Trợ Giúp Pháp Lý Ở Việt Nam Thực Trạng Và Định Hướng Hoàn Thiện

415 22 0
  • Loading ...
1/415 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:49

Trợ giúp pháp lý Việt Nam - Thực trạng định hướng hoàn thiện Trợ giúp pháp lý Việt Nam Thực trạng định hướng hoàn thiện Trợ giúp pháp lý Việt Nam - Thực trạng định hướng hoàn thiện Tham gia biên soạn TS Ngơ Đức Mạnh (Trưởng Nhóm nghiên cứu) TS Lương Minh Tuân CN Hoàng Minh Hiếu CN Trịnh Ngọc Cường CN Lê Hà Vũ CN Phạm Thị Tâm Báo cáo kết nghiên cứu có tính tổng kết trợ giúp pháp lý Việt Nam Nhóm nghiên cứu thực với hỗ trợ kỹ thuật UNDP Bộ Tư pháp khuôn khổ Dự án VIE/02/015 khơng phải ý kiến thức quan, tổ chức Trợ giúp pháp lý Việt Nam - Thực trạng định hướng hoàn thiện CáC Từ VIếT TắT AUSAID CIDA DIHR NOVIB NGO NZAID Radda Barnen/SCS SDC SIDA UNDP Tổ chức hỗ trợ phát triển quốc tế Chính phủ Australia Tổ chức hợp tác phát triển Canada Viện nhân quyền Đan Mạch Tổ chức hợp tác phát triển quốc tế Hà Lan Tổ chức phi phủ Tổ chức hỗ trợ phát triển quốc tế NiuZilân Tổ chức cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển Tổ chức hợp tác phát triển Thuỵ Sỹ Tổ chức hợp tác phát triển Thuỵ Điển Chương trình phát triển Liên hợp quốc Trợ giúp pháp lý Việt Nam - Thực trạng định hướng hoàn thiện Mục lục I Giới thiệu Bối cảnh thực báo cáo Mục đích phạm vi thực báo cáo Phương pháp nghiên cứu II Đánh giá thực trạng hoạt động trợ giúp pháp lý Những kết đạt 1.1 Về mặt trị - xã hội 1.2 Về khn khổ pháp lý 1.3 Hình thành hệ thống tổ chức trợ giúp pháp lý 1.4 Phát triển đội ngũ cán cộng tác viên 1.5 Hoạt động trợ giúp pháp lý thực miễn phí cho đối tượng 1.6 ủng hộ tích cực tổ chức quốc tế 1.7 Sự tham gia rộng rãi quan, tổ chức 1.8 Kết thực hoạt động trợ giúp pháp lý 1.9 Những học kinh nghiệm Những khó khăn tồn 2.1 Hệ thống pháp luật trợ giúp pháp lý chưa đầy đủ đồng 2.2 Số lượng cán trợ giúp pháp lý ỏi, tổ chức trợ giúp pháp lý có bất cập 2.3 Chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý số trung tâm chưa cao Trợ giúp pháp lý Việt Nam - Thực trạng định hướng hoàn thiện 2.4 Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc kinh phí hoạt động thiếu thốn 2.5 Về hoạt động trợ giúp pháp lý III Phương hướng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động trợ giúp pháp lý Những thách thức hoạt động trợ giúp pháp lý 1.1 Bảo đảm tính bền vững 1.2 Nhận thức trợ giúp pháp lý nhiều hạn chế 1.3 Nhu cầu lớn trợ giúp pháp lý 1.4 Hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện Phương hướng chung Giải pháp nâng cao chất lượng hiệu hoạt động trợ giúp pháp lý 3.1 Tiếp tục hồn thiện sách 3.2 Hồn thiện hệ thống pháp luật 3.3 Kiện toàn tổ chức, máy 3.4 Nâng cao lực hoạt động chuyên viên, cộng tác viên 3.5 Mở rộng đối tượng trợ giúp pháp lý đổi phương thức trợ giúp pháp lý 3.6 Tăng cường phối hợp với tổ chức có liên quan 3.7 Xã hội hoá hoạt động trợ giúp pháp lý 3.8 Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật 3.9 Bảo đảm điều kiện phương tiện làm việc 3.10 Nâng cao hiệu hợp tác quốc tế Trợ giúp pháp lý Việt Nam - Thực trạng định hướng hoàn thiện IV Kết luận Phụ lục Phụ lục I Báo cáo tổng hợp kết vấn sâu Phụ lục II Kết khảo sát 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Phụ lục III Báo cáo tổng hợp kết điều tra Phụ lục IV Danh mục văn trợ giúp pháp lý Tài liệu tham khảo Trợ giúp pháp lý Việt Nam - Thực trạng định hướng hoàn thiện I GIớI THIệU Bối cảnh thực báo cáo Kể từ năm 1986, Việt Nam thức tiến hành nghiệp đổi toàn diện đất nước Cùng với việc đẩy mạnh cải cách kinh tế, đổi hệ thống trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân dân, Nhà nước Việt Nam thơng qua Chiến lược tồn diện tăng trưởng xóa đói giảm nghèo (Chiến lược xóa đói giảm nghèo), có sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo đối tượng sách Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương “thực tốt dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy đầy đủ quyền làm chủ nhân dân”, “vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”(1) Để góp phần thực mục tiêu trên, Đảng Nhà nước quan tâm đạo “cần phải mở rộng loại hình tư vấn pháp luật phổ thơng, đáp ứng nhu cầu rộng rãi, đa dạng tầng lớp nhân dân cần nghiên cứu lập hệ thống dịch vụ tư vấn pháp luật không lấy tiền để hướng dẫn nhân dân sống làm việc theo pháp luật”(2) Thực quan điểm nêu trên, ngày 06/9/1997, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 734/TTg việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo đối tượng sách Từ đến nay, qua năm triển khai thực Quyết định số 734/TTg Thủ tướng Chính phủ văn hướng dẫn thi hành, công tác trợ giúp pháp lý phát triển chiều rộng lẫn chiều sâu, đạt kết quan trọng Hệ thống tổ chức trợ giúp pháp lý hình thành từ trung ương đến địa phương, bao gồm Cục trợ giúp pháp lý thuộc Bộ Tư pháp Trung tâm trợ Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, H 1996, tr Đảng Cộng sản Việt Nam (Văn phòng Trung ương Đảng), Thơng báo số 485/CV-VPTW ngày 31-5-1995 ý kiến đạo Ban bí thư, tr Trợ giúp pháp lý Việt Nam - Thực trạng định hướng hoàn thiện giúp pháp lý 63 tỉnh(3), thành phố trực thuộc trung ương với đội ngũ chuyên viên cộng tác viên trợ giúp pháp lý đông đảo Các tổ chức trợ giúp pháp lý đóng vai trò quan trọng việc đáp ứng nhu cầu giúp đỡ pháp lý người nghèo, đối tượng sách đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời, trở thành phận thiếu đời sống pháp luật xã hội Hoạt động tổ chức trợ giúp pháp lý góp phần thực chủ trương xố đói, giảm nghèo, đền ơn, đáp nghĩa, bảo đảm công xã hội Đảng Nhà nước, giúp quan tiến hành tố tụng quan nhà nước khác giải vụ việc cách khách quan, xác, pháp luật, giải toả vướng mắc pháp luật nhân dân, góp phần ổn định tình hình trị, giữ gìn trật tự, an tồn xã hội; tạo lập chế bảo đảm công xã hội; góp phần giữ vững tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa Sự nghiệp đổi toàn diện đất nước thúc đẩy kinh tế phát triển mang lại kết bật cơng xố đói, giảm nghèo, phận đáng kể người dân nghèo Mặt tích cực kinh tế thị trường giải phóng lực sản xuất, thúc đẩy kinh tế phát triển tiềm ẩn khơng mặt tiêu cực vốn có phân hóa giàu nghèo tăng lên, tệ nạn xã hội phát triển, tranh chấp gia tăng v.v ; nhu cầu trợ giúp pháp lý miễn phí cho đối tượng nghèo đối tượng sách lớn Trong đó, hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động trợ giúp pháp lý chưa hồn thiện, hiệu lực chưa cao Hiện có Quyết định số 734/TTg ngày 06/9/1997 Thủ tướng Chính phủ thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo đối tượng sách, số thơng tư liên tịch định Bộ trưởng Bộ Tư pháp Những văn pháp lý chưa tương xứng với vị trí, vai trò ý nghĩa hoạt động trợ giúp pháp lý Hơn nữa, có nhiều mối quan hệ hoạt động trợ giúp pháp lý chưa điều chỉnh điều chỉnh chưa toàn diện như: mối quan hệ với Lai Châu tỉnh tách chưa kịp thành lập Trung tâm trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Việt Nam - Thực trạng định hướng hoàn thiện quan tiến hành tố tụng, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm phối hợp quan có liên quan, vị trí người tiến hành trợ giúp pháp lý, việc tham gia trợ giúp pháp lý tổ chức trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp phát sinh chưa có quy phạm điều chỉnh mức độ tham gia, chế hoạt động nên chưa huy động tối đa nguồn lực Những hạn chế nêu ảnh hưởng đến hiệu hoạt động trợ giúp pháp lý Mặt khác, nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân, dân dân mà Hiến pháp năm 1992 quy định tích cực triển khai đòi hỏi phải tiếp tục nâng cao hiểu biết pháp luật người dân phát huy vai trò pháp luật đời sống xã hội để bảo đảm thực thành công mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam Thực mục tiêu này, thời gian gần đây, Đảng Nhà nước chủ trương đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành để tạo điều kiện cho người dân thực tốt quyền nghĩa vụ hợp pháp mặt Nhà nước tránh phiền hà, sách nhiễu nhân dân, giảm thiểu việc điều tra, truy tố xét xử oan sai Trong thời gian qua, có tám tổ chức quốc tế nước ngồi tích cực ủng hộ nhằm tăng cường lực mở rộng hoạt động trợ giúp pháp lý Việt Nam cách hỗ trợ kinh phí, chia sẻ thơng tin, kinh nghiệm với đối tác Việt Nam Các nhà tài trợ mong muốn có nhìn nhận, đánh giá cách tổng thể hoạt động trợ giúp pháp lý để tham gia, tiếp tục trì mở rộng việc tài trợ mục tiêu cao hoạt động trợ giúp pháp lý Từ điều phân tích trên, khn khổ Dự án VIE 02/015 Bộ Tư pháp “Hỗ trợ việc thực chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010” đặt vấn đề cần phải nghiên cứu, đánh giá cách tổng thể thành tựu đạt được, vấn đề khó khăn, tồn hoạt động trợ giúp pháp lý kết hợp tác với Trợ giúp pháp lý Việt Nam - Thực trạng định hướng hoàn thiện nhà tài trợ quốc tế, sở nâng cao nhận thức đề phương hướng, giải pháp đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý Việt Nam Mục đích phạm vi báo cáo Mục đích Báo cáo nghiên cứu nhằm đánh giá cách toàn diện thực trạng hoạt động trợ giúp pháp lý Việt Nam để từ đó, đề xuất phương hướng giải pháp phù hợp, đồng bộ, cụ thể để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động thời gian tới mục tiêu phát triển bền vững góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam Nhằm thực mục đích nêu, phạm vi nghiên cứu Báo cáo bao gồm: - Xem xét cách đồng mặt chưa khn khổ sách trợ giúp pháp lý nội dung khác có liên quan; - Hệ thống văn pháp luật trợ giúp pháp lý quy định khác có liên quan; - Thực tiễn tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý trung ương địa phương; - Kết hợp tác quốc tế lĩnh vực này; - Đề xuất phương hướng giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý thời gian tới Phương pháp nghiên cứu Việc thực Báo cáo tiến hành phương pháp nghiên cứu định tính định lượng, bao gồm: - Nghiên cứu rà sốt tài liệu Nhóm nghiên cứu tiến hành tập hợp rà soát tổng số 16 văn quy phạm pháp luật trợ giúp pháp lý; văn pháp luật khác có liên quan 13 Hiệp định tương trợ tư pháp ký kết Việt Nam nước (Phụ lục IV); nghiên cứu sách lớn Đảng Nhà nước có liên 10 Legal Aid in Vietnam Current Situation and Orientation for Improvement Reasons? (Please specify) Question Have you use legal aid services in which of the following subject matters? Criminal & criminal 13.2 Administrative law 15.4 procedures % % Civil and civil procedure 21.5 Complaint and 9.5% law % denunciation Marriage and family law 21.8 Labour and 8.8% % employment Land and house law 39.3 Policy and regimes 22.9 % % Others (Please specify) ……… .… …………… ……………………………………………………………… ………… Question What are your comments on free legal aid procedures? Appropriate 58.2% Rather appropriate 34.1% Not appropriate 2% Hard to answer 5.7% If not appropriate, what are the reasons? (Please specify) 176 Legal Aid in Vietnam Current Situation and Orientation for Improvement …… ……………………………………………………………………… Question What are your opinion on the following types of legal aid services? Give advice orally Give advice in written Give advice by sending mails Give advice by telephone Provide mobile-legal aid Provide legal aid workers and collaborators Provide legal aid workers and collaborators to be representatives in civil transactions Reconciliation Submit recommendations to State Competent authorities by Ver y effe ctiv e 83 7% 61 3% 10 5% 17 1% 71 % 70 5% 57 1% Not so effe ctiv e 9.5 % 15 2% 52 3% 45 3% 6.6 % 7.7 % 10 1% Not effe ctiv e Hard to answ er 0.7 % 0.9 % 3.3 % 4.2 % 0% 6.2% 0.2 % 0.9 % 21.5% 46 4% 31 % 20 7% 30 8% 6.2 % 1.3 % 26.8% 22.6% 33.8% 33.4% 22.4% 31.9% 36.9% 177 Legal Aid in Vietnam Current Situation and Orientation for Improvement Legal Aid Centers 10 Legal Information Dissemination 63 7% 9.5 % 0% 26.8% Question When needed, what organisation or agency you often come to be provided legal aid services? Elective agency 23.7% National Legal Aid Agency at local levels 86.4% Branches of National Legal Aid Agency at local 44.6% levels Lawyer’s Association 8.1% Law firm, bar association 13.6% Jidicial and legal official 53.6% Legal consultants 21.3% Group of Reconciliators 40.9% Press and mass media 7.9% 10 Other organisations and agencies (Please specify) Question In your opinion, who in the following list should be provided free legal aid services? The poor The people and family those deserved credit for the country Women Pupils, and students Children Juveniles 178 98.7% 90.3% 66.2% 46.8% 70.8% 68.6% Legal Aid in Vietnam Current Situation and Orientation for Improvement Handicapped Solitary old people people of ethnic minority groups 10 The Kinh (Viet) live in the disadvantaged regions 11 The released people from jail 12 The death condemned people 13 Other recipients (Please specify) 76.3% 80.4% 87.3% 74.3% 48.6% 45.9% Question 10 You know about legal aid services through which of the following resources? Broadcast 63.5 % Radio 50.3 % Press 32.3 Friends 53.6 Dissemination of the legal aid agencies 66.6 Others (Please specify) Question 11 What are your opinions on criteria for legal aid collaborators? Appropriate 78.5 Not appropriate 2.6 Hard to answer 18.9 If Not appropriate, Please specify neccesary amendment and/or addition? ………………… …………………… ………………………………………………………………………… … 179 Legal Aid in Vietnam Current Situation and Orientation for Improvement Question 12 Have you selected which of the following types of legal aid services? 180 Legal Aid in Vietnam Current Situation and Orientation for Improvement Give advice orally 69.5% Give guidance to prepare application and or law suit 33.8% Give guidance to prepare neccessary judicial and legal procedures 44.4% Provide legal information and materials 11.9% Call for representatives Request for legal advice to resolve the case - Knowledge of legal aid workers and collaborators - Education and qualification of legal aid recipients - Skills on providing legal aid of legal aid workers and collaborators - Attitude and conducts of legal aid workers and collaborators - Complexity and contents of legal aid cases - Objectives of legal aid - Rate of remunerations for the legal aid workers - Process for providing Legal aid services - Neccessary procedures to provide legal aid services - Difference of language - Material facilities and finance for legal aid 20% 43.3% 74.1% 51.9% 58% 27.3% 25.5% 10.8% 4.4% 8.8% 12.3% 11.6% 12.1% 181 Legal Aid in Vietnam Current Situation and Orientation for Improvement Question information: 15 Please give some of your personal Age: Sex: Male 57.6% Female 42.4% Education qualification: High school 84% College/vocational school graduate 0.2% Graduate 7.7 % 7.9% Post Occupation: Public servant 1.5% Workers/employees 3.7% Farmers 39.3 % Others 55.4% Ethnic group of people Place of residence: Urban area 36.8% 43.9% Mountainous and remote area 19.3% 18.7% Rural area ANNEX IV LIST OF REFERENCES Document of the IXth National Congress of the Communist Party Document of the VIIIth National Congress of the Communist Party 182 Legal Aid in Vietnam Current Situation and Orientation for Improvement Study on Resolution of IIIrd National Congress of the Central Committee of the Party (Session VIII) Resolution of the Central Committee of the Party No 08- NQ/HN TW Constitution 1992 (amended) Poverty Reduction and Growth Strategy (Hanoi 11/2003) Decision No 136/2001/QĐ-TTg of the Prime Minister approving National Master Plan on Public Administrative Reform for period 2001 2010 Ministry of Justice - Vietnam’s Legal System Development Strategy to 2010 (draft) Ministry of Justice - Final Report on Scientific and Practical basis for drafting the Ordinance on Legal Aid of the Ministry of Jusitce 10 Special article on “Some solutions to improve legal understanding of some disadvantaged groups of people in the society” (Ministry of Justice - Legal Research Institute, 1/2001) 11 Annual Report on Legal Aid Fund 2003 of the National Legal Aid Agency, Ministry of Justice 12 Annual Report on Legal Aid in 2002 and work plan for 2003 of the National Legal Aid Agency, Ministry of Justice 13 Annual Report on Legal Aid in 2003 and work plan for 2004 of the National Legal Aid Agency, Ministry of Justice 14 Report on Legal Aid Center Operation (2003 and the first ten months of 2004) 15 Annual Report on Legal Aid in 2004 183 Legal Aid in Vietnam Current Situation and Orientation for Improvement 16 Report No 176/BC-TGPL on the legal aid activities in the last six month of 2004of the National Legal Aid Agency, Ministry of Justice 17 National Legal Aid Agency, Ministry of Justice - Matrix on legal aid cases 18 National Legal Aid Agency, Ministry of Justice - Compilation and assessment on the legal aid activities of Political and Social Organisations 19 Report of the National Legal Aid Agency on seven year implementation of Decision No 734/TTg dated 06/9/1997 of the Prime Minister on the Establishment of Free Legal Aid Agency for the poor people and those who are titles of subsidies of the government (Report No 165/CTGPL-NV) 20 Ministry of Justice, National Legal Aid Agency, Decision of Director of Agency to establish Legal Aid Office for Women (No 123/QĐTGPL) 21 Ministry of Justice, National Legal Aid Agency - Report on Training Needs Assessment under the Project Legal Aid for Children who violate the laws and who are raped, September 2003 22 Binh Thuan Department of Justice (Legal Aid Center) - Project Performance Report on “Strengthening Legal Aid in Vietnam” funded by Sida (No 84/BC- TGPL) 23 Hanoi Department of Justice (State Legal Aid Center)- Quarterly Report III/2004 on the current situation of state legal aid in Hanoi (No 25/BC- TGPL) 24 Thai Binh Department of Justice (State Legal Aid Center)Preliminary Report on the first six month performance of legal aid 2004 (No 06/BC-TGPL) 184 Legal Aid in Vietnam Current Situation and Orientation for Improvement 25 Nghe An Department of Justice (Legal Aid Center) - Report on Organisation and Operation of Nghe An Legal Aid Center for the first six month 2004 (No 279/BC- TGPL) 26 Hochiminh city Department of Justice (State Legal Aid Center) Report on Organisation and Operation of Nghe An Legal Aid Center for the first six month 2004 (No 184/TGPL) 27 Da Nang Legal Aid Center - Report No 64 dated 30.7.2004 on the organisation and operation of the Center for the fist six month 2004 28 Can Tho Legal Aid Center - Report No 18/BC-TTTGPL dated 21/6/2004 on the organisation and operation of the Center for the fist six month 2004 29 Report on Organisation and Operation of Tay Ninh Legal Aid Center (No 1630/BC-STP dated 27/8/2004) 30 Report on Organisation and Operation of Khanh Hoa Legal Aid Center for the first six month 2004 (No 128/BC-TGPL dated 15/7/2004) 31 Report on organisation and performance of Ca Mau Legal Aid Center from establishment to date (10/2000 to 8/2004) of the State Legal Aid Agency - Ca Mau Department of Justice 32 Annual Report 2002-2003 of the Steering Committee to implement the Comprehensive Strategy on Poverty Reduction and Growth, Hanoi 11/2003 33 United Nations Development Program - Poverty Report 2004 34 Report on Consultative Group Meeting, Hanoi 2-3/12/2003 35 Save the Children Sweden, Draft Report on short term research on support of legal aid for children and juveniles in Vietnam Political Publishing house, H.2002 185 Legal Aid in Vietnam Current Situation and Orientation for Improvement 36 National Legal Aid Agency - Performance Report of Project VIE 013-00-001 on Development of Legal Aid in Vietnam 2003 (funded by Novib Netherlands) 37 National Legal Aid Agency - Report on Performance of Project on Legal Aid funded by Danish Institute for Human Rights (DIHR) 38 The Danish Centre for Human Rights - Review Support for the National Legal Aid Agency in Vietnam 39 Expanding the participation of Vietnamese non - governmental organizations in legal aid 40 Draft Executive Summary Report of the Evaluation of elements of the National Legal Aid Programme supported by NOVIB and the Danish Institute of Human Rights, February 2004 41 Fists Draft Proposal: Project Support to the Legal Aid program Phase II National Legal Aid Agency(NLAA) Swiss Agency for Development and Cooperation ( Project document First draft proposal July 2001) 186 Legal Aid in Vietnam Current Situation and Orientation for Improvement LIST OF LEGAL NORMATIVE DOCUMENTS The existing legal normative documents on legal aid Decision No 734/TTg dated 06/9/1997 of the Prime Minister on establishment of legal aid agency for the poor people and those are titles of subsidies of the government Decision 725/QĐ/TCBT dated 24/10/1997 of the Minister of Justice to establish the National Legal Aid Agency Inter-ministerial Circular No 52/TTLT/TP-TC-TCCP-LĐTBXH dated 14/01/1998 on giving guidance to implement Decision No 734/TTg dated 06/9/1997 1997 the Prime Minister on establishment of legal aid agency for the poor people and those are titles of subsidies of the government Inter-Agency Circular No 187/1998/TTLT/TP-TC-TCCPLĐTBXH dated 30/3/1998 giving guidance on subsistence for legal aid collaborators… Decision No 458/1998/QĐ-BTP dated 3/6/1998 of the Minister of Justice to issue Rules on Organisation and Operation of the National Legal Aid Agency Decision No 358/2003/QĐ-BTP dated 15/8/2003 of the Minister of Justice to issue Rules on Legal Aid Collaborators Decision No 874/1998/QĐ-BTP dated 27/11/1998 of the Minister of Justice to establish branch of the National Legal Aid Agency in the nd Office of Ministry of Justice in Ho Chi Minh city Circular 07/1998/TT-BTP dated 5/12/1998 on guidance of management of legal aid activity 187 Legal Aid in Vietnam Current Situation and Orientation for Improvement Decision No 224/1999/QĐ-BTP dated 05/8/1999 of the Minister of Justice to give Sample Rules on Organisation and Operation of the State Legal Aid Center of provinces and city belong to the management of central authority 10 Directive No 05/2000/CT-TTg dated 01/3/2000 of the Prime Minister on strengthening the legal aid activity 11 Decision No 255/2002/QĐ-BTP dated 10/7/2002 of the Minister of Justice on Establishment of branch of the National Legal Aid Agency in Hoa Binh province 12 Decision No 256/2002/QĐ-BTP dated 10/7/2002 of the Minister of Justice on changing name of Legal Aid Bureau to Legal Aid Center of the National Legal Aid Agency, Mnistry of Justice 13 Decision No 257/2002-QĐ-BTP dated 10/7/2002 of the Minister of Justice on establishment of Vietnam’s legal aid funds 14 Decision No 258/2002/QĐ-BTP dated 10/7/2002 of Minister of Justice to issue Rules on organisation and operation of Vietnam’s legal aid funds 15 Inter-agency circular No 21/2002/TTLT-BNV-BTC-BTP dated 26/12/2002 on giving guidance on subsistence for collaborators to provide legal aid services for the poors people and those who are titles of state’s subsidies 16 Decision No 123/QĐ-TGPL dated 01/8/2002 of Director of the National Legal Aid Agency on establishment of Legal Aid Bureau for Women Relevant Legal Normative Documents Criminal Procedure Code 2003 Civil Procedure Code 2004 188 Legal Aid in Vietnam Current Situation and Orientation for Improvement Law on Claims and Denumciation 1998 Ordinance on Lawyers 2001 Ordinance on Organisation and Operation of Reconciliation at grassroots level 1998 Decision No 70/CP dated 12/6/1997 of the Government on court fees and charges Decision No 65/2003/NĐ-CP dated 11/6/2003 on the organisation and operation of legal consultancy Reciprocal Judicial Assistance Agreement signed between Vietnam and other countries1 Reciprocal Judicial Assistance Agreement on civil, family and criminal issues signed between Vietnam and Federation of Soviet Union (10-12-1981) Reciprocal Judicial Assistance Agreement on civil, and criminal issues signed between Vietnam and Chequeslovakia (12-10-1982) Reciprocal Judicial Assistance Agreement on civil, family, labor and criminal issues signed between Vietnam and Cuba (30-11-1984) Reciprocal Judicial Assistance Agreement on civil, family and criminal issues signed between Vietnam and Hunggaria (18-01-1985) Reciprocal Judicial Assistance Agreement on civil, family and criminal issues signed between Vietnam and Bungaria (03-10-1986) Reciprocal Judicial Assistance Agreement on civil, family and criminal issues signed between Vietnam and Poland (22-3-1993) The list comprises all the Agreements that have been come into force, excludes the two other Agreements that have not been come into force 189 Legal Aid in Vietnam Current Situation and Orientation for Improvement Reciprocal Judicial Assistance Agreement on civil, and criminal issues signed between Vietnam and Laos (06-7-1998) Reciprocal Judicial Assistance Agreement on civil, and criminal issues signed between Vietnam and Federation of Russia (25-8-1998) Reciprocal Judicial Assistance Agreement on civil, and criminal issues signed between Vietnam and China (19-10-1998) 10 Reciprocal Judicial Assistance Agreement on civil issues signed between Vietnam and France (24-02-1999) 11 Reciprocal Judicial Assistance Agreement on civil, and criminal issues signed between Vietnam and Ucraina (06-4-2000) 12 Reciprocal Judicial Assistance Agreement on civil, family and criminal issues signed between Vietnam and Mongolia (17-4-2000) 13 Reciprocal Judicial Assistance Agreement on civil, family, labor and criminal issues signed between Vietnam and Belassusia (14-9-2000) 190
- Xem thêm -

Xem thêm: Trợ Giúp Pháp Lý Ở Việt Nam Thực Trạng Và Định Hướng Hoàn Thiện, Trợ Giúp Pháp Lý Ở Việt Nam Thực Trạng Và Định Hướng Hoàn Thiện

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay