CĐ điện PHÂN bám sát đề của bộ (có lời GIẢI) năm 2018

24 113 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:11

NỘI DUNG 1: BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN - VD Câu 1: Điện phân dung dịch X gồm 0,2 mol CuSO 0,15 mol HCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện khơng đổi, hiệu suất điện phân 100% Sau thời gian thu dung dịch Y có khối lượng giảm 14,125 gam so với X Cho 15 gam Fe vào Y, sau phản ứng thu m gam chất rắn Giả sử khí sinh tan khơng đáng kể dung dịch Giá trị m là: A 8,6 B 15,3 C 12,8 D 8,0 Hướng dẫn giải: Dễ dàng chứng minh Cu2+ chưa bị điện phân hết, H2O bị điện phân bên anot  K (−): Cu : a mol  ∆mgiam = 14,125gam Cl2 : 0,15/ = 0,075 ⇒ 64a + 32b = 14,125− 0,075.71= 8,8 A ( + ):   O2 : bmol   a = 0,125 BTe:2a = 0,15+ 4b ⇒   b = 0,025 Cu2+ : 0,075  + Fe:15g Y  H + : 0,25 → m= 15+ 8.0,075− 56.0,25/ = 8,6gam SO2− : 0,2  → Đáp án A Câu 2: Điện phân 100 ml dung dịch X gồm CuSO NaCl điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện khơng đổi I=5A tới nước bắt đầu điện phân điện cực dừng lại đo thời gian 2316 giây (hiệu suất điện phân 100%) Sau điện phân thu dung dịch Y có khối lượng giảm 6,45 gam so với dung dịch X Cho gam Fe(NO 3)2 vào dung dịch Y, sau phản ứng thu m gam muối có khí NO Giá trị gần m là: A 14,5 B 15,5 C 16,0 D 15,0 Hướng dẫn giải: Dung dịch Y tác dụng với Fe(NO3)2 sinh khí NO nên Y phải có H+ ne = 0,12 mol → nCuSO4 = 0,06mol  K (−): Cu : 0,06 mol  ∆mgiam = 6,45gam Cl2 : amol → 71a + 32b = 6,45− 64.0,06 = 2,61 A ( + ):   O2 : bmol   Na+ : 0,06  a = 0,03 BTe:2a + 4b = 0,12 →  → ddX  H + : 0,06 → ne = 0,06.3/ = 0,045 < nFe2+ b = 0,015  2−  SO4 : 0,06 → Fe2+ dư, H+ hết nNO = nH + mmuối = 0,015 → nNO− (m) = 0,05.2 − 0.015 = 0,085mol = mFe + mNa+ + mSO42− + mNO3− = 56.0,05+ 23.0,06 + 96.0,06 + 62.0,085 = 15,21gam → Đáp án D Câu 3: Điện phân (với điện cực trơ, cường độ dòng điện khơng đổi) dung dịch muối nitrat kim loại M (có hóa trị khơng đổi) Sau thời gian t giây, khối lượng dung dịch giảm 6,96 gam NHÓM LÀM CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC catot thu a gam kim loại M Sau thời gian 2t giây, khối lượng dung dịch giảm 11,78 gam catot 0,224 lít khí (đktc) Giá trị a A 8,64 B 6,40 C 6,48 D 5,60 Hướng dẫn giải: Trong t (s) M n + + ne → M 2H 2O → 4H + + 4e + O a na a na na mol mol M M M M 4M 32na 8na ⇒ mdung dịch giảm = a + = 6,96 ⇒ a + = 6,96 (1) 4M M 2na Trong 2t (s) ⇒ ne trao đổi = M 2na − 0,02 Tại catot: M n H2 = 0,01 → n M = n 2na na = Tại anot: n O2 = 4M 2M  2na  M  − 0,02 ÷ ⇒ mdung dịch giảm M  + 32na = 11,78 = 0,01.2 +  n 2M 0,01.M 8na ⇒a− + = 5,88 ( ) n M n = n = → → M : Ag ⇒ a = 6, 48g Từ (1) (2) ⇒ M 108 M = 108 → Đáp án C Câu 4: Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm CuSO KCl điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện khơng đổi, sau thời gian t giây, anot 2,688 lít hỗn hợp khí (đktc) Nếu thời gian điện phân 2t giây; thể tích khí anot gấp lần thể tích khí catot (đo điều kiện); đồng thời khối lượng catot tăng 18,56 gam Gia trị m là: A 55,34 gam B 50,87 gam C 53,42 gam D 53,85 gam Hướng dẫn giải: Đặt số mol CuSO4 KCl x, y Phương trình điện phân: Catot: Cu2+ +2e → Cu 2H2O + 2e → 2OH− + H2 Anot: 2Cl− → Cl2 + 2e 2H2O → 4H+ + 4e + O2 Điện phân t giây: 0,5y + n O2 ( t ) = 2,688 = 0,12 mol ⇒ n O2 ( t ) = 0,12 − 0,5y 22, => nđiện phân = y + ( 0,12 − 0,5y ) = 0, 48 − y Điện phân 2t giây: nđiện phân = ( 0, 48 − y ) mol NHÓM LÀM CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC ⇒ n O2 ( 2t ) = ( 0,96 − 2y ) − y = 0, 24 − 0,75y mol mcatot tăng = 64x = 18,56 ⇒ x = 0, 29 ⇒ n H = ( 0,96 − 2y ) − 2.0, 29 = 0,19 − y ⇒ 0,5y + 0, 24 − 0,75y = ( 0,19 − y ) ⇒ y = 0,12 ⇒ m = 160x + 74,5y = 55,34g → Đáp án A Câu 5: Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch gồm CuSO 4, NaCl (tỉ lệ mol tương ứng 1:1) với cường độ dòng 1,34A, Sau thời gian t giờ, thu dung dịch Y (chứa hai chất tan) có khối lượng giảm 12,55 gam so với dung dịch ban đầu Cho bột Al dư vào Y, thu 1,12 lít H (đktc) Biết phản ứng xảy hoàn toàn, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua hòa tan khí nước bay nước Giá trị gần t A B C D 10 Hướng dẫn giải: dd Y ( H SO4 0, 05 mol , Na2 SO4 ) => nCuSO = 0,1mol K ( − ) : Cu, H x mol A ( + ) : Cl2 , O2 y mol 2 x + 32 y = 2,  x = 0,1 =>  => t = 8h  2 x + 0, = y + 0,1  y = 0, 075 → Đáp án C Câu 6: Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch gồm Cu(NO 3)2, NaCl (tỉ lệ mol tương ứng 1:1) với cường độ dòng 1,34A, Sau thời gian t giờ, thu dung dịch X (chứa hai chất tan) có khối lượng giảm 23,30 gam so với dung dịch ban đầu Dung dịch X phản ứng vừa hết với 1,422 gam bột Al, thu 0,448 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO 2, NO, N2O N2 hai khí NO, N2O có số mol tỉ khối Y so với H 18,5 Biết phản ứng xảy hoàn toàn, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua hòa tan khí nước bay nước Giá trị gần t A 12 B 10 C 14 D Hướng dẫn giải: dd X ( HNO3 0, mol , NaNO3 0, mol ) K ( − ) : Cu, H x mol A ( + ) : Cl2 , O2 y mol 2 x + 32 y = 3,  x = 0,1 =>  => t ≈ 12h  2 x + 0, = y + 0,  y = 0,1 → Đáp án A Câu 7: Hoà tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước dung dịch X Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng điện khơng đổi) thời gian t giây, y gam kim loại M catot 0,035 mol khí anot Còn thời gian điện phân 2t giây tổng số mol khí thu hai điện cực 0,1245 mol Giá trị y A 4,788 B 3,920 C 1,680 D 4,480 Hướng dẫn giải: Trong thời gian t giây khí thu khí anot 0,035 mol → thời gian 2t giây khí thu NHĨM LÀM CHUN ĐỀ HĨA HỌC anot 0,035.2 = 0,07 mol Khí thu hai điện cực 0,1245 mol, chứng tỏ bên cực catot có điện phân H 2O 2+ ion M điện phân hết Xét trình điện phân 2t giây Catot (-) : M2+ , H2O Anot (+) : SO42-, H2O M2+ + 2e → M H2O →1/2 O2 + H+ + 2e x→ 2x x 0,07→ 0,28 2H2O + 2e → H2 + 2OH 0,109← 0,0545 nH2 = 0,1245 – 0,07 = 0,0545 mol Theo ĐLBT e có: 2x + 0,109 = 0,28 → x = 0,0855 mol 13,68 → MMSO4= = 160 → MM = 160 – 96 = 64 0,0855 Xét trình điện phân t giây: Cu2+ + 2e → Cu 0,14 0,07 mCu = 0,07 64 = 4,48g 2H2O → O2 0,035 + H+ 0,14 + 4e 0,14 → Đáp án D Câu 8: Điện phân 150 ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ thời gian t giờ, cường độ dòng điện không đổi 2,68A (hiệu suất điện phân 100%) thu chất rắn X, dung dịch Y khí Z Cho 12,6g Fe vào Y, sau phản ứng kết thúc thu 14,5g hỗn hợp kim loại khí NO (sản phẩm khử N+5) Giá trị t là: A 0,8 B 1,2 C 1,0 D 0,3 Hướng dẫn giải: Phương trình điện phân: 4AgNO3 + 2H2O → 4Ag + 4HNO3 + O2 x→ x Trong dung dịch Y: Khi phản ứng kết thúc thu hỗn hợp kim loại, chứng tỏ Fe dư, dung dịch Y gồm có HNO3 dd AgNO3 dư Vì Fe dư muối thu muối Fe2+ nAgNO3 dư = 0,15 – x nFebđ = 0,225 mol Fe → Fe2+ + 2e Ag+ + 1e → Ag (0,075-0,125x) ← (0,15 -0,25x) ( 0,15 – x) → ( 0,15 – x) ( 0,15 – x) 4H+ + NO3- + 3e → NO + 2H2O x→ 0,75x nFe dư = 0,225 – 0,075 + 0,125x = 0,15+ 0,125x → mhhkl = mFe dư + mAg = 14,5 → 56 (0,15 + 0,125x ) + 108 ( 0,15 – x) = 14,5 → x= 0,1 = nAgNO3 đp = nAg 0,1.1.96500 It → nAg = →t= = 3600s = 1h 2,68 nF → Đáp án C Câu 9: Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch gồm CuSO NaCl (tỉ lệ mol tương ứng : 3) với cường độ dòng điện 1,34A Sau thời gian t giờ, thu dung dịch Y (chứa chất tan) có khối lượng giảm 8,3125 gam so với dung dịch ban đầu Cho bột Al dư vào Y, thu 0,28 lit H (đktc) Biết phản ứng xảy hoàn toàn, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua hòa tan khí nước bay nước Giá trị t là: NHÓM LÀM CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC A B C D Hướng dẫn giải: - Phương trình điện phân xảy ra: CuSO4 + 2NaCl → Cu + Cl2 + Na2SO4 (1) 2CuSO4 + 2H2O → 2Cu + 2H2SO4 + O2 (2) 2H2O → 2H2 + O2 (3) - Phương trình hòa tan Al: 2Al + 3H2SO4 →Al2(SO4)3 + 3H2 (4) - Vì nH2 = 0,0125mol → nH2SO4 = 0,0125mol → nCuSO4 (2) = 0,0125mol Do dung dịch sau điện phân chứa chất tan (Na2SO4 H2SO4) nên CuSO4 NaCl bị điện phân hết - Gọi số mol CuSO4 NaCl tương ứng 2x 3x → nCuSO4 (2) = 0,5x = 0,0125 → x = 0,025 → nCuSO4 = 0,05; nNaCl = 0,075 - Khối lượng dung dịch giảm là: m = m Cu + mCl2 + mO2 (2) + mH2O (3) = 8,3125 → mH2O (3) = 2,25 → nO2 (3) = 0,0625 → ne = 2nCu + 4nO2 (3) = 0,35 = It/F → t = 25202 giây ≈ → Đáp án A Câu 10: Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl 0,05 mol CuSO4 dòng điện chiều có cường độ 2A (điện cực trơ, có màng ngăn) Sau thời gian t giây ngừng điện phân, thu khí hai điện cực có tổng thể tích 1,792 lít (đktc) dung dịch X Dung dịch X hòa tan tối đa 1,02 gam Al2O3 Giả sử hiệu suất điện phân 100%, khí sinh khơng tan dung dịch Giá trị t là: A 9650 B 8685 C 7720 D 9408 Hướng dẫn giải: - Sơ đồ điện phân điện cực: (K) Cu2+ + 2e → Cu (1) (A) 2Cl- → Cl2 + 2e (3) 2H2O + 2e → 2OH- + H2 (2) 2H2O → O2 + 4H+ + 4e (4) - Vì có khí điện cực nên chắn xảy bán phản ứng (1), (2), (3) Gọi số mol H 2, Cl2 O2 tương ứng x, y z (x, y > 0; z ≥ 0) → x + y + z = 1,792/22,4 = 0,08 (1) Bảo tồn e ta có: 2n Cu + 2nH2 = 2nCl2 + 4nO2 → 0,05.2 + 2x = 2y + 4z (2) - Dung dịch X có khả hòa tan Al2O3 (0,01mol) nên có trường hợp xảy với X: TH1 Dung dịch X chứa axit H+ + OH- → H2O Al2O3 + 6H+ → 2Al3+ + 3H2O → nH+ = 0,06mol = 4z – 2x (3) Giải hệ (1), (2), (3) → x = 0,03; y = 0,02; z = 0,03 ne = 2nCu + 2nH2 = 0,16 = It/F → t = 7720 giây TH2 Dung dịch X chứa kiềm H+ + OH- → H2O Al2O3 + 2OH- → 2AlO2- + H2O → nOH- = 0,02 = 2x – 4z (4) Giải hệ (1), (2), (4) → x = 1/60; y = 0,06; z = 1/300 ne = 2nCu + 2nH2 = 2/15 = It/F → t = 6433 giây → khơng có đáp án phù hợp → Đáp án C Câu 11: Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 NaCl điện cực trơ, màng ngăn xốp, sau thời gian thấy khối lượng dung dịch giảm 17,7 gam Cho 9,0 gam Fe vào NHÓM LÀM CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC dung dịch sau điện phân đến kết thúc phản ứng thấy thoát 1,344 lít khí NO (sản phẩm +5 khử N , đktc) 4,12 gam hỗn hợp kim loại Giá trị m A 34,76 gam B 36,18 gam C 40,86 gam D 44,62 gam Hướng dẫn giải: 2+, + 2+ Cu(NO3)2 Đ phân Cu , Na 9,0 gam Fe 4,12 gam : Cu, Fe + dung dịch chứa Fe NaCl H+ , NO3nCu2+ dư sau điện phân = x = nFe phản ứng= nCu sinh nH+ = 4.nNO=0,24 → nFe phản ứng tạo NO = 0,09 + 64x – 56(x+0,09) = 4,12 → x = 0,02 Gọi a=nCu sinh sau đp; b=nCl2; nO2 = nH+/4 = 0,06 Thăng e : 2a = 0,06.4 + 2b Khối lượng dung dịch giảm: 64a + 0,06.32 + 71b=17,7 Giải a=0 ,18; b=0,06 nCu(NO3)2= a + x =0,2; nNaCl=2b= 0,12 m=44,62 Câu 12: Tiến hành điện phân ( với điện cực trơ, hiệu suất 100% dòng điện có cường độ khơng đổi) dung dịch X gồm 0,2 mol CuSO4 0,15 mol HCl, sau thời gian điện phân thu dung dịch Y có khối lượng giảm 14,125 gam so với khối lượng dung dịch X Cho 15 gam bột Fe vào Y đến kết thúc phản ứng thu m gam chất rắn Biết khí sinh hòa tan khơng đáng kể nước Giá trị m A 8,6 B 15,3 C 10,8 D 8,0 Hướng dẫn giải:  Phương trình điện phân : Cu 2+ + 2Cl − → Cu + Cl2 2Cu 2+ + 2H O → 2Cu + 4H + + O  Nếu Cl- chưa bị điện phân hết : m dung dòch giảm = m Cu + m Cl2 = 64x + 71x = 14,125 gam ⇒ x=0,105> n Cl− (x số mol Cl bị điện phân) ⇒ Chứng tỏ Cl- bị điện phân hết ⇒ m dung dòch giảm = m Cu + m Cl2 + m O2 ⇒ 64 ( 0, 075 + x ) + 71.0, 075 + 32.0,5x = 14,125gam ⇒ x = 0, 05 (x số mol H2O bị điện phân anot) ⇒ Dung dịch Y chứa 0,075 mol Cu2+, 0,25 mol H+, 0,2 mol SO 24−  15 gam Fe + dung dịch Y→ m gam chất rắn Fe + Cu 2+ → Fe2 + + Cu Fe + 2H + → Fe 2+ + H   ⇒ m = m Cu + m Fe dö = 64.0, 075 + 15 − 56  0, 075 + 0, 25 ÷ = 8, 6gam   Câu 13: Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 0,2 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện khơng đổi) Trong thời gian t giây, thu 2,464 lít khí anot (đktc) Nếu thời gian điện phân 2t giây tổng thể tích khí thu hai điện cực 5,824 lít (đktc) Biết hiệu suất điện phân 100%, khí sinh khơng tan dung dịch Giá trị a là: NHÓM LÀM CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC A 0,15 B 0,24 C 0,26 D 0,18 Hướng dẫn giải: Trong thời gian t giây, nkhí anot = 0,11 mol; thời gian 2t giây, nkhí cực = 0,26 mol Catot (-) : Cu2+ , K+, H2O Anot (+) : Cl-, SO42-, H2O - Xét thời gian t giây Cu2+ + 2e → Cu 2Cl- → Cl2 + 2e 0,2→ 0,1 0,2 Khi điện phân hết ion Cl thu 0,1 mol khí anot, mà theo đề thời gian t giây, thu 0,11 mol khí, nên số mol khí lại = 0,11 – 0,1 = 0,01 số mol O2 hết ion Cl-, H2O tiếp tục điện phân 2H2O → O2 + H+ + 4e 0,01→ 0,04 → số mol e nhường thời gian t giây = 0,2 + 0,04 = 0,24 mol → số mol e nhường thời gian 2t giây = 0,24 = 0,48 mol - Xét thời gian 2t giây Khí thu điện cực = 0,26 mol, chứng tỏ bên cực catot có điện phân H2O Cu2+ + 2e → Cu 2Cl- → Cl2 + 2e a mol→ 2a 0,2 → 0,1 0,2 + 2H2O + 2e → H2 + 2OH 2H2O → O2 + H + 4e 0,18 ←0,09 x→ 4x ne nhường = 0,2 + 4x = 0,48 → x = 0,07 mol → nH2 = 0,26 – nCl2 – nO2 = 0,09 mol ne nhận = ne nhường = 0,48 mol → 2a + 0,18 = 0,48→ a = 0,15 mol → Đáp án A Câu 14: Điện phân dung dịch gồm 7,45 gam KCl 28,2 gam Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khối lượng dung dịch giảm 10,75 gam ngừng điện phân (giả thiết lượng nước bay không đáng kể) Tất chất tan dung dịch sau điện phân A KNO3 KOH B KNO3, KCl KOH C KNO3 Cu(NO3)2 D KNO3, HNO3 Cu(NO3)2 Hướng dẫn giải: nKCl = 0,1 mol; nCu(NO3)2= 0,15 mol Do số mol Cl- < 2.nCu2+ nên Cl- điện phân hết trước Catot (-) : Cu2+ , K+, H2O Anot (+) : Cl-, NO3-, H2O Cu2+ + 2e Cu 2Cl- → Cl2 + 2e 0,05 ← 0,1 → 0,05 0,1→ 0,05 0,1 2+ Bảo toàn e: suy Cl điện phân hết Cu điện phân 0,05 mol → mdd giảm = mCl2 + mCu = 0,05.71+ 0,05.64 = 6,75g < 10,75g theo đề, nên bên cực catot ion Cu2+ tiếp tục điện phân bên cực anot H2O điện phân nCu2+ lại = 0,15 – 0,05 = 0,1 mol Giả sử ion Cu2+ điện phân hết 0,1 mol Cu2+ + 2e → Cu 2H2O → O2 + 4H+ + 4e 0,1→ 0,2 0,1 0,05 ←0,2 mdd giảm = 6,75 + 0,1 64 + 0,05.32 = 14,75> 10,75 → ion Cu2+ điện phân dư nên cực catot H 2O chưa điện phân, ion Cu 2+ dư , dung dịch tồn NHÓM LÀM CHUYÊN ĐỀ HĨA HỌC ion K+ mà có gốc NO3- (vì ion Cl- điện phân hết tạo khí Cl2) nên tồn muối Cu(NO3)2 KNO3, bên cực anot có điện phân H2O tạo H+ kết hợp với gốc NO3- nên dung dịch có HNO3 Vậy chất tan dung dịch sau điện phân gồm: Cu(NO3)2, KNO3 HNO3 Đáp án D Câu 15: Tiến hành điện phân dung dịch chứa Cu(NO 3)2 1,2M NaCl 0,8M điện cực trơ, đến khối lượng dung dịch giảm 10,2 gam dừng điện phân Cho 0,2 mol bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng, thấy thoát 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử nhất; đktc) lại m gam rắn khơng tan Giá trị m A 5,44 gam B 6,04 gam C 8,84 gam D 7,56 gam Hướng dẫn giải: - Đặt số mol Cu(NO3)2: 1,5x ; NaCl: x - Dung dịch sau điện phân có mơi trường axit → nH+ = 0,12 → nO2 = 0,03 - Từ khối lượng dung dịch giảm → 35,5x + 32.0,03 + 64(x + 0,12)/2 = 10,2 → x = 0,08 - Dung dịch sau điện phân có Na+: 0,08 ; Cu2+ dư: 0,02 ; H+: 0,12 ; NO3-: 0,24 → m = 64.0,02 + 56(0,2 – 0,03.3/2 – 0,02) = 8,84 gam Đáp án C Câu 16: Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm CuSO NaCl điện cực trơ, màng ngăn xốp tới nước bắt đầu điện phân hai cực dừng điện phân, thu dung dịch X 4,48 lít khí anot (đktc) Dung dịch X hòa tan tối đa 15,3 gam Al2O3 Giá trị m A 33,0 gam B 27,7 gam C 24,5 gam D 31,4 gam Hướng dẫn giải: - nkhí = 0,2 ; nAl2O3 = 0,15 - TH 1: X có mơi trường axit → nH+ = 0,9 → nO2 = 0,225 (loại) - TH 2: X có mơi trường kiềm → Khí Cl2: 0,2 mol Từ mol Al2O3 → nOH- = 0,3 - BT mol e: 0,2.2 = 0,3 + 2nCu2+ → nCu2+ = 0,05 → m = 31,4 gam Đáp án D Câu 17: Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch gồm CuSO NaCl (tỉ lệ mol tương ứng : 3) với cường độ dòng điện 1,34A Sau thời gian t giờ, thu dung dịch Y (chứa hai chất tan) có khối lượng giảm 10,375 gam so với dung dịch ban đầu Cho bột Al dư vào Y, thu 1,68 lít khí H2 (đktc) Biết phản ứng xảy hoàn toàn, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua hòa tan khí nước bay nước Giá trị t A B C D Hướng dẫn giải: Al Ta có: → n H2  Na + : 3a  BTE = 0, 075  → n Al = 0, 05 Điền số  → SO 24− : a  → a = 0, 05  − OH : 0, 05  Cu : 0, 05  → n e = 0,1 + 2x Catot   H : x  →10,375   → x = 0,125  → n e = 0,35  →t ≈  Anot Cl : 0,15   O : 0, 25(2x − 0, 05)  Câu 18: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,2 mol AgNO với cường độ dòng điện 3,86 A, thời gian t giây thu dung dịch X (hiệu suất trình điện phân 100%) Cho 16,8 gam bột NHÓM LÀM CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC Fe vào X thấy khí NO (sản phẩm khử nhất) sau phản ứng hoàn toàn thu 22,7 gam chất rắn Giá trị t là: A 3000 B 5000 C 3600 D 2500 Hướng dẫn giải: BTNT.N → n e = n H = a  → n ↑NO = 0, 25a  → n Fe( NO ) = Gọi n Ag = a  + BTKL  → 0, 108 + 16,8 = 108a + 22,7 + 56 0, − 0, 25a 0, − 0, 25a  → a = 0,1  → t = 2500 Câu 19: Điện phân dung dịch chứa 0,6 mol Cu(NO3)2 0,4 mol HCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp, sau thời gian, dừng điện phân thu dung dịch Y giảm 43g so với dung dịch ban đầu Cho tiếp m gam Fe vào dung dịch Y, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu khí NO (sản phẩm khử ) 0,5 m gam hỗn hợp kim loại Giá trị m là: A 15,2 B 18,4 C 30,4 D 36,8 Hướng dẫn giải: (-): Cu2+ + 2e → Cu (+): 2Cl- → Cl2 + 2e (0,4+ 4x) (0,2+2x) 0,4 0,2 0,4 2H2O → 4H+ + O2 + 4e 4x x 4x Khi cho Fe vào dung dịch sau điện phân thu hỗn hợp gồm kim loại nên chứng tỏ Cu 2+ điện phân chưa hết Chỉ có khí NO chứng tỏ Cl- điện phân hết mdd giảm = mCu + mCl2 + mO2 = 64.(0,2+2x) + 71.0,2+ 32.x=43 x= 0,1 mol, nCu2+ dư = 0,2 mol m gam Fe + dung dịch Y thu 0,5m(fe, Cu) + NO sau phản ứng dư kim loại nên tạo muối sắt (II) nNO = nH+/4=0,8:4=0,2 Bte: 2nFe = 2nCu + 3nNO = 2,0,2 + 3.0,2 =1 mol nFephản ứng =0,5, 0,5m = 0,2.64 + (m – 0,5.56) Suy m= 30,4 Câu 20: Cho m gam tinh thể Cu(NO3)2.3H2O vào dung dịch chứa NaCl thu dung dịch X tiến hành điện phân dung dịch X điện cực trơ đến khối lượng dung dịch giảm 30,6gam dừng điện phân Cho 11 gam bột Fe vào dung dịch sau điên phân, kết thúc phản ứng thu 0,09 mol khí NO (sản phẩm khử nhất) lại 3,68 gam chất rắn khơng tan Giá trị m là: A 79,86g B 72,60 C 77,44 D 82,28 Hướng dẫn giải: Cho bột Fe vào dung dịch sau điện phân thu khí NO chứng tỏ xảy điện phân anot, Cl - bị điện phân hết Catot: Cu2+ + 2e → Cu (x+y) (x+y) Anot: 2Cl- → Cl2 + 2e 2x x 2H2O → 4H+ + O2 + 4e y 2y 0,5y mdd giảm = 64.(x+y) + 71.x + 32.0,5y = 30,6 NHÓM LÀM CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC sau phản ứng chất rắn khơng tan nên muối tạo thành muối sắt (II) nH+= 2y=4nNO = 4,0,09 suy y=0,18, x=0,12 khối lượng sắt phản ứng với axit = 56.3.0,09/2=7,56 > 11-3,68=7,32 chứng tỏ, Cu2+ dư sau phản ứng điện phân áp dụng tăng giảm khối lượng có: nCu2+ dư = (3,68 – (11-7,56))/(64-56) = 0,03 tổng số mol Cu(NO3)2.3H2O = 0,12 + 0,18 + 0,03=0,33 m = 242.0,33 = 79,86 gam Đáp án A Câu 21: Điện phân (điện cực trơ, hiệu suất 100%) dung dịch chứa đồng thời 0,15 mol Cu(NO3)2 0,12 mol HCl thời gian t với cường độ dòng điện khơng đổi 2,68A anot 0,672 lít khí (đktc) thu dung dịch X Dung dịch X hòa tan tối đa m gam bột sắt ( sản phẩm khử NO3- khí NO nhất) Giá trị t m là: A 0,6 10,08 B 0,6 8,96 C 0,6 9,24 D 0,5 8,96 Hướng dẫn giải: dpdd Cu(NO3)2 + 2HCl  → Cu + Cl2 + 2HNO3 0,03 ¬ 0,06 0,03 → 0,06 0, 012molCu ( NO3 )  Dung dịch X chứa: 0, 06molHCl 0, 06molHNO  →t= 2.nCl2 F I = 2.0, 03.26,8 = 0,6 2, 68 Fe + 4H+ + NO3- → Fe3+ + NO + 2H2O 0,03 ¬ 0,12 → 0,03 3+ 2+ Fe + 2Fe → 3Fe 0,015 ¬ 0,03 Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu 0,12 ¬ 0,12 mFe = 56 0,165 = 9,24 gam (C) Câu 22: Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 NaCl ( hiệu suất 100%, điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến nước bắt đầu bị điện phân hai điện cực ngừng điện phân, thu dung dịch X 6,72 lít khí (đktc) anot Dung dịch X hòa tan tối đa 20,4 gam Al2O3 Giá trị m là: A 25,6 B 23,5 C 51,1 D 50,4 Hướng dẫn giải: CuSO4 + 2NaCl → Cu + Cl2 + Na2SO4 x 2x x + Nếu CuSO4 dư: 2CuSO + 2H2O → 2Cu + O2 + 2H2SO4 0,3 ¬ 0,6 Al2O3 + 3H2SO4 0,2 → 0,6 nkhí anot = 0,3 + x = 0,3 → x = (loại) + Nếu NaCl dư NHÓM LÀM CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC 10 2NaCl + 2H2O → 2NaOH + Cl2 + H2 ¬ 0,4 0,4 → 0,2 Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → sp 0,2 → 0,4 nkhí anot = 0,2 + x = 0,3 → x = 0,1 mol → m = 51,1 gam ( đáp án C) Câu 23: Điện phân dung dịch chứa đồng thời NaCl CuSO (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua hồ tan khí nước bay nước) với cường độ dòng điện khơng đổi Kết thí nghiệm ghi bảng sau: Thời gian điện Khối lượng Khí Dung dịch thu sau điện phân có khối lượng phân (giây) catot tăng (gam) anot giảm so với khối lượng dung dịch ban đầu (gam) 1930 m Một khí 2,70 7720 4m Hỗn hợp khí 9,15 t 5m Hỗn hợp khí 11,11 Giá trị t A 10615 B 9650 C 11580 D 8202,5 Đại học Vinh – lần – 2018 Hướng dẫn giải: Cu : a → 2,   → a = 0, 02  → I = 2A Tại thời điểm t = 1930  Cl2 : a  Cu : 0, 08  → n e = 0,16  → 9,15 Cl : b  → b = 0, 05 Tại thời điểm t = 7720   0,16 − 2b O :  Cu : 0,1  H : c   →11,11 Cl : 0, 05  → c = 0, 02  → n e = 0, 24  → t = 11580 Tại thời điểm t   O : 0, + 2c − 0,1    Câu 24: Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 KCl Cho 80,7 gam X tan hết vào H 2O thu dd Y Điện phân dung dịch Y (có màng ngăn,điện cực trơ) đến H 2O bắt đầu điện phân hai cực dừng điên phân Thấy số mol khí anot lần số mol khí từ catot Lấy ½ dung dịch Y cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu y gam kết tủa Các phản ứng hoàn toàn Giá trị y là: A 86,1 B 53,85 C 43,05 D 29,55 Hướng dẫn giải: BTKL    Fe(NO3)2 :a →180a + 74,5b = 80,7 a = 0,2   80,7  →  →  BTE b b catot → 2a + = b  b = 0,6  KCl : b → nH2 =     Fe2+ :0,1 Y → Ag:0,1 →  → y = 53,85  − → AgCl :0,3 Cl :0,3 Câu 25: Điện phân lít (điện cực trơ, có màng ngăn) dung dịch gồm CuSO 0,01 mol NaCl đến điện cực 448ml khí (đktc) ngừng điện phân Giả sử nước bay không đáng kể tình điện phân Giá trị pH dung dịch sau điện phân là: NHÓM LÀM CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC 11 A 1,7 B 1,4 C 2,0 D 1,2 Hướng dẫn giải: Catot Anot Cu2+ +2e → Cu 2Cl- → Cl2 + 2e 2H2O +2e → H2 +2 OH2H2O → O2 + 4H+ + 2e nH2 = 0,02 mol ; nO2 + nCl2 = 0,02 → nO2 = 0,02 – 0,01/2= 0,015 mol → nOH- =0,04 mol ; nH+ = nO2 = 0,06 mol H+ + OH- → H2O Nồng độ H+ dung dịch sau điện phân là: (0,06-0,04)/2=0,01 => pH= - log [H+]=2 Câu 26: Điện phân 100 ml dung dịch gồm CuSO4 aM NaCl 2M (điện cực trơ, ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua hòa tan khí nước bay nước) với cường độ dòng điện không đổi 1,25A thời gian 193 phút Dung dịch thu có khối lượng giảm 9,195 gam so với dung dịch ban đầu Giá trị a là: A 0,40 B 0,45 C 0,60 D 0,50 Hướng dẫn giải: Số mol e trao đổi: ne = I.t/F= 0,15 mol nNaCl = nCl- = 0,2 mol > 0,15 mol → Cl- chưa bị điện phân hết Các trình xảy điện cực: Catot Anot Cu2+ +2e → Cu 2Cl- → Cl2 + 2e x 2x x 0,075 0,15 2H2O +2e → H2 +2 OH 2y y Giả sử catot xảy trình mdung dịch giảm = mCu + mH2 + mCl2 = 9,195 gam → 64x + 2y = 9,195 – 71.0,075 = 3,87 (*) Mặt khác: 2x+2y = 0,15 (**) Giải hệ (*) (**): x= 0,06; y = 0,015 → a = 0,06/0,1 = 0,6 M → Đáp án: C Câu 27: Điện phân 100 ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 0,5M NaCl 0,6M ( điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua hòa tan khí nước bay nước) với cường độ dòng điện khơng đổi Sau thời gian thu dung dịch Y có khối lượng giảm 4,85 gam so với dung dịch ban đầu Cho tiếp gam Fe vào dung dịch Y, sau phản ứng xảy hồn tồn thu khí NO (sản phẩm khử ) m gam hỗn hợp kim loại Giá trị m là: A 5,08 B 4,94 C 4,66 D 3,68 Hướng dẫn giải: Dễ dàng chứng minh Cu2+ chưa bị điện phân hết, H2O bị điện phân bên anot Catot Cu : a  ∆m dd gi¶m = 10,375(g)  ⇒ 4,85 = 64a + 0, 03.71 + ( 2a − 0, 06 ) ⇒ a = 0, 04 Cl2 : 0, 03  Anot O : 0, 25(2a − 0, 06)  Fe +dd Y→hh kim loại Fe dư NHÓM LÀM CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC 12 Cu 2+ : 0, 01 5gamFe Dd Y NO3− : 0,1  → H + : 0, 02 nNO = nH+/4=0,02:4=0,005 Bte: 2nFe = 2nCu + 3nNO = 2.0,01 + 3.0,005 ⇒ nFe phản ứng =0,0175 ⇒ mFe phản ứng = 0,98 gam m = 0,01.64 + (5 – 0,98) = 4,66 gam ⇒ đáp án C Câu 28: Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl 0,15 mol Cu(NO3)2 điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện khơng đổi I = 5A thời gian 6562 giây dừng điện phân, thu dung dịch Y thấy khối lượng dung dịch Y giảm 15,11gam Dung dịch Y hòa tan tối đa m gam bột Fe, phản ứng tạo khí NO (sản phẩm khử N+5) Giá trị m A 2,80 gam B 4,20 gam C 3,36 gam D 5,04 gam Hướng dẫn giải: Dung dịch Y tác dụng với Fe sinh khí NO nên Y phải có H+ , c bị điện phân bên anot Dễ dàng chứng minh catot H2O bị điện phân ne trao đổi = 0,34 mol  Cu : 0,15mol Catot H : 0, 02mol  ∆m dd gi¶m = 15,11(g)  ⇒ 15,11 = 0,15.64 + 0, 04 + 71x + ( 0,34 − 2x ) ⇒ x = 0, 05  Anot Cl2 : x  O : 0, 25(0,34 − 2x)  Dd Y NO3− : 0,3 + H : 0, mgamFe → Fe2+ + NO + nNO = nH+/4=0,2:4=0,05 Bte: 2nFe = 3nNO = 3.0,05 ⇒ nFe phản ứng =0,075 ⇒ mFe phản ứng =4,2 gam ⇒ đáp án B Câu 29: Tiến hành điện phân dung dịch chứa a mol KCl b mol CuSO điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện khơng đổi I = 7,5A thời gian 4632 giây, thu dung dịch X; đồng thời anot thoát 0,12 mol hỗn hợp khí Nếu thời gian điện phân 6948 giây, tổng số mol khí hai cực 0,215 mol Nhận định sau sai? A Dung dịch X chứa hai muối B Nếu thời gian điện phân 5790 giây, nước bắt đầu điện phân hai cực C Giá trị a 0,12 mol D Giá trị b 0,22 mol Hướng dẫn giải: Khi t = 4632s → ne = 0,36 mol Tại anot : nCl2 = 0,5a nO2 = x → ne = 2.0,5a + 4x = 0,36 0,5a + x = 0,12 → x = 0,06 a =0,12 Khi t = 6948s ne = 0,54 mol Tại anot thoát thêm nO2 = (0,54-0,36)/4 = 0,045 mol → nH2 = 0,215 – 0,12 – 0,045 = 0,05 Bảo toàn electron cho catot: 2b + 0,05.2 =0,54 → b= 0,22 Điện phân hết Cu2+ cần thời gian là: t = 0,22.2.96500/7,5 = 5661 giây → B sai Câu 30: Điện phân dung dịch chứa x mol Cu(NO3)2 y mol NaCl điện cực trơ, với cường độ dòng điện khơng đổi I = 5A thời gian 5790 giây dừng điện phân Cho 0,25 mol bột Fe vào NHÓM LÀM CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC 13 dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng, thấy 0,045 mol khí NO (sản phẩm khử nhất); đồng thời lại 10,86 gam rắn không tan Tỉ lệ x : y gần A 1,80 B 1,90 C 1,75 D 1,95 Hướng dẫn giải: ne = 0,3 Dung dịch sau điện phân hòa tan Fe tạo NO nên có HNO3 Nếu chất rắn khơng tan có Fe nFe phản ứng = = 0,0675 → mFe dư = 56(0,25 – 0,0675) = 10,22 ≠ 10,86 Vậy chất rắn phải có Cu (a mol) nNO = 0,045 → nHNO3 = nNO = 0,18 mol mrắn = mFe dư + mCu = 56(0,25 – 0,0675 –a ) + 64a = 10,86 → a= 0,08 Bảo toàn electron cho catot: ne = 2nCu → 0,3 = (x - 0,08) → x = 0,23 Dung dịch sau điện phân chứa Cu2+ :0,08 mol; NO3- : 2x = 0,46 mol; H+ : 0,18 mol Bảo tồn điện tích → nNa+ = y = 0,12 → x : y =1,92 Câu 31: Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 NaCl (hiệu suất 100%, điện cực trơ, màng ngăn xốp), đến nước bắt đầu bị điện phân hai điện cực ngừng điện phân, thu dung dịch X 6,72 lít khí (đktc) anot Dung dịch X hòa tan tối đa 20,4 gam Al2O3 Giá trị m A 23,5 B 25,6 C 50,4 D 51,1 Hướng dẫn giải: Catot (-) Anot (+) 2+ + Cu , Na , H2O SO42-, Cl-, H2O Cu2+ + 2e → Cu 2Cl- → Cl2 + 2e 2H2O + 2e → 2OH- + H2 2H2O → 4H+ + O2 + 4e TH1: H2O điện phân catot, chưa đp anot n Cl2 = 0,3 => nNaCl = 0,6 2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O 0,4 0,2 ne nhường = ne nhận => 0,6 = 2n Cu 2+ +0,4 => n Cu 2+ = 0,1 = n CuSO4 => m = 51,1g (D) TH2: H2O điện phân anot chưa đp catot 6H+ + Al2O3 → 2Al3+ + 3H2O 1,2 0,2 => n O2 = 0,3 => n Cl2 = (loại) Câu 32: Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 NaCl Khi thấy điện cực trơ xuất bọt khí ngừng điện phân Kết Anot có 0,02 mol khí ra, dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa 0,005 mol Fe3O4 Giá trị m A 5,64 B 7,98 C 5,97 D 6,81 Hướng dẫn giải: Catot (-) Cu2+, Na+, H2O Cu2+ + 2e → Cu NHÓM LÀM CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC 14 Anot (+) SO42-, Cl-, H2O 2Cl- → Cl2 + 2e 2H2O + 2e → 2OH- + H2 2H2O → 4H+ + O2 + 4e Dung dịch sau đp hoà tan Fe3O4 => H2O đp anot 8H+ + Fe3O4 → Fe2+ + 2Fe3+ + 4H2O 0,04 0,005 => n O2 = 0,01 => n Cl2 = 0,01 => nNaCl = 0,02 2n Cu 2+ = 2n Cl2 + 4n O2 = 0,02 + 0,04 = 0,06 => n Cu 2+ = 0,03 = n CuSO4 => m = 5,97g Câu 33: [2014 - A] Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 0,2 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện khơng đổi) thời gian t giây, thu 2,464 lít khí anot (đktc) Nếu thời gian điện phân 2t giây tổng thể tích khí thu hai điện cực 5,824 lít (đktc) Biết hiệu suất điện phân 100%, khí sinh khơng tan dung dịch Giá trị a là: A 0,15 B 0,18 C 0,24 D 0,26 Hướng dẫn giải: dpdd TN1 (ở t giây): CuSO4 + 2KCl  + Cl2 + K2SO4 (1) → Cu (canot) (anot) 0,1 0,2 0,1 n khí anot = 0,11 mol > 0,1 mol → sau phản ứng (1) CuSO4 dư điện phân sinh khí O2 → nO2 = 0,11 – 0,1 = 0,01 dpdd 2CuSO4 + 2H2O  + O2 + 2H2SO4 → 2Cu 0,02 0,01 ne= 2nCl2 + 4nO2 = 0,24 mol TN2 (ở 2t giây): có khí điện cực → có H2O điện phân ne, = 2ne = 2nCl2 + 4nO2 → 2.0,1 + 4nO2 = 0, 24.2 → nO2 = 0,07 mol dpdd CuSO4 + 2KCl  + Cl2 + K2SO4 → Cu 0,1 0,1 dpdd 2CuSO4 + 2H2O  + O2 + 2H2SO4 → 2Cu 2x x 2H2O → 2H2 + O2 2y 2y y  nO2 = x + y = 0, 07  x = 0, 025 →  →  nH = y = 0, 26 − 0,1 − 0, 07 = 0, 09  y = 0,045 nCuSO4 = 0,1 + 2x = 0,15 mol Câu 34: Điện phân dung dịch có chứa 0,1mol CuSO4 0,2 mol FeSO4 thùng điện phân khơng có màng ngăn Sau thời gian thu 2,24 lít khí anot dừng lại, để n bình điện phân đến catot khơng đổi Khối lượng kim loại thu catot là: A 12g B 6,4g C 17,6g D 7,86g Hướng dẫn giải: dpdd 2CuSO4 + 2H2O  + O2 + 2H2SO4 → 2Cu 0,1 0,1 0,05 0,1 dpdd 2FeSO4 + 2H2O  + O2 + 2H2SO4 → 2Fe NHÓM LÀM CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC 15 0,1 0,1 0,05 Do thùng điện phân khơng có màng ngăn nên: Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 0,1 0,1 Nên: m kim loại catot = mCu = 6,4g Câu 35: Điện phân dd AgNO3 với điện cực trơ, với cường độ dòng điện 2A, thời gian thu dung dịch X Cho m gam bột Mg vào dung dịch X, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 1,58m gam hỗn hợp bột kim loại 1,12 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm NO, N2O có tỉ khối so với H2 19,2 dung dịch Y chuwas37,8 gam muối Cho toàn hỗn hợp bột kim loại tác dụng với dung dịch HCl dư thu 5,6 lít H2 (đktc) Thời gian điện phân A 23160 giây B 24125 giây C 22195 giây D 28950 giây Hướng dẫn giải: Dung dịch X chứa HNO3 (a mol) AgNO3 dư (b mol) Khí Z chứa nNO = 0,02 nN2O = 0,03 nH+ = 4nNO + 10nN2O + 10 nNH4+  nNH4+ = 0,1a – 0,038 Bảo toàn electron: 2nMg pư = 3nNO + 3nN2O + 8nNH4+ + n Ag+  n Mg pư = 0,4a + 0,5b – 0,002 m muối = 148(0,4a + 0,5b – 0,002) + 80(0,1a – 0,038) = 37,1 (1) n Mg dư = nH2 = 0,25 m Mg dư + m Ag = 1,58mMg ban đầu  24.0,25 + 108b =1,58.24(0,4a + 0,5b-0,002+ 0,25) (2);b =0,12 nAg (catot) = a = It/F  t = aF/I = 23160 giấy Từ (1) (2)  a = 0,48 Câu 36: tiến hành điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 x M NaCL 0,6 M điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện khơng đổi I=5A thời gian 7334 giây dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm m gam Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa 2,16 gam Mg Nhận định sau ? A Giá trị m 16,02 gam B Dung dịch sau điện phân chứa Na+, Cu2+, H+ SO42- C Giá trị x 1,5M D Nếu thời gian điện phân 7720 giây nước bắt đầu điện phân cực Hướng dẫn giải: nNaCl = 0,12 ; n CuSO4 = 0,2x ; ne= It/F = 0,38 anot: ne = 2nCl2 + 4nO2 mà nCl2 = 0,06  nO2 = 0,065 Dung dịch sau điện phân hòa tan 0,09 mol Mg  nH+ = 0,18 Dễ thấy nH+ < 4nO2 nên catot có H2 (y mol) thoát ra, Cu2+ điện phân hết  ne=0,2x.2+2y = 0,38 (1) Dung dịch sau điện phân lại Na+ (0,12); SO42- (0,2x) H+ (0,18) Bảo toàn điện tích  0,2x.2 = 0,12 + 0,18 (2) Từ (1) (2) x = 0,075 y = 0,04  m = mCu + mH2 + mCl2 + mO2 =16,02 Phát biểu A Theo B, C sai nCu = 0,2x = It/2F  t = 5790 thời điểm H2O bị điện phân điện cực nên D sai Câu 37: Hòa tan 4,5 gam tinh thể MSO4.5H2O vào nước dung dịch X Điện phân dung dịch X với điện NHÓM LÀM CHUYÊN ĐỀ HĨA HỌC 16 cực trơ cường độ dòng điện 1,93A Nếu thời gian điện phân t (s) thu kim loại M catot 156,8 ml khí anot Nếu thời gian điện phân 2t (s) thu 537,6 ml khí Biết thể tích khí đo đktc Kim loại M thời gian t là: A Ni 1400s B Cu 2800s C Ni 2800s D Cu 1400s Hướng dẫn giải: Gọi nMSO4 = nM2+ = x mol Tại catot Tai anot 2+ M + 2e → M 2H2O → O2 + 4H+ + 4e x 2x x 0,014 → 0,056 2H2O + 2e → H2 + OH 0,02 ← 0,01 Theo đlbt mol electron: 2x + 0,02 = 0,056 → x = 0,018 → M = 4,5/0,018 -5.18-96 = 64 → Cu n F 0, 07.4.96500 Thời gian điện phân t = e = = 1400s → đáp án D 1,93 I Câu 38: Điện phân dung dịch chứa 0,2 mol NaCl x mol Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) sau thời gian thu dung dịch X, khối lượng dung dịch giảm 21,5 gam so vơi trước điện phân Cho sắt vào X đến phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng thành sắt giảm 2,6 gam khí NO Giá trị x A 0,2 B 0,3 C 0,5 D 0,4 Hướng dẫn giải: Khi nhúng sắt vào X tạo khí NO → có H+ Các q trình xảy : Tại catot : Tại anot : 2+ Cu + 2e → Cu 2Cl → Cl2 + 2e 2H2O + 2e → 2OH + H2 2H2O → 4H+ + O2 + 4e 2+ +) TH1 : Cu dư ; catot chưa điện phân nước Gọi nH+ tạo = a mol → nO2 = 0,25a mol => ne = 2nCu2+ pứ = nCl- + nH+ → nCu2+ pứ = 0,1 + 0,5a (mol) => mgiảm = 64.(0,1 + 0,5a) + 32.0,25a + 0,1.71 = 21,5g → a = 0,2 mol Số mol Cu2+ dư (x – 0,2) mol Vì nH+ = 0,2 < ½ nNO3- => H+ hết phản ứng đến Fe2+ (Fe dư) => mthanh giảm = mFe pứ - mCu tạo => 2,6 = 56.(0,2.3/8 + x – 0,2) – 64.(x – 0,2) => x = 0,4 (Có đáp án thỏa mãn) → đáp án D Câu 39: Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl 0,15 mol Cu(NO 3)2 điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện khơng đổi I = 5A thời gian 6562 giây dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm 15,11gam Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa m gam bột Fe, phản ứng tạo khí NO (sản phẩm khử N +5) Giá trị m A 2,80 gam B 4,20 gam C 3,36 gam D 5,04 gam Hướng dẫn giải: It = 0,34mol - Ta có ne (trao ®ỉi) = 96500 - Các trình điện phân diễn sau : Tại catot NHÓM LÀM CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC 17 Tại anot Cu2+ + 2e → Cu 0,15 mol 0,3 mol → 0,15 mol 2H2O + 2e → 2OH + H2 0,04 mol → 0,04 mol 0,02 mol 2Cl→ Cl2 + 2e 2x mol 2x mol 2x mol + H2O → 4H + O2 + 4e 4y mol ← y mol → 4y mol - Xét khối lượng giảm sau điện phân ta có: BT:e  → 2nCl + 4nO2 = ne trao ®ỉi 2x + 4y = 0,34 x = 0,1mol   → ⇒  71x + 32y = 5,47 y = 0,06mol  71nCl + 32nO2 = mdd gi¶m − 64nCu − 2nH2 - Dung dịch sau điện phân chứa: Na +, H+ : 0,2 mol NO3-: 0,3 mol - Khi cho dung dịch sau điện phân tác dụng với Fe dư thì: 3Fe + 0,075mol ¬ 8H + + 2NO3−  → 3Fe2+ + 2NO + 4H 2O 0,2mol ⇒ mFe bịhòa tan = 0,075.56 = 4,2(g) Cõu 40: in phõn dung dịch X gồm FeCl2 NaCl (tỉ lệ mol tương ứng : 2) với điện cực trơ màng ngăn xốp thu dung dịch Y chứa hai chất tan, biết khối lượng dung dịch X lớn khối lượng dịch Y 4,54 gam Dung dịch Y hòa tan tối đa 0,54 gam Al Mặt khác dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu m gam kết tủa Giá trị m A 14,35 B 17,59 C 17,22 D 20,46 Hướng dẫn giải: - Xét trường hợp dung dịch Y chứa chất tan NaOH NaCl Quá trình điện phân diễn sau : Tại catot: Tại Anot: 2+ Fe + 2e → Fe 2Cl- → Cl2 + 2e x ← 2x → x (2x + 2y) (x + y) ← (2x + 2y) 2H2O + 2e → 2OH + H2 2y → 2y y - Từ phương trình: Al + 3H 2O + NaOH → Na[Al(OH) ] + H suy n OH − = n Al = 0, 02 → y = 0, 01 mol - Khối lượng dung dịch giảm: 56x + 71n Cl + 2n H = 4,54 → x = 0, 03 mol  BT: e  FeCl2 :0,03mol + AgNO3  → n Ag = n FeCl2 = 0, 03 →  ⇒ m↓ = 20, 46 gam - Hỗn hợp X:  BT: Cl  NaCl :0, 06 mol  → n AgCl = 2n FeCl2 + n NaCl = 0,12 Câu 41: Tiến hành điện phân với điện cực trơ màng ngăn xốp dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 NaCl nước bắt đầu bị điện phân hai điện cực dừng lại Ở anot thu 0,896 lít khí (đkc) Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa 3,2 gam CuO Giá trị m là: A 11,94 B 9,60 C 5,97 D 6,40 Hướng dẫn giải: - Vì dung dịch hòa tan CuO nên dung dịch sau điện phân có chứa H + (tức anot nước điện phân) Ta có : nH+ = 2nCuO = 0,08mol Cu2+ x mol + Tại catot 2e → 2x mol → Cu x mol NHÓM LÀM CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC 18 Tại anot 2Cl→ Cl2 + 2e 2y mol y mol 2y mol H2O → 4H+ + O2 + 4e 0,08 mol ← 0,02 mol → 0,08 mol BT:e   → 2nCu2+ = 2nCl + 4nO2 2x − 2y = 0,08 x = 0,06mol → → Xét hỗn hợp khí ta có:  y = 0,02  y = 0,02mol nCl = nkhÝ − nO2 ⇒ m = 160nCuSO4 + 58,5nNaCl = 11,94(g) Câu 42: Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch X chứa CuSO NaCl (có tỉ lệ mol tương ứng : 3) dòng điện chiều có cường độ 1,34A, sau thời gian t thu dung dịch Y chứa hai chất tan thấy khối lượng dung dịch Y giảm 10,375 gam so với khối lượng dung dịch X Cho bột nhôm dư vào dung dịch Y, sau phản ứng xảy hồn tồn thu 1,68 lít khí H (đktc) Giả sử khí sinh q trình điện phân thoát hết khỏi dung dịch Giá trị t gần với giá trị sau đây? A B C D Hướng dẫn giải: Chọn B Giải Điện phân hỗn hợp CuSO4 x mol, NaCl 3x mol - Thứ tự điện phân dung dịch Cu2+ + 2Cl− → Cu↓ + Cl2↑ (1) (mol) x 2x x x − − 2+ hết Cu 2Cl + 2H2O → 2OH + H2↑ + Cl2↑ (2) (mol) x x 0,5x 0,5x Dung dịch Y chứa hai chất tan Na2SO4 NaOH ⇒ hết ion Cl− - Tính số mol OH− theo số mol H2 2Al + 2OH− + 2H2O → 2AlO2− + 3H2↑ (mol) x = 0,05 < 0,075 - Khối lượng dung dịch giảm 64.0,05 + 71.0,05 + 71.0,5.0,05 + 2.0,5.0,05 = 8,575 < 10,375 gam ⇒ H2O bị điện phân Khối lượng H2O bị điện phân 10,375 - 8,575 = 1,8 gam, số mol H2O bị điện phân 0,1 mol - Phương trình điện phân H2O 2H2O → 2H2↑+ O2↑ (3) (mol) 0,1 0,1 0,05 - Tính số mol electron trao đổi anot Cl2 (0,075 mol, O2 (0,05 mol) Số mol electron trao đổi = 2.0,075 + 4.0,05 = 0,35 mol Hoặc tại catot Cu (0,05 mol), H2 (0,025 + 0,1) mol tương tự Số mol electron trao đổi = 2.0,05 + 2.0,125 = 0,35 mol It 1,34t ne = , thay số 0,35 = ⇒ t = 26,8 26,8 [Nguyễn Hữu Thoại] Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch gồm CuSO4 NaCl (tỉ lệ mol tương ứng : 2) với cường độ dòng điện 1,34A Sau 20 giờ, thu dung dịch Y (chứa hai chất tan) có khối lượng giảm m gam so với dung dịch ban đầu Cho bột Al dư vào Y, thu 6,72 lít khí H2 (đktc) Biết phản ứng xảy hoàn toàn, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua hòa tan khí nước bay nước Giá trị gần m: A 35 B.40 C 50 D 45 Hướng dẫn giải: Câu 43: NHÓM LÀM CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC 19 Gọi a số mol NaCl ⇒ CuSO4 1,5a mol  SO42− :1,5a  ⇒ Y :  Na + : a  BTĐT ⇒ H + : 2a ⇒ 2a = 0,3.2 ⇒ a = 0,3( mol )  2b + 0, 45.2 = 1,34.20.3600 b(mol) H ; c(mol )O2 ; ne = = 1(mol ) ⇒  96500  Bte ⇒ 2b + 0, 45.2 = 4c + 0,3 ⇒ b = 0,05; c = 0,175 ⇒ m = 0, 45.64 + 0,3.35,5 + 0,05.2 + 0,175.32 = 45,15(gam) ⇒ D Câu 44: [Nhóm hóa học Bắc Trung Nam] Điện phân dung dịch chứa 11,7 gam NaCl dòng điện chiều có cường độ 5A (điện cực trơ, có màng ngăn, hiệu suất 100%) Sau thời gian t giây ngừng điện phân, thu khí hai điện cực với tổng thể tích 7,84 lít (đktc) Bỏ qua hòa tan khí nước bay nước Giá trị t A 7720 B 6755 C 5790 D 8685 Hướng dẫn giải: Cl2 : 0,1 ; O2 a (mol); H2 b (mol) a + b + 0,1 = 0,35 ⇒ ⇒ a = 0,05; b = 0, ⇒ t = 7720( s )  BTE → 0, + 4a = 2b Câu 45: Điện phân 400 ml dung dịch chứa Cu(NO 3)2 0,5M với điện cực trơ, cường độ dòng điện I = 9,65A thời gian t giờ, thu dung dịch X Cho 11,2 gam bột Fe vào X, thu khí NO (sản phẩm khử N+5) 3,8 gam hỗn hợp rắn Biết phản ứng xảy hoàn toàn, giá trị t A 2,0 B 1,0 C 1,5 D 0,5 Hướng dẫn giải: n Cu(NO3)2 = 0,2 mol Catot(−) Anot( +) Cu 2+ + 2e → Cu x 2H 2O → 4H + + O + 4e 2x 2x 2x 3Fe + 8H + + 2NO3− → 3Fe 2+ + 2NO + 4H 2O 3x / 2x Fe (0, − x) + Cu 2+ → Fe 2+ + Cu (0, − x) m rắn = 11,2 – (3x/4 + 0,2 – x) 56 + (0,2 – x) 64 = 3,8 → x = 0,18 → t = 0, 18 96500/ 9,65 = 3600 (s) = 1h Câu 46: Điện phân 400 ml dung dịch hỗn hợp CuSO x mol/l NaCl 1,5 mol/l với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi 10A thời gian 4825 giây (hiệu suất q trình điện phân 100%, nước bay khơng đáng kể) thu dung dịch có khối lượng giảm so với ban đầu 30,65 gam Giá trị x A 0,6 B 0,5 C 0,3 D 0,4 Hướng dẫn giải: Đặt n CuSO4 = a mol, n NaCl = 0,6 mol Số mol electron trao đổi = 10 4825/ 96500 = 0,5 mol NHÓM LÀM CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC 20 Catot(−) Anot( +) Cu 2+ + 2e → Cu a 2Cl −  → Cl + 2e 2a 0,5 2H O + 2e → H + 2OH 2y 0, 25 0,5 − y 10 4825 = 0,5 96500 m dung dịch giảm = 64a + 2y + 0,25 71 = 30,65 Bảo toàn electron: 2a + 2y = 0,5 Giải hpt ta có: a = 0,2 y = 0,05 → x = 0,5M Câu 47: Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất 100%) dung dịch chứa đồng thời 0,3 mol CuSO4 0,1 mol NaCl, kim loại thoát điện phân bám hoàn toàn vào catot Khi catot khối lượng tăng lên 12,8 gam anot có V lít (đktc) khí Giá trị V A 2,24 lít B 2,8 lít C 4,48 lít D 5,6 lít Hướng dẫn giải: ne =  n −  nO = 0,075  nCu = 1,28 = 0,2; nCl = Cl = 0,05  2 ⇒ 64  n  V(Cl2, O2) = 0,125.22,4 = 2,8 lít = 2nCu = 2nCl + 4nO  electron trao đổi 2 Câu 48: Điện phân dung dịch chứa x mol NaCl y mol CuSO với điện cực trơ, màng ngăn xốp đến nước bị điện phân điện cực ngừng Thể tích khí anot sinh gấp 1,5 lần thể tích khí catot điều kiện nhiệt độ áp suất Quan hệ x y A x = 6y B x = 1,5y C y = 1,5x D x = 3y Hướng dẫn giải: Ởcatot Cu2+ vàH O bòkhử + Từgiảthiế t suy ra:  − a Ởanot Cl bòoxi hó BT E : 2n 2+ + 2nH = 2nCl Cu {2 { n = x  { ? 0,5x   H2 y + ⇒ ⇒ x = 6y  nCl2 = 1,5nH2 2y + 2x = x { {  ?  0,5x Câu 49: Điện phân (với điện cực trơ, có màng ngăn) m gam dung dịch chứa 0,1 mol FeCl3 0,15 mol HCl với cường độ dòng điện khơng đổi 1,92A Sau thời gian t dung dịch thu sau điện phân có khối lượng (m - 5,156) gam Biết trình điện phân nước bay không đáng kể Giá trị t là: A 2,5 B 2,0 C 3,0 D 1,5 Hướng dẫn giải: Khối lượng dung dịch giảm khối lượng khí clo hidro nên nCl2 = x → ne = 2x bảo toàn e → n H2 = (2x – 0,1) : bảo toàn khối lượng: 71x + 2x -0,1 = 5,156 → x = 0,072 mol ne = It : F nên t = ( 0,144 96500) : 1,93 = 7200 s = 2h Câu 50: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,15 mol AgNO cường độ dòng điện 2,68 A, NHÓM LÀM CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC 21 thời gian t (giờ) thu dung dịch X Cho 5,6 gam bột Fe vào dung dịch X thấy thoát khí NO (sản phẩm khử nhất) thu 5,48 gam chất rắn Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị t gần với giá trị sau A 1,25 B 1,20 C 1,0 D 1,5 Hướng dẫn giải: Do mol NO3 – 0,15 mol phản ứng tối đa với 0,075 mol Fe tạo Fe(NO3)2 nFe ban đầu 0,1 nên Fe dư tạo muối Fe(NO3)2 AgNO3: 0,15 mol điện phân dung dịch tạo HNO3 x (mol) AgNO3 dư 0,15 – x (mol) Chất rắn sau phản ứng gồm Ag ( 0,15 – x ) mol Fe [3x/8 +(0,15 – x ) : 2) có khối lượng 5,48 Suy x = 0,1 Từ CT Faraday suy t = 1,2 h Câu 51: Điện phân dung dịch X chứa hỗn hợp KCl Cu(NO3)2 với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện 5A, thời gian t(s) Sau điện phân thu dung dịch Y khơng màu xanh khối lượng dung dịch giảm 12,89 gam so với ban đầu Cho 1,272 gam Mg tác dụng hoàn toàn với Y, sau phản ứng thu dung dịch Z chứa 18,104 gam muối 0,672 lít NO (đktc khí ra) Giá trị t A 5790 B 3860 C 4632 D 1930 Hướng dẫn giải: X {KCl, Cu(NO3)2} -> Y {KNO3, HNO3} + Mg -> Z (Mg2+; NH4+; NO3-; K+) * Xác định nHNO3 - Bảo toàn e => nNH4+ = (0,053.2 -0,03.3)/8=0,002 (mol) => Bảo toàn khối lượng: 18,104 =0,053.148 + 0,002.80 + x.101 => x =0,1(mol)= nK+ => hỗn hợp X gồm KCl 0,1 (mol); Cu(NO3)2: 0,12 (mol) - Điện phân dung dịch: Anot Catot: 2Cl  → Cl2 + 2e 0,1 ………0,05 0,1 Cu2+ +2e  → Cu 0,120,24 2H+ +2e………H2 2b ……….b - 4OH-  → O2 + 2H2O + 4e a……………4a  4a + 0,1 = 2b + 0, 24  a = 0, 05(mol ) Ta có hệ:   32a + 2b + 0,1.35,5 + 0,12.64 = 12,89 b = 0, 03(mol ) Vậy t =ne.F/I=5790 => Đáp án A Câu 52: Điện phân dung dịch X gồm CuSO4, NaCl (tỉ lệ mol tương ứng 3:1), điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ 5A, Sau thời gian t giây thu dung dịch Y khối lượng dung dịch giảm 10,75 gam so với ban đầu Cho m gam Fe vào dung dịch Y, sau phản ứng hoàn toàn thu hỗn hợp kim loại có khối lượng (m-1,2) gam Giá trị t là: A 1930 B 2895 C 3860 D 7720 Hướng dẫn giải: Fe + Y -> hỗn hợp kim loại => Trong Y có Cu2+ => Do khối lượng kim loại giảm => Trong Y có H+ => Ta có sơ đồ sau X (CuSO4 3x mol; NaCl x mol) -> Y (CuSO4 dư; Na2SO4; H2SO4) + Fe -> (m-1,2) gam hỗn hợp kim loại (Fe; Cu) * Giải: Tại anot: NHÓM LÀM CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC 22 Tại catot: Cu2+ + 2e  → Cu (x+y)……(x+y)/2 nCuSO4dư =3x-(x+y)/2 =(5x-2y)/2 2Cl-  → Cl2 +2e x ………….x/2 x 4OH-…….O2 + 2H2O + 4e y…………y/4………….y => nH+(Y) =nOH- = y (mol) - Khối lượng chất rắn giảm 1,2 gam = mFephản ứng – mCu(Y) =1,2 Ta có hệ 5x − y y 5x − y  56 × + × 56 − 64 × = 1, => x = y = 0,1  x + y x y  × 64 + × 71 + × 32 = 10, 75  2 Vậy t= ne.F/I=3860 => Đáp án C Câu 53: [Thầy Tào Mạnh Đức - 2018] Cho 30,0 gam tinh thể CuSO4.5H2O vào dung dịch NaCl, thu dung dịch X Tiến hành điện phân X điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện I = 5A, sau thời gian t giây, thu đươc khí hai cực 3,024 lít (đktc) dung dịch Y Dung dịch Y hòa tan tối đa 2,04 gam Al2O3 Giá trị t là: A 5790 B 6176 C 5404 D 6562 Hướng dẫn giải + nCuSO = nCuSO 5H O = 0,12 (mol) 4 +TH1 : dd cómô i trườ ng axit, ta có : nH SO = 3nAl O = 0,06 (mol)  H : 0,12  ⇒ dd (Y ) goà m SO24− : 0,12  +  Na : 0,12 (BTÑT) ⇒ nCl2 = 0,06 nH :a a+ b = 0,135− 0,06 = 0,075 a = 0,03 It ⇒ Ñaë t  ⇒  BT E ⇒ ⇒ mol.e± = 0,3 = ⇒ t = 5790 (s) F → 2.0,12+ 2a = 2.0,06+ 4b  b = 0,045 nO2 : b   + TH2 : dd cómô i trườ ng kiề m, ta có : nNaOH = 2nAl O = 0,04 (mol) ⇒ nH = 0,02 + OH : 0,04  ⇒ dd (Y ) goà m SO24− : 0,12  + Na : 0,28 (BTĐT) ⇒ nCl2 = 0,14 > 0,135 (loại) − Câu 54: Cho m gam tinh thể CuSO4.5H2O vào 100 gam dung dịch chứa NaCl HCl (có tỉ lệ mol 1: 1) thu dung dịch X Tiến hành điện phân X ( điện cực trơ, màng ngăn xốp ) với cường độ dòng điện 1,34A Sau thời gian t giờ, thu 3,36 lít khí (đktc) bên anot dung dịch Y (chứa hai chất tan) có khối lượng giảm 21,5 gam so với dung dịch ban đầu Dung dịch Y hòa tan tối đa 5,1 gam Al 2O3 Biết phản ứng xảy hoàn toàn, bỏ qua hòa tan khí nước bay nước Phát biều sau sai: A Khối lượng tinh thể 50 gam B Thời gian điện phân t = (h) C Khi t = 10 (h) nước bắt đầu điện phân cực D Nồng độ phần trăm muối dung dịch Y 4,73% Hướng dẫn giải NHÓM LÀM CHUN ĐỀ HĨA HỌC 23 + Đặ t: nNaCl = nHCl = x (mol) ⇒ nCl (max) = x (mol) + Do, dd ban đầ u cómô i trườ ng axit, nê n ta ưu tiê n xé t trườ ng hợp dd Y cómô i trườ ng axit +Ta coù : nH SO = 3nAl O = 0,15 (mol)  H : 0,3  64.(0,15+ 0,5x) + 71x + (x + 4nO2 − 0,3) = 21,5 x = 0,1 ⇒ dd (Y )  Na+ : x ⇒ ⇒ x + n = 0,15 nO2 = 0,05   O2 2− → SO : 0,15 + 0,5x  + nCuSO = nCuSO 5H O = 0,2 ⇒ m = 50 (gam) → A đú ng + + Vậ y + mol.e± = 0,4 ⇒ t = (h) → B đú ng +t =10 (h) ⇒ mol.e± = 0,5 → C đú ng +mdd sau pứ= 50 + 100 − 21,5 = 128,5 (gam) ⇒ C%Na SO = 5,525% → D sai NHÓM LÀM CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC 24 ... e: suy Cl điện phân hết Cu điện phân 0,05 mol → mdd giảm = mCl2 + mCu = 0,05.71+ 0,05.64 = 6,75g < 10,75g theo đề, nên bên cực catot ion Cu2+ tiếp tục điện phân bên cực anot H2O điện phân nCu2+... khí thu NHĨM LÀM CHUN ĐỀ HÓA HỌC anot 0,035.2 = 0,07 mol Khí thu hai điện cực 0,1245 mol, chứng tỏ bên cực catot có điện phân H 2O 2+ ion M điện phân hết Xét trình điện phân 2t giây Catot (-)... 18: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,2 mol AgNO với cường độ dòng điện 3,86 A, thời gian t giây thu dung dịch X (hiệu suất trình điện phân 100%) Cho 16,8 gam bột NHÓM LÀM CHUYÊN ĐỀ
- Xem thêm -

Xem thêm: CĐ điện PHÂN bám sát đề của bộ (có lời GIẢI) năm 2018, CĐ điện PHÂN bám sát đề của bộ (có lời GIẢI) năm 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay