THẦY đỗ NGỌC hà 120 câu hỏi HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG TRONG điện XOAY CHIỀU PHÂN THEO cấp độ đề THI

17 31 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:32

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích TRỌN BỘ CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CHƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG 01 PHẦN CÂU HỎI KÈM ĐÁP ÁN I CÂU HỎI THƯỜNG GẶP H Câu 1: Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha dòng điện điện áp phụ thuộc vào oc Thầy Đỗ Ngọc B điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C cách chọn gốc tính thời gian D tính chất mạch điện hi D A cường độ dòng điện hiệu dụng mạch nT Câu 2: Một điện trở R mắc vào mạch điện xoay chiều tần số 50 Hz, muốn dòng điện mạch sớm A mắc thêm vào mạch tụ điện nối tiếp với điện trở Ta iL ie B thay điện trở nói tụ điện uO pha điện áp hai đầu đoạn mạch góc π/2 người ta phải C mắc thêm vào mạch cuộn cảm nối tiếp với điện trở D thay điện trở nói cuộn cảm up s/ Câu 3: Đoạn mạch RLC nối tiếp xảy cộng hưởng Tăng dần tần số dòng điện lượng nhỏ giữ nguyên thông số khác mạch, kết luận khơng đúng? A Cường độ dòng điện giảm, cảm kháng cuộn dây tăng, điện áp hai đầu cuộn dây không đổi om /g C Điện áp hai đầu tụ giảm ro B Cảm kháng cuộn dây tăng, điện áp hai đầu cuộn dây thay đổi D Điện áp hai đầu điện trở giảm Câu 4: Trong đoạn mạch RLC, mắc nối tiếp xảy tượng cộng hưởng Tăng dần tần số dòng điện ok c giữ nguyên thông số mạch, kết luận sau khơng đúng? B cường độ hiệu dụng dòng điện giảm C điện áp hiệu dụng tụ điện tăng D điện áp hiệu dụng điện trở giảm bo A hệ số công suất đoạn mạch giảm ce Câu 5: Dung kháng đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trị nhỏ cảm kháng Ta làm thay đổi fa thông số đoạn mạch cách nêu sau Cách làm cho tượng cộng hưởng điện xảy ra? B Tăng hệ số tự cảm cuộn dây C Giảm điện trở đoạn mạch D Giảm tần số dòng điện w w w A Tăng điện dung tụ điện Câu 6: Dòng điện xoay chiều qua điện trở biến thiên điều hoà pha với điện áp hai đầu điện trở trường hợp nào? A Mạch RLC xảy cộng hưởng điện B Mạch chứa điện trở R C Mạch RLC không xảy cộng hưởng điện D Trong trường hợp Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 7: Chọn phương án Trong mạch xoay chiều RLC nối tiếp, dòng điện điện áp pha A đoạn mạch có điện trở B đoạn mạch xảy tượng cộng hưởng điện 01 C đoạn mạch có điện trở mạch xảy cộng hưởng oc D đoạn mạch dung kháng lớn cảm kháng Câu 8: Phát biểu sau không Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh ta tạo H điện áp hiệu dụng hai đầu A cuộn cảm lớn điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch hi D B tụ điện lớn điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch nT C điện trở lớn điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch D tụ điện điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm uO Câu 9: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt) V Kí Ta iL ie hiệu UR, UL, UC tương ứng điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R, cuộn dây cảm (cảm thuần) L tụ điện C Nếu UR = 0,5UL = UC dòng điện qua đoạn mạch B trễ pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch C trễ pha π/3 so với điện áp hai đầu đoạn mạch D sớm pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 10: Cho mạch điện xoay chiều R, L, up s/ A trễ pha π/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch C Khi nối R, C vào nguồn điện thấy i sớm pha π/4 so với điện áp mạch Khi mắc R, L, C nối tiếp vào mạch thấy i chậm pha π/4 so với điện áp hai ro đầu đoạn mạch Xác định liên hệ ZL theo ZC B ZC = 2ZL C ZL = ZC D xác định mối liên hệ om /g A ZL = 2ZC .c Câu 11: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dung ln khơng đổi hai đầu đoạn mạch RLC không ok phân nhánh Điện áp hai đầu A cuộn dây vuông pha với điện áp hai tụ điện bo B cuộn dây ngược pha với điện áp hai tụ điện ce C tụ điện sớm pha π/2 so với cường độ dòng điện .fa D đoạn mạch ln pha với cường độ dòng điện mạch w Câu 12: Khi điện áp hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp sớm pha π/4 dòng điện mạch w w A cảm kháng điện trở B dung kháng điện trở C hiệu cảm kháng dung kháng điện trở D tổng cảm kháng dung kháng điện trở Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 13: Điện áp hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp sớm pha 3π/4 so với điện áp hai đầu tụ điện Phát biểu sau với đoạn mạch này? A Tổng trở mạch hai lần điện trở mạch B Dung kháng mạch với điện trở 01 C Hiệu số cảm kháng dung kháng điện trở mạch oc D Cảm kháng mạch với điện trở Câu 14: Cường độ hiệu dụng dòng điện chạy đoạn mạch RLC nối tiếp khơng có tính chất H đây? B Tỉ lệ thuận với điện áp hai đầu đoạn mạch C Phụ thuộc vào tần số dòng điện D Tỉ lệ nghịch với tổng trở đoạn mạch hi D A Không phụ thuộc vào chu kỳ dòng điện nT Câu 15: Một đoạn mạch khơng phân nhánh RLC có dòng điện sớm pha điện áp hai đầu đoạn mạch B Hệ số công suất đoạn mạch có giá trị khác khơng uO A Trong đoạn mạch khơng thể có cuộn cảm, có tụ điện Ta iL ie C Nếu tăng tần số dòng điện lên lượng nhỏ độ lệch pha dòng điện điện áp giảm D Nếu giảm tần số dòng điện lượng nhỏ cường độ hiệu dụng giảm Câu 16: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây cảm có cảm kháng ZL mắc nối tiếp với tụ up s/ điện có dung kháng ZC Phát biểu sau đúng? A Tổng trở mạch xác định biểu thức Z = ZL – ZC B Dòng điện chậm pha π/2 so với điện áp hai đầu mạch ro C Dòng điện nhanh pha π/2 so với điện áp hai đầu mạch om /g D Điện áp hai tụ hai đầu cuộn dây ngược pha Câu 17: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Biết cảm kháng gấp đôi dung kháng Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở lớn) đo điện áp hai đầu tụ điện ok c điện áp hai đầu điện trở số vơn kế Độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện đoạn mạch bo A π/4 B π/6 C π/3 D –π/3 ce Câu 18: Trong mạch R – L – C mắc nối tiếp, độ lệch pha dòng điện hiệu điện hai đầu đoạn fa mạch phụ thuộc vào: B hiệu điện hiệu dụng hai đầu mạch C cách chọn gốc tính thời gian D tính chất mạch điện w A cường độ dòng điện hiệu dụng mạch w w Câu 19: Phát biểu sai? Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh điện dung tụ điện thay đổi thỏa mãn điều kiện  LC  A cường độ dòng điện dao động pha với điện áp hai đầu đoạn mạch B cường độ dòng điện hiệu dụng mạch đạt cực đại C công suất tiêu thụ mạch đạt cực đại Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích D điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đại cực đại Câu 20: Phát biểu sau sai? Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh điện dung tụ điện thay đổi thỏa mãn điều kiện  LC  A cường độ dòng điện dao động pha với điện áp hai đầu đoạn mạch D điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại oc C tổng trở mạch điện đạt giá trị lớn 01 B điện áp hai đầu tụ điện cuộn cảm Câu 21: Trong đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp xảy cộng hưởng Tăng dần tần số dòng điện H giữ nguyên thông số mạch, kết luận sau sai? B Cường độ dòng điện hiệu dụng giảm C Điện áp hiệu dụng tụ điện tăng D Điện áp hiệu dụng điện trở giảm hi D A Hệ số công suất mạch giảm nT Câu 22: Phát biểu sai? Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh ta tạo điện áp hiệu dụng: uO A hai đầu cuộn cảm lớn điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Ta iL ie B hai đầu tụ điện lớn điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C hai đầu điện trở lớn điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch D hai đầu tụ điện điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm A U  U R  U L  UC B u  uR  uL  uC up s/ Câu 23: Công thức sau sai mạch R LC nối tiếp? D U  U R2  (U L  U C )2 C U  U R  U L  U C ro Câu 24: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L điện trở r tụ điệnđiện ) C ) C c A Z  R  ( L  om /g dung C mắc nối tiếp vào điện áp u  U 0cost Tổng trở đoạn mạch tính theo cơng thức: ) C D Z  R  ( L  r )2  ( ok C Z  ( R  r )2  ( L  B Z  R  r  ( L  ) C bo Câu 25: Trong mạch điện gồm R LC mắc nối tiếp Gọi Z tổng trở mạch Độ lệch pha  điện áp ce hai đầu mạch cường độ dòng điện mạch tính cơng thức: fa A tan   Z L  ZC R B tan   ZC  Z L R C tan   R ZC  Z L D tan   R Z L  ZC w Câu 26: Điều sau nói đoạn mạch xoay chiềuđiện trở mắc nối tiếp với cuộn w w dây cảm A Tổng trở đoạn mạch tính Z  R  (L) B Dòng điện ln nhanh pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch C Điện tiêu thụ điện trở cuộn dây D Dòng điện tức thời qua điện trở cuộn dây giá trị hiệu dụng khác Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều: u  160 2cos(100 t ) (V) vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều gồm hai  phần tử mắc nối tiếp Biểu thức dòng điện mạch là: i  2cos(100 t  ) (A) Đoạn mạch nàycó thể B điện trở tụ điện C điện trở thuần, cuộn dây tụ điện D tụ điện cuộn dây cảm oc A điện trở cuộn dây cảm 01 gồm linh kiện: mạch Hai phần tử là: B R C C L C D A R L H Câu 28: Điện áp hai đầu đoạn mạch gồm hai phần tử mắc nối tiếp trễ pha /4 so với dòng điện hi D Hai phần tử điện trở nT Câu 29: Điều sau nói mạch điện xoay chiều có tụ điện mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần? uO A Độ lệch pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch dòng điện mạch    C Hệ số công suất hai đầu mạch cos  Ta iL ie B Điện áp hai đầu cuộn dây pha với hiệu điện hai đầu tụ điện D Đoạn mạch không tiêu thụ điện Câu 30: Phát biểu sau sai? Đối với mạch RLC mắc nối tiếp, ta thấy up s/ A độ tự cảm L tăng cảm kháng cuộn dây giảm trở đoạn mạch tăng B điện trở R tăng tổng ro C cảm kháng dung kháng tổng trở đoạn mạch R om /g D điện dung C tụ điện tăng dung kháng đoạn mạch giảm Câu 31: Phát biểu sau sai mạch R LC mắc nối tiếp xảy cộng hưởng điện? A Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị cực đại .c B Cường độ dòng qua mạch pha với hiệu điện hai đầu mạch ok C Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện hai đầu cuộn cảm có giá trị bo D Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch có giá trị không phụ thuộc vào điện trở R ce Câu 32: Một đoạn mạch RLC Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u  U cos t Biểu fa thức sau cho trường hợp có cộng hưởng điện? B  LC  w A ωLC = C LC  R w w Câu 33: Đoạn mạch RLC mắc nối tiếp Biết U L  UC D RLC   So với dòng điện i điện áp u hai đầu mạch sẽ: A pha B sớm pha C trễ pha D vuông pha Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 34: Dung kháng mạch điện R – L – C mắc nối tiếp có giá trị nhỏ cảm kháng Muốn xảy tượng cộng hưởng điện mạch, ta phải A tăng điện dung tụ điện B tăng hệ số tự cảm cuộn dây C Giảm điện trở mạch D Giảm tần số dòng điện xoay chiều dòng điện 01 Câu 35: Khi điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp sớm pha  oc mạch H A tần số dòng điện mạch nhỏ giá trị cần xảy tượng cộng hưởng B tổng trở mạch hai lần thành phần điện trở R mạch so với điện áp hai đầu tụ điện Câu 36: Khi xảy cộng hưởng điện mạch R, L, C mắc nối tiếp hi nT D điện áp hai đầu điện trở sớm pha  D C hiệu số cảm kháng dung kháng điện trở mạch C công suất tiêu thụ mạch đạt giá trị nhỏ D hệ số công suất mạch phụ thuộc điện trở R Ta iL ie B cường độ dòng điện mạch khơng phụ thuộc điện trở R uO A điện áp tức thời hai đầu cuộn dây hai tụ có biên độ ngược pha up s/ Câu 37: Trên đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch ta kêt luận A đoạn mạch có điện trở tụ điện ro C đoạn mạch có tụ điện B đoạn mạch có cảm kháng lớn dung kháng D đoạn mạch khơng thể có tụ điện om /g Câu 38: Phát biểu sai đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp xảy cộng hưởng điện? A Hệ số công suất đoạn mạch cực đại c C Điện áp hai đầu điện trở sớm pha  B Cường độ dòng điện hiệu dụng đạt giá trị cực đại so với điện áp hai đầu cuộn dây ok D Cảm kháng cuộn dây dung kháng tụ điện bo Câu 39: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp với  LC  thì: ce A điện áp hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp hai đầu đoạn mạch .fa B điện áp hai đầu cuộn cảm pha với điện áp hai đầu tụ điện w C điện áp hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch w w D điện áp hai đầu cuộn cảm trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 40: Đặt điện áp u=U0cost có  thay đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở R tụ điệnđiện dung C mắc nối tiếp Khi  LC  A điện áp hiệu dung hai đầu điện trở R điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch B điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R nhỏ điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch 01 C cường độ dòng điện đoạn mạch trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch oc D cường độ dòng điện đoạn mạch pha với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 41: Công suất toả nhiệt trung bình dòng điện xoay chiều khơng tính theo cơng thức sau B P  I R U cos  D P  D C P  U.I cos  R hi A P  UI H đây? nT Câu 42: Mạch điện sau dây có hệ số cơng suất lớn nhất? C Điện trở R nối tiếp với tụ điện uO A Điện trở R1 nối tiếp với điện trở R2 B Điện trở R nối tiếp với cuộn cảm L D Cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện Ta iL ie Câu 43: Mạch điện sau có hệ số cơng suất nhỏ nhất? A Điện trở R1 nối tiếp với điện trở R2 B Điện trở R nối tiếp với cuộn cảm L C Điện trở R nối tiếp với tụ điện D Cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện A Đoạn mạch khơng có điện trở up s/ Câu 44: Trong đoạn mạch xoay chiều, hệ số công suất B Đoạn mạch khơng có tụ điện C Đoạn mạch khơng có cuộn cảm ro D Trong đoạn mạch có điện trở có cộng hưởng điện om /g Câu 45: Cường độ hiệu dụng dòng điện chạy đoạn mạch RLC nối tiếp khơng có tính chất .c A Không phụ thuộc vào chu kỳ dòng điện D Tỉ lệ nghịch với tổng trở đoạn mạch ok C Phụ thuộc vào tần số dòng điện B Tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Câu 46: Dung kháng đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trị nhỏ cảm kháng Ta làm thay đổi bo thông số đoạn mạch cách nêu sau Cách làm cho tượng cộng ce hưởng điện xảy .fa A Tăng điện dung tụ điện C Giảm điện trở đoạn mạch B Tăng hệ số tự cảm cuộn dây D Giảm tần số dòng điện w w Câu 47: Một điện trở R mắc vào mạch điện xoay chiều tần số 50Hz, muốn dòng điện mạch sớm w pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch góc π/2 A người ta phải mắc thêm vào mạch tụ điện nối tiếp với điện trở B người ta phải mắc thêm vào mạch cuộn cảm nối tiếp với điện trở C người ta phải thay điện trở nói tụ điện D người ta phải thay điện trở nói cuộn cảm Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 48: Đoạn mạch RLC nối tiếp xảy cộng hưởng Tăng dần tần số dòng điện Giữ ngun thơng số khác mạch, kết luận sai A Cường độ dòng điện giảm, cảm kháng cuộn dây tăng B Cảm kháng cuộn dây tăng, hiệu điện cuộn dây không đổi D Hiệu điện điện trở giảm 01 C Hiệu điện tụ giảm 2π LC H dung tụ điện thay đổi thoả mãn điều kiện f = oc Câu 49: Phát biểu sau không Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh điện D A cường độ dao động pha với hiệu điện hai đầu đoạn mạch hi B cường độ dòng điện hiệu dụng mạch đạt cực đại nT C công suất tiêu thụ trung bình mạch đạt cực đại D hiệu điện hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại uO Câu 50: Trong đoạn mạch RLC, mắc nối tiếp xảy tượng cộng hưởng Tăng dần tần số dòng Ta iL ie điện nguyên thông số mạch, kết luận sau sai A Hệ số công suất đoạn mạch giảm B Cường độ hiệu dụng dòng điện giảm C Hiệu điện hiệu dụng tụ điện tăng D Hiêu điện hiệu dụng điện trở giảm up s/ Câu 51: Phát biểu sau không Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh ta tạo hiệu điện hiệu dụng hai đầu: A cuộn cảm lớn hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch ro B tụ điện lớn hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch om /g C điện trở lớn hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch D tụ điện hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn cảm Câu 52: Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có tính cảm kháng, tăng tần số dòng điện B tăng ok A khơng thay đổi c xoay chiều hệ số cơng suất mạch C giảm D bo Câu 53: Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có tính dung kháng, tăng tần số dòng điện ce xoay chiều hệ số cơng suất mạch: B tăng C giảm D .fa A không thay đổi Câu 54: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện C mắc nối tiếp w Kí hiệu uR, uL, uC tương ứng hiệu điện tức thời hai đầu phần tử R, Lvà C Quan hệ pha w w hiệu điện A uR trễ pha π/2 so với uC B uC trễ pha π so với uL C uL sớm pha π/2 so với uC D uR sớm pha π/2 so với uL Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 55: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh hiệu điện xoay chiều u = U 0sinωt Kí hiệu UR, UL, UC tương ứng hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện C Nếu UR = UL = UC dòng điện qua đoạn mạch 01 A trễ pha π/2 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch B trễ pha π/4 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch oc C sớm pha π/2 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch H D sớm pha π/4 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Câu 56: Trong đoạn mạch điện xoay chiều khơng phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha φ (0 < φ < D π/2) so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Đoạn mạch B có cuộn cảm C gồm cuộn cảm tụ điện D gồm điện trở cuộn cảm nT hi A gồm điện trở tụ điện uO Câu 57: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft, có U0 khơng đổi f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch A LC B 2 LC C Ta iL ie có R, L, C mắc nối tiếp Khi ƒ = ƒ0 đoạn mạch có cộng hưởng điện Giá trị ƒ0 LC D 2 LC Câu 58: Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở R C Khi dòng điện có tần số góc ω2 LC = chạy qua đoạn mạch hệ số công suất đoạn mạch om /g C phụ thuộc tổng trở đoạn mạch ro A phụ thuộc điện trở đoạn mạch up s/ tụ điệnđiện dung B D Câu 59: Đặt điện áp u = U0cos(ωt) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R tụ điện C mắc nối tiếp Biết điện áp hai đầu điện trở điện áp hai tụ điện có giá trị hiệu dụng .c Phát biểu sau sai ok A Cường độ dòng điện qua mạch trễ pha π/3 so với điện áp hai đầu đoạn mạch bo B Điện áp hai đầu điện trở sớm pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch ce C Cường độ dòng điện qua mạch sớm pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch D Điện áp hai đầu điện trở trễ pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch C Khi dòng điện xoay fa Câu 60: Cho đoạn mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ điệnđiện dung w w w chiều có tần số góc ω chạy qua tổng trở đoạn mạch A   R    C  2 B   R    C  2 C R  C  D R  C  Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 61: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt có U0 khơng đổi ω thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Thay đổi ω cường độ dòng điện hiệu dụng mạch ω = ω1 cường độ dòng điện hiệu dụng mạch ω = ω2 Hệ thức LC B 1    LC C 1  LC D 1    LC 01 A 1  oc Câu 62: Một điện trở R mắc vào mạch điện xoay chiều tần số 50Hz, muốn dòng điện mạch sớm pha điện áp hai đầu đoạn mạch người ta phải H A mắc thêm vào mạch tụ điện nối tiếp với điện trở B mắc thêm vào mạch cuộn cảm nối tiếp với điện trở hi D C thay điện trở nói tụ điện nT D thay điện trở nói cuộn cảm uO Câu 63: Đặt điện áp u  U 2.cos t V  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 2R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C mắc nối tiếp Biết  LC  Tổng trở đoạn mạch B 0,5R C 3R Ta iL ie A R D 2R Câu 64: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây cảm (cảm thuần) L tụ điện C mắc nối tiếp Kí hiệu uR , uL , uC tương ứng điện áp tức thời hai đầu phần tử R, L C Quan hệ B uL sớm pha  so với uC so với uL C uR trễ pha  so với uC ro om /g A uR sớm pha  up s/ pha điện áp D uC trễ pha π so với uL Câu 65: Trong đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện nhanh pha so với hiệu điện Điều khẳng định sau đúng: B Đoạn mạch gồm R C C Đoạn mạch gồm L C D Đoạn mạch gồm R L ok c A Đoạn mạch có cuộn cảm L bo Câu 66: Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, cường độ dòng điện chạy qua mạch sớm pha hiệu ce điện hai đầu mạch A Z = R B ZL > ZC C ZL < ZC D ZL= R .fa Câu 67: Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, hiệu điện hai đầu điện trở R pha với w hiệu điện hai đầu mạch w w A ZL= ZC B ZL > ZC C ZL< ZC D ZL= R Câu 68: Trong đoạn mạch xoay chiềuphần tử mắc nối tiếp, cường độ dòng điện i vng pha với hiệu điện u mạch: A khơng có điện trở R B khơng có cuộn cảm L C khơng có tụ điện C D có cuộn cảm L Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 69: Một cuộn dây có điện trở R, hệ số tự cảm L mắc vào hiệu điện xoay chiều u = U0cosωt Cường độ hiệu dụng dòng điện qua cuộn dây xác định hệ thức nào? U0 A I  R  L 2 B I  U R  L C I  U D I  U R   L R  L 2 01 Câu 70: Chọn câu sai câu sau:Một đoạn mạch có ba thành phần R, L, C mắc nối tiếp nhau, mắc oc vào hiệu điện xoay chiều u = U0cosωt có cộng hưởng thì: A LCω =1 D UR = UC C Tần số góc hiệu D Câu 71: Cho đoạn mạch gồm cuộn dây cảm L ghép nối tiếp với tụ điện H  U  B R  R   L   C i  cos t C  R  hi điện đặt vào đầu mạch ω Điều sau sai? B Tổng trở đoạn mạch: Z = L  LCω2 > D Hệ số công suất đoạn mạch C Ta iL ie C Tổng trở đoạn mạch Z = L  C uO nT A Mạch không tiêu thụ công suất Câu 72: Chọn câu Một đọan mạch gồm cuộn cảm L nối tiếp với tụ điệnđiện dung C Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều u = U0cosωt Cường độ hiệu dụng U  L2   C B I  U0  L  2  C 2 C I  U0 L  C D I  U0 2(L   C ) ro A I  up s/ dòng điện qua mạch xác định hệ thức sau đây: om /g Câu 73: Mạch điện RLC mắc nối tiếp, đặt vào mạch điện áp xoay chiều có tần số f điện áp UR = UL = UC Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch B U = 2UR C U = UR D U = UR ok c A U = UR Câu 74: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ Nguồn điện xoay chiều đặt vào bo hai đầu M,N Hỏi giá trị R1, R2, C1, C2 phải thỏa mãn điều kiện R1 C1  R2 C fa A ce để uMB đồng pha với uAM B R1 C  R2 C1 C R1 C1  R2 C1  C D R1 C1  C  R2 C1 w w Câu 75: Mạch xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp có U0L = 2U0C So với dòng điện, hiệu điện hai đầu w đoạn mạch A sớm pha B trễ pha C pha D có pha phụ thuộc vào R Câu 76: Mạch RLC nối tiếp có L thay đổi u =U0cos(ωt +φ) ổn định Khi P cực đại L có giá trị A L  C B L  C C L = D L  2C Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 77: (CĐ2014) Đặt điện áp u  U0 cos t vào hai đầu điện trở R Tại thời điểm điện áp hai đầu R có giá trị cực đại cường độ dòng điện qua R A U0 R B U0 2R C U0 2R D 01 Câu 78: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (Với U0 f không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp oc gồm biến trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C Điều chỉnh biến trở R tới giá trị R0 để công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại Cường độ hiệu dụng dòng điện chạy qua mạch B U0 R0 C U0 D 2R 2U R0 D U0 2R hi A H nT Câu 79: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp uO A điện áp hai đầu cuộn cảm pha với điện áp hai đầu tụ điện B điện áp hai đầu cuộn cảm trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch Ta iL ie C điện áp hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch D điện áp hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 80: Đặt điện áp u  U0 cost V  có  thay đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm có up s/ độ tự cảm L, điện trở R tụ điệnđiện dung C mắc nối tiếp Khi  LC  A điện áp hiệu dung hai đầu điện trở R điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch ro B điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R nhỏ điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch om /g C cường độ dòng điện đoạn mạch sớm pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch D cường độ dòng điện đoạn mạch pha với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 81: Đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây cảm L mắc nối tiếp với điện trở R Hiệu điện hiệu c dụng hai đầu mạchổ n định U tần số dòng điện f Khi cho R biến thiên ta nhận thấy có hai giá trị bo ok  R mà cho độ pha u dòng điện i φ φ2 thỏa mãn điều kiện φ1 + φ2 = Độ tự cảm L R1 R2 2f B L  fa A L  ce cuộn dây xác định bởi: R1 R2 2f C L  R1  R2 2f D L  R1  R2 2f w Câu 82: Hai cuộn dây R1, L1 R2,L2 mắc nối tiếp đặt vào hiệu điện xoay chiều có giá trị: w w hiệu dụng U Gọi U1 U2 hiệu điện hiệu dụng tương ứng hai cuộn R1, L1 R2, L2 Điều kiện để U =U1 +U2: A L1 L2  R1 R2 B L1 L1  R1 R1 C L1L2 = R1R2 D L1+ L2 = R1 + R2 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 83: Mạch điện nối tiếp gồm R, cuộn dây cảm, độ tự cảm L thay đổi tụ điện.C, Hiệu điện hai đầu U ổn định, tần số f Khi UL cực đại, cảm kháng ZL có giá trị: A Bằng ZC C Z L  B ZL = R + ZC R  Z C2 ZC D Z L  R  Z C2 R 01 Câu 84: Mạch điện nối tiếp gồm R, cuộn dây cảm tụ điệnđiện dung tục thay đổi Hiệu điện R  Z L2 ZL R  Z L2 D Z C  R Z C Z C  L R  ZL B ZC = ZL H A Z C  oc hai đầu U ổn định, tần số f Khi UL cực đại, dung kháng ZC có giá trị: D Câu 85: Cho mạch điện gồm điện trở R, cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở r, tụ điệnđiện ( R  r )  Z L2 C Z C  Z L2 nT ( R  r )  Z L2 B Z C  (R  r)2 D ZC = ZL uO ( R  r )  Z L2 A Z C  ZL hi dung biến đổi Điều chỉnh điện dung C cho UC đạt giá trị cực đại Giá trị ZC lúc là: Câu 86: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn cảm Ta iL ie có độ tự cảm L, điện trở R tụ điệnđiện dung C mắc nối thứ tự Gọi UL, UR UC điện áp hiệu dụng hai đầu phần tử Biết điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha π/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch NB (đoạn mạch NB gồm R C) Hệ thức A U  U R2  U C2  U L2 up s/ đúng? B U C2  U R2  U L2  U C U L2  U R2  U C2  U D U R2  U C2  U L2  U ro Câu 87: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự om /g cảm L tụ điệnđiện dung C mắc nối tiếp Gọi i cường độ dòng điện tức thời đoạn mạch; u1, u2 u3 điện áp tức thời hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện Hệ thức R  ( L  ) C B i  u3C .c u C i  u1 R D i  u2 L ok A i  bo Câu 88: Phát biểu sau sai ce A Công suất dòng điện xoay chiều phụ thuộc vào cường độ dòng điện hiệu dụng mạch .fa B Cơng suất dòng điện xoay chiều phụ thuộc vào hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C Cơng suất dòng điện xoay chiều phụ thuộc vào chất mạch điện tần số dòng điện w mạch w w D Cơng suất hao phí đường dây tải điện không phụ thuộc vào chiều dài đường dây tải điện Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 89: Chọn câu Cơng suất dòng điện xoay chiều đoạn mạch RLC nối tiếp nhỏ tích UI do: A phần điện tiêu thụ tụ điện B cuộn dây có dòng điện cảm ứng C hiệu điện hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện lệch pha khơng đổi với 01 D Có tượng cộng hưởng điện đoạn mạch B đoạn mạch có điện trở khơng C đoạn mạch khơng có tụ điện D đoạn mạch khơng có cuộn cảm H A đoạn mạch chứa điện trở oc Câu 90: Chọn câu Trên đoạn mạch xoay chiều, hệ số công suất (cos φ = 0), khi: Câu 91: Chọn câu trả lời Trong mạch điện xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp Cho L, C, ω không C R0 = |ZL - ZC| D R0 = ZC- ZL nT B R0 = ZL - ZC hi A R0 = (ZL - ZC)2 D đổi Mạch có tính dung kháng Thay đổi R R = R0 Pmax Khi Câu 92: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện uO dung C mắc nối tiếp Biết hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U, cảm kháng Z L, dung kháng ZC Ta iL ie (với ZC ≠ ZL) tần số dòng điện mạch khơng đổi Thay đổi R đến giá trị R0 công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt giá trị cực đại Pm, U2 B Pm = R0 Z L2 ZC D R0 = ZL- ZC up s/ A R0 = ZL+ ZC C Pm  Câu 93: Một đoạn mạch gồm tụ điệnđiện dung C, điện trở R, cuộn dây có điện trở r hệ số tự cảm L mắc nối tiếp Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện u = U 2cosωt V dòng điện U2 Rr B ( r + R)I2 C I2R D UI .c A om /g thụ đoạn mạch ro mạch có giá trị hiệu dụng I Biết cảm kháng dung kháng mạch khác Công suất tiêu ok Câu 94: Cho mạch RLC nối tiếp, cuộn dây cảm, R biến trở Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U không đổi Khi điện trở biến trở R1 R2 người ta thấy công suất tiêu thụ đoạn 2U C R1  R2 U2 B R1 R2 U ( R1  R2 ) D R1 R2 fa ce U2 A R1  R2 bo mạch hai trường hợp Tìm công suất cực đại điện trở biến trở thay đổi w Câu 95: (CĐ2007) Đoạn mạch điện xoay chiều AB chứa phần tử: điện trở thuần, cuộn w dây tụ điện Khi đặt điện áp u = U0cos (ωt + π/6) lên hai đầu A B dòng điện mạch có w biểu thức i = I0cos(ωt - π/3) Đoạn mạch AB chứa A cuộn dây cảm (cảm thuần) C tụ điện B điện trở D cuộn dây có điện trở Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 96: (CĐ2009) Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, so với điện áp hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện mạch A trễ pha  B sớm pha  C sớm pha  D trễ pha  Câu 97: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị tức thời u giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch dụng hai đầu điện trở hai đầu tụ điện uR, uC, UR UC Hệ thức sai U R  uC2 U C B U  UR  UC 2 C u  uR  uC D U  UR2  UC2 H A uR2 oc 01 nối tiếp gồm điện trở R tụ điệnđiện dung C Các điện áp tức thời điện áp hiệu D Câu 98: (CĐ2011) Khi nói hệ số công suất cos đoạn mạch xoay chiều, phát biểu sau sai? nT hi A Với đoạn mạch có tụ điện có cuộn cảm cos =0 B Với đoạn mạch có điện trở cos  uO C Với đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp xảy cộng hưởng cos =0 Ta iL ie D Với đoạn mạch gồm tụ điện điện trở mắc nối tiếp  cos  Câu 99: (CĐ2012) Đặt điện áp u = U0cos(t + ) (U0 không đổi,  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Điều chỉnh  = 1 cảm kháng cuộn up s/ cảm lần dung kháng tụ điện Khi  = 2 mạch xảy tượng cộng hưởng điện Hệ thức B 2 = 21 C 1 = 42 D 2 = 41 ro A 1 = 22 om /g Câu 100: (CĐ2012) Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch X mắc nối tiếp chứa hai ba phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện Biết điện áp hai đầu đoạn mạch X ln sớm pha so với cường độ dòng điện mạch góc nhỏ  Đoạn mạch X chứa B điện trở tụ điện ok c A cuộn cảm tụ điện với cảm kháng lớn dung kháng C cuộn cảm tụ điện với cảm kháng nhỏ dung kháng D điện trở cuộn cảm bo Câu 101: (CĐ2012) Đặt điện áp u = U cos2ft (trong U khơng đổi, f thay đổi được) vào hai đầu điện ce trở Khi f = f1 cơng suất tiêu thụ điện trở P Khi f = f2 với f2 = 2f1 cơng suất tiêu thụ fa điện trở 2P B P w A C P D 2P w w Câu 102: (CĐ2012) Đặt điện áp u = U0cos(t + ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuận R cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp Hệ số công suất đoạn mạch A L R B R R  ( L)2 C R L D L R  ( L)2 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 103: (CĐ2012) Đặt điện áp u = U0cos(t + ) (với U0  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn cảm Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt biến trở đạt cực đại Khi A điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm D hệ số công suất đoạn mạch 0,5 oc C hệ số công suất đoạn mạch 01 B điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở hai lần điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm Câu 104: (CĐ2012) Đặt điện áp u = U0cos(t + ) (U0  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối H tiếp gồm điện trở thuần, tụ điện cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi đượC Khi L = L1 L = D L2 cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mặt Để cường độ dòng điện hiệu dụng ( L1  L2 ) B L1 L2 L1  L2 C 2L1 L2 L1  L2 D 2(L1 + L2) nT A hi đoạn mạch giá trị cực đại giá trị L uO Câu 105: (ĐH2011) Đặt điện áp xoay chiều u = U0cost (U0 không đổi  thay đổi được) vào hai đầu Ta iL ie đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn càm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C mắc nối tiếp, với CR2< 2L Khi  = 1  = 2 điện áp hiệu dụng hai tụ điện có giá trị Khi  = 0 điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt cực đại Hệ thức liên hệ 1, 2 0 B 02  (12  22 ) C 0  12 up s/ A 0  (1  2 ) D 1 1  (  2) 0 1 2 Câu 106: (ĐH2012) Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos  t (U0 không đổi,  thay đổi được) vào hai đầu ro đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi  =  cảm kháng dung kháng đoạn mạch Z1L Z1C B 1  2 Z1L Z1C C 1  2 Z1C Z1L D 1  2 Z1C Z1L c A 1  2 om /g Z1L Z1C Khi  =  đoạn mạch xảy tượng cộng hưởng Hệ thức ok Câu 107: (ĐH2012) Đặt điện áp u = U0cos2  ft vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm bo có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C mắc nối tiếp Gọi UR, UL, UC điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện Trường hợp sau đây, điện ce áp tức thời hai đầu đoạn mạch pha với điện áp tức thời hai đầu điện trở? fa A Thay đổi C để URmax B Thay đổi R để UCmax Thay đổi L để ULmax D Thay đổi f để UCmax w C w w Câu 108: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp, mạch xảy tượng cộng hưởng điện Khi điện áp tức thời hai đầu mạch điện không giảm điện áp tức thời hai đầu cuộn dây cảm A đạt giá trị cực tiểu B có giá trị khơng C nửa giá trị cực đại D đạt giá trị cực đại Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Vật Lý Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2018! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2018 môn Vật Lý Theo dõi Page : Thầy Đỗ Ngọc để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 109: Gọi f tần số dòng điện xoay chiều Đồ thị biểu diễn phụ thuộc dung kháng ZC A Hình B Hình C Hình D Hình 01 f oc vào H Câu 110: Trong đồ thị hình bên, đường hình sin (1) biểu diễn điện áp hai u,i đầu hộp kín X chứa hai phần tử số phần tử: điện trở thuần, (1) D cuộn dây cảm, tụ điện Còn đường hình sin (2) biểu diễn cường độ hi (2) dòng điện qua hộp kín X Hộp X chứa t nT O A điện trở cuộn dây cảm B tụ điện cuộn dây uO cảm với ZC>ZL D điện trở tụ điện Ta iL ie C tụ điện cuộn dây cảm với ZC
- Xem thêm -

Xem thêm: THẦY đỗ NGỌC hà 120 câu hỏi HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG TRONG điện XOAY CHIỀU PHÂN THEO cấp độ đề THI , THẦY đỗ NGỌC hà 120 câu hỏi HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG TRONG điện XOAY CHIỀU PHÂN THEO cấp độ đề THI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay