THẦY đỗ NGỌC hà CHINH PHỤC lý THUYẾT SÓNG cơ học PHẦN 2

7 77 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:32

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích CHINH PHỤC THUYẾT SÓNG HỌC THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI PHẦN 01 Thời gian : 40 phút oc Thầy Đỗ Ngọc H Câu 41: (ĐH-2008) Một sóng lan truyền đường thẳng từ điểm O đến điểm M cách O đoạn D d Biết tần số f, bước sóng  biên độ a sóng khơng đổi q trình sóng truyền Nếu phương trình vật chất O d  B u0  t   a sin 2  ft     d  C u0  t   a sin   ft     d  D u0  t   a sin   ft     Ta iL ie uO d  A u0  t   a sin 2  ft     nT hi dao động phần tử vật chất điểm M dạng uM  t   a sin 2 ft phương trình dao động phần tử Câu 42: Một sợi dây dài 2L kéo căng hai đầu cố định Kích thích để dây sóng dừng ngồi hai C Dao động điểm M N biên độ A pha up s/ đầu hai nút điểm C sợi dây nút M N hai điểm dây đối xứng qua D khác ngược pha om /g C ngược pha ro B khác pha Câu 43: Phát biểu sau đúng? Khi sóng dừng dây đàn hồi A nguồn phát sóng ngừng dao động điểm dây dao động .c B dây điểm dao động mạnh xen kẽ với điểm đứng yên ok C dây sóng phản xạ, sóng tới bị triệt tiêu bo D tất điểm dây dừng lại không dao động Câu 44: Điều kiện để sóng dừng sợi dây đàn hồi hai đầu cố định độ dài dây ce A số nguyên lần bước sóng .fa B số chẵn lần phần tư bước sóng w C số lẻ lần nửa bước sóng w D số chẵn lần nửa bước sóng w Câu 45: Hai nguồn A B mặt nước dao động pha, O trung điểm AB dao động với biên độ 2a Các điểm đoạn AB dao động với biên độ A0   A0  2a  cách khoảng không đổi x nhỏ bước sóng Giá trị x A  B  12 C  D  Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 46: Ta quan sát thấy tượng sợi dây sóng dừng? A Tất phần tử dây đứng yên B Trên dây bụng sóng xen kẽ với nút sóng C Tất phần tử dây dao động với biên độ cực đại 01 D Tất phần tử dây chuyển động với Tốc độ oc Câu 47: Khi sóng dừng sợi dây đàn hồi A tất điểm sợi dây dừng dao động H B nguồn phát sóng dao động D C dây điểm dao động với biên độ cực đại xen kẽ với điểm đứng yên hi D dây sóng phản xạ, sóng tới bị dừng lại nT Câu 48: Sóng dừng xảy dây đàn hồi hai đầu cố định B bước sóng gấp ba chiều dài dây Ta iL ie C chiều dài dây số nguyên lần nửa bước sóng uO A chiều dài dây phần tư bước sóng D chiều dài dây số lẻ lần nửa bước sóng Câu 49: Sóng truyền sợi dây hai đầu cố định bước sóng Muốn sóng dừng dây chiều dài l dây phải giá trị đây?  B l   2 up s/ A l  C l  D l   ro Câu 50: Trên sợi dây chiều dài l, hai đầu cố định, sóng dừng Trên dây bụng sóng A v l B om /g Biết Tốc độ truyền sóng dây v khơng đổi Tần số sóng v 4l C 2v l D v 2l c Câu 51: Xét sóng dừng sợi dây đàn hồi dài, A bụng sóng B nút sóng Quan ok sát cho thấy hai điểm A B thêm bụng Khoảng cách A B lần bước bo sóng A năm phần tư B nửa bước sóng C phần tư D ba phần tư ce Câu 52: Xét sóng dừng sợi dây đàn hồi dài, A bụng sóng B nút sóng Quan fa sát cho thấy hai điểm A B thêm nút Khoảng cách A B lần bước sóng B nửa bước sóng C phần tư D ba phần tư w A năm phần tư w w Câu 53: Trên dây sóng dừng mà tần số dây theo quy luật: f1:f2:f3: :fn = 1:2:3: .:n Số nút số bụng dây là: A Số nút số bụng trừ B Số nút số bụng cộng C Số nút số bụng D Số nút số bụng trừ Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 54: Một sóng học truyền sợi dây dài điểm M sợi vận tốc dao động biến thiên theo phương trình vM  20 sin 10 t    (cm/s) Giữ chặt điểm dây cho dây hình thành sóng dừng, bề rộng bụng sóng độ lớn B cm C 16 cm D cm Câu 55: Một sóng lan truyền dây đàn hồi gặp đầu dây cố định phản xạ trở lại, oc A sóng phản xạ tần số bước sóng với sóng tới 01 A cm H B sóng phản xạ ln giao thoa với sóng tới tạo thành sóng dừng C sóng phản xạ ln pha với sóng tới D D sóng phản xạ ln ngược pha với sóng tới nT A nguồn phát sóng ngừng dao động điểm dây dao động Ta iL ie D tất điểm dây dừng lại khơng dao động uO B dây điểm dao động mạnh xen kẽ với điểm đứng n C dây sóng phản xạ, sóng tới bị triệt tiêu hi Câu 56: Phát biểu sau đúng? Khi sóng dừng dây đàn hồi Câu 57: Một sợi dây đàn ghi ta giữ chặt đầu dao động, dây sóng dừng Tại thời điểm sợi dây duỗi thẳng vận tốc tức thời theo phương vng góc với dây điểm dọc theo dây (trừ up s/ đầu dây) A hướng điểm B phụ thuộc vào vị trí điểm C khác không điểm D không điểm ro Câu 58: (CĐ-2010) Một sợi dây chiều dài l căng ngang, hai đầu cố định Trên dây sóng dừng với n A v nl B om /g bụng sóng, tốc độ truyền sóng dây v Khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng nv 2l C l nv D l nv ok c Câu 59: Một sợi dây đàn hồi treo thẳng đứng vào điểm cố định, đầu để tự Người ta tạo sóng dừng dây với tần số bé f1 Để lại sóng dừng, phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f2 = bo kf1 Giá trị k B C D ce A fa Câu 60: Sóng dừng sợi dây đàn hồi dài bước sóng Quan sát điểm A B dây, người ta thấy A nút B bụng Xác định số nút số bụng đoạn AB (kể A B)  AB  B số nút + = số bụng =   1     AB  C số nút = số bụng + =   1     AB  D số nút = số bụng =   1    w w w  AB  A số nút = số bụng =    0,5    Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 61: Sóng dừng sợi dây đàn hồi dài bước sóng Quan sát điểm A B dây, người ta thấy A nút B nút Xác định số nút số bụng đoạn AB (kể A B)  AB  B số nút + = số bụng =   1     AB  C số nút = số bụng + =   1     AB  D số nút = số bụng =   1    01  AB  A số nút = số bụng =    0,5     AB  C số nút = số bụng + =   1     AB  D số nút = số bụng =   1    H  AB  B số nút + = số bụng =   1    nT hi  AB  A số nút = số bụng =    0,5    D người ta thấy A B bụng Xác định số nút số bụng đoạn AB (kể A B) oc Câu 62: Sóng dừng sợi dây đàn hồi dài bước sóng Quan sát điểm A B dây, A  12 B  C  24 Ta iL ie biên độ dao động nửa biên độ bụng Xác định ON uO Câu 63: Sóng dừng sợi dây đàn hồi dài bước sóng  , điểm O nút Tại N dây gần O D  Câu 64: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, sóng dừng ổn định chu kì T bước sóng Trên dây, A up s/ điểm nút, B điểm bụng gần A nhất, C điểm thuộc AB cho AB = 3AC Khoảng thời gian ngắn hai lần mà li độ dao động phần tử B biên độ dao động phần tử C B T ro T C om /g A T D T Câu 65: Trong thí nghiện giao thoa ánh sáng, hai nguồn kết hợp pha vân sáng trung tâm nằm cách hai nguồn Nếu làm cho hai nguồn kết hợp lệch pha vân sáng B xê dịch phía nguồn sớm pha C khơng vân giao thoa D nằm trường giao thoa ok c A xê dịch phía nguồn trễ pha bo Câu 66: Khi xảy tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp ngược pha S1 S2, điểm nằm đường trung trực ce A dao động với biên độ bé fa B đứng yên, không dao động w C dao động với biên độ lớn w w D dao động với biên độ giá trị trung bình Câu 67: Trong q trình giao thoa sóng, dao động tổng hợp M tổng hợp sóng thành phần Gọi  độ lệch pha hai sóng thành phần M, d2, d1 khoảng cách từ M đến hai nguồn sóng (với k số nguyên bước sóng  ) Biên độ dao động M đạt cực đại A   0,5  2k  1  B   2k C d2  d1  k D    2k  1  Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 68: Để hai sóng phát từ hai nguồn kết hợp dao động ngược pha, gặp điểm mơi trường tác dụng tăng cường hiệu số đường chúng phải A số nguyên lần bước sóng B số lẻ lần nửa bước sóng C số nguyên lần nửa bước sóng D số lẻ lần bước sóng 01 Câu 69: Khi xảy tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp ngược pha S1 S2, điểm B đứng yên, không dao động C dao động với biên độ lớn D dao động với biên độ giá trị trung bình H A dao động với biên độ bé oc nằm đường trung trực Câu 70: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động pha hi D tần số 25 Hz Tại điểm M mặt nước cách nguồn A, B khoảng d1 d2 B d1  d2  m  cm C d1  d2  m  1cm D d1  d2  m  1cm uO A d1  d2  m  1cm nT Tốc độ truyền sóng 100 (cm/s) Xác định điều kiện để M nằm đường cực tiểu (với m số nguyên) Ta iL ie Câu 71: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động pha tần số 20 Hz Tại điểm M mặt nước cách nguồn A, B khoảng d1 d2 Tốc độ truyền sóng 100 (cm/s) Xác định điều kiện để M nằm đường cực đại (với m số nguyên) B d1  d2  m  cm up s/ A d1  d2  m  1cm D d1  d2  m  1cm C d1  d2  mcm ro Câu 72: Tại hai điểm A B mặt chất lỏng hai nguồn phát sóng dao động với phương trình lần om /g     lượt u1  a1 cos   t   u2  a2 cos   t   Bước sóng tạo cm Một điểm M mặt chất 2 2   lỏng cách nguồn d1 d2 Xác định điều kiện để M nằm cực tiểu? (với k số nguyên) ok c A d1  d2  k  cm B d1  d2  k cm C d1  d2  k cm D d1  d2  k  1cm bo Câu 73: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động ngược ce pha tần số 20 Hz Tại điểm M mặt nước cách nguồn A, B khoảng d1 fa d2 Tốc độ truyền sóng 100 (cm/s) Xác định điều kiện để M nằm đường cực đại (với k số nguyên) w A d1  d2  k  1cm D d1  d2  k cm w w C d1  d2  k  2,5 cm B d1  d2  k  cm Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 74: Tại hai điểm A B mặt chất lỏng hai nguồn phát sóng dao động với phương trình lần   lượt u1  a1 cos   t   u2  a2 cos  t    Bước sóng tạo cm Một điểm M mặt chất 2  B d1  d2  m  1cm C d1  d2  m  1cm D d1  d2  m  1cm oc A d1  d2  m  cm 01 lỏng cách nguồn d1 d2 Xác định điều kiện để M nằm cực tiểu? (với m số nguyên) H Câu 75: Tại hai điểm A B mặt chất lỏng hai nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng D   với phương trình u1  a1 cos  50 t   u2  a2 cos  50 t    Tốc độ truyền sóng 2  hi mặt chất lỏng (m/s) Một điểm M mặt chất lỏng cách nguồn A B d1 d2 Xác B d1  d2  m  1cm C d1  d2  m  1cm D d1  d2  m  1cm Ta iL ie uO A d1  d2  m  cm nT định điều kiện để M nằm cực đại? (với m số nguyên) Câu 76: Tại hai điểm A B gần mặt chất lỏng hai nguồn phát sóng kết hợp Nguồn sóng A sớm pha nguồn sóng B  Điểm M mặt chất lỏng cách A B đoạn tương ứng up s/ d1 d2 dao động với biên độ cực đại, (k số nguyên, λ bước sóng) B d2  d1   k  0,25  A d2  d1  k ro C d1  d2   k  0,5  D d1  d2   k  0,25  om /g Câu 77: Giao thoa hai nguồn kết hợp mặt nước người ta thấy điểm M đứng yên, hiệu đường đến hai nguồn nλ (n số nguyên) Độ lệch pha hai nguồn  ok C số lẻ lần c A số nguyên lần 2 B số lẻ lần  D số nguyên lần  bo Câu 78: Giao thoa hai nguồn kết hợp mặt nước người ta thấy điểm M đứng yên, hiệu đường ce đến hai nguồn  n  0,5  (n số nguyên) Độ lệch pha hai nguồn fa A số nguyên lần 2  D số nguyên lần  w w C số lẻ lần B số lẻ lần  w Câu 79: Giao thoa hai nguồn kết hợp A B mặt nước với phương trình u1  a1 cos  t u2  a2 cos  t    Điểm M dao động cực đại, hiệu đường đến hai nguồn MA MB = phần tư bước sóng Giá trị  KHƠNG thể A 1,5 B 2,5 C 1,5 D 0,5 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 80: Giao thoa hai nguồn kết hợp A B mặt nước với phương trình u1  a1 cos  t u2  a2 cos  t    Điểm M dao động cực tiểu, hiệu đường đến hai nguồn MA MB = phần tư bước sóng Giá trị  KHƠNG thể B 2,5 A 1,5 C 1,5 D 0,5 01 Câu 81: Giao thoa hai nguồn kết hợp A B mặt nước với phương trình oc u1  a1 cos  t u2  a2 cos  t    Điểm M dao động cực đại, hiệu đường đến hai nguồn MA 10 B 2 C  2 D 4 D A H MB = phần ba bước sóng Giá trị  KHÔNG thể hi Câu 82: Giao thoa hai nguồn kết hợp A B mặt nước với phương trình  B 7 C  uO A  D  Ta iL ie MB = phần ba bước sóng Giá trị  KHÔNG thể nT u1  a1 cos  t u2  a2 cos  t    Điểm M dao động cực tiểu, hiệu đường đến hai nguồn MA 5 Câu 83: Khoảng cách ngắn từ trung điểm O AB (A B nguồn kết hợp pha) đến điểm dao động với biên độ cực đại đoạn AB (SGK VL 12):  B  3 up s/ A C D  ro Câu 84: Khoảng cách ngắn từ trung điểm O AB (A B nguồn kết hợp pha) đến A  B  om /g điểm dao động với biên độ cực tiểu đoạn AB (SGK VL 12) C 3 D  c Câu 85: Hai nguồn dao động kết hợp S1, S2 gây tượng giao thoa sóng mặt thống chất lỏng Nếu ok tăng tần số dao động hai nguồn S1 S2 lên lần khoảng cách hai điểm liên tiếp S1S2 bo biên độ dao động cực tiểu thay đổi nào? Coi tốc độ truyền sóng khơng đổi A Tăng lên lần B Không thay đổi C Giảm lần D Tăng lên lần ce Câu 86: Hai nguồn A B mặt nước dao động pha, O trung điểm AB dao động với biên độ 2a .fa Các điểm đoạn AB dao động với biên độ A0   A0  2a  cách khoảng không đổi w w x nhỏ bước sóng Giá trị x w A  B  12 C  D  Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... trình giao thoa sóng, dao động tổng hợp M tổng hợp sóng thành phần Gọi  độ lệch pha hai sóng thành phần M, d2, d1 khoảng cách từ M đến hai nguồn sóng (với k số nguyên bước sóng  ) Biên độ... định, có sóng dừng Trên dây có bụng sóng A v l B om /g Biết Tốc độ truyền sóng dây v khơng đổi Tần số sóng v 4l C 2v l D v 2l c Câu 51: Xét sóng dừng sợi dây đàn hồi dài, A bụng sóng B nút sóng Quan... thêm bụng Khoảng cách A B lần bước bo sóng A năm phần tư B nửa bước sóng C phần tư D ba phần tư ce Câu 52: Xét sóng dừng sợi dây đàn hồi dài, A bụng sóng B nút sóng Quan fa sát cho thấy hai điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: THẦY đỗ NGỌC hà CHINH PHỤC lý THUYẾT SÓNG cơ học PHẦN 2 , THẦY đỗ NGỌC hà CHINH PHỤC lý THUYẾT SÓNG cơ học PHẦN 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay