THẦY đỗ NGỌC hà ôn tập lý THUYẾT TỔNG hợp SÓNG cơ học

9 68 2
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:34

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích ƠN LUYỆN THUYẾT SÓNG HỌC Phần Câu 1: Trên mặt nước hai nguồn sóng kết hợp phương trình uA = acos(  t) uB = acos(  t +  ) Những C D trung bình Câu 2: Một sóng âm mơ tả phương trình y = Acos[2  ( oc B t x  )] Vận tốc cực đại phân tử môi T  H A cực đại 01 điểm nằm đường trung trực AB dao động với biên độ trường lần vận tốc truyền sóng, bước sóng ? D  =  A/4 D C  =  A hi B  =  A/2 A  =  A nT Câu 3: Chọn câu sai Sóng kết hợp sóng phát từ nguồn: A tần số, phương truyền uO B phương, tần số độ lệch pha không thay đổi theo thời gian Ta iL ie C phương, tần số pha độ lệch pha không thay đổi theo thời gian D phương, tần số pha Câu 4: Thực thí nghiệm giao thoa mặt nước: A B hai nguồn kết hợp phương trình sóng  (d  d ) f A 2acos  v  up s/ A, B là: uA = uB = acos(t) biên độ sóng tổng hợp M (với MA = d1 MB = d2) là: d d  B 2a sin          ro d d  C 2acos       om /g D 2a cos (d1  d ) f v Câu 5: Điều sau nói giao thoa sóng? A Giao thoa sóng tổng hợp sóng khác khơng gian ok c B Điều kiện để giao thoa sóng phải sóng kết hợp C Quỹ tích điểm dao động pha hyperbol bo D Điều kiện để biên độ sóng cực đại sóng thành phần phải ngược pha ce Câu 6: Trong tượng giao thoa với nguồn kết hợp, pha, điểm dao động với biên độ lớn fa thoả mãn cơng thức sau (với n, K  Z ) A d  2n B   n C d  K  D   (2n  1) w w Câu 7: Hai âm độ cao chúng w A tần số B bước sóng C lượng D cường độ âm Câu 8: Trong tượng giao thoa sóng học với hai nguồn kết hợp A B khoảng cách hai điểm gần đoạn AB dao động với biên độ cực đại A  /4 B  /2 C  D  Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 9: Chọn câu câu sau: A Chu kì phần tử sóng truyền qua gọi chu kì dao động sóng B Đại lượng nghịch đảo chu kì gọi tần số góc sóng C Vận tốc truyền lượng dao động gọi vận tốc sóng 2 d độ lệch pha hai điểm phương truyền sóng, hai điểm dao  oc Câu 10: Gọi   01 D Biên độ dao động sóng ln số C   (2 K  1)  D  = chẵn hi Câu 11: Bước sóng  D B   (2K  1) A   K 2 H động vng pha điều sau nT A quãng đường truyền sóng 1s uO B khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng ngược pha dao động C khoảng cách hai bụng sóng Ta iL ie D khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha Câu 12: Gọi  độ lệch pha hai điểm phương truyền sóng, hai điểm dao động B   (2K  1) A   K 2  up s/ ngược pha điều sau C   (2 K  1)  ro Câu 13: Chọn câu sai: D  = om /g A Q trình truyền sóng q trình truyền lượng B Sóng dọc sóng phương trùng với phương truyền sóng C Sóng âm chất rắn, lỏng, khí sóng dọc c D Sóng âm chất rắn khơng thể sóng ngang ok Câu 14: Sóng âm truyền mơi trường: bo A Rắn, lỏng, khí chân khơng C Rắn, khí chân khơng B Rắn, lỏng khí D Lỏng, khí chân khơng ce Câu 15: Gọi d khoảng cách hai điểm phương truyền sóng, v vận tốc truyền sóng, T chu fa kỳ sóng Nếu d  K.vT với ( K  N ) hai điểm dao động : B ngược pha C vng pha D.Chưa xác định w A.cùng pha w w Câu 16: Vận tốc truyền sóng : A Vận tốc dao động phần tử vật chất môi trường B Vận tốc dao động nguồn sóng C Tổng hợp vận tốc truyền pha dao động vận tốc dao động phần tử vật chất D Vận tốc truyền pha dao động Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 17: Trên mặt nước hai nguồn sóng kết hợp u A  Acos(t ) u B  Acos(t ) Gọi  độ lệch pha hai nguồn gửi tới điểm M d khoảng cách từ hai nguồn đến điểm M thuộc vùng giao thoa Nếu M dao động cực tiểu điều sau B   (2K  1) ; d  ( K  0,5) C   K ; d  ( K  0,5) D   K 2 ; d  K  01 A   (2K  1) ; d  K  oc Câu 18: Sóng dừng hình thành bởi: H A Sự giao thoa sóng tới sóng phản xạ truyền theo phương B Sự giao thoa hai sóng kết hợp D C Sự tổng hợp không gian hai hay nhiều sóng kết hợp hi D Sự tổng hợp sóng tới sóng phản xạ truyền khác phương nT Câu 19: Trên mặt nước hai nguồn sóng kết hợp u A  Acos(t ) u B  Acos(t   ) Gọi  độ thoa Nếu M dao động cực đại điều sau uO lệch pha hai nguồn gửi tới điểm M d khoảng cách từ hai nguồn đến điểm M thuộc vùng giao B   (2K  1) ; d  ( K  0,5) C   K ; d  ( K  0,5) D   K 2 ; d  K  Ta iL ie A   2K ; d  ( K  0,5) Câu 20: Điều kiện xảy sóng dừng sợi dây đàn hồi hai đầu cố định là: up s/ A Chiều dài ¼ bước sóng B Bước sóng gấp đơi chiều dài dây om /g D Bước sóng số lẻ lần chiều dài dây ro C Chiều dài dây bội số nguyên lần nửa bước sóng Câu 21: Đối với âm họa âm bậc dây đàn bầu phát A họa âm bậc cường độ lớn gấp lần cường độ âm c B Tần số họa âm bậc lớn gấp đôi tần số âm ok C Tần số âm lớn gấp đôi tần số họa âm bậc bo D Vận tốc truyền âm gấp đôi vận tốc truyền họa âm bậc ce Câu 22: Trên mặt nước hai nguồn sóng kết hợp u A  Acos(t ) u B  Acos(t   ) Gọi  độ fa lệch pha hai nguồn gửi tới điểm M d khoảng cách từ hai nguồn đến điểm M thuộc vùng giao thoa Nếu M không dao động điều sau B   (2K  1) ; d  ( K  0,5) C   (2K  1) ; d  K  D   K 2 ; d  K  w w w A   2K ; d  ( K  0,5) Câu 23: Để sóng dừng xảy sợi dây đàn hồi với đầu dây cố định đầu tự chiều dài dây phải A.một số nguyên lần bước sóng B số nguyên lần phần tư bước sóng C.một số nguyên lần nửa bước sóng D số lẻ lần phần tư bước sóng Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích CHUYÊN ĐỀ THUYẾT SÓNG HỌC – Thời gian 15 phút -Câu 1(ĐH – 2012): Khi nói truyền sóng môi trường, phát biểu sau đúng? 01 A Những phần tử môi trường cách số ngun lần bước sóng dao động pha oc B Hai phần tử môi trường cách phần tư bước sóng dao động lệch pha 900 C Những phần tử môi trường hướng truyền sóng cách số ngun lần bước H sóng dao động pha D Hai phần tử môi trường cách nửa bước sóng dao động ngược pha hi D Câu 2: Trong nhạc cụ, hộp đàn tác dụng: nT A Làm tăng độ cao độ to âm C Vừa khuyếch đại âm vừa tạo âm sắc riêng âm đàn phát Câu 3: Sóng ngang sóng phương dao động: Ta iL ie D Tránh tạp âm tiếng ồn làm cho tiếng đàn trẻo uO B Giữ cho âm phát tần số ổn định A Nằm ngang C Trùng với phương truyền sóng B Vng góc với phương truyền sóng D Thẳng đứng up s/ Câu 4: Gọi d khoảng cách hai điểm phương truyền sóng, v vận tốc truyền sóng, T chu kỳ sóng Nếu d  K với ( K  Z ) hai điểm dao động : B ngược pha C vng pha ro A.cùng pha D.Chưa xác định om /g Câu 5: Một âm truyền từ khơng khí vào nước thì: B Tần số tăng, bước sóng khơng đổi C Tân số không đổi, vận tốc âm giảm D Tần số giảm, bước sóng khơng đổi .c A Tần số không đổi, vận tốc âm tăng ok Câu 6: Gọi d khoảng cách hai điểm phương truyền sóng, v vận tốc truyền sóng, T ce A.cùng pha bo chu kỳ sóng Nếu d  (2K  1)  với ( K  Z ) hai điểm dao động : B ngược pha C vuông pha D.Chưa xác định .fa Câu 7: Hai âm âm sắc khác chúng có: B Các hoạ âm tần số biên độ khác w A Cường độ âm khác w w C Biên độ âm khác D Tần số khác Câu 8: (ĐH-2011) Phát biểu sau nói sóng A Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha B Sóng truyền chất lỏng ln sóng ngang Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích C Sóng truyền chất rắn ln sóng dọc D Bước sóng khoảng cách hai điểm phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha Câu 9: Đại lượng sau đặc trưng vật sóng âm: B Tần số âm C Độ to âm D Đồ thị dao động âm 01 A Cường độ âm oc Câu 10: Gọi d khoảng cách hai điểm phương truyền sóng, v vận tốc truyền sóng, A.cùng pha B ngược pha C vuông pha D.Chưa xác định H T chu kỳ sóng Nếu d  (2K  1)  với ( K  Z ) hai điểm dao động : hi D Câu 11: Một sóng âm mơ tả phương trình u  Acos(t   ) Biết vận tốc truyền sóng lần vận tốc dao động cực đại phân tử mơi trường, bước sóng ? C  =  A D  =  A/4 nT B  =  A/2 A  =  A uO Câu 12: Hai sóng giao thoa với nhau? Hãy chọn đáp án câu sau: Ta iL ie A.Hai sóng phương, tần số, hiệu số pha không đổi theo thời gian B Hai sóng khác phương, tần số, hiệu lộ trình khơng đổi theo thời gian C Hai sóng bất kỳ, chu kì biên độ D Hai sóng bước sóng, biên độ up s/ Câu 13: Trong tượng giao thoa sóng học với hai nguồn kết hợp A B khoảng cách gần hai cực tiểu giao thoa A  /4 C  ro B  /2 D  om /g Câu 14: Ở mặt nước hai nguồn sóng dao động theo phương vng góc với mặt nước, phương trình u = Acost Trong miền gặp hai sóng, điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại hiệu đường sóng từ hai nguồn đến B số nguyên lần bước sóng C số nguyên lần nửa bước sóng D số lẻ lần bước sóng ok c A số lẻ lần nửa bước sóng bo Câu 15: Chọn câu sai: ce A Giao thoa mặt nước cho ta sóng dừng đường cực đại, đường cực tiểu B Trong giao thoa sóng, khoảng cách gần hai cực đại liên tiếp ½ bước sóng fa C Trong giao thoa sóng, khoảng cách gần hai cực tiểu liên tiếp nửa bước sóng w D Trong giao thoa sóng, điểm đường trung trực hai nguồn dao động cực đại w w Câu 16: Ký hiệu  bước sóng, d2 – d1 hiệu khoảng cách từ điểm M đến nguồn sóng kết hợp S1 S2 mơi trường đồng tính k = 0,  1;  2, Điểm M luôn dao động với biên độ cực đại A d2 - d1 = (2k + 1)  B d2 - d1 = k  , nguồn ngược pha C d2 - d1 =  D d2 - d1 = (k + 0,5)  , hai nguồn ngược pha Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 17: Trên mặt nước A, B hai nguồn sóng kết hợp phương trình uA = acos(  t) uB = acos(  t) Những điểm nằm đường trung trực AB dao động với biên độ A cực đại C B D trung bình B Biên độ sóng C Nhiệt độ mơi trường D Cả điều kiện A C Câu 19: Trên mặt nước hai nguồn sóng kết hợp A, B phương trình uA = acos(  t) A cực đại C D trung bình D B H uB = acos(  t +  /2) Những điểm nằm đường trung trực AB dao động với biên độ oc A Tính đàn hồi mật độ môi trường 01 Câu 18:Chọn câu Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào hi Câu 20: Chọn câu sai câu sau: nT A Ngưỡng nghe thay đổi tuỳ theo tần số âm mức cường độ âm C Miền nằm ngưỡng nghe ngưỡng đau gọi miền nghe Ta iL ie D Tai người nghe âm cao thính âm trầm uO B Muốn gây cảm giác âm, cường độ âm phải nhỏ giá trị gọi ngưỡng nghe Câu 21: Trên mặt nước hai nguồn sóng kết hợp u A  A1cos(t ) u B  A2cos(t   ) Tại trung điểm AB dao động với biên độ B A1 C A2 up s/ A D A1  A2 Câu 22: Thực thí nghiệm giao thoa mặt nước A B hai nguồn kết hợp phương trình sóng ro A, B là: uA = uB = acos(t) quỹ tích điểm dao động với biên độ 2a là: om /g A họ đường hyperbol nhận A, B làm tiêu điểm bao gồm đường trung trực AB B họ đường hyperbol tiêu điểm AB C đường trung trực AB  d độ lệch pha hai điểm phương truyền sóng, hai điểm dao ok 2 bo Câu 23: Gọi   c D họ đường hyperbol nhận A, B làm tiêu điểm không bao gồm đường trung trực AB động pha điều sau B   (2K  1) C   (2 K  1)  D   K  fa ce A   K 2 Câu 24: Thực thí nghiệm giao thoa mặt nước: A B hai nguồn kết hợp phương trình sóng w w A, B là: uA = uB = acos(t) quỹ tích điểm đứng n khơng dao động là: w A họ đường hyperbol nhận A, B làm tiêu điểm bao gồm đường trung trực AB B họ đường hyperbol tiêu điểm AB C đường trung trực AB D họ đường hyperbol nhận A, B làm tiêu điểm không bao gồm đường trung trực AB Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích CHUYÊN ĐỀ THUYẾT SÓNG HỌC – Thời gian 15 phút -Câu 1: Phát biểu sau không ? 01 A Về chất vật sóng âm, sóng siêu âm sóng hạ âm sóng oc B Dao động âm tần số miền từ 16Hz đến 20kHz C Sóng siêu âm sóng mà tai người không nghe thấy Câu 2: Đại lượng sau đặc trưng vật sóng âm: B Đồ thị âm C âm sắc D độ cao hi A Độ to D H D Sóng âm ln sóng dọc chất khí chất lỏng chất rắn nT Câu 3: Trên mặt nước hai nguồn sóng kết hợp u A  A1cos(t  1 ) u B  A2cos(t  2 ) Tại trung uO điểm AB dao động với biên độ B A12  A22  A1 A2cos(2  1 ) A12  A22  A1 A2cos(1  2 ) D A12  A22  A1 A2cos(2  1 ) C Câu 4: Chọn câu sai câu sau: up s/ A Môi trường truyền âm rắn, lỏng khí Ta iL ie A A12  A22  A1 A2cos(2  1 ) B Những vật liệu bông, xốp, nhung truyền âm tốt D Đơn vị cường độ âm W/m2 ro C Vận tốc truyền âm thay đổi theo nhiệt độ om /g Câu 5: Trong tượng giao thoa sóng học với hai nguồn kết hợp A B khoảng cách gần cực tiểu cực đại giao thoa B  /2 C  D  B Tần số D Áp suất âm c A  /4 A Cường độ âm ok Câu 6: Độ to âm phụ thuộc vào: C Biên độ dao động âm bo Câu 7: Trên mặt nước hai nguồn sóng kết hợp u A  Acos(t ) u B  Acos(t ) Gọi  độ lệch ce pha hai nguồn gửi tới điểm M d khoảng cách từ hai nguồn đến điểm M thuộc vùng giao thoa .fa Nếu M dao động cực đại điều sau w A   (2K  1) ; d  K  D   K 2 ; d  K  w w C   K ; d  ( K  0,5) B   K ; d  K  Câu 8: Âm sắc là: A Màu sắc âm B Một tính chất âm giúp ta nhận biết nguồn âm C Một tính chất vật lí âm D Cường độ âm Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 9: Độ cao âm đặc tính sinh lí âm hình thành dựa đặc tính vật lí âm: A Biên độ C Biên độ bước sóng B Tần số D Cường độ tần số Câu 10: Phát biểu sau khơng đúng: A Dao động âm tần số miền từ 16Hz đến 20kHz 01 B Về chất vật lí sóng âm, sóng siêu âm, sóng hạ âm sóng oc C Sóng siêu âm sóng âm mà tai người khơng nghe thấy D Sóng âm sóng dọc H Câu 11: Một dây đàn chiều dài L giữ cố định hai đầu Hỏi âm dây phát bước sóng dài B L/2 C L D 2L hi A L/4 D bao nhiêu? nT Câu 12: Vận tốc truyền sóng mơi trường: A Tăng theo cường độ sóng uO B Phụ thuộc vào tần số sóng Ta iL ie C Phụ thuộc vào biên độ sóng D Phụ thuộc vào chất mơi trường Câu 13: Tính tần số âm mà dây đàn chiều dài l phát ra, biết vận tốc truyền sóng A v/l up s/ ngang theo dây đàn v B v/2l C 2v/l D v/4l Câu 14: Sóng âm truyền môi trường: om /g B Rắn, lỏng, khí ro A Rắn, lỏng, khí, chân khơng C Chỉ rắn lỏng, khơng truyền chất khí D Lỏng, khí, chân khơng Câu 15: Đơn vị cường độ âm là: J/ m2 B W/ m2 C J/ (kg.m) D N/ m2 C.Biên độ D Cả A, C c Câu 16: Âm sắc phụ thuộc vào: B Phương truyền sóng ok A Tần số ce A Đồ thị âm bo Câu 17: Hai âm âm sắc khác do: B Tần số khác fa C Độ cao độ to khác w D Số lượng hoạ âm chúng khác w w Câu 18: Hai âm độ cao, chúng đặc điểm đặc điểm sau: A Cùng tần số bước sóng C Cùng tần số B Cùng biên độ D Cùng bước sóng mơi trường Câu 19: Chọn câu sai: A Hộp cộng hưởng khả cộng hưởng với nhiều tần số khác Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích B Bầu đàn đóng vai trò hộp cộng hưởng C Thân sáo thân kèn đóng vai trò hộp cộng hưởng D Thân sáo thân kèn đóng vai trò cột giao thoa cho khơng khí Câu 20: Trong sóng sau, sóng khơng truyền mơi trường chân khơng? B Sóng điện từ C Sóng siêu âm D Sóng vơ tuyến 01 A Sóng ánh sáng B bước sóng biên độ dao động chúng C tần số âm khả cảm thụ sóng tai D tần số âm với loại tai H A chất vật lí chúng khác oc Câu 21: Sự phân biệt sóng âm, sóng hạ âm sóng siêu âm dựa B 2L, L C 4L, 2L D L/2, L/4 hi A 4L; 4L/3 D Câu 22: Hai bước sóng cộng hưởng lớn ống chiều dài L, hai đầu hở bao nhiêu? nT Câu 23: Ở rạp hát người ta thường ốp tường nhung, Người ta làm để làm A Để âm to uO B Nhung, phản xạ trung thực âm đến nên dùng để phản xạ đến tai người trung thực Ta iL ie C Để âm phản xạ thu âm êm tai D Để giảm phản xạ âm Câu 24: Phát biểu sau không ? A Dao động âm tần số miền từ 16Hz đến 20kHz up s/ B Về chất vật sóng âm, sóng siêu âm sóng hạ âm sóng C Sóng siêu âm ln sóng ngang mơi trường ro D Sóng âm sóng dọc om /g Câu 25: Hai bước sóng cộng hưởng lớn ống chiều dài L, đầu hở, đầu kín bao nhiêu? A 4L, 4L/3 B 2L, L C L, L/2 D 4L, 2L c Câu 26: Phát biểu sau đúng? ok A Cả ánh sáng sóng âm truyền chân khơng bo B Cả ánh sáng sóng âm khơng khí sóng ngang ce C Sóng âm khơng khí sóng dọc, sóng ánh sáng sóng ngang D Cả ánh sáng sóng âm khơng khí sóng dọc .fa Câu 27: Khơng truyền lượng B sóng chạy dọc C sóng chạy ngang D sóng dừng w w w A sóng điện từ Câu 28: Năng lượng sóng truyền đơn vị thời gian qua đơn vị diện tích nhỏ S1 vng góc với phương truyền sóng E1 Nếu diện tích S1 xét diện tích S2 = S1/2 cho biên độ sóng tăng gấp đơi lượng sóng truyền đơn vị thời gian qua S2 bao nhiêu? A 2E1 B E1 C E1/ D E1 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... 18: Sóng dừng hình thành bởi: H A Sự giao thoa sóng tới sóng phản xạ truyền theo phương B Sự giao thoa hai sóng kết hợp D C Sự tổng hợp không gian hai hay nhiều sóng kết hợp hi D Sự tổng hợp sóng. .. 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc Hà để nhận nhiều tài liệu bổ ích CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT SÓNG CƠ HỌC – Thời gian 15 phút -Câu 1: Phát biểu sau không ? 01 A Về chất vật lý sóng. .. Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc Hà để nhận nhiều tài liệu bổ ích CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT SÓNG CƠ HỌC – Thời gian 15 phút -Câu 1(ĐH – 2012): Khi nói truyền sóng mơi trường,
- Xem thêm -

Xem thêm: THẦY đỗ NGỌC hà ôn tập lý THUYẾT TỔNG hợp SÓNG cơ học , THẦY đỗ NGỌC hà ôn tập lý THUYẾT TỔNG hợp SÓNG cơ học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay