Hoa Văn Dân Tộc Mông Nghệ An Trong Dạy Học Môn Trang Trí Ở Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nghệ An

136 26 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG LÊ ANH TUẤN HOA VĂN DÂN TỘC MÔNG NGHỆ AN TRONG DẠY HỌC MÔN TRANG TRÍ Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MƠN MỸ THUẬT Khóa (2015 - 2017) Hà Nội, 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG LÊ ANH TUẤN HOA VĂN DÂN TỘC MÔNG NGHỆ AN TRONG DẠY HỌC MƠN TRANG TRÍ Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MƠN MỸ THUẬT Khóa (2015 - 2017) Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Phạm Minh Phong Hà Nội, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn trung thực, khách quan chƣa dùng để bảo vệ học vị Các thông tin trích dẫn luận văn đƣợc ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Đã ký Lê Anh Tuấn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CĐSP Cao đẳng Sƣ phạm ĐDDH Đồ dùng dạy học ĐVHT Đơn vị học trình NCKH Nghiên cứu khoa học Nxb Nhà xuất PGS Phó giáo sƣ QĐ Quyết định Tr Trang TS Tiến sĩ VD Ví dụ MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm phƣơng pháp dạy - học 1.1.2 Trang trí 1.1.3 Màu sắc hoa văn trang trí 12 1.2 Giới thiệu dân tộc Mông miền núi Nghệ An nghệ thuât trang trí trang phục 13 1.2.1 Dân tộc Mông miền núi Nghệ An 15 1.2.2 Nghệ thuât trang trí trang phục dân tộc Mông Nghệ An 15 1.2.3 Giá trị nghệ thuật 18 1.3 Một số phƣơng pháp dạy học tích cực nói chung phƣơng pháp dạy học Mĩ thuật nói riêng 24 1.3.1 Phƣơng pháp dạy học tích cực 24 1.3.2 Phƣơng pháp dạy học áp dụng môn Mĩ thuật phân mơn Trang trí 27 1.4 Thực trạng dạy học điều chỉnh xếp nội dung học phần Trang trí Trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Nghệ An 31 1.4.1 Vài nét Trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Nghệ An 31 1.4.2 Thực trạng dạy học mơn vẽ Trang trí trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Nghệ An 34 1.4.3 Điều chỉnh, xếp nội dung học phần trang trí 39 Tiểu kết 42 Chƣơng 2: BIỆN PHÁP VẬN DỤNG HOA VĂN DÂN TỘC MÔNG NGHỆ AN TRONG DẠY HỌC MÔN TRANG TRÍ Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM NGHỆ AN 43 2.1 Ứng dụng họa tiết dân tộc Mông vào dạy học mơn Trang trí 43 2.1.1 Mục đích việc ứng dụng mơtip hoa văn trang trí dân tộc Mông giảng dạy cho sinh viên ngành CĐ Sƣ phạm mĩ thuật 43 2.1.2 Các tiêu chí họa tiết dân tộc Mơng đƣợc ứng dụng giảng dạy 44 2.1.3 Biện pháp đƣa hoa văn dân tộc Mông học 49 2.2 Thực nghiệm 54 2.2.1 Tổ chức thực nghiệm 57 2.2.2 Kết thực nghiệm 62 Tiểu kết 71 KẾT LUẬN 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 PHỤ LỤC 79 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Nhóm dân tộc, trang phục phụ n Hmông 15 Bảng 1.2 Đội ngũ giảng viênTổ Mĩ thuật 33 Bảng 2.1 Bảng tỉ lệ điểm kiểm tra tập trang trí đƣờng diềm 64 Bảng 2.2 Bảng tỉ lệ điểm kiểm tra tập ứng dụng trang trí vải hoa 65 Bảng 2.3 Bảng so sánh kết lần lớp đối chứng 65 Bảng 2.4 Bảng so sánh kết lần lớp thực nghiệm 66 Bảng 2.5 Khảo sát Sinh viên tính ứng dụng đề tài 67 Bảng 2.6 Kết khảo sát sinh viên 69 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nằm dải đất miền trung, Nghệ An tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, cộng đồng dân tộc ngƣời có nh ng đặc điểm chung dân tộc nƣớc nhƣng mang nh ng nét đặc thù riêng số dân tộc ngƣời cƣ trú vùng lãnh thổ định Dân số 29.412 ngƣời, chiếm 6,72% dân số dân tộc thiểu số Ngƣời Mông Nghệ An gồm Mông trắng Mông đen, phân biệt đƣợc dựa số đặc điểm khác chủ yếu sắc phục Bao gồm họ nhƣ: Họ Vừ, họ Sùng, Hạ, Lì, Lầu, Xồng, Vang, Cha… Đồng bào Mông thƣờng đƣợc dân tộc khác gọi ngƣời "Mẹo" cách phát âm nặng địa phƣơng từ tiếng "Mèo" mà thành [Văn Hiến Miền Trung Tây Nguyên - Chuyên trang Tạp chí điện tử Văn Hiến Việt Nam.] Họa tiết hoa văn trang trí dân tộc đƣợc bàn tay ngƣời lao động tạo thành, sản phẩm văn hóa, biểu sinh động kỹ thuật thủ công gắn liền với khả thẩm mỹ họ Dân tộc Mơng có cách tạo hình trang trí sử dụng trang phục theo nh ng đặc điểm văn hóa riêng Đó thể trình độ thẩm mỹ cao, đời sống tâm hồn giàu tình cảm nguyên sơ mà phong phú, với cảnh sắc thiên nhiên Nó vƣợt qua giá trị sử dụng thơng thƣờng để đạt đến trình độ cao thẩm mỹ dân gian Có thể thấy với tiếng nói, hoa văn dân tộc sản phẩm độc đáo mang đặc trƣng riêng tộc ngƣời Môtip hoa văn dân tộc nhìn chung có phần phức tạp tỉ mỉ, màu sắc sử dụng phổ biến chủ yếu màu mạnh đỏ, vàng, trắng, xanh bật vải đen Màu đen màu trung gian liên kết mảng nhỏ lại, bù đắp cho hình họa nhỏ, biến trang phục dân tộc trở thành đồ án trang trí đầy nghệ thuật Nghệ thuật tạo hình hoa văn thể trình lao động vất vả kiên trì ngƣời phụ n dân tộc Có thể nói nghệ thuật trang trí dân tộc Mơng vừa mang tính thẩm mỹ vừa có tính khoa học cao Họ biết khai thác vẻ đẹp thiên nhiên nhƣ cỏ, cây, hoa, lá, chim, thú, ngƣời… hình thể đƣợc khai thác đƣa vào trang trí trang phục họ Nh ng họa tiết đƣa lên vải (vẽ sáp ong vải, vẽ đƣờng thẳng, gấp khúc dễ dàng) nghệ nhân dân tộc biết khai thác nh ng vật tƣợng từ thiên nhiên thành nh ng mơtip trang trí đƣợc truyền từ đời sang đời khác, khơng phải lý trí mà cảm tính, cách điệu, xử lý nét, mảng hình thức kỷ hà hố cao mơtip trang trí theo nhịp điệu tạo hình Bố cục có tầng, có lớp nhƣ họ sử dụng nh ng mảng đặt cạnh nhau, đặt chồng lên họ sử dụng nh ng hình tam giác đƣờng zích rắc mong muốn đƣợc làm phong phú nhiều chiều, nhiều hƣớng mơtip trang trí, nh ng hình tƣợng nghệ thuật mang đậm đà sắc truyền thống riêng dân tộc Bản thân giảng viên giảng dạy môn mĩ thuật Trƣờng cao đẳng sƣ phạm Nghệ An, thấy, việc bảo tồn phát huy nh ng giá trị văn hoá vấn đề cần thiết đƣợc quan tâm Trên sở đó, để góp phần tìm hiểu giá trị truyền thống mĩ thuật dân tộc ứng dụng vào dạy học, chọn nghiên cứu mảng đề tài “Hoa văn dân tộc Mơng Nghệ An dạy học mơn trang trí trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An” Việc tìm hiểu đề tài vận dụng vô cần thiết trình dạy học, nhƣ phù hợp với chuyên ngành Lý luận Phƣơng pháp dạy học Lịch sử nghiên cứu Về việc nghiên cứu đời sống văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam có nhiều cơng trình nghiên cứu lớn nhỏ đƣợc tiến hành, nhiều báo giới thiệu khái quát nh ng đặc trƣng dân tộc đƣợc viết, nhiều phim tƣ liệu đƣợc sản xuất để giới thiệu dân tộc thiểu số nhƣ: 1.Trần H u Sơn (1996) Văn hóa Mơng Nxb Văn hóa dân tộc Đây cơng trình nghiên cứu chuyên sâu đời sống văn hóa tinh thần đồng bào Mơng Tác phẩm dựng lại tồn cảnh nh ng hoạt động đời sống văn hóa tinh thần ngƣời H,mông rút nh ng đặc điểm sống họ Hoàng Nam Cƣ Hòa Vân (1994) Dân tộc Mơng Việt Nam Nxb Văn hóa dân tộc Đây sách viết đầy đủ vấn đề: lịch sử di cƣ, tên gọi, địa bàn cƣ trú, phân nhóm, sinh hoạt vật chất tinh thần ngƣời Mông Việt Nam Vũ Quốc Khánh chủ biên (2005) Người Mông Việt Nam” Nxb Thông Tấn Sách đƣợc thực theo đặt hàng Nhà nƣớc, sách công phu đƣợc thực hợp tác nhiều giáo sƣ, tiến sĩ nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp Bên cạnh ảnh khổ lớn, sách trình bày rõ ràng súc tích đời sống vật chất đồng bào Mông Nguyễn Đình Lộc, Các dân tộc thiểu số Nghệ An, 2009, Tạp chí Văn hóa Nghệ An Nói dân tộc miền núi Nghệ An, lịch sử, trang phục nhƣ phong tục tập quán Chu Thái Sơn, (2005), Việt Nam dân tộc anh em - người Mông, Nxb Trẻ, Hà Nội, Tạp chí Văn hiến miền trung tây ngun, nói văn hóa nhƣ trang phục họ Bên cạnh có giáo án giáo trình trang phục dân tộc, nhƣ: Nguyễn Thị Luyến, (2007), Giáo trình Trang phục dân tộc Việt nam, Trƣờng Đại học sƣ phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Nxb Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Cuốn sách nói trang phục dân tộc Việt Nam 115 PHỤ LỤC 2.4 Bảng 2.2 Kết học tập nhóm thực nghiệm 02 Điểm đánh giá phận Chuyên cần Điểm hệ số Điểm hệ số Họ tên TT Có phép Kh Kiểm phép tra 01 02 Trần Thị Nhƣ 7.5 7.5 Hoàng Thị Tú Oanh 8.5 8.5 Ngân Thị Phƣợng 7.0 7.0 Cung Thị Phƣơng 7.5 8.5 Nguyễn T Nhƣ Quỳnh 7.0 7.0 Nguyễn Thị Tâm 5.0 7.5 Trần Thị Tâm 8.0 8.5 Hoàng Thị Sen 7.5 7.5 Nguyễn Thị Trúc 5.5 7.0 10 Trần Thị Thủy 7.0 7.0 11 Hồ Thị Thúy 8.5 8.5 12 Đàm Thị Thủy 7.5 8.0 13 Phạm Thị Tuyên 7.0 7.0 14 Trƣơng Thu Uyên 8.5 8.5 15 Bùi Thị Ngọc Uyên 8.0 8.0 16 Lƣơng Văn Ý 8.0 8.0 17 Nguyễn Thị Yến 7.0 7.5 Thang điểm đánh giá Giỏi Khá Trung bình Từ cận Từ đên cân Từ đên cận 03 T Thi B HP C Điểm TB HP 116 PHỤ LỤC 3.1 Phiếu khảo sát Sinh viên Họ tên sinh viên: Sinh năm .: Khoa: Ngành học: Lớp:…… Để giúp nghiên cứu việc tổ chức hoạt động ngoại khóa (HĐNK) Mỹ thuật vê nghệ thuật Trang trí trang phục dân tộc trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Nghệ An, đề nghị em sinh viên (SV) vui lòng cộng tác cho biết thêm ý kiên vẽ số vấn để sau đây: Câu 1: Việc tổ chức HĐNK Mỹ thuật cho SV có vai trò nhƣ thể việc nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện cho SV? (Xin đánh dấu X vào câu phù hợp) Câu 2: a.Rất quan trọng b Quan trọng b It quan trọng d Không quan trọng Em có a Có khiếu b Bình thƣờng mỹ thuật hay khơng? c Khơng Câu Em có hứng thú với hoa văn họa tiết trang phục dân tộc khơng? a Rất hứng thú b Thấy bình thƣờng c Khơng hứng thú Câu Em có thƣờng xun tham gia hoạt động nghiên cứu họa tiết dân tộc không? a.Thƣờng xuyên b.Không thƣờng xuyên c.Không tham gia Câu Cảm nhận e tiếp xúc nghiên cứu họa tiết dân tộc? a Đẹp đặc sắc b Dễ cảm nhận tiếp thu 117 c Bình thƣờng c Khó cảm nhận Câu Trƣớc vào học Trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Nghệ An, em biết họa tiết dân tộc Mông chƣa? a Đã biết b Biết c Chƣa biết d Khơng quan tâm Cau 7: Theo em, có nên đƣa họa tiết dân tộc vào chƣơng trình mỹ thuật nhà trƣờng hay không? a Rất cần thiết b Cần thiết c Ít cần thiết d Khơng cần thiết Câu 8: Suy nghĩ em vê vấn đê đƣa họa tiết dân tộc vào giảng trang trí chƣơng trình mỹ thuật nhà trƣờng hay không? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 118 Câu Em có nguyện vọng tìm hiểu tham gia tìm hiểu nghiên cứu họa tiết dân tộc khơng? a Có b Khơng Câu 10: Em có ý kiến việc nhà trƣờng đƣa hoạt động nghiên cứu hoa văn họa tiết dân tộc vào chƣơng trình ngoại khóa Mỹ thuật thời gian tới? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Nghệ An, ngày tháng năm2017 119 PHỤ LỤC 3.2 Phiếu khảo sát Giảng viên Để giúp nghiên cứu việc tổ chức hoạt động ngoại khóa (HĐNK) Mỹ thuật nghiên cứu họa tiết Trang phục dân tộc Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Nghệ An, đề nghị q thầy (cơ) vui lòng trả lời câu hỏi sau đánh dấu (X) vào vng thích hợp Họ tên……………………………………….sinh năm… Phòng,khoa…………………………………chức vụ…………… …… Giảng dạy mơn…………… ……… NỘI DUNG Câu Thầy (cô) cho biết, vấn đề tổ chức hoạt động ngoại khóa (HĐNK) Mỹ thuật cho sinh viên có vai trò nhƣ việc nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện cho sinh viên? a Rất quan trọng b Quan trọng c Ít quan d Khơng quan trọng Câu Trong trình dạy học, thầy (cơ) có thấy sinh viên u thích tham dự chƣơng trình HĐNK Mỹ thuật nhà trƣờng tổ chức a Rất u thích b Bình thƣờng c.Khơng u thich Câu Thầy (cô) cho biết thêm nh ng thuân lợi khó khăn nhà trƣờng tổ chức HĐNK cho sinh viên Thuận lợi ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 120 ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………… .…… Khó khăn .……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………… …… Câu 4: Thầy (cơ) có thích họa tiêt dân tộc hay khơng? a Có b Bình thƣờng c Không Câu 5: Theo thầy (cô), việc đƣa nghiên cứu họa tiết dân tộc vào chƣơng trình ngoại khóa trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Nghệ An có cần thiết không? a Rất cần thiết b Cần thiết c Không cầnthiết Câu 6: Cảm nhận thầy (cô) quan sát tìm hiểu hoa văn họa tiết dân tộc? a Đẹp đặc sắc b Dễ cảm nhận c Bình thƣờng c Khó cảm nhận 121 Câu 7: Thầy (cô) thấy trƣờng học địa bàn tỉnh Nghệ An dạy học Trang trí họa tiết dân tộc nói chung hoa văn họa tiết dân tộc Mơng nói riêng chƣa? a Có thấy b Không thấy Câu 8: Suy nghĩ thầy (cô) vấn đề hoa văn dân tộc đến gần với thị hiếu thƣởng thức mỹ thuật ngƣời? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………… Câu Thầy (cơ), có ý kiến việc nhà trƣờng đƣa khai thác họa tiết dân tộc vào chƣơng trình giảng dạy mỹ thuât? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………… 122 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH H1 Họa tiết trang phục n - nguồn tác giả chụp ngày 25 03 2017 H Trang phục nam - nguồn itenet 123 H Kỹ thuật thêu [Nguồn internet tháng 10 năm 2017] H Kỹ thuật chắp vải [Nguồn internet tháng 10 năm 2017] H Kỹ thuật in sáp ong [Nguồn internet tháng 10 năm 2017] 124 Hệ thống hoa văn hình học H6 Họa tiết cƣa H7.Hình zic zak H8 Hoa văn hình học song song H9.Họa tiết hình ch S 125 Hệ thống hoa văn thực H10 Họa tiết ốc H11 Họa tiết bƣớm H 12 Họa tiết hình mào gà H 13 Họa tiết móng chân gà 126 H14 Họa tiết com tằm H 15 Họa tiết hoa bí H16 Họa tiết hoa dƣa H 17 Họa tiết 127 H 18 Họa tiết thông H19 Họa tiết dƣơng xỉ H 20 Họa tiết hạt đậu tƣơng H21.Họa tiết hoa bí, đậu tƣơng 128 H 23 Hinh tám cánh H 22.Họa tiết chân ghế H 23.Họa tiết bật lửa cách điệu ch công H 24 Họa tiết cuốc 129 Bài vẽ sinh viên học theo giáo Bài sinh viên học theo giáo án án cũ Trang trí đƣờng diềm Trang trí vải hoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoa Văn Dân Tộc Mông Nghệ An Trong Dạy Học Môn Trang Trí Ở Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nghệ An, Hoa Văn Dân Tộc Mông Nghệ An Trong Dạy Học Môn Trang Trí Ở Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nghệ An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay