BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

58 15 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 15:07

BẢN CƠNG BỐ THƠNG TINTHƠNG TIN TĨM TẮT VỀBẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CTCP CẤP THỐT NƯỚC BÌNH ĐỊNH MỤC LỤC I CÁC KHÁI NIỆM: II TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠNG TY ĐẠI CHÚNG: Tóm tắt q trình hình thành phát triển: 1.1 Giới thiệu Công ty: 1.2 Thơng tin chứng khốn đăng ký giao dịch: 1.3 Lịch sử hình thành phát triển: 1.4 Những danh hiệu tiêu biểu Công ty đạt được: .6 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty: Danh sách, cấu cổ đông tại: 3.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần Công ty ngày 19/06/2015: 3.2 Danh sách cổ đông sáng lập tỉ lệ cổ phần nắm giữ .9 3.3 Cơ cấu cổ đông Công ty ngày 19/06/2015 Danh sách Công ty mẹ Công ty Công ty, Công ty mà Công ty nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, Cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối Công ty: 10 4.1 Danh sách Công ty nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối CTCP Cấp nước Bình Định: .10 4.2 Danh sách Công ty mà CTCP Cấp nước Bình Định nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối: 10 Hoạt động kinh doanh: 10 5.1 Hoạt động kinh doanh chính: 10 5.2 Doanh thu theo nhóm sản phẩm, dịch vụ cấu chi phí qua năm: 11 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh: .12 6.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2013, giai đoạn 01/01/2014 – 31/03/2015 Quý II/2015: 12 6.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn 01/01/2013-30/06/2015: .13 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành: .14 Chính sách người lao động: .15 8.1 Số lượng cấu người lao động Cơng ty: 15 8.2 Chính sách người lao động: 16 Chính sách cổ tức: 17 10 Tình hình hoạt động tài chính: 18 10.1 Các tiêu bản: 18 10.2 Các tiêu tài chủ yếu: 20 11 Tài sản: 21 Trang BẢN CÔNG BỐ THÔNG TINTHƠNG TIN TĨM TẮT VỀBẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CTCP CẤP THỐT NƯỚC BÌNH ĐỊNH 12 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2015: .24 13 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký giao dịch: 27 14 Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty: 27 II QUẢN TRỊ CÔNG TY 28 Cơ cấu, thành phần Hội đồng quản trị 28 Ban Kiểm soát 33 Ban Giám đốc cán quản ly 36 4.Kế hoạch tăng cường quản trị công ty 37 III.CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 38 Tên chứng khốn: Cổ phiếu Cơng ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định 38 Loại chứng khốn: Cổ phiếu phổ thông 38 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 38 Mã chứng khoán: BDW .38 Tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch: 12.410.800 cổ phần 38 Phương pháp tính giá: 38 Quy định hạn chế chuyển nhượng: 38 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước ngoài: 38 Các loại thuế có liên quan (thuế thu nhập thuế khác liên quan đến chứng khoán đăng ký giao dịch): 39 CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH: 40 PHỤ LỤC: .40 13151516171818202124272728283336383838383838383838394040I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp 3 Rủi ro đặc thù 3.1 Rủi ro từ nguồn nước tự nhiên khai thác .3 3.2 Rủi ro thất thoát nước 4 Rủi ro khác II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Trang BẢN CƠNG BỐ THƠNG TINTHƠNG TIN TĨM TẮT VỀBẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CTCP CẤP THỐT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Tổ chức đăng ký giao dịch: Tổ chức tư vấn (đồng thời Tổ chức cam kết hỗ trợ): .5 III.CÁC KHÁI NIỆM: IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH: .7 Tóm tắt q trình hình thành phát triển: 1.1 Giới thiệu Công ty: 1.2 Lịch sử hình thành phát triển: 1.3 Những danh hiệu tiêu biểu Công ty đạt được: .9 1.4 Q trình tăng vốn Cơng ty Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty: .10 Danh sách, cấu cổ đông tại: 12 3.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần Công ty ngày 19/06/2015: 12 3.2 Danh sách cổ đông sáng lập tỉ lệ cổ phần nắm giữ .13 3.3 Cơ cấu cổ đông Công ty ngày 19/06/2015 13 Danh sách Công ty mẹ Công ty Công ty, Công ty mà Công ty nắm giữ quyền kiểm sốt cổ phần chi phối, Cơng ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối Công ty: 13 4.1 Danh sách Cơng ty nắm giữ quyền kiểm sốt cổ phần chi phối CTCP Cấp nước Bình Định : 13 4.2 Danh sách Cơng ty mà CTCP Cấp nước Bình Định nắm giữ quyền kiểm sốt cổ phần chi phối: 13 Hoạt động kinh doanh: 13 5.1 Hoạt động kinh doanh chính: 13 5.2 Doanh thu theo nhóm sản phẩm, dịch vụ cấu chi phí qua năm: 14 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh: .15 6.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2013 giai đoạn 01/01/2014 – 31/03/2015: 15 6.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn 01/01/2013-31/03/2015: .15 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành: .16 Chính sách người lao động: .17 8.1 Số lượng cấu người lao động Công ty: 17 8.2 Chính sách người lao động: 18 Chính sách cổ tức: 19 10 Tình hình hoạt động tài chính: 20 10.1 Các tiêu bản: 20 10.2 Các tiêu tài chủ yếu: 22 11 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 23 Trang BẢN CƠNG BỐ THƠNG TINTHƠNG TIN TĨM TẮT VỀBẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CTCP CẤP THỐT NƯỚC BÌNH ĐỊNH 11.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị: 23 11.2 Ban Kiểm soát 28 11.3 Ban Giám đốc cán quản lý 31 12 Tài sản: 33 13 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2015: .35 14 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký giao dịch: 38 15 Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty: 38 V CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 39 Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Cấp thoát nước Bình Định 39 Loại chứng khốn: Cổ phiếu phổ thơng 39 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 39 Mã chứng khoán: BDW .39 Tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch: 12.410.800 cổ phần 39 Phương pháp tính giá: 39 Quy định hạn chế chuyển nhượng: 39 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước ngoài: 39 Các loại thuế có liên quan (thuế thu nhập thuế khác liên quan đến chứng khoán đăng ký giao dịch): 40 VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH: 41 VII PHỤ LỤC: 41 Trang BẢN CÔNG BỐ THÔNG TINTHƠNG TIN TĨM TẮT VỀBẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CTCP CẤP THỐT NƯỚC BÌNH ĐỊNH I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO II Rủi ro kinh tế Việt Nam nước phát triển, có tốc độ đô thị hóa tương đối cao Sau giai đoạn tăng trưởng khá (tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 7,26% giai đoạn 2001 - 2010), GDP có xu hướng giảm dần giai đoạn 2011 – 2013, đạt 5,6% năm 2014 đạt 5,9% Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức: xử ly nợ xấu hệ thống ngân hàng, cải thiện hiệu sử dụng vốn đầu tư công hệ số ICOR thấp, Tất các yếu tố đều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thông qua các yếu tớ: chi phí ngun vật liệu đầu vào đa phần có xu hướng tăng, lãi vay ở mức tương đối cao, Đối với Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi rủi ro kinh tế nhờ nước sản phẩm thiết yếu hoạt động thoát nước sản phẩm mang tính cơng ích, phục vụ xã hội III Rủi ro luật pháp Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty chịu điều chỉnh của nhiều văn pháp luật khác như: Luật doanh nghiệp, Luật bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Là quốc gia thuộc nền kinh tế nổi, Việt Nam hồn thiện hệ thớng luật các văn luật để đảm bảo hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngày được thuận lợi rủi ro Tuy vậy, hiện Công ty vẫn đối mặt với rủi ro từ hệ thống luật thiếu quán, tính khả thi chưa cao Để giảm thiểu tác động rủi ro đến hoạt động kinh doanh, Công ty cập nhật văn luật, nâng cao tính tuân thủ để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty vừa hiệu vừa tuân theo quy định của pháp luật IV Rủi ro đặc thù 3.1 Rủi ro từ nguồn nước tự nhiên khai thác Nguồn nước thô nguyên liệu đầu vào để sản xuất nước được khai thác từ các giếng bơm nước ngầm thuộc hệ thớng giếng Diêu Trì, Tân An khu vực Xí nghiệp Cấp nước số số Sự thay đổi về chất lượng lưu lượng nước ảnh hưởng đến quá trình cung cấp nước của Cơng ty Hoạt động sản xuất nông, công nghiệp phát triển nhanh chóng kéo theo nguy ô nhiễm nguồn nước Các nhà máy sản xuất chưa có hệ thống xử ly nước thải phù hợp, hoạt động sản xuất nông nghiệp sử dụng nhiều chất hóa học phân bón, thuốc trừ sâu, gây nguy ô nhiễm nguồn nước ngầm Đặc biệt, hoạt động khai thác cát sông Hà Thanh gây nguy cao về ô nhiễm nguồn nước Trang BẢN CƠNG BỐ THƠNG TINTHƠNG TIN TĨM TẮT VỀBẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CTCP CẤP THỐT NƯỚC BÌNH ĐỊNH 3.2 Rủi ro thất thoát nước Tỷ lệ thất thoát thất thu của hệ thống cấp nước Công ty hiện là: 20,90% - Nước thất thoát được phân theo 02 loại: + Thất thoát vơ hình: Rò rỉ mạng đường ống nước theo mối nối + Thất thoát hữu hình: Do bể vỡ đường ớng nước; dùng cho công tác súc xả đường ống, thổi rửa giếng: có thể khắc phục được Việc sửa chữa các điểm rò rỉ loại dễ thấy được thực hiện ngày Còn đới với điểm rò rỉ khó thấy, cần phải có kế hoạch dò tìm sửa chữa Các điểm rò rỉ loại tồn thời gian dài chiếm tỷ lệ lớn tổng số lượng nước rò rỉ Nếu khơng dò tìm sửa chữa các điểm rò rỉ loại cách có hệ thống, gây các cố lớn lượng nước rò rỉ đó tăng lên - Nước thất thu: + Khách hàng không toán tiền sử dụng nước sạch; + Chây ì, chậm toán tiền sử dụng nước sạch; + Đồng hồ đo lưu lượng nước đứng; + Đồng hồ đo lưu lượng nước sai số; + Mở van đồng hồ đo lưu lượng nước nhỏ; + Gian lận sử dụng nước không qua đồng hồ; + Sử dụng sai mục đích V Rủi ro khác Hoạt động kinh doanh của Công ty có thể chịu ảnh hưởng bởi rủi ro ảnh hưởng biến động trị, xã hội giới, chiến tranh, bệnh dịch, Những rủi ro có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của cơng ty Trang BẢN CƠNG BỐ THƠNG TINTHƠNG TIN TĨM TẮT VỀBẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CTCP CẤP THỐT NƯỚC BÌNH ĐỊNH VI NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN VII Tổ chức đăng ký giao dịch: Ông Nguyễn Văn Châu Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đớc Ơng Lê Thanh Cường Chức vụ: Kế toán trưởng Ông Nguyễn Quang Sáng Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Chúng đảm bảo các thông tin số liệu Bản công bố thông tin phù hợp với thực tế mà được biết, hoặc điều tra, thu thập cách hợp ly VIII Tổ chức tư vấn (đồng thời Tổ chức cam kết hỗ trợ): Ông Võ Hữu Tuấn Chức vụ: Phó Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Tp.HCM (Giấy ủy quyền số 02/2014/UQ-BVSC Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khốn Bảo Việt ký ngày 02/01/2014) Bản cơng bớ thông tin phần của hồ sơ đăng ky giao dịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập sở hợp đồng cam kết hỗ trợ với CTCP Cấp thoát nước Bình Định Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản công bố thông tin được thực hiện cách hợp ly cẩn trọng dựa sở các thông tin sớ liệu CTCP Cấp thoát nước Bình Định cung cấp Trang BẢN CÔNG BỐ THÔNG TINTHÔNG TIN TĨM TẮT VỀBẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CTCP CẤP THỐT NƯỚC BÌNH ĐỊNH IX CÁC KHÁI NIỆM: Cơng ty: CTCP Cấp thoát nước Bình Định BDW: CTCP Cấp thoát nước Bình Định Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt BVSC: Tên viết tắt của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt TTLK CK: Trung tâm lưu ky chứng khoán Việt Nam ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông HĐQT: Hội đồng quản trị BKS: Ban kiểm soát BGĐ: Ban Giám đốc GĐ: Giám đốc P.GĐ: Phó Giám đốc CTCP: Công ty cổ phần CNĐKKD: Chứng nhận đăng ky kinh doanh TNHH: Trách nhiệm hữu hạn QLDN: Quản ly doanh nghiệp CPQL: Chi phí quản ly CPBH: Chi phí bán hàng CBCNV: Cán cơng nhân viên TSCĐ: Tài sản cố định BCTC: Báo cáo tài GTGT: Giá trị gia tăng VĐL: Vớn điều lệ DTT: Doanh thu Trang BẢN CÔNG BỐ THƠNG TIN TĨM TẮT VỀBẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CTCP CẤP THỐT NƯỚC BÌNH ĐỊNH X TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCHCÔNG TY ĐẠI CHÚNG: XI Tóm tắt q trình hình thành phát triển: 1.1 Giới thiệu Công ty:   Tên Công ty: Tên tiếng Anh:  Tên viết tắt:  Logo:  Trụ sở chính:    Điện thoại: Fax: Website: Số 146, đường Ly Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phớ Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (84-56) 3747.306 (84-56) 3847.843 www.binhdinhwaco.com.vn  Vốn điều lệ đăng ky: 124.108.000.000 đồng  Vốn điều lệ thực góp: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định BINHDINH WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY BIDIWASSCO   124.108.000.000 đồng Tương ứng với: 12.410.800 cổ phiếu phổ thông Giấy Chứng nhận đăng ky kinh doanh: 4100258955 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 31/07/2010, đăng ky thay đổi lần thứ ngày 25/06/2015 Ngày trở thành công ty đại chúng: 23/06/2015 Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Châu – Giám đốc Công ty  Ngành nghề kinh doanh của Cơng ty:   Khai thác, xử ly cung cấp nước (Chi tiết: Sản xuất kinh doanh nước sạch);  Xử ly ô nhiễm hoạt động quản ly chất thải khác (Chi tiết: Duy tu, nạo vét xử ly chất thải hệ thống thoát nước thành phố Quy Nhơn; Hút xử ly chất thải bể phốt hầm cầu);  Hoạt động kiến trúc tư vấn kỹ thuật có liên quan (Chi tiết: Thiết kế cơng trình cấp thoát nước Giám sát lắp đặt thiết bị công trình cấp thoát nước Tư vấn lập dự án đầu tư)  Lắp đặt hệ thớng cấp, thoát nước, lò sưởi điều hòa khơng khí (Chi tiết: Thi cơng xây lắp sửa chữa cơng trình cấp thoát nước);  Mua bán vật tư, thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước Trang BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN TĨM TẮT VỀBẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CTCP CẤP THỐT NƯỚC BÌNH ĐỊNH  Kiểm tra phân tích kỹ thuật (Chi tiết: Kiểm định đồng hồ đo nước);  Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai;  Sản xuất nước đá;  Thoát nước xử ly nước thải;  Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng;  Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác (Chi tiết: Xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật) Xây dựng nhà các loại (Chi tiết: Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp)   Ngày trở thành công ty đại chúng: 23/06/2015 1.2 Thơng tin chứng khốn đăng ký giao dịch:  Vốn điều lệ đăng ky:  Vốn điều lệ thực góp: 124.108.000.000 đồng 124.108.000.000 đồng  Số lượng chứng khoán đăng ky giao dịch: 12.410.800 cổ phiếu  Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu  Mã chứng khoán: BDW  Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của Công ty: 271.300 cổ phiếu (chiếm 2,19% số lượng chứng khoán đăng ky) Ly hạn chế chuyển nhượng: cán công nhân viên Công ty mua cổ phiếu với giá ưu đãi theo cam kết làm việc lâu dài sau chuyển sang Công ty cổ phần 1.3 Lịch sử hình thành phát triển: Cơng ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định tiền thân Nhà máy nước Quy Nhơn được thành lập theo Quyết định sớ 1099/QĐ-TC ngày 23/12/1976 của UBND tỉnh Nghĩa Bình; -  Ngày 28/12/1992 được đổi thành Công ty Cấp nước Bình Định theo Quyết định sớ 2611/QĐ-UB của UBND tỉnh Bình Định về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước  Ngày 23/9/1996 được đổi thành Công ty cấp thoát nước Bình Định theo Quyết định sớ 2312/QĐ-UB của UBND tỉnh Bình Định về việc bổ sung nhiệm vụ đổi tên cho Cơng ty Cấp nước Bình Định Ngày 01/7/2010 được chuyển đổi thành Công ty TNHH thành viên Cấp thoát nước Bình Định Quyết định sớ 270/QĐ-UBND ngày 24/6/2010 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Cấp thoát nước thành Cơng ty Trang 10 BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN TĨM TẮT VỀBẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CTCP CẤP THỐT NƯỚC BÌNH ĐỊNH XXXIX QUẢN TRỊ CƠNG TY Cơ cấu, thành phần Hội đồng quản trị STT Họ tên Chức danh Ghi chu Nguyễn Văn Châu Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT điều hành Đặng Đình Lân Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT điều hành Lê Tiến Dũng Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT điều hành Nguyễn Thị Mai Anh Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT độc lậpkhông điều hành Âu Ban Đán Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT độc lập f) Chủ tịch HĐQT - (Ông) Nguyễn Văn Châu Họ tên: Nguyễn Văn Châu Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 12/08/1973 Nơi sinh: Quy Nhơn – Bình Định CMND: 211415476, ngày cấp: 12/12/2012, nơi cấp: CA Bình Định Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: An Nhơn, Bình Định Hộ thường trú: Tổ 9, KV3, P Ly Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn, Bình Định ĐT liên lạc ở quan: 056 3946161 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Thạc sĩ Kế toán Quá trình cơng tác: - Từ 10/1993 – 9/2000: Nhân viên kế toán XN Liên doanh chế biến súc sản XK Bình Định; - Từ 10/2000 – 10/2004: Nhân viên kế toán Cơng ty Cấp thoát nước Bình Định; - Từ 11/2004 – 10/2006: Phó phòng Kế toán – Kinh doanh Cơng ty Cấp thoát nước Bình Định; - Từ 11/2006 – 7/2010: Kế toán trưởng Công ty Cấp thoát nước Bình Định; - Từ 8/2010 – 11/2013: Kế toán trưởng Cơng ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định; Trang 44 BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN TĨM TẮT VỀBẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CTCP CẤP THỐT NƯỚC BÌNH ĐỊNH - Từ 12/2013 – 31/3/2015: Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định; - Từ 4/2015 - nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định; Chức vụ hiện tại: Định Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Các chức vụ hiện nắm tổ chức khác: Không Số cổ phần nắm giữ: 4.269.172 cổ phần, chiếm 34,39% vốn điều lệ, đó : + Đại diện sở hữu: 4.262.372 cổ phần (theo Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 UBND tỉnh Bình Định v/v cử người đại diện phần vốn nhà nước Cơng ty cổ phần Cấp nước Bình Định) + Cá nhân sở hữu: 6.800 cổ phần Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Cơng ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định: Khơng Những khoản nợ đối với Công ty: Không Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: Khơng g) Thành viên HĐQT - (Ơng) Đặng Đình Lân Họ tên: Đặng Đình Lân Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 27/9/1957 Nơi sinh: Hà Nội CMND: 211076601, ngày cấp: 12/01/2015, nơi cấp: CA Bình Định Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Tây Sơn, Bình Định Hộ thường trú: 539 Nguyễn Thái Học, Tp Quy Nhơn, Bình Định ĐT liên lạc ở quan: 0913440711 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành Cấp thoát nước Quá trình cơng tác: - Từ 12/1981 – 8/1988: Cán Kỹ thuật Ban Kiến thiết Nhà máy nước Quy Nhơn; - Từ 9/1988 – 3/1990: Cán Kỹ thuật Nhà máy nước Quy Nhơn; - Từ 4/1990 – 11/2000: Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật Nhà máy nước Quy Nhơn/ Trang 45 BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN TĨM TẮT VỀBẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CTCP CẤP THỐT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Cơng ty Cấp thoát nước Bình Định; - Từ 12/2000 – 7/2007: Phó Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Bình Định; - Từ 8/2005 – 10/2007: Phó Giám đốc Ban quản ly dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn; - Từ 11/2007 – 31/3/2015: Phó Giám đớc Cơng ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định - Từ 01/4/2015 - nay: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đớc Cơng ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định; Từ - nay: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định; Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định Các chức vụ hiện nắm tổ chức khác: Không Số cổ phần nắm giữ: 3.200 cổ phần, chiếm 0,03% vốn điều lệ, đó : + Đại diện sở hữu: cổ phần + Cá nhân sở hữu: 3.200 cổ phần Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định: Họ tên Mối quan hệ Phạm Thị Diễm Phúc Vợ Những khoản nợ đối với Công ty: Không Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không h) Số lượng cổ phần (cp) Tỷ lệ sở hữu (% VĐL) 1.700 0,01% Thành viên HĐQT - (Ông) Lê Tiến Dũng Họ tên: Lê Tiến Dũng Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 01/01/1968 Nơi sinh: Quỳ Hợp, Nghệ An CMND: 215281418, ngày cấp: 13/6/2009, nơi cấp: CA Bình Định Q́c tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Ninh Phước, Ninh Thuận Hộ thường trú: 557 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định Chỗ ở hiện nay: 54 Hồng Văn Thụ, Quy Nhơn, Bình Định Trang 46 BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN TĨM TẮT VỀBẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CTCP CẤP THỐT NƯỚC BÌNH ĐỊNH ĐT liên lạc ở quan: 0913472827 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Kỹ sư xây dựng Quá trình cơng tác: - Từ 1984 - 1993: Nhân viên Kỹ thuật – Công ty XD số II, Ninh Thuận; - Từ 1994 - 1995: Nhân viên Kỹ thuật – Cơng ty XD sớ III, Bình Định; - Từ 9/1996 – 6/2007: Nhân viên Kỹ thuật Công ty Cấp thoát nước Bình Định; - Từ 7/2007 – 3/2009: PP Kỹ thuật Cơng ty Cấp thoát nước Bình Định; - Từ 4/2009 – 7/2010: Giám đớc Xí nghiệp CN sớ – Cơng ty CTN Bình Định; - Từ 8/2010 – 12/2011: Giám đốc XNCN số – Công ty TNHH MTV CTN Bình Định; - Từ 01/2012 – 11/2013: Giám đốc XNTN TP Quy Nhơn – Công ty TNHH MTV CTN Bình Định; - Từ 12/2013 – 12/2014: Phó Giám đốc kiêm Giám đốc XNTN TP Quy Nhơn – Cơng ty TNHH MTV CTN Bình Định; - Từ 01/2015 – 31/3/2015: Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV CTN Bình Định; - Từ 01/4/2015 - nay: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đớc Cơng ty Cổ phần CTN Bình Định; - Từ .nay: Ủy viên HĐQT CTCP Cấp thoát nước Bình Định Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định Các chức vụ hiện nắm tổ chức khác: Không Số cổ phần nắm giữ: 6.800 cổ phần, chiếm 0,05% vốn điều lệ, đó : + Đại diện sở hữu: cổ phần + Cá nhân sở hữu: 6.800 cổ phần Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định: Họ tên Mối quan hệ Nguyễn Thị Thanh Nhàn Vợ Những khoản nợ đối với Công ty: Không Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không i) Số lượng cổ phần (cp) Tỷ lệ sở hữu (% VĐL) 2.500 0,02% Thành viên HĐQT - (Bà) Nguyễn Thị Mai Anh Họ tên: Nguyễn Thị Mai Anh Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 05/11/1973 Trang 47 BẢN CÔNG BỐ THƠNG TIN TĨM TẮT VỀBẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CTCP CẤP THỐT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định CMND: 211373588, ngày cấp: 31/5/2007, nơi cấp: CA Bình Định Q́c tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Q quán: Phù Cát, Bình Định Hộ thường trú: 03 Nguyễn Xn Ơn – Quy Nhơn, Bình Định ĐT liên lạc ở quan: 0903550977 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân Kế toán Anh văn Quá trình cơng tác: - Từ 03/1996 – 10/1999: CV phòng NV1 – Cục QL vớn & TS NN DN Bình Định; - Từ 10/1999 – 8/2010: CV phòng TCDN – Sở Tài Bình Định; - Từ 8/2010 - nay: Phó phòng TCDN – Sở Tài Bình Định; Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT độc lập Cơng ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định Các chức vụ hiện nắm tổ chức khác: - Từ 04/2015 - nay: Trưởng ban kiểm soát – Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Định; - Từ 4/2014 - nay: Thành viên độc lập HĐQT Công ty CP dược – TTB y tế Bình Định; - Từ 10/2014 - nay: Thành viên HĐQT Công ty CP đầu tư & XD Bình Định; Sớ cổ phần nắm giữ: 3.723.240 cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ, đó : + Đại diện sở hữu: 3.723.240 cổ phần (theo Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 UBND tỉnh Bình Định v/v cử người đại diện phần vốn nhà nước Cơng ty cổ phần Cấp nước Bình Định) + Cá nhân sở hữu: cổ phần Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định: Khơng Những khoản nợ đối với Công ty: Không Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Khơng j) Thành viên HĐQT - (Ơng) Âu Ban Đán Họ tên: Âu Ban Đán Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 25/01/1960 Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định Trang 48 BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN TĨM TẮT VỀBẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CTCP CẤP THỐT NƯỚC BÌNH ĐỊNH CMND: 211187756, ngày cấp: 03/3/2011, nơi cấp: CA Bình Định Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: An Nhơn, Bình Định Địa thường trú: 663 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định ĐT liên lạc ở quan: 0906550077 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên mơn: Đại học ngành Toán học Quá trình cơng tác: - Từ 1983 - 1988: Kế hoạch Công ty Vật tư tổng hợp Nghĩa Bình; - Từ 2001 - 2007: Phó Giám đớc Cơng ty TNHH Hồn Cầu; - Từ 2007 - nay: Giám đớc Cơng ty TNHH Hồn Cầu; - Từ 01/04/2015 - .nay: Ủy viên HĐQT CTCP Cấp thoát nước Bình Định Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định Các chức vụ hiện nắm tổ chức khác: Giám đớc Cơng ty TNHH Hồn Cầu, giám đớc Cơng ty Cổ phần Yến Ngọc Bình Định Sớ cổ phần nắm giữ: cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Cơng ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định: không Những khoản nợ đối với Công ty: Không Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu th̃n với Cơng ty: Khơng Ban Kiểm sốt Danh sách Ban kiểm soát: STT Họ tên Chức danh Năm sinh Nguyễn Quang Sáng Trưởng ban 1960 Phan Thế Nga Thành viên 1968 800 Huỳnh Thị Giao Thành viên 1975 d) Số cổ phần sở hữu Trưởng Ban Kiểm sốt - (Ơng) Ngũn Quang Sáng Họ tên: Nguyễn Quang Sáng Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 12/06/1960 Nơi sinh: An Nhơn, Bình Định Trang 49 Ghi chu BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TĨM TẮT VỀBẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CTCP CẤP THỐT NƯỚC BÌNH ĐỊNH CMND: 210351138, ngày cấp: 12/7/2014, nơi cấp: CA Bình Định Q́c tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: An Nhơn, Bình Định Hộ thường trú: 6C Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định ĐT liên lạc ở quan: 0913410959 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Quá trình công tác: - Từ 9/1984 – 9/1995: Chuyên viên Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn; - Từ 9/1995 – 9/1999: Chuyên viên Cục Quản ly tài doanh nghiệp; - Từ 9/1999 - nay: Chuyên viên Sở Tài Bình Định; - Từ 01/04/2015 - nay: Trưởng ban Kiểm soát CTCP Cấp thoát nước Bình Định Chức vụ hiện tại: Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định Các chức vụ hiện nắm tổ chức khác: - Từ 11/2014 – 03/2015: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Định; Sớ cổ phần nắm giữ: cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, đó : + Đại diện sở hữu: cổ phần + Cá nhân sở hữu: cổ phần Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định: Khơng Những khoản nợ đối với Công ty: Không Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không e) Thành viên Ban kiểm sốt - (Ơng) Phan Thế Nga Họ tên: Phan Thế Nga Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 10/6/1968 Nơi sinh: An Nhơn, Bình Định CMND: 211064964, ngày cấp: 26/11/2014, nơi cấp: CA Bình Định Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Trang 50 BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN TĨM TẮT VỀBẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CTCP CẤP THỐT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Q quán: An Nhơn, Bình Định Hộ thường trú: Tổ 39, KV7, P Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn, Bình Định ĐT liên lạc ở quan: 0988754581 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế ngành QTKD Quá trình cơng tác: - Từ 1999 – 10/2005: Phó phòng KD Cơng ty Cosevco 75 – Tổng Cơng ty XD Miền Trung; - Từ 11/2005 – 3/2007: CN đội ghi thu tàu biển – Cơng ty CTN Bình Định; - Từ 4/2007 – 6/2013: NV Phòng TCHC – Cơng ty TNHH MTV CTN Bình Định; - Từ 7/2013 – 3/2015: KSV không chuyên trách – Công ty TNHH MTV CTN Bình Định; - Từ 01/04/2015 - .nay: Kiểm soát viên Cơng ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định Chức vụ hiện tại: Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định Các chức vụ hiện nắm tổ chức khác: Không Số cổ phần nắm giữ: 800 cổ phần, chiếm 0,006% vốn điều lệ, đó : + Đại diện sở hữu: cổ phần + Cá nhân sở hữu: 800 cổ phần Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty đại chúng: Không Những khoản nợ đối với Công ty: Không Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không f) Thành viên Ban kiểm soát - (Bà) Huỳnh Thị Giao Họ tên: Huỳnh Thị Giao Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 10/12/1975 Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định CMND: 211509456, ngày cấp: 28/4/1998, nơi cấp: CA Bình Định Q́c tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Hoài Ân, Bình Định Địa thường trú: 58 Phạm Cự Lượng, Quy Nhơn, Bình Định ĐT liên lạc ở quan: 0984509500 Trang 51 BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN TĨM TẮT VỀBẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CTCP CẤP THỐT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Trung cấp kế toán ngân hàng Quá trình cơng tác: - Từ 1994 - 1999: Kế toán Công ty Cổ phần dầu thực vật Bình Định; - Từ 2000 – 3/2001: Kế toán Cơng ty TNHH Hồng Phát; - Từ 4/2001 - nay: Kế toán Công ty Cổ phần TM Hoàn Cầu; - Từ 01/04/2015 .nay: Kiểm soát viênThành viên BKS Cơng ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định Chức vụ hiện tại: Kiểm soát viênThành viên BKS Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định Các chức vụ hiện nắm tổ chức khác: Kế toán Cơng ty Cổ phần TM Hồn Cầu Sớ cổ phần nắm giữ: cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, đó : + Đại diện sở hữu: cổ phần + Cá nhân sở hữu: cổ phần Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định: khơng Những khoản nợ đối với Công ty: Không Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không Ban Giám đốc cán quản lý e) Giám đốc - (Ông) Nguyễn Văn Châu Xem phần a) danh sách thành viên Hội đồng quản trị f) Phó giám đốc - (Ơng) Đặng Đình Lân Xem phần b) danh sách thành viên Hội đồng quản trị g) Phó tổng giám đốc - (Ơng) Lê Tiến Dũng Xem phần c) danh sách thành viên Hội đồng quản trị h) Kế tốn trưởng - (Ơng) Lê Thanh Cường Họ tên: Lê Thanh Cường Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 04/11/1976 Nơi sinh: An Nhơn, Bình Định CMND: 211652558, ngày cấp: 12/01/2015, nơi cấp: CA Bình Định Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: An Nhơn, Bình Định Trang 52 BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN TĨM TẮT VỀBẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CTCP CẤP THỐT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Địa thường trú: 22 Hà Huy Tập, thành phớ Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ĐT liên lạc ở quan: 056 3946779 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân ngành Kế toán – Tài Quá trình cơng tác: - Từ 01/1999 – 6/2005: Nhân viên Vi tính Cơng ty Cấp thoát nước Bình Định; - Từ 7/2005 – 12/2006: Phó phòng Kế toán - Kinh doanh Công ty Cấp thoát nước Bình Định; - Từ 01/2007 – 7/2010: Trưởng phòng Kinh doanh Cơng ty Cấp thoát nước Bình Định; - Từ 8/2010 – 12/2013: Trưởng phòng Kinh doanh Cơng ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định; - Từ 01/2014 – 9/2014: Trưởng phòng Kế toán - Tài Cơng ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định; - Từ 10/2014 – 3/2015: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định; - Từ 4/2015 – nay: Kế toán trưởng Cơng ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định; Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định Các chức vụ hiện nắm tổ chức khác: Không Số cổ phần nắm giữ: 3.500 cổ phần, chiếm 0,028% vốn điều lệ, đó : + Đại diện sở hữu: cổ phần + Cá nhân sở hữu: 3.500 cổ phần Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Cơng ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định: Họ tên Mối quan hệ Đào Thị Kiều Loan Số lượng cổ phần (cp) Vợ Những khoản nợ đối với Công ty: Không Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 3.200 Tỷ lệ sở hữu 0,026 XL Kế hoạch tăng cường quản trị công ty Hội đồng quản trị ban điều hành Công ty nhận thức rõ tầm quan trọng của việc quản trị công ty từng bước áp dụng các thông lệ quản trị tốt vào công tác quản trị Công ty tương lai Trong ngắn hạn, Công ty tập trung nâng cao lực quản trị của các cán quản ly thông qua việc cử học các lớp học về quản trị Công ty Trung tâm đào tạo chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức XLI.CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH Trang 53 BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN TĨM TẮT VỀBẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CTCP CẤP THỐT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Trang 54 BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN TĨM TẮT VỀBẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CTCP CẤP THỐT NƯỚC BÌNH ĐỊNH XLII CHỨNG KHỐN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH XLIII Tên chứng khốn: Cổ phiếu Cơng ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định XLIV Loại chứng khốn: XLV Mệnh giá: Cổ phiếu phổ thông 10.000 đồng/cổ phiếu XLVI Mã chứng khoán: XLVII Tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch: phần XLVIII Phương pháp tính giá: BDW 12.410.800 cổ Căn cứ kết đấu giá bán cổ phiếu lần đầu cơng chúng của CTCP Cấp thoát nước Bình Định được tổ chức công khai Sở Giao dịch chứng khoán Thành phớ Hồ Chí Minh ngày 31/12/2014 : - Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phiếu - Giá đặt mua cao nhất: 15.000 đồng/cổ phiếu - Giá đặt mua thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu - Giá đấu thành công cao nhất: 15.000 đồng/cổ phiếu - Giá đấu thành công thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu - Giá đấu thành công bình qn: 10.004 đồng/cổ phiếu Cơng ty định giá giao dịch dự kiến ngày giao dịch sàn UPCOM Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội của cổ phiếu CTCP Cấp thoát nước Bình Định 10.000 đồng/cổ phiếu XLIX Quy định hạn chế chuyển nhượng: Khi Công ty thực hiện cổ phần hóa có phát sinh lượng cổ phần được cán công nhân viên mua theo cam kết làm việc lâu dài cho Công ty sau cổ phần hóa Số cổ phiếu ưu đãi người lao động mua thêm được tự chuyển nhượng sau kết thúc thời gian cam kết (theo quy định Điều 48 của Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần) L Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước ngồi: Điều lệ tổ chức hoạt động của Cơng ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Cơng ty đới với người nước ngồi Sau niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ của người nước tuân theo các quy định hiện hành của Chính phủ về chứng khoán thị trường chứng khoán, cụ thể Quyết định sớ 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước vào thị trường chứng khoán Việt Nam Cụ thể, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước giới hạn tối đa 49% tổng số cổ phiếu lưu hành của Cơng ty Trang 55 BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN TĨM TẮT VỀBẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CTCP CẤP THỐT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Tại ngày chớt danh sách gần (ngày 19/06/2015), tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngồi Cơng ty 0,05% LI Các loại thuế có liên quan (thuế thu nhập thuế khác liên quan đến chứng khoán đăng ký giao dịch):  Thuế thu nhập doanh nghiệp: Công ty hạch toán, kê khai thuế được hưởng các ưu đãi về thuế theo qui định của Phát luật Việt Nam hiện hành Mức thuế suất hiện của Công ty 22% không được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế  Thuế GTGT: Công ty áp dụng việc kê khai, tính thuế GTGT theo hướng dẫn của luật thuế hiện hành Mức thuế suất áp dụng đối với dịch vụ của Công ty cung cấp 10%  Các loại thuế khác: Công ty tuân thủ theo Luật thuế hiện hành của Việt Nam  Thuế thu nhập cá nhân nhà đầu tư chứng khoán: Kể từ ngày 1/1/2010, thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài về việc hướng dẫn thi hành số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn Nghị định sớ 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân áp dụng với hoạt động kinh doanh chứng khoán Theo đó, nhà đầu tư được đăng ky hai phương pháp nộp thuế - Phương pháp 1: nộp 0,1% giá trị lần chuyển nhượng Phương pháp 2: nộp 20% tổng lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh chứng khoán Nộp theo cách 2, nhà đầu tư vẫn phải tạm nộp 0,1% tổng giá trị lần giao dịch Đến hết năm, quan thuế thực hiện việc toán thuế, nộp thừa nhà đầu tư được nhận lại, thiếu phải nộp bù Trang 56 BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN TĨM TẮT VỀBẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CTCP CẤP THỐT NƯỚC BÌNH ĐỊNH LII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH: Tổ chức cam kết hỗ trợ: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) Chi nhánh: Lầu 8, tòa nhà Tập đồn Bảo Việt, sớ 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM Điện thoại: (84-8) 3914 6888 Fax: (84-8) 3910 7616 Website: http://www.bvsc.com.vn Giấy phép thành lập số 4060 GP/TL cấp ngày 01/10/1999 UBND Tp Hà Nội cấp Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt được UBCKNN cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 01/GPHĐKD ngày 26/11/1999 Quyết định của UBCKNN số 28/2000/QĐ-UBCK3 ngày 04/05/2000 chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt được thành lập Chi nhánh thành phớ Hồ Chí Minh Tổ chức kiểm tốn: CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VFA Trụ sở chính: P1702 – Tầng 17 – Tòa nhà 29T2 Trung Hòa - Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 6251 2482 Fax: (84-4) 6251 2821 LIII PHỤ LỤC: Phụ lục I: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ky kinh doanh Phụ lục II: Điều lệ công ty Phụ lục III: Các báo cáo tài chính: BCTC kiểm toán năm 2013, giai đoạn 01/01/2014 – 31/03/2015 báo cáo toán Quy II/2015 (chưa kiểm toán) Trang 57 BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN TĨM TẮT VỀBẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CTCP CẤP THỐT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Bình Định, ngày tháng năm 2015 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP THỐT NƯỚC BÌNH ĐỊNH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM GIÁM ĐỐC NGUYỄN VĂN CHÂU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CAM KẾT HỖ TRỢ CHI NHÁNH CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BẢO VIỆT GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH VÕ HỮU TUẤN Trang 58 ... yếu: 22 11 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 23 Trang BẢN CÔNG BỐ THÔNG TINTHƠNG TIN TĨM TẮT VỀBẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CTCP CẤP THỐT NƯỚC BÌNH ĐỊNH 11.1 Danh... thông tin được thực hiện cách hợp ly cẩn trọng dựa sở các thông tin số liệu CTCP Cấp thoát nước Bình Định cung cấp Trang BẢN CƠNG BỐ THƠNG TINTHƠNG TIN TĨM TẮT VỀBẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN. ..BẢN CƠNG BỐ THƠNG TINTHƠNG TIN TĨM TẮT VỀBẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CTCP CẤP THỐT NƯỚC BÌNH ĐỊNH 12 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2015: .24 13 Thông tin cam kết chưa thực
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH, BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay