THẦY đỗ NGỌC hà đáp án vật lý hạt NHÂN PHÂN THEO cấp độ đề THI

13 132 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:34

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích TRỌN BỘ CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CHƯƠNG : VẬT HẠT NHÂN 01 CẤU TRÚC CÂU HỎI PHÂN THEO CẤP ĐỘ oc Thầy Đỗ Ngọc H I CÂU HỎI THUỘC MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT C nơtrinô A 14 B 20 hi Câu Số nuclơn có hạt nhân D pôzitron C C nT B êlectron D 14 uO A nơtron D Câu Nuclôn tên gọi chung prôtôn ánh sáng chân không Hệ thức A E = mc B E = mc C E = mc2 Câu Lực hạt nhân gọi Ta iL ie Câu Theo thuyết tương đối, hạt có khối lượng m có lượng tồn phần E Biết c tốc độ B lực tương tác mạnh C lực tĩnh điện D lực tương tác điện từ 12 C tạo thành hạt ro Câu Hạt nhân mc2 up s/ A lực hấp dẫn D E = B prôtôn nơtron om /g A êlectron nuclôn C nơtron êlectron D prôtôn êlectron .c Câu Phát biểu sau sai nói hạt nhân hyđrơ 11 H ? B khơng có độ hụt khối ok A có điện tích +e C có lượng liên kết D bền vững bo Câu Lực hạt nhân ce A lực hấp dẫn để liên kết các nuclôn lại với .fa B lực điện từ để liên kết các nuclôn lại với C không phụ thuộc vào điện tích hạt nhân w D phụ thuộc vào điện tích hạt nhân w w Câu Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững hạt nhân A lượng liên kết B lượng liên kết riêng C điện tích hạt nhân D khối lượng hạt nhân Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu Năng lượng liên kết hạt nhân A toàn lượng nguyên tử gồm động lượng nghỉ B lượng tỏa nuclon liên kết với tạo thành hạt nhân C lượng tồn phần ngun tử tính trung bình số nuclon 01 D lượng liên kết êlectron hạt nhân nguyên tử oc Câu 10 Phản ứng hạt nhân tuân theo định luật A Bảo toàn lượng toàn phần bảo toàn khối lượng H B Bảo tồn động bảo tồn số prơtơn C Bảo tồn diện tích bảo tồn số nơtron hi D D Bảo tồn số nuclơn bảo tồn điện tích nT Câu 11 Phát biểu sau sai nói tia α? B Tia α bị lệch điện trường từ trường Ta iL ie C Tia α phóng từ hạt nhân với vận tốc vận tốc ánh sáng uO A Tia α thực chất hạt nhân nguyên tử hêli 42 He D Khi khơng khí tia α làm ion hóa khơng khí dần lượng Câu 12 Q trình biến đổi phóng xạ chất phóng xạ up s/ A phụ thuộc vào chất dạng đơn chất hay hợp chất B phụ thuộc vào chất thể rắn, lỏng hay khí D xảy điều kiện ro C phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường cao hay thấp om /g Câu 13 Trong phóng xạ α hạt nhân A lùi hai ô bảng hệ thống tuần hoàn so với hạt nhân mẹ B tiến hai ô bảng hệ thống tuần hoàn so với hạt nhân mẹ .c C lùi bảng hệ thống tuần hồn so với hạt nhân mẹ ok D tiến ô bảng hệ thống tuần hoàn so với hạt nhân mẹ bo Câu 14 Tia phóng xạ khơng bị lệch hướng điện trường B tia - C tia + D tia  ce A tia  .fa Câu 15 Tia phóng xạ chuyển động chậm tia phóng xạ A tia  B tia - C tia + D tia  w Câu 16 Phản ứng phân hạch nà phản ứng nhiệt hạch w w A phản ứng tổng hợp hạt nhân C phản ứng hạt nhân thu lượng B phản ứng phá hạt nhân D phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu 17 Nguồn gốc lượng Mặt Trời A phản ứng hóa học thực lòng B phản ứng phân hạch thực lòng Tham gia trọn vẹn COMBO PEN mơn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích C phản ứng nhiệt hạch thực lòng D q trình phóng xạ xảy lòng Câu 18 Phát biểu sau sai nói phản ứng phân hạch? A Tạo hai hạt nhân có khối lượng trung bình 235 92 U oc C Chỉ xảy với hạt nhân nguyên tử 01 B Xảy hấp thụ nơtrôn chậm D Là phản ứng tỏa lượng H Câu 19 Phát biểu sau sai nói phản ứng nhiệt hạch? D A Phản ứng nhiệt hạch xảy nhiệt độ cao hi B Trong lòng mặt trời ngơi xảy phản ứng nhiệt hạch nT C Con nguời tạo phản ứng nhiệt hạch dạng kiểm soát D Phản ứng nhiệt hạch áp dụng để chế tạo bom kinh khí uO Câu 20 Phóng xạ phân hạch hạt nhân Ta iL ie A phản ứng tổng hợp hạt nhân B phản ứng hạt nhân tỏa lượng C phản ứng hạt nhân thu lượng up s/ D phản ứng tự phát khơng có can thiệp từ bên ngồi II CÂU HỎI THUỘC MỨC ĐỘ THƠNG HIỂU Câu 21 Hạt nhân 14 N hạt nhân 13 C có B Số electron C Số prôtôn D Số nơtron om /g ro A Số nuclôn Câu 22 Số prôtôn số nơtron hạt nhân U B 92 238 C 92 146 12 C có 12 nuclơn có nơtron prôtôn hạt nhân bền vững Vì ok Câu 23 Hạt nhân cac bon D 146 238 .c A 146 92 238 92 bo vậy, kết luận chắn đúng? B Giữa nuclơn có lực hút lớn C Giữa prơtơn có lực đẩy D Giữa prơtơn nơtron khơng có lực tác dụng ce A Giữa nơtron khơng có lực hút .fa Câu 24 Trong thành phần cấu tạo hạt nhân nguyên tử chắn phải có loại hạt đây? B Nơtron C Phôtôn D Electron w A Prôtôn w Câu 25 Một hạt có động năng lượng nghỉ Với c tốc độ ánh sáng chân khơng w tốc độ hạt A v = c B v = Câu 26 Trong hạt nhân: A 12 C B 22 11 12 Na C, 22 11 c C v = Na, 63 29 Cu C 63 29 Cu 204 82 2c D v = 3c Pb, hạt nhân bền vững D 204 82 Pb Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 27 Cho phản ứng hạt nhân: 42 He  147 N  11 H  X Số prôtôn nơtron hạt nhân X A B 17 Câu 28 Cho phản ứng hạt nhân C 12 D 17 C    42 He Biết khối lượng 12 C 42 He 11,9970 u 4,0015 u; lấy l u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng nhỏ phôtôn ứng với xạ γ để phản ứng xảy có B MeV C MeV D MeV oc A MeV 01 giá trị gần với giá trị sau đây? Câu 29 Trong phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng nghỉ hạt trước phản ứng 37,9638 u C thu lượng 16,8 MeV D tỏa lượng 1,68 MeV 63 29 Cu có khối lượng 62,9298 u Biết khối lượng prôtôn 1,0073 u, khối lượng B 538,12755 MeV C 835,12755 MeV D 583,12755 MeV Câu 31 Trong phóng xạ -, hạt nhân sinh có A số nuclơn số nuclơn hạt nhân mẹ up s/ B số prôtôn số prôtôn hạt nhân mẹ Cu Ta iL ie A 358,12755 MeV 63 29 uO nơtron 1,0087 u u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân nT Câu 30 Hạt nhân D B thu lượng 1,68 MeV hi A tỏa lượng 16,8 MeV H tổng khối lượng nghỉ hạt sau phản ứng 37,9656 u Lấy u = 931,5 MeV/c2 Phản ứng C số nơtron số nơtron hạt nhân mẹ ro D điện tích điện tích hạt nhân mẹ om /g Câu 32 Một mẫu phóng xạ nguyên chất ban đầu có N0 hạt nhân Chu kì bán rã chất T Sau khoảng thời gian t = 1,5 T từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã mẫu chất phóng xạ N0 2,5 Câu 33 Hạt nhân 14 X C N0 2 D N0 1,5 D 14 C phóng xạ - Hạt nhân sinh B 14 X C 15 X X bo A 14 N0 c B ok A Câu 34 Điều kiện để xảy tượng phóng xạ ce A Nhiệt độ nơi chứa chất phóng xạ cao .fa B Áp suất nơi chứa chất phóng xạ cao w C Có tương tác hạt nhân với w w D Không cần điều kiện Câu 35 Có thể làm giảm chu kì bán rã chất phóng xạ cách A Tăng nhiệt độ nơi chứa chất phóng xạ lên cao B Tăng áp suất nơi chứa chất phóng xạ lên cao C Hạ áp suất nơi chứa chất phóng xạ xuống thấp D Không thể làm thay đổi chu kì bán rã chất phóng xạ Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 36 Trong phản ứng phân hạch hạt nhân, phần tử sau có đóng góp lượng lớn xảy phản ứng? A Động mãnh B Động prôtôn C Động nơtron D Động electron H  42 He B 21 H + C 21 H + H  42 He D 42 He + Li  42 He + 42 He 14 N 17 oc O + 11 H H A 21 H + 01 Câu 37 Phản ứng hạt nhân phản ứng nhiệt hạch? Câu 38 So với phản ứng phân hạch phản ứng nhiệt hạch nT C có điều kiện thực dễ dàng phản ứng phân hạch uO D có nguồn nguyên liệu không dồi phản ứng phân hạch Câu 39 Phản ứng hạt nhân phản ứng phân hạch? C 226 88 H  42 He Ra  42 He + 222 86 D 01 n + Rn Li  42 He + 42 He B 21 H + 235 92 U 139 54 Ta iL ie A 21 H + hi B tỏa lượng lớn phản ứng phân hạch tính theo tỉ lệ khối lượng D A thu lượng lớn phản ứng phân hạch tính theo tỉ lệ khối lượng Xe + 95 38 Sr + 01 n Câu 40 Phát biểu sau phản ứng phân hạch phản ứng nhiệt hạch sai? up s/ A Bom khinh khí thực phản ứng phân hạch B Bom khinh khí thực phản ứng nhiệt hạch ro C Phản ứng nhiệt hạch xảy nhiệt độ cao om /g D Phân hạch xảy hạt nhân nặng hấp thụ nơtron chậm III CÂU HỎI THUỘC MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu 41 Cho số Avôga đrô NA = 6,02.1023 mol-1; lấy khối lượng mol chất đơn nguyên tử tính B 3,01.1023 hạt ok A 2,01.1023 hạt .c gam số khối hạt nhân chất Số hạt nhân gam cacbon C 4,01.1023 hạt B 2468.1022 C 1234.1023 C xấp xĩ D 5,01.1023 hạt 204 82 Pb xấp xĩ D 1234.1022 ce A 2468.1023 bo Câu 42 Cho NA = 6,02.1023 mol-1 Số prôtôn 102 gam chì 12 Câu 43 Một vật có khối lượng nghỉ 50 kg chuyển động với tốc độ 0,4c (c tốc độ ánh sáng chân fa khơng) khối lượng tương đối tính xấp xĩ w A 54,6 kg B 65,8 kg C 52,6 kg D 62,8 kg w w Câu 44 Một vật có khối lượng nghỉ m0 = kg chuyển động với vận tốc v = 0,6c Động tương đối tính vật A 1,25.1016 J B 2,25.1016 J C 3,25.1016 J D 4,25.1016 J Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 45 Biết động tương đối tính hạt lượng nghỉ Cho tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Tốc độ hạt xấp xĩ A 2,57.108 m/s B 2,46.108 m/s C 2,35.108 m/s D 2,24.108 m/s Câu 46 Một hạt có khối lượng nghĩ 9,1.10-31 kg chuyển động với tốc độ 0,8 lần tốc độ ánh sáng B 6,47.10-14 J C 5,46.10-14 J D 4,45.10-14 J oc A 7,48.10-14 J 01 chân không Cho c = 3.108 m/s Động tương đối tính hạt xấp xĩ Câu 47 Cho c tốc độ ánh sáng chân không Theo thuyết tương đối, hạt có khối lượng nghỉ m0, B 0,6 C 0,4 D 0,8 238 92 hi Câu 48 Cho số Avôga đrô NA = 6,02.1023 mol-1, khối lượng mol hạt nhân urani D A 0,3 m0 m H chuyển động với tốc độ 0,6c có khối lượng động (khối lượng tương đối tính) m Tỉ số nT A 1,2.1025 hạt 238 92 U B 2,2.1025 hạt C 4,4.1025 hạt D 8,8.1025 hạt uO Số nơtron 119 gam U 238 gam/mol Ta iL ie Câu 49 Cho số Avôga đrô NA = 6,02.1023 mol-1, khối lượng mol chất đơn nguyên tử tính gam số khối hạt nhân Số nguyên tử Oxy gam khí CO2 A 1,37.1021 B 2,74.1021 C 1,37.1022 238 92 U chiếm 99,27%; up s/ Câu 50 Urani tự nhiên có đồng vị D 2,74.1022 235 92 U chiếm 0,72% 234 92 U chiếm 0,01%; có khối lượng nguyên tử 238,0508 u; 235,0439 u 234,0409 u Khối lượng trung bình hạt nhân urani tự nhiên Câu 51 Hạt nhân 60 27 ro B 238,0287 u C 238,0587 u 1,0087 u Độ hụt khối hạt nhân 226 88 Co C 2,5442 u Ra nguyên tố phóng xạ α Một hạt nhân D 1,5442 u 226 88 Ra đứng yên phóng hạt α biến đổi ok Câu 52 Rađi B 3,5442 u 60 27 c A 4,5442 u D 238,0887 u Co có khối lượng 55,94 u, khối lượng prôtôn 1,0073 u khối lượng nơtron om /g A 237,0287 u thành hạt nhân X Biết động hạt α 4,8 MeV Lấy khối lượng hạt nhân (tính theo đơn vị u) ce bo số khối Giả sử phóng xạ khơng kèm theo xạ gamma Năng lượng tỏa phân rã fa A 269 MeV 54 26 D 4,89 MeV Fe có khối lượng 53,9396 u Biết khối lượng prôtôn 1,0073 u, khối lượng w Câu 53 Hạt nhân B 271 MeV C 4,72 MeV w w nơtron 1,0087 u u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân A 7,51805 MeV/nuclôn B 9,51805 MeV/nuclôn C 8,51805 MeV/nuclôn D 6,51805 MeV/nuclôn 54 26 Fe Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 54 Cho phản ứng hạt nhân 63 Li + 21 D  42 He + 42 He Biết khối lượng hạt nhân 63 Li 6,01215 u, hạt nhân 21 D 2,014 u, hạt nhân 42 He 4,0026 u u = 931,5 MeV/c2 Phản ứng tỏa hay thu lượng? C tỏa 22,4 MeV B thu 19,5 MeV Câu 55 Cho phản ứng hạt nhân 42 He + 147 N  N 14,00307 u, 17 O + 11 H Biết khối lượng hạt nhân 42 He 4,0026 u, O 16,9991 u, 11 H 1,0073 u u = 931,5 MeV/c2 Phản ứng tỏa hay thu bao oc 14 17 D thu 22,4 MeV 01 A tỏa 19,5 MeV B thu 0,679995 MeV C tỏa 1,679995 MeV D thu 1,679995 MeV D A tỏa 0,679995 MeV H nhiêu lượng? hi Câu 56 Phản ứng hạt nhân 63 Li + 21 D  42 He + 42 He tỏa lượng 22,4 MeV, Biết khối lượng hạt C 6,01305 u D 5,99875 u 17 O có khối lượng 16,9947 u Biết khối lượng prôtôn notron 1,0073 u 1,0087 u Độ hụt khối A 0,1294 u 17 O B 0,1532 u C 0,1420 u Câu 58 Cho hạt nhân urani 235 92 U phân hạch tỏa lượng trung bình 200 MeV Lấy U 235 g/mol Năng lượng tỏa phân hạch hết U om /g 235 92 235 92 ro NA = 6,023.1023 mol-1 , khối lượng mol urani kg urani D 0,1406 u up s/ Câu 57 Hạt nhân uO B 5,99915 u Ta iL ie A 6,00035 u nT nhân 21 D 2,014 u, hạt nhân 42 He 4,0015 u u = 931,5 MeV/c2 Khối lượng hạt nhân 63 Li A 5,12.1026 MeV B 51,2.1026 MeV C 2,56.1015 MeV 235 92 U có lượng liên kết 1784 MeV Năng lượng liên kết riêng hạt nhân ok A 5,46 MeV/nuelôn .c Câu 59 Hạt nhân D 2,56.1016 MeV D 7,59 MeV/nuclôn bo C 19,39 MeV/nuclôn B 12,48 MeV/nuelôn ce Câu 60 Cho phản ứng hạt nhân: 37 Li + 11 H  42 He + X Năng lượng tỏa tổng hợp mol heli theo phản ứng 5,2.1024 MeV Lấy NA= 6,02.1023 mol-1 Năng lượng tỏa phản ứng hạt nhân fa w A 69,2 MeV w w Câu 61 Pôlôni B 34,6 MeV C 17,3 MeV 210 84 D 51,9 MeV Po nguyên tố phóng xạ , phóng hạt  biến đổi thành hạt nhân X Hạt nhân có A 84 prơtơn 126 nơtron B 80 prôtôn 128 nơtron C 82 prôtôn 124 nơtron D 82 prôtôn 206 nơtron Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 62 Hạt nhân urani 238 92 U nguyên tố phóng xạ  - sản phẩm cuối lần phóng xạ  lần phóng xạ - hạt nhân 238 92 206 82 Pb Hỏi sau U biến thành hạt nhân 206 82 Pb? A lần phóng xạ  lần phóng xạ - B lần phóng xạ  lần phóng xạ - 01 C lần phóng xạ  lần phóng xạ - 210 84 Po ngun tố phóng xạ , có chu kì bán rã 138 ngày Sau thời gian số hạt H Câu 63 Pôlôni oc D lần phóng xạ  lần phóng xạ - nhân chưa bị phân lại 12,5% so với số hạt nhân ban đầu? hi P phóng xạ - với chu kỳ bán rã T = 14,2 ngày Sau 42,6 ngày kể từ thời điểm ban đầu, khối lượng khối chất phóng xạ A 20 g B 15 g Câu 65 Chất phóng xạ iốt 131 53 32 15 nT 32 15 P lại 2,5 g Khối lượng ban đầu chất phóng xạ 32 15 P uO Câu 64 Phốt D 414 ngày D B 207 ngày C 276 ngày C 10 g D g I chất phóng xạ - Lúc đầu người ta đưa phòng thí nghiệm 200 g chất Ta iL ie A 138 ngày Sau 24 ngày lượng chất phóng xạ 25 g chưa bị phân rã Chu kì bán rã chất phóng xạ B ngày Câu 66 Pôlôni 210 84 D 16 ngày Po nguyên tố phóng xạ , có chu kì bán rã 138 ngày Ban đầu có mẫu gồm N0 hạt Po Sau (kể từ lúc ban đầu) số hạt nhân bị phân rã ro nhân pôlôni 210 84 C ngày up s/ A ngày B 276 ngày C 414 ngày om /g A 69 ngày 15 N0? 16 D 552 ngày Câu 67 Một chất phóng xạ α có chu kì bán rã T Khảo sát mẫu chất phóng xạ ta thấy: lần đo thứ nhất, phút mẫu chất phóng xạ phát 8n hạt α Sau 414 ngày kể từ lần đo thứ nhất, phút ok c mẫu chất phóng xạ phát n hạt α Giá trị T A 3,8 ngày B 138 ngày C 12,3 ngày bo Câu 68 Chất phóng xạ pơlơni 210 84 D 0,18 ngày Po phát tia α biến đổi thành chì Cho chu kì bán rã cùa pơlơni 138 ce ngày Ban đầu có mẫu pơlơni ngun chất, sau khoảng thời gian t tỉ số khối lượng chì sinh fa khối lượng pơlơni lại mẫu 0,6 Coi khối lượng nguyên từ số khối hạt nhân ngun w tử tính theo đơn vị u Giá trị t B 105 ngày C 83 ngày D 33 ngày w A 95 ngày w Câu 69 Một phòng thí nghiệm nhận mẫu chất phóng xạ có chu kì bán rã 25 ngày Khi đem sử dụng thấy khối lượng mẫu chất khối lượng ban đầu Thời gian từ lúc nhận mẫu tới lúc đem sử dụng A ngày B 25 ngày C 50 ngày D 200 ngày Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 70 Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán xã T Sau 105 kể từ thời điểm ban đầu (t0 = 0) số ngun tử mẫu chất giảm 128 lần Chu kì bán rã T A 15 B 30 C 45 Câu 71 Trong phản ứng vỡ hạt nhân urani 235 92 D 105 U lượng trung bình toả phân chia hạt nhân U phân hạch hồn tồn toả lượng B 4,1.1013 J C 5,3.1013 J D 6,2.1021 J H A 8,2.1013 J 235 92 oc Cho NA = 6,02.1023 mol-1 Khi kg 01 200 MeV Lấy khối lượng mol chất đơn nguyên tử số khối hạt nhân chất tính gam Câu 72 Phản ứng hạt nhân 21 D + 31 T  42 He + 11 H Biết khối lượng hạt mH = 1,0073 u; mD = B 17,6 MeV C 17,25 MeV D 15,5 MeV nT A 18,35 MeV hi D 2,0136 u; mT = 3,0149 u; mHe = 4,0015 u; u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng toả phản ứng nói uO Câu 73 Tổng hợp hạt nhân hêli 42 He từ phản ứng 11 H + 73 Li  42 He + 42 He Mỗi phản ứng tỏa lượng 17,3 MeV Cho khối lượng mol chất đơn nguyên tử số khối hạt nhân chất tính gam; A 2,6.1024 MeV B 5,2.1024 MeV C 10,4.1024 MeV D 15,6.1024 MeV D  42 He + 01 n Cho độ hụt khối hạt nhân T, hạt nhân D, hạt up s/ Câu 74 Cho phản ứng hạt nhân: 31 T + Ta iL ie NA = 6,02.1023 mol-1 Năng lượng tỏa tổng hợp gam hêli nhân He 0,0091u, 0,0024u, 0,0304u u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng tỏa phản ứng B 204 MeV C 17,6 MeV D 15,9 MeV ro A 200 MeV om /g Câu 75 Người ta dùng hạt prôtôn có động 1,6 MeV bắn vào hạt nhân 73 Li đứng yên tạo phản ứng: H + 73 Li  42 He + 42 He Giả sử phản ứng không kèm theo xạ γ động hạt sinh 1 ok c Biết mH = 1,0073 u; mLi = 7,016 u; mHe = 4,0015 u, u = 931,5 MeV/c2 Động hạt sinh B 9,655 MeV C 8,655 MeV D 6,855 MeV bo A 7,655 MeV He + 27 13 Al  30 15 P + 01 n Biết mHe = 4,0015 u; mAl = 26,974 u; mP = 29,97 u; mn = 1,0087 u, u = 931,5 fa ce Câu 76 Dùng hạt α để bắn phá hạt nhân nhôm ta thu hạt nhân phôtpho theo phản ứng: w MeV/c2 Động tối thiểu hạt α để phản ứng xảy B 2,98 MeV C 1,98 MeV w A 3,98 MeV w Câu 77 Cho hạt nhân urani 235 92 D 0,98 MeV U phân hạch tỏa lượng 200 MeV Lấy NA = 6,02.1023 mol-1, eV = 1,6.10-19 J khối lượng mol urani urani 235 92 235 92 U 235 g/mol Năng lượng tỏa g U phân hạch hết A 9,6.1010 J B 10,3.1023J C 16,4.1023 J D 16,4.1010J Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 78 Giả sử, nhà máy điện hạt nhân dùng nhiên liệu urani 235 92 U Biết công suất phát điện 500 MW hiệu suất chuyển hóa lượng hạt nhân thành điện 20% Cho hạt nhân urani U phân hạch toả lượng 3,2.10-11 J Lấy NA = 6,02.1023 mol-1 khối lượng mol 235 g/mol Nếu nhà máy hoạt động liên tục lượng urani A 962 kg B 1121 kg C 1352,5 kg 235 92 235 92 U U mà nhà máy cần dùng 365 ngày D 1421 kg 01 235 92 oc Câu 79 Cho phản ứng hạt nhân 12 H  36 Li  24 He  24 He Biết khối lượng hạt đơtêri, liti, hêli phản H ứng 2,0136 u; 6,01702 u; 4,0015 u Coi khối lượng nguyên tử khối lượng hạt nhân Năng lượng tỏa có gam hêli tạo thành theo phản ứng B 4,2.1010 J C 2,1.1010 J D 6,2.1011 J D A 3,1.1011 J B 2,6.1024 MeV C 5,2.1024 MeV D 2,4.1024 MeV IV CÂU HỎI THUỘC MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO Ta iL ie A 1,3.1024 MeV uO lượng 17,3 MeV Năng lượng tỏa tổng hợp 0,5 mol hêli nT hi Câu 80 Tổng hợp hạt nhân hêli 42 He từ phản ứng hạt nhân 11 H + 37 Li  42 He + 42 He Mỗi phản ứng tỏa Câu 81 Biết độ hụt khối hạt nhân 42 He m = 0,0304 u, NA = 6,02.1023/mol, u = 931,5 MeV, MeV up s/ = 1,6.10-13 J khối lượng mol 42 He gam Năng lượng tỏa tạo thành gam 42 He từ prôtôn nơtron A 65,2.1010 J B 66,2.1010 J C 67,2.1010 J D 68,2.1010 J ro Câu 82 Một hạt nhân có khối lượng nghỉ m0 đứng yên vỡ thành mảnh có khối lượng nghỉ m01 om /g m02 chuyển động với tốc độ tương ứng 0,6c 0,8c Bỏ qua lượng liên kết hai mảnh Tìm hệ thức B m01 m02  0,8 0,6 0,8 0,6   m0 m01 m02 D m0 = 0,6m01 + 0,8m02 bo C m0 = ok c A m0 = 0,8m01 + 0,6m02 ce Câu 83 Dùng prơtơn có động 5,45 MeV bắn phá hạt nhân beri 94 Be tạo hai hạt nhân 63 Li fa 42 He phản ứng không kèm theo xạ  Biết động hạt nhân 63 Li 3,05 MeV Cho khối lượng hạt nhân 94 Be 9,01219 u, khối lượng hạt nhân 63 Li 6,01513 u, khối lượng hạt nhân 42 He 4,0015 w w u, khối lượng prôtôn 1,0073 u; u = 931,5 MeV/c2 Động hạt nhân 42 He w A 7,06 MeV B 6,06 MeV C 5,06 MeV D 4,06 MeV Câu 84 Hạt α có động 6,3 MeV bắn phá hạt nhân 94 Be đứng yên gây phản ứng α + 94 Be  12 C + n Biết phản ứng tỏa lượng 5,7 MeV động hạt C gấp lần động hạt n Động hạt n A MeV B MeV C MeV D MeV Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 85 Dùng hạt α có động 18 MeV bắn phá hạt nhân 14 N đứng yên tạo phản ứng α + 14 N 17 O + p Biết hạt prơtơn sinh có động 1,25 MeV Cho khối lượng hạt m α = 4,0015 u, mN = 13,9992 u, mO = 16,9947 u, mp = 1,0073 u 1u = 931,5 MeV Động hạt 17 O A 15,6289 MeV B 14,6289 MeV C 13,6289 MeV D 12,6289 MeV 01 Câu 86 Biết khối lượng hạt prôtôn, nơtron hạt nhân 42 He mp = 1,007276 u, mn = 1,008670 8u oc mHe = 4,0015 u; 1u = 1,66.10-27 kg Năng lượng tỏa có dm3 khí hêli 42 He tạo thành điều A 1,22.1011 J B 1,22.1012 J C 2,44.1011 J H kiện tiêu chuẫn (áp suất atm nhiệt độ 00 C) D 2,44.1012 J He + 147 N 17 O + X Cho khối lượng hạt nhân phản ứng mHe = 4,0015 u, mN = 13,9992 hi D Câu 87 Khi bắn hạt α có động K vào hạt nhân N đứng yên gây phản ứng: nT u, mO = 16,9947 u mX = 1,0073 u Lấy 1u = 931,5 MeV/c2 Nếu hạt nhân X sinh đứng yên giá trị A 1,21 MeV uO K B 1,58 MeV C 1,96 MeV D 0,37 MeV Ta iL ie Câu 88 Ban đầu (t = 0) có mẫu chất phóng xạ X nguyên chất Ở thời điểm t mẫu chất phóng xạ X lại 25% hạt nhân chưa bị phân rã Đến thời điểm t2 = t1 + 60 ngày số hạt nhân X chưa bị phân rã 5% so với số hạt nhân ban đầu Chu kì bán rã chất phóng xạ B 20,84 ngày C 15,84 ngày Câu 89 Chất phóng xạ pơlơni 210 84 D 10,84 ngày up s/ A 25,84 ngày Po phát tia  biến đổi thành chì 206 82 Pb Cho chu kì bán rã 210 84 Po Sau thời gian kể từ thời điểm t1 tỉ số số hạt nhân om /g pôlôni số hạt nhân chì mẫu ro 138 ngày đêm Ban đầu (t = 0) có mẫu pơlơni ngun chất Tại thời điểm t 1, tỉ số số hạt nhân ? 15 c pơlơni số hạt nhân chì mẫu B 276 ngày C 414 ngày D 552 ngày ok A 138 ngày Câu 90 Một lượng hỗn hợp phóng xạ gồm hai đồng vị với số lượng hạt nhân ban đầu Đồng vị bo thứ có chu kì bán rã ngày, đồng vị thứ hai có chu kì bán rã ngày Sau thời gian lại ce 25% số hạt nhân lại hỗn hợp chưa bị phân rã? B 13,65 ngày C 14,65 ngày .fa A 12,65 ngày 60 27 Co với chu kì bán rã 5,3 năm, chất tạo thành sau phóng xạ w Câu 91 Ban đầu có 100 g chất phóng xạ D 15,65 ngày Ni Coi khối lượng mol chất chất số khối chúng tính gam Sau 15 năm khối lượng w w 58 28 58 28 Ni tạo thành A 80,07 g B 81,07 g C 83,07 g D 85,07 g Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 92 Hiện urani tự nhiên chứa hai đồng vị phóng xạ Biết chu kì bán rã 100 urani tự nhiên có tỷ lệ số hạt A 2,125 tỉ năm 235 92 235 92 U 238 92 238 92 U, với tỉ lệ số hạt 235 92 U số hạt 238 92 U U 4,5.109 năm 0,9.109 năm Cách năm, U số hạt B 1,125 tỉ năm U 238 92 U ? 50 C 3,125 tỉ năm D 2,225 tỉ năm 01 235 92 oc Câu 93 Ngày 235U chiếm tỉ lệ 0,72% urani từ nhiên lại 238U Cho biết chu kì bán rã cuar chúng H 7,04.108 năm 4,46.109 năm Tỉ lệ 235U urani tự nhiên vào thời kì Trái Đất tạo thành cách 4,5 tỉ năm B 32 % C 23 % D 16 % D A 46 % hi Câu 94 Hạt nhân X phóng xạ biến đổi thành hạt nhân bền Y Ban đầu (t = 0), có mẫu chất X nguyên 2t1 + 3t2, tỉ số A 17 B 575 uO thời điểm t3 = nT chất Tại thời điểm t1 t2, tỉ số số hạt nhân Y số hạt nhân X mẫu tương ứng Tại C 107 D 72 Ta iL ie Câu 95 Cho hạt prơtơn có động 1,2 MeV bắn phát hạt nhân liti 73 Li đứng yên tạo hai hạt nhân X giống tốc độ chuyển động gấp đơi Cho biết phản ứng tỏa lượng 17,4 MeV không sinh xạ  Động hạt nhân X có tốc độ lớn B 15,88 MeV C.14,88 MeV Câu 96 Dùng hạt α để bán phá hạt nhân nitơ up s/ A 16,88 MeV 14 N ta có: α + 147 N  D 13,88 MeV 17 O + p Các hạt sianh có vận B om /g A ro tốc Cho khối lượng hạt nhân tính u số khối Tỉ số tốc độ hạt nhân O hạt α C 17 81 Câu 97 Dùng prơtơn có động 5,58 MeV bắn phát hạt nhân natri D 23 11 81 Na đứng yên sinh hạt α hạt c nhân X không kèm xạ  Biết lượng tỏa phản ứng chuyển hết thành động ok hạt tạo thành, động hạt α 6,6 MeV, động hạt nhân X 2,468 MeV Cho khối lượng hạt bo nhân tính u số khối Góc tạo hướng chuyển động hạt prơtơn B 1350 C.1500 D 1200 ce A 1450 fa Câu 98 Dùng prơtơn có động 5,45 MeV bắn phát hạt nhân beri 94 Be đứng yên tạo hai hạt nhân Li hạt nhân X Biết động hạt nhân Li 3,05 MeV Cho khối lượng hạt m p = 1,0073 w w u; mBe = 9,01219 u; mLi = 6,01513 u; mX = 4,0015 u 1u = 931,5 MeV/c2 Động hạt nhân X B 4,064 MeV C 3,064 MeV D 2,064 MeV w A 5,064 MeV Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 99 Một nhà máy điện hạt nhân dung lượng phân hạch hạt nhân phản ứng phân hạch hạt nhân 235 92 máy tiêu thụ hết khối lượng 235 92 U với hiệu suất 30% Mỗi U tỏa lượng trung bình 200 MeV Trong năm (365 ngày) nhà 235 92 U nguyên chất Cho khối lượng mol chất đơn nguyên tử số khối hạt nhân chất tính gam; NA = 6,02.1023 mol-1 Công suất phát điện nhà máy D 1560 MW Câu 100 Một tàu ngầm có công suất 160 kW, dùng lượng phân hạch hạt nhân 235 92 U với hiệu suất U tỏa lượng 200 MeV Cho khối lượng mol H 20% Trung bình phân hạch hạt nhân 235 92 01 B 1760 MW C.1660 MW oc A 1860 MW chất đơn nguyên tử số khối hạt nhân chất tính gam; NA = 6,02.1023 mol-1 Sau thời gian bao B 595 ngày C 596 ngày D U nguyên chất? D 598 ngày w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT A 593 ngày 235 92 hi nhiêu ngày (24 giờ) tàu tiêu thụ hết 500 g Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc Hà để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 99 Một nhà máy điện hạt nhân dung lượng phân hạch hạt nhân. .. tỏa phản ứng chuyển hết thành động ok hạt tạo thành, động hạt α 6,6 MeV, động hạt nhân X 2,468 MeV Cho khối lượng hạt bo nhân tính u số khối Góc tạo hướng chuyển động hạt prôtôn B 1350 C.1500... 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc Hà để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 54 Cho phản ứng hạt nhân 63 Li + 21 D  42 He + 42 He Biết khối lượng hạt nhân 63 Li 6,01215 u, hạt nhân 21 D
- Xem thêm -

Xem thêm: THẦY đỗ NGỌC hà đáp án vật lý hạt NHÂN PHÂN THEO cấp độ đề THI , THẦY đỗ NGỌC hà đáp án vật lý hạt NHÂN PHÂN THEO cấp độ đề THI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay