THẦY đỗ NGỌC hà đáp án SÓNG ÁNH SÁNG PHÂN THEO CHỦ đề TRONG đề THI

12 75 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:33

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích TRỌN BỘ CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CHƯƠNG : SÓNG ÁNH SÁNG CẤU TRÚC CÂU HỎI PHÂN THEO CHỦ ĐỀ 01 PHẦN ĐÁP ÁN CÂU HỎI oc Thầy Đỗ Ngọc C ánh sáng sóng điện từ D ánh sáng bị tán sắc D B ánh sáng sóng ngang hi A ánh sáng có chất sóng H Câu 1: Hiện tượng giao thoa chứng tỏ A đơn sắc B kết hợp nT Câu 2: Hiện tượng giao thoa ánh sáng quan sát hai nguồn ánh sáng hai nguồn D cường độ C màu sắc uO Câu 3: Để hai sóng tần số giao thoa với nhau, chúng phải Ta iL ie A biên độ pha B biên độ ngược pha C biên độ hiệu số pha không đổi theo thời gian up s/ D có hiệu số pha khơng đổi theo thời gian Câu 4: Tìm kết luận sai Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng: A vị trí mà hai sóng tới gặp tăng cường lẫn gọi vân sáng D vân trung tâm vân tối om /g C vân trung tâm vân sáng ro B vị trí mà hai sóng tới gặp triệt tiêu lẫn gọi vân tối Câu 5: Nói giao thoa ánh sáng, tìm phát biểu sai: ok c A Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng thực nghiệm khẳng định ánh sáng có tính chất sóng B Trong miền giao thoa, vạch tối ứng với chỗ hai sóng tới khơng gặp bo C Hiện tượng giao thoa ánh sáng giải thích giao thoa hai sóng kết hợp ce D Trong miền giao thoa, vạch sáng ứng với chỗ hai sóng gặp tăng cường lẫn fa Câu 6: Trong thí nghiệm Y-âng, vị trí vân tối w w A Hiệu quang trình đến hai nguồn kết hợp thỏa mãn: d  d1 =(2k+1) λ w B Độ lệch pha hai sóng từ hai nguồn kết hợp thỏa mãn φ=(2k+1) với k  Z π với k  Z C Hiệu khoảng cách đến hai nguồn kết hợp thỏa mãn d  d1 =(2k+1)λ với k  Z D Hai sóng đến từ hai nguồn kết hợp vuông pha với Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 7: Tìm phát biểu sai xác định vị trí vân giao thoa thí nghiệm Y-âng: ax D C Tại vân tối: d  d1  k λD a λD λ suy vị trí vân tối thứ k M x k  (k  ) a D Khoảng cách hai vân sáng liên tiếp lớn khoảng cách hai vân tối liên tiếp H (k = 1,2,…) 01 B Tại vân sáng: d  d1  kλ (k = 0, ± 1, ±2,…) suy vị trí vân sáng bậc k x k =k oc A Hiệu đường hai sóng từ S1 S2 dến A d  d1 = B 2,4μm C 1,2μm D 4,8μm nT A 3,6μm hi 0,6μm Hiệu khoảng cách từ hai khe đến vị trí quan sát vân sáng bậc D Câu 8: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= uO Câu 9: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm xạ có bước sóng cách đến hai khe 1,5 μm có vân sáng xạ A λ λ C λ1 B λ Ta iL ie λ1 = 750 nm,λ = 675 nm λ3 = 600 nm Tại điểm M vùng giao thoa mà hiệu khoảng D λ Câu 10: Tại điểm M thí nghiệm khe Young giao thoa ánh sáng, hiệu đường hai up s/ sóng từ S1 S2 tới điểm M nằm 60μm Biết M có vân sáng Bước sóng ánh sáng khơng thể có giá trị ? B µm C µm ro A µm D µm om /g Câu 11: Ánh sáng từ hai nguồn kết hợp có bước sóng λ1 = 500 nm đến điểm mà hiệu đường hai nguồn sáng  d = 0,75 μm Tại điểm quan sát thay ánh sáng ánh c sáng có bước sóng λ = 750 nm? ok A Từ cực đại giao thoa chuyển thành cực tiểu giao thoa bo B Từ cực đại màu chuyển thành cực đại màu khác C Cả hai trường hợp quan sát thấy cực tiểu ce D Từ cực tiểu giao thoa chuyển thành cực đại giao thoa fa Câu 12: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khe hẹp chiếu sáng ánh sáng đơn sắc w Gọi a D khoảng cách hai khe hẹp khoảng cách từ hai khe đến màn, M điểm w w có tọa độ x với gốc tọa độ vân sáng trung tâm, d1 d2 đường ánh sáng từ hai nguồn đến điểm M Hệ thức A d 22  d12 = ax D B d 22  d12 = 2ax D C d  d1 = ax D D d  d1 = 2ax D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 13: Trong thí nghiệm Young, hai khe song song cách a = 1mm cách E khoảng D = 2m Dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= 0,6μm Hiệu đường từ hai khe đến điểm M cách vân trung tâm 1,5cm A 7,5μm B 15μm C 30μm D 1,5μm 01 Câu 16: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, ta làm cho hai nguồn kết hợp lệch pha vân B khơng có khơng có giao thoa C xê dịch phía nguồn sớm pha D xê dịch phía nguồn trễ pha H A khơng thay đổi oc sáng trung tâm D Câu 17: Chọn định nghĩa sai nói khoảng vân hi A Khoảng vân khoảng cách hai vân tối nT B Khoảng vân khoảng cách hai vân sáng D Khoảng vân khoảng cách vân sáng vấn tối kề uO C Khoảng vân khoảng cách nhỏ hai vân sáng Ta iL ie Câu 18: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Y-âng, nguồn sáng S có bước sóng λ ; khoảng cách hai khe a; khe cách khoảng D Khoảng vân i mà xác định biểu thức A i= aD λ B i= λD a C i= λ aD D i= a λD A giảm tăng khoảng cách hai khe up s/ Câu 19: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khoảng vân ro B giảm tăng khoảng cách từ chứa khe quan sát om /g C tăng lên tăng khoảng cách hai khe D không thay đổi thay đổi khoảng cách hai khe quan sát Câu 20: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Iâng, khoảng cách hai khe a, khe cách c khoảng D Chiếu đồng thời hai xạ đơn sắc màu vàng màu tím Chọn phát biểu sai: ok A Khi D tăng khoảng vân ứng với xạ màu tím tăng bo B Khi a giảm khoảng cách vân sáng vân tối kề ứng với xạ màu vàng tăng ce C Khi a D thay đổi vị trí vân sáng xạ vàng tím thay đổi D Khoảng vân ứng với xạ màu vàng bé khoảng vân ứng với xạ màu tím fa Câu 21: Hiện tượng giao thoa ứng dụng việc w A đo xác bước sóng ánh sáng w w B kiểm tra vết nứt bề mặt sản phẩm công nghiệp kim loại C xác định độ sâu biển D siêu âm y học Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 22: Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng cách từ vân trung tâm đến vân sáng bậc k tính cơng thức λD với (k = ± 1, ±2,…) a C x k  (2k+1) λD B x k  (k+ ) với (k = ± 1, ±2,…) a λD với (k = ± 1, ±2,…) a D x k  (2k  1) λD với (k = ± 1, ±2,…) a 01 A x k =k λD B x k  (k+ ) với (k = 0,± 1, ±2,…) 2a λD D x k  (k+ ) với (k = 0,± 1, ±2,…) a D λD C x k  (k  ) với (k = ± 1, ±2,…) a H λD với (k = 0,± 1, ±2,…) a hi A x k =k oc Câu 23: Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng cách từ vân trung tâm đến vân tối thứ k tính cơng thức nT Câu 24: Trong thí nghiệm giao thoa Young, nguồn sóng có bước sóng 600nm; khoảng cách hai khe A mm B mm C 0,6 mm uO hẹp 2mm; khoảng cách hai khe đến m Khoảng vân D 0,3 mm Ta iL ie Câu 25: Trong thí nghiệm giao thoa Young, nguồn sóng có bước sóng 0,5µm; khoảng cách hai khe hẹp 1,5mm; khoảng cách hai khe đến 3m Khoảng cách vân sáng vân tối kề A mm B 0,5 mm C mm D 10 mm up s/ Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa Young, nguồn sóng có bước sóng 0,4µm; khoảng cách hai khe hẹp 1,2mm; khoảng cách hai khe đến 3m Khoảng cách vân sáng liên tiếp A mm B mm C 0,5 mm D 0,6 mm ro Câu 27: Trong thí nghiệm Young, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,75μm Nếu thay om /g ánh sáng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ' thấy khoảng vân giao thoa giảm 1,5 lần Tìm λ' A λ' = 0,65μm B λ' = 0,6μm C λ' = 0,4μm D λ' = 0,5μm c Câu 28: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Young, dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = ok 0,5μm Khoảng cách hai khe a = 2mm Thay λ λ' = 0,6μm giữ nguyên khoảng cách từ hai khe bo đến Để khoảng vân khơng đổi khoảng cách hai khe lúc là: A a' = 2,2mm B a' = 1,5mm C a' = 2,4mm D 1,8mm ce Câu 29: Trong thí nghiệm giao thoa Young, khoảng cách hai khe hẹp a = 1,25mm, khoảng vân đo fa i = 1,00mm chuyển ảnh xa mặt phẳng hai khe thêm 50cm, khoảng vân đo i’ = w 1,25mm Ánh sáng dùng thí nghiệm có bước sóng bao nhiêu? B 625nm C 650nm D 480nm w A 540nm w Câu 30: Khi thực giao thoa với ánh sáng đơn sắc, hai khe Y - âng cách 1,2 mm khoảng vân i = 1,21 mm Nếu khoảng cách hai khe giảm 0,1 mm khoảng vân A giảm 0,11 mm B giảm 0,01 mm C tăng thêm 0,11 mm D tăng thêm 0,01mm Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 31: Thực giao thoa khe Young Trên màn, vị trí cách vân trung tâm khoảng x vân tối thứ 5, vị trí cách vân trung tâm khoảng 2x vân A tối thứ B tối thứ 10 C sáng bậc 10 D sáng bậc Câu 32: Thực giao thoa khe Young Trên màn, vị trí cách vân trung tâm khoảng x vân tối thứ B sáng bậc C tối thứ D sáng bậc oc A tối thứ 01 3, vị trí cách vân trung tâm khoảng 3x vân Bước sóng nguồn 500nm Cách vân trung tâm 3mm có vân A sáng thứ B tối thứ C tối thứ D sáng thứ H Câu 33: Trong thí nghiệm Young, hai khe song song cách 2mm cách khoảng 3m hi D Câu 34: Trong thí nghiệm Young, quan sát vân giao thoa người ta thấy khoảng cách từ vân sáng A sáng thứ B tối thứ C tối thứ nT thứ năm đến vân sáng trung tâm 4,5mm Cách vân trung tâm 3,15mm có vân D sáng thứ uO Câu 35: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng đơn sắc với bước sóng λ ; khoảng cách tối thứ đến vân sáng bậc A i= aD λ B i= aD 2λ C i= Ta iL ie hai khe sáng a; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D Khoảng cách từ vân 4aD λ D i=3 aD 2λ up s/ Câu 36: Trong thí nghiệm Young, khoảng cách vân tối liên tiếp 10mm Khoảng cách lớn A 18 mm B 22,5 mm C mm ro vân sáng bậc vân sáng bậc D 7,5 mm om /g Câu 37: Trong thí nghiệm Young, vị trí vân tối thứ cách vân trung tâm 12,75mm Khoảng cách nhỏ vân sáng bậc vân tối thứ 12 A 4,25 mm B 3,54 mm C 4,5 mm D 3,75 mm c Câu 38: Trong giao thoa với khe Young có a = 1,5mm, D = 3m, người ta đếm có tất vân sáng mà bo A 0,6μm ok khoảng cách hai vân sáng 9mm Bước sóng nguồn B 0,4μm C 0,75μm D 0,55μm ce * Dịch chuyển Câu 39: Thực giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng cách a = mm Di chuyển ảnh E xa fa hai khe thêm đoạn 50 cm khoảng vân tăng thêm 0,3 mm Bước sóng xạ dùng w thí nghiệm B 400 nm C 540 nm D 500 nm w w A 600 nm Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 40: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, quan sát cách cách chắn chứa hai khe đoạn D1 người ta nhận hệ vân giao thoa Dời quan sát đến vị trí cách chắn chứa hai khe đoạn D2 người ta nhận hệ vân khác mà vị trí vân tối thứ k trùng với 2k 2k-1 B k 2k-1 C 2k-1 2k D 01 A D1 : D2 2k-1 k oc vị trí vân sáng bậc k hệ vân ban đầu Tỉ số H Câu 41: Trong thí nghiệm I âng giao thoa ánh sáng, điểm M có vân sáng bậc Di chuyển D xa thêm 20 cm điểm M có vân tối thứ Khoảng cách từ quan sát tới khe trước dịch B 1,8 m C m D 1,6 m nT A 2,2 m hi chuyển là: Câu 42: Thực thí nghiệm khe Young với nguồn xạ đơn sắc Điểm M quan sát thấy vân uO sáng bậc Từ vị trí ban đầu màn, ta dịch chuyển xa hai khe đoạn 40cm M quan sát Ta iL ie thấy vân tối thứ Từ vị trí ban đầu màn, ta dịch chuyển lại gần hai khe đoạn 40cm M quan sát thấy vân A tối thứ B tối thứ C sáng bậc D sáng bậc Câu 43: Thực giao thoa khe Young Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 400nm, khoảng cách hai khe a up s/ = 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 3m Trên màn, xét điểm M cách vân đoạn 1m điểm M chuyển thành vân tối B lần om /g A lần ro trung tâm khoảng 10mm Dịch chuyển quan sát từ từ lại gần mặt phẳng chứa hai khe thêm C lần D lần Câu 44: Thí nghiệm giao thoa I-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách hai khe a = 1mm Ban đầu, M cách vân trung tâm 5,25mm người ta quan sát vân sáng bậc Giữ cố định c chứa hai khe, di chuyển từ từ quan sát xa dọc theo đường thẳng vng góc với mặt phẳng chứa hai bo A 0,60μm ok khe đoạn 0,75m thấy M chuyển thành vân tối lần thứ hai Bước sóng λ có giá trị B 0,50μm C 0,70μm D 0,64μm ce Câu 46: Thực giao thoa khe Young Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 600nm, khoảng cách hai khe a = 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 3m Trên màn, xét điểm M cách vân fa trung tâm khoảng 10mm Dịch chuyển quan sát từ từ lại gần mặt phẳng chứa hai khe thêm w đoạn 1,2m điểm M chuyển thành vân sáng B lần C lần D lần w w A lần Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 47: Thí nghiệm giao thoa Y-âng với nguồn ánh sáng đơn sắc, khoảng cách mặt phẳng đến mặt phẳng chứa hai khe D Tại điểm M quan sát vân sáng bậc Cố định chứa hai khe, di chuyển từ từ quan sát tiến mặt phẳng chứa hai khe đoạn D Lần cuối điểm M chuyển D 10 B D C D D D oc A 01 thành vân sáng cách mặt phẳng chứa hai khe đoạn H Câu 48: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc λ , quan sát cách mặt phẳng hai khe khoảng không đổi D, khoảng cách hai khe thay đổi (nhưng D S1 S2 cách S) Xét điểm M màn, lúc đầu vân sáng bậc 4, giảm tăng hi khoảng cách S1S2 lượng  a vân sáng bậc k bậc 3k Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm B vân sáng bậc C vân sáng bậc Ta iL ie * Giao thoa môi trường chiết suất n D vân tối bậc uO A vân sáng bậc nT  a M Câu 49: Thực giao thoa ánh sáng nước có chiết suất n = với ánh sáng đơn sắc người ta đo khoảng cách từ vân tối thứ đến vân sáng bậc phía 7mm Khoảng vân B 2,5 mm C 2,67 mm D 1,5 mm up s/ A mm Câu 50: Thực thí nghiệm Young chân khơng M vân tối thứ 13 Nếu thực B sáng bậc 14 C vân sáng bậc 11 om /g A tối thứ 15 ro thí nghiệm mơi trường có chiết suất n = 1,12 M ta quan sát thấy vân D vân tối thứ 12 Câu 51: Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng khơng khí 0,7μm chất lỏng suốt 0,56μm Chiết suất chất lỏng ánh sáng là: B 1,5 c A 1,25 C D ok Câu 52: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc với khe hẹp S1và S2 thực khơng khí bo chất lỏng có chiết suất n Để vị trí vân sáng bậc thực khơng khí trùng với vị trí vân ce sáng bậc cho hệ thống chất lỏng chiết suất chất lỏng A n = 1,5 B n = 1,4 C n = 1,3 D n = 1,6 fa Câu 53: Thực giao thoa khe I-âng với nguồn ánh sáng có bước sóng λ, khoảng cách hai khe tới w D mơi trường khơng khí khoảng vân i Khi chuyển tồn thí nghiệm vào nước có w w chiết suất n = để khoảng vân không đổi phải dời quan sát A Lại gần thêm 3D B Lại gần thêm D C Ra xa thêm 3D D Ra xa thêm D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 54: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khe chiếu ánh sáng đơn sắc Khoảng vân đo i Nếu tiến hành thí nghiệm nước có chiết suất n = , để khoảng vân i người ta phải tăng thêm khoảng cách từ hai khe đến thêm 0,4 m.Khoảng cách từ hai khe đến lúc B 1,2 m C 3m D 2,4m oc A 1,6 m 01 đầu * Số vân sáng, tối đoạn L (vân trung tâm giữa) Số vân sáng ns tính biểu thức L  D n s =   0,5 i  D L  C n s =2   0,5  2i  nT L B n s =2   +1  2i  hi L A n s =   +1 i H Câu 55: :Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng vân i, vùng giao thoa rộng Câu 56: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng vân i, vùng giao thoa rộng L A n t =   +1 i L  C n t =2   0,5  2i  L  D n t =   0,5  2i  Ta iL ie L B n t =2   +1  2i  uO đoạn L (vân trung tâm giữa) Số vân tối nt tính biểu thức Câu 57: Trong thí nghiệm Young giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5µm Khoảng cách từ hai khe đến m, khoảng cách hai khe sáng 0,5 mm Bề rộng vùng giao thoa quan sát A 14; 13 up s/ 13 mm Số vân tối, vân sáng miền giao thoa là: B 12; 11 C 12 ; 13 D 10; 11 ro Câu 58: Trong thí nghiệm khe Young ánh sáng, người ta quan sát khoảng cách từ vân sáng trường giao thoa A 41 om /g trung tâm đến vân sáng thứ 10 2mm, trường giao thoa rộng 8mm Tổng số vân sáng vân tối quan sát B 43 C 81 D 83 c Câu 59: Thực giao thoa ánh sáng khe Iâng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Người ta đo ok khoảng cách vân sáng vân tối nằm cạnh 1mm Trong khoảng hai điểm M N A vân bo hai bên so với vân trung tâm, cách vân 6mm; 7mm có vân sáng ? B vân C vân D vân ce Câu 60: Trong thí nghiệm khe Young ánh sáng có S1S2 = 1mm; khoảng cách D = 2m; λ = 0,5μm, khoảng fa cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng OM = 7mm Số vân sáng vân tối quan sát w đoạn OM (kể điểm O M) w w A v.sáng; v.tối B v.sáng; v.tối C v.sáng; v.tối D v.sáng; v.tối Câu 61: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe sáng 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến 2,5m Ánh sáng đến hai khe đơn sắc có bước sóng 0,6μm Trên quan sát, xét hai điểm M N cách 6mm nằm phía so với vân trung tâm, điểm M cách vân trung tâm 2mm Số vân sáng quan sát đoạn MN A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 63: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, đoạn MN quan sát , dùng ánh sáng vàng có bước sóng 0,6µmthì quan sát 17 vân sáng (Tại M N vân sáng) Nếu dùng ánh sáng có bước sóng 0,48µmthì số vân sáng quan sát đoạn MN A 33 B 25 C 21 D 17 01 Câu 64: Trong thí nghiệm Y-âng, dùng λ1 đoạn MN vùng giao thoa đếm 10 vân tối, oc biết M N hai vân sáng bậc lẻ Thay λ1 λ =2λ1 đoạn MN quan sát vân A B C H sáng? D D ĐỀ THI CĐ-ĐH CÁC NĂM hi Câu 65(CĐ 2007): Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nT khoảng a = 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 1,5 m Hai khe uO chiếu xạ có bước sóng λ = 0,6 μm Trên thu hình ảnh giao thoa Tại điểm M cách vân sáng trung tâm (chính giữa) khoảng 5,4 mm có vân sáng bậc(thứ) B C D Ta iL ie A Câu 66: (ĐH 2007): Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) giao thoa ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách mm, mặt phẳng chứa hai khe cách quan sát 1,5 m Khoảng cách vân sáng liên tiếp 3,6 A 0,48 μm up s/ mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm B 0,40 μm C 0,60 μm D 0,76 μm ro Câu 67(CĐ 2008): Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc Biết khoảng om /g cách hai khe hẹp 1,2 mm khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến quan sát 0,9 m Quan sát hệ vân giao thoa với khoảng cách vân sáng liên tiếp 3,6 mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm B 0,55.10-6 m C 0,45.10-6 m D 0,60.10-6 m .c A 0,50.10-6 m ok Câu 68(CĐ 2009): Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe bo mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2m khoảng vân 0,8 mm Cho c = 3.108 m/s Tần số ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm ce A 5,5.1014 Hz B 4,5 1014 Hz C 7,5.1014 Hz D 6,5 1014 Hz .fa Câu 69(CĐ 2009): Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, w khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến m Ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm có bước w w sóng 0,5μm Vùng giao thoa rộng 26 mm (vân trung tâm giữa) Số vân sáng A 15 B 17 C 13 D 11 Câu 70(CĐ 2009): Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân có khoảng vân i Nếu khoảng cách hai khe nửa khoảng cách từ hai khe đến gấp đôi so với ban đầu khoảng vân giao thoa A giảm bốn lần B không đổi C tăng lên hai lần D tăng lên bốn lần Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 71(CĐ 2009): Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến 2m Trong hệ vân màn, vân sáng bậc cách vân trung tâm 2,4 mm Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm A 0,5 μm B 0,7 μm C 0,4 μm D 0,6 μm 01 Câu 72 (ĐH CĐ 2010): Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng oc đơn sắc có bước sóng 0,6 μm Khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2,5 m, bề rộng miền giao thoa 1,25 cm Tổng số vân sáng vân tối có miền A 21 vân B 15 vân C 17 vân H giao thoa D 19 vân hi D Câu 73(ĐH CĐ 2010): Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng nT đơn sắc có bước sóng λ Nếu điểm M quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) hiệu đường ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn B 1,5λ C 3λ D 2,5λ uO A 2λ Ta iL ie Câu 74 (ĐH CĐ 2010): Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khe hẹp chiếu sáng ánh sáng đơn sắc Khoảng vân 1,2mm Trong khoảng hai điểm M N phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm mm 4,5 mm, quan sát A vs vt B vs vt C vs vt D vs vt up s/ Câu 75(ĐH 2011):Thực thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát hệ vân giao thoa Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam ánh sáng đơn sắc màu vàng điều ro kiện khác thí nghiệm giữ nguyên om /g A khoảng vân tăng lên C vị trí vân trung tâm thay đổi B khoảng vân giảm xuống D khoảng vân không thay đổi Câu 76(ĐH 2011):Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn c sắc, khoảng cách hai khe 0,6 mm Khoảng vân quan sát đo mm Từ vị trí ban đầu, ok tịnh tiến quan sát đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe khoảng vân B 0,50 μm C 0,45 μm D 0,48 μm ce A 0,64 μm bo 0,8 mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm Câu 77 (ĐH 2012): Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ., khoảng fa cách hai khe hẹp a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến quan sát 2m Trên w quan sát, điểm M cách vân sáng trung tâm mm, có vân sáng bậc Khi thay đổi khoảng cách hai w w khe hẹp đoạn 0,2 mm cho vị trí vân sáng trung tâm khơng thay đổi M có vân sáng bậc Giá trị λ A 0,60 µm B 0,50 µm C 0,45 µm D 0,55 µm Tham gia trọn vẹn COMBO PEN mơn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 78(CĐ 2012): Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Nếu điểm M quan sát có vân tối hiệu đường ánh sáng từ hai khe đến điểm M có độ lớn nhỏ A 0,25 λ B λ C 0,5 λ D λ 01 Câu 79(CĐ 2012): Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn oc sắc có bước sống 0,6μm Khoảng cách hai khe sáng 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 1,5m Trên quan sát, hai vân tối liên tiếp cách đoạn B 0,6 mm C 0,9 mm D 1,8 mm H A 0,45 mm hi sắc Khoảng vân giao thoa quan sát i Khoảng cách hai vân sáng bậc B 3i C 4i D 6i nT nằm hai bên vân sáng trung tâm A 5i D Câu 80(CĐ 2012): Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn uO Câu 81(CĐ 2012): Trong thí nghiệp Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe Ta iL ie 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2m Tại điểm M quan sát cách vân sáng trung tâm 3mm có vân sáng bậc Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A 0,5 µm B 0,45 µm C 0,6 µm D 0,75 µm Câu 82(ĐH 2013): Trong thí nghiệm Y âng giao thoa ánh sáng, thay ánh sáng đơn sắc màu lam up s/ ánh sáng đơn sắc màu vàng giữ nguyên điều kiện khác quan sát: A Khoảng vân tăng lên B Khoảng vân giảm xuống D Khoảng vân không thay đổi ro C vị trị vân trung tâm thay đổi om /g Câu 83(ĐH 2013): Trong thí nghiệm Y âng giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc 600nm, khoảng cách hai khe hẹp 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến 2m Khoảng vân quan sát có giá trị bằng: B 0,3mm c A 1,5mm C 1,2mm D 0,9mm ok Câu 84 (ĐH 2013): Thực thí nghiệm Y âng giao thoa với ánh sáng có bước sóng λ Khoảng cách bo hai khe hẹp 1mm Trên quan sát, điểm M cách vân trung tâm 4,2mm có vân sáng bậc Giữ ce cố định điều kiện khác, di chuyển dần quan sát dọc theo đường thẳng vng góc với mặt phẳng chứa hai khe xa vân giao thoa M chuyến thành vân tối lần thứ hai thí khoảng dịch fa 0,6m Bước sóng λ bằng: w A 0,6 µm B 0,5 µm C 0,7 µm D 0,4 µm w w Câu 85 (CĐ 2013): Thực thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước song 0,4 μm, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến 1m Trên quan sát, vân sáng bậc cách vân sáng trung tâm A 3,2 mm B 4,8 mm C 1,6 mm D 2,4 mm Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 86 (CĐ 2013): Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân quan sát mm Khoảng cách hai vân sáng bậc ba A mm B mm C mm D mm Câu 87(CĐ 2014): Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân giao thoa 01 i Khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân sáng bậc (cùng phía so với A 6i B 3i C 5i oc vân trung tâm) D 4i H Câu 88 (CĐ 2014): Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D Khi nguồn sáng phát xạ đơn sắc có bước sóng λ B i= aD λ C λ= i aD D λ= ia D hi aD λ nT A i= D khoảng vân giao thoa Hệ thức sau đúng? uO Câu 89(ĐH 2014): Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe mm, Ta iL ie khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,45 μm Khoảng vân giao thoa A 0,2 mm B 0,9 mm C 0,5 mm D 0,6 mm Câu 90 (ĐH 2016): Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng B sóng dọc C có tính chất hạt up s/ A sóng siêu âm D có tính chất sóng Câu 91 (ĐH 2016): Trong thí nghiệm Yâng giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe không đổi ro Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới quan sát D khoảng vân hình 1mm om /g Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới quan sát (D -  D) (D +  D) khoảng vân tương ứng i 2i Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới quan sát (D +  D) khoảng vân B 33 mm C 3,53 mm D 2,53 mm w w w fa ce bo ok c A 23 mm Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... vân sáng bậc D Câu 8: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= uO Câu 9: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm xạ có bước sóng. .. v .sáng; v.tối B v .sáng; v.tối C v .sáng; v.tối D v .sáng; v.tối Câu 61: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe sáng 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến 2,5m Ánh. .. CĐ 2010): Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng nT đơn sắc có bước sóng λ Nếu điểm M quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) hiệu đường ánh sáng từ hai
- Xem thêm -

Xem thêm: THẦY đỗ NGỌC hà đáp án SÓNG ÁNH SÁNG PHÂN THEO CHỦ đề TRONG đề THI , THẦY đỗ NGỌC hà đáp án SÓNG ÁNH SÁNG PHÂN THEO CHỦ đề TRONG đề THI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay