Đề Tài Nghiên Cứu Phản Biện Xã Hội Trên Báo Điện Tử

28 39 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:47

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN XUÂN THÂN PHẢN BIỆN XÃ HỘI TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ Chuyên ngành: BÁO CHÍ HỌC Mã số: 62.32.01.01 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ BÁO CHÍ Hà Nội – 2016 Luận án hoàn thành tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Nguyễn Thị Minh Thái Phản biện: Phản biện: Phản biện: Luận án bảo vệ trước Hội đồng cấp sở chấm Luận án tiến sĩ Họp Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, vào hồi .giờ .phút, ngày .tháng .năm 2016 Có thể tìm hiểu Luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Trung tâm Thông tin thư viện - Đại học Quốc gia Hà Nội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Phản biện xã hội (PBXH) phát triển sớm dân chủ phương Tây tinh thần tư khoa học đối thoại để điều tiết xung đột lợi ích nhóm xã hội, tạo đồng thuận xã hội; coi nguyên tắc tất yếu đời sống trị hoạt động quản lý xã hội nước phát triển Còn Việt Nam, PBXH thực coi trọng, thực hành nghiên cứu năm gần PBXH ngày trở thành nhu cầu thiết cho trình lãnh đạo, điều hành đất nước ta Các chủ trương, sách Đảng, Nhà nước, định liên quan đến đời sống nhân dân, quyền nghĩa vụ công dân đặt yêu cầu Hơn nữa, mơi trường hội nhập tồn cầu diễn ngày mạnh mẽ, mở nhiều hội xuất nhiều khó khăn, thách thức, bất cập xã hội đòi hỏi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm tổ chức hệ thống trị nước ta, quan hệ đối nội, đối ngoại, hoạt động quản lý điều hành liên quan đến lợi ích quốc gia, dân tộc, nhân dân cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp thời đại Việc cần thực sở có PBXH, tức có tham gia nhân dân, toàn xã hội vào kiến tạo thực thi chủ trương, sách Vì PBXH thể phản hồi từ phía xã hội thái độ, quan điểm, lý lẽ lực lượng xã hội kiến tạo sách, thể chế trực tiếp liên quan đến quyền lợi thành viên cộng đồng, từ giúp quan hữu quan điều chỉnh chủ trương, sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn Báo chí nước ta Đảng, Nhà nước coi tiếng nói Đảng, Nhà nước, tổ chức đoàn thể, diễn đàn quần chúng nhân dân PBXH báo chí cách để báo chí thực chức mình, diễn đàn để nhân dân tham gia vào hoạt động tổ chức, quản lý nhà nước, quản lý xã hội Mà thực tiễn xã hội Việt Nam đặt nhiều vấn đề mới, khơng đòi hỏi nhà hoạch định thực thi sách nhà nước giải mà đòi hỏi báo chí tham gia vào q trình Tức thực tiễn thúc đẩy Đảng Nhà nước ta có nhu cầu tham vấn ý kiến nhân dân chủ trương, sách, đồng thời nhân dân có nhu cầu ngày lớn việc đóng góp ý kiến cho Đảng Nhà nước Đó nhu cầu đáng cho tồn phát triển PBXH báo chí Thực tế PBXH báo điện tử ngày gia tăng xã hội đánh giá đa chiều: có tán dương, khích lệ có băn khoăn, trăn trở Nhưng đánh giá khơng phải lúc có khoa học thực tiễn Điều đặt vấn đề cần phải nghiên cứu nghiêm túc lý luận thực tiễn PBXH báo điện tử Từ cấp thiết đó, tơi chọn đề tài nghiên cứu “Phản biện xã hội báo điện tử” làm Luận án tốt nghiệp bậc học Tiến sĩ chuyên ngành Báo chí - Truyền thơng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích Góp phần hệ thống hóa lý luận PBXH, lý luận PBXH báo chí PBXH báo điện tử Soi lý luận vào thực tiễn PBXH báo điện tử Việt Nam để đánh giá thực trạng, mạnh, hạn chế PBXH báo điện tử, đề giải pháp tăng chất lượng PBXH báo điện tử Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ Một là, tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài để làm rõ vấn đề nghiên cứu (của tác giả nước), làm tiền đề cho nghiên cứu luận án Hai là, hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận báo chí, báo điện tử, phản biện xã hội, phản biện xã hội báo chí Ba là, vận dụng tiếp cận liên ngành khoa học báo chí học, trị học xã hội học làm sở lý luận, phương pháp luận sở thực tiễn cho nghiên cứu phản biện xã hội báo điện tử; xây dựng khung lý luận PBXH báo điện tử Bốn là, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động PBXH báo điện tử qua số trường hợp nghiên cứu cụ thể Năm là, từ kết phân tích thực trạng, vấn đề cần tiếp tục giải quyết, đề xuất giải pháp đổi tổ chức thực nhằm nâng cao chất lượng PBXH báo điện tử Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng Luận án nghiên cứu lý luận thực tiễn PBXH báo điện tử Việt Nam đương đại 3.2 Phạm vi - PBXH đề tài rộng, báo điện tử Việt Nam nhiều, Luận án giới hạn phạm vi nghiên cứu PBXH báo điện tử: Nhân Dân, VietNamNet, Thanh Niên, VnExpress, thông qua chủ đề: Điều dự thảo Hiến pháp 2013, Phương án Bộ GTVT với cầu Long Biên, Quy định phạt xe khơng chủ, Việt Nam đăng cai ASIAD 18, Đề xuất 34 nghìn tỷ đồng đổi sách giáo khoa - Thời gian khảo sát: từ năm 2012 đến năm 2014 Giả thuyết nghiên cứu Giả thuyết 1: Thực tiễn đời sống xã hội Việt Nam đặt nhiều vấn đề thiết cần phản biện xã hội báo điện tử để góp phần giải vấn đề Giả thuyết 2: Với đặc trưng loại hình báo chí đa phương tiện hoạt động môi trường internet, phản biện xã hội báo điện tử mạnh hạn chế riêng Giả thuyết 3: Quy định có tính pháp lý cho PBXH chưa thống chưa có chế tài cụ thể, thực tiễn diễn PBXH có hiệu định Giả thuyết 4: PBXH báo điện tử mang tính tự phát, quan báo chí chưa hồn tồn chủ động tổ chức thực PBXH Giả thuyết 5: Cùng trình dân chủ hóa xã hội nước ta, PBXH báo điện tử dần dịch chuyển từ tự phát sang chuyên nghiệp, chủ động không né tránh vấn đề Giả thuyết 6: Phản biện xã hội báo điện tử nhằm khẳng định phủ định chủ trương, sách mà thơng qua lập luận với lý lẽ, dẫn chứng thuyết phục vấn đề để tạo đồng thuận xã hội thực chủ trương, sách cách đắn, hiệu Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận - Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh báo chí, kiểm sốt quyền lực; quan điểm ĐCS Việt Nam, pháp luật Nhà nước Việt Nam báo chí, thực thi quyền lực nhân dân, vai trò PBXH phát triển đất nước; lý thuyết xã hội học truyền thơng, lý thuyết trị học Trong đó, vận dụng số lý thuyết cụ thể như: - Vận dụng lý thuyết truyền thông Claude Shannon phân tích PBXH báo điện tử trình truyền thơng đại chúng có tương tác đa chiều - Vận dụng lý thuyết “Lĩnh vực công cộng” Jürgen Habermas để phân tích điều kiện, tiền đề, mơi trường cho PBXH Giả định rằng, báo chí khơng lãnh địa giới cầm quyền nhà truyền thông mà thuộc đại chúng, nơi thông tin, diễn đàn tranh luận, thỏa thuận để hướng đến đồng thuận xã hội giải vấn đề chung có tính cơng cộng - Vận dụng lý thuyết “Xã hội thông tin” Marshall McLuhan để phân tích yếu tố kỹ thuật truyền thơng, cơng nghệ truyền thơng đóng vai trò quan trọng, tác động chi phối tới nội dung truyền thông Giả định rằng, đặc trưng kỹ thuật truyền thông đa phương tiện báo điện tử giúp PBXH báo điện tử có đặc thù riêng - Vận dụng lý thuyết “Thiết lập chương trình nghị sự” Maxwell McCombs D Shaw để phân tích PBXH báo điện tử q trình truyền thơng báo điện tử đặt chương trình nghị để PBXH 5.2 Các phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành, gồm: phương pháp phân tích nội dung văn bản, phương pháp điều tra xã hội học, kết hợp với số kỹ thuật khác nghiên cứu thu thập thông tin: tổng hợp, thống kê, phân tích, so sánh Đóng góp luận án - Nghiên cứu, khảo sát có tính hệ thống lý luận PBXH, PBXH báo chí Từ đó, bổ sung phát triển lý luận PBXH, PBXH báo chí lý thuyết hóa PBXH báo điện tử - Khảo sát thực tiễn PBXH báo điện tử qua trường hợp nghiên cứu cụ thể để rút đánh giá khái quát thực trạng PBXH báo điện tử Việt Nam Từ thực trạng đó, luận án nêu vấn đề đặt PBXH báo điện tử - Nghiên cứu mối quan hệ tác động, chi phối đặc thù loại hình báo điện tử PBXH báo điện tử vấn đề thời cấp thiết sống - Luận án xây dựng mơ hình qui trình PBXH báo điện tử, nguyên tắc PBXH báo điện tử điều kiện để tăng chất, hiệu PBXH báo điện tử Việt Nam Ý nghĩa luận án - Làm rõ lý luận thực tiễn PBXH báo chí báo điện tử, làm sở khoa học cho đổi nhận thức vai trò, chức PBXH báo điện tử - Nghiên cứu xây dựng hệ thống lý luận PBXH, lý thuyết hóa PBXH báo điện tử thơng qua nhân tố ảnh hưởng, tiêu chí chất lượng, điều kiện thực giải pháp nâng cao chất lượng PBXH báo điện tử Việt Nam - Luận án tư liệu hữu ích cho nhà nghiên cứu, quản lý báo chí, nhà báo, sinh viên báo chí quan tâm đến chủ đề Kết cấu luận án Ngoài Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, Luận án gồm chương Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU PHẢN BIỆN XÃ HỘI VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI TRÊN BÁO CHÍ VIỆT NAM 1.1 Nghiên cứu liên quan đến phản biện xã hội giới 1.1.1 Quan điểm C Mác V.I Lênin liên quan phản biện xã hội C Mác V.I Lênin dù không dùng thuật ngữ “phản biện xã hội” (như cách mà xã hội ngày dùng), họ đề cập ý nghĩa, chất PBXH bàn báo chí vai trò quần chúng nhân dân phát triển xã hội C Mác cho rằng, báo chí có sứ mệnh bảo vệ xã hội báo chí có mối quan hệ khăng khít với trị Lênin nhấn mạnh cần phải phát huy vai trò quần chúng nhân dân, lực lượng xã hội tham gia xây dựng, thực giám sát sách kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, hoạt động nhà nước quan công quyền Quan điểm Lênin thể rõ tinh thần phải có PBXH báo chí muốn biến quan báo chí thành diễn đàn mà người có quan điểm khác sử dụng để tranh luận tất vấn đề Dù sơ khai đề cập đến chất PBXH, chủ nghĩa Mác – Lênin nói gián tiếp, chỗ dang dở chưa có hệ thống luận điểm luận khoa học, thực tiễn gọi tên đích danh PBXH Đây khoảng trống lý luận cần nghiên cứu tiếp nối hoàn thiện 1.1.2 Nghiên cứu chức phản biện xã hội báo chí Các trị gia, nhà nghiên cứu truyền thông nhà báo có nhiều quan điểm khác mối quan hệ báo chí phát triển xã hội, khẳng định chắn mối quan hệ khăng khít trì báo chí báo chí có chức PBXH Có thể kể đến số nhà nghiên cứu với tác phẩm tiêu biểu như: Arturo Escobar (Colombia, 1995) với sách “Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third world”; Vichto Aphanaxep (Nga, 1995) với sách “Quyền lực thứ tư bốn đời Tổng bí thư”; A.A Grabennhicop (Nga, 2004) với sách “Báo chí kinh tế thị trường” Hay E.P Prokhorop (Nga, 2004) có sách “Cơ sở lý luận báo chí”; Bùi Phương Dung (Việt Nam, 2005) có sách “Cơng tác tuyên truyền tư tưởng thời kỳ mới”; Nguyễn Văn Minh (Việt Nam, 2014) có Lluận án tiến sĩ “Chức phản biện xã hội báo chí Việt Nam nay”; Luis Ramiro Beltrans (Bolivia, 1980) có sách “A Farewell to Aristotle: Horizontal communication”; Gumucio Dagron (Mỹ, 2001) có sách “Making waves: Stories of participatory communication for social change”… Các nghiên cứu nêu khẳng định báo chí có chức PBXH, chưa quy trình, phương thức PBXH báo chí nói chung loại hình báo chí nói riêng Đây gợi mở hướng nghiên cứu thực luận án 1.1.3 Nghiên cứu phản biện xã hội phương Tây Để công dân tự góp ý, bày tỏ thái độ với chủ trương lớn nhà nước, thực từ thời La Mã cổ đại, chứng quan trọng mối quan hệ PBXH, nhà nước pháp quyền xã hội dân Nhiều tác Platol, Aristotle, John Lock, Montesquieu, J.Rousseau, John Stuart Mill… đề cập vai trò tranh luận, phản biện nhà thông thái sách nhà nước Nhiều nghiên cứu rằng, PBXH hoạt động tất yếu có tính chất xã hội Ở quốc gia, tùy trình độ phát triển mà PBXH thực thi sớm hay muộn PBXH chế biểu đạt ý kiến, nguyện vọng, thái độ nhân dân sách trị, xã hội nhà nước tạo Tất nhiên, khơng có mơ hình chung PBXH hiệu quốc gia 1.2 Nghiên cứu phản biện xã hội Việt Nam 1.2.1 Nghiên cứu lý luận phản biện xã hội Việt Nam + Một số sách phản biện xã hội: “Tìm hiểu số thuật ngữ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng” NXB CTQG Hà Nội ấn hành năm 2006; Trần Đăng Tuấn (2006) có “Phản biện xã hội – câu hỏi đặt từ sống”; Nguyễn Đình Hòe (2009) có sách “PBXH bảo vệ thiên nhiên mơi trường”; Sách “Phản biện xã hội phát huy dân chủ pháp quyền” TS Hồ Bá Thâm (chủ biên, 2010) Như vậy, sách PBXH nước ta khiêm tốn + Một số luận văn, luận án, đề tài khoa học… phản biện xã hội: Từ năm 2008 đến 2010 có số luận văn, đề tài khoa học nghiên cứu PBXH chủ yếu gắn với vai trò MTTQ Việt Nam PBXH, có tác giả tiêu biểu như: Luận văn thạc sĩ Chính trị học Lê Thị Hồng Diễm; Đề tài khoa học Phạm Xuân Hằng; Luận án Tiến sĩ Chính trị học Nguyễn Thọ Ánh; Luận văn thạc sĩ sách Trịnh Đình Trung + Một số viết phản biện xã hội báo, tạp chí: Mấy năm gần đây, viết PBXH báo, tạp chí nước ta nhiều (hàng trăm báo), đa dạng nội dung; tập trung làm rõ mối quan hệ xã hội dân PBXH, PBXH thúc đẩy phát triển xã hội; điều kiện, tiền đề cho PBXH; phân tích: khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, vai trò, chức năng, phương thức, chủ thể, khách thể, đối tượng PBXH Tác giả tiêu biểu như: Nguyễn Minh Phương, Hoàng Văn Tuệ, Trần Đăng Tuấn, Trần Hậu, Nguyễn Trần Bạt, Nguyễn Chính Tâm, Trương Thị Hồng Hà, Đào Cơng Tiến, Phạm Duy Nghĩa, Lê Đức Tiết, Nguyễn Minh Đoan, Văn Tạo, Vũ Trọng Tiếp, Trịnh Duy Luân, Trần Ngọc Nhẫn, Đỗ Văn Quân, Nguyễn Xuyến… 1.2.2 Nghiên cứu phản biện xã hội báo chí + Một số sách đề cập phản biện xã hội báo chí, như: Nguyễn Văn Dững có đề cập PBXH quan hệ với DLXH; Phan Văn Kiền đánh giá PBXH qua số trường hợp tiêu biểu báo chí; Nguyễn Thành Lợi tiếp cận PBXH từ góc nhìn học thuyết truyền thông + Một số luận văn, luận án, đề tài khoa học nghiên cứu báo chí PBXH, như: Luận án Tiến sĩ Chu Thái Thành, Luận văn Thạc sĩ Chính trị học Trần Danh Lân, Luận văn thạc sĩ báo chí Hồng Thủy Chung; Khóa luận TNĐH báo chí Đồng Thị Thùy, Tạ Thị Nguyệt, Hà Lệ Giang, Phan Văn Kiền, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Xuân Long, Huỳnh Thị Xuân Hạnh… + Một số viết báo, tạp chí phản biện xã hội báo chí Bài viết PBXH báo, tạp chí xuất nhiều từ khoảng năm 2008 trở lại Các viết chủ yếu nêu đánh giá tác giả vai trò, tác dụng PBXH báo chí đời sống xã hội cách chung chung, thiếu thực chứng Song, viết bước đầu góp phần chứng minh báo chí có chức PBXH, loại hình báo chí mạnh, hạn chế riêng PBXH 1.2.3 Nghiên cứu phản biện xã hội báo điện tử Việt Nam Nghiên cứu PBXH báo điện tử Việt Nam chưa nhiều, sách chuyên biệt PBXH báo điện tử chưa có Các luận văn, luận án báo khoa học đăng tạp chí đề cập PBXH báo điện tử Trong số nghiên cứu đó, có số tác giả như: Phan Văn Kiền (2011), Đỗ Văn Quân (2012), Trần Quý Thuân (2014), Trần Xuân Thân (2014) Dù chưa nhiều, nghiên cứu PBXH báo điện tử hướng tiếp cận cụ thể hợp lý phát triển báo điện tử xu thế; PBXH báo điện tử ngày nhiều gây phản ứng đa chiều 1.3 Đánh giá chung tình hình nghiên cứu PBXH PBXH báo chí Việt Nam PBXH đề tài nghiên cứu có tính thời Việt Nam, chưa có kết đột phá mà dần hoàn thiện hệ thống khái niệm, đặc trưng, nguyên tắc, phương thức…PBXH Nghiên cứu PBXH báo điện tử ít, chưa tiếp cận liên ngành: báo chí học, trị học xã hội học để chất, nguyên tắc, điều kiện PBXH báo điện tử Những câu hỏi nghiên cứu cấp bách chưa giải quyết, như: Thông điệp PBXH báo điện tử có thực trở nên quan trọng đời sống xã hội? Đặc trưng loại hình báo điện tử mạnh, hạn chế PBXH nào? PBXH báo điện tử mang tính tự phát hay định hướng chiến lược? Đang có dịch chuyển từ phản biện mang tính tự phát thành phản biện chuyên nghiệp, chủ động không né tránh vấn đề? Có cần thiết lý thuyết hóa, mơ hình hóa quy trình PBXH báo điện tử? Báo điện tử cần điều kiện để PBXH hiệu quả? Luận án “Phản biện xã hội báo điện tử” cố gắng trả lời câu hỏi nêu Tiểu kết Chương PBXH vấn đề mà phổ biến giới, Việt Nam quan tâm thúc đẩy năm gần đây, đặc biệt nhận thức hành động Đảng, Nhà nước ta ngày coi trọng PBXH Đảng ta đưa khái niệm PBXH vào Văn kiện Đại hội Đảng, đồng thời Nhà nước có quy định, quy chế PBXH Mặc dù hệ thống văn quy phạm pháp luật PBXH phân tán nhiều nơi, chưa thống nhất, chế tài chưa rõ ràng, song hoạt động PBXH diễn với nhiều phương thức khác nhau, có PBXH báo điện tử PBXH bắt đầu nghiên cứu khoa học nhiều cấp độ, góc độ khác Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu chuyên sâu, hệ thống hóa từ lý luận đến thực tiễn PBXH báo điện tử Việt Nam, nghiên cứu tác động đặc trưng loại hình báo điện tử với chất lượng, hiệu PBXH báo điện tử Luận án góp phần lấp khoảng trống nghiên cứu Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHẢN BIỆN XÃ HỘI TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ 2.1 Phản biện xã hội 2.1.1 Khái niệm đặc điểm phản biện xã hội 2.1.1.1 Khái niệm phản biện xã hội Phản biện phản hồi có biện luận vấn đề (thuộc quan điểm, chủ trương, sách cụ thể) đời sống nhằm phân định tốt - xấu, - sai, từ bổ sung, hồn thiện Phản biện xã hội phản biện công khai cá nhân, tổ chức vấn đề thuộc chủ trương, sách, đề án , cá nhân, tổ chức khác nêu trước đó, nhằm phân định rõ tốt - xấu, - sai nó, tạo đồng thuận xã hội việc giải vấn đề chung phát triển xã hội 2.1.1.2 Đặc điểm phản biện xã hội 1) PBXH phương thức phản biện công khai 2) Chủ thể khách thể phản biện tác động qua lại thông qua đối tượng phản biện mang tính xã hội 3) Cần kênh trung gian để thực PBXH 4) PBXH có tính chiến đấu 5) Mục tiêu PBXH tạo đồng thuận xã hội để thúc đẩy phát triển xã hội 6) PBXH sinh hoạt văn hóa 2.1.1.3 Tính chất phản biện xã hội Với đặc điểm nêu trên, PBXH có số tính chất như: tính mục đích, tính pháp lý, tính xã hội, tính khách quan, tính khoa học 2.1.2 Nguyên tắc phản biện xã hội PBXH phải đảm bảo số nguyên tắc: thực công khai; tranh luận dân chủ; đối thoại tôn trọng tự ngôn luận Thực thi nguyên tắc sở để PBXH có chất lượng, hiệu 2.1.3 Quy trình phản biện xã hội PBXH diễn theo bước (như Hình 2.1): Bước 1-Xuất đối tượng phản biện (dự thảo, chủ trương, sách, dự án…) xã hội Bước 2- Đối tượng phản biện tác động đến chủ thể phản biện (tổ chức, cá nhân) Bước 3-Chủ thể phản biện hình thành ý tưởng xây dựng thông điệp phản biện Bước 4Thông điệp chuyển đến kênh truyền thông Bước 5- Kênh truyền thông chuyển thông điệp phản biện tới công chúng, có khách thể phản biện Bước 6- Sau tiếp nhận thơng điệp, cơng chúng khách thể có phản hồi lại chủ thể qua kênh truyền, đặc biệt khách thể phản biện có giải trình, tranh luận với chủ thể phản biện Bước 7- Khách thể phản biện chọn giải pháp phù hợp để điều chỉnh, xử lý vấn đề thuộc đối tượng phản biện Hình 2.1: Quy trình PBXH 2.2 Báo chí chức phản biện xã hội báo chí 2.2.1 Khái niệm chức báo chí 2.2.1.1 Khái niệm báo chí Báo chí phương tiện truyền thơng đại chúng, lấy thực khách quan làm đối tượng phản ánh, phổ biến đến đại chúng Báo chí vừa phương tiện thơng tin vừa diễn đàn tồn dân 2.2.1.2 Chức báo chí Chức báo chí tồn vai trò, bổn phận, nghĩa vụ báo chí người xã hội Chức báo chí tồn khách quan sở quy luật nội báo chí Thơng tin báo chí phải nhằm đạt mục tiêu chung thúc đẩy phát triển xã hội Các chức cụ thể báo chí: Thơng tin; Quản lý, giám sát PBXH; Kinh tế; Phát triển văn hóa giải trí 2.2.2 Đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước ta phản biện xã hội Suốt trình Đổi đất nước từ năm 1986 đến nay, Đảng ta khẳng định xu hướng mở rộng dân chủ, tôn trọng quyền tự công dân Cam kết trị thể chế Hiến pháp 1992 Hiến pháp 2013 cụ thể hóa thơng qua nhiều văn luật, pháp lệnh quan trọng Đại hội lần thứ X (2006) Đảng ta thức đưa khái niệm PBXH vào Nghị Năm 2013, Trung ương Đảng ban hành Quy chế giám sát PBXH Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồn thể trị - xã hội Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp trí thức tham gia hoạt động tư vấn, phản biện giám định xã hội chủ trương, sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội… Nhưng chưa có Luật riêng PBXH 2.2.3 Báo chí thực chức phản biện xã hội 2.2.3.1 Chức phản biện xã hội báo chí Báo chí Việt Nam hệ thống pháp luật bảo đảm thực quyền tự ngôn luận, diễn đàn nhân dân có chức PBXH Khi PBXH, báo chí phải tuân theo nguyên tắc chung PBXH theo đặc trưng thơng tin báo chí PBXH báo chí mang đậm tính trị - xã hội, tính khách quan, khoa học, đại chúng PBXH báo chí tạo tác động kép: mặt, trực tiếp nâng cao hiệu q trình xây dựng sách, pháp luật; mặc khác, bước thay đổi tư xây dựng thực thi sách PBXH báo chí có mối quan hệ tương tác hai chiều: báo chí chủ thể khơi nguồn PBXH PBXH đối tượng phản ánh báo chí Báo chí đồng thời chủ thể PBXH, phương tiện để PBXH PBXH báo đối tượng phản ánh báo khác 2.2.3.2 Tình hình chung PBXH báo chí nước ta Báo chí Việt Nam trở thành diễn đàn quần chúng nhân dân trao đổi, luận bàn vấn đề quan trọng sống, giám sát, phản biện hoạt động quan cơng quyền tồn xã hội PBXH báo chí nước ta chủ yếu phương diện: 1) Đóng góp tích cực vào việc xây dựng hồn thiện chủ trương, sách cơng; 2) Phản ánh tâm tư, nguyện vọng nhân dân chủ trương, sách cơng; 3) Đấu tranh chống tiêu cực, lãng phí, tệ nạn xã hội…; 4) Phát hiện, biểu dương cổ vũ nhân tố mới, sáng kiến hay phục vụ phát triển đất nước; 5) Góp phần thúc đẩy nhận thức dần hình thành thói quen cho người cơng khai thảo luận vấn đề chung 2.3 Báo điện tử thực chức phản biện xã hội 2.3.1 Báo điện tử: Khái niệm đặc trưng loại hình 2.3.1.1 Khái niệm báo điện tử Báo điện tử loại hình báo chí dùng cơng nghệ truyền thơng internet để hoạt động thơng tin báo chí Tức là: 1) Báo điện tử tồn độc lập bình đẳng loại hình báo chí khác 2) Ứng dụng cơng nghệ truyền thông qua website để hoạt động thông tin báo chí 3) Thơng tin vừa theo ngun tắc báo chí, vừa theo đặc thù truyền thơng website 2.3.1.2 Đặc trưng loại hình báo điện tử 1- Đa phương tiện Báo điện tử chất công nghệ website chạy Internet Nó có khả đa phương tiện [văn (text), hình ảnh tĩnh (still image), hình ảnh động (animation), đồ họa (graphic), âm (audio), video, chương trình tương tác (interactive programs) ] Tùy nội dung thông tin yêu cầu tòa soạn, việc sử dụng yếu tố thuộc đa phương tiện khác Có thể coi báo điện tử hội tụ báo in, phát thanh, truyền hình website 2- Thời phi định kỳ Một ưu bật báo điện tử khả cung cấp thông tin 24/24h khắp giới nhờ trạng thái online Internet Do vậy, người làm báo điện tử phải nỗ lực cung cấp thông tin 24/24h điều kiện quan trọng để thu hút, chân phát triển lượng công chúng Tuy nhiên, điều nảy sinh nhiều vấn đề “rất phi định kỳ” báo điện tử 3- Tương tác cao Tương tác báo điện tử thể qua: định vị dẫn tác phẩm, trang báo; chèn liên kết (link); tạo box để góp ý, bình luận… Tương tác báo điện tử thông tin, tương tác nhiều chiều, lập tức, 24/24h tương tác tác phẩm Với khả tương tác nhiều chiều, báo điện tử tổ chức diễn đàn trực tuyến, tọa đàm trực tuyến, đối thoại trực tuyến… 4- Khả lưu trữ lớn dễ tìm kiếm thơng tin Thông tin báo điện tử dạng liệu số hóa nên lưu trữ lượng lớn Nội dung thông tin cập nhật lưu trữ trực tuyến phát triển khơng giới hạn nhờ siêu liên kết Các tác phẩm báo trực tuyến không tồn độc lập, riêng lẻ mà liên kết thành kho tư liệu khổng lồ internet Nhờ đó, với hỗ trợ cơng cụ tìm kiếm báo điện tử mà độc giả dễ dàng tìm kiếm, tải nào; làm thay đổi thói quen đọc báo nhiều công chúng 5- Quản trị thông tin trực tuyến biên tập sau xuất Báo điện tử thực quản trị thông tin trực tuyến nhờ công nghệ quản trị nội dung website cho Chương 3: THỰC TRẠNG PHẢN BIỆN XÃ HỘI TRÊN CÁC BÁO ĐIỆN TỬ NHÂN DÂN, VIETNAMNET, THANH NIÊN, VNEXPRESS 3.1 Về đối tượng khảo sát Các báo điện tử Nhân Dân, VietNamNet, Thanh Niên, VnExpress, báo lớn, có vị tầm ảnh hưởng rộng rãi Việt Nam Để đánh giá thực trạng PBXH báo này, tác giả luận án khảo sát trường hợp thông tin về: Phương án Bộ GTVT với cầu Long Biên; Quy định phạt chủ phương tiện không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định; Điều dự thảo Hiến pháp năm 2013; Việt Nam giành quyền đăng cai ASIAD 18; Đề xuất 34.000 tỷ đồng đổi sách giáo khoa phổ thơng Qua khảo sát, có 498 tác phẩm báo đề cập đến chủ đề 3.2 Đặc điểm PBXH báo điện tử: Nhân Dân, VietNamNet, Thanh Niên, VnExpress 3.2.1 Chủ thể phản biện Có nhóm chủ thể: Nhà khoa học, Nhà báo, Người dân thường, Cán công quyền Trong đó, xuất nhiều nhà khoa học (33%), thứ người dân thường (28%), thứ quan công quyền (20%), thứ nhà báo (19%) Không thấy chủ thể phản biện MTTQ Việt Nam hay Liên hiệp hội KHKT Việt Nam (VUSTA) tham gia PBXH báo điện tử, tổ chức Đảng, Nhà nước giao quyền PBXH Trong vai trò (chủ thể phản biện tác giả báo chí), nhà báo chiếm 57,4% tổng chủ thể tham gia PBXH Theo PVS, 100% ý kiến nhà khoa học nên PBXH; 81,8% đánh giá nhà khoa học PBXH có sức thuyết phục nhiều Theo PV Anket, 62,8% công chúng tin tưởng vào ý kiến nhà khoa học PBXH; tương tự, cán công quyền (40,3%); người dân thường (37,1%); nhà báo (29,3%) Các chủ thể phản biện có khu biệt lơ-gic đặc trưng: Thứ nhất, đối tượng phản biện lĩnh vực chun gia lĩnh vực phản biện Thứ hai, đối tượng phản biện có người quan công quyền vào phản biện Thứ ba, lặp lại chủ thể phản biện gắn với đặc trưng cá nhân chủ thể đối tượng phản biện Thứ tư, nhóm chủ thể phản biện thường xuyên xuất báo chí có phát biểu vấn đề thời 3.2.2 Đối tượng phản biện xã hội báo điện tử Đối tượng PBXH báo điện tử là: + Nội dung thuộc chủ trương, đường lối, sách, đề án quan công quyền (ở dạng dự thảo thực hiện) + Khơng có vùng cấm + Mỗi đối tượng PBXH gợi mở nhiều nội dung phản biện + Không độc quyền báo điện tử 3.2.3 Khách thể phản biện Khách thể PBXH tổ chức, cá nhân thuộc quan công quyền (người tạo chủ trương, sách, dự án… cơng) Đối tượng phản biện khác khách thể phản biện có khác Cụ thể: Điều dự thảo Hiến pháp 2013, khách thể Ủy ban soạn thảo Dự thảo Hiến pháp 1992; Phương án Bộ GTVT với cầu Long Biên, khách thể Bộ GTVT; Quy định phạt xe không chủ, khách thể Bộ Cơng an; Việt Nam giành quyền đăng cai ASIAD 18, khách thể Ủy ban Olympic VN; Đề xuất 34.000 tỷ đồng đổi SGK phổ thông, khách thể Bộ GD-ĐT 3.2.4 Nội dung thông điệp phản biện xã hội báo điện tử 3.2.4.1.Nội dung thông điệp lập luận bảo vệ luận điểm Nội dung thông điệp PBXH báo điện tử nội dung tác phẩm báo điện tử Nó gồm loại: 1)Thơng điệp chủ thể nhân vật tác phẩm 2) Thông điệp chung tác phẩm Mỗi tác phẩm có nhiều thơng điệp, thơng điệp phải làm bật thông điệp tác phẩm 3.2.4.2 Nội dung thông điệp phản biện báo điện tử VietNamNet, Nhân Dân, Thanh 12 Niên, VnExpress Các thông điệp phản biện lập luận thông tin nhằm thúc đẩy hành động tìm giải pháp xử lý vấn đề thực tiễn + Có nhóm quan điểm nội dung thơng điệp: Đồng tình (đồng ý với quan điểm, giải pháp, nội dung… mà khách thể nêu đối tượng phản biện), phản đối (khơng đồng tình quan điểm, giải pháp, nội dung… mà khách thể nêu đối tượng phản biện) Bên cạnh đó, chủ thể phản biện thường có nêu ý kiến khác hiến kế xử lý vấn đề + Không có tình trạng ngang quan điểm (50% - 50%) đồng tình phản đối đối tượng phản biện + Trong nội dung thông điệp, chủ thể thể rõ quan điểm đồng tình hay phản đối luận điểm khác, có lý giải, phân tích để bảo vệ luận điểm chia sẻ ý tưởng trước cơng luận + Có tương đồng quan điểm xử lý vấn đề quan chức (hoặc khách thể phản biện) với quan điểm đa số chủ thể phản biện vấn đề + Trung bình lượng chủ thể tác phẩm (1,58) loại ý kiến (1,57) lượt chủ thể chủ đề đồng đều, độ chênh không lớn Nhược điểm trung bình lượt chủ thể có ý kiến tác phẩm nên hội tranh luận chủ thể tác phẩm thấp 3.2.5 Hình thức thơng điệp phản biện báo điện tử 3.2.5.1 Đặc thù cấu trúc hình thức thơng điệp phản biện Hình thức thơng điệp PBXH báo điện tử tập hợp luận điểm, luận cấu trúc theo phương pháp định nhằm làm sáng tỏ thông điệp chung tác phẩm Hình thức thơng điệp nhân vật tác phẩm cách xếp luận điểm luận nhân vật đưa Còn hình thức tác phẩm PBXH báo điện tử gắn với thể loại báo chí nguồn thơng điệp 3.2.5.2 Các yếu tố hình thức thơng điệp PBXH báo điện tử Nhân Dân, VietNamNet, Thanh Niên, VnExpress + Tiêu đề báo: Đa số thể rõ đặc thù loại hình báo điện tử, như: Chứa từ khóa nội dung phản biện; dung lượng đến 1,5 dòng chữ cột báo (trung bình 48 ký tự/tiêu đề) Nội dung luận điểm phản biện bao trùm tác phẩm thường đặt tít báo + Lập luận phản biện: Các chủ thể thường nêu luận điểm phản biện đưa luận chứng minh Đa số tác phẩm PBXH sử dụng phương pháp diễn dịch lập luận chung tác phẩm + Thể loại báo chí thơng điệp phản biện: thể loại báo chí sử dụng thường xuyên: tin, vấn, phản ánh, tổng hợp ý kiến độc giả, bình luận + Phương pháp truyền thơng q trình phản biện theo mạch nội dung: thông tin kiện (tin, phản ánh) -> phân tích, lý giải vấn đề (phản ánh, bình luận, vấn, ý kiến độc giả) -> kết dư âm (bình luận, ý kiến độc giả) Tuy nhiên, phân chia mang tính tương đối 3.2.6 Nguồn thông tin tần suất thông điệp phản biện 3.2.6.1 Nguồn thơng tin Có dạng nguồn tin: 1) Tác phẩm nhà khoa học gửi tòa soạn; 2) Nhà báo viết phản biện; 3) Nhà báo ghi ý kiến phản biện người khác để tạo tác phẩm báo chí Các tác phẩm tồn dạng: Dạng 1- Tác phẩm thuộc quyền tòa soạn (do tòa soạn, nhà báo tòa soạn tổ chức thu thập thơng tin từ nhiều nguồn khác để xây dựng tác phẩm); Dạng 2- Tác phẩm đăng dẫn lại từ báo khác Qua khảo sát, báo dùng 16,2% đăng lại; 83,8% quyền Trong đó, nhà khoa học viết (11,6%); nhà báo ghi chép hội nghị (26,8%); nhà báo tự sản xuất (37,6%) 13 3.2.6.2 Sử dụng ý kiến phản hồi độc giả + Định lượng ý kiến độc giả: Phản hồi ý kiến độc giả đăng sau tác phẩm Khảo sát cho thấy, Báo Nhân Dân điện tử khơng có phản hồi chủ đề, tờ báo lại VnExpress xuất nhiều phản hồi Về lý thuyết, có ngun nhân khơng có phản hồi: độc giả khơng phản hồi có phản hồi tòa soạn khơng xuất Thực tế Báo Nhân Dân điện tử khơng có khu vực để độc giả phản hồi Còn lại, VnExpess, VietNamNet, Thanh Niên xuất phản hồi nhờ tăng thơng tin cho cơng chúng, tăng cường tính diễn đàn cho tờ báo Qua khảo sát cho thấy, báo có lượng người đọc nhiều có hội nhận comment độc giả nhiều + Quan điểm độc giả ý kiến phản hồi: Có loại ý kiến: đồng tình, phản đối, ý kiến khác hiến kế Trong đó, đa số phản hồi khơng lập luận chặt chẽ (hệ thống luận điểm, luận cứ), quan điểm rõ ràng Có tương đồng quan điểm chủ thể phản biện tác phẩm phản hồi độc giả hướng xây dựng chủ trương, sách, đề án… cách hợp lý Biểu chủ đề, đa số chủ thể phản biện đồng tình/phản đối phản hồi đa số đồng tình/phản đối Theo PV Anket, 86,3% trả lời thích đọc ý kiến độc giả cuối tác phẩm báo điện tử Trong số đó, 67,4% viết ý kiến phản hồi Nếu có hội nêu ý kiến báo vấn đề xã hội, tới 72,5% trả lời muốn ý kiến họ đăng báo điện tử 3.2.6.3 Tần suất thông điệp Các chủ đề phản biện khác tần suất thơng điệp khác Trong đó, tần suất thông điệp phản biện Phương án Bộ GTVT với cầu Long Biên cao nhất; thấp Điều dự thảo Hiến pháp 2013 Trung bình thời gian diễn PBXH báo điện tử Phương án Bộ GTVT với cầu Long Biên ngắn (1,75 tháng); tiếp đến Đề xuất 34.000 tỷ đồng đổi SGK (9,5 tháng); thứ Điều dự thảo Hiến pháp 2013 (10,5 tháng); thứ Quy định phạt xe khơng chủ (12 tháng) Lâu phản biện Việt Nam đăng cai ASIAD 18 (13 tháng) 3.3 Chất lượng PBXH báo điện tử Nhân Dân, VietNamNet, Thanh Niên, VnExpress 3.3.1 Chọn đối tượng phản biện trúng Các đối tượng phản biện phạm vi khảo sát báo thông tin hợp pháp, nội dung gắn với quyền lợi đại chúng, nhận quan tâm tổ chức, cá nhân Theo PV Anket, quan tâm công chúng với tỷ lệ là: Đề xuất 34 nghìn tỷ đồng đổi SGK (55,6%); Quy định phạt xe khơng chủ (50,6%); Điều dự thảo Hiến pháp 2013 (37,4%); Việt Nam đăng cai ASIAD 18 (22,5%); Phương án Bộ GTVT với cầu Long Biên (21,7%) Theo PVS, 68,2% trả lời PBXH báo điện tử nhằm vấn đề gắn trực tiếp quyền lợi người dân, 54,4% cho nhằm vào chủ trương, đề án… có tính quốc kế dân sinh 3.3.2 Chủ thể, khách thể phản biện chọn lọc, sẵn sàng tranh luận Các báo điện tử sử dụng nhiều chun gia, nhà nghiên cứu có uy tín khoa học uy tín xã hội thuộc lĩnh vực mà đối tượng phản biện đề cập tới; đội ngũ nhà báo có trách nhiệm xã hội ln bám theo dòng kiện; cán cơng quyền khơng đứng ngồi cuộc; người dân thường tỏ rõ thái độ khơng thờ với quyền lợi Các báo lựa chọn chủ thể PBXH phù hợp với kỳ vọng xã hội Cụ thể, theo PVS, 100% trả lời nhà khoa học nên tham gia PBXH; 95,5% cho nhà báo; 86,4% cho người dân thường cán cơng quyền Theo PV Anket, có tới 62,8% ý kiến tin vào thông tin nhà khoa học cung cấp; 40,3% tin cán công quyền; 37,1% tin vào nhà báo 29,3% tin người dân thường 14 3.3.3 Hoạt động phản biện gắn với nhiệm vụ làm báo Cả báo khơng có chun trang, chun mục riêng PBXH chủ đề Các tác phẩm cập nhật dòng chảy tin tức trang báo Hoạt động PBXH gắn trực tiếp thường xun với hoạt động thơng tin tòa soạn nhà báo Nó thể tinh thần cốt lõi PBXH báo chí phản biện thơng tin Thơng tin theo dòng thời tự có tính phản biện 3.3.4 Phản biện xã hội báo điện tử q trình văn hóa 3.3.4.1 Q trình văn hóa phản biện xã hội báo điện tử Bản chất hoạt động PBXH báo điện tử sinh hoạt văn hóa người Việt xã hội đại nhằm thúc đẩy tiến xã hội Diễn giải chi tiết quy trình phản biện xã hội báo điện tử có đối tượng phản biện Đề xuất 34 nghìn tỷ đồng đổi SGK Hình 3.1 Đối với chủ đề khác, quy trình tương tự 3.3.4.2 Mỗi trình phản biện có giá trị riêng Giá trị sinh hoạt văn hóa thể theo chủ đề như: 1) Phản biện Điều dự thảo Hiến pháp 2013, giá trị không điều chỉnh hay loại bỏ nội dung Điều mà tinh thần dân chủ xã hội, thực chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” vấn đề chung quốc gia, khơng có vùng cấm thảo luận sách 2) Phản biện Phương án Bộ GTVT với cầu Long Biên không câu chuyện giữ hay phá bỏ cầu mà đấu tranh để nhận chân giá trị, khẳng định bảo vệ giá trị 3) Phản biện Quy định phạt xe khơng chủ đấu tranh thích hợp không chuyện phạt hay không 4) Phản biện việc Việt Nam đăng cai ASIAD 18, có giá trị bao trùm bảo vệ quan điểm “không mơ ước viển vông”, dũng cảm dừng bước chưa muộn 5) Phản biện Đề xuất 34 nghìn tỷ đồng đổi SGK hội nhìn thẳng, nói thẳng thực trạng lực quản lý, điều hành ngành giáo dục Việt Nam 3.3.4.3 Văn hóa tranh luận hình thành Một tranh luận nghiêm túc phải thực với điều kiện cần đủ: có quy tắc tranh luận có văn hóa ứng xử tranh luận Khảo sát báo điện tử qua chủ đề phản biện cho thấy, điều kiện cần đủ tồn chất lượng khác Văn hóa tranh luận hình thành tín hiệu tốt 15 cho PBXH cho tiến trình dân chủ hóa xã hội nước ta Tiểu kết chương Qua khảo sát, phân tích định lượng, định tính làm rõ thực trạng PBXH báo điện tử về: chủ thể, đối tượng, khách thể, nội dung thông điệp, hình thức thơng điệp, nguồn tin, tần suất thơng điệp Theo đó, chủ thể PBXH báo điện tử (chiếm 57%) gồm nhóm (nhà khoa học, nhà báo, người dân thường, cán công quyền) khách thể phản biện (chiếm 17%) đại diện quan công quyền Đáng ý không thấy xuất chủ thể phản biện MTTQ Việt Nam hay VUSTA tổ chức thống Đảng, Nhà nước giao phó chủ thể PBXH Trong vai trò người thiết lập chương trình nghị sự, nhà báo khơng chủ thể phản biện, họ tư cách tác giả thiết lập chương trình PBXH Đối tượng PBXH báo điện tử nội dung thuộc chủ trương, sách, đề án quan công quyền (dạng dự thảo hiệu lực); Không có vùng cấm đối tượng PBXH; Mỗi đối tượng PBXH gợi mở nhiều nội dung phản biện; khơng có độc quyền đối tượng phản biện Các nội dung thông điệp phản biện lập luận thông tin theo hướng thúc đẩy hành động tìm giải pháp xử lý vấn đề thực tiễn đời sống xã hội đặt Còn hình thức thơng điệp PBXH báo điện tử, vừa đảm bảo tác phẩm báo chí, phù hợp đặc trưng loại hình báo điện tử… Mỗi báo điện tử có cách thể nội dung hình thức PBXH khác có điểm chung phản biện theo đặc thù loại hình báo điện tử Báo điện tử thiết lập chương trình nghị PBXH Có mối liên hệ mật thiết tinh thần, thái độ, lực phản biện quan báo điện tử với việc gia tăng uy tín cho tờ báo, thu hút ý công chúng hình thành thói quen tiếp nhận thơng tin công chúng tờ báo Chương 4: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CHẤT LƯỢNG PHẢN BIỆN XÃ HỘI TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM 4.1.Kết phản biện xã hội báo điện tử 4.1.1 Có hiệu tác động, hiệu ứng xã hội hiệu thực tiễn Các thông điệp PBXH báo điện tử góp phần thúc đẩy trình định điều chỉnh, chí hủy bỏ phần hay tồn nội dung chủ trương, sách… có nội dung khơng phù hợp Tuy nhiên, khơng thể lượng hóa kết số đo nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác; khẳng định PBXH báo điện tử tác nhân trực tiếp chi phối định trị quan công quyền với đối tượng phản biện Thực tế, báo điện tử đầu tư khác thời gian phản biện vấn đề, không 360 ngày cho trình phản biện chủ đề Căn vào kết khảo sát, Báo Nhân Dân tổ chức thực trình phản biện yếu nhất, Báo VnExpress phát huy tốt PBXH 4.1.2 Tương tác xã hội Báo Nhân Dân PBXH hấp dẫn với công chúng Báo VnExpress hấp dẫn nhất, VietNamNet đứng thứ 2, Thanh Niên đứng thứ Báo điện tử có mật độ cập nhật tin tức dày hơn, bám sát dòng thời hơn, đăng tải nhiều ý kiến phản hồi hơn, tương tác với cơng chúng nhiều hấp dẫn cơng chúng Báo quan tâm đăng tải ý kiến phản hồi giảm hội tương tác với độc giả Chứng tỏ, uy tín, vị báo điện tử phải gây dựng từ nhiều yếu tố, dựa vào giá trị thông tin 4.1.3 Tạo đồng thuận xã hội Mỗi đối tượng phản biện báo điện tử đặt thành “chương trình nghị sự” để nhà khoa 16 học, cơng chúng, quan cơng quyền tòa soạn báo tranh luận Mỗi đối tượng phản biện có trục phản biện riêng thành báo đạt tương đồng tạo đồng thuận xã hội 4.2 Một số vấn đề đặt phản biện xã hội báo điện tử 4.2.1 Chủ thể phản biện + Vai trò nhà khoa học: Nhà khoa học tích cực tham gia q trình phản biện báo, chủ đề; phù hợp với kỳ vọng công chúng báo điện tử Theo PVS, 100% cho nhà khoa học nên PBXH báo điện tử; 81,8% đánh giá phản biện nhà khoa học có thuyết phục xã hội Và PV Anket cho thấy, ý kiến nhà khoa học cơng chúng tin tưởng + Vai trò tòa soạn: Tòa soạn khơi mào, kiến tạo, mở khép lại diễn đàn phản biện Qua khảo sát, báo điện tử bám sát dòng thời xã hội, chủ động “săn tin”, tổng hợp nguồn tin, chọn lọc, thẩm định, biên tập đăng tải theo ý đồ truyền thơng tòa soạn Chất lượng thơng điệp q trình PBXH báo điện tử có góp sức thành viên tòa soạn, Ban biên tập người có ảnh hưởng cao + Vai trò Nhà báo: Trong PBXH báo điện tử, nhà báo có vai trò quan trọng, người trực tiếp thu thập thông tin, tổ chức sản xuất nội dung phản biện, trì trình phản biện Lợi có nghề viết lách nên thơng điệp phản biện nhà báo tổ chức giúp độc giả dễ tiếp nhận Nhưng nhà báo có hạn chế cá nhân như: lực chuyên môn, lĩnh trị, nhạy bén thời sự, đạo đức nghề nghiệp… Theo PVS, 95,5% cho nhà báo nên tham gia trình PBXH; 72,7% đánh giá nhà báo có khả tác động thuyết phục cao PBXH (chỉ đứng sau nhà khoa học) + Cán quan cơng quyền giới hưu trí: Nhóm đa dạng, gồm: Đại biểu Quốc hội, lãnh đạo quan Đảng, Nhà nước, công chức, viên chức… chức hưu Trong đó, Đại biểu Quốc hội tích cực phát huy mạnh vai trò PBXH chủ đề Còn lãnh đạo, cơng chức, viên chức… cơng quyền có PBXH báo điện tử, số lượng tần suất hơn, thơng điệp đưa e dè, tính chiến đấu khơng cao Nhưng cán hưu trí thường phản biện mạnh, khơng né tránh vấn đề + Độc giả báo điện tử: Độc giả xuất dạng: nhân vật tác phẩm chủ thể phản biện viết ý kiến phản hồi Dù đứng vai trò độc giả lực lượng quan trọng không đóng góp ý kiến mà biểu báo điện tử có khả tương tác xã hội mạnh mẽ + Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội: Quy định thống văn pháp luật Việt Nam ghi nhận MTTQ Việt Nam đồn thể trị - xã hội giao trách nhiệm chủ thể PBXH Tuy nhiên, khảo sát báo điện tử khơng thấy MTTQ Việt Nam chủ thể phản biện chủ đề Đây vấn đề đặt với công tác nghiên cứu 4.2.2 Ứng xử khách thể trình phản biện: Ứng xử khách thể trình phản biện khác nhau, tùy đối tượng phản biện Trong chủ đề khảo sát, nhóm khách thể chủ đề có giải trình nhận khuyết điểm trước cơng chúng, lại có giải trình khơng cơng khai thừa nhận trách nhiệm đề án, giải pháp đưa chưa hợp lý 4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng PBXH báo điện tử 4.3.1 Môi trường xã hội vĩ mô + Xã hội dân chủ: Nhiều nghiên cứu chứng minh, xã hội dân chủ điều kiện quan trọng cho PBXH Theo PVS, 81% khẳng định PBXH muốn hiệu quả, phải có xã hội dân chủ; 54,5% ý kiến đánh giá Việt Nam hình thành dân chủ, 36,4% khẳng định có dân chủ, 9,1% đánh giá chưa có dân 17 chủ Và 45,5% cho rằng, để phát triển PBXH, cần thúc đẩy dân chủ hóa xã hội Khảo sát cho thấy, tinh thần dân chủ thực rõ trình tranh luận báo điện tử chủ đề Thiết nghĩ, đặt điều kiện phải có xã hội dân chủ hồn thiện Việt Nam không khoa học, không tưởng khơng cần thiết Dân chủ q trình, từ công dân cần chủ động, tích cực PBXH đồng thời thúc đẩy dân chủ xã hội phát triển PBXH + Xã hội dân sự: Nhiều nghiên cứu hay đặt vấn đề phải có xã hội dân thúc đẩy PBXH Tác giả luận án cho rằng, đòi hỏi không thuyết phục Bởi lẽ, thực tiễn PBXH báo điện tử chứng minh, dù xã hội dân chưa thừa nhận VN nhiều người kỳ vọng PBXH có đóng góp tích cực cho xã hội Vấn đề đặt là, xã hội người yếu tố định, PBXH hay khơng PBXH nào, mục đích người + Nhà nước pháp quyền: Nhà nước pháp quyền nội dung quan trọng gắn với PBXH Nhiều nghiên cứu rằng, công tác xây dựng nhà nước pháp quyền nước ta chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội quản lý đất nước Với PBXH, nhà nước cần có hệ thống quy định luật pháp để điều chỉnh hoạt động Do vậy, từ góc độ nhà nước pháp quyền nhân tố chưa thực đủ sở để tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích cho PBXH phát triển 4.3.2 Chính sách, pháp luật phản biện xã hội Qua PVS, 54,5% người trả lời cho cần có luật riêng phản biện xã hội 45,5% ý kiến cho khơng cần thiết phải có luật riêng PBXH Khảo sát cho thấy, khơng có quy định luật pháp cụ thể để ràng buộc nên PBXH báo điện tử chủ yếu tự phát, tác động, gây dư luận, phía khách thể phản biện có giải trình, xử lý vấn đề chủ yếu lựa dư luận, khơng có tính chịu trách nhiệm sai sót, bất cập định trị đề xuất thực thi 4.3.3 Nhân lực phản biện Các chủ thể phản biện đội ngũ chủ lực có vai trò định diễn tiến chất lượng PBXH Yêu cầu chủ thể phải có lĩnh trị, trách nhiệm xã hội, tư phản biện, am hiểu luật pháp Tùy nhóm chủ thể mà có yêu cầu riêng để phát huy mạnh Thực tế, nhân lực PBXH báo điện tử đa dạng, đông đảo lượng, nhiều hạn chế chất 4.3.4 Sự tiếp thu, giải trình, hợp tác khách thể phản biện Khách thể người giải trình, trả lời, tranh biện vấn đề mà chủ thể phản biện đặt Nếu thiếu khách thể q trình PBXH khơng thể đối thoại, tranh luận Tuy nhiên, khách thể PBXH báo điện tử chậm tiếp cận thông tin, dè chừng với thông tin phản biện 4.3.5 Trình độ dân trí, điều kiện cho cơng chúng phản biện báo chí Theo PVS, 59,1% người trả lời dân trí Việt Nam mức trung bình, 40,9% đánh giá mức cao; khơng đánh giá dân trí thấp Theo PVS, 90,9% khẳng định trình độ dân trí có ý nghĩa thúc đẩy PBXH Trong thực tế, đa số người dân quan tâm đến nội dung có khả tác động trực tiếp quyền lợi Theo PVS, 68,2% đánh giá PBXH thường quan tâm đến vấn đề gắn trực tiếp quyền lợi người phản biện 4.4 Giải pháp tăng chất phản biện xã hội báo điện tử Việt Nam 4.4.1 Nhóm giải pháp mơi trường xã hội vĩ mô 4.4.1.1 Đổi lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước báo chí + Đổi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, có Luật PBXH: Cần có hành lang pháp lý chế PBXH rõ ràng, đặc biệt quyền lợi, trách nhiệm bên phản biện; quy định cụ thể việc khách thể 18 tiếp nhận giải trình có PBXH báo chí + Nâng cao nhận thức cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước chức phản biện xã hội báo chí: Mọi tổ chức, cá nhân hệ thống trị, quan Đảng, Nhà nước cần giáo dục nhận thức phải tích cực, chủ động phối hợp báo chí thực chức PBXH 4.4.1.2.Đẩy mạnh dân chủ hóa xã hội Xã hội dân chủ PBXH cặp tương tác khơng phải có có Nước ta q trình dân chủ hóa, báo chí hữu hiệu góp phần đổi nhận thức xã hội, đổi hệ thống trị Do đó, đẩy mạnh dân chủ xã hội cần thiết, nhiệm vụ ngành, người 4.4.1.3 Giáo dục nhận thức, trách nhiệm công dân phản biện xã hội PBXH thực phát huy hiệu chủ thể sẵn sàng ý thức, hiểu biết quyền, trách nhiệm công dân với công việc chung xã hội, tùy vấn đề cụ thể ngành, lĩnh vực mà công dân muốn phản biện cần tìm hiểu, giáo dục – đào tạo để có hiểu biết định trước phát biểu, tránh a dua phản biện Ngay từ bây giờ, bên cạnh việc nhà trường vừa dạy chữ, dạy kiến thức cần ý dạy người học cách tư phản biện trách nhiệm PBXH 4.4.2 Nhóm giải pháp cho tòa soạn báo điện tử 4.4.2.1 Nâng cao chất lượng nhân lực báo điện tử a, Lãnh đạo tòa soạn, ban biên tập: Đội ngũ phải lực lượng liên tục bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất trị, trình độ nghiệp vụ báo chí nói chung, PBXH nói riêng; gương sáng đạo đức nghề nghiệp, lĩnh trị, tinh thần thái độ PBXH công tâm b, Đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhà báo: Ngồi tiêu chuẩn chung lĩnh trị, tinh thần, thái độ PBXH, họ cần am hiểu đặc trưng loại hình báo điện tử để phát huy mạnh, hạn chế nhược điểm PBXH PBXH chủ đề đó, nên ưu tiên nhà báo có kinh nghiệm theo ngành, lĩnh vực đó; phải đào tạo kỹ thể thông tin theo mạch: Thông tin đối tượng phản biện – Nêu vấn đề phản biện – Phân tích, chứng minh vấn đề - Kết luận c, Đội ngũ kỹ thuật viên công nghệ truyền thông internet Đội ngũ kỹ thuật viên định hướng tác nghiệp mặt kỹ thuật cho nhà báo; đảm bảo chuẩn hóa yếu tố đa phương nội dung tác phẩm báo chí, vận hành hệ thống quản trị nội dung…; hỗ trợ quảng bá nội dung tới độc giả… Họ cần am hiểu đặc thù nội dung PBXH báo điện tử để từ có giải pháp kỹ thuật hỗ trợ hiệu 4.4.2.2 Tòa soạn chủ động tổ chức phản biện xã hội Tòa soạn báo điện tử cần bám sát thời nữa, chủ động tổ chức phản biện từ lựa chọn đối tượng phản biện tới lúc kết thúc đánh giá hiệu phản biện Sự chủ động phải bao gồm: Nguồn tin, nguồn tư liệu; nhân lực nhóm chủ thể phản biện; vật lực phục vụ phản biện; khách thể phản biện; thời gian q trình phản biện; lượng tác phẩm theo dòng phản biện Tòa soạn cần có dự báo tác động trình phản biện tới xã hội, phản ứng khách thể DLXH tới tòa soạn bên liên quan đối tượng phản biện 4.4.2.3 Chọn đối tượng phản biện Đối với PBXH báo điện tử, vấn đề đặt để phản biện cần lựa chọn nội dung vấn đề có khả gây ý công chúng báo điện tử Bởi vì, hiệu truyền thông đánh giá mức độ: hiệu tác động, hiệu ứng xã hội hiệu thực tế 4.4.2.4 Động viên lực lượng chủ thể phản biện 19 Mỗi nhóm chủ thể có đặc trưng riêng lực cá nhân, đặc trưng tâm lý, thói quen giao tiếp xã hội nhu cầu, lợi ích riêng Tòa soạn báo điện tử cần hiểu nhóm chủ thể để động viên kịp thời vật chất tinh thần, bảo vệ nguồn tin… nhằm “kéo” họ tham gia PBXH 4.4.2.5 Nội dung hình thức thông điệp phản biện a, Lập luận rõ ràng nội dung thơng điệp: Tòa soạn báo cần đặt trọng tâm đầu tư nâng cao chất lượng thông điệp Trong đó: Một là, phải nâng cao chất lượng nội dung thông điệp phản biện nhân vật chủ thể phản biện đưa tác phẩm Hai là, nâng cao chất lượng nội dung thông điệp chung tác phẩm Cả hai loại thông điệp phải thể qua lập luận phản biện có luận điểm luận rõ ràng b, Đa phương tiện hóa hình thức thơng điệp: Các thơng điệp cần tối đa hóa phương nội dung để tăng khả truyền thơng, góp phần gia tăng chất lượng phản biện Muốn thế, tòa soạn cần có chế để tạo thói quen cho tác giả phản biện cung cấp thông tin dạng đa phương tiện Bên cạnh đó, cần ý hình thức thơng điệp thể phù hợp loại hình báo điện tử, gồm: Tiêu đề chính, tiêu đề phụ, nội dung chi tiết, hộp liệu, ảnh tĩnh, ảnh động, video clip, audio file… 4.4.2.6 Nguồn tần suất thông điệp + Nguồn thơng điệp: Đa dạng hóa nguồn thơng tin (bài phản biện nhà khoa học, viết nhà báo, nhà báo ghi chép ý kiến nhân vật, vấn ý kiến nhiều công chúng…), phải tăng cường nguồn thơng điệp có quyền tòa soạn, giảm đăng lại từ báo khác + Ý kiến phản hồi độc giả: Tăng đồng thời lượng chất phản hồi + Tần suất thông điệp: Các thông điệp nên xuất gần theo dòng thời liên kết dạng hồ sơ kiện để đảm bảo dòng thời phản biện hỗ trợ cơng chúng tìm đọc, xâu chuỗi vấn đề cách hệ thống thấy tranh PBXH báo chủ đề 4.4.2.7 Tổ chức tiếp nhận phản hồi khách thể phản biện Tòa soạn nên chủ động bố trí nhân lực, kỹ thuật để tác động tới khách thể đọc nội dung phản biện, qua đề nghị khách thể có phản hồi kịp thời Cách làm giúp báo chủ động việc chuẩn bị nội dung tranh luận để đăng tải, tránh tình trạng phản biện ngồi chờ phản hồi Dĩ nhiên, để thực giải pháp này, ngồi việc tòa soạn chủ động, cần có hỗ trợ khung khổ pháp lý việc quy định trách nhiệm khách thể việc phản hồi 4.4.2.8 Tăng cường tương tác xã hội mặt báo Tăng cường tương tác xã hội mặt báo để vừa huy động trí tuệ tập thể nhân dân vào giải vấn đề chung, vừa tránh tình trạng thơng tin đơn điệu, chiều, phiến diện Sự tương tác cần thể nội dung thơng tin lẫn hình thức trình bày thơng tin 4.4.2.8 Tiêu chí hóa chất lượng phản biện xã hội báo điện tử Các tòa soạn cần xây dựng tiêu chí chất lượng phản biện làm đánh giá lực cá nhân tòa soạn thực Đánh giá qua tiêu chí cụ thể để tòa soạn rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, phát huy mạnh có giải pháp cho trình PBXH khác với đối tượng khác Tiểu kết Chương Nội dung Chương phân tích ra, PBXH báo điện tử Việt Nam đạt hiệu định việc tác động đến xã hội, tạo hiệu ứng xã hội có hiệu thực tiễn Song hạn chế vừa chủ quan báo chí vừa khách quan mang lại Từ đó, tác giả luận án đề xuất số giải pháp tăng chất lượng PBXH báo điện tử Việt Nam 20 Chương có kết luận là: Báo điện tử có mật độ cập nhật tin tức dày hơn, bám sát dòng thời hơn, đăng tải nhiều ý kiến phản hồi hơn, tương tác với công chúng nhiều hấp dẫn cơng chúng cơng chúng đọc thường xun có nhiều độc giả Và ngược lại, báo quan tâm đăng tải phản hồi cơng chúng giảm hội tương tác với độc giả, giảm lượng cơng chúng Uy tín, vị báo điện tử phải gây dựng từ nhiều yếu tố, cốt lõi dựa vào giá trị thông tin Đặc biệt, đối tượng phản biện có trục phản biện riêng thành báo đạt tương đồng tạo đồng thuận xã hội Chương nhóm nhân tố tác động đến chất lượng hiệu PBXH báo điện tử: môi trường xã hội vĩ mơ; sách, pháp luật phản biện xã hội; nhân lực chủ thể phản biện; tiếp thu, giải trình, hợp tác khách thể phản biện; trình độ dân trí Từ thực trạng, tác giả luận án đề xuất nhóm giải pháp nâng cao chất lượng PBXH báo điện tử: nhóm giải pháp xã hội vĩ mơ nhóm giải pháp gắn trực tiếp tòa soạn báo điện tử KẾT LUẬN Qua kết nghiên cứu luận án rút nhận định: PBXH phản biện công khai tổ chức, cá nhân xã hội vấn đề thuộc chủ trương, sách, quy định, đề án, dự thảo quan cơng quyền nêu trước đó, thơng qua phương tiện truyền thông trung gian, để phân định rõ tốt - xấu, - sai, chưa hợp lý nó, hướng tới đồng thuận xã hội việc bổ sung thiếu sót, loại trừ xấu, sửa chữa sai, phát triển chung Với tư cách phương tiện truyền thơng, báo chí có chức PBXH Trong đó, báo điện tử kênh- trung gian truyền thông- để bên tham gia PBXH Qua khảo sát thực tế, báo điện tử thực chức PBXH có chất lượng hiệu định Kết khảo sát cho thấy nhiều báo tích cực: Báo điện tử phát huy lợi loại hình báo chí đa phương tiện tảng truyền thông internet để thực chức PBXH báo chí cách kịp thời, phù hợp xu phát triển nội dung hình thức báo chí đại Chính báo điện tử chứng minh phát huy khả “thiết lập chương trình nghị sự” phương tiện truyền thông đại chúng Thông qua chương trình nghị đó, báo điện tử trở thành diễn đàn công luận công khai môi trường internet để tầng lớp nhân dân, cấp, ngành, mội tổ chức, cá nhân có hội tham gia vào trình tranh luận vấn đề đặt từ thực tiễn đời sống xã hội Báo điện tử trở thành nơi đáng tin cậy để nhóm chủ thể phản biện (nhà khoa học, nhà báo, nhân sĩ trí thức, người dân thường, cán công quyền đương chức hưu…) thường xuyên PBXH thể trách nhiệm tiến xã hội Điều chứng minh, nhóm chủ thể tiên phong thừa nhận vai trò, giá trị PBXH PBXH báo điện tử Phân tích q trình PBXH báo điện tử phạm vi khảo sát cho thấy, báo điện tử ngày tham gia PBXH nhiều hơn, thông điệp phản biện ngày nhiều, báo điện tử công bố nhiều dạng thức khác Những thông điệp thu hút ý theo dõi công chúng xã hội ngày tham gia nhiều hơn, có trách nhiệm vào trình PBXH báo điện tử Công chúng đánh giá cao tin tưởng vào PBXH báo điện tử Khảo sát cho thấy đối tượng phản biện báo điện tử đặt vấn đề trúng thời điểm Cùng với trình phản biện tham gia nhiều lực lượng xã hội liên quan có giải trình tìm giải pháp xử lý vấn đề, thực tế cách xử lý vấn đề nhận đồng thuận xã hội cao Điều chứng tỏ giả thuyết nghiên cứu “ thực tiễn đời sống xã hội Việt Nam đặt nhiều vấn đề thiết cần phản biện xã hội báo điện tử để góp phần 21 giải vấn đề đó”, xác nhận Khảo sát cho thấy, trình PBXH báo điện tử thể có nhiều lợi loại hình báo chí Trong đó, khả truyền thơng online, ứng dụng cơng nghệ web 2.0 với chức truyền thông đa phương tiện có khả chuyển tải thơng điệp dạng văn động, tương tác cao, liên kết đa chiều, cập nhật thời phi định kỳ… môi trường internet phát huy tích cực Thơng qua PBXH báo điện tử, cơng chúng có nhiều thuận lợi việc tham gia vào trình phản biện Biểu dung lượng tác phẩm lớn hơn, lượng nhân vật xuất nhiều hơn, số tác phẩm nhiều hơn, độc giả phản hồi khơng hạn định tác phẩm Nghĩa mạnh báo điện tử tòa soạn ứng dụng phát huy sức mạnh việc tham gia PBXH Chứng tỏ giả thuyết nghiên cứu “với đặc trưng loại hình báo chí đa phương tiện hoạt động môi trường internet, phản biện xã hội báo điện tử mạnh hạn chế riêng”, chứng minh Mặc dù PBXH báo điện tử có thành bước đầu Tuy nhiên, nhiều rào cản để trình đạt chất lượng hiệu cao Trong có rào cản việc chưa có hệ thống chế tài cụ thể cho hoạt động PBXH nói chung, PBXH báo điện tử nói riêng Chính lý khiến PBXH báo điện tử thời gian qua chủ yếu trông chờ vào ý thức tự giác, trách nhiệm xã hội báo điện tử, chủ thể phản biện cộng đồng bạn đọc Ngoài ra, thiếu chế tài nên phối hợp khách thể phản biện vào trình phản biện thiếu tính ràng buộc trách nhiệm, chủ yếu nhờ áp lực dư luận mà bên tham gia khơng phải chủ động, tích cực kịp thời giải trình cách cơng khai, thống Dẫu vậy, kết bước đầu tham gia khách thể phản biện vào trình PBXH cụ thể báo điện tử cho thấy bắt đầu có tinh thần hợp tác thực hành văn hóa trị chun nghiệp hóa hoạt động trị khách thể phản biện Điều cho phép kết luận rằng, giả thuyết nghiên cứu nói rằng: “Quy định có tính pháp lý cho PBXH chưa thống chưa có chế tài cụ thể, thực tiễn diễn PBXH có hiệu định” Thực chức PBXH thời gian vừa qua báo điện tử chủ động thực quyền trách nhiệm tự thân báo chí xã hội Việt Nam Kết khảo sát cho thấy, q trình PBXH đối tượng phản biện cụ thể có hạn chế định, khơng có hoạt động PBXH báo chí, có báo điện tử thời gian vừa qua, cộng đồng xã hội nhiều hội để nắm bắt thông tin, hiểu rõ chất vấn đề khơng có điều chỉnh, bổ sung nội dung như: Điều dự thảo Hiến pháp năm 2013, Phương án Bộ GTVT với cầu Long Biên, Quy định phạt xe khơng chủ, Việt Nam đăng cai ASIAD 18, Đề án 34 nghìn tỷ đồng đổi SGK Tuy nhiên, chủ quan, cực đoan cho định quan công quyền nội dung điều chỉnh theo DLXH PBXH báo điện tử tạo Nhưng khẳng định, thông điệp PBXH vấn đề báo điện tử nguồn thơng tin tham khảo hữu ích để quan cơng quyền xem xét định trị xử lý vấn đề thuộc nội dung Tức PBXH báo điện tử chủ yếu tạo hiệu tác động hiệu ứng dư luận, hiệu thực tiễn phối hợp với nhiều nhân tố khác tác động hoàn toàn phản biện báo điện tử tạo Vì chắn rằng, thơng điệp phản biện báo điện tử mệnh lệnh hành buộc quan cơng quyền định điều chỉnh sách Chẳng hạn, báo điện tử khơng thể lệnh Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải điều chỉnh, bổ sung Điều Dự thảo theo ý nhà phản biện Báo điện tử lệnh bắt Bộ GTVT phải rút lại phương án đề xuất với cầu Long Biên Cũng khơng có chuyện báo điện tử yêu cầu 22 Bộ Công an quan liên quan tạm dừng xử phạt hành vi không sang tên đổi chủ phương tiện theo quy định Báo điện tử lấy thông điệp phản biện để lệnh Chính phủ Việt Nam rút lui quyền đăng cai tổ chức ASIAD 18 Và tất nhiên, báo điện tử lệnh cho Bộ GD-ĐT xin lỗi nhân dân rút đề xuất Phân tích thực tế tác phẩm theo dòng PBXH báo điện tử cho thấy, hàm lượng khoa học thực tiễn thông điệp phản biện tùy chù đề khác nhau, tùy chủ thể phản biện khách thể phản biện mà có giá trị khác Đồng thời, tùy theo báo, tùy chủ đề mà lượng chủ thể, khách thể tham gia phản biện khác nhau, thời gian trình phản biện khác Nhưng có điểm chung chủ đề phản biện thực báo điện tử bị động, phụ thuộc nhiều vào nguồn khác khởi xướng cho trình phản biện Sự vào phản biện với đối tượng nhận thức thân tòa soạn chủ yếu chạy bám theo phản ánh dòng thời này, có thơng tin thời sự; việc chọn lọc nhân vật, tổ chức tác phẩm phản biện chủ yếu cá nhân nhà báo định sở phản ánh thực… mà chưa có chuẩn bị công phu, kế hoạch cụ thể Thành ra, đa số thông điệp đăng tải rời rạc khoảng thời gian khác nhau, khơng có giới hạn cụ thể tần suất Chứng tỏ tác giả luận án đặt giả thuyết nghiên cứu “PBXH báo điện tử mang tính tự phát, quan báo chí chưa hồn toàn chủ động tổ chức thực PBXH” Thực tế cho thấy, báo điện tử ngày coi trọng vai trò thơng tin phản biện thực hành PBXH để góp phần gia tăng uy tín với công chúng, thu hút công chúng nhờ đặt vấn đề trực diện, cụ thể vào vấn đề nóng bỏng, cấp thiết sống Các đối tượng phản biện tầm vĩ mơ chủ trương, sách, vi mơ quy định, đề án cụ thể quan công quyền tạo Điều cho phép khẳng định, “cùng trình dân chủ hóa xã hội nước ta, PBXH báo điện tử dần dịch chuyển từ tự phát sang chuyên nghiệp, chủ động không né tránh vấn đề”, giả thuyết nghiên cứu đặt Thực tế trình PBXH báo điện tử với chủ đề khác cho thấy, mục tiêu PBXH báo điện tử Việt Nam năm trở lại thể rõ nhằm góp phần tạo nên đồng thuận xã hội việc giải vấn đề chung đặt từ đời sống trị - xã hội, giả thuyết nêu: “Phản biện xã hội báo điện tử nhằm khẳng định phủ định chủ trương, sách mà thơng qua lập luận với lý lẽ, dẫn chứng thuyết phục vấn đề để tạo đồng thuận xã hội thực chủ trương, sách cách đắn, hiệu quả” Phương thức để đạt mục tiêu báo điện tử dùng tranh luận, phản biện chủ thể khách thể (tức lực lượng xã hội quan công quyền) chủ trương, sách, đề án, dự thảo… mang tính chất quốc kế dân sinh để tác động thúc đẩy bên liên quan nhanh chóng tìm giải pháp cho vấn đề để ngày hồn thiện chủ trương, sách, đề án… cơng Đó sở để thúc đẩy phát triển xã hội ngày dân chủ, tiến bộ, công bằng, văn minh người hưởng lợi ích nhiều Chính thơng điệp PBXH báo điện tử góp phần cảnh tỉnh xã hội quan công quyền cần phải suy nghĩ hành động cách cẩn trọng, khoa học phù hợp với thực tiễn, đặc biệt công tác tạo lập thực thi sách cơng 10 Từ kết nghiên cứu luận án cho phép kết luận rằng, chất PBXH báo điện tử tạo lập diễn đàn, tạo hội cho tương tác xã hội chủ thể khách thể phản biện hướng đến mục tiêu chung hồn thiện thể chế, sách cơng vừa phục vụ tốt cho trình quản lý, điều hành đất nước vừa công cụ để đo hiệu thực chủ trương, sách đời sống xã hội Vì thế, tranh luận xã hội ln có quan điểm tranh luận trái chiều, thuận chiều bổ sung, hỗ trợ nhau, gợi mở giải pháp Có thể chia nhóm quan điểm gồm: Đồng tình, Phản 23 đối, Nêu ý kiến khác, Hiến kế giải pháp xử lý vấn đề Tất quan điểm đề xuất từ người có kiến thức, trách nhiệm xã hội tinh thần, thái độ phản biện chân chính… nhằm đến quyền lợi chung quốc gia, dân tộc 11 Trong điều kiện đất nước ta ngày hội nhập sâu rộng với giới, xã hội ngày dân chủ, văn minh phương tiện truyền thông ngày phát triển đại hơn, nhu cầu thông tin thông tin người ngày gia tăng PBXH báo điện tử nhu cầu tự thân báo chí điều kiện để báo điện tử phát triển Với mạnh loại hình mình, báo điện tử cần ngày phát huy, thúc đẩy phát triển PBXH Từ đó, hiệu PBXH báo điện tử ngày góp sức to lớn cho nghiệp xây dựng xã hội dân chủ, cơng bằng, văn hồn thiện nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa 12 Tác giả luận án cố gắng thu thập tư liệu, khảo sát, đo lường, phân tích, đánh giá PBXH báo điện tử nước ta từ góc nhìn báo chí học Trong đó, tác giả luận án tiếp cận nghiên cứu theo hướng từ khảo cứu, tổng hợp, khái quát hóa xây dựng lý thuyết chung PBXH, PBXH báo chí PBXH báo điện tử Từ lý thuyết đó, tác giả luận án soi rọi vào thực tiễn hoạt động PBXH báo điện tử Việt Nam giai đoạn từ năm 2012-2014 Quy soi chiếu lý luận thực tế đó, luận án bước đầu đánh giá chất lượng, hiệu PBXH báo điện tử Việt Nam Đồng thời, tác giả luận án đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng PBXH nói chung, PBXH báo điện tử nói riêng giai đoạn đất nước ta Tuy nhiên, PBXH vấn đề Việt Nam khoa học thực tiễn Vẫn tranh luận gay gắt chưa thống lý luận thực tiễn biện xã hội về: Khái niệm, đặc trưng, nguyên tắc, chất, chức năng, điều kiện, kết quả, hiệu quả… PBXH nói chung PBXH báo chí nói riêng Do vậy, cơng trình nghiên cứu: Phản biện xã hội báo điện tử (khảo sát trường hợp phản biện Điều dự thảo Hiến pháp 2013, Phương án Bộ GTVT với cầu Long Biên, Quy định phạt xe khơng chủ, Việt Nam đăng cai ASIAD 18, Đề án 34 nghìn tỷ đồng đổi SGK, báo điện tử: Nhân Dân, Thanh Niên, VietNamNet, VnExpress, từ năm 2012 đến 2014) đạt kết bước đầu Vẫn nhiều vấn đề đặt cần phải tiếp tục nghiên cứu để làm sáng tỏ Vì thế, đề tài cần cơng trình khoa học nghiên cứu với góc độ, phương pháp tiếp cận, mục tiêu nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu giới hạn nghiên cứu… khác nhau./ 24 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Trần Xuân Thân (2009): Nét độc đáo văn hóa phản biện báo chí, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 302, tháng 8/2009 Trần Xuân Thân (2012): Nâng cao sức mạnh phản biện sách báo chí Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Dự báo, số ngày 21/6/2012 Trần Xuân Thân (2014): Sức mạnh phản biện xã hội báo điện tử với vấn đề bảo tồn cầu Long Biên, Kỷ yếu Hội nghị khoa học cán trẻ, học viên sau đại học, Trường ĐH KHXH&Nhân văn Hà Nội Trần Xuân Thân (2014): Phản biện xã hội báo điện tử: Cảnh giác với tính hai mặt truyền thơng online, Tạp chí Người làm báo, số tháng 10/2014 Trần Xuân Thân (2014): Phản biện sách báo điện tử: Một số vấn đề quy trình nguồn tin , Tạp chí Người làm báo, số tháng 11/2014 ... ngành giáo dục Việt Nam 3.3.4.3 Văn hóa tranh luận hình thành Một tranh luận nghiêm túc phải thực với điều kiện cần đủ: có quy tắc tranh luận có văn hóa ứng xử tranh luận Khảo sát báo điện tử qua... 7) Khách thể phản biện phản hồi giải trình tới chủ thể phản biện có tranh biện Đồng thời, công chúng phản hồi tác phẩm 8) Sau tranh biện, khách thể xử lý vấn đề Suốt trình PBXH, báo điện tử “người... BIỆN XÃ HỘI TRÊN CÁC BÁO ĐIỆN TỬ NHÂN DÂN, VIETNAMNET, THANH NIÊN, VNEXPRESS 3.1 Về đối tượng khảo sát Các báo điện tử Nhân Dân, VietNamNet, Thanh Niên, VnExpress, báo lớn, có vị tầm ảnh hưởng rộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Tài Nghiên Cứu Phản Biện Xã Hội Trên Báo Điện Tử, Đề Tài Nghiên Cứu Phản Biện Xã Hội Trên Báo Điện Tử

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay