC LỤC Trang MỤC LỤC .1 Trang .1 Mông Thị Năm*, Nguyễn Văn Tư** *Bệnh viện Đa khoa khu vực Lục Ngạn tỉnh Bắc Giảng .4 **Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên SUMMARY .4 Objective: Determine the association between disorder of lipid components and cardiovascular complications in patients with primary hypertension at Luc Ngan Regional Hospital district, Bac Giang province Method: 200 patients were diagnosed with primary hypertension according to JNC VI at the Regional Hospital of Luc Ngan Using the descriptive study to find out the relationship between lipid components and cardiovascular complications Conclusion: .4 - There is a correlation between increased cholestrerol, triglycerides with coronary complications in hypertension, with p
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối Liên Quan Giữa Rối Loạn Một Số Thành Phần Lipid Máu Với Biến Chứng Tim Mạch Ở Bệnh Nhân Tăng Huyết Áp Nguyên Phát, Mối Liên Quan Giữa Rối Loạn Một Số Thành Phần Lipid Máu Với Biến Chứng Tim Mạch Ở Bệnh Nhân Tăng Huyết Áp Nguyên Phát

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay