THẦY đỗ NGỌC hà CHINH PHỤC lý THUYẾT SÓNG cơ học PHẦN 3

5 51 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:32

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích CHINH PHỤC THUYẾT SÓNG HỌC THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI PHẦN 01 Thời gian : 40 phút H oc Thầy Đỗ Ngọc Câu 87: Hai âm âm sắc khác D A tốc độ truyền âm khác hi B số lượng cường độ họa âm khác nT C độ cao độ to khác uO D tần số khác Câu 88: Hai âm âm sắc khác Ta iL ie A tần số khác B độ cao độ to khác C số lượng họa âm chúng khác up s/ D số lượng cường độ họa âm chúng khác Câu 89: Âm người hay nhạc cụ phát đồ thị biểu diễn theo thời gian dạng A đường cong B đường hình sin C đường đồ thị hàm cos om /g Câu 90: Âm đàn bầu phát ro D biến thiên tuần hoàn A nghe trầm biên độ âm nhỏ tần số âm lớn B nghe cao mức cường độ âm lớn ok c C âm sắc phụ thuộc vào dạng đồ thị dao động âm D độ cao phụ thuộc vào hình dạng kích thước hộp cộng hưởng bo Câu 91: Phát biểu sau khơng đúng? ce A Sóng âm khơng khí sóng dọc .fa B Tai người nghe âm tần số khoảng từ 16Hz đến 20kHz C Về chất vật lí sóng âm, sóng siêu âm sóng hạ âm sóng w D Sóng siêu âm sóng mà tai người khơng nghe thấy w w Câu 92: Giữ nguyên công suất phát âm loa tăng dần tần số âm mà máy phát từ 50 Hz đến 20 kHz Những người thính giác bình thường nghe âm với cảm giác A to dần nhỏ lại B độ to nhỏ khơng đổi C to dần D nhỏ dần Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 93: Cảm giác âm phụ thuộc yếu tố sau đây? A Nguồn âm môi trường truyền âm B Nguồn âm tai người nghe C Môi trường truyền âm tai người nghe D Tai người nghe thần kinh thính giác Câu 94: Độ cao âm phụ thuộc vào yếu tố sau đây? B Biên độ dao động nguồn âm C Tần số nguồn âm D Đồ thị dao động nguồn âm oc 01 A Độ đàn hồi âm Câu 95: Đối với âm hoạ âm bậc dây đàn phát H A hoạ âm bậc cường độ lớn cường độ âm B tần số hoạ âm bậc gấp đôi tần số âm hi D C tần số âm lớn gấp đôi tần số hoạ âm bậc nT D tốc độ âm gấp đôi tốc độ hoạ âm bậc Câu 96: Tai người nghe âm mức cường độ âm khoảng B từ 10 dB đến 100 dB C từ -10 dB đến 100 dB D từ dB đến 130 dB Ta iL ie uO A từ dB đến 1000 dB Câu 97: Hộp cộng hưởng tác dụng A làm tăng tần số âm B làm giảm bớt cường độ âm C làm tăng cường độ âm D làm giảm độ cao âm up s/ Câu 98: Trong nhạc cụ, hộp đàn tác dụng B giữ cho âm phát tần số ổn định ro A làm tăng độ cao độ to âm om /g C vừa khuếch đại âm, vừa tạo âm sắc riêng âm đàn phát D tránh tạp âm tiếng ồn làm cho tiếng đàn trẻo Câu 99: Tốc độ truyền âm c A phụ thuộc vào cường độ âm ok B phụ thuộc vào độ to âm bo C không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường ce D phụ thuộc vào tính đàn hồi khối lượng riêng môi trường fa Câu 100: Âm đàn ghi ta kèn phát mà tai người phân biệt khác khơng thể w A cường độ âm B mức cường độ âm C tần số âm D đồ thị dao động âm w w Câu 101: Lượng lượng sóng âm truyền đơn vị thời gian qua đơn vị diện tích đặt vng góc với phương truyền là: A độ to âm B cường độ âm C mức cường độ âm D công suất âm Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 102: Phát biểu sau đúng? A Âm cường độ lớn tai cảm giác âm ln “to” B Âm tần số lớn tai cảm giác âm ln “to” C Âm “to” hay “nhỏ” phụ thuộc vào mức cường độ âm tần số âm 01 D Âm cường độ nhỏ tai cảm giác âm ln “bé” oc Câu 103: Chọn câu sai A Tốc độ truyền sóng âm phụ thuộc vào nhiệt độ H B Sóng âm sóng chất vật C Sóng âm truyền mơi trường khí lỏng hi D D Sóng âm tần số nhỏ 16Hz hạ âm B Tăng lên 10n lần C Tăng thêm 10n dB D Tăng lên n lần uO A Tăng thêm 10n dB nT Câu 104: Khi cường độ âm tăng lên 10n lần, mức cường độ âm sẽ: Ta iL ie Câu 105: Hai nhạc cụ mà hộp cộng hưởng giống phát âm bản, hoạ âm khác âm tổng hợp A độ cao khác B dạng đồ thị dao động giống C âm sắc khác D độ to up s/ Câu 106: Một người nghe thấy âm nhạc cụ phát tần số f vị trí người cường độ âm I Nếu tần số cường độ âm f’ = 10f I’ = 10I người nghe thấy âm B độ to tăng 10 lần Câu 107: Chọn câu sai om /g C độ to tăng thêm 10 (dB) ro A độ cao tăng 10 lần D độ cao tăng lên A Ngưỡng nghe tai phụ thuộc vào tần số âm c B Tốc độ truyền sóng âm phụ thuộc vào nhiệt độ ok C Sóng âm sóng chất vật bo D Sóng âm truyền bề mặt vật rắn sóng dọc ce Câu 108: Chọn câu SAI câu sau A Đối với tai người, cường độ âm lớn âm to fa B Cảm giác nghe âm to hay nhỏ phụ thuộc vào cường độ âm w C Cùng cường độ âm tai người nghe âm cao to nghe âm trầm w w D Ngưỡng đau hầu thư không phụ thuộc vào tần số âm Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 109: Chọn phương án sai A Nguồn nhạc âm nguồn phát âm tính tuần hồn gây cảm giác dễ chịu cho người nghe B hai loại nguồn nhạc âm ngun tắc phát âm khác nhau, loại dây đàn, loại khác cột khí sáo kèn 01 C Mỗi loại đàn bầu đàn hình dạng định, đóng vai trò hộp cộng hưởng oc D Khi người ta thổi kèn cột khơng khí thân kèn dao động với tần số âm hình sin Câu 110: Sóng siêu âm không sử dụng vào việc sau đây? H A Dùng để soi phận thể D B Dùng để nội soi dày hi C Phát khuyết tật khối kim loại nT D Thăm dò: đàn cá; đáy biển A Âm nghe cao chu kì âm nhỏ Ta iL ie B Âm nghe sòng tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz uO Câu 111: Kết luận không với âm nghe được? C Âm sắc, độ to, độ cao, cường độ mức cường độ âm đặc trưng sinh lí âm D Âm nghe chất với siêu âm hạ âm Câu 112: Phát biểu sau không ? up s/ A Về chất vật sóng âm, sóng siêu âm, sóng hạ âm sóng B Sóng siêu âm sóng âm mà tai người khơng nghe thấy ro C Dao động âm tần số miền từ 16 Hz đến 20 kHz om /g D Sóng âm sóng dọc Câu 113: Tốc độ truyền âm mơi trường A giá trị với môi trường .c B tăng độ đàn hồi môi trường lớn ok C giảm khối lượng riêng môi trường tăng bo D giá trị cực đại truyền chân không ce Câu 114: (ĐH-2008) Một thép mỏng, đầu cố định, đầu lại kích thích để dao động với chu kì khơng đổi 0,08 s Âm thép phát B nhạc âm C hạ âm D siêu âm w fa A âm mà tai người nghe w w Câu 115: Mức cường độ âm tính cơng thức:  I  A L  B   lg    I0   I  B L  B   10 lg    I0   I  C L  dB   lg    I0  I  D L  B   10 lg    I  Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 116: Với I0 cường độ âm chuẩn, I cường độ âm Khi mức cường độ âm L = Ben thì: B I  0,5I0 A I  I0 C I  102 I0 D I  102 I0 Câu 117: (ĐH-2011) Một nguồn điểm O phát sóng âm cơng suất không đổi môi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ âm Hai điểm A, B cách nguồn âm r1 r2 Biết cường độ âm B 0,5 C 0,25 D oc A 01 A gấp lần cường độ âm B Tỉ số r2/r1 Câu 118: Một nguồn âm điểm phát sóng âm vào khơng khí tới hai điểm M, N cách nguồn âm H 10 m 20 m Gọi aM, aN biên độ dao động phần tử vật chất M N Coi môi trường hoàn C aM  4aN B aM  aN D aM  aN hi A aM  2aN D tồn khơng hấp thụ âm Giả sử nguồn âm môi trường đẳng hướng Chọn phương án nT Câu 119: Khoảng cách từ điểm A đến nguồn âm gần 10n lần khoảng cách từ điểm B đến nguồn âm B LA  10nLB C LA  LB  20n  dB  D LA  2nLB Ta iL ie A LA  10nLB uO Biểu thức sau so sánh mức cường độ âm A LA mức cường độ âm B LB? Câu 120: Sóng âm dừng cột khí AB, đầu A để hở, đầu B bịt kín (B ln nút sóng) bước up s/ sóng Biết đặt tai A âm nghe to Tính số nút số bụng đoạn AB (kể  AB  A số nút = số bụng =    0,5    om /g  AB  C số nút = số bụng + =   1     AB  B số nút + = số bụng =   1    ro A B)  AB  D số nút = số bụng =   1    Câu 121: Sóng âm dừng cột khí AB, đầu A để hở, đầu B bịt kín (B ln nút sóng) bước ok c sóng Nếu đặt tai A âm khơng nghe Xác định số nút số bụng đoạn AB (kể A B)  AB  B số nút + = số bụng =   1     AB  C số nút = số bụng + =   1     AB  D số nút = số bụng =   1    fa ce bo  AB  A số nút = số bụng =    0,5    Câu 122: (CĐ - 2014) Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai? w A Siêu âm tần số lớn 20000 Hz w w B Hạ âm tần số nhỏ 16 Hz C Đơn vị mức cường độ âm W / m2 D Sóng âm khơng truyền chân không Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... chất vật lý sóng âm, sóng siêu âm, sóng hạ âm sóng B Sóng siêu âm sóng âm mà tai người khơng nghe thấy ro C Dao động âm có tần số miền từ 16 Hz đến 20 kHz om /g D Sóng âm sóng dọc Câu 1 13: Tốc... cảm giác âm ln “bé” oc Câu 1 03: Chọn câu sai A Tốc độ truyền sóng âm phụ thuộc vào nhiệt độ H B Sóng âm sóng có chất vật lý C Sóng âm truyền mơi trường khí lỏng hi D D Sóng âm có tần số nhỏ 16Hz... tai phụ thuộc vào tần số âm c B Tốc độ truyền sóng âm phụ thuộc vào nhiệt độ ok C Sóng âm sóng có chất vật lý bo D Sóng âm truyền bề mặt vật rắn sóng dọc ce Câu 108: Chọn câu SAI câu sau A Đối
- Xem thêm -

Xem thêm: THẦY đỗ NGỌC hà CHINH PHỤC lý THUYẾT SÓNG cơ học PHẦN 3 , THẦY đỗ NGỌC hà CHINH PHỤC lý THUYẾT SÓNG cơ học PHẦN 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay