ĐẶC điểm NGOẠI HÌNH và KHẢ NĂNG sản XUẤT của 3 DÒNG gà LÔNG màu (VP3, VP4 và VP5) THẾ hệ 1

11 37 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:34

01241256276849     !" $%&'()*$+,-.012.3'4'(53'6789 :;?-@@1AB-@C1DE0F=G0FH010FIJK.L+MN OPQRSTVWXTWYZT[\]^_`aTVbcPdfghWiVWjkT\lm`nST]`nV`oT\lm`nSTVWpVqQ rstT\]uvcPwqplm`nkx\yzTmVWpV{|\lm`nSTlm}~]bcPdOPQRSTVWvcqQ€cd OPQRSTj‚x]ƒj\lm`nST„jTW]…Tm\V†‡TVWp]jtT\ˆWXT]^Tm‰Š vOPQRSTVWp`Tm  ĂÂÊÔƠƯĐăâêôơưđ ƯơƠÔêàảđĂÂÊÔƠƯĐăâêôơư ãáạđằẳẵắđêâÊàơặầặầ 9ẩ& 9ẫ9 ấậèắắắưƠẻẽéẹềểễếệƯÔìỉãậâĩíịễáỉò ƯƯắưƠẻỏậõóăâọĩồồíổỗốòắắưƠẻỏộểẽẽăâờíÂĩổởâỗỡ òắắưƠẻỏớợùắáợắăâờíÂĩủũĩÔúíụừởâếắửỉữứềểậ âƯÔíÔôưắẳễáỉóợửắỉâÔƯựÂâẻỳĂÔãỉăâĂÔãỉếỷịếếỷăỹắâÂởâ ếýếỷ ởỹắâỷắắẳễáăẳễáỵẹịẳơắăẳắếỷịếăẳăẳắếỷịếếỷăỹắẳịăẳếýếỷị ếếỷăỹắâỷắỷơợắầỉ0ỉ1ềểễáơẳứặặ2ắếỷăỹắẳịăẳầầầầỏ3ếỷăỹắâ ỷắễáỉợùắĐắơâủ4ố56ởâủố56ắăẳễáỵỉợùắĐắơẳứ37ỏ3ắăẳứỵỏ3ắ8ắẽôỉ Đắếữ2ỉ0ỉ1ềểễáơâỡ959 ịễáơâ4ố5ỡ ịăâỗỡẻâ495 ịăỹ ÂĐỉƠỷỉĐứ ỉóĐắỉợùắĐắơâ566 55 ởâ54ỡ ủ !98'  ỹịèƠƯÔìỉãõắỷắắâẻỳÂâƯự Ôắẽôỉỉỉỉắ3đ4ồíởỹ ắẳếèăèăỉỉóỉãăảụÂạỉợùắ ÔĐõỉẵắỉỉấậèắắắưƠẻậỉóưẽéẹềểễ ăẳỉợăỉềểịỉẽỷỉỉóãắịắịỷếợểăẳơểỉãậâƯềểõắỷắ ắẳơắịẳợẽể ẵỷăỹậỷắếỉỉƠẻâỗ6ƯựỷếẽỉóợửắểỏắẽẽỉỷỉăâƯự  ế ếịắãÔƯắợôỉơợắỉỉỉợùắỉợắẳẽẽ ậèắắ !Ơẻậỉóươẳắẳỏậõóăẳộểẽẽếơểỉãậ5íếẹỉ"ơịắâ#ẻâ$5 Ưâ#úụíởâọĩồồíẻâ%ủ ẵỷăỹậÂ&ếỉỉƠẻâỗốƯự Ôắẽẽểỏỉỷếẽỉóợửắăòể ăẳếếịắãÔ0ắỷắăỹắâ#ồẽ ậèắắắưƠẻắâ#5ọĩồồíởâ 'ịểỉáểỉóắ'ỏỉóắếẹỉ"ơịắẳ'ịểỉếợỹắơâ$5Ưẻãắâ#ởâ ọĩồồíẻâ%ủ 011 2345789 5595 8 !"#$%&''()*+,-./012345467487349:;?@46A:B83 C%&9%DE46;F8G2H46466*I#JK7LM469N946OP446OQ()#RO6CS6YXZ[[AUV4RWXN,HY>QWY>AZ[(-\C ]PW]P^5_4``` abcd.He+fg./Ehc78./:2i(j.:2H.2k.Tl9(*m.2:bcd.He+fg./Ehc78./:2i(j.:2H 45k.nHo(9(:HG.:HB+p=q01@AG.:HB+rEh(9(/+o+*01./>^Q4W]st>5kHum:2e./nHo/2+ ^5vw5>4R4R>?` x5y.j./f+.2:z7{./E>w5|@@}N,.T*9.2/+9~2g+c78./(:2,{(9(:2;+*+,-€E>‚ƒ1 4R>?@AB+:2K0(9:2,I x5y.j./f+.2fy.T„2K0LMN4j./fH…::zi./*†.‡D:HG.:HB+:2K0(9:2,Eh*†.D:HG B + @A :2K0nHG.:2,I x5g+c78./:zi./T(ˆ.:0>4O‰:zi./*Šzo(‹o:Œ./(9:2,{:HG4@AB+‡qŽ` 5…:c78./:zi./T*78(‘9(*m.2{‡@bcd.{T*78(9(*m.2{/+o+*01.Dq0@AG.:HB+I !! ĂÂ8ÊÔ5ƠƯ8Đăâ3 5ê.(9((9:2,(-hHce./*'(:z7./(o:./Ls4R{:2;+*+,-D:HG.:HB+E>01 @AG.:HB+I 5ô./(9:2,(*'(*+,-./01+2345X5V4R*'(:z7./.27:zơ.:23Zưc01+u\I đâ3Ư5 Đ5à5ả85Đ9 ãá5 5ê.cê(~2g+c78./(:2,D:HG.:HB+Tạs4Rằ^5ê.::(y.2ô./(9:2,(~2g+c78./ (:2,cẳ.2.~2g+c78./:zH./u345^oce.2-(y+:10.2o.2~2g+c78./(:2,cẵ(./>? @AB+tẳ+:bcd(2ê.cê((0.:zg./~20y./=q01ắt>^Q4Y|NX5Qy./ằ^5ê.cê(u345B.~2g+c78./(:2, *gNtẳ+/>Y|Nt>^5ê.cê(~2g+ c78./(:2, *g+Eẳ+/>@}g./` 5ê.cê(~2g+c78./(:2,=ặ?@AB+T+.2>45^5ê.cê((9((9:2,:2K027./ w5|w^5ê.cê(u345B.*,:10zo**S./*ầH(o*>4^PQ`abcd(2ê.cê(.27foHT 8ẩẫấâậ5è >@}g./Tbcd(2ê.cê(qắZQtẳ+cẵ(?@AB+I >Y|N6abcd(2ê.cê(ẻ@}g./Tbcd(2ê.cê(qắZQtẳ+cẵ(?@AB+I >Y|N6abcd(2ê.cê(
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC điểm NGOẠI HÌNH và KHẢ NĂNG sản XUẤT của 3 DÒNG gà LÔNG màu (VP3, VP4 và VP5) THẾ hệ 1 , ĐẶC điểm NGOẠI HÌNH và KHẢ NĂNG sản XUẤT của 3 DÒNG gà LÔNG màu (VP3, VP4 và VP5) THẾ hệ 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay