(HOÁ)5 đề THI THỬ THPT QUỐC GIA có lời GIẢI CHI TIẾT, TRẦN PHƯƠNG DUY ST

42 46 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:35

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TRẦN PHƯƠNG DUY H oc 01 (https://www.facebook.com/tranphuongduy) up s/ Ta iL ie uO nT hi D Đây tài liệu thầy dành tặng tất em nhận kiện sinh nhật lần thứ 24 thầy đánh dấu trở lại đồng hành em học sinh kì thi THPT Quốc gia tới Hi vọng với tài liệu em sử dụng cách linh hoạt triệt để nhằm đạt kết cao nha Thầy tin em làm Hà Nội, ngày tháng năm 2017 om /g ro Trần Phương Duy fa ce bo ok c ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA BÀI THI KHTN MƠN HĨA HỌC Hướng dẫn định hướng giải đề Chuyên Vinh_ Lần Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=s0rjKnwmkug Part 2: w w (Kèm lời giải chi tiết video hướng dẫn) Một số giảng thực chia sẻ: w Este part 1: https://www.youtube.com/watch?v=OeDn2q9bZ1I&t=384s Este part 2: https://www.youtube.com/watch?v=_KR5S0dP2zg&t=13s Este part 3: https://www.youtube.com/watch?v=li-ET8Ulg7Q&t=7s Este part 4: https://www.youtube.com/watch?v=FZsVuZXqelo Khóa luyện đề Hóa học 2017 © Zix.vn Xem thêm www.zix.vn Thầy: Trần Phương Duy Fb: https://www.facebook.com/tranphuongduy www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 (Bài thi KHTN_mơn Hóa học_ Sở GD & ĐT Ninh Bình) Câu 1: Thí nghiệm khơng xảy phản ứng hóa học? C fructozơ A Nhúng Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 Câu 10: Peptit X cơng thức cấu tạo B Nhúng Ag vào dung dịch Cu(NO3)2 H2 NCH 2CONHCH CH3 CONHCH CH COOH C Cho bột Cu vào dung dịch AgNO3 A Kí hiệu X Ala-Ala-Gly oc Câu 2: Chất sau polisaccarit? B X thuộc loại tripeptit phản ứng màu biure D saccarozơ C Cho X tác dụng với dung dịch NaOH loãng thu ba loại muối hữu Câu 3: Lên men m gam glucozơ (hiệu suất q trình lên men D Thủy phân khơng hồn toàn X, thu Ala-Gly D 90%), thu etanol khí CO2 Hấp thụ hết lượng khí Câu 11: Cho 3,54 gam amin X đơn chức, bậc tác dụng hi CO2 sinh nước vôi trong, thu 10 gam kết tủa vừa đủ với HCl, thu 5,73 gam muối Số công thức cấu khối lượng dung dịch giảm so với ban đầu 3,4 gam Giá trị tạo X m C 13 A D 12 Câu 4: Kim loại không phản ứng với nước nhiệt độ thường A K B Na C Ca D Ag Câu 5: Hỗn hợp X gồm este đơn chức, mạch hở Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng, thu B HCOOC3H7 CH3COOC2H5 Câu 6: Cho dãy gồm chất: ro c D HCOOCH3 CH3COOC2H5 (2) metyl acrylat (3) phenyl axetat (4) etyl fomat (5) vinyl axetat (6) tripanmitin bo ok (1) anlyl axetat ce C A (CH3)3N B (CH3)2CH-NH2 C CH3.NH-CH2CH3 D CH3CH2CH2.NH2 đặc trưng Câu 9: “ Đường mía” thương phẩm chứa chất sau? A màu da cam B màu tím C màu vàng D màu đỏ Câu 17: Tơ tằm thuộc loại B tinh bột Khóa luyện đề Hóa học 2017 © Zix.vn Xem thêm www.zix.vn D 7,2 gam Câu 16: Protein phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm màu w D CH3COOC2H3 C 6,3 gam D H2N-CH2.CH(CH3)-COOH đun nóng, thu natri axetat etanol Công thức X C CH3COOC2H5 B 8,4 gam C CH3.CH(NH2)-COOH Câu 8: Thuỷ phân hoàn toàn este X dung dịch NaOH, B C2H5COOCH3 A 8,96 gam B H2N-CH2.CH2.COOH D 0,93 A C2H3COOCH3 D 18,81% A CH3.CH(NH2)-COONa 9,9 gam kết tủa 2,4,6.tribrom anilin Giá trị m C 2,79 C 81,19% amino axit? D Câu 7: Cho m gam anilin tác dụng hết với dung dịch Br2, thu B 3,72 B 48,70% Câu 15: Công thức cấu tạo sau tương ứng với α- fa B A 51,28% bậc hai? đun nóng, sinh ancol w lượng dư AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng, thu Câu 14: Chất ứng với công thức cấu tạo sau amin Số chất dãy thủy phân dung dịch NaOH (dư), w dịch Y Trung hòa axit dung dịch Y, sau cho thêm ứng 75%, thu polietilen khối lượng C CH3COOC2H5 C2H5COOCH3 A glucozơ hoàn toàn 7,02 gam X môi trường axit, thu dung Câu 13: Trùng hợp 8,96 lít etilen (đktc) với hiệu suất phản om /g A CH3COOCH3 HCOOC2H5 D Câu 12: Hỗn hợp X gồm glucozơ saccarozơ Thủy phân up s/ tiếp dãy đồng đẳng Công thức cấu tạo hai este X C glucozơ X dãy đồng đẳng 3,76 gam hỗn hợp hai ancol kế A 1,86 B 8,64 gam Ag Thành phần phần trăm theo khối lượng 7,36 gam hỗn hợp hai muối hai axit cacboxylic A H C tinh bột nT B fructozơ uO A glucozơ B 14 01 Phát biểu sau đúng? D Cho bột Fe vào dung dịch Cu(NO3)2 A 15 D saccarozơ Ta iL ie 01 ĐỀ SỐ Thầy: Trần Phương Duy Fb: https://www.facebook.com/tranphuongduy www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A polime tổng hợp B polime bán tổng hợp C polime thiên nhiên D polime đồng trùng hợp D Tác dụng với H2 dư (xt:Ni, to) tạo tristearin Câu 25: Nhúng Fe vào dung dịch CuSO4 Sau thời gian phản ứng, lấy Fe rửa nhẹ, làm khô, đem cân (a) Cho Cu vào dung dịch AgNO3 thấy khối lượng Fe tăng thêm 1,6 gam Khối lượng Cu (b) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 bám Fe A 6,4gam B 12,8gam (d) Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng C 8,2gam D 9,6gam Số thí nghiệm tạo thành kim loại C D A Hợp chất H2NCH2COOH3NCH3 este glyxin Câu 19: Dãy gồm chất bị thủy phân dung dịch B Trong dung dịch, H2NCH2COOH tồn dạng ion H2SO4, đun nóng H B lưỡng cực H3N+CH2COO- A glucozơ, saccarozơ fructozơ B fructozơ, saccarozơ tinh bột D C Aminoaxit chất rắn, kết tinh, tan tốt nước vị C glucozơ, tinh bột xenlulozơ hi A Câu 26: Phát biểu không đúng? oc (c) Cho Na vào dung dịch CuSO4 01 Câu 18: Tiến hành thí nghiệm sau: nT D Aminoaxit hợp chất hữu tạp chức, phân tử chứa D saccarozơ, tinh bột xenlulozơ đồng thời nhóm amino nhóm cacboxyl Câu 27: Ở điều kiện thường, kim loại sau tồn kim loại thuộc loại dạng lỏng? B phản ứng trao đổi A Hg C phản ứng oxi hoá khử D phản ứng phân hủy A D 40,25% up s/ C 70,65% B C D Câu 29: Kim loại điều chế cách dùng CO khử oxit kim loại tương ứng nhiệt độ cao? A Al ro B 59,75% D Na α-amino axit Gly, Ala, Val gam X dung dịch H2SO4 loãng, dư, thu 5,6 lít khí A 29,35% C Ag Câu 28: Số tripeptit mạch hở thủy phân hoàn toàn thu Câu 21: Hỗn hợp X gồm Al Zn Hòa tan hoàn toàn 9,2 H2 (đktc) Phần trăm khối lượng Al X B Fe Ta iL ie A phản ứng thủy phân uO Câu 20: Phản ứng hóa học xảy q trình ăn mòn B Mg C Ca D Fe Câu 30: Ứng với công thức phân tử C2H7O2N số chất vừa cacboxyl Cho m gam X tác dụng vừa đủ với NaOH, thu phản ứng với dung dịch NaOH, vừa phản ứng với 8,88 gam muối Mặt khác, cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl om /g Câu 22: Amino axit X chứa nhóm amino nhóm HCl, thu 10,04 gam muối Cơng thức X C H2N-C3H6.COOH D điện cường độ 2,68A Sau thời gian 6h, anot thoát 4,48 lít khí (đktc) Thêm 20 gam bột sắt vào dung dịch sau bo D H2N-CH2.COOH C dịch chứa m gam hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 NaCl dòng ok B H2N-C3H4.COOH B Câu 31: Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn) dung c A H2N-C2H4.COOH A điện phân, thu khí NO (sản phẩm khử ce Câu 23: Benzyl axetat este chứa vòng benzen mùi NO3.) 12,4 gam chất rắn gồm hai kim loại Biết phản axetat ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A C6H5CH2COOCH3 A 97,5 B 77,5 w fa thơm hoa nhài Công thức cấu tạo thu gọn benzyl C 68,1 D 86,9 B C6H5COOCH3 Câu 32: Một loại chất béo chứa 89% tristearin 11% axit D CH3COOCH2C6H5 stearic (theo khối lượng) Xà phòng hóa hồn tồn 100 gam w w C CH3COOC6H5 chất béo dung dịch NaOH (phản ứng vừa đủ), sau Câu 24: Tính chất sau khơng phải triolein? phản ứng thu m gam xà phòng Giá trị m A Là chất lỏng điều kiện thường B Tác dụng Cu(OH)2 t thường, tạo dung dịch xanh lam A 124,56 B 102,25 C Thủy phân hoàn toàn NaOH, thu xà phòng C 108,48 D 103,65 o Khóa luyện đề Hóa học 2017 © Zix.vn Xem thêm www.zix.vn Thầy: Trần Phương Duy Fb: https://www.facebook.com/tranphuongduy www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 33: Cho phát biểu sau: C 2,0 mol D 1,5 mol Câu 37: Chất X cơng thức phân tử C6H8O4 Cho mol X peptit phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu chất Y mol (b) Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím chất Z Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu đimetyl ete (c) Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng Chất Y phản ứng với dung dịch H2SO4 lỗng (dư), thu (d) Peptit Gly–Ala phản ứng màu biure với Cu(OH)2 chất T Cho T phản ứng với HBr, thu hai sản phẩm (e) Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu a- đồng phân cấu tạo Phát biểu sau đúng? 01 (a) Trong phân tử tetrapeptit mạch hở liên kết A Chất T khơng đồng phân hình học (f) Các hợp chất peptit bền môi trường bazơ B Chất Z làm màu nước brom bền môi trường axit C Chất X phản ứng với H2 (Ni, t0) theo tỉ lệ mol : Số phát biểu là: D Chất Y cơng thức phân tử C4H4O4Na2 C H B D Câu 38: Hợp chất hữu X vòng benzen chứa D A oc aminoaxit nguyên tố C, H, O X cơng thức phân tử trùng với cơng thức (a) Glucozơ saccarozơ chất rắn vị ngọt, dễ tan đơn giản Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch nước NaOH 12%, đun nóng Sau phản ứng hồn tồn, cạn dung (b) Tinh bột xenlulozơ polisaccarit dịch thu phần chứa nước khối lượng 91,6 (c) Trong dung dịch, glucozơ saccarozơ hồ tan gam phần chất rắn Y khối lượng m gam Nung Y với khí Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam oxi dư, thu 15,9 gam Na2CO3; 24,2 gam CO2 4,5 gam (d) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột H2O Giá trị m saccarozơ môi trường axit, thu loại monosaccarit Ta iL ie uO nT hi Câu 34: Cho phát biểu sau cacbohiđrat: A 23,6 B 20,4 C 24,0 D 22,2 Câu 39: Hỗn hợp E gồm ba este X, Y, Z đơn chức, mạch NH3 thu Ag hở đồng phân cấu tạo (trong X số mol nhỏ up s/ (e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 nhất) Cho 5,16 gam E tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ nóng) tạo sobitol Sau phản ứng hồn tồn, thu 4,36 gam hỗn hợp F gồm ro (f) Glucozơ saccarozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun A B hai muối hai axit cacboxylic om /g Số phát biểu C D dãy đồng đẳng hỗn hợp M gồm chất hữu no, đơn Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ chức Cho F phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 2,9 NH3, thu 8,64 gam Ag Cho hỗn hợp M phản ứng với O2, thu 2,04 mol CO2 1,96 mol c mol H2O Mặt khác, lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 6,48 gam Ag nóng, thu dung dịch chứa khối lượng muối Phần trăm khối lượng X E C 34,48 gam B 30,16 gam A 20,00% B 16,67% D 26 gam C 13,33% D 25,00% bo A 33,36 gam ok thủy phân hoàn toàn m gam X dung dịch NaOH, đun Câu 40: Hỗn hợp E gồm tripeptit X tetrapeptit Y Khi cho X tác dụng với Na NaHCO3 thu số mol mạch hở Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol E dung dịch khí số mol X phản ứng Từ X, thực chuyển NaOH dư, thu 76,25 gam hỗn hợp muối alanin hóa sau: glyxin Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,2 mol E dung w w fa ce Câu 36: Hợp chất X mạch hở, cơng thức phân tử C6H10O5 w (1) X + 2NaOH (2) Y + HCl to dịch HCl dư, thu 87,125 gam muối Thành phần % theo 2Y + H2O khối lượng X hỗn hợp E gần với giá trị nào? Z + NaCl Trong phân tử chất Z chứa nguyên tố C, H, O Khi cho mol Z tác dụng với Na dư, thu số mol H2 tối đa A 0,5 mol A 27% B 31% C 35% D 22% B 1,0 mol Khóa luyện đề Hóa học 2017 © Zix.vn Xem thêm www.zix.vn Thầy: Trần Phương Duy Fb: https://www.facebook.com/tranphuongduy www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO 2.C 3.A 4.D 5.D 6.A 7.C 8.C 9.D 11.D 12.A 13.B 14.C 15.C 16.B 17.C 18.C 19.D 20.C 21.A 23.D 24.B 25.B 26.A 27.A 28.D 29.D 30.B 36.B 37.A 38.D 39.B 40.D LỜI GIẢI CHI TIẾT CHEMNOTE Câu 1: Chọn đáp án B Với câu hỏi liên quan đến tính oxi hóa khử kim loại ion kim loại dãy điện hóa Từ trái sang phải, tính oxi hóa ion kim loại tăng đồng thời tính khử kim loại giảm dần Cu2 2Fe2 Cu 2Ag Cu 2Ag hi Cu Dãy điện hóa kim loại Al Mn Zn Fe Ni Sn Pb 2H Cu Fe Al Mn Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Fe2 Hg Hg uO Li K Ba Ca Na Mg Li K Ba Ca Na Mg nT Fe2 D 2Fe3 H Ag tính khử yếu Cu nên không phản ứng Cu 01 22.A 31.D 32.D 33.C 34.C 35.A Fe Cu2 10.B oc 1.B Ag Pt Au Ag Pt Au Ta iL ie tính oxi hóa ion kim loại tăng đồng thời tính khử kim loại giảm dần ok Câu 3: Chọn đáp án A .c om /g ro up s/ Câu 2: Chọn đáp án C 2C2 H 5OH n CO2 H% fa n C6H12O6 men ce C6 H12O6 bo Khi cho CO2 vào nước vôi : mdung dich C6H12O6 Hay C6.(H2O)6 C12H22O11 Hay C12.(H2O)11 (C6H10O5)n Tuy nhiên giá trị n tinh bột khác với xenlulozo nên chúng đồng phân mCaCO3 – mCO2 3, 4gam n CO2 0,15mol CHEMNOTE Lưu ý: 2CO 0, 083mol m 15 gam n muoi n ancol Ở mtách kết tủa CaCO3 mcho vào CO2 w Câu 4: Chọn đáp án D w Câu 5: Chọn đáp án D w Vì este đơn chức mạch hở BTKL: m X m NaOH mmuoi n este mancol mX n NaOH 7,12g MX 71, 2g M muoi = 73,6g  muối HCOONa CH3COONa M ancol = 37,6g  ancol CH3OH C2H5OH Khóa luyện đề Hóa học 2017 © Zix.vn Xem thêm www.zix.vn Thầy: Trần Phương Duy Fb: https://www.facebook.com/tranphuongduy www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  Chỉ cặp : HCOOCH3 (M = 60) CH3COOC2H5 (M = 88) thỏa mãn điều kiện MX Câu 6: Chọn đáp án A CH CH CHCOOCH3 HCOOC2 H NaOH to NaOH C15 H 31COO C3H NaOH t o to CH3COONa CH HCOONa 3NaOH to CH CHCOONa CHCH OH CH3OH C2 H 5OH 3C15H 31COONa C3H OH 01 CH 3COOCH 2CH oc Câu 7: Chọn đáp án C 0,03mol 0,03mol H C6H5NH2 + 3Br2 → H2NC6H2Br3 + 3HBr  m = 2,79g to NaOH CH3COONa C2H5OH hi CH3COOC2 H5 D Câu 8: Chọn đáp án C nT Câu 9: Chọn đáp án D uO Câu 10: Chọn đáp án B A sai Vì X phải kí hiệu Gly–Ala–Ala H2 NCH2 CO NH CH(CH3 ) CO NH CH(CH3 )COOH Ta iL ie C sai Vì X + NaOH tạo loại muối : H NCH 2COONa H NCH(CH3 )COONa D sai Vì thủy phân khơng hồn tồn X thu đipeptit : Gly – Ala Ala - Ala Câu 11: Chọn đáp án D HCl RNH3Cl 3, 54 n RNH3Cl R 16 Don RNH2 5, 73 R 52, Các CTCT : CH3CH 2CH NH up s/ RNH R 43 C3H CTPT C3H NH ro CH3 CH NH propyl a om /g isopropyla Áp dụng bảo toàn khối lượng (BTKL) ta có: m muoi m a 36, n HCl 0, 06mol 3, 54 0, 06 M a 59 R 59 16 43 C3H ok Câu 12: Chọn đáp án A 5, 73 3, 54 36, c n RNH2 Khi thủy phân X : Glucozo y w y mol H O, t o H SO4 fa Saccarozo ce Glucozo (x mol ) bo Gọi số mol Glucozo saccarozo X x y  180x + 342y = 7,02 (1) mol Fructozo y mol Glucozo AgNO3 /NH Ag Fruotozo AgNO3 /NH Ag toC toC w  nAg = 2.(x + y) + 2y = 0,08 (2) Từ (1) (2)  x = 0,02 ; y = 0,01 mol  %mGlucozo(X) = 51,28% w Câu 13: Chọn đáp án B n H2C o t C, xt, p CH2 BTKL: m polietilen PE m etilen CH2 pu 0,4.28 75% Khóa luyện đề Hóa học 2017 © Zix.vn Xem thêm www.zix.vn CH2 n 8,4 gam Thầy: Trần Phương Duy Fb: https://www.facebook.com/tranphuongduy www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 14: Chọn đáp án C Bậc amin = số nhóm hidrocacbon gắn trực tiếp vào N Câu 15: Chọn đáp án C α - amino axit amino axit nhóm chức -COOH -NH2 gắn vào Cacbon Câu 16: Chọn đáp án B 01 Câu 17: Chọn đáp án C Câu 18: Chọn đáp án C (d) CuO + CO → Cu + CO2 oc (a) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag; H Câu 19: Chọn đáp án D Saccarozơ, tinh bột xenlulozơ Câu 21: Chọn đáp án A Zn H 2SO4 Al SO ZnSO4 3H H2 mX 27n Al 65n Zn n H2 1,5n Al n Zn aR a 2,24 0,08 NaOH a 0,08 R 28 ClH NRCOOH m muoi Cl a R 97,5 H NRCOONa m muoi Na a R 83 H NC2 H 4COOH C2 H 0,1mol 29,35% 10,04 8,88 up s/ X : H NRCOOH a Ta iL ie HCl n Zn %m Al( X ) 0,25mol Câu 22: Chọn đáp án A mol n Al 9,2 gam nT 3H 2SO4 uO 2Al hi D Câu 20: Chọn đáp án C Câu 23: Chọn đáp án D.21492 Câu 24: Chọn đáp án B Câu 25: Chọn đáp án B Fe  x mol CuSO4    FeSO4 Cu                 x  mol m Fe tăng 64 – 56x 1,6 x 0,2 mol m Cu bám 12,8 gam c Câu 26: Chọn đáp án A om /g ro Triolein este (C17H33COO)3C3H5 khơng phản ứng với Cu(OH)2 ok A sai H2N – CH2COOH3N-CH3 muối , este bo Este (không phải phenol) tạo thành từ -COOH + -OH Câu 27: Chọn đáp án A ce Câu 28: Chọn đáp án D .fa G – A – V ; G – V – A; A – G – V ; A – V – G; V – A – G ; V – G – A (V-valyl, G – glyxyl, A – Alanyl aminaxit) Câu 29: Chọn đáp án D w Oxit kim loại đứng sau Al dãy điện hóa bị khử tác nhân khử trung bình : CO , C , H2… w Câu 30: Chọn đáp án B w Các chất thỏa mãn : CH3COONH4 HCOONH3CH3 Câu 31: Chọn đáp án D Có: n e It F 0,6mol Các q trình xảy : Khóa luyện đề Hóa học 2017 © Zix.vn Xem thêm www.zix.vn Thầy: Trần Phương Duy Fb: https://www.facebook.com/tranphuongduy www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Catot Anot Cu + 2e → Cu 2Cl → Cl2 + 2e 2+ - 2H2O → 4H+ + O2 + 4e 0,2 mol ne 2n Cl 4n O2 0,6 n Cl mol Vì thêm Fe vào tạo NO 0,2 mol n NaCl H+ dư Chất rắn thu gồm kim loại n Cu2 0,1mol n O2 tạo Fe2+; Cu2+ chuyển hết thành Cu Cu2+ dư sau điện phân 0,3mol đp phản ứng sau : x Cu mol x Fe Cu mol x mol m Kl truoc – m KL sau x 4H 2O D 0,05 2NO mol hi Fe 0,4 mol nT mol 3Fe NO 0,1mol m Fe pu n Cu NO bđ m Cu tao 20 – 12,4 0,4 mol m 56 0,15 86,9 gam Câu 32: Chọn đáp án D Xà phòng hỗn hợp muối Na axit béo C17 H 35COOH to 3NaOH NaOH to Sau phản ứng n C17 H35COONa 3C17 H 35COONa C17 H 35COONa 0,3 0,039 C3 H OH H 2O 0,3387 mol m 103,65 gam ro Câu 33: Chọn đáp án C up s/ C17 H 35COO C3 H x – 64x uO 0,15 8H Ta iL ie 3Fe 01 n O2 H n Cl oc 2H2O + 2e → 2OH + H2 - om /g (a) Sai Trong phân tử tetrapeptit mạch hở liên kết peptit (d) Sai Chỉ tripeptit trở lên phản ứng màu biure (f) Sai Hợp chất peptit kèm bền môi trường axit lẫn bazo .c Câu 34: Chọn đáp án C ok (d) Sai Thủy phân saccarozo tạo Glucozo Fructozo bo (f) Sai Chỉ Glucozo + H2 tạo Sorbitol Câu 35: Chọn đáp án A 32,24 gam m CO2 m H2O m BTNT O : 6n ( X ) 2n O2 2n CO2 n H 2O ( X nhóm – COO ce m O2 fa BTKL : m X RCOO C3 H MR 211 C15 H 31 3C15 H 31COONa C3 H OH 3 0,12 mol 0,04 6n ( X ) ) m 33,36g w w w nX 0,04 mol MX 806 C15 H 31COO C3 H 3NaOH n O( X ) Câu 36: Chọn đáp án B X + Na NaHCO3 tạo nkhí nX (pứ)  X nhóm COOH nhóm OH X + NaOH tạo 2Y  Y phải : HOC2H4COOC2H4COOH  Z HOC2H4COOH Khi cho mol Z + Na dư : n H2 1mol Khóa luyện đề Hóa học 2017 © Zix.vn Xem thêm www.zix.vn Thầy: Trần Phương Duy Fb: https://www.facebook.com/tranphuongduy www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 37: Chọn đáp án A Z + H2SO4 đặc nóng dimetyl ete Z CH3OH Vì T + HBr tạo sản phẩm đồng phân hình học T phải CH≡C-COOH Câu 38: Chọn đáp án D X + NaOH → phần khí nước > X este phenol BTKL : m X m NaOH 2n X m H2O tao mY nX = 0, 0,1 X : HCOOC6 H OH m 22, gam Câu 39: Chọn đáp án B F + AgNO3/NH3 → Ag n muoi 0,06 mol 0,02 mol Ta iL ie nE 0,04 mol ;n CH3COONa 0,5.n Ag lại muối CH3COONa uO F chứa HCOONa Vì muối đồng đẳng n HCOONa 86 gam ME 0, mol n NaOH 01 C X oc 3n X n H 2O mY BTNT Na : 2n Na 2CO3 0, D Vì phan ung vua đu, n NaOH n CO2 n C X H n Na 2CO3 mol hi BTNT C : n C(trong X ) 0, mol n H 2O( thuy phan ) nT 88 gam m H 2O ( dd NaOH ) Lại : M gồm chất no đơn chức Vậy este thỏa mãn : CH3COOCH = CH2 ( 0,02 mol) ; HCOOCH = CH2 – CH3 ; HCOOC(CH3)=CH2 n CH3CHO 0,01mol n CH3CH 2CHO   n CH3CH 2CHO X esten : HCOOCH 0,01mol CH 2CH ; n X %m X om /g Câu 40: Chọn đáp án D n CH 3COCH 0,04 – 0,01 0,03 mol   16, 67% ro  n Ag up s/ M gồm : CH3CHO (0,02 mol) ; CH3CH2CHO ; CH3COCH3 Tổng quát : amino axit dạng H2N-R-COOH H2N-R-COONa : 76,25gam ClH3N-R-COOH : 87,125gam mmuoi Na R 97,5 – R c m muoi Clo 83 n muoi 87,125 – 76,25 n muoi 0,75 mol b 111b ce 97a 0,75mol bo a ok Giả sử số mol muối natri gly ala amol bmol a 76,25 gam Gọi số mol X Y x y fa Và : 3x + 4y = 0,75 0,5 ; b 0,25 x + y = 0,2 mol x = 0,05 ; y = 0,15 mol w E gồm : X (Gly)n(Ala)3.n Y (Gly)m(Ala)4.m w w nGly = 0,5 = 0,05n + 0,15m hay 10 = n + 3m Do m n nguyên nên n = ; m = thỏa mãn X Gly(Ala)2 Y (Gly)3Ala  %mX = 21,76% Khóa luyện đề Hóa học 2017 © Zix.vn Xem thêm www.zix.vn Thầy: Trần Phương Duy Fb: https://www.facebook.com/tranphuongduy www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 02 ĐỀ SỐ (Bài thi KHTN_mơn Hóa học_ Chun Quốc học Huế - Thừa Thiên Huế) Câu 1: Tiến hành thí nghiệm sau với dung dịch X chứa gam hỗn hợp muối khan Gly Val Đốt muối sinh lòng trắng trứng: O2 vừa đủ 1,232 lít (đktc) N2 22,38 gam - Thí nghiệm 1: Đun sơi dung dịch X hỗn hợp CO2 H2O Thành phần phần trăm khối - Thí nghiệm 2: Cho dung dịch HCl vào dung dịch X, t o - Thí nghiệm 5: Cho dung dịch AgNO3 /NH3 vào X, đun nóng Sớ thí nghiệm xảy phản ứng hóa học B Điện phân dung dịch C Điện phân nóng chảy A Tơ nilon-6,6, tơ capron, tơ nitron D Thủy luyện B Tơ visco, tơ nilon-6; tơ nitron uO Câu 9: Để phân biệt chất sau: alanin, axit axetic, C Tơ enang, tơ capron, tơ visco etylamin, anilin bằng phương pháp hóa học thể dùng Ta iL ie D Tơ capron, tơ nilon-6,6, tơ tằm thuốc thử Câu 3: Chất hữu X (C4H6O2) đơn chức, mạch hở, A Dung dịch brom, Cu(OH)2 tham gia phản ứng thủy phân tạo sản phẩm phản B Dung dịch Na2CO3, dung dịch AgNO3/NH3 ứng tráng bạc Số đồng phân cấu tạo X thỏa mãn C D C Quỳ tím, Cu(OH)2 up s/ B Câu 4: Nhỏ dung dịch xút dư vào dung dịch gờm glyxin, ro amoni clorua, metylamoni clorua Sau đó, đun nhẹ dung B khí ḿi C khí ḿi D khí muối phản ứng thu 46,45 gam muối khan Tên gọi X c Câu 5: Cho hỗn hợp rắn gồm Mg, MgCO3 vào dung dịch HNO3 dư thu mợt chất khí nhất dung dịch ok bo ce khác, m gam X phản ứng với dung dịch NaOH dư thu fa 0,15mol hỗn hợp ancol Giá trị gần nhất với giá trị 1M CuSO4 3M thu 21,9 gam hỗn hợp chất rắn w V w w gồm hai kim loại Giá trị a C 13,4 D 21,6 A 11,8 B 12,9 C 24,6 D 23,5 Câu 12: 7,2 gam vinyl fomat tác dụng vừa đủ với dung Câu 7: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm dịch KOH thu hỗn hợp X chứa a gam muối Cho tetrapeptit A pentapeptit B mạch hở dung dịch KOH vừa đủ, cạn sản phẩm thu (m + 5,71) Khóa luyện đề Hóa học 2017 © Zix.vn Xem thêm www.zix.vn D Alanin thì thu 10,08 lít CO2 (đktc) 7,2 gam H2O Mặt Câu 6: Cho a gam Mg vào 100 mL dung dịch Al2(SO4)3 B 14,4 C Glyxin hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ V lít khí oxi (đktc) D N2 A 10,8 B Axit glutamic chức (mạch hở, số nguyên tử cacbon) Đốt cháy kết tủa khí Sản phẩm khử HNO3 C NO A Valin Câu 11: Hỗn hợp X gồm ancol đơn chức este đơn X Nhỏ dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu B NO2 Câu 10: Cho một lượng α – aminoaxit X vào cốc đựng dụng vừa đủ với 0,45 mol NaOH cạn dung dịch sau om /g A khí ḿi D Quỳ tím, dung dịch brom 100 mL dung dịch HCl 2M Dung dịch sau phản ứng tác dịch sau phản ứng Sớ chất khí số muối tạo thành A NH4NO3 kiềm thổ nhôm A Nhiệt luyện D Câu 2: Dãy polime đều thuộc loại poliamit A Câu 8: Phương pháp điều chế kim loại kiềm, kim loại D C D 43,88% hi B C 46,43% nT A B 45,98% oc - Thí nghiệm 4: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch X, to A 44,59% H nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào 01 lượng B hỗn hợp X - Thí nghiệm 3: Cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch X, sau 10 hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 dư thu b gam Ag Tổng a + b Thầy: Trần Phương Duy Fb: https://www.facebook.com/tranphuongduy www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Đặt nX x nY y 0,08a x y 0,14 ta : ax by 0,4 – a x 0,06b 0,4 – b y 4a 3b 0,28 x 0,08 y 0,06 20 Vì a ≤ b ≤ nên cặp a = b = thỏa mãn X : (Ala)2(Gly)2 Y : (Ala)4(Gly)2 01 X viết gọn lại thành : C10H18O5N4 Y: C16H28O7N6 oc nX : nY = : = 4a : 3a C10H18O5N4 → 10CO2 + 9H2O 40a → 36a H 4a → C16H28O7N6 → 16CO2 + 14H2O D 48a → 42a → a = 0,012 m = 28,128 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT 88a.44 + 78a.18 = 63,312 hi 3a Khóa luyện đề Hóa học 2017 © Zix.vn Xem thêm www.zix.vn 28 Thầy: Trần Phương Duy Fb: https://www.facebook.com/tranphuongduy www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 04 (Bài thi KHTN_mơn Hóa học_ THPT Chun Nguyễn Trãi – Hải Dương_2) Câu 1: Aminoaxit hợp chất tạp chức chứa đồng thời COOH với nhóm D Câu 10: Tổng số aminoaxit cơng thức phân tử NH C4H9O2N là: Câu 2: Khi điện phân dung dịch chứa CuSO4 với điện A cực trơ anot xảy trình B C D Câu 11: Phản ứng sau tạo hợp chất sắt(II)? A khử nước B khử Cu2+ C oxi hóa nước D oxi hóa Cu2+ A Fe(OH)2 + HCl B Fe(OH)2 + HNO3 Câu 3: Phản ứng sau tạo muối crom (II)? A Cr + H2SO4 loãng → C 01 D B oc O A H C C B OH C Fe + HNO3dư B CrO + KOH → C K2Cr2O7 + HBr → D Cr + S → D Fe(NO3)2 + HCl D A NH cấu tạo X hi nhóm thu 12,96 gam Ag Biết MX < 150 Số đồng phân nT ĐỀ SỐ Câu 12: Hỗn hợp Fe, Cu tan hết dung dịch axit fomic, andehit axetic, etilen, saccarozơ, fructozơ, sau đây? NH3 để tạo kết tủa Ag là: A B A HCl B Fe2(SO4)3C ZnSO4 Ta iL ie metyl fomat Số chất tác dụng với dung dịch AgNO3 uO Câu 4: Trong chất sau: benzen, axetilen, glucozơ, Câu 13: Công thức cấu tạo glucozơ dạng mạch hở C D chứa nhiều nhóm -OH nhóm: A Poli(vinyl axetat) B Poli(vinyl clorua) C Polistiren D Poliisopren A –COOH B –CHO C –NH2 D >C=O up s/ Câu 5: Chất sau dùng làm cao su? Câu 14: Quặng boxit chứa chủ yếu chất sau đây? A Fe3O4 B Al2O3 C Fe2O3 D FeS2 alanin, valin Số đồng phân cấu tạo mol peptit X là: A B 10 C 12 om /g glyxin, mol ro Câu 6: Thủy phân hoàn toàn tetrapeptit X thu mol Câu 15: Trong số kim loại sau, kim loại cấu hình D 18 electron hóa trị 3s1 là: c Câu 7: Phát biểu sau tính chất hóa học ok chung este? bo B Cho phản ứng cộng H2 với xúc tác Ni, t A Na B Cr C Al D Ca Câu 16: Tên gọi sau đây: isoamyl axetat tên este A Bị thủy phân mơi trường axit kiềm cơng thức cấu tạo là: o A CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 C Thủy phân không hoàn toàn kiềm ce B C2H3COOCH3 D Thủy phân hồn tồn mơi trường axit C CH3COOCH2CH2CH2CH2CH3 Câu 8: Tơ olon (tơ nitron) sản phẩm phản ứng fa D CH3COOCH=CH2 Câu 17: Khi điện phân dung dịch chứa hỗn B Trùng ngưng axit ε – aminocaproic hợp Fe2(SO4)3, CuSO4 HCl catot trình đầu C Trùng hợp vinyl xianua tiên xảy w A Trùng hợp caprolactam w w D H2SO4 loãng D Trùng hợp vinyl clorua Câu 9: Cho 5,16 gam este đơn chức mạch hở X phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 NH3 A Fe3+ + 3e → Fe B 2H+ + 2e → H2 C Cu2+ + 2e → Cu D Fe3+ + 1e → Fe2+ Câu 18: Kim loại tác dụng với nước phá bỏ lớp oxit bề mặt là: Khóa luyện đề Hóa học 2017 © Zix.vn Xem thêm www.zix.vn 29 Thầy: Trần Phương Duy Fb: https://www.facebook.com/tranphuongduy www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B K A CaO, Na2CO3 C Ca D Al CaCl2 Câu 19: Nước cứng vĩnh cửu nước chứa nhiều ion A HCO3 B CO3 C SO4 ; Cl 2– 2– D HCO3 ; Cl – – D Na2O, Al2O3 Câu 28: Chất béo trieste axit béo với Ca2+, Mg2+ với gốc axit – B KOH, Al2O3 C CaCO3, A etanol B etilengliycol C glixerol D phenol Câu 29: Hỗn hợp X gồm ancol axit – 01 A Cu Câu 20: Chất sau dùng làm mềm loại cacboxylic no, đơn chức mạch hở số nước cứng chứa: Ca , Mg , HCO3 ; Cl ; NO3 ? nguyên tử cacbon phân tử Đốt cháy hoàn toàn 2+ – – – oc 2+ B Na2CO3 25,62 gam X thu 25,872 lít khí CO2 (ở đktc) Đun C Ca(OH)2 dư D Na2SO4 nóng 25,62 gam X với xúc tác H2SO4 đặc thu m H A HCl gam este (giả sử hiệu suất phản ứng este hóa 60%) mà cho kết tủa mà khơng tạo khí bay ra? Giá trị m gần với A 20,9 C Al(NO3)3 D Fe(NO3)3 C 12,55 uO C W D 14,25 (M kim loại kiềm) vào nước thu dung dịch X D Cr Ta iL ie B Fe B 23,8 Câu 30: Hòa tan hết 12,5 gam hỗn hợp gồm M M2O Câu 22: Kim loại độ cứng cao là: A Au hi B H2SO4 nT A Mg(NO3)2 D Câu 21: Cho Na2CO3 vào dung dịch chất sau chứa 16,8 gam chất tan 2,24 lít khí H2 (đktc) Kim Câu 23: Khái niệm sau este? loại M là: A Este chất chứa nhóm –COO– A Na B Khi thay nhóm -OH nhóm cacboxyl axit B Rb C K D Li Câu 31: Cho 14,88 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 Fe tan up s/ cacboxylic nhóm OR este hết dung dịch HNO3 Sau phản ứng kết thúc D Este sản phẩm phản ứng axit bazơ thu dung dịch A 3,528 lít khí NO (là sản phẩm ro C Este chất dầu, mỡ động thực vật khử N+5 , đktc) cạn dung dịch sau kg mùn cưa sản xuất lít cồn phản ứng thu 53,895 gam muối khan Phần 70o ? (Biết hiệu suất trình 70%; khối lượng trăm khối lượng Fe3O4 X gần với giá trị riêng C2H5OH nguyên chất 0,8 g/mL) sau đây? om /g Câu 24: Một loại mùn cưa chứa 60% xenlulozơ Dùng B 0,543 lít A 74% B 53% C 0,298 lít D 0,298 lít C 35% D 50% ok c A 0,426 lít Câu 32: Cho 13,44 lít hỗn hợp khí gồm H2 CO (đktc) tỉ lệ mol : Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, sau cho qua ống sứ đựng 0,3 mol Al2O3 0,45 mol CuO nung sản phẩm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư (giả sử nóng đến phản ứng hồn tồn thu chất rắn X X q trình xảy hồn tồn) thu khí Y tỉ khối phản ứng vừa đủ với 750 mL dung dịch HNO3 (sản so với He 7,6 Số công thức cấu tạo amin phẩm khử NO) Nồng độ M dung dịch w fa ce bo Câu 25: Hỗn hợp X gồm amin đơn chức, bậc O2 B C HNO3 dùng là: D w A w Câu 26: Dung dịch H2SO4 đặc nguội khơng thể hòa tan kim loại sau ? A Cu B Na C Al A 2,00M B 3,677M C 2,80M D 4,00M Câu 33: X, Y, Z este đơn chức, mạch hở không D Zn Câu 27: Hỗn hợp số mol chất sau cho phản ứng tráng gương (trong X no, Y Z tan hồn tồn nước (sau phản ứng khơng chất liên kết đơi C = C phân từ) Đốt cháy 23,58 gam rắn)? Khóa luyện đề Hóa học 2017 © Zix.vn Xem thêm www.zix.vn hỗn hợp E chứa X, Y, Z với O2 vừa đủ, sản phẩm cháy 30 Thầy: Trần Phương Duy Fb: https://www.facebook.com/tranphuongduy www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn 3,4 gam chất hữu X cần dịch giảm 137,79 gam so với trước phản ứng Mặt khác, 5,04 lít khí O2 (đktc), sản phẩm cháy thu đun nóng 23,58 gam E với 200 mL dung dịch NaOH CO2 H2O với tỷ lệ mol tương ứng : Biết mol X 1,5M (vừa đủ) thu hỗn hợp F chứa muối phản ứng vừa hết với mol NaOH X không tham gia hỗn hợp ancol thuộc dãy đồng đẳng phản ứng tráng gương khối lượng mol nhỏ 150 Thêm NaOH rắn, CaO rắn dư vào F nung thu Số đồng phân cấu tạo X thỏa mãn hỗn hợp khí G Biết phản ứng xảy hoàn toàn Vậy A B C 01 dẫn qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng dung D Câu 38: Hỗn hợp X gồm peptit mạch hở tỉ lệ mol G gần với giá trị tương ứng : : Thủy phân hoàn toàn a gam X, H oc phần trăm khối lượng khí phân tử khối nhỏ B 73,33% thu hỗn hợp gồm 14,24 gam alanin 5,25 gam C 87,83% D 76,42% glyxin Biết tổng số liên kết peptit phân tử ba D A 61,11% peptit nhỏ 13 Giá trị a giá trị sau vào dung dịch chứa 4,8a mol AgNO3 thu 64,62 gam đây? A 19,49 dung dịch Y là: C 15,53 B 16,25 uO kết tủa dung dịch Y Khối lượng chất tan nT hi Câu 34: Cho dung dịch X chứa a mol FeCl2 a mol NaCl D 22,73 B 38,60 gam Câu 39: Hỗn hợp X gồm Al, Fe Mg Hòa tan hồn C 56,41 gam D 40,44 gam toàn 26,8 gam X dung dich H2SO4 lỗng thu Ta iL ie A 55,56 gam 22,4 lít khí (đktc) Mặt khác hòa tan hồn tồn Al Mg số mol dung dịch HNO3 13,4 gam X H2SO4 đặc, nóng dư thu 12,32 lỗng dư, thu dung dịch X chứa 75,36 gam muối lít khí khơng màu, mùi hắc (ở đktc) Phần trăm khối hỗn hợp khí Y gồm N2 , N2O, NO NO2 Trong số lượng Fe hỗn hợp X là: up s/ Câu 35: Hòa tan hoàn toàn 12,84 gam hỗn hợp gồm Fe, A 41,79% B 20,90% so với H2 18,5 Số mol HNO3 phản ứng là: C 62,69% D 48,24% B 1,275 mol C 1,080 mol D 1,215 mol Câu 40: Cho 4,48 gam hỗn hợp A gồm Fe Cu tác om /g A 1,140 mol ro mol N2 số mol NO2 Biết tỷ khối hỗn hợp khí Y dụng với 400 mL dung dịch AgNO3 nồng độ a M Sau phản ứng xảy ra hồn tồn, thu dung dịch B khí O2, sau thời gian thu 9,4 gam hỗn hợp 15,44 gam chất rắn X Cho B tác dụng với dung dịch Y Hòa tan hồn tồn Y vào 500 mL dung dịch HNO3 vừa NaOH dư, lọc kết tủa nung khơng khí đến đủ thu 2,24 lít khí NO (sản phầm khử nhất, khối lượng không đổi thu 5,6 gam chất rắn Giá trị đktc) Nồng độ M dung dịch HNO3 dùng là: a là: B 1,4M A 0,72 B 0,64 D 1,6M C 0,32 D 0,35 w w w fa C 1,8M ce A 1,2M bo ok c Câu 36: Nung nóng gam hỗn hợp X gồm Al, Mg Fe Khóa luyện đề Hóa học 2017 © Zix.vn Xem thêm www.zix.vn 31 Thầy: Trần Phương Duy Fb: https://www.facebook.com/tranphuongduy www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO 1.D 2.C 11.A 12.B 13.B 14.B 15.A 21.A 22.D 23.B 24.A 31.C 32.D 33.A 4.B 34.A 5.D 6.C 7.A 8.C 9.D 10.C 16.A 17.D 18.D 19.C 20.B 25.D 26.C 27.D 28.C 29.C 30.C 35.D 36.B 37.B 38.B 39.A 40.D 01 3.A oc LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Chọn đáp án D H Amino axit loại hợp chất hữu tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino (NH2) nhóm cacboxyl (COOH) Câu 2: Chọn đáp án C D Cách ghi nhớ đơn giản cho kiểu sau: 2e anot xay : 2H 2O 4H Cu nT catot xay : Cu uO – anion → tụ tập anion SO4 ; NO3 hay Cl , → hi  1: liên quan đến điện phân: catot liên quan đến cation, nghĩa tụ tập ion dương Cu2+ Anot liên quan 4e O2  2: cách nhớ trình oxi hóa hay khử? chất chất oxi hóa hay khử, bị khử hay oxi hóa, khử hay oxihóa Ta iL ie Fe → Fe3+ + 3e → quy luật: cho electron trình oxi hóa chất đó; chất chất bị oxi hóa, chất khử → Kết luận: anot diễn q trình oxi hóa nước Câu 3: Chọn đáp án A H 2SO4 l CrSO4 H2 B CrO3 oxit axit PTHH: CrO3 2KOH K 2CrO4 ro PTHH: Cr up s/ A Trong dung dịch HCl, H2SO4 lỗng nóng, màng oxit bị phá hủy, crom khử ion H+ tạo muối Cr(II) khí hidro H2O Cr(III) PTHH: K 2Cr2 O7 2HBr om /g C Muối đicromat  Cr2O72  tính oxi hóa mạnh, đặc biệt môi trường axit, muối Cr(VI) bị khử thành muối Br2 H2 O KBr CrBr3 c  Cr2S3 D Ở nhiệt độ cao, crom khử nhiều phi kim PTHH: Cr  S  Câu 4: Chọn đáp án B ok Chú ý: Tương tự nhôm, crôm không tác dụng với axit HNO3 H2SO4 đặc, nguội mà bị thụ động với axit bo Các chất tác dụng với AgNO3 NH3 tạo kết tủa Ag là: glucozo, axitfomic, andehit axetic, fructozo, metyl ce fomat Câu 5: Chọn đáp án D .fa Khi đun nóng cao su thiên nhiên tới 250.3000C thu isopren (C5H8) Vậy cao su thiên nhiên polime isopren w Câu 6: Chọn đáp án C w X tetrapeptit tạo từ 1Gly + 2Ala + 1Val kí hiệu số 1, 2, w lập hệ số chữ số: 1(223); 1(232); 1(322) Tương tự đứng đầu đồng phân TH số đứng đầu xếp 1, 2, hốn vị số → tổng tất 12 Câu 7: Chọn đáp án A Phát biểu tính chất chung este bị thủy phân khơng hồn tồn mơi trường axit Câu 8: Chọn đáp án C Tơ nitron (hay olon) thuộc loại tơ vinylic tổng hợp từ vinyl xianua (thường gọi acrinolitrin): Khóa luyện đề Hóa học 2017 © Zix.vn 32 Thầy: Trần Phương Duy Xem thêm www.zix.vn Fb: https://www.facebook.com/tranphuongduy www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 nCH2=CHCN [ CH2=CH(CN) ]n RCOOR ',t o Câu 9: Chọn đáp án D từ 0,12 mol Ag CHR NaOH,t o AgNO3 /NH3 HCOONa toC AgNO3 /NH3 RCH 2CHO 0,03 mol HCOOCH=CHR toC Ag Ag MX = 172 > 150 loại TH dạng X tác dụng tạo Ag với tỉ lệ : CH 2; HCOOC CH MX = 86 C4H6O2 CH 2và CH 3COOCH CH H Các đồng phân thỏa mãn gồm: HCOOCH 2CH nX = 0,06 mol oc X dạng HCOOR (với kiểu HCOOR thủy phân cho ROH không tráng bạc) X dạng RCOOCH=CHR' 01 X dạng HCOOCH Câu 10: Chọn đáp án C D Các amino axit CTCT C4H9O2N là: H2N-CH2.CH2.COOH, CH3.CH(NH2)-CH2.COOH, CH3.CH2.CH(NH2)-COOH; hi H2N-CH2.CH(CH3)-COOH, CH3.C(NH2)(CH3)-COOH Phản ứng tạo Fe(II) là: Fe(OH)2 + 2HCl nT Câu 11: Chọn đáp án A FeCl2 + 2H2O uO Câu 12: Chọn đáp án B Câu 13: Chọn đáp án B Glucozo chứa nhóm –OH nhóm –CHO phân tử Câu 14: Chọn đáp án B up s/ Quặng boxit chứa chủ yếu Al2O3 Ta iL ie Khi cho Fe2(SO4)3 vào hỗn hợp Fe Cu hai tan hồn toàn dung dịch muối Fe(III) Câu 15: Chọn đáp án A B, C, D ta kim loại là: Na ( [Ne]3s1 ) om /g Câu 16: Chọn đáp án A ro Kim loại cấu hình electron hóa trị 3s1 kim loại thuộc chu kì nhóm IA nên kim loại kiềm, loại đáp án Ghi nhớ  ankan, anken, ankin: pentan, penten, pentin; nói chung liên quan đến pen .c  đặc biệt khác: ancol amylic = ancol pentan-1.ol; ancol isoamylic (CH3)2CHCH2CH2OH H2NC3H5(COOH)2 bo Câu 17: Chọn đáp án D ok  bên axit axit valeric = axit pentanoic: CH3[CH2]3COOH; axit glutaric C3H6(COOH)2 khác axit glutamic: ce Khi điện phân dung dịch chứa hỗn hợp Fe2(SO4)3, CuSO4 HCl catot trình xảy (sự khử ion tính oxi hóa cao nhất): 3 2   fa Catot(-): Fe ,Cu , H , H2O 2 Anot(+): Cl ,SO4 ,H2O w Fe3  1e   Fe2 w Cu 2  2e   Cu w Câu 18: Chọn đáp án D Nếu phá bỏ lớp oxit bề mặt nhơm ( tạo thành hỗn hống Al-Hg), nhôm tác dụng với nước nhiệt độ thường Câu 19: Chọn đáp án C 2  Nước cứng vĩnh cửu nước chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+ với gốc axit: SO4 ,Cl Khóa luyện đề Hóa học 2017 © Zix.vn Xem thêm www.zix.vn 33 Thầy: Trần Phương Duy Fb: https://www.facebook.com/tranphuongduy www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 20: Chọn đáp án B Câu 21: Chọn đáp án A Các phương phản ứng xảy ra: A Na2CO3 + Mg(NO3)2 → 2NaNO3 + MgCO3↓ B Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O 01 C Na2CO3 + Al(NO3)3 + H2O → 2NaNO3 + Al(OH)3↓ + CO2↑ D Na2CO3 + Fe(NO3)3 + H2O → Fe(OH)3↓ + CO2↑ + NaNO3 oc Rõ hơn: C D muối Al2(CO3)3 Fe2(CO3)3 muối bền H2O H → bị thủy phân tạo kết tủa khí Đọc yêu cầu → đáp án thỏa mãn cần chọn A Kim loại mềm K, Rb, Cs ( dùng dao cắt được) cứng Cr ( cắt kính) hi Câu 23: Chọn đáp án B D Câu 22: Chọn đáp án D nT Khái niệm este “Khi thay nhóm –OH nhóm cacboxyl axit cacboxylic nhóm OR este” Câu 24: Chọn đáp án A uO tinh bot :C6 H10O5 Chọn n = C6 H10O5 as/clorofin H2O C6 H12O6 men %xenlulozo Ta iL ie m xenlulozo 2CO2 2C2 H5OH H% 100 0,6% 70%.2.46 162 0,8 0,7 0,426lit ruou up s/ Dancol 426mL Câu 25: Chọn đáp án D X gồm 2mol amin dạng CmHnN mol O2 (chọn theo tỉ lệ giả thiết cho) 2m 7,5 to 4m mCO2 n HO 2 m,n n 15 N 2 m n amin C2 H N bo Câu 26: Chọn đáp án C om /g n O m n mol 1,5mol → n O2 (phản ứng cháy) = 7,5 du ok Cm H n N c dY/He = 7,6 n O ro Đốt cháy hồn tồn X thu mol N2 → hỗn hợp khí Y gồm mol N2 ? mol O2 Câu 27: Chọn đáp án D ce phản ứng xảy ra: ý cặp chất số mol Giả sử mol .fa A 1CaO + H2O → 1Ca(OH)2; 1Ca(OH)2 + 1Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaOH B 2KOH + Al2O3 → 2KAlO2 + H2O với tỉ lệ : sau dư Al2O3 khơng tan w C CaCO3 + CaCl2 + H2O CaCO3 ↓, khơng tan.! w D 1Na2O + 1Al2O3 + 4H2O → 2NaAl(OH)4 tan hoàn toàn với tỉ lệ : w Câu 28: Chọn đáp án C Câu 29: Chọn đáp án C mol mol X gồm x ancol Cm H 2m 2O y axit Cm H 2mO2 Đốt X + O2 1,155 mol CO2 + H2O mx + my = 1,155 mol mX = 14 × 1,155 + 18x + 32y = 25,62 18x + 32y = 9,45 chặn ra: 0,2953125 < x + y < 0,525 Thay lại m(x + y) = 1,155 Khóa luyện đề Hóa học 2017 © Zix.vn 34 Thầy: Trần Phương Duy Xem thêm www.zix.vn Fb: https://www.facebook.com/tranphuongduy www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 chặn ra: 2,2 < m < 3,91111 y = 0,18 mol H 2SO4 dac C3 H7 OH hiệu suất tính theo số mol axit Cách 2: Quy đổi X gồm 1,155 mol C2 H5COOC3 H7 toC H2O meste = 0,18 × 0,6 × Meste = 12,528 gam CH2 + x mol H2O; y mol 18x O2 x 32y y nX 9,45 1,155 (n số C axit, ancol) n 01 Phản ứng: C2 H5COOH nghiệm nguyên m = oc Thay ngược lại giải x = 0,205 mol giải x, y với n = Thế ngược lại H Lần lượt thay n = 2, n = 3, n = giải thấy n = thỏa mãn, với n = 2, hay khác cho nghiệm âm lập phản ứng este hóa tính tương tự hi D Câu 30: Chọn đáp án C chuyển hết 14,1 gam oxit M2O + H2O → MOH (khơng khí H2 nữa.!) So sánh tương quan: 14,1 gam M2O với 16,8 gam MOH 94 M 39 M Kali uO 14,1 0,15 16 0,15 mol Ta iL ie Theo đó, 2M 16,8 – 14,1 17 – 16 n M2O nT 0,1 mol khí H2 nên thêm 0,1 mol O vào 12,5 gam hỗn hợp M M2O Câu 31: Chọn đáp án C up s/ Fe  ?  Quan sát:    HNO3  Fe  NO3   NO  H 2O 0,1575mol Fe3O4  53,895gam 14,88gam n e cho muoi m muoi Fe Fe3O fa X c n NO 14,88 53,895 gam x 0,09mol 35,08% 2x mol theo bảo toàn H → BTKL giải x = 0,405 mol muoi n O X 0,6525 mol n Fe 14,88 0,24.56 16 0,09 0,0225mol CO O oxit CO H2 O oxit H 2O 0,0225 mol Fe3O 0,4725 mol 2x 0,4725 62 ok BTNT N bo mO x mol n HNO3 ce Dom Fe 2x %m Fe3O4 X ♦ Cách 2: Gọi n H2O 0,81mol 3n NO oxit 14,88 – 16x 0,0225mol Fe O n HNO3 2n O om /g n NO ro ♦ Cách 1: Gọi ∑nO hỗn hợp X = xmol → bảo toàn electron kiểu có: 53,895 – 0,6525.62 56 0,24 mol , 0,09 mol w w Câu 32: Chọn đáp án D w Bản chất phản ứng khử Tuy nhiên, 0,45 mol 0,6 mol (CO; H2) lấy 0,6 mol O oxit O CuO thôi, Al2O3 khơng bị H2, CO khử Khóa luyện đề Hóa học 2017 © Zix.vn Xem thêm www.zix.vn 35 X thu gồm 0,45mol Cu 0,30mol Al O3 Thầy: Trần Phương Duy Fb: https://www.facebook.com/tranphuongduy www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 X + HNO3 gồm phản ứng: 8.n Cu n HNO3 Al 2O3 6HNO3 2Al NO3 3Cu 8HNO3 3Cu NO3 3,0mol 6n Al 2O3 CM( HNO3 ) 3H 2O 2NO 4H 2O 4,0M Câu 33: Chọn đáp án A Mặt khác 1,01mol y 0,93 mol m H2 O nY, Z 0,08mol   n X 01 hi x 137,79 gam thêm phương trình 153x – 18y mCO2 D m BaCO3 – nCO2 – 13,98 gam 2y n H2 O nT Giải hệ 12x CO2 + H2O to m dung dich 0,3mol O2 0,22 mol Y, Z nhỏ C2H3COOH3 (có 4C); X nhỏ CH3COOCH3 (có 3C) uO Đốt E + O2 ymol H2 oc mol 23,58 gam E gồm x C nCOO = 0,3 mol E đơn chức H 23,58 gam E phản ứng vừa đủ 0,3 mol NaOH CX 1,01 – 0,08.4 0,22 3,136 CX Ta iL ie (X C2 C2 HCOOCH3 tham gia phản ứng tráng gương) hay X CH 3COOCH (TH nhỏ nhất) E + NaOH → muối + ancol đồng đẳng nên khẳng định Y, Z tạo từ axit cacboxylic; 1,01 – 0,22.3 0,08 up s/ Lại C Y , Z Y, Z nguyên tử C 4,375 muối gồm 0,22mol CH 3COONa om /g axit tạo Y, Z C2H3COOH Y, Z C4 C5 ro ancol CH3OH C2H5OH 0,08mol C2 H 3COONa đủ phản ứng vôi xút thu G gồm 0,22 mol CH4 0,08 mol C2H4 Câu 34: Chọn đáp án A ok c %mkhí nhỏ G = %mCH4 = 61,11% bo Đầu tiên: ∑nAg+ = 4,8a mol; ∑nCl– = 3a mol → Ag+ dư, tủa 3a mol AgCl ce sau: ∑nAg+ = 1,8a mol; nFe2+ = a mol Phản ứng Ag+ + Fe2+ → Fe3+ + Ag↓ Ag tiếp tục dư 0,8a mol thu thêm a mol Ag 143,5.3a fa Ta 108a 64,62 gam 0,12 mol a w Còn lại đọc dung dịch Y gồm a mol Fe(NO3)3 + a mol NaNO3 + 0,8a mol AgNO3 w mchất tan Y = 463a = 55,56 gam w Câu 35: Chọn đáp án D 12,84 gam hỗn hợp Fe, Al, Mg số mol 0,12 mol Thực phép quy đổi Fe3O4 FeO n FeO n Fe O3 nN n NO 36 nN quy hỗn hợp khí Y khí N2O NO Từ d Y /H Khóa luyện đề Hóa học 2017 © Zix.vn Xem thêm www.zix.vn N 2O; NO Fe2O3 ; N ; NO2 2O n NO n N 2O n NO Thầy: Trần Phương Duy Fb: https://www.facebook.com/tranphuongduy www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 0,12mol Fe NO3 8n N2O 3n NO ♦ Cách 1: BTNT N : gam Z n NH4 NO3 0,0375mol 8n NH4 NO3 n HNO3 nN 0,12 0,12 n ♦ Cách 2: Phương trình ion-electron: 3 n N 2O 2 n HNO3 0,0375 nN N muoi cua kim loai n H= 10n N2O 0,06mol n NO 0,06 nN NH4 NO3 4n NO 1,215mol 10n NH4 NO3 Câu 36: Chọn đáp án B n HNO3 Phương trình ion-electron: nH D 0,15mol n O Y 4n NO 0,7 mol 2n O Y CM HNO Từ kiến đốt cháy ta dễ dàng xác định X CTPT C8H8O2 chức axit este X este phenol nguyên tử O phân tử chứa chức este (có Oxi) X CH 3COOC6 H Tổng đồng phân thỏa mãn yêu cầu B C C C Chặn: 1 1B 4C B C C C ce 1A 1 A B C C C 0,16mol Ala ok tỉ lệ: A bo 1 A c Theo A X CH2=CH–C6H3(OH)2 om /g X gồm peptit A, B, C tỉ lệ : : 3C trang guong ro Câu 38: Chọn đáp án B 1B HCO OC6 H 4CH X không tráng gương nên loại HCOOC6 H 4CH nhóm –OH đính vào vòng benzen Quy đổi peptit: 1A Ta iL ie n NaOH nX up s/ nguyên tử O uO Câu 37: Chọn đáp án B mol X + mol NaOH ta suy luận theo khả năng: 0,7 =1,4M 0,5 hi 2,4 gam mY – mX nT mO Y 1,215 mol 0,06 01 0,12mol Mg NO3 BT mol e m NH NO oc Al NO3 H Muối kim loại gồm 0,12 mol 4H 2O Tỉ lệ 0,07 mol Gly 16Ala so amino axit n Ala n Gly 16 1 1 10 7Gly – 22H 2O B C C C – 18H 2O a mX 14,24 5,25 – 0,18 18 16,25 gam fa Câu 39: Chọn đáp án A w Hãy quan sát trình cho nhận electron hai trình: w 2n H2 2n SO2 trình tạo H2 kim loại Fe lên Fe2+ w q trình tạo SO2 (khí khơng màu, mùi hắc) Fe bị oxi hóa lên Fe3+   n Fe 2n SO2 – 2n H2 1,1– 0,2mol %mFe X = 41,79% Câu 40: Chọn đáp án D Thử tính số mol 15,44 gam Ag nAg = Khóa luyện đề Hóa học 2017 © Zix.vn Xem thêm www.zix.vn 15,44 lẻ 108 37 chất rắn X gồm Ag Cu Thầy: Trần Phương Duy Fb: https://www.facebook.com/tranphuongduy www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 NaOH Fe AgNO3 Ag Fe(NO3 )2 Fe(NO3 )2 Cu AgNO3 Ag Cu(NO3 )2 Cu(NO3 )2 NaOH Fe(OH)2 to Cu(OH)2 Fe 2O3 hay FeO3/2 to CuO Khi quy đổi Fe2O3 trở thành FeO3/2 ta hiển nhiên thấy M oxit n FeO3/2 CuO n Fe n Cu 5,6 80 0,07 mol n Fe2 0,14 mol n Cu2 0,14 mol n AgNO3 0,14 mol CM ( AgNO3 ) 0,35M w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc n NO 01 M 80 BTDT Khóa luyện đề Hóa học 2017 © Zix.vn Xem thêm www.zix.vn 38 Thầy: Trần Phương Duy Fb: https://www.facebook.com/tranphuongduy www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 05 (Bài thi KHTN_mơn Hóa học_ THPT Chun Đại học Vinh_1) Câu 1: Phát biểu sau sai? Câu 7: Số đồng phân cấu tạo tetrapeptit công A Kim loại xesi dùng để chế tạo tế bào quang điện B Thạch cao sống dùng để sản xuất xi măng thức phân tử C9H16O5N4 A B C C Công thức hóa học phèn chua Câu 8: Metylamin khơng phản ứng với Cl , SO4 Hóa chất dung để làm mềm mẫu nước cứng A Na3PO4 B AgNO3 D hi D NaCl uO C HCOOCH=CH2 chất (hoặc dung dịch) sau đây? A Dung dịch NaOH, đun nóng Ta iL ie mơi trường axit thu hỗn hợp sản phẩm gồm glixerol, axit panmitic axit oleic Số công thức cấu tạo X thỏa mãn tính chất A B up s/ C Kim loại Na D H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng) C Câu 4: Thực thí ngiệm sau: ro om /g A CaCO3 B BaCO3 C MgCO3 D FeCO3 c Câu 12: Kim loại sau không phản ứng với dung dịch CuSO4? A Al B Ag C Fe D Zn ok Câu 13: Cho gam C2H5NH2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, khối lượng muối thu A 16,30 gam B 16,10 gam bo Câu 5: Phát biểu sâu sai A Tinh bột lương thực người ce C 12,63 gam B Khi cho giấm ăn (hoặc chanh) vào sữa bò sữa D 12,65 gam Câu 14: Phần trăm khối lượng nguyên tố cacbon đậu nành kết tủa xuất C Xenlulozơ tinh bột phân tử khối w fa phân tử anilin (C6H5NH2) A 83,72 % B 75,00 % D Thành phần sợi bông, gỗ, nứa w C 78,26% xenlulozơ Câu 6: Cho 4,05 gam bột Al tác dụng với V lít O2 (đktc), D 77,42% w Câu 15: Công thức phân tử tristearin thu hỗn hợp rắn X Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh 1,68 lít H2 (đktc) Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V A C57H104O6 B C54H104O6 C C54H98O6 D C57H110O6 Câu 16: Số đồng phân cấu tạo thuộc loại amin bậc I cơng thức phân tử C3H9N A B C D 6,72 Khóa luyện đề Hóa học 2017 © Zix.vn Xem thêm www.zix.vn D Câu 11: Thành phần đá vơi (1) Cho kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4 (2) Cho kim loại Al nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng, nguội (3) Đốt dây kim loại Mg nguyên chất khí Cl2 (4) Cho hợp kim Fe-Cu vào dung dịch H2SO4 lỗng Số thí nghiệm mà kim loại bị ăn mòn hóa học A B C D C 1,68 D CH3COOCH=CHCH3 Câu 10: Khi thủy phân hoàn toàn triglixerit X B H2 (xúc tác Ni, đun nóng) B 1,26 D O2, nung nóng NaOH đun nóng, thu hỗn hợp sản phẩm gồm CH3COONa CH3CHO A CH2=CHCOOCH3 B CH3COOCH=CH2 Câu 3: Este CH2=CHCOOCH3 không tác dụng với A 3,36 C dung dịch HCl Câu 9: Este sau tác dụng với dung dịch 2– C BaCl2 B H2 (xúc tác Ni, nung nóng) nT – oc thể lập phương tâm khối Câu 2: Cho mẫu nước cứng chứa ion: Ca2+, Mg2+, A dung dịch H2SO4 H (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O D Các kim loại Na Ba cấu tạo mạng tính D 01 ĐỀ SỐ 39 D Thầy: Trần Phương Duy Fb: https://www.facebook.com/tranphuongduy www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 17: Cho dãy kim loại: Fe, Cu, Mg, Ag, Al, Na, A Na B Ca Ba Số kim loại dãy phản ứng với HCl A B C D C Fe D Al Câu 25: Hợp chất X cơng thức phân tử C10H8O4 Từ Câu 18: Cho m gam kim loại Ba nước dư, sau X thực phản ứng (theo tỉ lệ mol): phản ứng xảy hoàn toàn thu 4,48 lít H2 (đktc) Giá trị m A 13,70 B 27,40 H2O,t C10H8O4 + 2NaOH   X1 + X2 X1+ 2HCl → X3 + 2NaCl D xenlulozơ triaxetat B Dung dịch X2 hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch phức chất màu xanh lam C Dung dịch X3 làm quỳ tím chuyển màu hồng hi Câu 20: Cho m gam axit glutamic ( HOOC[CH2]2.CH(NH2)-COOH) tác dụng vừa đủ với 300mL D Nhiệt độ nóng chảy X1 cao X3 nT dung dịch KOH 1M Giá trị m A 21,90 B 43,80 Câu 26: Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al Al2O3 vào nước dư, thu dung dịch Y 5,6 lít khí H2 (đktc) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl 1M vào dung dịch Y Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào khối lượng kết tủa Al(OH)3 theo thể tích dung dịch HCl sau: uO C 44,10 D 22,05 Ta iL ie Câu 21: Cho 0,15 mol bột Fe tác dụng với 0,15 mol Cl2, D 8,125 A NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O C 2Li + 2HCl → 2LiCl + H2 t  2MgO D 2Mg + O2  om /g B 2NaHCO3 Na2O + CO2 + H2O ro Câu 22: Phương trình hóa học sau sai? up s/ nung nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam muối Giá trị m A 16,250 B 19,050 C 12,700 Câu 23: Hình vẽ sau mơ tả thí nghiệm khí X tác ok c dụng với chất rắn Y, nung nóng sinh khí Z Phương trình hóa học phản ứng tạo thành khí Z Giá trị m A 47,15 B 56,75 C 99,00 D 49,55 bo Câu 27: Cho dãy chác chất: tinh bột, protein, vinyl ce fomat, anilin, mantozo Phát biểu sau nói chất dãy trên? A chất bị thủy phân dung dịch H2SO4 w fa lỗng, nóng B chất tính lưỡng tính C chất tham gia phản ứng tráng bạc w w oc H C nilon–6,6 A Số nguyên tử H phân tử X3 D B poli(etylen–terephtalat) t nX3 + nX2   poli (etylen – terephtalat) + 2nH2O Phát biểu sau sai? C 54,80 D 20,55 Câu 19: Polime điều chế phản ứng trùng hợp A policacrilonitrin 01 D chất làm màu nước brom t  2Fe + 3H2O A Fe2O3 + 3H2  Câu 28: Cho 0,1 mol bột Fe tác dụng với lượng dư dung B 2HCl + CaCO3 → CaCl2 + CO2 + H2O dịch H2SO4 đặc nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X V lít khí SO2 ( sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị V t  Cu + H2O C CuO + H2  t  Cu + CO2 D CuO + CO  Câu 24: Kim loại say kim loại kiềm thổ ? Khóa luyện đề Hóa học 2017 © Zix.vn Xem thêm www.zix.vn 40 Thầy: Trần Phương Duy Fb: https://www.facebook.com/tranphuongduy www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A 2,24 B 6,72 C 3,36 D 4,48 M lượng vừa đủ O2, thu N2; 12,32 lít CO2 (đktc) 11,25 gam H2O Giá trị m A 14,75 B 12,65 Câu 29: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, C 11,30 T với thuốc thử ghi bảng sau: Câu 34: Cho 0,2 X Quỳ tím Quỳ tím hóa xanh Y Nước brom Kết tủa màu trắng Z AgNO3/NH3 Kết tủa Ag trắng sáng T Cu(OH)2 Dung dịch xanh lam X chứa đồng thời Cu(NO3)2 a mol Fe(NO3)3 thu dung dịch Y khối lượng khối lượng dung dịch X ban đầu ( giả thiết nước bay không đáng kể) Giá trị a A 0,02 B 0,15 C 0,10 D 0,05 Các dung dịch X, Y, Z, T A Natri stearat, anilin, mantozo, saccarozo Câu 35: Một học sinh tiến hành nghiên cứu dung dịch X D đựng lọ khơng dán nhãn thu kết sau: – X phản ứng với dung dịch NaOH dung dịch Na2CO3 – X không phản ứng với dung dịch HCl dung dịch HNO3 Vậy dung dịch X dung dịch sau đây? A Dung dịch AgNO3 B Dung dịch MgCl2 hi B Natri stearat, anilin, saccarozo, mantozo nT C Anilin, natri stearat, saccarozo, mantozo D Anilin, natri stearat, mantozo, saccarozo uO Câu 30: Trong trình điện phân dung dịch NaCl ( Ta iL ie điện cực trơ, màng ngăn), cực âm ( catot) xảy A oxi hóa cation Na+ B oxi hóa phân tử H2O C Dung dịch KOH C khử phân tử H2O ro (1) Cho kim loại K vào dung dịch HCl (2) Đốt bột Al khí Cl2 CH=CH-CH2NH2 (CH3)2CH-CH(NH2)COOH cần dùng x mol O2 (vừa đủ), thu N2, H2O 4,48 lít khí CO2 (đktc) Giá trị x A 1,35 B 0,27 up s/ Câu 31: Thực thí nghiệm sau (3) Cho Na2CO3 vào dung dịch AlCl3 (4) Cho NaOH vào dung dịch Mg(NO3)2 (5) Điện phân Al2O3 nóng chảy, mặt Na3AlF6 Số thí nghiệm phản ứng oxi hóa – khử xảy A B om /g C 0,54 .c hở) tạo từ α-amino axit dạng H2NCnH2nCOOH (n ≥ 2) Đốt cháy hồn toàn 26,05 gam M, cho toàn sản phẩm cháy (chỉ gồm CO2, H2O N2) vào bình đựng 800mL dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng xảy hồn tồn thấy 3,248 lít (đktc) chất khí thu dung dịch E (chứa muối axit) khối lượng giảm m gam so với khối lượng dung dịch Ba(OH)2 ban đầu Giá trị m gần giá trị sau đây? ok D bo w w fa ce ( C6H5NH3Cl), alanin ( CH3CH(NH2)COOH) glyxin (H2NCH2COOH) tác dụng với 300mL dung dịch H2SO4 nồng độ a M thu dung dịch Y Dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 500mL dung dịch NaOH 1M Giá trị a A 0,5 B 1,0 D 2,0 A 90 B 88 C 87 D 89 Câu 38: Đun nóng 21,9 gam este đơn chức X với lượng Câu 33: Hỗn hợp M gồm amino axit X (no, mạch hở, dư dung dịch NaOH tối đa 12 gam NaOH phản ứng Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ 42,56 lít O2 (đktc) Giá trị m phân tử chứa nhóm –COOH nhóm –NH2) este Y tạo X C2H5OH Đốt cháy hoàn toàn m gam Khóa luyện đề Hóa học 2017 © Zix.vn Xem thêm www.zix.vn D 0,108 Câu 37: Hỗn hợp M gồm peptit X, Y, Z, T (đều mạch Câu 32: Cho 0,2 mol hỗn hợp X gồm phenylamoni clorua w D Dung dịch Ba(HCO3)2 Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm CH≡C- D khử cation Na+ C 1,5 bột Fe phản ứng hết với dung dịch 01 Hiện tượng oc Thuốc thử H Mẫu thử C D 12,35 mol 41 Thầy: Trần Phương Duy Fb: https://www.facebook.com/tranphuongduy www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A 26,28 B 43,80 A 196,35 B 160,71 C 58,40 D 29,20 C 180,15 D 111,27 Câu 40: Cho hỗn hợp X gồm 0,12 mol CuO; 0,1 mol Mg FeO, Fe3O4 Cu (trong FeO chiếm 1/3 tổng số mol hỗn hợp X) dung dịch chứa NaNO3 HCl, thu dung dịch Y chứa muối clorua 0,896 lít NO (sản phẩm khử N+5, đktc) Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 16,4 gam hỗn hợp X dung dịch HCl thu dung dịch Z chứa muối tổng khối lượng 29,6 gam Trộn dung dịch Y với dung dịch Z thu dung dịch T Cho AgNO3 tới dư vào T thu m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần với giá trị sau đây? 0,05 mol Al2O3 tan hoàn toàn dung dịch chứa đồng thời 0,15 mol H2SO4 (loãng) 0,55 mol HCl, thu dung dịch Y khí H2 Nhỏ từ từ dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M NaOH 0,6M vào Y đến thu khối lượng kết tủa lớn nhất, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu m gam chất rắn khan Giá trị m gần với giá trị sau đây? B 38,72 C 52,52 D 48,54 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D A 43,45 H oc 01 Câu 39: Hòa tan hồn tồn 16,4 gam hỗn hợp X gồm Khóa luyện đề Hóa học 2017 © Zix.vn Xem thêm www.zix.vn 42 Thầy: Trần Phương Duy Fb: https://www.facebook.com/tranphuongduy www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... saccarozơ Ta iL ie 01 ĐỀ SỐ Thầy: Trần Phương Duy Fb: https://www.facebook.com/tranphuongduy www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A polime... luyện đề Hóa học 2017 © Zix.vn Xem thêm www.zix.vn Thầy: Trần Phương Duy Fb: https://www.facebook.com/tranphuongduy www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01... luyện đề Hóa học 2017 © Zix.vn Xem thêm www.zix.vn Thầy: Trần Phương Duy Fb: https://www.facebook.com/tranphuongduy www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
- Xem thêm -

Xem thêm: (HOÁ)5 đề THI THỬ THPT QUỐC GIA có lời GIẢI CHI TIẾT, TRẦN PHƯƠNG DUY ST , (HOÁ)5 đề THI THỬ THPT QUỐC GIA có lời GIẢI CHI TIẾT, TRẦN PHƯƠNG DUY ST

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay