SỬA CHỮA NÂNG CẤP ĐẢM BẢO AN TOÀN HỒ CHỨA NƯỚC KHE GANG – TỈNH NGHỆ AN

47 25 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:41

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ============================== DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP VIỆT NAM (WB8) BÁO CÁO KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ RÚT GỌN (A-RAP) TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA NÂNG CẤP ĐẢM BẢO AN TOÀN HỒ CHỨA NƯỚC KHE GANG – TỈNH NGHỆ AN Nghệ An, tháng 5/2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ============================== DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP VIỆT NAM (WB8) BÁO CÁO KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ RÚT GỌN (A-RAP) TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA NÂNG CẤP ĐẢM BẢO AN TOÀN HỒ CHỨA NƯỚC KHE GANG – TỈNH NGHỆ AN ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ Nghệ An, tháng 5/2015 | Trang MỤC LỤC MỤC LỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT DỰ ÁN I TỔNG QUAN ĐỊA ĐIỂM TIỂU DỰ ÁN II 13 Biện pháp giảm thiểu thu hồi đất 13 Phạm vi Tác động Dự án 15 CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ QUYỀN LỢI IV 11 Các biện pháp thực để giảm thiểu ảnh hưởng bất lợi .13 Các mục tiêu Kế hoạch hành động tái định cư 13 TÁC ĐỘNG TỚI VIỆC THU HỒI ĐẤT CỦA TIỂU DỰ ÁN III Dự án Sửa chữa nâng cao an toàn đập (DRaSIP) Tiểu dự án Nghệ An 11 17 Luật Việt Nam Thu hồi đất Tái định cư 17 Chính sách tái định cư không tự nguyện OP/BP 4.12 Ngân hàng Thế giới 19 So sánh sách Chính phủ Việt Nam Ngân hàng Thế giới .19 Nguyên tắc chung Chính sách Bồi thường Dự án .26 Người bị ảnh hưởng (BAH) Dự án .26 Điều kiện nhận bồi thường 26 Ngày khóa sổ bồi thường Dự án .27 Quyền lợi Dự án 27 THAM VẤN VÀ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG VÀO DỰ ÁN 30 Mục tiêu 30 Tham vấn cộng đồng giai đoạn Chuẩn bị tiểu dự án 30 Tham vấn cộng đồng trình thực Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khe Gang, xã Ngọc Sơn .32 V CÔNG BỐ THÔNG TIN VI KHIẾU NẠI VÀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 33 VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN 33 34 Cấp Trung ương .34 Cấp tỉnh: UBND Tỉnh (PPC): .35 Cấp huyện .36 Cấp xã 36 VIII KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 37 IX 40 GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ Giám sát nội 40 X NGÂN SÁCH | Trang 41 Nguồn ngân sách .41 Dự toán 41 Các từ viết tắt BAH Người bị ảnh hưởng CPO Ban quản lý trung ương dự án thủy lợi DARD Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn DMS Khảo sát kiểm kê chi tiết DPC UBND huyện DRC Ban tái định cư huyện EMPF Khung sách dân tộc thiểu số EMDP Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số ESMF Khung quản lý môi trường xã hội GOV Chính phủ Việt Nam HH Hộ gia đình IOL Kiểm kê tổn thất IMA Cơ quan giám sát độc lập KHTĐC Kế hoạch tái định cư LAR Thu hồi đất tái định cư GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất MOF Bộ Tài MOLISA Bộ Lao động, Thương binh Xã hội NGO Tổ chức phi phủ OP Chính sách hoạt động PAD Tài liệu thẩm định dự án PPC UBND tỉnh Ban QLDA Ban Quản lý dự án PRA Đánh giá nơng thơn có tham gia REA Đánh giá mơi trường vùng KHTĐC Kế hoạch tái định cư RPF Khung sách tái định cư TOR Điều khoản tham chiếu USD Đô la Mỹ VNĐ Việt Nam Đồng WB Ngân hàng Thế giới | Trang Định nghĩa thuật ngữ Tác động dự án Bất kỳ hệ liên quan trực tiếp tới việc thu hồi đất hạn chế việc sử dụng khu vực lựa chọn hợp pháp khu vực bảo vệ Những người bị ảnh hưởng Bất kỳ người nào, bị tác động việc thực dự án làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu, sử dụng, nguồn thu nhập từ cơng trình xây dựng, đất đai (đất ở, đất nông nghiệp, đồng cỏ), cối, hoa màu hàng năm lâu năm, tác động khác không kể đến việc di dời hay không, ảnh hưởng toàn hay phần, ảnh hưởng vĩnh viễn hay tạm thời Ngày khóa sổ Là ngày quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thơng báo thu hồi đất cho dự án liên quan (Khoản 1, điều 67 Luật đất đai 2013) trước thực kiểm đếm chi tiết (DMS) Một khảo sát đánh giá tác động (điều tra dân số) thực trước ngày khóa sổ cơng bố để lập danh sách hộ gia đình bị ảnh hưởng tiềm Tính hợp lệ/ Đủ tư cách Có nghĩa người sử dụng đất bị ảnh hưởng dự án lập danh sách trước ngày khóa sổ mà (i) có quyền sử dụng đất hợp pháp, (ii) khơng có quyền sử dụng đất hợp pháp có đủ điều kiện để cơng nhận hợp pháp theo luật nước ; (iii) không công nhận quyền sử dụng hợp pháp hay tuyên bố quyền sử dụng đất mà họ chiếm giữ Chi phí (giá) thay - Đối với đất nông nghiệp, giá thay giá thị trường thời điểm trước dự án trước di dời (tùy xem giá cao hơn) loại đất có giá trị sản xuất sử dụng tương đương khu vực lân cận đất bị ảnh hưởng, cộng thêm chi phí cải tạo đất để đạt giá trị tương đương với đất bị ảnh hưởng, cộng thêm chi phí áp dụng cho hình thức đăng ký thuế chuyển nhượng -Đối với đất khu vực thị, giá thị trường thời điểm trước di dời đất có kích thước mục đích sử dụng, với sở hạ tầng, dịch vụ công cộng tương tự tốt nơi cũ nằm vùng lân cận đất bị ảnh hưởng cộng thêm chi phí áp dụng cho hình thức đăng ký thuế chuyển nhượng -Đối với nhà cửa cơng trình áp dụng chi phí vật liệu theo thị trường để xây dựng cơng trình thay có diện tích chất lượng tương đương tốt cơng trình bị ảnh hưởng, để sửa chữa cơng trình bị ảnh hưởng phần, cộng thêm chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng đến địa điểm xây dựng, cộng với giá nhân cơng chi phí cho nhà thầu xây dựng, cộng với chi phí áp dụng cho hình thức đăng ký thuế chuyển nhượng Việc xác định chi phí thay khơng tính đến khấu hao tài sản giá trị vật tư lý giá trị lợi ích từ dự án khấu trừ giá trị | Trang tài sản bị ảnh hưởng Tái định cư Bao gồm tất thiệt hại trực tiếp kinh tế xã hội gây việc thu đất hạn chế tiếp cận tài sản, với biện pháp bồi thường khắc phục hậu sau Tái định cư không hạn chế di dời nhà Tái định cư có thể, tùy trường hợp, bao gồm (i) thu hồi đất cơng trình đất, bao gồm hoạt động kinh doanh; (ii) di dời nhà cửa; (iii) biện pháp khôi phục nhằm cải thiện (hoặc phục hồi) thu nhập mức sống người bị ảnh hưởng Quyền lợi bao gồm bồi thường hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng dựa loại mức độ thiệt hại Ước tính sơ (IOL) Là trình tính tốn tài sản nguồn thu nhập bị ảnh hưởng dự án Điều tra kinh tế - xã hội Một điều tra kinh tế-xã hội hộ gia đình, doanh nghiệp, bên bị ảnh hưởng dự án khác cần thiết để: xác định cách xác bồi thường giảm thiểu thiệt hại, đánh giá tác động kinh tế hộ gia đình, phân biệt mức độ tác động cho bên bị ảnh hưởng Nhóm dễ bị tổn thương Được xác định người đặc điểm giới tính, dân tộc, tuổi tác, khuyết tật thể chất tinh thần, bất lợi kinh tế địa vị xã hội, bị ảnh hưởng nặng nề tái định cư so với cộng đồng dân cư khác người bị giới hạn khả họ yêu cầu hỗ trợ để phát triển lợi ích họ từ dự án, bao gồm: (i) phụ nữ làm chủ hộ có ăn theo (khơng có chồng, chồng, chồng khơng khả lao động), (ii) người khuyết tật (khơng khả lao động), người già khơng nơi nương tựa, (iii) hộ nghèo (iv) người khơng có đất đai; (v) người dân tộc thiểu số Sinh kế Các hoạt động kinh tế tạo thu nhập, thường tự lao động và/hoặc lao động trả lương sức lao động vật tư than để tạo đủ nguồn để đáp ứng yêu cầu thân gia đình cách bền vững Phục hồi (sinh kế) thu nhập Thiết lập lại nguồn thu nhập sinh kế hộ bị ảnh hưởng Các bên có liên quan Bất kỳ tất cá nhân, nhóm, tổ chức, định chế quan tâm có khả bị ảnh hưởng dự án có thểảnh hưởng đến dự án | Trang Tóm tắt Dự án Báo cáo Kế hoạch Tái định cư (A- RAP) xây dựng cho Dự án Sửa chữa nâng cao an toàn đập (DRaSIP), tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khe Gang thuộc dự án sửa chữa, nâng cao an toàn đập tỉnh Nghệ An (WB8) (sau gọi Tiểu dự án) Ngân hàng Thế giới tài trợ Kế hoạch Tái địnhcư lập dựa Khung sách tái định cư dự án, thống kê kiểm kê tác động dự án, tham vấn cộng đồng tháng 02 năm 2015 Nội dung báo kế hoạch hành động tái định cư gồm phần giới thiệu tác động dự án đến cơng tác thu hồi đất; tiêu chí điều kiện hưởng bồi thường đất tài sản bị ảnh hưởng dự án; bố trí tổ chức, kế hoạch thực hiện, dự tốn chi phí, giám sát đánh giá, tham vấn, tham gia chế giải khiếu nại Mục tiêu tiểu dự án: (i) Đảm bảo ổn định an toàn hồ đập lâu dài; (ii) Cấp nước tưới ổn định cho 175 lúa xã Ngọc Sơn; (iii) Cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho người đàn gia súc, gia cầm vùng vào mùa khô Phạm vi tác động Việc thực dự án thu hồi đất đai, tài sản đất 01 hộ gia đình xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đó: (i) 5000 m2 đất trồng lâu năm 01 hộ dân, (ii) tạm thời 10.000m2 đất UBND xã quản lý để phục vụ mục đích thi công - Mất đất: + Mất đất vĩnh viễn: có 01 hộ dân bị thu hồi 5,000 m2 đất trồng lâu năm + Mất đất tạm thời: Thu hồi tạm thời 10.000 m2 đất UBND xã quản lý để phục vụ mục đích thi cơng - Mất tài sản đất: + Cây trồng đất: có 01 hộ bị ảnh hưởng loại keo, bạch đàn với tổng số 5000 loại + Cơng trình, vật kiến trúc: Khơng có hộ bị ảnh hưởng nhà cửa phải di dời - Các ảnh hưởng khác: + Khơng có hộ bị ảnh hưởng nặng (mất 20% diện tích đất sản xuất hay 10% diện tích đất sản xuất hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ dễ bị tổn thương) + Khơng có hộ dân bị ảnh hưởng thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương (phụ nữ đơn thân làm chủ hộ hộ nghèo) + Việc thực dự án khơng gây ảnh hưởng đến cơng trình, di tích lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng cơng trình cơng cộng khu vực + Khi triển khai thi công không làm ảnh hưởng đến việc cấp nước phục vụ sản xuất cộng đồng sống vùng hạ du | Trang + Trong khu vực thực TDA 100% người dân BAH dân tộc Kinh, khơng có người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng TDA Do đó, khơng cần phải lập Kế hoạch Phát triển Dân tộc thiểu số Đặc điểm người bị ảnh hưởng:Theo kết vấn 01 hộ bị ảnh hưởng cho thấy, nguồn thu nhập hộ BAH chủ yếu từ sản xuất nơng nghiệp Thu nhập bình qn đầu người tháng 1,750,000 đồng Chính sách pháp lý: Chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư TDA xác định dựa Chính sách luật hành Ngân hàng Thế giới (WB) phủ Việt Nam Trong trường hợp có khác biệt bên vay WB quy định, sách, trình tự sách WB áp dụng, phù hợp với Điểm 2, điều 87 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trường hợp đặc biệt Luật Đất đai 45/2013/QH13 quy định: “Đối với dự án sử dụng vốn vay tổ chức quốc tế, nước ngồi mà Nhà nước Việt Nam có cam kết khung sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực theo khung sách đó” Quyền lợi người BAH: Các quyền lợi bồi thường hỗ trợ người BAH tiểu dự án trình bày Kế hoạch Hành động Tái định cư (xem bảng Ma trận quyền lợi) tương ứng với ảnh hưởng xác định trình điều tra, ước tính thiệt hại khảo sát kinh tế xã hội Các quyền lợi cập nhật cần thiết, sau thực kiểm đếm chi tiết tham vấn hộ BAH, để đảm bảo thiệt hại phục hồi, cải thiện Phổ biến thông tin, tham vấn cộng đồng giải khiếu nại: Trong trình chuẩn bị A-RAP, Sở Nông Nghiệp Phát triển Nông thơn tỉnh Nghệ An (PMU) phối hợp với quyền địa phương (xã Ngọc Sơn) Đơn vị Tư vấn tổ chức buổi họp tham vấn cộng đồng để phổ biến sách Dự án phương án lựa chọn để phục hồi thu nhập hộ bị ảnh hưởng Những vấn đề liên quan, đề suất hộ BAH nêu đưa vào A-RAP.Cơ chế khiếu nại thiết kế để đảm bảo thắc mắc, khiếu nại hộ BAH giải kịp thời.Sau Dự thảo Kế hoạch hành động tái định cư hoàn thành, PMU đơn vị tư vấn tiến hành tham vấn cộng đồng bị ảnh hưởng nội dung thực RAP Người bị ảnh hưởng biết quyền lợi họ qua thông báo văn trình tham vấn, khảo sát Tổ chức thực hiện: Bộ NN & PTNT - quan chủ quản CPO đảm bảo điều phối cho việc thực A-RAP Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An đạo Sở NN&PTNT Nghệ An để đảm bảo việc bồi thường, hỗ trợ thực theo A-RAP Chiến lược đền bù tái định cư: Tiểu dự án khơng có hộ bị ảnh hưởng phải tái định cư, u cầu thực chiến lược tái định cư không cần thiết A-RAP Kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho TDA 297.550.000 VNĐ, tương đương 14.169 USD | Trang I TỔNG QUAN Dự án Sửa chữa nâng cao an toàn đập(DRaSIP) Việt Nam sở hữu mạng lưới đập thủy lợi sở hạ tầng thủy lực lớn giới sau Trung Quốc Hoa Kỳ Mạng lưới bao gồm 7.000 đập lớn nhỏ loại Hơn 750 đập thuộc loại đập lớn (cao 15m nằm khoảng - 15m với dung tích trữ nước MCM).Số lượng đập nhỏ (dưới 15 m MCM) ước tính 6.000, đập đất đắp.Trong tổng số bốn triệu đất nơng nghiệp, có ba triệu tưới tiêu nhờ vào 6648 đập Tuy nhiên tảng sở hạ tầng phải đối mặt với số thách thức vốn có Nhiều hồ chứa kích thước vừa nhỏ xây dựng từ năm 1960 năm 1980 với khảo sát kỹ thuật hạn chế, thiết kế không hợp lý xây dựng chất lượng, cộng thêm hạn chế chậm chạp vận hành bảo trì Hậu là, nhiều số đập xuống cấp, an tồn khơng đáp ứng tiêu chuẩn an toàn quốc tế, gây nguy đáng kể cho an toàn người an ninh kinh tế Các đập xuống cấp với gia tăng nguy thủy văn khơng ổn định biến đổi khí hậu phát triển ạt vùng thượng nguồn khiến nhiều hồ chứa ngày xuống cấp trầm trọng Các rủi ro lan rộng mặt cắt khơng phù hợp, ví như: q mỏng dẫn đến khơng ổn định, lún cấu trúc chính, thấm nước qua đập và/hoặc đập phụ xung quanh cơng trình thu, biến dạng độ dốc thượng/hạ lưu, cố đập tràn, sử dụng không đầy đủ không hiệu thiết bị giám sát an toàn Thất bại việc bảo đảm an toàn hoạt động hệ thống đập có tăng cường lực phát triển có khả làm suy yếu thêm lợi ích kinh tế Việt Nam Nhận thức tầm quan trọng việc đảm bảo sở hạ tầng trì tăng trưởng kinh tế, Chính phủ lần xây dựng chương trình đa ngành tập trung vào an toàn đập năm 2003 Các đề xuất Việt Nam: Dự án Cải thiện Khơi phục An tồn Đập với tài trợ Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Chương trình An tồn đập Chính phủ Việt Nam Điều đạt cách hỗ trợ an toàn kết cấu đập hồ chứa nước với an toàn vận hành cần thiết để bảo vệ quần thể có nguy sở hạ tầng kinh tế-xã hội vùng hạ lưu Điều liên quan trực tiếp với định nghĩa Chính phủ an tồn đập Nghị định 72 Dự án hỗ trợ Chính phủ đảm bảo quy hoạch phát triển mức lưu vực tích hợp toàn diện để cải thiện phối hợp tổ chức, phát triển vận hành an toàn tương lai Chính phủ yêu cầu Ngân hàng giới hỗ trợ dự án với tên gọi Dự án Cải tạo an toàn hồ đập (DRaSIP) nhằm cải tạo gia cố an toàn hồ đập tại31tỉnh Mục tiêu dự án hỗ trợ thực Chương trình an tồn đập Quốc gia thơng qua việc cải tạo gia cố an toàn đập hồ chứa nước bảo vệ tài sản cộng đồng sinh sống phía hạ lưu đập hồ chứa Dự án có 04 Hợp phần: Hợp phần 1: Phục hồi an toàn đập (400 triệu USD) Hợp phần cải thiện an tồn đập thơng qua phục hồi sở hạ tầng có Điều bao gồm hai phương pháp tiếp cận khác cần thiết cho việc phục hồi đập lớn/trung bình nhỏ có quản lý cộng đồng.Sự khác hai phương pháp không liên quan đến loại cơng trình khn khổ pháp lý mà có xếp | Trang thể chế thực hiện, yêu cầu để thực cơng trình đảm bảo vận hành bảo trì bền vững chúng Nhiệm vụ bao gồm hỗ trợ (i) thiết kế chi tiết, giám sát kiểm sốt chất lượng cơng trình phục hồi cho đập ưu tiên sở hạ tầng liên quan; (ii) cải tạo cơng trình, bao gồm cơng trình xây dựng, cơng trình khí thủy cơng lắp đặt thiết bị giám sát an tồn thủy văn; (iii) xây dựng kế hoạch bảo trì - vận hành Kế hoạch sẵn sàng ứng phó khẩn cấp; (iv) thông qua danh sách kiểm tra tiêu chuẩn hóa cho đập cộng đồng quản lý Hợp phần 2: Kế hoạch Quản lý An toàn đập (90 triệu USD) Hợp phần cải thiện khung quy hoạch vận hành cho công tác quản lý đập để bảo vệ người dân sở hạ tầng kinh tế-xã hội cộng đồng hạ nguồn Nhiệm vụ bao gồm hỗ trợ: (i) mạng lưới quan trắc thủy văn hệ thống thông tin; (ii) Quy hoạch phát triển tích hợp chế phối hợp hoạt động hệ thống thủy lợi, hồ chứa thủy điện; (iii) hỗ trợ pháp lý thể chế tăng cường chế phối hợp bao gồm sách quốc gia đập: đăng ký, quy định, kiểm tra, tuân thủ an toàn xử lý vi phạm; (iv) Thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn quy định quốc tế chấp nhận; (v) tăng cường lực, kế hoạch vận hành tích hợp cho đập hồ chứa có lưu vực lớn kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp, bao gồm phân tích chi tiết vỡ đập, lập đồ điểm chuẩn ngập lụt hạ lưu, nâng cao nhận thức thực tập sơ tán cho cộng đồng địa phương sống hạ lưu Hợp phần 3: Hỗ trợ Quản lý Dự án (10 triệu USD) Hợp phần cung cấp môi trường cần thiết nhằm hỗ trợ thực dự án Nó bao gồm hỗ trợ sau đây: (i) Ban Chỉ đạo Dự án gồm Bộ NN & PTNT, Bộ Công Thương Bộ TN & MT phối hợp tất hoạt động can thiệp dự án; (ii) Ban Quản lý Dự án (PMU) Bộ Nông nghiệp để cung cấp dịch vụ hỗ trợ cần thiết để kịp thời hiệu thực dự án, bao gồm giám sát đánh giá, mua sắm, quản lý tài chính, giám sát an tồn, vv ; (iii) Hỗ trợ kỹ thuật cho quan thụ hưởng Bộ Công Thương Bộ TN & MT để cung cấp dịch vụ hỗ trợ cần thiết để kịp thời hiệu thực dự án; (iv) Thiết lập vận hành Kênh xem xét quốc gia an tồn đập; (v) Kiểm tốn độc lập cho đập nước ưu tiên trước sau phục hồi; (vi) Chi phí hoạt động cho hoạt động liên quan đến dự án Hợp phần 4: Dự phòng thiên tai (US$ 0.000.000 - khơng phân bổ cố định khơng vượt q 20% tổng chi phí dự án) Hợp phần nâng cao khả ứng phó Chính phủ trường hợp khẩn cấp liên quan đến cố đập trình thực dự án.Trong trường hợp khẩn cấp, Hợp phần dự phòng tạo thuận lợi cho việc sử dụng nhanh chóng khoản vay cách giảm thiểu số lượng bước tiến hành sửa đổi yêu cầu ủy thác bảo vệ để hỗ trợ thực nhanh chóng Hợp phần cho phép khoản chi thực phù hợp với thủ tục phản ứng nhanh OP/BP 10.00 theo danh mục hàng hóa dịch vụ xác định q trình phát triển dự án Một hợp phần loại thay cho bảo hiểm không loại bỏ cần thiết phải xây dựng đập nước cho dự án Một danh sách tích cực chung kết hợp với danh mục loại trừ để kích hoạt sách bảo vệ Việc nhằm giúp đảm bảo đủ khoản trường hợp khẩn cấp cách tài trợ ứng phó tổng thể phủ trường hợp khẩn cấp cung cấp số biện pháp bảo vệ cho tài khoản tài Chính phủ 10 | Trang mắc người bị ảnh hưởng nội dung Kế hoạch bồi thường phải ghi nhận - Tham vấn người bị ảnh hưởng mong muốn họ phương án hỗ trợ phục hồi sống Chỉ tham vấn người bị ảnh hưởng 20% trở lên (10% trở lên hộ dễ bị tổn thương)tổng diện tích đất sản xuất áp dụng tham vấn người dễ bị tổn thương Ban Bồi thường, hỗ trợ tái định cư thông báo cho người bị ảnh hưởng kế hoạch quyền nhận hỗ trợ kỹ thuật trước đề nghị họ nêu rõ mong muốn hỗ trợ phục hồi sống Tham vấn Cộng đồng: Trước bắt đầu tiến hành cập nhật Kế hoạch hành động tái định theo thiết kế chi tiết, Ban QLDA/Ban Bồi thường, hỗ trợ tái định cư cấp huyện tổ chức họp cộng đồng xã bị ảnh hưởng để cung cấp thông tin bổ sung cho người bị ảnh hưởng tạo hội cho họ tham gia thảo luận cơng khai sách thủ tục tái định cư Gửi giấy mời cho tất người bị ảnh hưởng trước tổ chức họp nơi Mục đích họp làm rõ thơng tin có tới ngày họp tạo hội cho người bị ảnh hưởng thảo luận vấn đề quan tâm làm rõ thông tin Cùng với thư thông báo cho người bị ảnh hưởng, phải sử dụng biện pháp thông tin khác để thông tin cho người bị ảnh hưởng cơng chúng nói chung, ví dụ áp phích quảng cáo khu vực dễ nhìn trụ sở UBND xã/huyện, nơi người bị ảnh hưởng sống, thông báo qua đài, báo địa phương Cả nam nữ hộ bị ảnh hưởng thành viên cộng đồng có liên quan khuyến khích tham gia Trong họp giải trình dự án, lợi ích quyền lợi hộ gia đình, họp hội để nêu câu hỏi liên quan Các họp tương tự tổ chức định kỳ suốt thời gian thực dự án V CƠNG BỐ THƠNG TIN Bên cạnh việc thơng báo công khai người BAH cộng đồng địa phương, Kế hoạch hành động tái định cư cuối phải công bố trung tâm thông tin công cộng tỉnh huyện, BQLDA tỉnh, Info Shop Oa-shing-ton Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam (VDIC) Hà Nội website CPO Mục tiêu hoạt động công bố thông tin nhằm cung cấp đầy đủ thông tin hạng mục tác động dự án, bao gồm quyền lợi hộ bị ảnh hưởng đơn giá bồi thường; chế quy trình thủ tục giải khiếu nại; quyền tham gia quyền tham vấn; hoạt động tái định cư tổ chức chịu trách nhiệm trình thực tái định cư, tiến độ thực dự án VI KHIẾU NẠI VÀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI Khiếu nại liên quan tới khía cạnh Dự án giải thông qua thương lượng nhằm đạt đồng thuận Quy trình khiếu nại qua giai đoạn trước trình lên tòa án luật pháp phương án cuối Các ban quản lý dự án chịu chi phí hành pháp lý phát sinh việc giải khiếu nại khiếu kiện Cấp thứ –UBND xã Ngọc Sơn: Người bị ảnh hưởng mang đơn khiếu nại đến phận Một cửa Uỷ ban nhân dân xã/phường, văn lời nói Cán UBND xã/phường phận Một cửa có trách nhiệm thơng báo cho lãnh đạo UBND xã/phường đơn khiếu nại Chủ tịchUBND Xã/phường/Thị trấn, người có trách nhiệm giải gặp riêng hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại để tìm hiểu vấn đề 33 | Trang UBND xã/phường có 30 ngày, kể từ tiếp nhận đơn khiếu nại để giải vấn đề Văn phòng UBND Xã/phường chịu trách nhiệm việc lưu giữ hồ sơ tất khiếu nại mà UBND Xã/phường xử lý Cấp thứ hai - Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu: Nếu sau 30 ngày, hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại khơng nhận tin tức từ UBND xã/phường/Thị trấn, hộ gia đình bị ảnh hưởng khơng hài lòng với định giải khiếu nại mình, hộ gia đình bị ảnh hưởng trình vụ việc, văn lời nói tới UBND quận/huyện phận Tiếp dân UBND huyện có 30 ngày để giải vụ việc tính từ ngày nhận đơn khiếu nại UBND huyện chịu trách nhiệm việc lưu giữ hồ sơ tất khiếu nại UBND huyện xử lý thông báo cho Hội đồng Bồi thường cấp quận/huyệnvà người bị ảnh hưởng định thực Các hộ BAH khiếu nại vấn đề Tòa án, muốn Cấp thứ ba - Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An: Nếu sau 30 ngày người dân bị ảnh hưởng có khiếu nại khơng nhận phản hồi từ UBND huyện, không thỏa mãn với định đưa cho khiếu nại mình, hộ dân bị ảnh hưởng trình vụ việc mình, văn trình bày trực tiếp, tới cán UBND tỉnh Trụ sở Tiếp dân UBND tỉnh có 45 ngày để giải khiếu nại làm hài lòng bên có liên quan UBND tỉnh có trách nhiệm lưu hồ sơ tất khiếu nại mà giải Các hộ BAH khiếu nại vấn đề Tòa án, muốn Cấp cuối cung, Tòa án: Nếu sau 45 ngày người dân bị ảnh hưởng có khiếu nại khơng nhận phản hồi UBND tỉnh không thỏa mãn với định đưa cho khiếu nại mình, vụ việc trình lên Tòa án để xem xét đưa phán Quyết định Tòa án định cuối Để đảm bảo chế khiếu nại mô tả thiết thực chấp nhận người BAH, chế đóđãđược tham vấn với quyền cộng đồng địa phương có tính đến nét văn hóa riêng biệt chế văn hóa truyền thống để nêu giải khiếu nại mâu thuẫn Cần nhận diện xác định đối tượng nỗ lực cộng đồng dân tộc để tìm giải pháp chấp nhận mặt văn hóa VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN Việc thực hoạt động tái định cư yêu cầu có tham gia quan, tổ chức địa phương cấp quốc gia, tỉnh, thành phố, huyện xã Ủy ban Nhân dân tỉnh tham gia Dự án chịu trách nhiệm tổng thể việc thực Khung Chính sách chung Kế hoạch tái định cư cụ thể tiểu dự án tỉnh Các Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ Tái định cư thành lập cấp tỉnh/huyện phù hợp với quy định Nghị định 47/2014/CP, Nghị định 69/2009/CP Các điều khoản sách Khung Chính sách Kế hoạch Tái định cư sở pháp lý để thực hoạt động bồi thường, tái định cư Dự án Cải tạo an toàn hồ đập (DRaSIP) Việt Nam 34 | Trang Cấp Trung ương Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn (NN&PTNT) quan chủ quản dự án, chịu trách nhiệm chung toàn dự án, quan đại diện phía Việt Nam làm việc với Nhà tài trợ trình triển khai dự án Bộ thành lập Ban đạo dự án Thứ trưởng làm Trưởng Ban Thành phần Ban Chỉ đạo gồm: Lãnh đạo UBND tỉnh tham gia dự án lãnh đạo cục, vụ tổng cục thuộc Bộ có liên quan Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ tham mưu cho Bộ đạo, quản lý, giám sát kiểm tra việc thực dự án theo chức quản lý nhà nước Ban quản lý Trung ương dự án thủy lợi (CPO) chủ dự án, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, quản lý điều phối chung hoạt động toàn dự án Ban CPO chịu trách nhiệm chung công tác thu hồi đất tái định cư dự án - Phối hợp với UBND tỉnh đạo việc thực bồi thường tái định cư, đảm bảo tuân thủ quy định Khung sách tái định cư (RPF) đảm bảo phù hợp với tiến độ thi công - Đào tạo tăng cường lực cho quan thực dự án (các Ban QLDA tỉnh Hội đồng bồi thường huyện) quy trình thực Khung sách tái định cư Kế hoạch hành động tái định cư tóm tắt - Phối hợp với Ban QLDA tỉnh giám sát nội việc thực bồi thường TĐC toàn dự án - Báo cáo định kỳ vấn đề tái định cư cho Bộ NN&PTNT NHTG Cấp tỉnh: UBND Tỉnh (PPC): UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn việc tiến hành cơng tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư phạm vi tỉnh UBND tỉnh có trách nhiệm: - Thông báo ủy quyền cho UBND huyện thông báo thu hồi đất sau lựa chọn vị trí tiểu dự án - Ban hành định thu hồi đất tổ chức - Thực điều tra khảo sát giá thay địa bàn tỉnh - Thông qua Kế hoạch hành động tái định cư (A-RAP) TDA - Phê duyệt phương án thu hồi đất tổng thể - Chỉ đạo UBND huyện thực việc bồi thường, TĐC GPMB - Cấp đủ kịp thời kinh phí chi trả bồi thường Ban quản lý dự án (QLDA) tỉnh (PPMU) Ban quản lý dự án (QLDA) tỉnh chịu trách nhiệm thực hợp phần xây lắp dự án: Ban QLDA tỉnh quản lý việc thực công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư tiểu dự án, bao gồm: - Trình nộp Kế hoạch hành động tái định cư cập nhật tiểu dự án chuẩn bị trình thực dự án cho UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thực chi trả bồi thường 35 | Trang - Phối hợp chặt chẽ với Sở, ban, ngành UBND huyện dự án việc thực công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để đảm bảo việc thực bồi thường tái định cư phù hợp với kế hoạch xây lắp - Giám sát nội thực công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư TDA, báo cáo định kỳ hàng quý tiến độ thực công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư TDA cho Ban quản lý trung ương dự án thủy lợi (CPO) Cấp huyện: Huyện Quỳnh Lưu UBND huyện Quỳnh Lưu có trách nhiệm sau: - UBND huyện trực tiếp đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện UBND xã BAH thực công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư - Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư Ban bồi thường cấp huyện trình - Giải khiếu nại khiếu kiện người BAH phạm vi thẩm quyền - Ra định thu hồi đất cá nhân, hộ gia đình Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư cấp huyện (gọi tắt DRC) có trách nhiệm thực cơng tác bồi thường GPMB cho cơng trình địa bàn huyện, bao gồm: - Thực điều tra khảo sát giá thay địa bàn huyện - Phối hợp với UBND xã phổ biến thông tin tham vấn cộng đồng người BAH - Kiểm kê tài sản BAH hộ, lập phương án bồi thường trình UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt - Phối hợp với Ban QLDA tỉnh UBND xãbị ảnh hưởng thực chi trả bồi thường GPMB - Giải thắc mắc người BAHvà tham mưu cho UBND huyện giải khiếu nại người BAH Cấp xã: Xã Ngọc Sơn UBND xã Ngọc Sơn có trách nhiệm: - Cung cấp đồ địa cho Hội đồng bồi thường cử cán tham gia vào tổ kiểm đếm tài sản bị ảnh hưởng hộ - Phối hợp với Hội động bồi thường huyện tổ chức phổ biến thông tin tham vấn cộng đồng - Giải thắc mắc người bị ảnh hưởng liên quan đến kiểm kê tài sản họ - Tạo điều kiện giúp đỡ hộ bị ảnh hưởng việc khôi phục sinh kế, thu nhập ổn định sống Cấp cộng đồng: Các xã bị ảnh hưởng cử đại diện tham gia vào Tổ kiểm kê tài sản bị ảnh hưởng để giám sát trình thực ký vào Biên kiểm kê tài sản bị ảnh hưởng hộ BAH 36 | Trang VIII KẾ HOẠCH THỰC HIỆN Quy trình thực bồi thường, hỗ trợ TĐC cần tuân thủ quy định thủ tục Nghị định 69/2009/NĐ-CP Chính phủ quy định Khung sách tái định cư (RPF) Các bước quy trình cụ thể sau: - Căn vào thiết kế kỹ thuật chi tiết tiểu dự án, Tư vấn thiết kế Ban QLDA tỉnh bàn giao mốc giới GPMB cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt để xác định hộ BAH đo đạc kiểm đếm tài sản BAH - Họp hộ BAH để phổ biến thông tin sách bồi thường, bao gồm mục tiêu lợi ích dự án, tác động tích cực tiêu cực dự án, biện pháp giảm thiểu, phương pháp sử dụng để xác định giá tài sản BAH, khoản bồi thường, hỗ trợ khôi phục, chế giải khiếu nại - Thực khảo sát hộ BAH kiểm đếm tài sản BAH họ để thu thập thông tin người BAH, xác định số lượng loại tài sản BAH, quyền lợi bồi thường, tái định cư hỗ trợ khôi phục người BAH Tham vấn người BAH biện pháp giảm thiểu tác động dự án biện pháp hỗ trợ khôi phục sinh kế - Điều tra, khảo sát giá thay lập báo cáo trình UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt - Lập phương án bồi thường, công khai phương án bồi thường để lấy ý kiến người BAH, hoàn chỉnh phương án bồi thường trình UBND cấp có thẩm quyềnphê duyệt - Thực chi trả bồi thường khoản hỗ trợ khôi phục - Thực tái định cư (nếu có) bàn giao mặt cho thi công - Các hoạt động giám sát nội triển khai từ bắt đầu hoạt động phổ biến thơng tin suốt q trình thực công tác bồi thường, hỗ trợ TĐC để đảm bảo việc thực bồi thường TĐC tuân thủ Khung sách tái định cư Dự án Kế hoạch thực Kế hoạch hành động tái định cư tóm tắt trình bày Bảng bên dưới: 37 | Trang Bảng 6: Kế hoạch thực Kế hoạch hành động tái định cư STT Hoạt động Bắt đầu Kết thúc Các vấn đề thực Xác định Địa điểm Dự án Quý 1/2014 Quý 1/2014 UBND Tỉnh Nghệ An Thông báo Thu hồi đất 31/12/2014 31/12/2014 UBND huyện thuộc Dự án Chuẩn bị, Thẩm định Phê chuẩn Kế hoạch, Bồi thường Tái định cư tổng hợp Quý 1/2015 Quý 2/2015 Chủ đầu tư dự án lập UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Chuẩn bị Hồ sơ địa mốc ranh giới Thu hồi đất Quý 1/2016 Quý 1/2016 Chủ đầu tư, Ban QLDA Lập Kế hoạch Bồi thường, Hỗ trợ Tái định cư chi tiết, bao gồm Tham vấn cộng đồng phổ biến thông tin, đánh giá kiểm kê chi tiết, RCS soạn kế hoạch bồi thường chi tiết Quý 2/2016 Quý 3/2016 Ban QLDA quan chuyên trách bồi thường thu hồi đất Cập nhật Kế hoạch hành động Tái định cư Quý 3/2016 Quý 3/2016 Ban QLDA quan chuyên trách bồi thường thu hồi đất Nộp cho CPO WB phê duyệt Quý 3/2016 Quý 3/2016 Phổ biến thông tin đến người dân, công khai Kế hoạch hành động Tái định cư tóm tắttrên website CPO/DARD Quý 3/2016 Quý 3/2016 Ban hành Quyết định Thu hồi đất Quý 3/2016 Quý 3/2016 38 | Trang Ban QLDA quan chuyên trách bồi thường thu hồi đất CPO, Ban QLDA quan chuyên trách bồi thường thu hồi đất WB, UBND Tỉnh Nghệ An STT Hoạt động Bắt đầu Kết thúc Các vấn đề thực 10 Thẩm định Phê duyệt Thông báo Thu hồi đất chi tiết Quý 4/2016 Quý 4/2016 UBND Tỉnh Nghệ An 11 Công bố chi trả bồi thường Quý 4/2016 Quý 4/2016 Ban QLDA quan chuyên trách bồi thường thu hồi đất 12 Chuyển giao đất giải phóng mặt Quý 4/2016 Quý 4/2016 Ban QLDA quan chuyên trách bồi thường thu hồi đất 39 | Trang IX GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ Giám sát nội Giám sát nội việc thực Kế hoạch hành động Tái định cưtóm tắt trách nhiệm Ban QLDA tỉnh Nghệ An, với hỗ trợ tư vấn dự án UBND tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm giám sát theo quý toàn hoạt động tái định cư trình thực Kế hoạch hành động tái định cư Ban QLDA trình nộp CPO WB báo cáo tiến độ theo quý Các tiêu chí giám sát nội bao gồm khơng giới hạn: - Chi trả bồi thường cho hộ bị ảnh hưởng theo loại thiệt hại sách bồi thường mơ tả Kế hoạch Tái định cư - Thực hỗ trợ kỹ thuật, chi trả trợ cấp hỗ trợ di chuyển - Thực việc Khôi phục nguồn thu nhập quyền đươc hưởng hỗ trợ phục hồi (nếu có) - Phổ biến cơng khai thơng tin quy trình tư vấn - Bám sát thủ tục khiếu nại, vấn đề tồn đòi hỏi ý quản lý - Ưu tiên người bị ảnh hưởng lựa chọn đề xuất - Phối hợp hoàn thành hoạt động Kế hoạch hành động tái định cưvà trao thầu xây lắp - Các quan thực thu thập thông tin hàng tháng từ Ban bồi thường khác Một sở liệu theo dõi thực tái định cư Dự án lưu trữ cập nhật hàng tháng - Các quan thực trình nộp báo cáo giám sát nội tình hình thực Kế hoạch Tái định cư phần báo cáo quý Các báo cáo Giám sát nội phải chứa thông tin sau:  Số lượng hộ BAH theo loại ảnh hưởng, theo hợp phần Dự án tình trạng chi trả bồi thường, di dời phục hồi thu nhập cho hạng mục  Kinh phí phân bổ cho hoạt động chi trả bồi thường kinh phí giải ngân cho hoạt động  Danh sách Khiếu nại chưa giải  Kết cuối giải khiếu nại vấn đề tồn đòi hỏi quan quản lý cấp giải  Những vấn đề nảy sinh trình thực  Tiến độ thực Kế hoạch hành động tái định cư thực tế cập nhật 40 | Trang X NGÂN SÁCH Nguồn ngân sách Ngân sách lập thực Kế hoạch bồi thường, hỗ trợ tái định cưcủa dự án lấy từ vốn đối ứng (ngân sách quốc gia ngân sách địa phương tỉnh Nghệ An) Dự tốn Chi phí bồi thường, hỗ trợ chi phí quản lý khác đất đai/tài sản bị ảnh hưởng (đất, nhà cửa, công trình, vật kiến trúc cối) cho tiểu dự ánNghệ An tính sau: 41 | Trang Bảng 7: Dự tốn Chi phí bồi thường hỗ trợ Tiểu dự án Đơn vị tính: VNĐ TT Hạng mục A Bồi thường hỗ trợ Đất Ảnh hưởng đất trồng lâu năm Ảnh hưởng đất công ích Cơng trình, VKT Cây cối, Hoa màu Keo Tràm Bạch đàn Tổng B Quản lý Chi phí quản lý Đơn giá 49000 VNĐ/ m2 80000 VNĐ/ 50000 VND/ 20000 VNĐ/ 10% x Tổng (1) TỔNG CỘNG Quy đổi USD Số lượng 245,000,000 245,000,000 25,500,000 20,000,000 2,500,000 3,000,000 270,500,000 27,050,000 27,050,000 297,550,000 14.169 Nguồn: Dự toán Tư vấn Tái định cư, Tháng 2/2015 Theo đó, tổng mức bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho Dự án Sửa chữa nâng cao an toàn đập, tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khe Gang, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưulà 297.550.000VNĐ,tương đương 14.169 USD Dự kiến công tác chi trả bồi thường kết thúc vào năm 2016 42 | Trang CÁC PHỤ LỤC: Phụ lục 1: Mẫu biên Cuộc họp tham vấn cộng đồng 43 | Trang 44 | Trang 45 | Trang 46 | Trang 47 | Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: SỬA CHỮA NÂNG CẤP ĐẢM BẢO AN TOÀN HỒ CHỨA NƯỚC KHE GANG – TỈNH NGHỆ AN, SỬA CHỮA NÂNG CẤP ĐẢM BẢO AN TOÀN HỒ CHỨA NƯỚC KHE GANG – TỈNH NGHỆ AN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay