Nghiên cứu mô hình quản lý công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)

96 64 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:16

Nghiên cứu mô hình quản lý công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình quản lý công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình quản lý công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình quản lý công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình quản lý công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình quản lý công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình quản lý công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình quản lý công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG CÚC PHƯƠNG NGHIÊN CỨU HÌNH QUẢN CƠNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG CÚC PHƯƠNG NGHIÊN CỨU HÌNH QUẢN CƠNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NƠNG THÔN HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 62 01 15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: TS Bùi Đình Hồ THÁI NGUN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu thực Các số liệu kết nghiên cứu trình bày Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc hoàn Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn ghi rõ nguồn gốc Học viên Hoàng Cúc Phương ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập nghiên cứu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, nhận quan tâm, giúp đỡ tận tình thầy, giáo, đơn vị, gia đình bạn bè để tơi hồn thành Luận văn Nhân dịp này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tồn thể thầy giáo Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn truyền đạt cho kiến thức tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành Luận văn Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Bùi Đình Hòa dành nhiều thời gian trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình cho tơi hồn thành q trình nghiên cứu đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới UBND,các phòng ban huyện Điện Biên Đơng hộ nông dân tạo điều kiện giúp đỡ tiến hành nghiên cứu hoàn thành Luận văn Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè,người thân động viên giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 12 năm 2017 Học viên Hoàng Cúc Phương iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Ý nghĩa đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở luận 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Vai trò hệ thống cấp nước nông thôn 1.1.3 hình quản cơng trình cấp nước sinh hoạt nơng thơn Việt Nam 1.1.4 Tính bền vững hình quản nước nơng thơn 12 1.1.5 Ảnh hưởng hình quản đến vấn đề cấp nước sinh hoạt nông thôn 13 1.1.6 Các vấn đề liên quan tới quản khai thác cơng trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn 14 1.2 Cơ sở thực tiễn 17 1.2.1 Kinh nghiệm quản nước sinh hoạt Trung Quốc 17 1.2.2 Kinh nghiệm hình tự quản cơng trình nước tỉnh Sơn la 19 1.2.3 Kinh nghiệm quản cơng trình cấp nước sinh hoạt tỉnh Lào Cai 21 1.2.4 Kinh nghiệm quản cơng trình cấp nước sinh hoạt tỉnh Điện Biên 24 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 26 iv 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 26 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 26 2.2 Nội dung nghiên cứu 26 2.3 Phương pháp nghiên cứu 26 2.3.1 Phương pháp thu thập tài liệu 26 2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 28 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 29 3.1.1 Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên 29 3.1.2 Điều kiện kinh tế-xã hội 38 3.2 Tình hình quản khai thác cơng trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn địa bàn tỉnh Điện Biên 42 3.2.1 Các văn hướng dẫn 42 3.2.2 Hiện trạng cơng trình cấp nước tập trung nông thôn địa bàn tỉnh Điện Biên 44 3.2.3 Thực trạng tổ chức quản lý, khai thác bảo vệ cơng trình 45 3.3 Tình hình quản khai thác cơng trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên 49 3.3.1 Thực trạng quản lý, khai thác cơng trình nước sinh hoạt nông thôn địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên 49 3.3.2 hình quản cơng trình cấp nước sinh hoạt nơng thôn địa bàn huyện Điện Biên Đông 50 3.3.3 Kết khảo sát phân tích số liệu cơng trình chọn nghiên cứu 52 3.3.4 Đánh giá chung hình quản nước sinh hoạt nơng thôn địa bàn huyện Điện Biên Đông 59 3.4 Giải pháp hoàn thiện cơng tác quản khai thác cơng trình nước sinh hoạt tập nông thôn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đến năm 2025 61 3.4.1 Quan điểm 61 v 3.4.2 Mục tiêu nhiệm vụ 62 3.4.3 Giải pháp nhằm nâng cao tính bền vững hình QLKT hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên 63 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Nguyên nghĩa BQL Ban quản CTMTQG Chương trình mục tiêu Quốc gia DNTN Doanh nghiệp tư nhân HĐND Hội đồng nhân dân HTX Hợp tác xã NS&VSMTNT nước vệ sinh mơi trường nơng thơn PPP hình hợp tác công tư PTNT Phát triển nông thôn TNHH Trách nhiệm hữu hạn TQL Tổ quản UBND Ủy ban nhân dân WB Ngân hàng giới vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Điện Biên Đông năm 2016 32 Bảng 3.2 Dân số trung bình phân theo xã phường, thị trấn 38 Bảng 3.3 Lao động làm việc phân theo ngành kinh tế 39 Bảng 3.4 Tỷ lệ nghèo chung tỷ lệ nghèo lương thực, thực phẩm 40 Bảng 3.5 Tỷ lệ hộ sử dụng điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, hố xí hợp vệ sinh 40 Bảng 3.6 Thực trạng cơng trình cấp nước nơng thơn tỉnh Điện Biên 44 Bảng 3.7: Tổng hợp hình quản cơng trình cấp nước sinh hoạt nơng thơn địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên 49 Bảng 3.8 Tổng hợp đơn giá sử dụng nước phân theo hình quản đơn giá nước trả hộ sử dụng 52 Bảng 3.9 Tổng hợp ý kiến hộ dân vào việc tham gia đóng góp xây dựng cơng trình 52 Bảng 3.10 Phân tích yếu tố trình độ văn hố chủ hộ đến quan tâm sử dụng nước sinh hoạt 53 Bảng 3.11 Phân tích yếu tố dân tộc chủ hộ đến quan tâm sử dụng nước sinh hoạt 54 Bảng 3.12 Phân tích yếu tố giới tính chủ hộ đến quan tâm sử dụng nước sinh hoạt 55 Bảng 3.13 Phân tích ảnh hưởng quan tâm sử dụng nước sinh hoạt với tình trạng hoạt động cơng trình 55 Bảng 3.14 Phân tích ảnh hưởng quy đầu tư xây dựng cơng trình đến tình trạng hoạt động cơng trình 56 Bảng 3.15 Phân tích mức độ ảnh hưởng công suất khai thác khai thác công trình tình trạng hoạt động cơng trình 57 Bảng 3.16 Phân tích mức độ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nước cho hình quản lý, khai thác cơng trình 57 Bảng 3.17 Phân tích mức độ đáp ứng dịch vụ khách hàng cho hình quản lý, khai thác cơng trình 58 Bảng 3.18 Bảng tổng hợp ý kiến, cho điểm hộ sử dụng nước hình quản lý, khai thác cơng trình sử dụng 59 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Sơ đồ hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn miền núi điển hình Hình 1.2 hình tư nhân quản lý, vận hành Hình 1.3 hình hợp tác xã quản lý, vận hành Hình 1.4 hình đơn vị nghiệp cơng lập quản lý, vận hành 10 Hình 1.5 hình doanh nghiệp quản lý, vận hành 11 72 + Thu tiền sử dụng nước thực chế độ kế tốn, tài theo quy định nhà nước + Công nhân vận hành: Cơng nhân vận hành, tu bảo dưỡng cơng trình cần đào tạo, tập huấn quy trình vận hành, tu bảo dưỡng cơng trình - Trang thiết bị, sở vật chất: Các thiết bị, dụng cụ cho việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa dụng cụ khí, dụng cụ sửa chữa điện, dụng cụ sửa chữa đào đắp đường ống hình Doanh nghiệp quản Hiện địa bàn chưa có hình này,nhưng nhiều địa phương ngồi tỉnh áp dụng thành cơng hình doanh nghiệp quản cơng trình nước nơng thơn.Vì đề tài khuyến nghị huyện nên sớm triển khai thí điểm hình địa bàn huyện - Tổ chức, nhân + Chủ doanh nghiệp trực tiếp làm giám đốc thuê giám đốc, phận giúp việc chủ doanh nghiệp định + Giúp việc cho giám đốc có phó giám đốc, phòng, ban, trạm cấp nước + Cán bộ, công nhân vận hành, tu bảo dưỡng cơng trình tuyển dụng, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn công nghệ kỹ thuật cấp nước, quy trình vận hành, tu bảo dưỡng cơng trình - Nhiệm vụ + Sản xuất kinh doanh dịch vụ cấp nước sạch; thực chế độ, nghĩa vụ tài đảm bảo quy định nhà nước; thực cam kết, bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo luật lao động + Giám đốc: Chịu trách nhiệm hoạt động doanh nghiệp; trực tiếp phụ trách tổ chức, kế hoạch, tài + Phó giám đốc: Giúp giám đốc phụ trách kỹ thuật, quản vận hành trạm cấp nước 73 + Các phòng, ban nghiệp vụ thực nhiệm vụ chun mơn giám đốc phân công + Trạm cấp nước: Trực tiếp quản lý, vận hành cơng trình; thực bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên dưỡng; sửa chữa hỏng hóc; thực đấu nối cho hộ sử dụng nước có yêu cầu phê duyệt; đọc đồng hồ ghi chép số lượng nước sử dụng hộ dùng nước; thu tiền nước người sử dụng nộp lên phận kế toán - Trang thiết bị, sở vật chất - Các thiết bị kiểm tra nhanh, phòng thí nghiệm kiểm tra số tiêu chất lượng nước - Các dụng cụ cho việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa dụng cụ khí, dụng cụ sửa chữa điện, dụng cụ sửa chữa đào đắp đường ống… - Có văn phòng cho cán bộ, công nhân làm việc, kho chứa dụng cụ, vật liệu, hóa chất, máy điện thoại văn phòng phẩm…  Các điều kiện để áp dụng hình hình quản đề xuất - hình Hội người dùng nước quản thường đem lại hiệu thấp hình đề xuất quản cơng trình có quy nhỏ, quy nhỏ trung bình, cơng nghệ cấp nước đơn giản - hình HTX hình Cộng đồng quản lý, khai thác cơng trình đem lại hiệu tốt hình đề xuất quản cơng trình có quy nhỏ, quy trung bình với cơng nghệ cấp nước đơn giản - hình Doanh nghiệp quản lý, khai thác cơng trình thường đem lại hiệu cao hình đề xuất quản cơng trình có quy trung bình, quy lớn cơng trìnhcơng nghệ cấp nước đại  Một số điểm cần quan tâm thành lập tổ chức quản khai thác - Thời điểm thành lập: Sau cơng trình xây dựng xong việc quản hệ thống phải giao cụ thể cho nhóm người hay tổ chức cụ thể Việc giao nhận phải thể chế hóa 74 - Cơ cấu tổ chức: Do hoạt động theo nguyên tắc lấy thu bù chi nên cấu quản phải gọn nhẹ hợp Theo kinh nghiệm, với qui 100 hộ nên 2-3 người, từ 200-300 hộ 4-5 người, 300 hộ người trở lên - Yêu cầu nhân sự: (i) Cán quản có tuổi đời khoảng 30-50, (ii) Phải người nhiệt tình cơng tác có uy tín cộng đồng, (iii) Bản thân nên người hưởng lợi trực tiếp hệ thống - Mức chi trả cho người quản lý: Để người lao động an tâm với cơng việc trả 0,5-1,0 triệu đồng/tháng, hệ thống lớn 1triệu đồng/tháng Hình thức chi trả tính theo doanh thu cố định hàng tháng - Hình thức tập huấn quản lý: Cán quản phải đào tạo tập huấn tốt địa phương theo hình thức “cầm tay việc” Việc đào tạo trung tâm NS&VSMTNT có hiệu quả, song phải sát thực tế với công việc quản hệ thống Thực tốt giải pháp điều kiện để áp dụng hình hình quản đề xuất nêu trên, tác giả luận văn tin hiệu quản khai thác cơng trình cung cấp nước tập trung địa bàn huyện Điện Biên Đông nâng cao, góp phần giải vấn đề vừa mang tính cấp bách, vừa lâu dài, đồng thời góp phần làm sáng tỏ mặt luận, nhận thức sâu sắc vấn đề liên quan đến cơng tác quản khai thác cơng trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên 75 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Cung cấp nước tập trung nông thôn nhu cầu người năm gần Chính phủ tổ chức Quốc tế đặc biệt quan tâm hỗ trợ Tuy nhiên, vấn đề quản cơng trình cấp nước tồn số thách thức việc xây dựng quản cơng trình phù hợp với phát triển kinh tế phát triển bền vững theo mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đến năm 2020 Qua trình nghiên cứu đề tài, luận văn đạt mục tiêu đề ra, là: + Đề tài hệ thống hoá sở luận thực tiễn quản khai thác cơng trình nước sinh hoạt tập trung nông thôn + Ðánh giá tồn khâu quản lý, vận hành cơng trình cấp nước tập trung nông thôn địa bàn huyện Điện Biên Đông,tỉnh Điện Biên Qua nghiên cứu cho thấy hầu hết cơng trình sau xây dựng xong giao cho địa phương quản lý, vận hành Kết điều tra nhận thấy công tác quản lý, vận hành cơng trình cấp nước tập trung nơng thơn khu vực nghiên cứu số tồn sau: (i) Tỷ lệ thất cao (Có nhiều trạm cấp nước thất thoát từ 25- 40%); (ii) Nhiều thiết bị xử bị xuống cấp hư hỏng Nguyên nhân chủ yếu tình trạng do: (a) Cán quản công nhân vận hành hầu hết chưa đào tạo chuyên sâu; (b) Thiếu kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật vận hành; (c) Thiếu công cụ phương tiện kiểm tra, xử cố, hỏng hóc trình vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng; (d) Cơng tác thông tin, giáo dục, truyền thông chưa coi trọng; (e) Thu nhập công nhân vận hành thấp: khoảng 400.000÷500.000 đ/tháng + Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quản khai thác cơng trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên Đề tài kết luận yếu tố sau có tác ảnh hưởng đến 76 hoạt động quản khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nơng thơn địa bàn gồm: Yếu tố trình độ văn hóa chủ hộ; Yếu tố dân tộc hộ; Yếu tố giới tính chủ hộ; Quy đầu tư xây dựng cơng trình; Sự quan tâm sử dụng nước hộ dùng nước + Đề tài đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản khai thác cơng trình nước sinh hoạt tập trung nông thôn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đến năm 2025 Kiến nghị 2.1 Đối với UBND tỉnh Điện Biên Hàng năm ưu tiên bố trí kinh phí để sửa chữa, nâng cấp, hồn thiện cơng trình cấp nước sinh hoạt nơng thơn bị hư hỏng, xuống cấp Hỗ trợ giá nước sinh hoạt nông thôn theo quy định điều Thông tư liên Bộ số 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31/10/2014 để tổ chức quản lý, khai thác, bảo vệ cơng trình cấp nước sinh hoạt nơng thơn trì hoạt động, cơng trình quản lý, tuổi thọ lâu dài Hỗ trợ kinh phí cho địa phương để phục vụ cho cơng tác điều tra, thu thập số liệu số theo dõi đánh giá nước vệ sinh môi trường nông thôn xét nghiệm chất lượng nước Cấp kinh phí tổ chức tập huấn cho Tổ hợp tác dùng nước cán quản cấp xã để nâng cao trình độ hiểu biết, thực cơng tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa cơng trình nhằm bảo vệ phát huy hiệu sử dụng cơng trình UBND tỉnh sớm ban hành định phân cấp trách nhiệm quản vận hành sử dụng công trình cấp nước nơng thơn địa bàn tỉnh theo hướng: + Cơng trìnhcơng suất từ 150m3/ngày đêm trở lên (tương đương cấp nước cho 300 hộ trở lên) giao cho đơn vị nghiệp doanh nghiệp để quản lý, khai thác bảo vệ công trình 77 + Cơng trìnhcơng suất 150m3/ngày.đêm trở lên (tương đương cấp nước cho 300 hộ) giao cho UBND xã cộng đồng quản lý, phải thành lập tổ quản vận hành người sử dụng nước bầu gồm 3-5 thành viên tùy theo quy cơng trình để trực tiếp quản lý, khai thác bảo vệ cơng trình 2.2 Đối với Sở NN PTNT tỉnh Điện Biên Cần có tham mưu, đạo liệt vấn đề quản vận hành khai thác cơng trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn, đặc biệt phối hợp ngành với vai trò quan thường trực Chương trình nước vệ sinh môi trường nông thôn nhằm khắc phục tình trạng cơng trình bàn giao đưa vào sử dụng hoạt động bền vững, hiệu thấp Làm tốt công tác quy hoạch cấp nước vệ sinh môi trường nông thôn để đảm bảo bám sát thực tế, đáp ứng đầy đủ đòi hỏi Chương trình trình triển khai thực đề án 2.3 Đối với UBND huyện Điện Biên Đông Chỉ đạo UBND xã,thị trấn chấn chỉnh hoạt động quản lý, vận hành khai thác cơng trình cấp nước nơng thơn, đồng thời xử nghiêm đơn vị, tổ chức, cá nhân không tuân thủ quy định quản khai thác cơng trình, tổ chức, cá nhân có hành vi gây ảnh hưởng, xâm hại đến công trình cấp nước cơng tác quản lý, khai thác bảo vệ cơng trình Rà sốt nhu cầu đào tạo, tập huấn nâng cao lực cho cán quản lý, vận hành khai thác cơng trình cấp nước nông thôn để Sở NN PTNT xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, đào tạo Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức quản vận hành khai thác cơng trình cấp nước theo hình triển khai 78 2.4 Đối với UBND xã, thị trấn Triển khai thực đầy đủ xác văn bản, hướng dẫn cấp hoạt động quản lý, vận hành khai thác cơng trình Đồng thời làm tốt cơng tác dân chủ sở để người dân hưởng lợi từ cơng trình biết, tham gia phát huy tối đa tinh thần làm chủ công tác quản vận hành cơng trình nước nông thôn địa bàn 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO I.Tài liệu tiếng Việt Trương Đình Bắc, Nguyễn Vũ Hoan (2005) Kinh nghiệm quản nước Vệ sinh môi trường trung quốc, Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2011), Báo cáo kết thực Chương trình mục tiêu Quốc gia nước vệ sinh môi trường nông thôn năm 2006-2010, Hà Nội; Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2008), Quyết định số 51/2008/QĐ – BNN ngày 14/8/2008 “Ban hành số theo dõi đánh giá nước VSMT nông thôn”, Hà Nội; Bộ Y tế (2009), Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước sinh hoạt, Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2012), Quyết định số 2570/2012/QĐ – BNN-TCTL ngày 22/10/2012 “Phê duyệt điều chỉnh Bộ số tài liệu hướng dẫn triển khai công tác theo dõi đánh giá nước VSMTNT”, Hà Nội; Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2003), Tài liệu thông tin giúp lựa chọn loại hình cấp nước vệ sinh nơng thơn, Hà Nội; Nguyễn Trung Dũng cộng (2012), “Báo cáo kết thúc sau 02 năm nghiên cứu thử nghiệm hình quản Lào Cai”, Cơng ty tư vấn SDCC, Hà Nội; Nguyễn Trung Dũng (2013), Bài báo “Mơ hình quản vận hành hệ thống cấp nước nông thôn tỉnh miền núi phía Bắc”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thủy lợi môi trường, Trường đại học thủy lợi, Hà Nội; Nguyễn Thị Lan Hương (2010) “Nghiên cứu hình thức quản dựa vào cộng đồng cơng trình cấp nước tập trung nông thôn Việt Nam” Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội; 80 10 Thanh Nam, Mạnh Dũng (2012), Đi tìm hình quản cơng trình cấp nước sinh hoạt Lào Cai, http://www.baolaocai.vn/xa-hoi/di-tim-mohinh-quan-ly-cong-trinh-cap-nuoc-sinh-hoat-o-lao-cai-z5n2052.htm, ngày 25/8/2015 11 Ngọc Tâm Sơn (2015), Bắc Ninh đa dạng hình cấp nước nông thôn, http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/27061102-bac- ninh-da-dang-mo-hinh-cap-nuoc-sach-nong-thon.html, ngày 04/8/2015 12 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015, Hà nội 13 Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Lào Cai (2012),Báo cáo công tác tổ chức quản lý, khai thác cơng trình cấp nước sinh hoạt nơng thơn tỉnh Lào Cai, Lào Cai; 14 Trung tâm Quốc gia Nước vệ sinh nông thôn - Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2010), Báo cáo đánh giá trạng quản khai thác, vận hành bảo dưỡng cơng trình cấp nước tập trung nơng thơn đề xuất giải pháp nhằn cải thiện chế quản hiệu quả, bền vững Hà Nội 15 Trung tâm quốc gia NS&VSMTNT(2008) hình cơng nghệ& phân cấp quản cơng trình cấp nước vệ sinh nông thôn, Hà Nội; 16 Trung tâm quốc gia NS&VSMTNT(2014),Báo cáo tình hình thực Chương trình mục tiêu Quốc gia nước vệ sinh nông thôn năm 2013 kế hoạch thực năm 2014, Hà Nội; 17 Văn phòng điều phối Quan hệ đối tác Cấp nước vệ sinh nơng thơn (2008), hình tư nhân điển hình tham gia lĩnh vực cấp nước vệ sinh nông thôn, Hà Nội 18 Viện Khoa học Thủy lợi (2008), Báo cáo chuyên đề Thực trạng phương hướng đổi hình quản cấp nước nông thôn, Hà Nội 81 19 Viện hàn lâm khoa học Việt Nam (2011), Từ điển bách khoa toàn thư Việt Nam, Nhà xuất từ điển bách khoa, Hà Nội 20 Viện tưới tiêu môi trường (2011) Báo cáo dự án “Điều tra đánh giá trạng cung cấp nước vệ sinh môi trường nông thôn”, Hà Nội; II Tài liệu tiếng Anh 21 International Water and Sanitation Center (1998) Management for sustainability in Water supply and Sanitation Programmes 22 World Bank (5/2012) Economic Assessment of water and sanitation interventions in Vietnam PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Hộ sử dụng nước từ cơng trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên I Thơng tin trung cơng trình Tên cơng trình: hình quản cơng trình: - UBND xã giao cho cộng đồng quản - UBND xã giao khoán cho Hợp tác xã quản - UBND xã giao khoán cho Hội sử dụng nước quản II Thông tin chung hộ sử dụng - Họ tên chủ hộ: Nam (Nữ) - Địa chỉ: Thôn Xã: ………………… - Tuổi: Dân tộc: Trình độ văn hoá: Số nhân hộ: ……… Khẩu III Giá nước - Giá thực tế Ngàn đồng/ m3; - Giá người dân chi trả Ngàn đồng/ m3; IV Ý kiến đánh giá hộ Chất lượng nước cơng trình so với nguồn khác: - Tốt - Tương đương - Kém Đánh giá dịch vụ cấp nước - Đáp ứng mức độ tiêu thụ nước: Đáp ứng - Dịch vụ khách hàng: Tốt Chấp nhận Không đáp ứng Không tốt Việc tham gia hộ vào việc trì hoạt động cơng trình khả đóng góp hộ cho việc sửa chữa cơng trình? 3.1 Ơng bà tham gia bảo vệ, kiểm tra theo dõi q trình vận hành cơng trình? Thường xun Thi thoảng Khơng 3.2 Đóng góp sửa chữa cơng trình vật chất: - Trường hợp có khả đóng góp: Sẵn sàng đóng góp Khơng sẵn sàng đóng góp Khơng có khả đóng góp: 3.3 Đóng góp sửa chữa cơng trình sức lao động: - Trường hợp có khả đóng góp: Sẵn sàng đóng góp Khơng sẵn sàng đóng góp Khơng có khả đóng góp: Nếu hỗ trợ kinh phí nâng cấp, cải tạo cơng trình Ơng (Bà) có đồng ý tham gia đóng góp nâng cấp, cải tạo cơng trình sức lao động? Đồng ý Khơng đồng ý Ông bà người khác gia đình có lần tham dự lớp tập huấn nước sinh hoạt vệ sinh môi trường nơng thơn chưa? Có tham gia - Chưa tham gia Ơng (Bà) có hiểu biết nước sạch, nước hợp vệ sinh tác dụng khơng? - Có - Khơng Ơng (bà) có quan tâm đến việc cần thiết phải sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh vào sinh hoạt hàng ngày không? - Quan tâm - Không quan tâm Theo ông (Bà) mức đóng góp người dân để quản lý, tu bảo dưỡng thông qua thu tiền sử dụng nước đồng/m3 nước hợp lý: đồng/m3 Theo ơng (bà) cơng trình cấp nước sinh hoạt hoạt động nào? Bền vững Bình thường Kém hiệu 10 Theo ơng (Bà) đơn vị quản cơng trình cấp nước sinh hoạt hoạt động nào: Đánh giá hộ theo phương pháp cho điểm mức độ từ cao đến thấp (từ 10 đến 1), điểm 10 cao (tốt nhất), thấp điểm (kém nhất) Điểm đánh giá hộ : … .điểm 11 Theo ơng (Bà) hình quản cơng trình cấp nước địa phương là: - Hợp - Chưa hợp Nếu thay đổi đơn vị quản giao cho tốt hơn: - Cộng đồng - Doanh nghiệp - UBND xã - HTX - Hội sử dụng nước - Các vấn đề khác Ngày tháng năm 2017 Hộ Sử dụng nước Người điều tra Phụ lục KẾT QUẢ TỔNG HỢP PHIẾU KHẢO SÁT HỘ DÙNG NƯỚC STT hình Giới tính Hội HTX HTX Hội HTX HTX CĐ Hội CĐ 10 HTX 11 CĐ 12 HTX 13 HTX 14 CĐ 15 HTX 16 HTX 17 HTX 18 CĐ 19 HTX 20 HTX 21 CĐ 22 Hội 23 HTX 24 CĐ 25 CĐ 26 Hội 27 HTX 28 CĐ 29 HTX 30 CĐ 31 CĐ 32 HTX 33 CĐ 34 Hội 35 CĐ 36 Hội 37 CĐ 38 HTX 39 CĐ 40 Hội 41 CĐ 42 CĐ 43 HTX 44 CĐ Dân tộc H’mông H’mông Kinh Kinh Kinh Khác Thái H’mông H’mông H’mông Thái H’mông Thái Khác H’mông H’mông Kinh Kinh H’mông Thái Thái Kinh H’mông H’mông Kinh H’mông H’mông Thái Kinh Thái Khác Thái H’mông H’mông H’mông H’mông H’mông Thái Thái Kinh Thái H’mơng H’mơng Thái Văn hóa Mức độ Quan tâm Điểm C3 K.quan tâm C2 Quan tâm C3 Quan tâm C2 Quan tâm C2 Quan tâm C1 Quan tâm C3 Quan tâm C1 K.quan tâm C2 Quan tâm C2 K.quan tâm C3 Quan tâm C2 Quan tâm C2 K.quan tâm C2 Quan tâm C2 Quan tâm C1 K.quan tâm C2 Quan tâm C2 Quan tâm C1 K.quan tâm C2 Quan tâm C3 Quan tâm C2 Quan tâm C1 K.quan tâm C1 Quan tâm C2 Quan tâm C1 Quan tâm C3 Quan tâm C2 Quan tâm C2 Quan tâm C3 Quan tâm C2 Quan tâm C2 Quan tâm C1 K.quan tâm C1 Quan tâm C3 K.quan tâm C1 Quan tâm C1 Quan tâm C3 Quan tâm C2 Quan tâm C2 Quan tâm C3 K.quan tâm C2 K.quan tâm C1 K.quan tâm C2 Quan tâm Dịch vụ Tốt Chưa tốt Tốt Chưa tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Chưa tốt Tốt Tốt Chưa tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Chưa tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Chưa tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Chưa tốt Tốt Chưa tốt Tốt Chưa tốt Tốt Chưa tốt Tốt Tốt Chưa tốt Tốt Ghi 1.Giới tính:1=Nam;0=Nữ 2.Văn hóa C1=Tiểu học; C2c=trung học sở 3.C3=Phổ thông trung học STT hình Giới tính 45 CĐ 46 CĐ 47 Hội 48 CĐ 49 HTX 50 CĐ 51 Hội 52 HTX 53 CĐ 54 Hội 55 CĐ 56 CĐ 57 HTX 58 CĐ 59 CĐ 60 HTX 61 CĐ 62 CĐ 63 Hội 64 HTX 65 HTX 66 CĐ 67 CĐ 68 CĐ 69 Hội 70 CĐ 71 HTX 72 CĐ 73 CĐ 74 HTX 75 CĐ 76 CĐ 77 Hội 78 CĐ 79 CĐ 80 HTX 81 HTX 82 CĐ 83 HTX 84 CĐ 85 HTX 86 Hội 87 CĐ 88 CĐ 89 CĐ 90 CĐ Dân tộc Thái H’mông Thái Khác Thái H’mông Kinh H’mông Kinh Thái Thái Khác Thái H’mông Thái Thái Kinh H’mông Thái H’mông Thái Khác Thái H’mông Thái H’mông Thái Thái Kinh Thái Thái Kinh Thái H’mông H’mông Thái Thái Thái Khác Khác Thái Thái Kinh Thái Thái Thái Văn hóa Mức độ Quan tâm Điểm C2 Quan tâm C1 K.quan tâm C2 Quan tâm C1 Quan tâm C2 Quan tâm C1 K.quan tâm C1 Quan tâm C1 Quan tâm C3 Quan tâm C2 Quan tâm C3 Quan tâm C2 K.quan tâm C2 Quan tâm C1 K.quan tâm C3 Quan tâm C2 Quan tâm C3 Quan tâm C1 Quan tâm C2 Quan tâm C1 Quan tâm C2 Quan tâm C1 Quan tâm C3 Quan tâm C1 K.quan tâm C1 Quan tâm C1 K.quan tâm C1 Quan tâm C3 Quan tâm C1 Quan tâm C2 Quan tâm C2 Quan tâm C2 Quan tâm C1 Quan tâm C1 K.quan tâm C1 Quan tâm C1 Quan tâm C1 Quan tâm 75 C1 Quan tâm C1 K.quan tâm C1 K.quan tâm C2 Quan tâm C1 Quan tâm C2 Quan tâm C2 Quan tâm C1 K.quan tâm C2 Quan tâm Dịch vụ Tốt Tốt Tốt Tốt Chưa tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Chưa tốt Tốt Tốt Tốt Chưa tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Chưa tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Chưa tốt Ghi ... dụng điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, hố xí hợp vệ sinh 40 Bảng 3.6 Thực trạng cơng trình cấp nước nông thôn tỉnh Điện Biên 44 Bảng 3.7: Tổng hợp mơ hình quản lý cơng trình cấp nước sinh hoạt nông. .. huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên 49 3.3.1 Thực trạng quản lý, khai thác cơng trình nước sinh hoạt nơng thơn địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên 49 3.3.2 Mơ hình quản lý cơng trình. .. mơ hình quản lý nước sinh hoạt nơng thơn địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động mơ hình quản lý mơ hình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mô hình quản lý công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu mô hình quản lý công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay