Các Biện Pháp Cưỡng Chế Thi Hành Án Dân Sự Theo Pháp Luật Việt Nam Hiện Nay Từ Thực Tiễn Thành Phố Hà Nội

82 53 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:33

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ XUÂN TÙNG CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành : Luật kinh tế Mã số : 60.38.01.07 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN ĐỨC MINH HÀ NỘI, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn “Các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội” cơng trình nghiên cứu thực cá nhân tôi, thực hướng dẫn khoa học PSG.TS Nguyễn Đức Minh Các số liệu trích dẫn luận văn dựa số liệu bảo đảm độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố hình thức Hà Nội, ngày……tháng……năm 2016 Học viên Lê Xuân Tùng MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 1.1 Khái niệm cưỡng chế thi hành án dân 1.2 Đặc điểm biện pháp cưỡng chế thi hành án dân 1.3 Phân loại biện pháp cưỡng chế thi hành án dân 1.4 Điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân 16 1.5 Căn việc quy định biện pháp cưỡng chế thi hành án dân 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUA THỰC TIỄN THỰC HIỆN Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI 20 2.1 Thực trạng pháp luật biện pháp cưỡng chế thi hành án dân .20 2.2 Thực trạng áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân từ thực tiễn thành phố Hà Nội 50 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 57 3.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật cưỡng chế thi hành án dân 57 3.2 Yêu cầu việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân 64 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu cưỡng chế thi hành án dân địa bàn thành phố Hà Nội 67 KẾT LUẬN 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .77 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang 2.1 Kết THADS giai đoạn 2011 - 2015 việc 52 2.2 Kết THADS giai đoạn 2011 - 2015 tiền 53 2.3 Kết việc tổ chức cưỡng chế thi hành án toàn 54 thành phố Hà Nội năm 2013 - 2015 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bản án, định Tòa án nhân danh Nhà nước, định Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh định Trọng tài thương mại chấp hành nghiêm chỉnh có tác động trực tiếp đến lòng tin nhân dân pháp luật nhà nước Vì thế, hoạt động thi hành án dân (THADS) mang ý nghĩa thực quan trọng việc giữ vững kỷ cương phép nước, củng cố trật tự pháp luật giữ vững pháp chế xã hội chủ nghĩa, đảm bảo cho quyền lực tư pháp thực thi thực tế Điều 106 Hiến pháp năm 2013 quy định “Bản án, định Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải quan, tổ chức cá nhân tôn trọng; quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành” Nhận thức tầm quan trọng công tác này, Đảng Nhà nước ta đề mục tiêu năm tới phải: Xây dựng chế bảo đảm án tòa án có hiệu lực pháp luật phải thi hành, quan hành vi phạm bị xử lý theo phán tòa án phải nghiêm chỉnh chấp hành Nhiều năm qua, Chính phủ xác định cơng tác THADS nhiệm vụ trọng tâm đưa nhiều giải pháp hiệu nhằm tạo chuyển biến công tác Luật thi hành dân đời với loạt văn quy phạm pháp luật thể chế hóa quy định Luật vào sống, đánh dấu bước đổi điều chỉnh tất lĩnh vực công tác thi hành án Đồng thời xác định Bộ Tư pháp quan giúp Chính phủ quản lý Nhà nước thống cơng tác thi hành án, bước xã hội hóa hoạt động thi hành án (THA) Vì vậy, cơng tác THADS năm qua đạt số kết đáng khích lệ, mà kết bật theo đánh giá Chính phủ là: “Hệ thống quan THADS hình thành nước, cơng tác THADS triển khai hoạt động có hiệu bước đầu” Tuy nhiên, bên cạnh đó, cơng tác THADS đứng trước khó khăn, thử thách to lớn với nhiều vấn đề tồn tại, bất cập đặt cần giải Vấn đề nóng bỏng ngành THADS số việc phải thi hành tồn đọng lớn Điều dẫn đến suy giảm hiệu lực án tính tối cao pháp luật Một nguyên nhân dẫn tới tình trạng việc quan THADS gặp nhiều vướng mắc, khó khăn việc áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành dứt điểm vụ việc Thực trạng này, phần xuất phát từ ngun nhân: trình độ chun mơn lãnh đạo đơn vị, Chấp hành viên, cán làm công tác THADS hạn chế, khơng cập nhật kiến thực Mặt khác, chưa có phối hợp đồng bộ, chặt chẽ quan bảo vệ pháp luật, quan hữu quan trình tổ chức thi cưỡng chế thi hành án Và nguyên nhân thiếu đồng ngành luật quán hệ thống văn từ luật đến văn luật Và quy định cưỡng chế THADS chưa hoàn thiện, hệ thống văn pháp lý THADS chưa đầy đủ, chậm bổ sung, chưa sửa đổi kịp thời vừa đời lạc hậu so với thực tiễn sinh động; chế áp dụng pháp luật thi hành án chưa thực hợp lý, gây cản trở làm giảm hiệu công tác THADS Cưỡng chế THADS hoạt động thường xuyên thực công tác THADS Áp dụng án, định không tự nguyện thi hành Hiệu hoạt động cưỡng chế THADS ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu công tác thi hành án Mặt khác, hoạt động cưỡng chế thi hành án tác động sâu rộng đến quan hệ xã hội người thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền nghĩa vụ liên quan án Do đó, vấn đề cưỡng chế tài sản người phải thi hành án phải nghiên cứu ký lưỡng để đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp đương Với tất lý nêu trên, tác giả lựa chọn đề tài “Các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài THADS lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm Trước đòi hỏi khách quan cơng tác THADS, có cơng trình khoa học nghiên cứu lĩnh vực như: - Đề tài: “Hiệu áp dụng pháp luật thi hành án dân Việt Nam” luận án tiến sĩ luật học tác giả Đặng Đình Quyền năm 2012 - Đề tài: “Biện pháp cưỡng chế, kê biên tài sản thi hành án dân sự” luận văn thạc sĩ luật học tác giả Nguyễn Thanh Phong, năm 2011 - Đề tài: “Cưỡng chế thi hành án dân sự, vấn đề lý luận thực tiễn” khoá luận tốt nghiệp tác giả Dương Thu Hương, năm 2010 - Đề tài: “Biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ trả tiền hoạt động thi hành án dân địa bàn thành phố Hà Nội” luận văn Thạc sĩ Luật học tác giả Lê Đình Nam, năm 2012 - Đề tài: “Thực pháp luật thi hành án dân thành phố Hà Nội nay” luận văn Thạc sĩ Luật học tác giả Nguyễn Thị Kim Tuyến, năm 2010 - Đề tài: “Pháp chế Xã hội chủ nghĩa hoạt động thi hành án dân nước ta nay”, Luận án Tiến sĩ Luật học Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh tác giả Nguyễn Quang Thái, năm 2008 - Đề tài: “Hoàn thiện pháp luật thi hành án dân Việt Nam nay”, Luận án Tiến sĩ Luật học Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh tác giả Nguyễn Thanh Thủy, năm 2008 Nhìn chung, cơng trình khoa học nghiên cứu làm sáng tỏ số vấn đề lý luận thực tiễn thi hành án dân nói chung, cưỡng chế thi hành án dân nói riêng Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu góc độ lý luận thực tiễn đặc thù trình áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân nhằm thi hành án, định Tòa án thành phố Hà Nội Vì vậy, sau nghiên cứu, tiếp thu, kế thừa quan điểm khoa học cơng trình khoa học trên, tác giả xác định việc nghiên cứu chuyên sâu áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân nhằm thi hành án, định Tòa án từ thực tiễn thành phố Hà Nội điều cần thiết 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích Trên sở kế thừa làm rõ vấn đề lý luận biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự, luận văn đánh giá thực trạng áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân nhằm thi hành án, định Tòa án qua thực tiễn thành phố Hà Nội, đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao hiệu áp dụng biện pháp cưỡng thi hành án dân nhằm thi hành án, định Tòa án địa bàn thành phố Hà Nội thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ - Làm rõ sở lý luận biện pháp cưỡng chế THADS - Đánh giá toàn diện thực trạng pháp luật THADS, thực tiễn áp dụng biện pháp cưỡng chế THADS địa bàn thành phố Hà Nội - Phân tích khó khăn, vướng mắc qua thực tiễn áp dụng biện biện pháp cưỡng chế THADS - Tìm phương hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu áp dụng biện pháp cưỡng chế THADS địa bàn thành phố Hà Nội để nhân điển hình đến quan THADS nước Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài sâu nghiên cứu, phân tích biện pháp thi hành án dân từ sở lý luận khoa học, từ quy định pháp luật hành đến thực tiễn thực trạng áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân trình tổ chức thi hành án quan thi hành án dân thành phố Hà Nội 4.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân theo pháp luật Việt Nam địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2013 đến năm 2015 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận: Luận văn vận dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, chủ nghĩa vật lịch sử, hệ thống quan điểm, học thuyết Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Phương pháp nghiên cứu: Luận văn tiến hành nghiên cứu dựa phương pháp nghiên cứu tổng hợp, phân tích, so sánh, đánh giá số liệu thu thập liên quan đến pháp luật thực trạng áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân qua thực tiễn thực thành phố Hà Nội Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Về lý luận: luận văn góp phần làm rõ thêm khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, nội dung biện pháp cưỡng chế THADS sở việc quy định biện pháp này; luận văn phân tích, đánh giá thực trạng quy định Luật THADS biện pháp cưỡng chế THADS thực tiễn áp dụng quy định biện pháp cưỡng chế THADS địa bàn thành phố Hà Nội Về thực tiễn: từ phân tích, đánh giá thực trạng, luận văn đề xuất kiến nghị, giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện quy định pháp luật biện pháp cưỡng chế THADS kinh nghiệm vận dụng kiến nghị, giải pháp cụ thể vào thực tế nhằm nâng cao hiệu công tác THADS thành phố Hà Nội nói riêng cơng tác THADS nói chung địa phương nước Cơ cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phần luận văn có 03 chương với nội dung gồm: Chương Cơ sở lý luận biện pháp cưỡng chế thi hành án dân Chương Thực trạng pháp luật biện pháp cưỡng chế thi hành án dân qua thực tiễn thực thành phố Hà Nội Chương Định hướng hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 1.1 Khái niệm cưỡng chế thi hành án dân Thi hành án dân trình thực quyền, nghĩa vụ dân bên án, định Tòa án ghi nhận Trong thi hành án dân sự, bên đương có quyền tự định đoạt, thỏa thuận với nhằm thực quyền, nghĩa vụ dân theo án, định Tòa án Tự nguyện thi hành án dân trở thành nguyên tắc, biện pháp quan trọng hoạt động thi hành án dân Khi người phải thi hành án Chấp hành viên giải thích, thuyết phục tự nguyện thi hành án tìm cách trì hỗn, trốn tránh để khơng tự nguyện thi hành, buộc quan thi hành án phải tổ chức cưỡng chế thi hành Theo quy định khoản Điều - Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014 người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà khơng tự nguyện thi hành bị cưỡng chế thi hành án theo quy định Luật thi hành án dân Tại điều 45 Điều 46 - Luật thi hành án dân quy định sau hết thời gian tự nguyện thi hành án 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án có điều kiện thi hành mà không thi hành trường hợp cần ngăn chặn người phải thi hành án có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản trốn tránh việc thi hành án, Chấp hành viên có quyền áp dụng kịp thời biện pháp cưỡng chế thi hành án Như vậy, cưỡng chế thi hành án dân biện pháp thi hành án dân dùng quyền lực nhà nước, nhằm buộc người phải thi hành án dân thực hành vi nghĩa vụ tài sản theo án, định tòa án; Cưỡng chế thi hành án dân chấp hành viên quan thi hành án dân định áp dụng theo thẩm quyền trường hợp người phải thi hành án có điều kiện thi hành án, thông báo hợp lệ, hết thời gian tự nguyện thi hành án mà không tự nguyện thi hành; Hoặc trường hợp cần ngăn chặn người phải thi hành án dân tẩu tán, hủy hoại tài sản [16, tr.72] Cách hiểu mang tính tương đối xác định được: 3.2 Yêu cầu việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân Trên sở quan điểm, chủ trương Đảng, Nhà nước nâng cao hiệu công tác thi hành án dân sự; sở lý luận chung áp dụng pháp luật; vào đặc điểm tình hình địa phương thực trạng áp dụng pháp luật thi hành án dân địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua, tác giả xin đề xuất số giải pháp nhằm bảo đám áp dụng pháp luật cưỡng chế thi hành án dân địa bàn thành phố Hà Nội sau: 3.2.1 Bảo đảm chặt chẽ mặt thủ tục cưỡng chế Thi hành án trình gồm nhiều thủ tục pháp lý liên quan chặt chẽ với Thủ tục ban đầu làm tiền đề cho thủ tục Thủ tục ban đầu chặt chẽ, thủ tục đảm bảo quy định pháp luật Luật bồi thường Nhà nước có hiệu lực có ngày 01/1/2010 sở pháp lý quan trọng cho công dân yêu cầu quan thi hành án, người làm công tác thi hành án gây thiệt hại cho công dân, quan, tổ chức (đương sự, người có quyền lợi liên quan) q trình tác nghiệp phải bồi thường Nhưng nay, thu nhập người làm công tác thi hành án, Chấp hành viên thường phụ thuộc nhiều vào đồng lương bản, khả bồi thường Chấp hành viên khó khăn, xảy việc bồi thường chắn Chấp hành viên khơng lòng nhiệt huyết tinh thần để gắn bó với ngành thi hành án dân Do vậy, để hạn chế đến mức thấp việc phải bồi thường trình tác nghiệp, Chấp hành viên bắt buộc phải thực việc đảm bảo chặt chẽ mặt thủ tục thi hành án nói chung q trình cưỡng chế nói riêng Ngồi ra, cưỡng chế thi hành án biện pháp nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người phải thi hành án Do vậy, việc khiếu nại, tố cáo trước, sau cưỡng chế thường xuyên xảy Nếu thủ tục ban đầu Chấp hành viên không thực cách đầy đủ pháp luật, có khiếu nại phát sinh, quan Thi hành án khơng có sở bác bỏ khiếu nại đương sự, buộc phải cơng nhận khiếu nại dẫn đến phát sinh kiện tụng 3.2.2 Thực đầy đủ bước chuẩn bị trước cưỡng chế 64 Q trình thực cưỡng chế khơng cho phép Chấp hành viên kéo dài thời gian; muốn vậy, Chấp hành viên phải có cơng tác chuẩn bị cưỡng chế thật tốt trước thực việc cưỡng chế Trong thời gian diễn việc cưỡng chế, Chấp hành viên người tham gia đồn cưỡng chế ln phải đổi mặt với khó khăn, nguy hiểm định Nếu thời gian cưỡng chế kéo dài nguy xay nhiều Hơn nữa, người bị cưỡng chế ln có hành vi, biện pháp chống đối việc tổ chức thi hành án Nếu Chấp hành viên tổ chức cưỡng chế không thành công tạo tâm lý xem thường pháp luật đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Nhất ý nghĩa, mục đích giáo dục pháp luật việc cưỡng chế quần chúng nhân dân không đạt Công tác chuẩn bị trước cưỡng chế quan trọng, cần thiết xảy tình nào, có chuẩn bị tốt, Chấp hành viên dễ dàng xử lý huy cưỡng chế diễn thuận lợi Khi thực việc cưỡng chế, Chấp hành viên phải người huy chịu trách nhiệm buổi cưỡng chế,vì vậy, Chấp hành viên phải thực đầy đủ bước cho buổi cưỡng chế việc cưỡng chế có nhiều hội thành cơng 3.2.3 Bảo đảm an tồn, hiệu q trình tổ chức thực cưỡng chế Cưỡng chế xem thành cơng q trình cưỡng chế có hậu xấu xảy cho người tham gia tổ chức cưỡng chế đương sự, người có quyền lợi liên quan Cho nên, trước, sau tổ chức cưỡng chế cần phải trọng số biện pháp sau: - Chú trọng công tác giáo dục, thuyết phục, động viên tạo điều kiện cho người phải thi hành án tự nguyện thi hành án; quan tâm giải thích để đương hiểu biết nhằm thực quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật; hưỡng dẫn bên đương thỏa thuận việc thi hành án nhằm hạn chế xung đột bên; tổ chức tốt công tác tiếp 65 dân để giảm thiểu tình trạng khiếu nại, tố cáo đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - Trường hợp án, định có điểm chưa rõ để thi hành, khơng phù hợp với thực tế cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm yêu cầu Tòa án có văn giải thích, đính yêu cầu quan, người có thẩm quyền giải theo quy định pháp luật - Đối với vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng mặt an ninh, trị, trật tự an tồn xã hội địa phương cần báo cáo Ban đạo thi hành án dân Những vấn đề vướng mắc nghiệp vụ thi hành án thỉnh thị ý kiến quan có thẩm quyền để hướng dẫn, đạo kịp thời - Đối với trường hợp án, định Tòa án bị đương khiếu nại gay gắt việc tổ chức cưỡng chế thận trọng Trước tổ chức cưỡng chế cần ý nắm địa bàn (địa hình, giao thơng….), tình hình đương (nhân thân, nhân khẩu, ý thức chấp hành pháp luật…), dự liệu tình (nhất trường hợp có khả gây hỏa hoạn, cháy nổ, sát thương…) để bố trí phương tiện, lực lượng có biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo việc cưỡng chế an toàn, hiệu - Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với quan hữu quan để tranh thủ đồng tình thống biện pháp giải vấn đề phát sinh - Khi tổ chức cưỡng chế, bên cạnh việc lập biên cần thiết theo quy định pháp luật, phải sử dụng phương tiện (máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm…) để ghi lại diễn biến việc cưỡng chế, vụ việc phức tạp - Các tài liệu có ghi hồ sơ thi hành án phải đầy đủ, chặc chẽ, thể kết thi hành án làm sở cho việc kiểm tra, tra, giải khiếu nại, tố cáo thuận lợi, xác, khách quan Trên học kinh nghiêm cần rút cưỡng chế, Chấp hành viên thực đầy đủ theo học kinh nghiệm chắn, việc cưỡng chế an tồn, thuận lợi có hiệu trình tổ chức thực việc phải thi hành án 66 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu cưỡng chế thi hành án dân địa bàn thành phố Hà Nội Từ thực tiễn áp dụng pháp luật cưỡng chế thi hành án dân địa bàn thành phố Hà Nội, rút số học kinh nghiệm sau: 3.3.1 Nâng cao lực quan thi hành án Việc kiện toàn tổ chức, máy quan thi hành án dân địa bàn thành phố Hà Nội, cần trọng nâng cao vai trò quan Thi hành án dân sự, đội ngũ Chấp hành viên bảo đảm tương xứng với vị trí quan tiến hành tố tụng địa phương Tòa án, Viện kiểm sát… mà trước hết cần tăng cường thêm tiêu Chấp hành viên cho quan thi hành án dân thành phố Hà Nội Kiến nghị Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân cần hỗ trợ đầy đủ, kịp thời kinh phí, sở vật chất trang thiết bị làm việc cho quan thi hành án dân sự, đặc biệt xây dựng trụ sở làm việc hệ thống kho tang vật cho quan Thi hành án dân Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đạo ngành chức năng, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã quan tâm giải đất đai cho quan Thi hành án dân trụ sở làm việc, kho vật chứng, hỗ trợ kinh phí hàng năm cho quan thi hành án dân sự; tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý, đạo điều hành Cục thi hành án dân thành phố Chi cục thi hành án dân quận, huyện, thị xã; tăng cường công tác phối hợp quan thi hành án dân với quan tư pháp quan hữu quan địa phương; kiện toàn Ban dạo thi hành án dân cấp nhằm đạo tốt công tác thi hành án dân việc tổ chức cưỡng chế vụ án lớn, phức tạp; phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thi hành án dân đạo Cục thi hành án dân thành phố tăng cường công tác đạo kiểm tra, tra, giám sát quan chuyên môn theo quy định pháp luật; kịp thời khắc phục thiếu sót sai phạm công tác thi hành án dân Cục Thi hành án dân thành phố phân công lãnh đạo, Chấp hành viên trực tiếp tổ chức thi hành án theo dõi, đạo, hướng dẫn nghiệp vụ Chi 67 cục thi hành án dân quận, huyện, thị xã Hàng năm, thông qua hoạt động thực tiễn công tác thi hành án dân phải tổng kết đánh giá chuyên đề lĩnh vực mà tiến hành tổ chức thi hành án dân gặp phải khó khăn, đề xuất với Ban dạo thi hành án dân sự, Tổng cục thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp Chính phủ sửa đổi, bổ sung kịp thời văn pháp luật thi hành án dân Tập trung cải cách thủ tục hành thi hành án dân theo hướng rút ngắn thời gian thi hành án dân loại án đơn giản; vụ việc phức tạp, cần kịp thời tham mưu cho Ban dạo thi hành án dân có giải pháp xử lý kịp thời 3.3.2 Nâng cao lực đội ngũ Chấp hành viên Để nâng cao lực hoạt động đội ngũ Chấp hành viên, Cục thi hành án dân thành phố Hà Nội phải thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán thi hành án dân sự, đặc biệt đội ngũ Chấp hành viên Thường xuyên quan tâm tăng cường tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức thi hành án dân chuyên mơn nghiệp vụ lý luận trị cho đội ngũ cán làm công tác thi hành án dân Kết hợp đào tạo với việc đẩy mạnh tiêu chuẩn hóa đội ngũ Chấp hành viên, xác định rõ tiêu chuẩn chun mơn, nghiệp vụ đạo đức lối sống Trong quy hoạch, đào tạo Chấp hành viên cần tính đến cán trẻ, cán có đại học chuyên ngành khác tài kế tốn đưa học văn ngành liên quan tài chính, đất đai, xây dựng, ngoại ngữ, tin học nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao công tác thi hành án dân hội nhập kinh tế quốc tế Cục trưởng Cục Thi hành án dân thành phố Hà Nội, Chi cục trưởng thi hành án dân quận, huyện, thị xã cần tăng cường công tác quản lý, đạo, điều hành thi hành án dân để thiếu sót vi phạm pháp luật thi hành án dân khơng tái diễn trở lại Trước mắt, cần tập trung đạo điều hành tăng cường kiểm tra đôn đốc Chấp hành viên thực quy định pháp luật việc xác minh, phân loại vụ việc có điều kiện thi hành chưa có điều kiện thi hành, phân loại lên kế hoạch thi hành vụ việc phải cưỡng chế đặc biệt vụ án lớn, phức tạp Phát kiểm điểm nghiêm túc 68 Chấp hành viên có hành vi, biểu gây phiền hà, sách nhiễu, thiếu trách nhiệm việc xác minh, tổ chức thi hành án dẫn đến khiếu kiện kéo dài… Cần tăng cường việc luân chuyển cán công chức, đặc biệt đội ngũ công chức Chấp hành viên quan Thi hành án dân thành phố Hà Nội, đặc biệt tăng cường đội ngũ Chấp hành viên cho đơn vị có lượng án phải thi hành lớn Cấn có chơ chế bảo đảm án tồn cho tính mạng, sức khỏe Chấp hành viên gia đình thi hành cơng vụ, đặc biện vụ việc cưỡng chế khó khăn, phức tạp 3.3.3 Nâng cao hiệu hoạt động Ban đạo thi hành án dân cấp Để nâng cao hiệu hoạt động Ban đạo thi hành án dân sự, trước hết, phía cấp ủy Đảng thường xuyên lãnh đạo, đạo, kiểm tra hoạt động Ban đạo thi hành án dân sự; kịp thời chấn chỉnh hoạt động, lề lối làm việc Ban đạo thi hành án dân sự; kịp thời tháo gỡ đề xuất với Trung ương vướng mắc chế sách mà Ủy ban nhân dân ban Chỉ đạo thi hành án dân khơng giải Về phía Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã cần nhận thức việc thành lập Ban đạo thi hành án dân cần thiết trách nhiệm Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã mà trực tiếp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã làm Trưởng Ban đạo thi hành án dân nhằm huy động sức mạnh tổng hợp đạo tạo đồng thuận, phối hợp công tác thi hành án dân nhằm khắc phục khó khăn giải dứt điểm vụ việc tồn đọng Các quan thi hành án dân quan thường trực tham mưu xây dựng nội dung, chương trình làm việc chuẩn bị đầy đủ nội dung cho Ban đạo họp nhằm mục đích trì hoạt động Ban đạo thi hành án dân cách thường xuyên, liên tục theo tháng, quý, năm có hoạt động Ban đạo thi hành án dân thực có hiệu cao 3.3.4 Nâng cao hiệu giải khiếu nại, tố cáo thi hành án dân 69 Xác định rõ vị trí, vai trò tầm quan trọng công tác giải khiếu nại, tố cáo cần quan tâm, thực nghiêm túc nữa, quy định Luật tiếp công dân năm 2013, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 Bộ Chính trị tăng cường lãnh đạo Đảng công tác tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo Để nâng cao hiệu công tác giải khiếu nại, tố cáo hạn chế mức thấp bất cập, tồn cần triển khai thực tốt số giải pháp sau: - Cần tăng cường vai trò lãnh đạo cấp ủy Đảng, quản lý điều hành quyền, đề cao trách nhiệm Thủ trưởng để phát huy sức mạnh hệ thống trị cơng tác giải khiếu nại, tố cáo - Thủ trưởng quan Thi hành án dân phải củng cố chấn chỉnh công tác tiếp dân, đó: + Lãnh đạo quan Thi hành án dân phải thực việc tiếp dân lần tuần + Cần bố trí cán có đủ lực, trình độ, lực phẩm chất đảm nhiệm chức tiếp dân; bố trí địa điểm thích hợp để tiếp cơng dân; thực nghiêm túc quy chế giải khiếu nại, tố cáo tiếp công dân + Cần nâng cao trách nhiệm chất lượng giải khiếu nại, tố cáo: lãnh đạo quan thi hành án dân phải bố trí đủ số lượng Thẩm tra viên có lực, tâm huyết, có trách nhiệm để làm công tác giải khiếu nại, tố cáo Cán làm công tác giải khiếu nại, tố cáo không nắm vững thủ tục giải khiếu nại để giải hình thức, mà vững trình tự, thủ tục thi hành án dân quy định pháp luật liên quan để giải thấu đáo mặt nội dung nâng cao chất lượng định giải khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo Việc giải phải thực phương châm: sai kiên sửa, giải phải kiên thi hành, việc giải có vướng mắc pháp luật tổng hợp báo cáo quan có thẩm quyền xem xét, giải Trong trình giải khiếu nại, tố cáo cần làm rõ nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo để có biện pháp chấn chỉnh cơng tác quản lý nhà nước, xác định rõ trách 70 nhiệm, xử lý nghiêm minh cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm gây nên khiếu nại, tố cáo thiếu trách nhiệm việc giải khiếu nại, tố cáo 3.3.5 Tăng cường phối hợp quan thi hành án dân với quan hữu quan việc áp dụng pháp luật thi hành án dân Công tác thi hành án dân hoạt động mang tính thực tiễn, gắn bó chặt chẽ với sở, liên quan trực tiếp đến tài sản đương sự, có ảnh hưởng lớn đến đời sống người phải thi hành án gia đình; liên quan đến nhiều quan Nhà nước khác Tòa án, Viện kiểm sát, Cơng an, Thuế, Tài chính, Tài ngun mơi trường, Xây dưng, Ngân hàng, Kho bạc, Bảo hiểm,… Và có ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh, trị địa phương, đó, cần có phối hợp chặt chẽ quan Thi hành án dân với quan hữu quan việc áp dụng pháp luật thi hành án dân hoạt động cưỡng chế THADS, đó: - Đối với Ủy ban nhân dân thành phố: tiếp tục kiện toàn Ban đạo thi hành án dân sự, có kế hoạch cơng tác cụ thể, thường xun, liên tục đạo nâng cao hiệu công tác thi hành án dân Đồng thời, đạo Ban đạo THADS quận, huyện, thị xã việc tổ chức phối hợp quan liên quan thi hành án dân địa bàn; đạo việc tổ chức cưỡng chế vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, trị, trật tự, an toàn xã hội địa phương theo đè nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân - Đối với Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã: Rà sốt kiện tồn Ban đạo thi hành án dân cấp huyện; xây dựng triển khai kế hoạch công tác Ban đạo; trì chế độ giao ban thường xuyên nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đạo việc tổ chức cưỡng chế vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, trị, trật tự, an tồn xã hội địa phương theo đề nghị Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân cấp huyện - Đối với sở ban ngành, quan đơn vị có liên quan chức năng, nhiệm vụ giao quy định pháp luật có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với quan Thi hành án dân công tác thi hành án dân 3.3.6 Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thi hành án dân đảm bảo thực pháp luật thi hành án dân nghiêm minh 71 Để thực pháp luật thi hành án dân có hiệu cần thiết phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thi hành án dân Các quan Thi hành án dân cần phối hợp với Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt văn pháp luật thi hành án Việc tuyên truyền phải tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đối tượng, vùng, miền nhằm nâng cao ý thức pháp luật sở, nâng cao nhận thức pháp luật thi hành án dân cho nhân dân, cho người thi hành án, người phải thi hành án người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến thi hành án dân sự, mặt khác, tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật thi hành án dân giúp nhân dân người có liên quan đến thi hành án dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ nhận thức rõ án, định dân Tòa án có hiệu lực pháp luật phải nghiêm chỉnh thi hành 3.3.7 Xã hội hóa phần cơng tác thi hành án dân Xã hội hóa cơng tác thi hành án dân chủ trương lớn, vấn đề cần quan tâm tổng thể trình xã hội hóa, việc thực thí điểm, chế định Thừa phát lại theo Nghị số 107/2015/QH13 Quốc hội nhằm thực xã hội hóa phần cơng tác thi hành án dân Trong điều kiện nay, việc xã hội hóa bước thi hành án dân cần thiết mang lại lợi ích sau đây: + Việc xã hội hóa giảm tải khối lượng công việc quan Thi hành án dân sự, giảm tải việc tổ chức cưỡng chế ngày tăng lên khơng ngừng, góp phần giải tình trạng tồn đọng án, tạo điều kiện để quan thi hành án dân tinh lọc, kiện toàn, tinh giản biên chế, làm gọn nhẹ máy, tiết kiệm cách đáng kể cho ngân sách Nhà nước + Thực xã hội hóa giúp cho việc nâng cao chất lượng thi hành án dân có hoạt động cưỡng chế THADS; làm thay đổi phong cách, lề lối làm việc, thái độ phục vụ, khắc phục tệ quan liêu, cửa quyền, nhiễu nhân dân; tạo thêm khả lựa chọn cho người dân phù hợp với điều kiện, khả cụ thể 3.3.8 Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 72 Để nâng cao nhận thức trách nhiệm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý, đạo, điều hành, tạo thói quen làm việc mơi trường mạng nhằm nâng cao hiệu giải công việc, đổi phương thức cung cấp thông tin, dịch vụ công cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời thực tốt chủ trương, sách Đảng Chính phủ ứng dụng cơng nghệ thơng tin hoạt động quan nhà nước cần cung cấp, cập nhật thông tin kịp thời Trang thông tin điện tử văn quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, hướng dẫn nghiệp vụ, hỏi đáp pháp luật, dự án đầu tư, đấu thầu mua sắm công Tăng cường quản lý, đạo, điều hành; bước chuyển sang làm việc dựa văn điện tử môi trường mạng; khai thác triệt để ứng dụng phần mềm quản lý văn điều hành, hộp thư điện tử cấp, phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ; sử dụng mạng Internet để khai thác thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn Kết luận chương Giải pháp nhằm nâng cao hiệu áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân địa bàn thành phố Hà Nội phải đặt mối quan hệ định hướng hoàn thiện pháp luật cưỡng chế thi hành án dân hoàn thiện chế áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân từ nâng cao hiệu cưỡng chế thi hành án dân địa bàn thành phố Hà Nội Định hướng hoàn thiện pháp luật cưỡng chế thi hành án dân phải coi trọng, việc xây dựng hệ thống pháp luật THADS có chế định pháp luật cưỡng chế cần tiếp tục thực Tuy nhiên, chế định pháp luật cưỡng chế thi hành án dân cần đảm bảo nguyên tắc cưỡng chế, tính hiệu lực thi hành án, định Tòa án, quyền lợi ích đương nhằm củng cố chế phối hợp áp dụng biện pháp cưỡng chế Bởi cưỡng chế không công tác chuyên môn nghiệp vụ đơn quan THADS mà mang ý nghĩa trị xã hội rộng lớn Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế nói chung cưỡng chế địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng cần đảm bảo chặt chẽ mặt thủ tục, thực đầy đủ bước chuẩn bị trước thực hiện, bảo đảm an toàn, 73 hiệu trình tổ chức thực Thực tốt điều này, việc cưỡng chế an toàn, thuận lợi có hiệu tốt Trên tổng thể hồn thiện áp dụng thể chế, nhằm nâng cao hiệu cưỡng chế thi hành án dân địa bàn thành phố Hà Nội, cần phải nâng cao lực quan thi hành án, đội ngũ Chấp hành viên, nâng cao hiệu hoạt động Ban đạo thi hành án dân cấp, hiệu giải khiếu nại, tố cáo thi hành án dân sự, tăng cường phối hợp quan thi hành án dân với quan hữu quan việc áp dụng pháp luật thi hành án dân sự, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật thi hành án dân cần thiết phải thực xã hội hóa phần cơng tác thi hành án dân KẾT LUẬN Thi hành án dân hoạt động quan trọng đảm bảo hiệu lực bán án, định thực tế, góp phần bảo vệ quyền lợi ích Nhà nước, tổ chức cá nhân liên quan Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế nhằm thi hành án, định Tòa án có vai trò quan trọng việc đảm bảo hiệu lực phán dân Tòa án Hiệu việc cưỡng chế sở, tiền đề cho thành công, hiệu vụ thi hành án tài sản đương không tự nguyện thi hành Từ thực tế công tác thi hành án dân địa bàn thành phố Hà Nội năm qua cho thấy việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân nhằm thi hành án, định Tòa án tồn tại, hạn chế định Do đó, u cầu phải hồn thiện quy định pháp luật thi hành án dân nói chung, quy định biện pháp cưỡng chế yêu cầu cấp thiết nhằm tạo điều kiện cho quan Thi hành án dân Chấp hành viên có pháp lý cụ thể, rõ ràng nhằm góp phần nâng cao hiệu công tác thi hành án dân nói riêng việc bảo đảm cho trật tự pháp luật Nhà nước nói chung 74 Qua việc nghiên cứu thực tiễn áp dụng biện pháp cưỡng chế, thấy nhiều hạn chế, để khắc phục hạn chế, cần phải có giải pháp đồng khả thi, cụ thể như: Tăng cường phối hợp quan hữu quan thi hành án dân đặc biệt công tác cưỡng chế thi hành án dân Cần có đối chiếu quy định cưỡng chế thi hành án dân văn để khắc phục quy định chưa đồng bộ, bổ sung khoảng trống chưa pháp luật điều chỉnh Đảm bảo thống quy định văn văn pháp luật Trên sở thực hóa biện pháp xử lý cụ thể kiện tồn tổ chức, máy quan thi hành án dân sự; nâng cao trình độ lực đội ngũ Chấp hành viên quan thi hành án dân sự; nâng cao hiệu hoạt động Ban đạo thi hành án dân cấp địa bàn thành phố Hà Nội; nâng cao hiệu công tác giải khiếu nại, tố cáo thi hành án dân sự; tăng cường phối hợp chặt chẽ quan thi hành án dân với quan hữu quan việc thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy tính tích cực việc xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực xã hội đề đưa ngành THADS lên tầm cao mới, hy vọng nâng cao hiệu áp dụng biện pháp cưỡng chế địa bàn thành phố Hà Nội Thực đồng giải pháp đổi tư duy, hoàn thiện khung pháp luật chế áp dụng tạo tác động thực tế đến việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án, định Tòa án, góp phần đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật; thúc đẩy cơng cải cách tư pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô 75 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành trung ương (2014), Số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 Kết luận Bộ Chính trị việc tiếp tục thực Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005của Bộ Chính trị khóa IX chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Bộ Tư pháp - Bộ Tài - Bộ Lao động thương binh xã hội - Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2014), Số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 14/01/2014 hướng dẫn việc cung cấp thông tin tài khoản, thu nhập người phải thi hành án thực hiệnphong tỏa, khấu trừ để thi hành án, Hà Nội Bộ Tư pháp - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (2010), Số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010 hướng dẫn số vấn đề thủ tục thi hành án dân phối hợp liên ngành thi hành án dân sự, Hà Nội Bộ Tư pháp - Bộ Công an (2012), Số 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30/3/2012 quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự, Hà Nội Chính phủ (2015), Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật thi hành án dân sự, Hà Nội Cục Thi hành án dân thành phố Hà Nội (2012), Tài liệu Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân năm 2012, Hà Nội Cục Thi hành án dân thành phố Hà Nội (2013), Tài liệu Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân năm 2013, Hà Nội 10 Cục Thi hành án dân thành phố Hà Nội (2014), Tài liệu Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân năm 2014, Hà Nội 11 Cục Thi hành án dân thành phố Hà Nội (2014), Tài liệu Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân năm 2015, Hà Nội 77 12 Cục Thi hành án dân thành phố Hà Nội (2015), Tài liệu Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân năm 2016, Hà Nội 13 Lê Thu Hà (Chủ biên) (2012), Giáo trình kỹ thi hành án dân sự, Nxb Tư pháp, Hà Nội 14 Huỳnh Minh Khánh (2013), Trao đổi số vướng mắc công tác thi hành án dân sự, Dân chủ pháp luật, (số 1), tr.46-51 15 Nguyễn Đình Kiên (2016), Các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân liên quan đến đất theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương, luận văn Thạc sĩ Luật học, Học viện Khoa học xã hội 16 Nguyễn Văn Luyện - Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên) (2012), Sổ tay nghiệp vụ thi hành án dân sự, Nxb Tư pháp, Hà Nội 17 Lê Đình Nam (2012), Biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ trả tiền hoạt động thi hành án dân địa bàn thành phố Hà Nội, luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học quốc gia Hà Nội 18 Lưu Bình Nhưỡng (2015), Xã hội hóa cơng tác thi hành án theo tinh thần cải cách tư pháp, Dân chủ pháp luật, (số 7), tr11-16 19 Quốc hội (2005), Bộ luật dân sự, Hà Nội 20 Quốc hội (2008), Luật Thi hành án dân sự, Hà Nội 21 Quốc hội (2013), Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội 22 Quốc hội (2013), Luật Đất đai, Hà Nội 23 Quốc hội (2014), Luật Thi hành án dân (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 24 Quốc hội (2015), Nghị số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 việc thực chế định thừa phát lại, Hà Nội 25 Quốc hội (2015), Nghị số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 công tác phòng, chống vi phạm pháp luật tội phạm, cơng tác Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân công tác thi hành án năm 2016 năm tiếp theo, Hà Nội 26 Trần Phương Thảo (2007), Các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự, Tạp chí luật học (số 7), tr.43-50 78
- Xem thêm -

Xem thêm: Các Biện Pháp Cưỡng Chế Thi Hành Án Dân Sự Theo Pháp Luật Việt Nam Hiện Nay Từ Thực Tiễn Thành Phố Hà Nội, Các Biện Pháp Cưỡng Chế Thi Hành Án Dân Sự Theo Pháp Luật Việt Nam Hiện Nay Từ Thực Tiễn Thành Phố Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay