THẦY đỗ NGỌC hà câu hỏi đáp án GIAO THOA SÓNG cơ học

7 53 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:32

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích TRỌN BỘ CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP GIAO THOA SÓNG HỌC CẤU TRÚC CÂU HỎI PHÂN THEO CHỦ ĐỀ 01 PHẦN CÂU HỎI KÈM ĐÁP ÁN oc Thầy Đỗ Ngọc H Câu 1: Chọn phát biểu trả lời D A Giao thoa sóng nước tượng xảy hai sóng tần số gặp mặt thống hi B Nơi sóng nơi tượng giao thoa D Hai nguồn dao động phương, tần số hai nguồn kết hợp A biên độ khác tần số B pha ban đầu khác tần số C tần số hiệu số pha khơng đổi theo thời gian up s/ D biên độ hiệu số pha thay đổi theo thời gian Ta iL ie uO Câu 2: Hai nguồn sóng kết hợp hai nguồn dao động phương, nT C Hai sóng tần số độ lệch pha khơng đổi theo thời gian hai sóng kết hợp Giao thoa mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt A B dao động điều hòa pha theo phương thẳng đứng Sóng truyền mặt nước bước sóng Cực tiểu giao thoa nằm điểm hiệu om /g A 2k  với k  0,1,2, ro đường hai sóng từ hai nguồn tới B (2k +1)  với k  0,1,2, C k  với k  0,1,2, D (k+ 0,5)  với k  0,1,2, c Câu 3: Trong tượng giao thoa sóng hai nguồn kết hợp đồng pha Gọi d1 , d2 khoảng cách ok từ hai nguồn sóng đến điểm thuộc vùng giao thoa Những điểm mơi trường truyền sóng cực đại bo giao thoa hiệu đường sóng từ hai nguồn tới B d2 – d1 = (2k + 1)  với k  0, 1, 2 C d2 – d1 = kλ với k  0, 1, 2 D d2 –d1 = (2k + 1)  với k  0, 1, 2 fa ce  A d2 –d1 = k với k  0, 1, 2 w Câu 4: Trong giao thoa sóng hai nguồn kết hợp bước sóng Trên đoạn chiều dài thuộc đường w w thẳng nối hai nguồn N cực đại liên tiếp Ta ln A   N  1  B   N  1  C  N D   N  1  Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 5: Tại hai điểm A B mặt nước nằm ngang hai nguồn sóng kết hợp, dao động theo phương thẳng đứng giao thoa hai sóng mặt nước Tại trung điểm đoạn AB, phần tử nước dao động với biên độ cực đại Hai nguồn sóng dao động D lệch pha góc  oc C ngược pha B pha 01 A lệch pha góc  Câu 6: (CĐ2009) Ở mặt nước hai nguồn sóng dao động theo phương vng góc với mặt nước, H phương trình u = Acosωt Trong miền gặp hai sóng, điểm mà phần tử nước dao B số nguyên lần bước sóng C số nguyên lần nửa bước sóng D số lẻ lần bước sóng nT B nhiễu xạ sóng C giao thoa sóng D sợi dây bị tách làm đôi uO Câu 7: Bản chất sóng dừng tượng A phản xạ sóng hi A số lẻ lần nửa bước sóng D động với biên độ cực đại hiệu đường sóng từ hai nguồn đến A điểm dây B trung điểm sợi dây Ta iL ie Câu 8: Khi phản xạ vật cản cố định, sóng phản xạ sợi dây ln ngược pha với sóng tới C điểm bụng Câu 9: Chọn phát biểu sai nói sóng dừng D điểm phản xạ up s/ A Điểm bụng điểm mà sóng tới sóng phản xạ pha B Điểm nút điểm mà sóng tới sóng phản xạ ngược pha C Trong sóng dừng truyền pha từ điểm sang điểm khác ro D Các điểm nằm bụng dao động pha om /g Câu 10: Một sợi dây hai đầu cố định, sóng phản xạ so với sóng tới điểm cố định không A tần số B tốc độ C bước sóng D pha ban đầu , bước sóng  c Câu 11: Khi lấy k = 0, 1,2,… Điều kiện để sóng dừng dây đàn hồi chiều dài  k B  bo A ok đầu dây cố định đầu lại tự k C   2k  1  D   2k  1  ce Câu 12: Khi lấy k = 0, 1,2,… Biết vận tốc truyền sóng dây v khơng đổi Điều kiện để sóng dừng fa dây đàn hồi chiều dài  w A kv f B hai đầu dây cố định  kv 2f C   2k  1 v 2f D   2k  1 v 4f w w Câu 13: Khi sóng dừng sợi dây đàn hồi bước sóng  khoảng cách n nút sóng liên tiếp A n  B n  C  n  1  D  n  1  Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 14: Khi sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ bụng đến nút gần A số nguyên lần bước sóng C bước sóng B nửa bước sóng D phần tư bước sóng Câu 15: Khi sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách ba bụng liên tiếp D phần tư bước sóng Câu 16: Trên sợi dây đàn hồi chiều dài oc C bước sóng B nửa bước sóng 01 A số nguyên lần bước sóng , hai đầu dây cố định sóng dừng Trên dây Câu 17: Một sợi dây chiều dài v C 2v D v D B hi v căng ngang, hai đầu cố định Trên dây sóng dừng với n bụng sóng, nT A H bụng sóng Biết vận tốc truyền sóng dây v khơng đổi Tần số sóng v n B nv C 2nv D nv Ta iL ie A uO tốc độ truyền sóng dây v Khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng Câu 18: (CĐ2012) Khi nói phản xạ sóng vật cản cố định, phát biểu sau đúng? A Tần số sóng phản xạ ln lớn tần số sóng tới B Sóng phản xạ ln ngược pha với sóng tới điểm phản xạ up s/ C Tần số sóng phản xạ ln nhỏ tần số sóng tới D Sóng phản xạ ln pha với sóng tới điểm phản xạ ro Câu 19: Chọn phát biểu sai Trong sóng dừng om /g A vị trí nút cách đầu cố định khoảng số ngun lần nửa bước sóng B vị trí bụng cách đầu cố định khoảng số nguyên lẻ lần phần tư bước sóng C Hai điểm đối xứng qua nút dao động pha .c D Hai điểm đối xứng bụng dao động pha ok Câu 20: Chọn phát biểu sai nói sóng dừng bo A Ứng dụng sóng dừng đo tốc độ truyền sóng ce B Khoảng thời gian hai lần sợi dây duỗi thẳng nửa chu kì C Khoảng cách bụng nút liên tiếp phần tư bước sóng .fa D Biên độ bụng 2a, bề rộng bụng 4A sóng tới biên độ a w Câu 21: Một sợi dây dài 2L kéo căng hai đầu cố định Kích thích để dây sóng dừng ngồi hai w w đầu hai nút điểm C sợi dây nút M N hai điểm dây đối xứng qua C Dao động điểm M N biên độ A pha B khác pha C ngược pha D khác ngược pha Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 22: Phát biểu sau đúng? Khi sóng dừng dây đàn hồi A nguồn phát sóng ngừng dao động điểm dây dao động B dây điểm dao động mạnh xen kẽ với điểm đứng yên C dây sóng phản xạ, sóng tới bị triệt tiêu 01 D tất điểm dây dừng lại không dao động oc Câu 23: Ta quan sát thấy tượng sợi dây sóng dừng? A Tất phần tử dây đứng yên H B Trên dây bụng sóng xen kẽ với nút sóng C Tất phần tử dây dao động với biên độ cực đại hi D D Tất phần tử dây chuyển động với tốc độ nT Câu 24: Sóng dừng xảy dây đàn hồi hai đầu cố định B bước sóng gấp ba chiều dài dây Ta iL ie C chiều dài dây số nguyên lần nửa bước sóng uO A chiều dài dây phần tư bước sóng D chiều dài dây số lẻ lần nửa bước sóng Câu 25: Sóng truyền sợi dây đàn hồi hai đầu cố định với bước sóng λ Muốn sóng dừng A  dây nhận giá trị sau đây?  B  up s/ dây chiều dài  C   D  2 ro Câu 26: Xét sóng dừng sợi dây đàn hồi dài bước sóng, A bụng sóng B nút om /g sóng Quan sát cho thấy hai điểm A B thêm bụng khác Khoảng cách AB B 1, 75 A  C 1, 25 D 0, 75 Câu 27: Xét sóng dừng sợi dây đàn hồi dài bước sóng  , A bụng sóng B c nút sóng Quan sát cho thấy hai điểm A B thêm hai nút khác Khoảng cách AB B 1, 75 ok A  C 1, 25 D 0, 75 bo Câu 28: Trên dây đàn hồi sóng dừng Gọi f0 tần số nhỏ để tạo sóng dừng ce dây Các tần số tuân theo quy luật 2f0 , 3f0 , 4f0 nf0 Số nút số bụng dây fa A số nút = số bụng – B Số nút = số bụng + C Số nút =số bụng D Số nút =số bụng - w Câu 29: Trên dây đàn hồi sóng dừng Gọi f0 tần số nhỏ để tạo sóng dừng w w dây Các tần số tuân theo quy luật 3f0 , 5f0 , 7f0 Số nút số bụng dây A số nút = số bụng – B Số nút = số bụng + C Số nút =số bụng D Số nút =số bụng - Câu 30: Trên dây đàn hồi sóng dừng Một điểm M sợi vận tốc dao động biến thiên theo phương trình vM = 20πsin(10πt +  ) (cm/s) Bề rộng bụng sóng độ lớn A cm B cm C 16 cm D cm Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 31: Một sóng lan truyền dây đàn hồi gặp đầu dây cố định phản xạ trở lại, A sóng phản xạ tần số bước sóng với sóng tới B sóng phản xạ ln giao thoa với sóng tới tạo thành sóng dừng C sóng phản xạ ln pha với sóng tới 01 D sóng phản xạ ln ngược pha với sóng tới oc Câu 32: Một sợi dây đàn ghi ta giữ chặt đầu dao động, dây sóng dừng Tại thời điểm sợi dây duỗi thẳng vận tốc tức thời theo phương vng góc với dây điểm dọc theo dây B phụ thuộc vào vị trí điểm C khác không điểm D không điểm hi D A hướng điểm H (trừ đầu dây) nT Câu 33: Một sợi dây đàn hồi treo thẳng đứng vào điểm cố định, đầu để tự Người ta tạo f2  kf1 Giá trị k B C D Ta iL ie A uO sóng dừng dây với tần số bé f1 Để lại sóng dừng, phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị Câu 34: Sóng dừng sợi dây đàn hồi dài bước sóng Quan sát điểm A B dây, người ta thấy A nút B bụng Số nút số bụng đoạn AB (kể A B) 2AB  0,  2AB 1  up s/ C số nút = số bụng + = B số nút + = số bụng = ro A số nút = số bụng = D số nút = số bụng = 2AB 1  2AB 1  om /g Câu 35: Sóng dừng sợi dây đàn hồi dài bước sóng λ Quan sát điểm A B dây, người ta thấy A nút B nút Số nút số bụng đoạn AB (kể A B) c 2AB  0.5  ok A số nút = số bụng = bo C số nút = số bụng + = 2AB 1  B số nút + = số bụng = D số nút = số bụng = 2AB 1  2AB 1  ce Câu 36: Sóng dừng sợi dây đàn hồi dài bước sóng X Quan sát điểm A B dây, fa người ta thấy A B bụng Số nút số bụng đoạn AB (kể A B) w w w A số nút = số bụng = 2AB  0,  C số nút = số bụng + = 2AB 1  B số nút + = số bụng = D số nút = số bụng = 2AB 1  2AB 1  Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 37: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động pha tần số f Tốc độ truyền sóng khơng đổi v Vị trí dãy cực đại đoạn AB cách nguồn A AB k với k  0, 1, 2  B d1  AB  k với k  0, 1, 2 C d1  AB k với k  0, 1, 2  2 D d1  AB k với k  0, 1, 2  4 oc A d1  01 đoạn H Câu 38: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động pha tần số f Tốc độ truyền sóng khơng đổi v Vị trí dãy cực tiểu đoạn AB cách nguồn A hi D đoạn AB k    với k  0, 1, 2 4 B d1  AB  k  0, 5 với k  0, 1, 2 C d1  AB k với k  0, 1, 2  2 D d1  nT A d1  uO AB k    với k  0, 1, 2 2 Ta iL ie Câu 39: Khoảng cách ngắn từ trung điểm O AB (A B nguồn kết hợp pha) đến điểm dao động với biên độ cực đại đoạn AB A λ/2 B λ/4 C λ/4 D λ up s/ Câu 40: Khoảng cách ngắn từ trung điêm AB (A B nguồn kết hợp pha) đến điêm dao động với biên độ cực tiêu đoạn AB B λ/4 C λ/4 D λ ro A λ/2 om /g Câu 41: Hai nguồn dao động kết hợp S1, S2 gây tượng giao thoa sóng mặt thoáng chất lỏng Nếu tăng tần số dao động hai nguồn S1 S2 lên lần khoảng cách hai điểm liên tiếp S1S2 biên độ dao động cực tiểu thay đổi nào? Coi tốc độ truyền sóng khơng đổi B Khơng thay đổi c A Tăng lên lần C Giảm lần D Tăng lên lần ok Câu 42: Hai nguồn A B mặt nước dao động pha, O trung điểm AB dao động với biên độ 2a bo Các điểm đoạn AB dao động với biên độ A0 (0 < A0 < 2a) cách khoảng không đổi A λ/8 ce x nhỏ bước sóng λ Giá trị Δx B λ/12 C λ/4 D λ/6 .fa Câu 43: Sóng dừng sợi dây đàn hồi dài bước sóng λ, điểm O nút Tại N dây gần O w biên độ dao động nửa biên độ bụng Xác định ON w w A λ/12 B λ/6 C λ/24 D λ/4 Câu 44: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, sóng dừng ổn định chu kì T bước sóng λ Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A nhất, C điểm thuộc AB cho AB = 3AC Khoảng thời gian ngắn hai lần mà li độ dao động phần tử B biên độ dao động phần tử C A T/4 B T/6 C T/3 D T/8 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 45: Nếu giao thoa xảy với hai nguồn kết hợp biên độ điểm tăng cường lẫn biên độ tăng A gấp ba lần B gấp hai lần C gấp bốn lần D gấp năm lần Câu 46: Khẳng định sau sai? 01 A Các sóng kết hợp sóng dao động tần số, hiệu số pha không thay đổi theo thời gian oc B Với sóng dừng, nút bụng sóng điểm cố định D Sóng dừng sóng tổng hợp sóng tới sóng phản xạ phương truyền H C Giao thoa tổng hợp hay nhiều sóng D Câu 47: Trên sợi dây đàn hồi dài l sóng dừng với bước sóng  , người ta thấy trừ hi điểm nút điểm khác dao động pha Nhận xét sau sai? nT A Tần số sóng giá trị nhỏ B Chiều dài sợi dây l bước sóng uO C Nếu sợi dây đầu cố định đầu tự do, dây bụng sóng, nút sóng Ta iL ie D Nếu sợi dây hai đầu cố định dây bụng sóng, nút sóng Câu 48: Khi nói sóng dừng sợi dây đàn hồi, phát biểu sau sai? A Khoảng cách hai nút liên tiếp nửa bước sóng B Là tượng giao thoa sóng tới sóng phản xạ up s/ C Khoảng cách hai bụng liên tiếp bước sóng D Khoảng cách từ nút đến bụng liền kề 0,25 bước sóng ro Câu 49: Chọn phát biểu sai nói sóng dừng om /g A Điểm bụng điểm mà sóng tới sóng phản xạ pha B Điểm nút điểm mà sóng tới sóng phản xạ ngược pha C Trong sóng dừng truyền pha từ điểm sang điểm khác ce bo ok c D Các điểm nằm bó sóng dao động pha 1: fa 2:CD 3:C 4:B 5:B 6:B 7:C 8:D 9:C 10:D 11:D 12:B 13:C 14:D 15:C 16:A 17:D 18:B 19:C 20:B 21:C 22:B 23:B 24:C 25:A 26:CD 27:C 28:B 29:C 30:D 31:D 32:B 33:B 34:A 35:C 36:B 37:C 38:D 39:A 40:B 41:C 42:C 43:A 44:C 45: B 46:C 47:B 48:C 49:C w w w BẢNG ÐÁP ÁN Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... Thầy Đỗ Ngọc Hà để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 31: Một sóng lan truyền dây đàn hồi gặp đầu dây cố định phản xạ trở lại, A sóng phản xạ có tần số bước sóng với sóng tới B sóng phản xạ ln giao. .. Thầy Đỗ Ngọc Hà để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 14: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ bụng đến nút gần A số nguyên lần bước sóng C bước sóng B nửa bước sóng D phần tư bước sóng. .. sóng, điểm mà phần tử nước dao B số nguyên lần bước sóng C số nguyên lần nửa bước sóng D số lẻ lần bước sóng nT B nhiễu xạ sóng C giao thoa sóng D sợi dây bị tách làm đôi uO Câu 7: Bản chất sóng
- Xem thêm -

Xem thêm: THẦY đỗ NGỌC hà câu hỏi đáp án GIAO THOA SÓNG cơ học , THẦY đỗ NGỌC hà câu hỏi đáp án GIAO THOA SÓNG cơ học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay