KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CHI NHÁNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM

27 39 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LÊ THANH HÀ KIỂM SỐT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CHI NHÁNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LÊ THANH HÀ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CHI NHÁNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Mã số: Tài – Ngân hàng 60.34.02.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.,TS Nguyễn Thị Thanh Hoài PGS.,TS Kiều Hữu Thiện HÀ NỘI – 2017 Học viện Tài Học viện Ngân hàng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hơn 30 năm đổi với cải cách mở cửa hội nhập kinh tế giới giúp Việt Nam có bước tiến quan trọng thu hút đầu tư trực tiếp nước từ công ty đa quốc gia hàng đầu giới Đầu tư từ công ty đa quốc gia lời giải cho toán làm nâng cao trình độ khoa học cơng nghệ, trình độ quản lý kinh tế giải công ăn việc làm cho người lao động Bên cạnh mặt tích cực, hình thức đầu tư cho thấy tượng đáng quan ngại: nhiều chi nhánh công ty đa quốc gia Việt Nam kê khai thua lỗ kéo dài nhiều năm, theo phổ biến tình trạng “lỗ giả, lãi thật” mà nguyên nhân nhiều chuyên gia nhà quản lý đánh giá chuyển giá Trước tình hình đó, Chính phủ mà trực tiếp Bộ Tài tiến hành nhiều biện pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá nhiều cấp độ Tuy nhiên, thực trạng hoạt động chuyển giá có diễn biến phức tạp, đồng thời, vấn đề kiểm soát hoạt động chuyển giá chi nhánh công ty đa quốc gia Việt Nam gặp phải nhiều thách thức Xuất phát từ tình hình nêu qua tìm hiểu nghiên cứu sinh để phục vụ cho công việc chuyên môn, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài “Kiểm soát hoạt động chuyển giá chi nhánh công ty đa quốc gia Việt Nam” làm đề tài luận án tiến sĩ kinh tế Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát luận án đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu kiểm soát hoạt động chuyển giá chi nhánh công ty đa quốc gia Việt Nam Từ đó, mục tiêu cụ thể xây dựng gồm: hoàn thiện khung pháp lý kiểm sốt hoạt động chuyển giá; phân tích thực trạng hoạt động chuyển giá kiểm soát hoạt động chuyển giá chi nhánh MNCs Việt Nam; đề xuất giải pháp có tính khả thi cao để kiểm sốt có hiệu hoạt động chuyển giá Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp thu thập xử lý thông tin nghiên cứu sinh sử dụng để thu thập tài liệu sơ cấp thứ cấp Đó báo cáo tài số chi nhánh công ty đa quốc gia Việt Nam; báo cáo kết tra chi nhánh công ty đa quốc gia Tổng cục Thuế Cục Thuế số địa phương; số kết luận tra vi phạm nghĩa vụ thuế nói chung, nghi vấn chuyển giá nói riêng Thanh tra Bộ Tài chính, Kiểm tốn Nhà nước cơng trình nghiên cứu trước luận án vấn đề  Phương pháp phân tích sử dụng để phân tích số liệu liên quan đến vấn đề mua bán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ phi tài tài (hoạt động chuyển giao nội bộ) chi nhánh công ty đa quốc gia Việt Nam với công ty mẹ với bên có quan hệ liên kết  Phương pháp nghiên cứu tình phương pháp nghiên cứu định tính phù hợp với đề tài luận án nghiên cứu sinh phù hợp với tính chất số liệu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu sinh sử dụng để sâu phân tích số trường hợp, vụ việc điển hình chuyển giá chi nhánh cơng ty đa quốc gia Việt Nam trường hợp điển hình việc kiểm sốt chuyển giá số quốc gia  Các phương pháp khác phương pháp so sánh, phương pháp thu thập liệu thứ cấp, phương pháp hệ thống hóa, tổng hợp sử dụng cách thích hợp để đạt mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án kiểm soát hoạt động chuyển giá chi nhánh công ty đa quốc gia Việt Nam Phạm vi nghiên cứu:  Về không gian: nghiên cứu, phân tích chuyển giá phạm vi tồn quốc, có tập trung vào số tỉnh, thành trọng điểm thu hút FDI có báo cáo chuyển giá nghi vấn chuyển giá lớn, phức tạp  Về thời gian: luận án nghiên cứu chuyển giá kiểm soát hoạt động chuyển giá giai đoạn từ Việt Nam mở cửa đón nhận đầu tư trực tiếp nước ngồi thời điểm tại, tính chất số liệu nghiên cứu nên tập trung chủ yếu vào giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2016 Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án  Về mặt lý luận: Luận án góp phần bổ sung, phát triển khung lý thuyết chuyển giá kiểm sốt hoạt động chuyển giá; đóng góp số vấn đề lý luận kiểm soát chuyển giá điều kiện tình hình Khung lý thuyết mà Luận án bổ sung, phát triển làm sở lý luận cho nghiên cứu sau luận án tham khảo dùng làm tài liệu hữu ích giúp nhà quản lý có nhìn tồn diện chuyển giá, có sở để xây dựng giải pháp kiểm sốt chuyển giá có hiệu  Về mặt thực tiễn: Luận án làm rõ thực trạng chuyển giá số quốc gia giới Việt Nam; cách thức mà quốc gia giới Việt Nam áp dụng cơng tác kiểm sốt chuyển giá; đánh giá ưu nhược điểm công tác kiểm soát chuyển giá Việt Nam thời gian qua Trên sở đó, nghiên cứu sinh xây dựng đề xuất nhằm nâng cao tính hiệu lực, hiệu kiểm soát chuyển giá Những đề xuất Luận án có ý nghĩa lớn bổ sung, hồn thiện sách thực thi sách Kết cấu Luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, Luận án gồm có chương:  Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài  Chương 2: Lý luận chuyển giá kiểm soát hoạt động chuyển giá chi nhánh công ty đa quốc gia  Chương 3: Thực trạng kiểm soát hoạt động chuyển giá chi nhánh công ty đa quốc gia Việt Nam  Chương 4: Giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá chi nhánh công ty đa quốc gia Việt Nam CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1 NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ TÀI CHÍNH CƠNG TY ĐA QUỐC GIA 1.1.1 Nghiên cứu nước ngồi  Giáo trình, sách chun khảo: tác giả Chaurasia, Harish với sách “MNCs and Modern Financial Management” Nxb Rajat Publications (2008) Tác giả Halley với sách “Multinational Corporations In Political Environments: Ethics, Values and Strategies”, Nxb World Scientific (2001) Shapiro, Alan C (1999) với sách “Multinational Financial Management”, 6th edition Giáo sư Jeff Madura (2008) với giáo trình nhiều chuyên gia tài quốc tế đánh giá cao “International Financial Management”, 9th edition Sách chuyên khảo “International Corporate Finance” tác giả Jacque, Laurent L, Nxb Wiley (2014) Một nghiên cứu khác quản trị tài quốc tế với nhiều góc nhìn sách “International Financial Management” V.A Avadhani, Nxb Himalaya Publishing House (2010)  Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu tác giả Kari Levitt “Silent Surrender: The Multinational Corporation in Canada” (2002) công ty đa quốc gia khối G7 Tác giả Nick Robins với nghiên cứu “Corporation That Changed the World: How the East India Company Shaped the Modern Multinational”, Nxb Pluto Press (2012) Nghiên cứu nhóm tác giả Tagi Sagafi – Nejad; John H Dunning Howard V Perlmutler “UN and Transnational Corporations: From Code of Conduct to Global Compact”, Nxb Indiana University Press (2008) Nghiên cứu “International Financial Management” O.P Agarwal, Nxb Himalaya Publishing House (2011) quản trị tài công ty đa quốc gia Nghiên cứu Kirt C Butler “Multinational Finance: Evaluating Opportunities, Costs, and Risks of Operations” Nxb Wiley (2012) hoạt động tài cơng ty đa quốc gia 1.1.2 Nghiên cứu nước  Giáo trình, sách chun khảo: PGS.,TS Phùng Xn Nhạ “Cơng ty xuyên quốc gia – Lý thuyết thực tiễn”, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội (2010) Cuốn sách “Quản trị Tài cơng ty đa quốc gia” tác giả PGS.,TS Phan Duy Minh, Nxb Tài (2011) TS Ngô Thị Ngọc Huyền ThS Nguyễn Thị Hồng Thu (2009) với “Quản trị Tài quốc tế” Tác giả Huỳnh Thị Thúy Giang (2014) với giáo trình “Quản trị Tài cơng ty đa quốc gia” TS Phan Thị Nhi Hiếu (2015) với sách chuyên khảo “Tài cơng ty đa quốc gia”  Bài báo khoa học: có nhiều báo khoa học vấn đề này, kể tới số nghiên cứu như: Tác giả Tường Nguyên (2000) với “Từ Công ty xuyên quốc gia thành Công ty đa quốc gia”; tác giả Nguyễn Thị Ngọc Trang (2004) với “Chính sách tài tiền tệ tác động đến công ty đa quốc gia hoạt động Việt Nam”; tác giả Bùi Kim Yến (2006) với “Chiến dịch tồn cầu hóa cơng ty đa quốc gia”; tác giả Minh Quốc (2008) với viết “Tài tiền tệ: Những quỹ tối cao cơng ty đa quốc gia” Tạp chí Ngoại thương… 1.2 NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ CHUYỂN GIÁ VÀ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ 1.2.1 Nghiên cứu nước  Giáo trình, sách chuyên khảo, hướng dẫn quan, tổ chức: sớm phải kể đến Bộ luật Thuế vụ Hoa Kỳ IRC năm 1930 Bên cạnh hướng dẫn có giá trị Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế OECD với “Báo cáo việc xác định giá chuyển nhượng công ty đa quốc gia” (1979) “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations” với nhiều phiên cập nhật, bổ sung thường xuyên Gần đây, OECD với khối G20 đề kế hoạch “Chương trình hành động BEPS chống xói mòn sở tính thuế chuyển dịch lợi nhuận” Về sách chuyên khảo, kể tới Nghiên cứu tác giả King, Elizabeth (1993) “Transfer Pricing and Valuation in Corporate Taxation Federal Legislation vs Administrative Practice”  Luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ: Luận án tiến sĩ kinh tế ElSegini, Sabri Abdel-Hamid (1992) “The accounting for transfer pricing and profit shifting in multinational companies: the case of Egypt”, University of Warwick; Luận án tiến sĩ kinh tế Elliott, Jamie (1999) “Managing international transfer pricing policies: a grounded theory study”, University of Glasgow; Valeria Ciancia với luận văn thạc sĩ Luật “Transfer Pricing: A Comparative Study of the French and U.S Legal Systems” (2000), University of Georgia School Law; Luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Mansour M Moussavi “The economic impact of multinational transfer pricing in Third World countries: The case of Iran”  Đề tài nghiên cứu khoa học: có nhiều đề tài nghiên cứu chuyên gia nước ngồi vấn đề này, tiêu biểu phải kể đến là: tác giả Feinschreiber, Robert Kent, Margaret với “Transfer Pricing Handbook: Guidance for the OECD Regulations” (2012) “Asia-Pacific Transfer Pricing Handbook” (2012); Rego (2003) với “Tax – avoidance activities of US multinational corporations” hay nghiên cứu “Foreign Direct Investment and the Multinational Enterprise” (2008) hai tác giả Brakman, Steven Garretsen, Harry…  Bài báo khoa học, như: “Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms” tác giả Richardson, Taylor Lanis năm 2013; tác giả Mill, L; Erickson, M Maydew, E (1998) với nghiên cứu “Investments in tax planning”; Gary Stone với nghiên cứu “International Transfer Pricing 2012” hay E Baistrocchi I.Roxan (2012) với nghiên cứu “Resolving Transfer Pricing Disputes: Global Analysis”… 1.2.2 Nghiên cứu nước  Giáo trình, sách chuyên khảo: Tài liệu từ Ban cải cách đại hóa Tổng cục Thuế “Đánh giá thực trạng quản lý thuế chuyển giá Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010 định hướng nâng cao hiệu quản lý thuế hoạt động thời gian tới”; Bộ Tài (2011) với “Tài liệu tham khảo kinh nghiệm quốc tế quản lý thuế”; Ngô Thị Ngọc Huyền (2014) với “Báo cáo Nghiên cứu vấn đề chuyển giá doanh nghiệp FDI địa bàn TP Hồ Chí Minh: thực trạng giải pháp”…  Luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, với NCS Phan Thị Thành Dương (2010) với “Pháp luật kiểm soát chuyển giá Việt Nam”; NCS Nguyễn Văn Phượng (2015) với “Kiểm soát nhà nước gian lận chuyển giá Việt Nam”; NCS Dương Văn An (2016) với “Chuyển giá doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) – Kinh nghiệm quốc tế học cho Việt Nam”, NCS Nguyễn Đại Thắng (2016) với “Kiểm soát hoạt động chuyển giá doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”…  Đề tài nghiên cứu khoa học, như: Đề tài Khoa học cấp Bộ PGS.,TS Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì năm 2012 “Tăng cường kiểm soát nhà nước hoạt động chuyển giá”; Nghiên cứu GS.,TS Ngô Thế Chi cộng “Giải pháp hạn chế thủ thuật chuyển giá điều kiện công ty đa quốc gia Việt Nam” – Đề tài Khoa học cấp Bộ năm 2012…  Bài báo khoa học, như: Lê Xuân Trường (2011) với nghiên cứu “Kiểm sốt chuyển giá Việt Nam: Tiếp tục hồn thiện khung pháp lý điều kiện thực hiện”; “Kinh nghiệm chống chuyển giá doanh nghiệp FDI Cục Thuế Lâm Đồng” tác giả Nguyễn Trọng Thoan (2011); Nguyễn Quang Tiến (2012) với viết “Quản lý thuế hoạt động chuyển giá: Thực trạng giải pháp”; “Vấn đề chuyển giá doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước Việt Nam nay” tác giả Nguyễn Thị Nhung (2015) hay Nghiên cứu sinh Dương Văn An (2015) với “Kinh nghiệm kiểm sốt chuyển giá tập đồn đa quốc gia Mỹ”… 1.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.3.1 Những kết đạt  Cơ nêu vấn đề lý luận chuyển giá kiểm soát hoạt động chuyển giá  Một số nghiên cứu vào khắc họa đầy đủ chất chuyển giá thủ thuật chuyển giá doanh nghiệp FDI – chi nhánh MNCs Việt Nam, đề xuất số giải pháp cho vấn đề 1.3.2 Những vấn đề chưa nghiên cứu tồn  Chưa giải triệt để vấn đề q trình kiểm sốt chuyển giá thực khó khăn cảnh báo xuất Việt Nam từ năm 1999, 2000  Các nghiên cứu trước luận án chưa nghiên cứu kỹ hoạt động chuyển giá doanh nghiệp FDI – chi nhánh MNCs thực tất giai đoạn trình tổ chức hoạt động đầu tư triển khai kinh doanh Việt Nam  Ít có nghiên cứu đánh giá chế, sách thực kiểm sốt chuyển giá Việt Nam sở hạch toán kế toán, chế độ kiểm tốn, sách thuế; chế quản lý tra, giám sát tài 1.4 KHOẢNG HỞ NGHIÊN CỨU  Thứ nhất, vấn đề lý thuyết thực tiễn chuyển giá hoạt động chuyển giá nghiên cứu trước luận án đề cập; nhiên vấn đề phức tạp gắn liền với hoạt động chuyển giao nội công ty đa quốc gia, doanh nghiệp có quan hệ liên kết phụ thuộc vào sách, cách tiếp cận quốc gia Chính vậy, cần tiếp tục nghiên cứu chuyển giá, bổ sung thêm vấn đề lý thuyết để đáp ứng đòi hỏi thực tiễn  Thứ hai, nghiên cứu trước luận án thực trạng chuyển giá Việt Nam có tương đối nhiều thường dừng lại mức độ nghiên cứu đánh giá góc độ khái quát, việc sâu phân tích làm rõ tính chất liên kết giao dịch bên có quan hệ liên kết, chi nhánh công ty đa quốc gia chưa thực  Thứ ba, chưa có nghiên cứu sâu nghiên cứu giải pháp cụ thể cho hình thức chuyển giá Việt Nam mà hầu hết dừng lại việc đưa giải pháp mang tính chất tổng quát, thiếu cách giải pháp sâu vào nghiệp vụ cụ thể  Thứ tư, chưa có nghiên cứu phân tích, đánh giá sâu điểm hạn chế hoạt động kiểm soát chuyển giá chi nhánh MNCs Việt Nam thời gian qua Những nghiên cứu trước luận án dừng lại việc đánh giá khái quát, chưa đánh giá quy trình đầy đủ từ xây dựng quy định pháp luật đến việc triển khai thực xử lý chuyển giá  Thứ năm, đánh giá tồn chế quản lý quan hữu quan qua thời kỳ; tham khảo kinh nghiệm hướng dẫn quốc tế để đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN GIÁ VÀ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CHI NHÁNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA 2.1 LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CHI NHÁNH CƠNG TY ĐA QUỐC GIA 2.1.1 Khái niệm cơng ty đa quốc gia Trong bối cảnh nay, xu tồn cầu hóa kinh tế giới khiến việc phân biệt công ty đa quốc gia, xuyên quốc gia cơng ty quốc tế có ý nghĩa tương đối Vì vậy, thuật ngữ MNCs nghiên cứu sinh sử dụng luận án để công ty tiến hành hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngồi, bao gồm cơng ty mẹ mang quốc tịch định với công ty thuộc sở hữu phần hay toàn hoạt động dự án FDI nhiều quốc gia, cơng ty mẹ có quyền quản lý quyền kiểm sốt đáng kể Theo đó, thuật ngữ doanh nghiệp FDI sử dụng luận án để chi nhánh công ty đa quốc gia 2.1.2 Lý luận chuyển giá chi nhánh công ty đa quốc gia 2.1.2.1 Các quan điểm chuyển giá công ty đa quốc gia Hiện có nhiều luồng quan điểm chuyển giá, nhiều quốc gia chuyên gia sử dụng quan điểm OECD để làm sở nghiên cứu Tuy nhiên, hoạt động chuyển giá diễn tinh vi, hướng tới nhiều mục tiêu khơng đơn tối thiểu hóa số thuế tồn MNCs Vì vậy, quan điểm chuyển nghiên cứu sinh sử dụng chuyển giá công ty đa quốc gia việc thực sách giá bên có quan hệ liên kết khơng tn theo giá thị trường 2.1.2.2 Nguyên nhân hoạt động chuyển giá cơng ty đa quốc gia Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc MNCs thực hoạt động chuyển giá; theo chia thành nhóm nguyên nhân:  Nguyên nhân khách quan: xuất phát từ quyền tự định đoạt kinh doanh; từ q trình tồn cầu hóa tạo thuận lợi cho MNCs mở rộng hoạt động; khác biệt tất yếu sách thuế, chế độ hạch tốn nước…  Nguyên nhân chủ quan: khung pháp lý kiểm soát hoạt động chuyển giá nhiều quốc gia chưa hồn thiện; trình độ quản trị tài MNCs mức cao, sẵn sàng vận động hàng lang để có mơi trường thuận lợi Cùng với đó, nhiều MNCs nhận hỗ trợ từ cơng ty kiểm tốn hàng đầu khiến việc đấu tranh kiểm soát chuyển giá trở nên khó khăn 2.1.2.3 Các hình thức chuyển giá công ty đa quốc gia Thứ nhất, chuyển giá lỗ hay chuyển giá làm giảm lãi gây lỗ, gồm hình thức:  Chuyển giá thơng qua hình thức nâng cao giá trị tài sản góp vốn  Chuyển giá cách nâng khống giá trị tài sản vô hình  Chuyển giá thơng qua mua, bán ngun vật liệu, bán thành phẩm với công ty mẹ công ty liên kết  Chuyển giá thông qua thay đổi giá bán sản phẩm với công ty liên kết  Chuyển giá cách nâng cao chi phí quản lý hành  Chuyển giá thơng qua nâng cao chi phí quảng cáo quốc gia có nhiều vấn đề tương đồng với Việt Nam Trung Quốc hay quốc gia khối Asean Thái Lan … Từ đó, đưa số học kiểm sốt hoạt động chuyển giá cho Việt Nam:  Xây dựng hồn thiện pháp luật kinh tế nói chung, pháp luật kiểm sốt hoạt động chuyển giá nói riêng, đảm bảo hài hòa thu hút đầu tư đấu tranh với gian lận giá chuyển nhượng  Xây dựng sách thuế phù hợp với tình hình nước đáp ứng với yêu cầu xu khu vực giới  Xây dựng hồn thiện hệ thống sở liệu thơng tin MNCs  Nâng cao lực đội ngũ cán thuế, quan thuế  Có chế tài quy định phối hợp quan hữu quan thuế, hải quan, kiểm toán… kiểm soát hoạt động chuyển giá KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương luận án làm rõ vấn đề lý luận chuyển giá kiểm soát hoạt động chuyển giá Theo đó, tác động mà chuyển giá chi nhánh MNCs gây cho nước tiếp nhận đầu tư; u cầu cơng tác kiểm sốt chuyển giá Những vấn đề lý luận quan trọng để NCS sâu phân tích vào thực trạng hoạt động chuyển giá kiểm soát hoạt động chuyển giá chi nhánh công ty đa quốc gia Việt Nam CHƯƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CHI NHÁNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM 3.1 TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 206 – 2016 3.1.1 Khái quát kinh tế Việt Nam thời gian qua Giai đoạn 2006 - 2016 giai đoạn mà tình hình kinh tế - trị khu vực giới có nhiều biến động mạnh mẽ Trong bối cảnh đó, Việt Nam trì tăng trưởng phát triển ổn định, gặp nhiều trở ngại coi thành tựu đáng khích lệ Tăng trưởng giai đoạn tiếp tục trì, vượt qua nhiều khó khăn giới để đạt mức 6,38% giai đoạn, đặc biệt lĩnh vực công nghiệp, xây dựng dịch vụ tăng trưởng cao xấp xỉ mức 7%/năm Với tốc độ tăng trưởng đáng khích lệ, lạm phát sau thời gian “phi mã” 11 giai đoạn từ 2009 – 2011 kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt từ 2012 đến Các yếu tố tăng trưởng GDP, GDP bình quân đầu người, phát triển công nghiệp, dịch vụ đạt nhiều kết tích cực 3.1.2 Khái quát đầu tư trực tiếp nước ngồi từ cơng ty đa quốc gia vào Việt Nam sau 30 năm đổi Kể từ bắt đầu Công Đổi kinh tế, mở cửa đầu tư trực tiếp nước lĩnh vực cải cách sớm nhất, mạnh bạo Việt Nam đạt kết tương đối ấn tượng Đến hết năm 2016, Việt Nam có 295,627 tỷ USD vốn đăng ký 154,492 tỷ USD vốn thực Đây nguồn vốn bổ sung quan trọng vào tổng sản phẩm quốc nội, thúc đẩy xuất khẩu, tạo việc làm, đóng góp ngân sách Trong đầu năm 2017, xu hướng FDI vào Việt Nam tiếp tục tăng lên Hoa Kỳ thức rút khỏi Hiệp định TPP Điều cho thấy Việt nam thị trường đầu tư có lợi cho MNCs FDI từ MNCs có đóng góp tích cực thể nhiều mặt ba thập niên qua, FDI đóng góp trực tiếp lượng ngày tăng cho kinh tế Việt Nam thông qua GDP, xuất, nhập đóng góp cho ngân sách Nguyên nhân Việt Nam trở thành địa điểm đầu tư hấp dẫn doanh nghiệp FDI chủ yếu nhân tố chi phí nhân cơng thấp, môi trường kinh doanh, đầu tư hấp dẫn (mức ưu đãi cao, chế tài xử phạt vi phạm thấp), thị trường tiêu thụ tương đối hấp dẫn (có đơng đảo dân số trẻ có thiên hướng tiêu dùng cao) Tuy nhiên, có nhiều vấn đề đặt như: tác động lan toản FDI thấp, mục tiêu thu hút cơng nghệ cao, cơng nghệ nguồn chưa đạt kỳ vọng, thiếu tính bền vững Đặc biệt, chuyển giá, trốn thuế chi nhánh MNCs lên thách thức lớn quan quản lý nhà nước 3.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ CỦA CÁC CHI NHÁNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM 3.2.1 Khái lược tình hình hoạt động chi nhánh cơng ty đa quốc gia Việt Nam Một số nét khái quát thực trạng hoạt động chuyển giá chi nhánh MNCs Việt Nam:  Tỷ lệ doanh nghiệp FDI thua lỗ mức cao: chẳng hạn, địa bàn TP Hồ Chí Minh, giai đoạn 2007 – 2012, số doanh nghiệp FDI khai lỗ mức 50%; bước sang giai đoạn 2013 – 2015, đẩy mạnh cơng tác kiểm sốt chuyển giá, tỷ lệ giảm 31% song hầu hết chi nhánh MNCs lớn giới liên tục thua lỗ qua năm Tại Bình Dương – tỉnh thành thu hút nhiều doanh nghiệp 12 FDI, tỷ lệ doanh nghiệp kê khai lỗ luôn mức 50% qua nhiều năm  Tỷ lệ đóng góp thuế thu nhập bình qn doanh nghiệp FDI thấp doanh nghiệp Việt Nam với điều kiện Đây coi nghịch lý trang bị kỹ thuật trình độ quản lý doanh nghiệp Việt Nam hầu hết yếu nhiều so với doanh nghiệp FDI chi nhánh MNCs hàng đầu giới  Nhiều chi nhánh MNCs có giao dịch liên kết với chủ đầu tư đến từ thiên đường thuế Cụ thể, tính riêng địa bàn TP Hồ Chí Minh, tính đến hết tháng 6/2013 có đến 200 doanh nghiệp FDI chi nhánh MNCs có vốn từ thiên đường thuế đảo The British Virgin Islands, Đảo Cayman… 3.2.2 Các hình thức chuyển giá Việt Nam số nghi vấn chuyển giá Luận án phân tích cách thức mà số chi nhánh công ty đa quốc gia thực chuyển giá qua hình thức, bao gồm:  Chuyển giá qua nâng khống giá trị tài sản thành lập doanh nghiệp FDI với vụ việc công ty Hualon Corporation (Đồng Nai)  Chuyển giá cách nâng khống giá trị tài sản vơ hình với vụ việc công ty liên doanh nhà máy Bia Việt Nam công ty Ve Wong (Đài Loan); vụ việc Adidas Việt Nam  Chuyển giá qua việc mua nguyên liệu từ công ty liên kết với giá cao, xuất với giá thấp với trường hợp Công ty Towa Việt Nam – chi nhánh Tập đoàn Towa Nhật Bản  Chuyển giá qua việc định giá chuyển giao sản phẩm sai lệch chi nhánh MNCs quốc gia với vụ việc doanh nghiệp sản xuất chè ô long Lâm Đồng vụ việc công ty DKJ (theo quy định Luật Quản lý thuế nên không nêu tên doanh nghiệp cụ thể)  Nghi vấn chuyển giá qua siêu khuyến mãi, nâng cao chi phí quảng cáo nhằm chiếm lĩnh thị trường với trường hợp Coca Cola Việt Nam  Chuyển giá qua vay trực tiếp từ công ty mẹ 3.3 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CHI NHÁNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM 3.3.1 Xây dựng khung pháp lý nhằm kiểm soát chuyển giá Khung pháp lý kiểm soát hoạt động chuyển giá Việt Nam xây dựng trải qua số giai đoạn:  Giai đoạn hình thành quy định kiểm soát chuyển giá (1997 – 2004) với Thông tư 74/1997/TT- BTC, thay Thông 13 tư 89/1999/TT – BTC; Thông tư 13/2001/TT – BTC Bộ Tài Quy định giai đoạn tương đối sơ sài, thiếu sở vận dụng vào thực tế  Giai đoạn chuyển tiếp (2004 – 2005): quy định kiểm sốt chuyển giá khơng đưa vào Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2005  Giai đoạn tăng cường tương thích bước hồn thiện (từ 2005 đến nay): giai đoạn mà pháp luật kiểm sốt hoạt động chuyển giá có thay đổi đáng kể chất lượng Đặc biệt thời gian gần đây, Nghị định 20/2017/NĐ – CP Thông tư 41/2017/TT – BTC đánh giá đánh dấu mốc phát triển quan trọng hệ thống quy định pháp luật giá giao dịch liên kết Việt Nam suốt 10 năm qua, thể nhiều nỗ lực quan quản lý nhà nước đấu tranh kiểm soát chuyển giá; đồng thời thể cam kết Việt Nam việc xây dựng sách thuế mang tính quán khung sách thuế tồn cầu tính minh bạch nỗ lực chống né thuế Cùng với đó, Thơng tư 201/2013/TT – BTC hướng dẫn áp dụng Thỏa thuận trước phương pháp xác định giá tính thuế APA nhận nhiều kỳ vọng tính thực tiễn 3.3.2 Cơng tác cải cách thuế Chính phủ Cơng tác cải cách thuế thời gian qua tiến hành mạnh mẽ theo hướng hội nhập, chuyên nghiệp đề cao tính minh bạch Thủ tục hành thuế đơn giản hóa, giảm số kê khai, nâng cao số nộp thuế chung; xây dựng quy định mang tính tương đồng với xu hướng khu vực giới 3.3.3 Hợp tác quốc tế thuế Chính phủ Tính đến hết ngày 10/8/2017, Việt Nam ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ngăn ngừa việc trốn lậu thuế thu nhập với 76 nước/vùng lãnh thổ Các Hiệp định tạo khuôn khổ pháp lý cho việc hợp tác hỗ trợ quan thuế Việt Nam nước quản lý thuế nói chung, kiểm sốt chuyển giá nói riêng 3.3.4 Thực trạng kỹ thuật kiểm sốt chuyển giá Việt Nam 3.3.5 Tổ chức máy đào tạo nguồn nhân lực phục vụ kiểm soát hoạt động chuyển giá Ở cấp độ Tổng cục; thành lập Tổ quản lý giá chuyển nhượng phòng tra giá chuyển nhượng Ở cấp độ Cục thuế, thành lập phòng tra giá chuyển nhượng Cục thuế: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 14 Cùng với đó, Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế Cục thuế địa phương tích cực cơng tác đào tạo đội ngũ nhân lực làm cơng tác thuế nói chung, tra, kiểm tra kiểm sốt chuyển giá nói riêng 3.3.6 Tổ chức thực kiểm soát hoạt động chuyển giá 3.3.6.1 Đẩy mạnh việc thực chuyên đề kiểm soát hoạt động chuyển giá Tổng cục Thuế giao cho Cục thuế địa phương gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Đồng Nai Bình Dương thực chuyên đề quản lý giá chuyển nhượng lĩnh vực có nhiều dấu hiệu nghi vấn chuyển giá 3.3.6.2 Tăng cường công tác quản lý kê khai, tổng hợp phân tích hồ sơ giao dịch liên kết Theo số liệu quản lý quan thuế cấp, tính đến hết ngày 31/12/2014 có khoảng gần 600.000 doanh nghiệp hoạt động, có 4.720 doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết, kết hoạt động sản xuất kinh doanh, số doanh nghiệp có lợi nhuận 210 doanh nghiệp (chiếm 4,45%); số doanh nghiệp có lãi 2.809 doanh nghiệp (chiếm 59,5%), số doanh nghiệp thua lỗ 1.684 doanh nghiệp, chiếm 35,7% 3.3.6.3 Công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm chuyển giá Công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm chuyển giá đẩy mạnh cấp độ Tổng cục Thuế Cục thuế địa phương Chỉ tính riêng năm 2016, quan thuế tiến hành tra, kiểm tra 545 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, truy thu, truy hoàn phạt 1.400,2 tỷ đồng; giảm lỗ 7.491,39 đồng; giảm khấu trừ 79,3 tỷ đồng điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 3.941,89 tỷ đồng Trong tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường giao dịch liên kết truy thu 344,33 tỷ đồng, giảm lỗ 5.812,7 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 3.861,43 tỷ đồng Tính đến hết ngày 31/7/2017, tra, kiểm tra xác định 165 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn phạt 455,23 tỷ đồng; giảm lỗ 2.177,04 tỷ đồng, giảm khấu trừ 15,39 tỷ đồng điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.658,9 tỷ đồng Đã xử lý dứt điểm số vụ việc chuyển giá tiêu biểu vụ việc Metro Việt Nam, vụ việc công ty Hualon Đồng Nai hay vụ việc doanh nghiệp trà Ô long Lâm Đồng… 3.4 ĐÁNH GIÁ VỀ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CHI NHÁNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 3.4.1 Những mặt đạt 15  Bước đầu nhận định số cách thức chuyển giá chi nhánh công ty đa quốc gia đưa xử lý số vụ việc điển hình  Hành lang pháp lý cho kiểm soát hoạt động chuyển giá ngày hồn thiện  Hợp tác quốc tế thuế có nhiều chuyển biến tích cực  Đội ngũ cán làm cơng tác kiểm sốt hoạt động chuyển giá dần chuẩn hóa  Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cơng tác kiểm sốt chuyển giá dần cải thiện 3.4.2 Những mặt hạn chế, bất cập  Hành lang pháp lý tồn nhiều bất cập như: 1) Kiểm soát hoạt động chuyển giá chưa Luật hóa; 2) Triển khai APA Việt Nam có nhiều rào cản mà quan hữu quan chưa lường hết được; 3) Bản thân văn quy phạm pháp luật kiểm soát hoạt động chuyển Nghị định 20/2017/NĐ – CP Thông tư 41/2017/TT – BTC dù đời có hiệu lực song tồn số bất cập chưa khắc phục  Cơ sở vật chất kỹ thuật nguồn liệu thông tin phục vụ cho kiểm soát hoạt động chuyển giá nhiều hạn chế  Hoạt động liên kết, phối hợp kiểm sốt hoạt động chuyển giá hạn chế Tổng cục Thuế Cục thuế địa phương chưa thiết lập mối quan hệ thường xuyên ổn định với quan thuế nước Ngay việc phối hợp quan thuế quan hữu quan kiểm toán, hải quan hay ngân hàng chưa tiến hành thường xuyên chưa có quy định cụ thể Cơ quan thuế Việt Nam chưa khai thác liệu tận dụng quy định hợp tác quốc tế Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ngăn ngừa trốn lậu thuế  Vấn đề tổ chức máy nhân lực làm công tác quản lý thuế chưa đáp ứng yêu cầu Phòng tra giá chuyển nhượng có Tổng cục Thuế Cục thuế tỉnh thành phố, địa phương khác chưa xây dựng Hiện nay, có cán thuế thực am hiểu thuế quốc tế, nhiều cán trình độ ngoại ngữ hạn chế khiến khó có khả kiểm sốt có hiệu hoạt động chuyển giá MNCs, khó khăn việc thực APA 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế, bất cập  Chuyển giá vấn đề lý luận thực tiễn mang tính chất kỹ thuật phức tạp  Chế tài xử lý hoạt động chuyển giá chưa đủ sức răn đe 16  Chưa xây dựng sở liệu giá giao dịch số liệu tỷ suất lợi nhuận bình  Thiếu chế tài quy định hợp tác quan hữu quan với quan thuế KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương luận án hình thức chuyển giá doanh nghiệp FDI – chi nhánh MNCs Việt Nam Hoạt động chuyển giá ảnh hưởng xấu tới vấn đề thu ngân sách nhà nước, làm giảm tính cạnh tranh thị trường, gây áp lực tới doanh nghiệp làm ăn chân Đồng thời, qua nội dung chuyên đề cho thấy trạng kiểm soát chuyển giá nước ta nay, đánh giá thành công tồn tại, hạn chế nguyên nhân tồn Dù năm gần vấn đề có nhiều biến chuyển theo chiều hướng tích cực, song cần nhìn nhận rằng, chuyển giá thách thức lớn cho quan quản lý thời gian tới Chính vậy, Việt Nam cần học tập kinh nghiệm kiểm soát nước trước; nghiên cứu khuyến nghị OECD để xây dựng cho chiến lược, cách thức kiểm sốt chuyển giá cho có hiệu CHƯƠNG GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ CỦA CÁC CHI NHÁNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM 4.1 QUAN ĐIỂM ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CHI NHÁNH MNCs TẠI VIỆT NAM THỜI GIAN TỚI  Giải pháp đưa vào thực phải phù hợp xây dựng sở thơng lệ quốc tế tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm nước trước  Kiểm soát hoạt động chuyển giá phải phù hợp với khả quản lý thuế Việt Nam sở vật chất, chi phí quản lý đặc biệt yếu tố người  Giải pháp đưa phải cộng đồng doanh nghiệp FDI chấp nhận; không gây ảnh hưởng bất lợi hay quan ngại lớn cho MNCs việc thực đầu tư trực tiếp nước Việt Nam 17  Phải có vào cách đồng quan quản lý nhà nước có liên quan  Giải pháp kiểm soát chuyển giá đưa phải góp phần làm minh bạch hóa thị trường, tăng tính cạnh tranh, khơng làm giảm tính hấp dẫn mơi trường thu hút đầu tư nước vào Việt Nam 4.2 CÁC GIẢI PHÁP TỔNG QUÁT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CHI NHÁNH MNCs TẠI VIỆT NAM  Tiếp tục hoàn thiện hàng lang pháp lý cho kiểm soát hoạt động chuyển giá  Xây dựng hướng dẫn thực biện pháp xác định giá chuyển nhượng giao dịch  Xây dựng sở liệu giá cho giao dịch  Xây dựng số liệu tỷ suất lợi nhuận bình quân ngành  Xây dựng chế bảo mật thông tin doanh nghiệp  Quy định rõ quyền hạn quan thuế  Triển khai thỏa thuận trước giá tính thuế cách có hiệu  Hồn thiện máy tổ chức nâng cao trình độ chun mơn, phẩm chất đạo đức đội ngũ cán quản lý đầu tư nước ngồi 4.3 GIẢI PHÁP KIỂM SỐT CÁC HÌNH THỨC CHUYỂN GIÁ 4.3.1 Kiểm sốt chuyển giá qua nâng khống giá trị tài sản hình thành doanh nghiệp FDI Đối với doanh nghiệp FDI liên doanh:  Phía đối tác Việt Nam cần tăng cường lực thẩm định dự án, đặc biệt khâu thẩm định kỹ thuật  Đặc biệt trọng tới dự án FDI có vốn góp sử dụng vốn góp tài sản cơng nghệ Trong số trường hợp, cần thiết nên thuê chuyên gia thẩm định giá độc lập để xác định giá trị vốn góp phía đối tác nước ngồi theo ngun tắc chia sẻ chi phí Đối với trường hợp doanh nghiệp FDI đầu tư 100% vốn, việc thẩm định chấp thuận dự án đầu tư quyền hạn, chức quan quản lý nhà nước Các giải pháp cần thực để ngăn chặn từ đầu hình thức chuyển giá là:  Xác định hợp lý giá trị tài sản, chi phí mà doanh nghiệp kê khai hình thành doanh nghiệp FDI  Nâng cao khả thẩm định tính công nghệ dây chuyền sản xuất Tránh trường hợp phía đối tác nước ngồi đưa dây chuyền cơng nghệ lạc hậu, ô nhiễm môi trường vào Việt Nam mà thực định giá cao 18 4.3.2 Kiểm soát chuyển giá qua nâng khống giá trị tài sản vơ hình Để kiểm sốt hoạt động chuyển giá từ nâng khống giá trị tài sản vơ hình, cần thiết phải phân loại rõ tài sản vơ hình, gồm: tài sản vơ hình thương mại, tài sản vơ hình sản xuất tài sản vơ hình lai Từ đó, có số cách thức tiếp cận để định giá tài sản vơ hình:  Cách tiếp cận từ thị trường, giá trị tài sản vơ hình cần thẩm định giá xác định vào việc so sánh, phân tích thơng tin tài sản vơ hình tương tự có giá giao dịch thị trường  Cách tiếp cận từ chi phí ước tính giá trị tài sản vơ hình vào chi phí tái tạo tài sản vơ hình giống nguyên mẫu với tài sản cần thẩm định giá chi phí thay để tạo tài sản vơ hình tương tự có chức năng, cơng dụng theo giá thị trường hành  Cách tiếp cận từ thu nhập xác định giá trị tài sản vô hình thơng qua giá trị khoản thu nhập, dòng tiền chi phí tiết kiệm tài sản vơ hình mang lại 4.3.3 Kiểm soát chuyển giá qua việc mua bán nguyên liệu đầu vào sản phẩm đầu với công ty mẹ cơng ty liên kết Luận án trình bày cách thức sử dụng phương pháp định giá để xác định lại giá chuyển giao trình bày mục 3.2.2.4 trường hợp cơng ty DKZ Theo đó, giá trị doanh thu sau điều chỉnh theo giá trị phù hợp tăng 228% so với giá công ty khai báo 4.3.4 Kiểm soát chuyển giá qua nâng cao chi phí quảng cáo Từ năm 2015, việc quy định mức trần giới hạn nhiều loại chi phí khơng Đây xem bước cải cách quản lý thuế Việt Nam cho phù hợp với thông lệ quốc tế chi phí hợp lý tính Song điều đặt thách thức cho quan quản lý nhà nước việc kiểm soát chuyển giá qua việc nâng cao chi phí quảng cáo Một số giải pháp nghiên cứu sinh đề xuất cho vấn đề sau:  Việc bãi bỏ quy định trần chi quảng cáo, tiếp thị, hoa hồng môi giới, tiếp tân… hồn tồn xác phù hợp với thông lệ quốc tế, song mức chi, tỷ lệ chi cần đảm bảo phù hợp với doanh thu  Xem xét xây dựng tỷ lệ loại chi phí tính doanh thu cách hợp lý; sử dụng biên độ mức doanh thu làm sở để xác định tỷ lệ loại chi phí hợp lý  Tham khảo tỷ lệ chi phí quảng cáo/doanh thu ngành/lĩnh vực phạm vi tồn cầu, để từ xây dựng quy định phù hợp với thực tiễn Việt Nam Theo quan điểm NCS, không nên quy định 19 mức trần chung cho tất ngành/lĩnh vực mà thay vào đó, nên cân nhắc xây dựng khung tỷ lệ thích hợp cho ngành/lĩnh vực 4.3.5 Kiểm sốt chuyển giá qua cho vay bên có quan hệ liên kết Để kiểm sốt hình thức chuyển giá này, cần thiết phải có nhiều chế tài, có vấn đề sửa đổi quy định hành Việt Nam Cụ thể:  Xây dựng chế tài quy định khống chế mức trần lãi suất tiền vay ngoại tệ doanh nghiệp nước hoạt động lãnh thổ Việt Nam mà vay vốn ngân hàng hay tổ chức tín dụng nước ngồi Tránh để xảy tình trạng nhiều doanh nghiệp vay nước với mức lãi suất lớn, cao mức vay ngoại tệ thị trường nước nhiều  Loại khỏi chi phí tài khoản chi phí khơng hợp lý, khơng thể giải trình rõ ràng thiếu minh bạch doanh nghiệp FDI, MNCs Chẳng hạn, nhiều doanh nghiệp FDI vay vốn nước ngồi thường có chi phí “phí cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, thu xếp vốn vay” Về bản, loại chi phí hợp lý, tác dụng giúp doanh nghiệp lựa chọn đồng tiền vay, lãi suất vay, thời hạn vay, điều kiện vay – trả nợ giúp doanh nghiệp lượng hóa rủi ro (tỷ giá hối đối) q trình vay nợ Tuy nhiên, mà chi phí q lớn cần thiết phải có giám sát chặt chẽ quan quản lý nhà nước mà cụ thể Ngân hàng Nhà nước Bộ Tài  Vấn đề thuế nhà thầu cần cân nhắc cách kỹ lưỡng Theo quy định pháp luật Việt Nam, giả sử bên A ký hợp đồng xây dựng với bên B bên B lựa chọn hai hình thức đóng thuế đóng thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ phần trăm lợi nhuận đóng thuế nhà thầu theo tỷ lệ phần trăm doanh thu sau trừ doanh thu nhà thầu phụ Thực tế cho thấy hầu hết bên B lựa chọn đóng thuế theo cách thứ hai, số tiền thuế phải nộp thường mức thấp so với cách đóng thuế thứ  Xây dựng quy định “vốn mỏng” Một công ty thông thường tài trợ vốn thông qua vốn chủ sở hữu vay nợ “Vốn mỏng” đề cập đến tình mà cơng ty huy động vốn với tỷ lệ nợ tương đối cao so với vốn chủ sở hữu Các công ty vốn mỏng gọi cơng ty có tỷ lệ đòn bẩy vốn cao Những năm gần đây, nhiều nước lo ngại việc doanh nghiệp sử dụng vốn vay sử dụng vốn chủ sở hữu cấu vốn doanh nghiệp nhằm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp từ việc khấu trừ chi phí lãi vay trước xác định thu nhập chịu thuế Điều MNCs dễ dàng thông qua việc chu chuyển vốn nội bộ, theo chi 20 nhánh quốc gia vay từ cơng ty mẹ chi nhánh khác Vì vậy, Việt Nam cần xem xét xây dựng quy định phần lãi mà doanh nghiệp phải trả vốn vay bên có quan hệ liên kết vượt tỷ lệ định khơng coi chi phí khấu trù xác định thu nhập tính thuế Tỷ lệ từ kinh nghiệm nước cho thấy: đa số nước quy định vốn vay doanh nghiệp vốn chủ sở hữu vượt : 4.3.6 Kiểm soát chuyển giá lãi Việt Nam Về Tổng cục Thuế Cục thuế địa phương tập trung vào đấu tranh với hình thức chuyển giá lỗ Tại Việt Nam chưa có kết luận thức hình thức chuyển giá lãi doanh nghiệp FDI Tuy nhiên, cần thiết phải có giải pháp kiểm sốt chuyển giá lãi Trước hết, doanh nghiệp FDI mà sau thời gian ngắn hoạt động xin chuyển đổi sang cơng ty cổ phần: cần kiểm sốt chặt chẽ trình định giá doanh nghiệp, tránh việc bị tư hóa tài sản, tránh việc thơng qua cổ phần hóa để di chuyển vốn khỏi Việt Nam, làm xáo trộn dòng vốn nước ta Thứ hai, doanh nghiệp FDI mà trước niêm yết thị trường chứng khốn có kết kinh doanh đột ngột trở nên tươi sáng với lợi nhuận tăng cao: cần kiểm tra xem có tượng doanh nghiệp liên kết với doanh nghiệp có thực chuyển giá nhằm gia tăng lợi nhuận ảo cho doanh nghiệp niêm yết hay không Bởi xảy điều làm sai lệch kết báo cáo tài doanh nghiệp phát hành, làm cho giá trị cổ phiếu tăng cao niêm yết; tạo sai lệch giá cổ phiếu phát hành, gây cân đối giả tạo cung-cầu thị trường chứng khoán, gây rối loạn thị trường Thứ ba, điều kiện nhiều quốc gia tích cực thu hút nguồn vốn từ bên với mục tiêu tăng trưởng nhanh bền vững, Việt Nam khơng thể nằm ngồi xu Việc thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực, địa bàn khó khăn với ưu đãi thuế, phí… điều cần thiết Tuy nhiên, cần tránh việc doanh nghiệp nước thực chuyển lợi nhuận sang doanh nghiệp thành lập để hưởng ưu đãi Để làm điều đòi hỏi phải kiểm sốt thặt chặt chẽ vấn đề sử dụng chi phí kết chuyển lợi nhuận thành viên tập đồn, tổng cơng ty đơn vị liên kết 4.4 NHÓM GIẢI PHÁP ĐIỀU KIỆN 4.4.1 Ổn định kinh tế vĩ mô Kinh tế vĩ mô ổn định yếu tố hàng đầu để thu hút đầu tư trực tiếp nước từ MNCs hàng đầu giới Đây 21 vấn đề mà Việt Nam trọng thời gian tới Đồng thời, kinh tế vĩ mô thiếu ổn định thúc đẩy MNCs thực chuyển giá để nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư có lãi Giai đoạn từ đến 2020, tầm nhìn đến 2030 cần tiếp tục thực giải pháp ổn định kinh tế vĩ mơ, trọng giải pháp sau:  Tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ, đại sở tuân thủ đầy đủ quy luật kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng  Đảm bảo cân đối lớn kinh tế, đó, điều hành hiệu sách tiền tệ, sách tài khóa sách khác để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát mức hợp lý, giữ vững cân đối lớn kinh tế; bảo đảm an ninh tài quốc gia  Thực sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, chặt chẽ; điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với nguyên tắc thị trường, diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ 4.4.2 Ổn định nâng cao giá trị đồng tiền Việt Nam  Đối với công cụ nghiệp vụ thị trường mở: Gia tăng tích lũy ngoại tệ, dự trữ ngoại tệ phải tăng tương xứng với tốc độ tăng kim ngạch nhập Từng bước xây dựng chế, hành lang pháp lý, môi trường hoạt động nhằm đưa nghiệp vụ thị trường mở lên vị trí việc điều chỉnh tỷ giá hối đoái  Sử dụng cơng cụ lãi suất có hiệu Lãi suất tái chiết khấu coi công cụ để điều chỉnh tỷ giá hối đoái  Điều hành sách tiền tệ theo nguyên tắc thận trọng, linh hoạt hiệu thơng qua cơng cụ sách tiền tệ đại công nghệ tiên tiến Thực sách lãi suất phù hợp với chế thị trường, sách tỷ giá hối đối theo thị trường có điều tiết linh hoạt với biên độ phù hợp  Đổi sách quản lý ngoại hối, phát triển thị trường tài chính, khơng ngừng trọng hồn thiện cơng cụ nghiệp vụ thị trường mở nội tệ  Hạn chế tiến tới chấm dứt tình trạng la hóa  Tiếp tục đẩy mạnh thực kiểm soát giá cả, lạm phát mức bội chi ngân sách nhà nước Ổn định sức mua đồng tiền KẾT LUẬN CHƯƠNG Chuyển giá vấn đề phức tạp không Việt Nam mà hầu hết quốc gia giới Điều Việt Nam 22 thiếu kinh nghiệm quản lý kiểm sốt tượng này, quan quản lý Việt Nam cần không ngừng học hỏi thường xuyên cập nhật tình hình khu vực giới, từ xây dựng cho quốc gia phương pháp quản lý hiệu Việt Nam nước phát triển; kinh nghiệm quản lý kinh tế hạn chế, hành lang pháp lý chưa hồn thiện, cần tích cực xây dựng hồn thiện hệ thống pháp luật nhằm bước nâng cao hiệu cơng tác quản lý kinh tế nói chung kiểm sốt chuyển giá nói riêng Bên cạnh đó, việc kiểm soát chuyển giá, cần nhấn mạnh tới phối hợp quan hữu quan như: quan thuế, quan hải quan, ngân hàng, kiểm tốn… nhằm thực tốt sách kinh tế, đồng thời kiểm soát mức cao giao dịch nội MNCs Đồng thời, cần đẩy nhanh việc thực chế Thỏa thuận giá trước APA – giải pháp nhiều quốc gia giới coi công cụ hữu hiệu để kiểm soát chuyển giá Tư chuyển giá cần chuyển từ “chống chuyển giá” sang kiểm soát chuyển giá, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp tuân thủ luật pháp, vừa giúp quan hữu quan tăng cường hiệu quản lý, giảm chi phí hành thu KẾT LUẬN Sau 30 năm đổi mới, phủ nhận đóng góp to lớn dòng vốn đầu tư quốc tế trực tiếp trình thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển Thơng qua kênh FDI, Việt Nam đón nhận công nghệ mới, tiếp thu kinh nghiệm quản lý kinh tế tiên tiến; người dân sử dụng hàng hóa ngày chất lượng Bên cạnh mặt tích cực đó, vấn đề mà nhà quản lý kinh tế cần nghiêm túc nhìn nhận sớm tìm giải pháp kiểm sốt hoạt động chuyển giá diễn ngày nghiêm trọng doanh nghiệp chi nhánh công ty đa quốc gia giới Chuyển giá mang tính kỹ thuật phức tạp, thực MNCs có trình độ quản lý tiên tiến, kiểm sốt hành vi vấn đề khó tất quốc gia Để kiểm sốt mức độ cao đòi hỏi phải có phối hợp chặt chẽ quan hữu quan quốc gia nước Đối với Việt Nam, 30 năm đổi ghi nhận trường hợp chuyển giá với hàng loạt nghi vấn chuyển giá Là quốc gia bước quan trọng tiến trình hội nhập tồn cầu kinh tế, Việt Nam cần thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình chuyển 23 giá biện pháp ngăn chặn quốc gia tiên tiến giới, đồng thời chủ động nghiên cứu tình hình thực tiễn quốc gia mình, từ đưa sách hợp lý cho việc kiểm sốt chuyển giá Dưới góc độ cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập, Luận án tiến sĩ kinh tế nghiên cứu sinh đạt số kết sau đây:  Khẳng định chuyển giá hoạt động mang tính chất khách quan chi nhánh cơng ty đa quốc gia, xuất thương mại quốc tế phát triển đến trình độ định ngày có xu hướng gia tăng nước tiến hành mở cửa hội nhập thu hút đầu tư nước  Luận án nhận diện cách thức thực chuyển giá chi nhánh MNCs, từ làm bật tác động tiêu cực hoạt động làm giảm nghĩa vụ thuế Nhà nước, làm thay đổi cấu trúc giao dịch thương mại, làm sai lệch giá vốn dẫn đến sai lệch phân phối lợi ích, tạo khả chiếm lĩnh, giành thị phần thơn tính đối tác với mức chi phí thấp  Luận án phác họa tranh tình hình chuyển giá Việt Nam thực trạng cơng tác kiểm sốt chuyển giá thời gian qua, sâu phân tích số trường hợp cụ thể, kết tích cực hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác kiểm sốt chuyển giá, từ đề giải pháp có giá trị mặt sách thực tiễn Với ý kiến đề xuất mình, nghiên cứu sinh hy vọng luận án quan hữu quan, đặc biệt Tổng cục Thuế, Bộ Tài – quan chủ quan trực tiếp đấu tranh kiểm soát hoạt động chuyển giá, sử dụng kết nghiên cứu đề tài, làm sáng tỏ vấn đề khía cạnh lý luận thực tiễn, từ đề xuất thực thi giải pháp khả thi, đồng có hiệu cơng tác kiểm soát chuyển giá Chuyển giá kiểm soát hoạt động chuyển giá vấn đề lý luận thực tiễn phức tạp Chắc chắn luận án nghiên cứu sinh dù có cố gắng nỗ lực song khơng thể tránh khỏi thiếu sót Nghiên cứu sinh mong nhận ý kiến đóng góp nhà khoa học để hồn thiện cơng trình nghiên cứu này, đưa cơng trình vào thực tiễn./ 24 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ Lê Thanh Hà & Hoàng Thị Phương Lan (2017), Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu hành vi chuyển giá doanh nghiệp FDI Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Tài Kế tốn số 164, tháng 3/2017 Lê Thanh Hà (2017), Chính sách kiểm soát chuyển giá Liên bang Nga học cho Việt Nam, Tạp chí Tài số 660, tháng 7/2017 Lê Thanh Hà (2017), Một số vướng mắc kiểm soát chuyển giá Việt Nam nay, Tạp chí Nghiên cứu Tài Kế tốn số 168, tháng 7/2017 ... Triển khai kiểm soát hoạt động chuyển giá Kiểm soát hoạt động chuyển giá cần triển khai với nội dung gồm: Quản lý kê khai giao dịch liên kết; Tổng hợp, theo dõi kê khai giao dịch liên kết; Thanh. .. TÁC GIẢ Lê Thanh Hà & Hoàng Thị Phương Lan (2017), Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu hành vi chuyển giá doanh nghiệp FDI Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Tài Kế tốn số 164, tháng 3/2017 Lê Thanh Hà (2017),... cứu tác giả Kari Levitt “Silent Surrender: The Multinational Corporation in Canada” (2002) công ty đa quốc gia khối G7 Tác giả Nick Robins với nghiên cứu “Corporation That Changed the World:
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CHI NHÁNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM, KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC CHI NHÁNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay