THẦY đỗ NGỌC hà CHINH PHỤC lý THUYẾT SÓNG cơ học PHẦN 1

6 53 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:32

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích CHINH PHỤC THUYẾT SÓNG HỌC THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI PHẦN 01 Thời gian : 40 phút H Câu 1: Sóng học truyền mơi trường vật chất đồng qua điểm A đến điểm B oc Thầy Đỗ Ngọc D A chu kì dao động A khác chu kì dao động B hi B dao động A trễ pha B nT C biên độ dao động A lớn B Câu 2: Bước sóng khoảng cách hai điểm Ta iL ie A mà thời gian mà sóng truyền hai điểm chu kì uO D biên độ dao động A lớn B B gần phương truyền sóng mà dao động C gần mà dao động hai điểm pha up s/ D phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha Câu 3: Một sóng ngang truyền sợi dây dài Hai điểm PQ  ro kết Luận sau đúng? 5 sóng truyền từ P đến Q Những B Li độ P, Q trái dấu om /g A Khi Q li độ cực đại P vận tốc cực đại C Khi P li độ cực đại Q vận tốc cực đại .c D Khi P cực đại Q cực tiểu bo chiều từ M đến N) ok Câu 4: Hai điểm M N phương truyền sóng cách khoảng 3/4 bước sóng (sóng truyền theo ce A M cực đại N động cực tiểu B M li độ cực đại dương N vận tốc cực đại dương .fa C M vận tốc cực đại dương N li độ cực đại dương w D li độ dao động M N luôn độ lớn w w Câu 5: Một sóng ngang bước sóng λ truyền sợi dây dài, qua điểm M đến điểm N cách 65,75 Tại thời điểm M li độ âm chuyển động xuống điểm N li độ A âm xuống B âm lên C dương xuống D dương lên Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 6: Một sóng học lan truyền sợi dây đàn hồi dài Quan sát điểm M N dây cho thấy, điểm M vị trí cao thấp điểm N qua vị trí cân ngược lại N vị trí cao thấp điểm M qua vị trí cân Độ lệch pha hai điểm A số nguyên 2 B số lẻ lần  D số nguyên lần  01 C số lẻ lần Câu 7: Điều kiện để hai sóng gặp , giao thoa với hai sóng phải xuất phát từ hai oc nguồn dao động H A biên độ hiệu số pha không đổi theo thời gian B tần số, phương hi D C pha ban đầu biên đô Câu 8: Phát biểu sau đúng? Khi sóng dừng dây đàn hồi uO A nguồn phát sóng ngừng dao động điểm dây dao động nT D tần số, phương hiệu số pha không đổi theo thời gian Ta iL ie B dây điểm dao động mạnh xen kẽ với điểm đứng yên C dây sóng phản xạ, sóng tới bị triệt tiêu D tất điểm dây dừng lại không dao động điểm biên độ dao động cực tiểu up s/ Câu 9: Đối với trường hợp hai nguồn kết hợp (khơng pha), miền giao thoa hai sóng, A hiệu đường từ hai nguồn đến điểm số nguyên lần bước sóng ro B hiệu đường từ hai nguồn đến điểm số bán nguyên lần bước sóng om /g C độ lệch pha hai sóng kết hợp điểm số nguyên lần 2 D độ lệch pha hai sóng kết hợp điểm số bán nguyên lần 2 Câu 10: Trong trình giao thoa sóng, dao động tởng hợp M tởng hợp sóng thành c phần Gọi  độ lệch pha hai sóng thành phần M, d2, d1 khoảng cách từ M đến hai nguồn sóng  bo A    2k  1 ok (với k số nguyên) Biên độ dao động M đạt cực đại B   2k ce D    2k  1  fa C d2  d1  k Câu 11: Khi xảy tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp ngược pha S1 S2, biên độ khác w điểm nằm đường trung trực w w A dao động với biên độ bé B đứng yên, không dao động C dao động với biên độ lớn D dao động với biên độ giá trị trung bình Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 12: Khi tượng giao thoa xảy điểm vùng giao thoa A biên độ dao động biến thiên tuần hồn theo thời gian B độ lệch pha hai sóng biến thiên theo thời gian C pha dao động phần tử mơi trường biến thiên theo thời gian 01 D pha dao động phần tử môi trường biến thiên điều hồ theo thời gian oc Câu 13: Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai? A Ở nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm khơng khí nhỏ tốc độ truyền sóng âm nước H B Sóng âm truyền mơi trường rắn, lỏng khí D C Sóng âm chất rắn ln sóng dọc hi D Sóng âm khơng khí sóng ngang nT Câu 14: Một nam châm điện dùng dòng điện xoay chiều chu kì 0,1 (s) Nam châm tác dụng lên khí B Sóng ngang C Hạ âm D Siêu âm Câu 15: Sóng học A lan truyền dao động vật chất theo thời gian Ta iL ie A Âm mà tai người nghe uO thép mỏng làm cho thép dao động điều hòa tạo sóng âm Sóng âm phát truyền không up s/ B dao động học lan truyền môi trường vật chất theo thời gian C lan toả vật chất không gian ro D lan truyền biên độ dao động phân tử vật chất theo thời gian om /g Câu 16: Điều sau sai nói đồ thị sóng? A Đường hình sin thời gian điểm đồ thị dao động điểm B Đồ thị dao động điểm dây đường sin chu kì T với nguồn .c C Đường hình sin không gian vào thời điểm biểu thị dạng mơi trường vào thời điểm ok D Đường hình sin khơng gian chu kì chu kì T nguồn bo Câu 17: Phát biểu sau sóng khơng đúng? ce A Sóng học trình lan truyền dao động học mơi trường vật chất B Sóng ngang sóng phần tử mơi trường dao động theo phương ngang .fa C Sóng dọc sóng phần tử môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng w D Bước sóng quãng đường sóng truyền chu kì dao động sóng w w Câu 18: Tốc độ truyền sóng (thông thường) không phụ thuộc vào A tần số biên độ sóng B nhiệt độ mơi trường tần số sóng C chất mơi trường lan truyền sóng D biên độ sóng chất môi trường Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 19: Bước sóng  A quãng đường sóng truyền chu kì dao động sóng B khoảng cách hai điểm phương truyền sóng ln dao động pha với C quãng đường sóng truyền đơn vị thời gian 01 D khoảng cách hai điểm phương truyền sóng gần ln li độ với B tần số sóng tăng lên C lượng sóng tăng lên D bước sóng tăng lên H A biên độ sóng tăng lên oc Câu 20: Khi sóng âm từ mơi trường khơng khí vào mơi trường rắn A tăng D Câu 21: Khi sóng âm truyền từ khơng khí vào nước bước sóng C khơng đởi D giảm sau tăng hi B giảm nT Câu 22: Sóng A co dãn tuần hồn phần tử môi trường uO B dao động lan truyền môi trường Ta iL ie C chuyển động tương đối vật so với vật khác D truyền chuyển động khơng khí Câu 23: Bước sóng A qng đường mà phần tử môi trường giây up s/ B khoảng cách hai phần tử sóng dao động ngược pha C khoảng cách hai phần tử sóng gần phương truyền sóng dao động pha ro D khoảng cách hai vị trí xa phần tử sóng om /g Câu 24: Chọn câu Sóng ngang sóng A lan truyền theo phương nằm ngang B phần tử sóng dao động theo phương nằm ngang .c C phần tử sóng dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng ok D phần tử sóng dao động theo phương với phương truyền sóng bo Câu 25: Chọn phương án SAI Bước sóng ce A quãng đường sóng truyền chu kì B khoảng cách hai sóng gần phương truyền sóng .fa C khoảng cách hai điểm sóng li độ khơng thời điểm w D khoảng cách hai điểm sóng gần pha dao động w w Câu 26: Phương trình sóng dạng A x  A cos t    x  B x  A cos   t      t x C x  A cos2    T  t  D x  A cos      T  Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 27: Biên độ sóng điểm định mơi trường sóng truyền qua A biên độ dao động phần tử vật chất B tỉ lệ lượng sóng C biên độ dao động nguồn 01 D tỉ lệ với bình phương tần số dao động B Biên độ sóng C Bước sóng D Tần số sóng H A Năng lượng sóng oc Câu 28: Khi sóng truyền qua mơi trường vật chất, đại lượng khơng thay đởi Câu 29: Một sóng học tần số f lan truyền mơi trường vật chất đàn hồi với tốc độ v, bước v f D   Câu 30: Sóng ngang truyền mơi trường C lỏng khí D rắn khí Ta iL ie A rắn mặt chất lỏng B rắn , lỏng khí v f nT C   3vf uO B   A   vf hi D sóng tính theo cơng thức Câu 31: Một sóng học lan truyền sợi dây đàn hồi dài Quan sát điểm M N dây cho thấy, điểm M vị trí cao thấp điểm N qua vị trí cân ngược lại N vị trí cao thấp điểm M qua vị trí cân Độ lệch pha hai điểm  up s/ A số nguyên lần 2 B số lẻ lần  C số lẻ lần D số nguyên lần  ro Câu 32: Một sóng học lan truyền sợi dây đàn hồi dài Quan sát điểm M N dây om /g cho thấy, chúng qua vị trí cân thời điểm theo hai chiều ngược Độ lệch pha hai điểm B số lẻ lần  C số lẻ lần c A số nguyên 2 D số nguyên lần  ok Câu 33: Sóng học truyền mơi trường vật chất đồng qua điểm A đến điểm B bo A chu kì dao động A khác chu kì dao động B B dao động A trễ pha B ce C biên độ dao động A lớn B .fa D tốc độ truyền sóng A lớn B bước sóng (sóng truyền theo w w Câu 34: Hai điểm M N phương truyền sóng cách khoảng w chiều từ M đến N) A M cực đại N động cực tiểu B M li độ cực đại dương N vận tốc cực đại dương C M vận tốc cực đại dương N li độ cực đại dương D li độ dao động M N luôn độ lớn Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 35: Một sóng ngang bước sóng λ truyền sợi dây dài, qua điểm M đến điểm N cách 65,75 Tại thời điểm M li độ âm chuyển động xuống điểm N li độ A âm xuống B âm lên C dương xuống D dương lên 01 Câu 36: Một sóng học biên độ khơng đởi A, bước sóng Vận tốc dao động cực đại phần tử môi C    B   2 A A D    A H A    A oc trường lần tốc độ truyền sóng khi: Câu 37: Một sóng học biên độ khơng đởi A, bước sóng Vận tốc dao động cực đại phần tử môi A D    hi C    B   2 A A nT A    A D trường lần tốc độ truyền sóng khi: uO Câu 38: Một sóng học biên độ khơng đởi A, bước sóng Vận tốc dao động cực đại phần tử môi A    A Ta iL ie trường tốc độ truyền sóng khi: C    B   2 A A D    A Câu 39: Trên mặt hồ đủ rộng, phao nhỏ nổi mặt nước sóng dao động với phương up s/   trình u  5cos  4 t   (cm, t) Vào buổi tối, người ta chiếu sáng mặt hồ chớp sáng đặn 2  ro 0,5 s lần Khi quan sát thấy phao om /g A dao động với biên độ cm tiến dần xa nguồn B dao động vị trí xác định với biên độ cm D không dao động .c C dao động với biên độ cm tiến dần lại nguồn ok Câu 40: Tại điểm A mặt thoáng chất lỏng yên tĩnh, người ta nhỏ xuống đặt giọt bo nước giống cách 0,01 (s), tạo sóng mặt nước Chiếu sáng mặt nước đèn nhấp nháy phát 25 chớp sáng giây Hỏi người ta quan sát thấy gì? B Dao động C Mặt nước sóng sánh D Gợn lồi, gợn lõm đứng yên w w w fa ce A Mặt nước phẳng lặng Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... pha hai sóng kết hợp điểm số bán nguyên lần 2 Câu 10 : Trong q trình giao thoa sóng, dao động tởng hợp M tởng hợp sóng thành c phần Gọi  độ lệch pha hai sóng thành phần M, d2, d1 khoảng... Câu 17 : Phát biểu sau sóng khơng đúng? ce A Sóng học q trình lan truyền dao động học mơi trường vật chất B Sóng ngang sóng có phần tử môi trường dao động theo phương ngang .fa C Sóng dọc sóng. ..www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc 01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2 018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc Hà để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 6: Một sóng học lan truyền sợi dây đàn hồi
- Xem thêm -

Xem thêm: THẦY đỗ NGỌC hà CHINH PHỤC lý THUYẾT SÓNG cơ học PHẦN 1 , THẦY đỗ NGỌC hà CHINH PHỤC lý THUYẾT SÓNG cơ học PHẦN 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay